Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/3
Nächste Seite
16
2) Wanneer het apparaat in werking is, bevat het
stoom onder druk. Een oneigenlijk gebruik kan
gevaarlijk zijn. Het apparaat is uitsluitend
bestemd voor huishoudelijk gebruik en op de
manier beschreven in de handleiding. De fabri-
kant wijst elke verantwoordelijkheid af voor
eventuele schade voortvloeiend uit een oneigen-
lijk gebruik van het product.
3) Laat het apparaat niet zonder toezicht wanneer
het aangesloten is op het elektriciteitsnet.
4) Trek altijd de stekker uit het stopcontact na het
gebruik en alvorens over te gaan tot de reini-
ging en het onderhoud van het apparaat.
5) Vóór het gebruik, dient u te controleren of de
netspanning overeenkomt met de waarde aan-
geduid op het identificatielabel onder het appa-
raat.
6) Sluit het apparaat aan op een stopcontact met
een minimaal vermogen van 10A en voorzien
van een doeltreffende aardleiding.
7) Richt de stoomstraal niet naar apparaten die
elektrische componenten bevatten, zoals de bin-
nenkant van een oven. Deze componenten kun-
nen beschadigd worden.
8) Richt de stoomstraal nooit naar het apparaat.
9) Trek niet aan het elektrisch snoer om de stekker
uit het stopcontact te halen. Raak de stekker niet
aan met natte handen.
10)Rijd met het apparaat niet over het elektrisch
snoer. Sluit de deur niet op de kabel en wrijf
hem niet over hoeken. Ver verwijderd van de
warme oppervlakken houden. Het apparaat
niet verticaal zetten. Zorg ervoor dat het appa-
raat altijd horizontaal staat wanneer het in wer-
king is.
11)DE DOP NIET OPENDRAAIEN TIJDENS HET
GEBRUIK VAN HET APPARAAT EN ALVORENS
AL HET WATER IN HET APPARAAT OPGE-
BRUIKT IS. Het water is opgebruikt wanneer uit
de handgreep en de hulpstukken geen stoom
meer komt. Om water toe te voegen, de stekker
uit het stopcontact halen, 15 minuten wachten
om de stoomketel te laten afkoelen en het vrij-
komen van water of stoom uit de vulopening te
voorkomen. Leg een vod op de dop en draai
hem langzaam open, om de reststoom lang-
zaam vrij te geven. Breng het apparaat NIET
onder de kraan om water toe te voegen, maar
gebruik een geschikt recipiënt.
12)Vermijd dat de stoom in contact komt met de huid.
De hoge temperatuur van de stoom kan ernstige
brandwonden veroorzaken. Richt de stoomstraal
nooit naar personen of dieren, of naar voorwer-
pen of oppervlakken die niet bestand zijn tegen
dergelijke hoge temperaturen.
13)Verplaats het apparaat met behulp van zijn hand-
greep; aangezien het apparaat voorzien is van
een stoomketel, warmt het oppervlak bij het
gebruik op. Personen met een bijzondere patho-
logische gevoeligheid voor warmte, dienen uiterst
omzichtig om te gaan met dit apparaat.
14)Doe geen schoonmaakmiddel in het reservoir.
Gebruik uitsluitend water.
15)Was het apparaat niet met trichloorethyleen of
andere oplosmiddelen. Gebruik uitsluitend een
doek bevochtigd met water en een normaal
vloeibaar reinigingsproduct. Dompel het appa-
raat NIET onder in water.
16)Wees uiterst voorzichtig wanneer u het appa-
raat op traptreden gebruikt.
17)Indien het apparaat voor lange tijd niet wordt
gebruikt, is het raadzaam al het water te ver-
bruiken alvorens het apparaat op te bergen.
18)Houd het apparaat buiten het bereik van kinde-
ren of personen die niet in staat zijn het appa-
raat alleen te gebruiken.
19)Zet het apparaat niet in werking wanneer er iets
niet in orde lijkt te zijn. Wend u tot de verkoper
of een erkend Service Centrum.
20)Het apparaat niet blootstellen aan weersom-
standigheden (regen, vorst, zon, enz.)
21)Wend u voor reparaties of de vervanging van
een beschadigd stroomsnoer tot de verkoper of
een erkend Service Centrum. Dit om de doel-
treffendheid van uw apparaat te behouden en
niet te riskeren dat de garantie vervalt.
Om dezelfde redenen, wordt aanbevolen altijd
originele wisselonderdelen te gebruiken.
BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN ZORGVULDIG
WAARSCHUWINGEN
1) Neem de handleiding aandachtig door
NL
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  NL
  WAARSCHUWINGEN
  1) Neem de handleiding aandachtig door
  2) Wanneer het apparaat in werking is, bevat het
  stoom onder druk. Een oneigenlijk gebruik kan
  gevaarlijk zijn. Het apparaat is uitsluitend
  bestemd voor huishoudelijk gebruik en op de
  manier beschreven in de handleiding. De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af voor
  eventuele schade voortvloeiend uit een oneigenlijk gebruik van het product.
  3) Laat het apparaat niet zonder toezicht wanneer
  het aangesloten is op het elektriciteitsnet.
  4) Trek altijd de stekker uit het stopcontact na het
  gebruik en alvorens over te gaan tot de reiniging en het onderhoud van het apparaat.
  5) Vóór het gebruik, dient u te controleren of de
  netspanning overeenkomt met de waarde aangeduid op het identificatielabel onder het apparaat.
  6) Sluit het apparaat aan op een stopcontact met
  een minimaal vermogen van 10A en voorzien
  van een doeltreffende aardleiding.
  7) Richt de stoomstraal niet naar apparaten die
  elektrische componenten bevatten, zoals de binnenkant van een oven. Deze componenten kunnen beschadigd worden.
  8) Richt de stoomstraal nooit naar het apparaat.
  9) Trek niet aan het elektrisch snoer om de stekker
  uit het stopcontact te halen. Raak de stekker niet
  aan met natte handen.
  10) Rijd met het apparaat niet over het elektrisch
  snoer. Sluit de deur niet op de kabel en wrijf
  hem niet over hoeken. Ver verwijderd van de
  warme oppervlakken houden. Het apparaat
  niet verticaal zetten. Zorg ervoor dat het apparaat altijd horizontaal staat wanneer het in werking is.
  11) DE DOP NIET OPENDRAAIEN TIJDENS HET
  GEBRUIK VAN HET APPARAAT EN ALVORENS
  AL HET WATER IN HET APPARAAT OPGEBRUIKT IS. Het water is opgebruikt wanneer uit
  de handgreep en de hulpstukken geen stoom
  meer komt. Om water toe te voegen, de stekker
  uit het stopcontact halen, 15 minuten wachten
  om de stoomketel te laten afkoelen en het vrijkomen van water of stoom uit de vulopening te

  voorkomen. Leg een vod op de dop en draai
  hem langzaam open, om de reststoom langzaam vrij te geven. Breng het apparaat NIET
  onder de kraan om water toe te voegen, maar
  gebruik een geschikt recipiënt.
  12) Vermijd dat de stoom in contact komt met de huid.
  De hoge temperatuur van de stoom kan ernstige
  brandwonden veroorzaken. Richt de stoomstraal
  nooit naar personen of dieren, of naar voorwerpen of oppervlakken die niet bestand zijn tegen
  dergelijke hoge temperaturen.
  13) Verplaats het apparaat met behulp van zijn handgreep; aangezien het apparaat voorzien is van
  een stoomketel, warmt het oppervlak bij het
  gebruik op. Personen met een bijzondere pathologische gevoeligheid voor warmte, dienen uiterst
  omzichtig om te gaan met dit apparaat.
  14) Doe geen schoonmaakmiddel in het reservoir.
  Gebruik uitsluitend water.
  15) Was het apparaat niet met trichloorethyleen of
  andere oplosmiddelen. Gebruik uitsluitend een
  doek bevochtigd met water en een normaal
  vloeibaar reinigingsproduct. Dompel het apparaat NIET onder in water.
  16) Wees uiterst voorzichtig wanneer u het apparaat op traptreden gebruikt.
  17) Indien het apparaat voor lange tijd niet wordt
  gebruikt, is het raadzaam al het water te verbruiken alvorens het apparaat op te bergen.
  18) Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen of personen die niet in staat zijn het apparaat alleen te gebruiken.
  19) Zet het apparaat niet in werking wanneer er iets
  niet in orde lijkt te zijn. Wend u tot de verkoper
  of een erkend Service Centrum.
  20) Het apparaat niet blootstellen aan weersomstandigheden (regen, vorst, zon, enz.)
  21) Wend u voor reparaties of de vervanging van
  een beschadigd stroomsnoer tot de verkoper of
  een erkend Service Centrum. Dit om de doeltreffendheid van uw apparaat te behouden en
  niet te riskeren dat de garantie vervalt.
  Om dezelfde redenen, wordt aanbevolen altijd
  originele wisselonderdelen te gebruiken.

  BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN ZORGVULDIG
  16 • Page 2

  BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING
  MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC
  Aan het einde van zijn nuttig leven
  mag het product niet samen met het
  gewone huishoudelijke afval worden
  verwerkt.Het moet naar een speciaal
  centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden
  gebracht, of naar een verkooppunt dat
  deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu
  en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van
  elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het
  product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.

  BESCHRIJVING
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G

  Handgreep
  Controlelampje “stoom klaar”
  Controlelampje “gebrek aan water”
  Schakelaar “ON/OFF” met controlelampje
  Dop stoomketel
  Lipjes snoeroprolinrichting
  Accessoirehouder

  Accessoires
  Verlengbuizen
  Driehoekige borstel
  Borstel tapijten/vloeren
  Doek voor borstel tapijten/vloeren en de driehoekige borstel
  N Lans
  O Borsteltje voor lans
  P Ruitenwasser voor lans
  H
  I
  L
  M

  VÓÓR HET GEBRUIK
  Vullen van de stoomketel
  Trek de stekker uit het stopcontact alvorens over te
  gaan tot een onderhoudsbeurt of de voorbereiding van het apparaat.
  • Om de stoomketel te openen, de veiligheidsdop
  induwen en draaien (fig. 1).
  • Het is raadzaam de stoomketel vullen (fig. 2)
  met maximaal 1,2 liter leidingwater (een grotere hoeveelheid water kan leiden tot een slechte
  werking van het apparaat).
  • Draai de dop vast door erop te duwen en stevig
  aan te zetten.

  Voorbereiding van de accessoires voor de
  schoonmaak
  Alle bijgeleverde accessoires kunnen zowel op de
  verlengbuizen als op de handgreep gemonteerd
  worden. Om ze aan te brengen, volstaat het ze
  vast te klikken (fig. 3). Om ze te verwijderen, druk
  op de knop en verwijder het accessoire. Let er hierbij op de vinger niet tussen de knop en de handgreep of buis te klemmen.

  WERKING VAN HET APPARAAT
  • Steek de stekker in het stopcontact.
  • Druk op de schakelaar “ON/OFF” (D); het controlelampje van de schakelaar licht op.
  • Wanneer het controlelampje “stoom klaar” (B)
  oplicht, is het apparaat klaar voor gebruik.
  • Om de stoom te gebruiken, druk op de knop
  van de handgreep (fig. 5); om de stoomafgifte
  te onderbreken volstaat het de knop los te laten.
  N.B.: Wanneer u het apparaat voor de eerste keer
  gebruikt, kan het wat rook afgeven en ruiken, ten
  gevolge van de verwarming en afkoeling van de
  bij de assemblage van de stoomketel gebruikte
  verzegelingen. Het is raadzaam de kamer te verluchten.

  VEILIG VULLEN VAN DE STOOMKETEL
  Wanneer het controlelampje “gebrek aan water”
  (C) oplicht (fig. 6), is het noodzakelijk de stoomketel bij te vullen.
  Ga als volgt te werk:
  • De stoom volledig vrijgeven, met behulp van de
  knop op de handgreep. De dop nooit
  losdraaien vóór al het water is opgebruikt.
  • Schakel het apparaat uit met behulp van de
  schakelaar “ON/OFF” (D) en trek de stekker uit
  het stopcontact.
  • Wacht ongeveer 15 minuten om de stoomketel
  te laten afkoelen en te voorkomen dat bij het bijvullen water terugvloeit.
  • Leg een doek op de dop van de stoomketel (E);
  open langzaam en voorzichtig de dop om de
  reststoom vrij te geven.
  • Vul het reservoir opnieuw, zoals eerder beschreven.

  NA HET GEBRUIK
  Na het gebruik en om het apparaat op ordelijke
  wijze op te bergen, de stekker uit het stopcontact
  halen en het elektrisch snoer oprollen aan de twee
  lipjes; de hulpstukken in de accessoirehouder brengen (fig.4).

  17 • Page 3

  GEBRUIKSTIPS VOOR HET SCHOONMAKEN
  Tapijt en vasttapijt
  Accessoires: borstel tapijten/vloeren + doek vastgemaakt op de veerclips.

  Tegelvoegen, radiatoren, luiken, deurstijlen,
  moeilijk bereikbare plekken, vazen, fietsen,
  mountain bikes, automotoren, motoren, tuingereedschap (grasmaaier), kinderspellen
  (schommel).
  Accessoires: lansvormig zuigstuk + borsteltje

  Aanbevelingen:
  * Test eerst de weerstand van de stoffen en
  kleuren op een verborgen plekje.
  * Het is raadzaam eerst het stof weg te
  nemen met een tapijtklopper of stofzuiger.

  Zetels, sofa’s, kussens, matrassen, auto-interieurs, rolluiken, verticale wanden, tuinmeubelen, zonneweren, parasols en schommelbanken.
  Accessoires driehoekige borstel + doek vastgemaakt op de veerclips

  Badkamer (douchecabine, sanitair, wastafels, zwembadeb).
  Accessoires: lansvormig zuigstuk + borsteltje rechtstreeks op zuigslang of verlengbuis.

  Aanbevelingen:
  * Test eerst de weerstand van de
  stoffen en kleuren op een verborgen plekje.
  * Het is raadzaam eerst het stof
  weg te nemen met een tapijtklopper of stofzuiger.

  Harde vloeren
  Accessoires: borstel tapijten/vloeren + doek vastgemaakt op de veerclips

  Aanbevelingen:
  * Niet aanbevolen voor harde stenen of
  geboende vloeren en parket.
  18

  Spiegels, ramen, autoruiten, veranda’s en
  serres.
  Accessoires: lansvormig zuigstuk + ruitenwasser
  rechtstreeks op zuigslang of verlengbuis.
  LET OP: wanneer de buitentemperatuur laag is, is
  het raadzaam de ruit voor te verwarmen met een
  zwakke stoomstraal, om te voorkomen dat de ruit
  barst omwille van het grote temperatuurverschil.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für DeLonghi XVT1000 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von DeLonghi XVT1000 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,8 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von DeLonghi XVT1000

DeLonghi XVT1000 Bedienungsanleitung - Deutsch - 3 seiten

DeLonghi XVT1000 Bedienungsanleitung - Englisch - 3 seiten

DeLonghi XVT1000 Bedienungsanleitung - Französisch - 3 seiten

DeLonghi XVT1000 Kurzanleitung - Alle Sprachen - 3 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info