Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/4
Nächste Seite
21
BESCHRIJVING
A Slang met handgreep en stoomregelaar
B Controlelampje “stoom klaar”
C Controlelampje “gebrek aan water”
D Schakelaar “ON/OFF” met controlelampje
E Dop reservoir
F Snoeropwikkelaar
G Accessoirehouder
H Indicator waterniveau
Accessoires
I Verlengbuizen
L Driehoekig zuigmond
M Zuigmond tapijten/vloeren
N Doek voor zuigmond tapijten/vloeren en de
driehoekige zuigmond
O Lans
P Ronde borsteltjes voor lans
Q Recht borsteltje voor lans
R Ruitenwasser voor lans
S Kledinghaak
T Onderstuk kledinghouder
U Kledingborstel
VÓÓR HET GEBRUIK
Het reservoir vullen.
Haal de stekker uit het stopcontact alvorens over
te gaan tot een onderhoudsbeurt of de voorberei-
ding van het apparaat.
Om het reservoir te openen, de dop losdraaien
(fig. 1).
•Vul het waterreservoir en let erop het bovenste
streepje van de indicator van het waterniveau
niet te overschrijden (H). (fig. 2)
Draai de dop weer vast.
Voorbereiding van de reinigingsaccessoires
Alle bijgeleverde accessoires kunnen op de ver-
lengbuizen of de handgreep worden aangebracht.
Om ze aan te brengen, duwt u ze aan tot ze vast-
gehaakt worden (fig. 3).
Om ze te verwijderen, drukt u op de knop en trekt
u ze uit terwijl u oplet dat uw vinger die op de knop
drukt niet bekneld raakt.
WERKING VAN HET APPARAAT
Steek de stekker in het stopcontact.
•Druk op de schakelaar “ON/OFF” (D); het con-
trolelampje van de schakelaar licht op.
•Wanneer het controlelampje “stoom klaar” (B)
dooft, is het apparaat klaar voor gebruik. Om
de stoom te gebruiken, druk op de knop van de
handgreep (fig. 4); om de stoomafgifte te
onderbreken volstaat het de knop los te laten.
N.B.: Wanneer u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt, kan het wat rook en geur afgeven,
wegens de verwarming en opdroging van de
afdichtingsmiddelen gebruikt tijdens de montage
van de stoomketel . Het is raadzaam de kamer te
luchten.
REGELING VAN DE STOOM
Op de slang bevindt zich aan de onderkant van de
handgreep een stoomregelaar (fig. 5). Met deze
stoomregelaar kan de hoeveelheid stoom die afge-
geven wordt verlaagd of verhoogd worden, afhan-
kelijk van het type reiniging dat men wil uitvoeren
(vb. harde vloeren, voegen van tegels = maximale
stoom; bankstellen, allerhande textielbekledingen =
minimale stoom).
Bij het inschakelen, is het raadzaam de stoomre-
gelaar in de maximale afgiftestand te zetten.
HET WATER IN HET WATERRESERVOIR
BIJVULLEN
Wanneer het controlelampje “gebrek aan water”
(C) oplicht (fig. 6), is het nodig water bij te vullen in
het reservoir. Ga als volgt te werk:
Procedere quindi come segue:
Schakel het apparaat uit met behulp van de
schakelaar “ON/OFF” (D) en trek de stekker uit
het stopcontact.
Haal de dop van het reservoir en vul met koud
water; breng opnieuw de dop aan.
LET OP: tijdens de werking voert het apparaat het
water uit het reservoir naar de stoomketel (continue
lading). Het is normaal het geluid van het laden te
horen, dat met tussenpozen plaatsvindt om een
constante stoomafgifte te garanderen.
Indien het water onverwachts volledig opraakt, kan
nog ongeveer 10 minuten lang stoom afgegeven
worden, afhankelijk van de hoeveelheid stoom die
gebruikt wordt. Indien het waterreservoir niet
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für DeLonghi XVT3000 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von DeLonghi XVT3000 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,48 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von DeLonghi XVT3000

DeLonghi XVT3000 Bedienungsanleitung - Deutsch - 4 seiten

DeLonghi XVT3000 Bedienungsanleitung - Englisch - 4 seiten

DeLonghi XVT3000 Bedienungsanleitung - Französisch - 4 seiten

DeLonghi XVT3000 Kurzanleitung - Alle Sprachen - 3 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info