Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
Originele instructies
DENVER HBO-6750
www.denver-electronics.com
Lees alle instructies voordat u dit voertuig in gebruik neemt, zodat u het veilig weet te monteren en bedienen.
Deze gebruikshandleiding helpt u de functies en het gebruik van de hoverboard beter te gebruiken. Voordat u
deze hoverboard in gebruik neemt, maak uzelf a.u.b. bekend met alle bedieningen, zodat u het voertuig in
een optimale staat kunt houden.
De externe flexibele kabel van deze transformator kan niet worden vervangen: als de DC-IN beschadigd is, dan
moet de transformator worden afgedankt”
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar en personen met gereduceerde fysieke,
zintuiglijke of mentale capaciteiten, of zonder kennis of ervaring, vooropgesteld dat zij onder toezicht worden
gehouden of instructies hebben gekregen m.b.t. het veilige gebruik van het apparaat en de risico’s begrijpen die
hierbij betrokken zijn. Kinderen dienen het apparaat niet als speelgoed te gebruiken. Reiniging en onderhoud
door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder supervisie.”
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Originele instructies
  DENVER HBO-6750

  www.denver-electronics.com
  Lees alle instructies voordat u dit voertuig in gebruik neemt, zodat u het veilig weet te monteren en bedienen.
  Deze gebruikshandleiding helpt u de functies en het gebruik van de hoverboard beter te gebruiken. Voordat u
  deze hoverboard in gebruik neemt, maak uzelf a.u.b. bekend met alle bedieningen, zodat u het voertuig in
  een optimale staat kunt houden.
  • De externe flexibele kabel van deze transformator kan niet worden vervangen: als de DC-IN beschadigd is, dan
  moet de transformator worden afgedankt”
  • Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar en personen met gereduceerde fysieke,
  zintuiglijke of mentale capaciteiten, of zonder kennis of ervaring, vooropgesteld dat zij onder toezicht worden
  gehouden of instructies hebben gekregen m.b.t. het veilige gebruik van het apparaat en de risico’s begrijpen die
  hierbij betrokken zijn. Kinderen dienen het apparaat niet als speelgoed te gebruiken. Reiniging en onderhoud
  door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder supervisie.” • Page 2

  Hoofdstuk 1 Algemene informatie

  We raden eigenaars van dit model hoverboard dringend aan
  om de hoverboards op te laden en op een veilige plaats op te
  slaan. Het is belangrijk om dit model niet op te laden als de
  temperatuur lager is dan 5℃ of hoger dan 45℃, om de
  veiligheid te verhogen en de levensduur van de batterijen die
  met dit model worden geassocieerd te verlengen. De oplader
  moet bovendien worden ontkoppeld wanneer de batterij
  volledig is opgeladen. Gebruik uitsluitend de oplader die bij het
  model van het hoverboard is verpakt.

  1.1.

  -

  Risico’s tijdens het rijden

  Leer veilig te rijden voordat u snel begint te tijden op de scooter.
  Vallen, controle verliezen, aanrijdingen en de regels in de gebruikshandleiding overtreden kunnen tot
  letsel leiden.
  De snelheid en de rijafstand kunnen variëren op basis van het gewicht van de gebruiker, het terrein, de
  temperatuur en uw rijstijl.
  Zorg ervoor een helm en beschermende kleding te dragen voordat u de scooter gebruikt.
  Zorg ervoor de handleiding zorgvuldig te lezen voordat u de scooter in gebruik neemt.
  Uitsluitend voor gebruik in droge weersomstandigheden.
  Wij raden af hoverboard op openbare wegen te gebruiken. Alleen voor huishoudelijk
  gebruik.

  1.2. Voorbereiding voor gebruik
  De accu dient voorafgaand aan gebruik volledig te worden opgeladen. Zie a.u.b. Hoofdstuk 6.
  1.3. De gewichtlimiet van de gebruiker
  De redenen voor de gewichtlimiet: 1. de veiligheid van de gebruiker garanderen; 2. beschadiging door
  overbelasting reduceren. Maximum belasting: 120kg.

  NLD 1 • Page 3

  Hoofdstuk 2
  2.1.

  De Hoverboard gebruiken

  Beschrijving en identificatie

  Fender

  Pedaal

  Fender

  Indicatielampje

  DC-poort
  Macht op
  Decoratief licht
  Band

  Band

  2.2. Kalibreren
  Als uw s hoverboard naar links of rechts neigt te trekken, dient u mogelijk de sensoren ervan opnieuw te
  moeten kalibreren. Ga hiervoor als volgt te werk:
  Stap 1: Houd de aan-/uitknop ingedrukt. (Houd de knop ingedrukt zelfs als het rood begint te knipperen en
  een pieptoon klinkt. En wacht tot een lange constante pieptoon klinkt)
  Stap 3: aat de aan-/uitknop los en nu is de kalibratie voltooid.
  2.3. Werkingsprincipe
  Hoverboard gebruiken een dynamisch evenwicht d.m.v. een interne gyroscoop en versnellingssensoren.
  De status van de hoverboard wordt geregeld door het zwaartepunt. Het wordt afgesteld door de motor,
  welke wordt bediend door het servobedieningssysteem. Het apparaat zal waarnemen dat u naar voren
  leunt en vervolgens versnellen. Wanneer u een bocht wilt maken, verminder vaart en beweeg uw voet
  naar voren of achteren. Hierdoor wordt het zwaartepunt van uw lichaam naar links of rechts verplaatst,
  waardoor de hoverboard herkent of u een bocht naar links of rechts wilt maken.
  Hoverboard zijn voorzien van een inert, dynamisch stabilisatiesysteem, waardoor het de balans naar
  voren en achteren behoudt, maar niet de balans naar links en rechts kan garanderen. Wanneer u een
  bocht maakt, dient u dus eerst vaart te verminderen om het risico op letsel te voorkomen.

  NLD 2 • Page 4

  2.4. Leer hoe u de hoverboard dient te gebruiken
  Stap 1: Druk op de aan/uitknop om de hoverboard in te schakelen.
  Stap 2: Plaats de hoverboard op een vlakke ondergrond en zorg ervoor alle veiligheidsmaatregelen te treffen.
  Plaats één voet op de plaat die de pedaalschakelaar activeert waardoor de bedrijfsindicator inschakelt.
  Plaats uw andere voet op de plaat nadat het systeem de zelfbalancering heeft gestart.
  Stap 3: Houd controle over de beweging vooruit en achteruit van de hoverboard, vergeet hierbij niet dat u uw
  lichaam niet te plotseling dient te bewegen.
  OPMERKING:
  Als u niet in een gebalanceerde conditie bent wanneer u de voetschakelaar activeert, zal het alarm klinken en
  schakelt het LED-waarschuwingslampje in. Het systeem voert de zelfbalans nu niet correct uit. U dient de
  hoverboard niet te gebruiken zonder een gebalanceerde conditie. De sensoren dienen vervolgens te worden
  gekalibreerd, zie hiervoor punt 2.2.
  Stap 4: Laat de hoverboard naar links en rechts bewegen.
  Stap 5: Voordat u afstapt, zorg ervoor dat de hoverboard nog steeds in balans is en gestopt, stap vervolgens
  eerst met de ene en daarna met de andere voet af.

  Rechter voet naar voren kantelen –
  Linkse bocht

  Linker voet naar voren kantelen –
  Rechtse bocht

  U dient nooit scherpe bochten te maken wanneer u snel rijdt.
  U dient nooit zijwaarts te rijden of bochten te maken op een helling. U kunt hierdoor vallen en letsel
  oplopen.
  2.5. Reageer altijd op enigerlei alarmen
  De hoverboard zal in de volgende gevallen niet werken:

  Als er tijdens gebruik een systeemstoring optreedt, zal de hoverboard u op verschillende manieren
  waarschuwen; het rijden wordt geblokkeerd, de alarmindicator schakelt in, het zoemeralarm klinkt om
  aan te geven dat het systeem de zelfbalans niet kan uitvoeren.

  Het apparaat zal niet werken wanneer u op de hoverboard stapt en het platform meer dan 10 graden
  naar voren of achteren laat bewegen.

  De accuspanning is te laag.

  Tijdens het opladen.

  Als het platform tijdens gebruik ondersteboven raakt, zal de werking worden geblokkeerd.

  Te hoge snelheid.

  De accu is onvoldoende opgeladen.

  Als de banden geblokkeerd raken, zal de hoverboard na twee seconden uitschakelen.

  Als de accuspanning lager is dan de beveiligingswaarde, zal de hoverboard na 15 seconden
  uitschakelen.

  Continue zware stroomontlasting (zoals langdurig een steile helling op)

  NLD 3 • Page 5

  Wanneer de hoverboard uitschakelt, zal het systeem de machine automatisch vergrendelen. Druk in
  dit geval op de aan/uitknop om het apparaat te ontgrendelen. Wanneer de accu is uitgeput of wanneer
  het systeem informatie uitgeeft over een veiligheiduitschakeling, dient u niet verder te rijden met de
  hoverboard. De hoverboard kan namelijk de balans verliezen door een tekort aan accucapaciteit. De
  gebruiker loopt in dit geval een groot risico op letsel. Als de accucapaciteit minimaal is, zal de
  levensduur van de accu worden aangetast door de hoverboard te blijven gebruiken.

  Het product dient uitsluitend te worden gebruikt binnen een temperatuurbereik van tussen -10°C en
  +45°C.
  2.6. Oefenen met rijden
  Maak uzelf a.u.b. bekend met alle bedieningen en voorzorgsmaatregelen voordat u de hoverboard in gebruik
  neemt. Oefen altijd met iemand anders die u vast houdt of kan opvangen.

  Draag vrijetijdskleding (maar geen losse kleding) en platte schoenen om uw lichaam flexibel te houden.

  Oefen het rijden in een open gebied totdat u gemakkelijk op en af kunt stappen.

  Zorg voor een vlakke ondergrond.

  Verminder vaart wanneer u op een ander terrein rijdt.

  Hoverboard zijn voertuigen ontworpen voor gebruik op een vlak wegdek. Verlaag uw snelheid wanneer u
  de hoverboard op ruw terrein rijdt.

  Voorafgaand aan het rijden: Lees zorgvuldig hoofdstuk 4 over de maximale snelheid en hoofdstuk 5 over
  veilig rijden

  Hoofdstuk 3

  Pedaalsensor en indicatoren

  3.1. Pedaalsensor
  De hoverboard is voorzien van 4 sensoren onder het pedaal. Zodra u op het pedaal stapt, zal de hoverboard
  zichzelf automatisch balanceren. Zorg ervoor tijdens het rijden volledig op het pedaal te staan en stap a.u.b.
  niet op de gedeeltes buiten het pedaal. Plaats geen voorwerpen op de pedalen om de hoverboard zelf te
  laten werken en het risico op aanrijdingen, persoonlijk letsel en beschadiging van de hoverboard zelf te
  vergroten.
  3.2. Accu en bedrijfsindicatoren
  De indicator is in het midden van de hoverboard geplaatst en verstrekt de gebruiker met informatie.

  De batterij-indicator op de hoverboard zal groen blijven oplichten zolang er voldoende batterijstroom
  is om te rijden.

  De batterij-indicator op de hoverboard zal rood oplichten als de batterijstroom laag is (er rest 15-20%),
  dan stopt u best met rijden en laadt u de hoverboard op.

  De batterij-indicator op de hoverboard zal rood oplichten als de batterijstroom laag is (er rest 15-20%),
  dan stopt u best met rijden en laadt u de hoverboard op. De batterij-indicator op de hoverboard
  zal
  ROOD en een WAARSCHUWINGSSIGNAAL geven wanneer de batterij leeg is, dan moet u onmiddellijk
  stoppen met rijden. De hoverboard zal zichzelf nu zonder verdere aankondiging automatisch
  uitschakelen en evenwicht verliezen. U loopt het risico om gewond te raken indien u nog probeert te blijven
  rijden.

  Bedrijfsindicator: Wanneer het pedaal wordt geactiveerd, zal de bedrijfsindicator oplichten en wordt het
  systeem gestart; wanneer er een systeemstoring optreedt, zal de indicator op rood springen.

  Hoofdstuk 4
  4.1.

  Rijafstand en snelheid

  Rijafstand per lading

  NLD 4 • Page 6

  De rijafstand per lading hangt af van veel factoren, bijvoorbeeld:

  Topografie: U kunt de hoverboard langer rijden op een even wegdek en korter op een oneven
  ondergrond.

  Gewicht: Het gewicht van de gebruiker heeft ook invloed op de beschikbare rijafstand.

  Temperatuur: Extreme temperaturen zullen de beschikbare rijafstand verkorten.

  Onderhoud: U kunt de beschikbare rijafstand optimaal houden door de hoverboard correct op te laden en
  de accu in goede staat te houden.

  Snelheid en rijstijl: De beschikbare rijafstand zal worden vergroot door een constante snelheid te
  behouden. De afstand wordt echter verkort door vaak te starten, stoppen, versnellen en vaart te
  verminderen.
  4.2. Maximale snelheid

  De nominale maximale snelheid van de hoverboard is 15km/u, maar dit is echter afhankelijk van de
  acculading, de condities/hoek van het terrein, de windrichting en het gewicht van de gebruiker. De
  maximale snelheid kan 15km/u overschrijden als de accu volledig is opgeladen, als het terrein zeer vlak
  is of gelijkmatig bergafwaarts loopt of bij een krachtige rugwind met een gebruiker die niet erg zwaar is.

  Als zijn maximale snelheid nadert, zal de hoverboard een waarschuwing laten horen en dient u vaart te
  verminderen.

  Wij raden u aan de hoverboard op snelheden te rijden die voor u comfortabel zijn en hoverboard niet te
  rijden op snelheden hoger dan 12km/u.

  De hoverboard kan zichzelf alleen balanceren binnen de toegestane snelheid.

  Hoofdstuk 5

  Veilig rijden

  Dit hoofdstuk legt de focus op veiligheid, kennis en waarschuwingen. Voordat u dit voertuig in gebruik neemt,
  lees a.u.b. alle instructies zodat u het apparaat veilig weet te monteren en gebruiken.
  Voordat u aan de slag gaat, maak uzelf bekend met alle bedieningen zodat u de hoverboard in een
  optimale conditie kunt houden.
  Zorg ervoor alle veiligheidsmaatregelen te treffen wanneer u de hoverboard bestuurt. U dient een helm,
  kniebescherming, elboogbescherming and andere beschermende kleding te dragen.
  De gebruiker dient geen losse of hangende kleding te dragen, zoals veters, enz., die vast kan komen te
  zitten in de wielen van de hoverboard.
  Hoverboard zijn uitsluitend bestemd voor uw eigen amusement. Het is niet toegestaan op openbare
  wegen te rijden.
  Hoverboard zijn niet toegestaan op rijstroken voor motorvoertuigen.
  Kinderen, bejaarden en zwangere vrouwen mogen deze hoverboard niet gebruiken.
  Personen met gereduceerde balanceercapaciteiten dienen de hoverboard niet te gebruiken.
  Rijd de hoverboard niet wanneer onder de invloed van alcohol of enigerlei andere substanties.
  Niets dragen tijdens het rijden.
  Wees a.u.b. alert op alles vóór u, behoud altijd goed zicht om de hoverboard veilig te kunnen besturen.
  Relax uw benen tijdens het rijden met uw knieën ietwat gebogen, om beter balans te kunnen houden
  wanneer u een oneven ondergrond tegemoet komt.
  Zorg ervoor uw voeten tijdens het rijden altijd op de pedalen te houden.
  De hoverboard kan slechts één persoon dragen.
  Nooit plotseling starten of stoppen.
  Rijden op steile hellingen is afgeraden.
  Rijd de hoverboard niet tegen vaste objecten aan (bijv. een muur of andere structuur) en vervolgens
  proberen door te rijden.
  Rijd niet op slecht verlichte of donkere plekken.
  U gebruikt de hoverboard op uw eigen risico, ons bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
  enigerlei ongelukken of schade die u mogelijk veroorzaakt.

  NLD 5 • Page 7  Zorg ervoor een voertuigsnelheid te behouden die veilig is voor uzelf en anderen, en ben altijd gereed te
  stoppen tijdens het rijden.
  Wanneer u de hoverboard bestuurt, behoud a.u.b. altijd een bepaalde afstand vanaf anderen om
  aanrijdingen te voorkomen.
  U dient het zwaartepunt van uw lichaam te gebruiken om te sturen, plotselinge veranderingen in het
  zwaartepunt kunnen tot beschadiging en vallen leiden.
  Rijd niet voor lange afstanden of op hoge snelheden achteruit, maak geen bochten op hoge snelden en
  rijd niet te snel.
  Rijd niet in de regen en stel de hoverboard niet bloot aan andere natte omstandigheden. Alleen rijden in
  droog weer.
  Rijd niet over obstakels en vermijd sneeuw, ijs en gladde oppervlaktes.
  Rijd niet over artikelen gemaakt van doek, kleine takken of stenen.
  Rijd niet in nauwe ruimtes of plekken met obstakels.
  Door van of op de hoverboard te springen, kunt en zal u schade veroorzaken die niet wordt gedekt door
  de garantie. Risico op persoonlijk letsel. Persoonlijk letsel of misbruik verwant aan “trucjes rijden” wordt
  niet gedekt door ons bedrijf en zal de garantie teniet verklaren.

  Hoofdstuk 6 De hoverboard opladen
  Dit hoofdstuk beschrijft hoofdzakelijk de oplaadmethodes, hoe de accu wordt onderhouden,
  veiligheidsinformatie waar u rekening mee dient te houden en de accuspecificaties. Voor de veiligheid van
  uzelf en anderen, en om de levensduur en prestaties van de accu te optimaliseren, neem a.u.b. de volgende
  aanwijzingen in acht.
  6.1. Lage accucapaciteit
  De accu-indicator zal rood knipperen wanneer de accu uitgeput raakt. Het is in dit geval raadzaam te stoppen
  met rijden. Wanneer de capaciteit laag is, zal er onvoldoende energie zijn om normaal te kunnen rijden. Het
  systeem zal vervolgens de basis van het platform automatisch kantelen waardoor u niet langer kunt rijden. U
  kunt in dit geval gemakkelijk vallen als u blijft rijden en tevens de levensduur van de accu aantasten.

  Gebruik de accu niet in de volgende gevallen.

  De accu geeft een vreemde lucht of teveel hitte af.

  Lekkage van enigerlei substanties.

  Het is verboden de accu te demonteren.

  Raak geen enkele substantie aan die uit de accu lekt.

  Laat kinderen en dieren de accu niet aanraken.

  Accu’s bevatten schadelijke stoffen. Het is verboden de accu te openen of voorwerpen in de accu te
  steken.

  Gebruik uitsluitend de meegeleverde lader.

  Laat lithiumbatterijen nooit overbelast raken. Het accublok bestaat uit lithiumbatterijen.
  :
  Wanneer u de batterijindicator groen ziet knipperen, dan zal deze eventjes later op rood springen terwijl het alarm
  klinkt. Het laat je nu niet langer meer rijden. Dit duidt op een lage batterij. Het wordt je aanbevolen te stoppen met
  rijden en het hoverboard op te laden.
  Het bedrijfssysteem van de scooter zal het platform automatisch naar voren kantelen om het gebruik ervan te
  verbieden. De gebruiker kan hierdoor van de hoverboard vallen en letsel oplopen.

  NLD 6 • Page 8

  - Gebruick de Hoverboard niet tijdens het opladen!
  - Het LED-lampje van de acculader Zal tjidens het opladen rood branden.
  - Het LED-lampje van de acculader Zal op groen springen zidra het opladen is voltooid.
  - Wanneer het opladen is voltooid, koppel de acculader a.u.b. los van het stopcontact en van de
  hoverboard.
  6.2 . Oplaademethode
  -Zorg ervoor de hoverboard, de lader en de voedingsingang op de hoverboard droog te houden.
  -Opmerking: Gebruik voor deze hoverboard UITSLUITEND de meegeleverde lader gemarkeerd HLT180-4201500 met de volgende uitgangsspanning: 42V –1,5A.
  - Gebruik van een andere lader kan het product beschadigen of tot andere mogelijke risico’s leiden.
  - Steek de stroomadapter in de voedingspoort op de achterzijde van de hooverboard en in een standaard
  stopcontact. Controleer of de groene indicator op de adapter oplicht.
  - Wanneer de rode indicator op de lader brandt, wordt de hoverboard correct opgeladen. Zo niet,
  controleer of de kabel goed is aangesloten.
  - Wanneer het indicatielampje op de lader van rood op groen springt, betekent dit dat de accu volledig is
  opgeladen.
  - Stop in dit geval a.u.b. met opladen, want te lang opladen zal de levensduur van de accu aantasten.
  - Het opladen kan tot op 3 . 5 - 4 uur duren. Laad de accunooit langer dan 4 uur op. Koppel de lader na 4
  uur los van de hoverboard en voedingsbron. Overmatig opladen zal de levensduur van de accu verkorten.
  - Het product dient nooit voor lange periodes te worden opgeladen.
  - Laad het product nooit onbeheerd op.
  - Het product dient uitsluitend te worden opgeladen binnen een temperatuurbereik van tussen 0°C en
  +45°C.
  - Als u het product oplaadt in lagere of hogere temperaturen, bestaat er het risico op een verlaagde
  batterijprestatie, beschadiging van het product en persoonlijk letsel.
  -Het product a.u.b. opladen en opbergen in een open en droge ruimte, uit de buurt van ontvlambare
  materialen (d.w.z. materialen die in brand kunnen vliegen).
  - Nooit opladen in zonlicht of nabij open vlammen.
  - Het product niet pladen onmiddellijk na gebruik.Laat het product één uur afkoelen voordat u deze
  oplaadt.
  - Als u het product aan anderen geeft, bijvoorbeeld als een cadeau, dient deze gedeeltelijk te zijn
  opgeladen (tussen 20 en 50% opgeladen).Niet volledig opgeladen.
  - Haal het product niet uit de verpakking om op te laden en vervolgens terug in de verpakking te stoppen.
  - Wanneer geleverd vanuit de fabriek, komt het product meestal al gedeeltelijk opgeladen. Houd het
  product in een gedeeltelijk opgeladen status totdat u deze in gebruik neemt.

  NLD 7 • Page 9

  - Gerbruik uitsluitend de DC connector om de DC kabel van de lader aan
  te sluiten die is meegeleverd met de Hoverboard!
  - Steek geen enkel vreemd voorwerp in de DC connector.
  - Risico op vonkvorming! Overbrug de DC laadaansluiting nooit met
  metalen voorwerpen!

  Hoofdstuk 7

  Het onderhoud van de hoverboard

  Deze hoverboard moet goed worden onderhouden. Dit hoofdstuk beschrijft hoofdzakelijk de relevante
  stappen en belangrijke gebruiksaanwijzingen voor onderhoud. Zorg er a.u.b. voor de voeding en laadspoel
  uit te schakelen voordat u de volgende handelingen uitvoert. U dient de hoverboard niet te gebruiken
  wanneer de accu wordt opgeladen.
  7.1.

  Reiniging
  Zorg er a.u.b. voor de voeding en laadspoel uit te schakelen.
  Veeg de behuizing van de hoverboard af met een zacht doekje.  Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistoffen in de interne onderdelen van de hoverboard
  terechtkomen, omdat dit de elektronica/accu van de hoverboard permanent kan beschadigen. Er bestaat
  een risico op persoonlijk letsel.

  7.2. Opslag

  Als de opslagtemperatuur lager is dan 0°C, laad de hoverboard a.u.b. niet op. U kunt de hoverboard in
  een warme omgeving plaatsen (5-30°C) om op te laden.

  U kunt de hoverboard afdekken om stofophoping te voorkomen.

  Berg de hoverboard binnenshuis op, in een droge en geschikte omgeving.

  Wanneer gebruikt in lagere of hogere temperaturen, bestaat er het risico op een verlaagde
  batterijprestatie, beschadiging van het product en persoonlijk letsel.  Berg het product op binnen een temperatuurbereik van tussen 5°C en 30°C (de optimale
  opslagtemperatuur is 25°C).
  Het product a.u.b. opladen en opbergen in een open en droge ruimte, uit de buurt van ontvlambare
  materialen (d.w.z. materialen die in brand kunnen vliegen).

  NLD 8 • Page 10  Berg het product niet op in zonlicht of in de buurt van open vuur.
  Als u het product aan anderen geeft, bijvoorbeeld als een cadeau, dient deze gedeeltelijk te zijn
  opgeladen (tussen 20 en 50% opgeladen). Niet volledig opgeladen.
  Wanneer geleverd vanuit de fabriek, komt het product meestal al gedeeltelijk opgeladen. Houd het
  product in een gedeeltelijk opgeladen status totdat u deze in gebruik neemt.

  Om de gebruiksveiligheid te waarborgen, mogen gebruikers de hoverboard niet openen, hierdoor geeft u
  ook uw garantierechten op.

  ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

  Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en
  stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte
  elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

  Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist kliko-symbool,
  zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en
  elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar
  gescheiden moeten worden ingezameld.

  Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal
  daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in
  overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

  NLD 9 • Page 11

  Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen
  kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan
  het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

  DENVER ELECTRONICS A/S
  Omega 5A, Soeften, DK-8382
  Hinnerup,
  Denemarken
  Bezoek a.u.b.: www.denver-electronics.com en om de elektronische versie van de handleiding te verkrijge

  NLD 10 • Page 12

  NLD 11 • Page 13

  EC-Conformiteitsverklaring (Machinerichtlijn)
  Ondergetekende
  Bedrijfsnaam:
  Adres:

  DENVER ELECTRONICS A/S
  Omega 5A, Soeften, 8382 Hinnerup, Denemarken

  Verklaart hierbij dat het ontwerp en de fabricage van dit product
  DENVER
  Modelnummer van het product:
  HBO-6750

  Merknaam van het product:
  Producttype:

  Hoverboard

  Fabricgejaar:

  2018

  NLD 12 • Page 14


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Denver HBO-6750 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Denver HBO-6750 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,63 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Denver HBO-6750

Denver HBO-6750 Bedienungsanleitung - Deutsch - 14 seiten

Denver HBO-6750 Bedienungsanleitung - Englisch - 17 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info