Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/24
Nächste Seite
8
5Beoogd gebruik
De Elektrische Scooter is geen transportmiddel noch een sporttoestel, maar een apparaat voor persoonlijk
amusement. De Elektrische Scooter is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en alleen voor personen
van minstens 14 jaar met een maximaal gewicht van 100 kg. De nadere parameters voor het toegestane
gebruik van de Elektrische Scooter staan beschreven in de paragraaf (10. Parameterlijst) . Het is belangrijk
dat de Elektrische Scooter uitsluitend wordt gebruik in omstandigheden onder goed zicht en alleen als de
fysieke condities voor stabiliteit op de Elektrische Scooter zijn voldaan (bijvoorbeeld niet op één been/niet
onder de invloed van drugs of alcohol). De bestuurder moet tijdens het rijden op de Elektrische Scooter
persoonlijke beschermingsmiddelen dragen die staan gespecificeerd in de paragraaf (13. Waarschuwingen>
13.2 Voorbereiding).
6Veiligheidsinstructies
Wij raden u aan altijd een helm en beschermende kleding voor uw ellebogen, knieën en polsen te
dragen, om uw persoonlijke veiligheid te garanderen.
Zorg er ook voor dat u de gebruikshandleiding zorgvuldig hebt gelezen, zodat u weet hoe u op een
veilige wijze en met plezier kunt rijden.
De Elektrische Scooter is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van en te voldoen aan alle voorschriften. Als er
in uw land geen regelgevingen zijn voor deze elektrische scooter, zorg dan voor uw eigen veiligheid en
de veiligheid van anderen.
Let ook altijd goed op andere personen. Rij altijd veilig en alleen op snelheden waarop u op elk moment
veilig kunt remmen. Wat met dit soort producten vaak kan gebeuren is dat u van het product valt en
uzelf verwondt. Rij altijd zo veilig mogelijk.
Als u de Elektrische Scooter aan vrienden of familie leent, zorg er dan voor dat zij gepaste
beschermingsmiddelen dragen en weten hoe op de scooter moet worden gereden.
Voordat u op de Elektrische Scooter begint te rijden, controleer of alle onderdelen naar behoren werken.
Als u losse onderdelen, abnormaal geluid, een verkorte levensduur van de accu, enz. opmerkt, neem dan
contact op met uw dealer voor productonderhoud en garantie. Probeer de Elektrische Scooter niet zelf
te repareren.
Inspecteer het achterwiel, de achterrem en het remblok volgens Sectie 7 van de onderhoudspecificaties
in deze gebruiksaanwijzingen. De Elektrische Scooter kan onstabiel worden als de achterrem vervormd is
of los zit. Dit ligt aan een te klein geworden speling tussen het remblok en het achterwiel, waardoor het
achterwiel geblokkeerd kan raken.
8

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Denver SEL-80130F wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Denver SEL-80130F in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,91 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Denver SEL-80130F

Denver SEL-80130F Bedienungsanleitung - Deutsch - 25 seiten

Denver SEL-80130F Bedienungsanleitung - Englisch - 23 seiten

Denver SEL-80130F Bedienungsanleitung - Französisch - 24 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info