Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/24
Nächste Seite
9
Pas niet teveel kracht toe en ga niet permanent staan op het achterspatbord. Het spatbord kan hierdoor
los komen te zitten of de veer beschadigen die het spatbord ondersteunt.
Het remblok zal als een gevolg hiervan continu het wiel aanraken terwijl de motortemperatuur verhoogt
wegens de extra weerstand. Ook kan de achterband los raken als de rem constant in de rempositie zit.
Vermijd continu remmen. De banden zullen hierdoor niet alleen verslijten, maar ook heet worden. Het
rubber zal vervolgens zachter worden en niet langer de gebruikelijk grip op de weg hebben. Raak de
band na het remmen niet aan.
Als u vreemde geluiden hoort of frictie opmerkt wanneer u de elektrische scooter inschakelt, dan kan dit
aan een beschadigde lager liggen. Een versleten lager kan ook krachtige trillingen in de stuurstang
veroorzaken. Neem in dit geval contact op met uw dealer, omdat de lager moet worden vervangen
en/of de stuurstang moet worden geïnspecteerd en aangepast.
Rij de Elektrische Scooter uitsluitend op een droge ondergrond, omdat anders de rijveiligheid en
remprestaties kunnen worden aangetast en de motor of lagers beschadigd kunnen raken.
Rij niet omhoog of omlaag op lange en steile hellingen.
Stop met rijden wanneer u de "Waarschuwing Lege accuontvangt. De elektrische scooter zal
vervolgens slechts traag bewegen en niet langer de gebruikelijke tractie hebben terwijl de elektrische
rem niet meer functioneert. Gebruik in dit geval de achterrem om de elektrische scooter te stoppen.
Stap van de scooter af zodra de snelheid dit veilig toestaat.
Gebruik de elektrische rem en het gashendel niet tegelijkertijd.
Een normaal functionerende Elektrische Scooter werkt veilig en vrijwel geruisloos. Als u lawaai hoort of
een schokkende werking opmerkt, controleer dan de wielen, lagers en remmen. Neem eventueel
contact op met uw servicecentrum voor reparatie en onderhoud.
7Onderhoud
Het is belangrijk om de belangrijke onderdelen van het product regelmatig te onderhouden,
zodat de elektrische scooter optimaal blijft presteren en u er de beste ervaring mee blijft
houden.
Accu-onderhoud
Lagers, schroeven, remmen en wielen
Opslag en reiniging
Uw scooter zal bepaald onderhoud vereisten. Lees en maak uzelf daarom bekend met deze
aanwijzingen.
Accu-onderhoud
Alle accus hebben een levensduur en prestaties zullen met verloop van tijd verslechteren. Hier volgt
echter wat advies om de levensduur van de accu te maximaliseren.
Zorg ervoor de accu op regelmatige intervallen op te laden, zelfs als u de elektrische scooter voor een
lange tijd niet gebruikt. Hierdoor voorkomt u schade aan de accu wegens een langdurige lage spanning.
Zorg ervoor dat de accu niet volledig ontlaadt. Het is beter de accu op te laden terwijl deze nog wat is
opgeladen. Hierdoor verlengt u de levensduur van de accu. Als de batterij continu ontladen raakt, dan
zal dit de accu beschadigen (een beschadigde accu wegens verkeerde hantering wordt niet gedekt door
de garantie).
Als u bovendien in koude of erg hete omgevingen op de Elektrische Scooter rijdt, dan kan de gebruikstijd
9

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Denver SEL-80130F wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Denver SEL-80130F in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,91 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Denver SEL-80130F

Denver SEL-80130F Bedienungsanleitung - Deutsch - 25 seiten

Denver SEL-80130F Bedienungsanleitung - Englisch - 23 seiten

Denver SEL-80130F Bedienungsanleitung - Französisch - 24 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info