Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/24
Nächste Seite
10
van de accu korter zijn dan wanneer u in temperaturen van 15-25° Celsius rijdt. Dit ligt niet aan een
storing van de accu, maar is normaal gedrag.
Let op: Zelfs een volledig opgeladen accu zal zijn vermogen verliezen als de elektrische scooter een
bepaalde tijd niet wordt gebruikt. U kunt verwachten dat een volledig opgeladen accu in uitgeschakelde
modus zijn vermogen behoudt tussen 90 en 120 dagen voordat de accu volledig ontlaadt. Deze tijdsduur
is korter wanneer slechts gedeeltelijke opgeladen.
Zorg ervoor a.u.b. de accutemperatuur niet langdurig hoger dan 50° Celsius of lager dan -1 Celsius
raakt. (laat bijvoorbeeld de elektrische scooter in de zomer niet achter in een hete auto, leg geen accu's
in het vuur enz.) Lage temperaturen (bijvoorbeeld temperaturen onder nul) kunnen de accucellen
beschadigen.
Houd de elektrische scooter uit de buurt van open vlammen of andere hittebronnen om te voorkomen
dat de accu te heet wordt. Zorg er bovendien voor dat de elektrische scooter niet in vriestemperaturen
wordt achtergelaten. Zowel hitte als koude kunnen de accu ontladen.
Gebruik uitsluitend de originele lader of een officiële vervanging, omdat verschillende accus specifieke
laders kunnen vereisen. Als u bovendien andere laders gebruikt, dan kan het product hierdoor
beschadigd raken.
De accu niet overbelasten en ontladen.
Zorg er a.u.b. voor de accu op te laden voordat deze volledig ontlaadt, om beschadiging aan de
accucellen te voorkomen. (beschadigde accu veroorzaakt door verkeerde bediening vallen niet onder de
garantie)
Het is verboden het accublok te ontmantelen. Dit mag alleen worden uitgevoerd door officiële
reparatiecentra en professionele personen.
Lagers, schroeven, remmen en wielen
Uw elektrische scooter bestaat uit bewegende onderdelen, die met verloop van tijd zullen verslijten.
Lagers en schroeven:
De elektrische scooter is voorzien van verzegelde en stofvaste lagers, zodat deze niet hoeven te worden
gesmeerd. Controleer de lagers regelmatig op slijtage, om onveilige rijomstandigheden te vermijden.
Spring niet op en van de scooter af en pas niet teveel kracht toe, anders kunnen de lagers beschadigd
raken. Deze Elektrische Scooter is geen sportmiddel.
Zorg ervoor dat alle schroeven stevig vastzitten, om onveilige rijomstandigheden te vermijden.
Inspecteer de schroeven a.u.b. regelmatig en draai aan als ze los lijken te zitten.
Remmen:
Controleer de rem regelmatig op slijtage om onveilig rijden te voorkomen. Pas niet teveel kracht toe om
beschadiging van de rem te voorkomen.
Wielen:
Controleer de wielen regelmatig op slijtage, om onveilige rijomstandigheden te vermijden.
Elektrische scooters komen met verschillende wielen, maar kunnen in het algemeen worden ingedeeld
in scooters met oppompbare banden en solide wielen.
Zorg er a.u.b. voor om oppompbare banden op de juiste spanning te houden, omdat harde banden
langer mee zullen gaan.
Als het wiel zelfs na het aandraaien van de schroeven lijkt te wiebelen, dan zijn de
lagers mogelijk versleten en aan vervanging toe
WAARSCHUWING
10

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Denver SEL-80130F wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Denver SEL-80130F in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,91 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Denver SEL-80130F

Denver SEL-80130F Bedienungsanleitung - Deutsch - 25 seiten

Denver SEL-80130F Bedienungsanleitung - Englisch - 23 seiten

Denver SEL-80130F Bedienungsanleitung - Französisch - 24 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info