Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/24
Nächste Seite
18
Draag geen voorwerpen tijdens het rijden.
Zorg ervoor dat u een duidelijk zicht vooruit hebt, zodat u veilig op de Elektrische Scooter kunt
rijden.
Uw voeten moeten tijdens het rijden altijd op de voetenplank rusten.
De Elektrische Scooter kan slechts één persoon ondersteunen.
Niet abrupt starten of stoppen.
Rij niet op steile hellingen.
Stop met rijden op de elektrische scooter als u een stevig voorwerp (zoals een muur of een andere
constructie) ermee raakt.
Rij niet op slecht verlichte of donkere plekken.
Gebruik de Elektrische Scooter op eigen risico, wij zijn niet aansprakelijk voor ongelukken of schade.
Rij op een veilige snelheid waarop u op elk moment kunt stoppen.
Houd de Elektrische Scooter op voldoende afstand van andere personen en vermijd aanrijdingen.
Stuur door balansverschuiving, snelle bewegingen kunnen leiden tot vallen.
Rij niet in de regen of in andere natte omstandigheden. Rij uitsluitend in droog weer.
Rij niet over obstakels, indien mogelijk, en vermijd sneeuw, ijs en gladde oppervlaktes.
Indien mogelijk, rij niet over textiel, kleine takken en stenen.
Indien mogelijk, rij niet op nauwe plekken of op plaatsen met obstakels.
Op en van de Elektrische Scooter springen zal beschadiging veroorzaken die niet wordt gedekt door
de garantie. Er bestaat een risico op letsel. Letsel en schade wegens stunts en trucs worden niet
gedekt door de garantie.
13.6 Opladen
Zorg ervoor de Elektrische Scooter, lader en DV-stroomingang van het apparaat altijd droog te
houden.
Opmerking: Om deze Elektrische Scooter op te laden, dient UITSLUITEND de meegeleverde XHK-
800B-4220 adapter te worden gebruikt met de volgende uitgang: 42 V - 2 A.
Gebruik van een andere lader kan tot schade aan het apparaat en andere risicos leiden.
Gebruik de netvoedingsadapter om de DC-ingang van het apparaat op een normaal stopcontact aan
te sluiten.
Er brandt geen lampje op de lader voordat deze wordt opgeladen, wanneer aangesloten op de e-
scooter, licht de adapter rood op en is het opladen gestart.
Het rode indicatielampje zal oplichten wanneer correct opgeladen; als dit niet gebeurt, controleer
dan alle aansluitingen.
U kunt de laadcyclus nu stoppen. Overbelasting zal de levensduur van de accu inkorten.
Het laadproces duurt tot 3 uur. Laad de accu nooit langer dan 3 uur op. Koppel de lader na 3 uur los
18

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Denver SEL-80130F wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Denver SEL-80130F in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,91 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Denver SEL-80130F

Denver SEL-80130F Bedienungsanleitung - Deutsch - 25 seiten

Denver SEL-80130F Bedienungsanleitung - Englisch - 23 seiten

Denver SEL-80130F Bedienungsanleitung - Französisch - 24 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info