Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
DW920
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
559322 - 04 PL
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  559322 - 04 PL
  Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

  DW920 • Page 2

  3
  5

  4

  2

  1
  14

  6
  7

  A1

  7
  8
  8

  9
  10

  A2
  2 • Page 3

  15

  A3

  3

  B

  C
  3 • Page 4

  13

  4

  1

  D

  E

  14

  F
  4

  2 • Page 5

  AKUMULATOROWA WKRĘTARKA
  PRZEGUBOWA
  Serdeczne gratulacje!

  ekspozycja drganiowa w trakcie całego
  okresu użytkowania maszyny może być
  dużo większa.

  Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
  DEWALT, która zgodnie ze swoją długoletnią
  tradycją oferuje tylko innowacyjne i wypróbowane
  w licznych testach, wysokiej jakości produkty dla
  specjalistów. Wiele lat doświadczeń i ciągły rozwój
  sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie
  niezawodnym partnerem dla wszystkich
  użytkowników profesjonalnych narzędzi.
  DW920
  Napięcie
  Typ
  Prędkość obrotowa biegu jałowego:
  Maksymalny moment obrotowy
  Uchwyt narzędziowy
  Maks. średnica wiercenia w
  stali/drewnie
  Masa (bez akumulatora)
  Poziom ciśnienia akustycznego
  Niepewność pomiaru
  Poziom mocy akustycznej
  Niepewność pomiaru

  dB(A)
  dB(A)
  dB(A)
  dB(A)

  75
  3
  83
  4,6

  Ważone częstotliwościowo całkowite przyspieszenie drgań na
  rękojeści (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych)
  zmierzone wg normy EN60745:
  Wartość skuteczna
  przy wierceniu w metalu
  Niepewność pomiaru
  Wartość skuteczna
  przy bezudarowym wkręcaniu wkrętów
  Niepewność pomiaru

  Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej
  trzeba też uwzględnić, jak długo
  w danym czasie narzędzie pozostawało
  wyłączone i jak długo pracowało na
  biegu jałowym. Ekspozycja drganiowa
  w trakcie całego okresu użytkowania
  maszyny mogłaby się wtedy okazać
  dużo mniejsza niż przy ciągłym użyciu.

  VDC 7,2
  1
  obr/min 0-550
  Nm 9
  6,35 mm šestihran
  mm 6
  kg 0,8

  m/s² < 2,5
  m/s² 1,5

  Dla ochrony użytkownika przed
  skutkami wibracji stosuj dodatkowe
  środki bezpieczeństwa, jak np.
  prawidłowa konserwacja narzędzi
  i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
  rąk, odpowiednia organizacja pracy.
  Akumulator

  DE9057 DE9084

  Napięcie
  Rodzaj akumulatora
  Pojemność
  Masa
  Ładowarka

  Podana całkowita wartość skuteczna
  przyspieszenia drgań została zmierzona
  standardową metodą, opisaną w normie EN
  60745 i dzięki temu można ją wykorzystywać do
  porównań z innymi narzędziami oraz
  tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
  OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
  wartość skuteczna przyspieszenia drgań
  dotyczy podstawowego zastosowania
  narzędzia i może się różnić, gdy jest ono
  wykorzystywane w inny sposób,
  z innymi akcesoriami, lub niewłaściwie
  konserwowane. W takich sytuacjach

  VDC 7,2
  NiCd
  Ah 1,3
  kg 0,3

  7,2
  NiMH
  2,0
  0,3

  DE9116

  Napięcie sieciowe
  Czas ładowania
  Masa

  VAC 230
  min 60
  kg 0,4

  Amperaż bezpiecznika:
  Przy zasilaniu prądem o napięciu 230 V

  m/s² < 2,5
  m/s² 1,5

  DW920

  10 A

  Definicje związane z bezpieczeństwem pracy
  Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
  ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
  i zwracanie uwagi na te symbole.
  NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
  o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
  Nieprzestrzeganie tej wskazówki
  grozi doznaniem śmiertelnych lub
  ciężkich obrażeń ciała.
  OSTRZEŻENIE: Informuje
  o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
  Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
  doprowadzić do śmiertelnych lub
  ciężkich obrażeń ciała.
  5 • Page 6

  UWAGA: Informuje o potencjalnie
  niebezpiecznej sytuacji.
  Nieprzestrzeganie tej wskazówki
  może doprowadzić do lekkich lub
  średnich obrażeń ciała.
  WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
  które wprawdzie nie grozi doznaniem
  urazu, ale przy zignorowaniu może
  skutkować szkodami rzeczowymi.
  Informuje o niebezpieczeństwie
  porażenia prądem elektrycznym.
  Informuje o niebezpieczeństwie pożaru

  Deklaracja zgodności
  z normami UE
  DYREKTYWA MASZYNOWA

  DW920
  Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że wyrób
  DW920 opisany w „Danych technicznych“ został
  wykonany zgodnie z następującymi wytycznymi
  i normami: 2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
  EN 60745-2-2
  Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywą
  2004/108/EG. Więcej informacji na ten temat
  można uzyskać pod podanym niżej adresem lub
  w jednej z naszych filii wymienionych na końcu
  instrukcji obsługi.
  Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
  prawdziwość danych technicznych i składa tę
  deklarację w imieniu firmy DEWALT.

  Horst Großmann
  Wicedyrektor Działu Konstrukcyjnego
  DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
  D-65510, Idstein, Niemcy
  09.12.2009
  OSTRZEŻENIE: By nie narażać się
  na doznanie urazu, dokładnie
  przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi.

  6

  Ogólne przepisy
  bezpieczeństwa pracy
  elektronarzędzi
  OSTRZEŻENIE: Zapoznaj się ze
  wszystkimi zamieszczonymi tutaj
  wskazówkami. Nieprzestrzeganie
  ich może doprowadzić do porażenia
  prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
  ciężkiego urazu ciała.

  PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ
  OBSŁUGI, BY W RAZIE POTRZEBY MÓC
  Z NIEJ PONOWNIE SKORZYSTAĆ
  Występujące w tekście wyrażenie
  „elektronarzędzie” oznacza zarówno
  urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
  i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
  1 Bezpieczeństwo w obszarze pracy
  a Utrzymuj porządek w miejscu pracy
  i dobrze je oświetlaj. Bałagan
  i niewystarczające oświetlenie grożą
  wypadkiem.
  b. Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
  zagrożonym wybuchem, gdzie występują
  palne pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia
  wytwarzają iskry, które mogą spowodować
  zapalenie się tych substancji.
  c. Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do
  miejsca pracy. Mogą one odwrócić uwagę od
  wykonywanych czynności, co grozi
  wypadkiem.
  2. Bezpieczeństwo elektryczne
  a. Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
  pasować do gniazda sieciowego i w
  żadnym wypadku nie wolno jej przerabiać.
  Gdy elektronarzędzia zawierają uziemienie
  ochronne, nie używaj żadnych wtyczek
  adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące
  do nich gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
  porażenia prądem elektrycznym.
  b. Unikaj dotykania uziemionych elementów,
  jak na przykład rury, grzejniki, piece
  i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione,
  porażenie prądem elektrycznym jest o wiele
  niebezpieczniejsze.
  c. Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
  deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody
  do wnętrza obudowy grozi porażeniem
  prądem elektrycznym.
  d. Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie
  używaj go do przenoszenia
  elektronarzędzia ani do wyjmowania • Page 7

  wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń kabel
  przed wysoką temperaturą, olejem, ostrymi
  krawędziami i ruchomymi elementami.
  Uszkodzony lub zaplątany kabel może
  doprowadzić do porażenia prądem
  elektrycznym.
  e. Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj
  tylko przeznaczone do tego celu
  przedłużacze. Posługiwanie się odpowiednimi
  przedłużaczami zmniejsza ryzyko porażenia
  prądem elektrycznym.
  f. W razie konieczności użycia
  elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu
  zabezpiecz obwód zasilania wyłącznikiem
  ochronnym różnicowo-prądowym.
  Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza
  ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
  3. Bezpieczeństwo osobiste
  a. Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na
  swojej pracy i rozsądnie postępuj
  z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
  jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
  wpływem narkotyków, alkoholu czy też
  leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi
  bardzo poważnymi konsekwencjami.
  b. Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze
  zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie
  wyposażenie ochronne, jak maska
  przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej
  podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
  ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania
  elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania
  urazu.
  c. Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
  przyłączeniem elektronarzędzia do sieci
  lub akumulatora, przed uniesieniem go lub
  transportem sprawdź, czy jest wyłączony
  wyłącznik. Przenoszenie elektronarzędzia
  z palcem opartym na wyłączniku lub
  przyłączanie go do sieci przy włączonym
  wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
  d. Przed załączeniem elektronarzędzia
  sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
  i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony
  w obracającej się części może doprowadzić
  do urazu ciała.
  e. Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
  Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić
  równowagi w jakiejś pozycji roboczej. Takie
  postępowanie umożliwia zachowanie lepszej
  kontroli nad elektronarzędziem w
  nieoczekiwanych sytuacjach.
  f. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
  noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież

  i rękawice trzymaj z dala od ruchomych
  elementów. Luźna odzież, biżuteria lub długie
  włosy mogą zostać pochwycone przez
  obracające się części narzędzia.
  g. Gdy producent przewidział urządzenia do
  odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź,
  czy są one przyłączone i prawidłowo
  zamocowane. Stosowanie tych urządzeń
  zmniejsza zagrożenie zdrowia pyłem.
  4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
  a. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
  narzędzi odpowiednich do danego
  przypadku zastosowania. Najlepszą jakość
  i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko
  stosując właściwe narzędzia.
  b. Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym
  wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się
  normalnie załączać lub wyłączać, jest
  niebezpieczne i trzeba je naprawić.
  c. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
  nastawczych, przed wymianą akcesoriów
  lub odłożeniem elektronarzędzia zawsze
  wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
  sieciowego. Ten środek ostrożności
  zmniejsza ryzyko niezamierzonego
  uruchomienia elektronarzędzia.
  d. Niepotrzebne w danej chwili
  elektronarzędzia przechowuj w miejscu
  niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
  używać elektronarzędzi osobom, które nie
  są z nimi obeznane lub nie przeczytały
  niniejszej instrukcji. Narzędzia w rękach
  niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
  e. Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym
  stanie technicznym. Sprawdzaj, czy
  ruchome elementy obracają się
  w odpowiednim kierunku, nie są
  zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone,
  że nie zapewniają prawidłowego
  funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone
  elektronarzędzia przed użyciem należy
  naprawić. Powodem wielu wypadków jest
  niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
  f. Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
  narzędzia robocze. Starannie konserwowane,
  ostre narzędzia robocze rzadziej się
  zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
  g. Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp.
  używaj zgodnie z przeznaczeniem.
  Przestrzegaj przy tym obowiązujących
  przepisów bhp. Wykorzystywanie
  elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest
  niebezpieczne.

  7 • Page 8

  5. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
  akumulatorowych
  a. Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
  przewidzianych do tego celu przez
  producenta. Włożenie do ładowarki innego
  rodzaju akumulatora, niż przewidziany przez
  producenta, grozi pożarem grozi pożarem.
  b. Stosuj tylko akumulatory przeznaczone do
  danego rodzaju elektronarzędzi. Stosowanie
  innych akumulatorów stwarza ryzyko doznania
  urazu ciała i pożaru.
  c. Wyjęte akumulatory trzymaj z dala od
  spinaczy biurowych, monet, kluczy,
  gwoździ, śrub i innych małych
  przedmiotów metalowych, które mogą
  spowodować zwarcie biegunów.
  Zwarcie zacisków akumulatora może
  spowodować oparzenia lub pożar.
  d. Z powodu niewłaściwego zastosowania
  z akumulatora może wyciekać elektrolit.
  Nie dotykaj go. W razie niezamierzonego
  kontaktu natychmiast spłucz wodą
  narażone miejsce. Gdyby elektrolit prysnął
  w oczy, niezwłocznie zgłoś się do lekarza.
  Wyciekły elektrolit może spowodować
  podrażnienie oczu lub oparzenia.
  6. Serwis
  a. Naprawy elektronarzędzi mogą być
  wykonywane tylko przez uprawnionych
  specjalistów przy użyciu oryginalnych
  części zamiennych. Jest to istotnym
  warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
  pracy.
  Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
  wiertarek udarowych
  • Przy pracy z wkrętarką zakładaj nauszniki
  ochronne. Hałas może doprowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.
  • W razie niebezpieczeństwa natrafienia na
  ukryte przewody elektryczne lub własny
  kabel zasilający trzymaj wkrętarkę za
  izolowane rękojeści. W chwili przecięcia
  przewodu elektrycznego napięcie dochodzi
  do wszystkich gołych metalowych części
  elektronarzędzia, co grozi porażeniem prądem
  elektrycznym.

  Pozostałe zagrożenia
  Elektronarzędzia stwarzają niebezpieczeństwo
  doznania urazu:
  – wskutek dotknięcia obracających się lub
  gorących elementów maszyny.
  8

  Pomimo przestrzegania obowiązujących przepisów
  bezpieczeństwa pracy i używania urządzeń
  ochronnych nie da się uniknąć pewnych zagrożeń.
  Należą do nich m.in.:
  – uszkodzenie narządu słuchu;
  – niebezpieczeństwo zgniecenia palców przy
  wymianie narzędzi roboczych;
  – zagrożenie zdrowia na skutek wdychania pyłu
  drzewnego wzbijanego podczas pracy;
  – obrażenia ciała przez odpryskujące cząstki
  materiału;
  – narażenie zdrowia przy długotrwałym
  stosowaniu.
  Oznaczenia na elektronarzędziu
  Na elektronarzędziu umieszczono następujące
  piktogramy:
  Przed użyciem przeczytaj instrukcję
  obsługi.
  UMIEJSCOWIENIE KODU DATY
  Kod daty, który zawiera również rok produkcji, jest
  wydrukowany na obudowie w miejscu połączenia
  elektronarzędzia z akumulatorem:
  Przykład:
  2010 XX XX
  Rok produkcji

  Ważne wskazówki
  bezpieczeństwa pracy
  wszystkich ładowarek
  PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE: Podręcznik ten
  zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa pracy
  ładowarki DE9116.
  • Przed użyciem ładowarki przeczytaj wszystkie
  instrukcje i ostrzeżenia zamieszczone na
  ładowarce, akumulatorze i zasilanym przez
  niego elektronarzędziu.
  NIEBEZPIECZEŃSTWO: Groźba
  śmiertelnego porażenia prądem
  elektrycznym. Ładowarki są zasilane
  prądem o napięciu 230 V. Nie wkładaj
  do obudowy żadnych elektrycznie
  przewodzących przedmiotów. Może to
  bowiem spowodować nawet śmiertelne
  porażenie prądem elektrycznym.
  OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
  porażenia prądem elektrycznym.
  Uważaj, by do ładowarki nie dostała • Page 9

  się jakaś ciecz, ponieważ grozi to
  porażeniem prądem elektrycznym.
  UWAGA: Niebezpieczeństwo
  oparzenia. By zmniejszyć ryzyko
  oparzenia, stosuj tylko akumulatory
  firmy DEWALT. Inne akumulatory mogą
  pęknąć, co grozi doznaniem urazu
  i szkód rzeczowych.
  UWAGA: Istnieje pewne
  niebezpieczeństwo zwarcia kontaktów
  przyłączonej do sieci ładowarki przez
  obce, przewodzące materiały, jak np.
  wełna stalowa, folia aluminiowa lub
  nagromadzone cząstki metalu. Trzymaj
  je z dala od gniazda ładowarki. Gdy
  nie ma w niej akumulatora, zawsze
  wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
  sieciowego. Tak samo postępuj przed
  czyszczeniem ładowarki.
  • NIGDY nie ładuj akumulatora przy użyciu
  ładowarki innej, niż określona w tym
  podręczniku. Ładowarka i akumulator są do
  siebie ściśle dostosowane.
  • Ładowarki te są przeznaczone wyłącznie
  do ładowania akumulatorów DEWALT. Inne
  zastosowanie może doprowadzić do pożaru
  bądź niebezpiecznego lub nawet śmiertelnego
  urazu na skutek porażenia prądem elektrycznym.
  • Nigdy nie wystawiaj ładowarki na działanie
  deszczu ani śniegu.
  • By odłączyć ładowarkę od sieci, zawsze
  ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel. W ten
  sposób zmniejsza się ryzyko uszkodzenia
  wtyczki i kabla.
  • Tak ułóż kabel sieciowy, by nikt nie mógł
  na niego nadepnąć ani się o niego potknąć
  i by nie był on narażony na inne szkodliwe
  wpływy lub obciążenia.
  • Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy
  jest bezwzględnie konieczny. Niewłaściwy
  przedłużacz może doprowadzić do pożaru bądź
  niebezpiecznego lub nawet śmiertelnego urazu
  na skutek porażenia prądem elektrycznym.
  • Nie stawiaj na ładowarce żadnych
  przedmiotów ani nie kładź ładowarki na
  miękkiej powierzchni. Może to doprowadzić
  do zablokowania szczelin wentylacyjnych
  i przegrzania urządzenia. Umieszczaj
  ładowarkę z dala od źródeł ciepła. Ładowarka
  na górze i dole obudowy zawiera szczeliny
  wentylacyjne.
  • Nie załączaj ładowarki z uszkodzonym
  kablem sieciowym lub wtyczką. Wadliwe
  elementy niezwłocznie wymień na sprawne.

  • Nie używaj ładowarki, która została mocno
  uderzona, spadła na podłogę lub uległa
  innego rodzaju uszkodzeniu. Oddaj ją do
  autoryzowanego warsztatu serwisowego w
  celu naprawy.
  • Nie rozbieraj ładowarki. W razie
  konieczności konserwacji lub naprawy
  oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
  serwisowego w celu naprawy.
  Nieprawidłowe złożenie może stać się
  przyczyną pożaru bądź niebezpiecznego lub
  nawet śmiertelnego urazu na skutek porażenia
  prądem elektrycznym.
  • Przed czyszczeniem ładowarki zawsze
  odłączaj ją od sieci, by w ten sposób
  wyeliminować niebezpieczeństwo
  porażenia prądem elektrycznym. Ryzyka
  tego nie zmniejsza samo wyjęcie akumulatora.
  • NIGDY nie łącz ze sobą dwóch ładowarek.
  • Ładowarka jest przystosowana do zasilania
  prądem elektrycznym o napięciu 230 V. Nie
  przyłączaj jej do źródła prądu o innym napięciu,
  chyba że jest to ładowarka samochodowa.

  PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE

  Ładowarki
  Ładowarka DE9116 służy do ładowania
  akumulatorów niklowo-kadmowych i niklowowodorkowych o napięciu 7,2 - 18 V.
  Ładowarka ta nie wymaga żadnych regulacji
  i została tak skonstruowana, by jej obsługa była
  możliwie jak najprostsza.

  Procedura ładowania (rys.2)
  NIEBEZPIECZEŃSTWO: Groźba
  śmiertelnego porażenia prądem
  elektrycznym. Ładowarka jest zasilana
  prądem o napięciu 230 V. Nie wkładaj
  do obudowy żadnych elektrycznie
  przewodzących przedmiotów. Może to
  bowiem spowodować nawet śmiertelne
  porażenie prądem elektrycznym.
  1. Przed włożeniem akumulatora przyłącz ładowarkę
  (9) do odpowiedniego gniazda sieciowego.
  2. Włóż akumulator do ładowarki. Zaczyna migać
  czerwona lampka kontrolna, informując, że
  rozpoczął się proces ładowania.
  3. Po zakończeniu ładowania czerwona lampka
  kontrolna zaczyna się świecić na stałe.
  Akumulator jest teraz całkowicie naładowany
  i w każdej chwili można go wyjąć lub
  pozostawić w ładowarce.
  9 • Page 10

  WSKAZÓWKA: Akumulatory niklowo-kadmowe
  i niklowo-wodorkowe osiągają maksymalną
  sprawność i żywotność, gdy przed pierwszym
  użyciem naładuje się je przez przynajmniej
  10 godzin.

  Wskazania stanów
  akumulatora
  W poniższej tabeli przedstawiono wskazania
  stanów akumulatora w trakcie ładowania.
  Stan akumulatora
  Akumulator jest ładowany
  – – – –
  Akumulator jest całkowicie
  naładowany
  ––––––––––
  Przerwanie ładowania w celu ochłodzenia
  lub ogrzania akumulatora
  –– – –– –
  Problem z akumulatorem
  lub ładowarką
  •••••••••••
  Problem z zasilaniem
  •• •• •• ••

  Automatyczne ładowanie
  wyrównawcze
  Ładowanie wyrównawcze wyrównuje ładunki
  poszczególnych ogniw i przyczynia się do
  długofalowego utrzymania maksymalnej
  sprawności akumulatora. Zaleca się
  przeprowadzać je raz na tydzień lub wcześniej
  w razie stwierdzenia spadku wydajności
  akumulatora.
  By naładować wyrównawczo akumulator, włóż
  go jak zwykle do ładowarki i pozostaw w niej
  przynajmniej na 10 godzin.

  Przerywanie ładowania w celu
  ochłodzenia lub ogrzania
  akumulatora
  Gdy ładowarka wykryje, że akumulator jest zbyt
  gorący lub zbyt zimny, automatycznie się
  wyłącza, a następnie znów załącza, gdy osiągnie
  on odpowiednią temperaturę. Funkcja ta ma na
  celu zapewnienie maksymalnej trwałości
  użytkowej akumulatora. W czasie tej przerwy
  czerwona lampka kontrolna ładowania najpierw
  miga powoli, a następnie szybko.

  10

  Ważne wskazówki
  bezpieczeństwa pracy
  wszystkich akumulatorów
  Przy zamawianiu akumulatorów zamiennych podaj
  numer katalogowy i wartość napięcia.
  Wyjęty z kartonu akumulator nie jest całkowicie
  naładowany. Przed użyciem akumulatora
  i ładowarki przeczytaj podane niżej wskazówki
  bezpieczeństwa pracy. Postępuj zgodnie z opisaną
  procedurą ładowania.

  PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
  • Nigdy nie ładuj ani nie używaj akumulatora
  w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w
  którym znajdują się palne ciecze, gazy
  lub pyły. Przy wkładaniu i wyjmowaniu
  akumulatora z ładowarki takie substancje
  mogą się zapalić.
  • Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach firmy
  DEWALT.
  • NIE pryskaj ładowarki wodą ani NIE zanurzaj
  jej w wodzie lub innych cieczach.
  • Ładowarki i akumulatora nigdy nie składuj
  ani nie używaj w miejscach, w których
  temperatura może przekroczyć 40 oC (np.
  stodoły lub metalowe budynki w lecie).
  NIEBEZPIECZEŃSTWO: Nigdy i pod
  żadnym pozorem nie próbuj otwierać
  akumulatora. Nie wkładaj akumulatora
  z pękniętą lub uszkodzoną obudową
  do ładowarki. Nie ściskaj akumulatora,
  uważaj by nie spadł na podłogę ani
  nie uległ uszkodzeniu. Nigdy nie
  używaj akumulatora ani ładowarki,
  które zostały silnie uderzone, spadły
  na podłogę, zostały przejechane
  lub uszkodzone w inny sposób
  (np. przebite gwoździem, uderzone
  młotkiem lub nadepnięte). Grozi
  to bowiem nawet śmiertelnym
  porażeniem prądem elektrycznym.
  Uszkodzone akumulatory oddaj do
  punktu serwisowego w celu utylizacji.
  UWAGA: Gdy elektronarzędzie nie
  jest używane, odłóż je na stabilnej
  powierzchni, gdzie nie występuje
  ryzyko potknięcia się ani zrzucenia
  na podłogę. Niektóre elektronarzędzia
  z dużymi akumulatorami mogą
  wprawdzie stać na akumulatorze, ale
  łatwo je wtedy przewrócić. • Page 11

  SPECJALNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
  PRACY AKUMULATORÓW NIKLOWOKADMOWYCH (NICD) LUB NIKLOWOWODORKOWYCH NIMH)
  • Nie wrzucaj akumulatora do ognia,
  nawet gdy jest poważnie uszkodzony lub
  całkowicie zużyty. Akumulator może w ogniu
  eksplodować.
  • W ekstremalnych warunkach pracy lub
  wysokiej temperaturze z akumulatora mogą
  wyciekać niewielkie ilości elektrolitu, ale
  nie świadczy to o usterce.
  Jednak w razie uszkodzenia zewnętrznej
  uszczelki
  a. i kontaktu elektrolitu ze skórą, natychmiast
  spłucz ją wodą z mydłem przez kilka minut;
  b. i pryśnięcia elektrolitu w oczy, przepłucz
  je czystą wodą przez przynajmniej 10
  minut i niezwłocznie zgłoś się do lekarza.
  (Wskazówka dla lekarza: elektrolit
  stanowi roztwór wodorotlenku potasowego
  o stężeniu od 25 do 30 %).

  Osłona biegunów akumulatora
  (rys. A3)
  Do zakresu dostawy należy osłona biegunów
  akumulatora. Bez niej bieguny akumulatora
  łatwo mogą zostać zwarte przez luźne metalowe
  przedmioty, co grozi pożarem i zniszczeniem
  akumulatora.
  1. Przed włożeniem akumulatora (15) do
  ładowarki lub elektronarzędzia zdejmij osłonę
  z biegunów.
  2. Bezpośrednio po wyjęciu akumulatora
  z ładowarki lub elektronarzędzia załóż osłonę
  na bieguny.
  OSTRZEŻENIE: Przed odłożeniem lub
  transportem akumulatora sprawdź, czy
  osłona jest prawidłowo założona na
  bieguny.

  Akumulator
  RODZAJ AKUMULATORA
  Do zasilania wkrętarki DW920 służy akumulator
  o napięciu 7,2 V.

  Zalecenia dotyczące
  składowania
  1. Najlepiej, gdy miejsce składowania
  akumulatorów jest chłodne, suche
  i zabezpieczone przed bezpośrednim

  promieniowaniem słonecznym, nadmierną
  temperaturą lub mrozem. Akumulator osiąga
  maksymalną sprawność i żywotność, gdy
  przechowuje się go w temperaturze pokojowej.
  2. Długotrwałe magazynowanie w żaden sposób
  nie szkodzi akumulatorowi ani ładowarce.
  W odpowiednich warunkach akumulatory
  mogą być składowane 5 lat i dłużej.
  Tabliczki na ładowarce i akumulatorze
  Tabliczki na ładowarce i akumulatorze mają
  następujące znaczenie:
  Przed użyciem przeczytaj instrukcję
  obsługi.
  Akumulator jest ładowany.
  Akumulator jest naładowany.
  Akumulator jest uszkodzony.
  Przerwanie ładowania w celu
  ochłodzenia lub ogrzania akumulatora.
  Nie wkładaj do obudowy żadnych
  elektrycznie przewodzących
  przedmiotów.
  Nigdy nie ładuj uszkodzonego
  akumulatora, lecz natychmiast wymień
  go na nowy.
  Używaj tylko akumulatorów DEWALT;
  inne akumulatory mogą pęknąć, co
  grozi poważnymi szkodami
  rzeczowymi i osobowymi.
  Nie wystawiaj ładowarki na działanie
  wilgoci.
  Natychmiast wymień uszkodzony
  kabel.
  Akumulator ładuj tylko w temperaturze
  otoczenia od +4 oC do +40 oC.
  Gdy akumulator się zużyje, zutylizuj
  go zgodnie z obowiązującymi
  przepisami o ochronie środowiska.
  11 • Page 12

  Nie wrzucaj akumulatorów do ognia.

  NIE POZWALAJ dotykać jej dzieciom. Osoby
  niedoświadczone mogą używać elektronarzędzi
  tylko pod nadzorem.

  Ładuje akumulatory niklowo-kadmowe
  i niklowo-wodorkowe.

  Bezpieczeństwo elektryczne

  Czas ładowania podano w danych
  technicznych.

  Zawartość opakowania
  Opakowanie zawiera następujące elementy:
  1 wkrętarka akumulatorowa
  1 ładowarka
  1 akumulator (modele K)
  2 akumulatory (modele K2)
  1 końcówka wkrętarska
  1 kuferek transportowy
  1 instrukcja obsługi
  1 rysunek wkrętarki w rozłożeniu na części
  • Sprawdź, czy elektronarzędzie i przynależne
  akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.
  • Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
  instrukcję obsługi.

  Opis wkrętarki (rys. A1)

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
  żadnych przeróbek w elektronarzędziu
  ani jego elementach, by nie narażać
  się na zniszczenie sprzętu i/lub
  doznanie urazu ciała.
  Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej
  Przełącznik kierunku obrotów w prawo/w lewo
  Guzik odblokowujący
  Kombinowany nastawnik trybu pracy i momentu obrotowego
  Uchwyt narzędziowy
  Końcówka wkrętarska
  Akumulator
  Przyciski zwalniające
  Ładowarka
  Lampka kontrolna ładowania (czerwona)

  ZASTOSOWANIE ZGODNE
  Z PRZEZNACZENIEM
  Wkrętarka akumulatorowa jest przeznaczona do
  profesjonalnego wkręcania i wykręcania wkrętów.
  NIE UŻYWAJ jej w wilgotnym otoczeniu ani
  w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
  Wkrętarka ta jest elektronarzędziem
  profesjonalnym.

  12

  Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
  prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego
  sprawdź, czy napięcie akumulatora odpowiada
  wartości podanej na tabliczce znamionowej
  elektronarzędzia. Upewnij się też, czy napięcie
  zasilania ładowarki odpowiada lokalnemu napięciu
  sieciowemu.
  Ładowarka DEWALT jest podwójnie
  zaizolowana zgodnie z normą EN 60335
  i dlatego żyła uziemiająca nie jest
  potrzebna.
  Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
  na specjalny kabel, który można nabyć
  w przedstawicielstwie firmy DEWALT.

  Przedłużacz
  Przedłużacz stosuj tylko wtedy, gdy jest
  bezwzględnie konieczny. Używaj przedłużacza,
  który został dopuszczony do eksploatacji
  i wytrzymuje pobór mocy przez ładowarkę (patrz:
  Dane techniczne). Zaleca się, by minimalny
  przekrój żył kabla wynosił 1 mm2, a jego długość
  nie przekraczała 30 m.
  Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie odwijaj
  z niego kabel.

  MONTAŻ I REGULACJA
  OSTRZEŻENIE:
  • Przed rozpoczęciem montażu
  i regulacji zawsze wyjmuj akumulator.
  • Przed włożeniem lub wyjęciem
  akumulatora najpierw wyłącz
  elektronarzędzie.
  OSTRZEŻENIE: Używaj tylko
  akumulatorów i ładowarek firmy
  DEWALT.

  Wkładanie i wyjmowanie
  akumulatora (rys. 2)
  OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
  ryzyko doznania poważnego
  urazu, przed każdym ustawieniem
  lub przed montażem akcesoriów
  wyłącz elektronarzędzie i wyjmij
  z niego akumulator. Niezamierzone
  załączenie narzędzia jest
  niebezpieczne. • Page 13

  WSKAZÓWKA: Sprawdź, czy akumulator (7) jest
  całkowicie naładowany.
  WKŁADANIE AKUMULATORA
  1. Odpowiednio ustaw akumulator względem
  rękojeści (rys. A2).
  2. Włóż akumulator w rękojeść aż do
  zatrzaśnięcia.
  WYJMOWANIE AKUMULATORA

  Przed rozpoczęciem pracy

  • Upewnij się, czy akumulator jest (całkowicie)
  naładowany.
  • Zamocuj odpowiednie narzędzie robocze.
  • Wybierz odpowiedni kierunek obrotów.

  ZASTOSOWANIE
  Instrukcja obsługi

  1. By wyjąć akumulator, jednocześnie naciśnij
  obydwa guziki zwalniające (8) i wysuń
  akumulator z rękojeści.

  OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj
  wskazówek bezpieczeństwa
  i obowiązujących przepisów.

  2. Włóż akumulator do ładowarki zgodnie
  z opisem w tej instrukcji.

  OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
  ryzyko doznania urazu ciała, przed
  założeniem lub zdjęciem akcesoriów
  bądź przed rozpoczęciem regulacji
  wyłącz elektronarzędzie i odłącz je
  od zasilania.

  Wkładanie i wyjmowanie końcówek
  wkrętarskich (rys. rys. A1 i B)
  • Pociągnij tuleję (5) do tyłu i włóż chwyt końcówki wkrętarskiej (11) lub wiertła (12) w uchwyt.
  • Zwolnij tuleję.
  • By wyjąć końcówkę, pociągnij tuleję do tyłu
  i wyciągnij końcówkę z uchwytu.
  Obracanie głowicy narzędziowej (rys. C)
  Głowicę narzędziową można obrócić do
  najwygodniejszej dla siebie pozycji.
  • Naciśnij guzik odblokowujący przegubu (3).
  • Obróć głowicę narzędziową do żądanej pozycji.
  • Zwolnij guzik.
  Wybór trybu pracy bądź momentu obrotowego
  (rys. D)
  Pierścień nastawczy momentu obrotowego ma 15
  pozycji. Właściwe ustawienie zależy od wielkości
  wkrętów i materiału, w który są one wkręcane;
  patrz punkt „Wkręcanie i wykręcanie wkrętów”.
  • Wybierz żądany tryb pracy bądź moment
  obrotowy w taki sposób, by odpowiedni symbol lub liczba na pierścieniu nastawczym (4)
  znalazła się naprzeciwko strzałki (13).
  Przełącznik kierunku obrotów w prawo/lewo
  (rys. E)
  • By wybrać kierunek obrotów w prawo lub w
  lewo, przełącznik prawo/lewo (2) ustaw tak,
  jak pokazano na rysunku. Strzałki na suwaku
  wskazują kierunek obrotów.
  OSTRZEŻENIE: Kierunek obrotów
  zmieniaj dopiero po całkowitym
  zatrzymaniu się silnika.

  Utrzymywanie prawidłowej
  pozycji rąk (rys. F)
  OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
  ryzyko doznania poważnego urazu
  ciała, ZAWSZE prawidłowo trzymaj
  elektronarzędzie, tak jak pokazano na
  rysunku.
  OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
  ryzyko doznania poważnego urazu
  ciała, ZAWSZE mocno utrzymuj
  elektronarzędzie, by w razie potrzeby
  móc zawczasu odpowiednio
  zareagować w nagłej sytuacji.
  Najlepiej jest trzymać wkrętarkę za rękojeść
  główną (14), tak jak pokazano na rysunku.
  Załączanie i wyłączanie (rys. E)
  • By załączyć wkrętarkę, naciśnij wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej (1). Im głębiej
  go naciśniesz, tym większa będzie prędkość
  obrotowa silnika napędowego..
  • By zatrzymać wkrętarkę, zwolnij wyłącznik.
  • By uniemożliwić niezamierzone załączenie
  wkrętarki, przełącznik kierunku obrotów w prawo/w lewo (2) i ustaw w środkowej pozycji.
  Wkręcanie i wykręcanie wkrętów (rys. A1)
  • Przełącznikiem (2) wybierz kierunek obrotów
  w prawo lub w lewo.
  • Pierścień nastawczy (4) ustaw w pozycji „1“
  (najmniejszy moment obrotowy) i rozpocznij
  wkręcanie.
  • Gdy sprzęgło wyłączy się zbyt szybko, przestaw pierścień, zwiększając moment obrotowy.
  13 • Page 14

  Wiercenie (rys. A1)
  • Przełącznikiem (2) wybierz kierunek obrotów
  w prawo.
  • Pierścieniem nastawczym (4) wybierz tryb
  wiercenia i rozpocznij wiercenie.
  Wkręcanie i wykręcanie wkrętów i wiercenie
  Gdy wkrętarka jest rozłożona do linii prostej, przy
  maksymalnej prędkości obrotowej trzymaj ją
  mocno obiema rękami.

  KONSERWACJA
  Wkrętarka DEWALT odznacza się dużą trwałością
  użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
  Jednak warunkiem ciągłej, bezawaryjnej pracy
  jest regularne czyszczenie elektronarzędzia.
  OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
  ryzyko doznania urazu ciała, przed
  założeniem lub zdjęciem akcesoriów
  bądź przed rozpoczęciem regulacji
  lub naprawy wyłącz elektronarzędzie
  i odłącz je od zasilania. Sprawdź,
  czy wkrętarka jest wyłączona.
  Przypadkowe uruchomienie może
  doprowadzić do wypadku.

  Smarowanie
  Wkrętarka nie wymaga żadnego dodatkowego
  smarowania.

  Czyszczenie
  OSTRZEŻENIE: Gdyby w obszarze
  szczelin wentylacyjnych zgromadził
  się brud, przedmuchaj go suchym,
  sprężonym powietrzem. Załóż przy tym
  okulary ochronne i odpowiednią maskę
  przeciwpyłową.
  OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
  plastikowych elementów wkrętarki nie
  używaj żadnych rozpuszczalników ani
  innych agresywnych chemikaliów, które
  mogą osłabić materiał. Najlepsza do
  tego celu jest szmata zwilżona wodą
  z mydłem. Uważaj, by do wnętrza
  obudowy nie dostała się jakaś ciecz
  i żadnej części wkrętarki nie zanurzaj
  w wodzie.

  14

  Dostępne akcesoria
  By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
  akcesoriów, zwróć się do swojego dilera
  OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
  innych producentów nie zostały
  przetestowane przez firmę DEWALT
  pod względem przydatności do
  tej wkrętarki, ich użycie może być
  niebezpieczne. By nie narażać się na
  doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
  oryginalne wyposażenie dodatkowe.

  Ochrona środowiska
  Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu
  tego nie wolno wyrzucać do
  normalnych śmieci z gospodarstw
  domowych.
  Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
  zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
  będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
  śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
  do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
  Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
  wyrobów i opakowań niektóre
  materiały mogą być odzyskane
  i ponownie wykorzystane. W ten
  sposób chroni się środowisko
  naturalne i zmniejsza popyt na
  surowce.
  Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
  wymagają one oddawania zużytych elektrycznych
  urządzeń powszechnego użytku do specjalnych
  punktów zbiorczych lub zobowiązują
  sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie
  nowego wyrobu.
  Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
  wyprodukowane przez siebie urządzenia
  i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
  przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
  zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu
  naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
  imieniu.
  W instrukcji tej zamieszczono adresy
  przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
  które udzielają informacji o autoryzowanych
  warsztatach serwisowych. Ich listę i szczegółowe
  dane znajdziesz także w Internecie pod adresem:
  www.2helpU.com. • Page 15

  Akumulator
  Akumulator odznacza się dużą trwałością
  użytkową. Z czasem jednak jego pojemność
  maleje i wykonanie zaplanowanej pracy staje się
  coraz trudniejsze. Zużyty akumulator zutylizuj
  zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
  środowiska:
  • Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
  z elektronarzędzia.
  • Ogniwa niklowo-kadmowe i niklowo-wodorkowe nadają się do powtórnego wykorzystania.
  Zużyte akumulatory oddaj dilerowi lub do
  komunalnego zakładu utylizacji odpadów.
  W żadnym wypadku nie wyrzucaj akumulatorów do śmieci z gospodarstw domowych.

  15 • Page 16

  DEWALT

  b)

  termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
  części zamiennych.

  7.
  a)

  Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
  Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
  że usunięcie wady jest niemożliwe;
  produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
  dokonywania naprawy.

  WARUNKI GWARANCJI:
  Firma DEWALT jest pewna jakości swoich produktów
  i oferuje dla nich doskonałą gwarancję. Niniejsze
  warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
  wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są
  ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie
  Rzeczpospolitej Polskiej.
  D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
  w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
  techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
  obsługi.
  Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
  karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
  naturalnemu zużyciu.
  1.

  Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
  spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
  materiałowymi.

  2.

  Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
  przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
  a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
  b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
  jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.

  3.

  Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
  części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.

  4.
  a)

  Produkt reklamowany musi być:
  dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
  Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
  Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
  (lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
  uszkodzenia, lub
  przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
  za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.

  b)

  5.

  Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
  z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
  ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
  W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
  na koszt adresata.

  6.

  Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
  usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
  w terminie:
  a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
  Centralny Serwis Gwarancyjny;

  zst00151206 - 12-04-2011

  16

  b)
  8.

  O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
  wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.

  9.

  Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
  odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
  decyzją ostateczną.

  10. Gwarancją nie są objęte:
  a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
  niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
  obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
  b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
  uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
  zalecany przez DEWALT;
  c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
  nimi wady;
  d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
  działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
  żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
  innych czynników zewnętrznych;
  e) produkty, w których naruszone zostały plomby
  gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
  Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
  przerabiane w jakikolwiek sposób;
  f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
  oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
  11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
  które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
  gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
  prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
  zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
  12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
  zawiesza uprawnień kupującego wynikających
  z niezgodności towaru z umową.

  Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
  ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
  tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
  faks: (22) 862-08-09 • Page 17

  17 • Page 18

  18 • Page 19

  CZ

  ZÁRUČNÍ LIST

  PL

  KARTA GWARANCYJNA

  H

  JÓTÁLLÁSI JEGY

  SK

  ZÁRUČNÝ LIST

  CZ
  H

  měsíců
  hónap

  12

  PL
  SK

  miesięcy
  mesiacov

  CZ

  Výrobní kód

  Datum prodeje

  Razítko prodejny
  Podpis

  H

  Gyári szám

  A vásárlás napja

  Pecsét helye
  Aláírás

  PL

  Numer seryjny

  Data sprzedaży

  Stempel
  Podpis

  SK

  Číslo série

  Dátum predaja

  Pečiatka predajne
  Podpis • Page 20

  CZ

  H

  Adresy servisu
  Band Servis
  Türkova 5b
  CZ-14900 Praha 4
  Tel.: 00420 261 009 772
  Fax: 00420 261 009 784

  PL

  Band Servis
  K Pasekám 4440
  CZ-76001 Zlín
  Tel.: 00420 577 008 550,1
  Fax: 00420 577 008 559
  http://www.bandservis.cz

  Black & Decker Központi
  Garanciális-és Márkaszerviz
  1163 Budapest
  (Sashalom) Thököly út 17.
  Tel.: 403-2260
  Fax: 404-0014
  www.rotelkft.hu

  SK

  Adres serwisu centralnego
  ERPATECH
  ul. Bakaliowa 26
  05-080 Mościska
  Tel.: 022-8620808
  Fax: 022-8620809

  CZ
  H

  Adresa servisu
  Band Servis
  Paulínska ul. 22
  SK-91701 Trnava
  Tel.: 00421 335 511 063
  Fax: 00421 335 512 624

  Dokumentace záruční opravy

  PL

  Przebieg napraw gwarancyjnych

  A garanciális javitás dokumentálása

  SK

  Záznamy o záručných opravách

  CZ

  Číslo

  Datum příjmu

  Datum zakázky

  Číslo zakázky

  Závada

  Razítko
  Podpis

  H

  Sorszám

  Bejelentés időpontja

  Javítási időpont

  Javitási

  Hiba jelleg
  oka

  Pecsét

  munkalapszám

  Jótállás új határideje

  Aláírás

  PL

  Nr.

  Data zgłoszenia

  Data naprawy

  Nr. zlecenia

  Przebieg
  naprawy

  Stempel

  SK

  Číslo
  dodávky

  Dátum nahlásenia

  Dátum opravy

  Číslo
  objednávky

  Popis
  poruchy

  Pečiatka
  Podpis

  03/11

  Podpis


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für DeWalt DW920K T-1 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von DeWalt DW920K T-1 in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,76 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von DeWalt DW920K T-1

DeWalt DW920K T-1 Bedienungsanleitung - Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch - 156 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info