Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/10
Nächste Seite
Pagina 8 van 10
Language De taal selecteren waarin de tekst op het scherm wordt weergegeven.
Power off Off time – De tijdsduur instellen waarna de speler automatisch uitschakelt
wanneer niet in gebruik.
Sleep time – De doorlopende afspeeltijd instellen voordat de speler automatisch
uitschakelt.
Memory info. Percentage weergeven van gebruikt geheugen.
Firmware version Softwareversie weergeven.
Firmware Upgrade De firmware upgraden.
Aansluiten op de PC en audiobestanden downloaden
Deze speler is een plug & play eenheid voor WIN2000 of hogere OS. Voor Windows98/SE dient u echter vóór
de verbinding een driver te installeren.
(1) Steek het grotere uiteinde van de USB kabel in de USB poort van de PC en het kleinere uiteinde in de USB
poort van de speler.
(2) Wanneer het “ ” icoontje rechtsonder op het PC scherm verschijnt, dubbelklik op “Mijn Computer” op het
bureaublad. U zult vervolgens een verwijderbare disk zien welke de speler aanduidt. Gebruik deze
verwijderbare disk gewoon als een normale lokale disk door bestanden er vanaf of er naartoe te kopiëren.
Opmerking
OpmerkingOpmerking
Opmerking:
::
:
De overdrachtsnelheid aangegeven op de PC kan per besturingssysteem verschillen. De exacte
overdrachtsnelheid wordt uitsluitend door de speler weergegeven.
De speler veilig uit de PC verwijderen
Voor Windows2000/XP:
(1) Links-klik op het icoontje op de rechterkant van de taakbalk.
(2) Klik op het pop-up minivenster met de melding “Stop het USB Massa Opslag Apparaat – Drive (X)”.
(3) Ontkoppel de speler zodra u verzocht wordt het apparaat te verwijderen.
Voor Win98, controleer a.u.b. of de gegevensoverdracht voltooid is voordat u de speler ontkoppelt.
Opmerking
OpmerkingOpmerking
Opmerking:
: :
: a. Wij raden u aan de speler correct van de PC te ontkoppelen om gegevensverlies te voorkomen; b. De Plug
& Play optie is alleen beschikbaar voor WIN2000/XP. Voor WIN98 en WIN98SE dient eerst een driver geïnstalleerd te
worden.
De batterij opladen
Het apparaat gebruikt ingebouwde, oplaadbare lithium batterijen. Deze worden via de USB verbinding
opgeladen.
U hoeft de speler slechts op de PC aan te sluiten via de USB kabel om de batterij op te laden. Het duurt ca. 3
uur om de batterij volledig op te laden.
Opmerking
OpmerkingOpmerking
Opmerking:
: :
: a. Voor optimale prestatie dienen lithium ion batterijen veel gebruikt te worden. Indien u het apparaat niet vaak
gebruikt, zorg er dan voor de batterij minstens eens per maand op te laden. b. Laad de batterij a.u.b. onmiddellijk op
wanneer de display een zwakke batterij aangeeft, zoniet schakelt het apparaat automatisch uit.
Probleemoplossing
Pr
PrPr
Proble
obleoble
oblee
ee
em
mm
m
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oorzaakMogelijke oorzaak
Mogelijke oorzaak
Oplossing
OplossingOplossing
Oplossing
Het apparaat schakelt niet
in.
1. Geen of te zwakke batterij.
2. De toetsen zijn vergrendeld.
1. Laad de batterij op.
2. Houd gelijktijdig de MENU
MENUMENU
MENU en VOL
VOLVOL
VOL
toetsen ingedrukt om de toetsen te
ontgrendelen.
Geen geluid tijdens
afspelen van een muziek
-of stembestand.
1. Te laag volume.
2. Er zijn problemen met het
audiobestand.
1. Pas het volume aan.
2. Sla het bestand over.
De speler kan niet
aangesloten worden op
1. De driver is niet geïnstalleerd of
verstoord.
1. Installeer of herinstalleer de driver
meegeleverd met de speler.
8

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Difrnce mp1850 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Difrnce mp1850 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,47 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info