Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/4
Nächste Seite
Handleiding SPB111 AQUA
*ANYPROBLEMORQUESTIONS,CALLSUPPORTDESK0900‐3437623(NL)
*VRAGENOFPROBLEMEN,BELONZESUPPORTDESK0900‐3437623(NL)
*BEIFRAGENODERPROBLEMENWENDENSIESICHBITTEANUNSERENSERVICE:00‐
31‐348409371(DU)
*VRAGENOFPROBLEMEN,BELONZESUPPORTDESK+32380‐80793(BE)
*SIVOUSAVEZDESQUESTIONSSOIRDESPROBLEMES,CONTACTEZ‐NOUSAU
NUMERODESAVSUIVANTE:+32380‐80793(BE)
www.
difrnce.com
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Handleiding SPB111 AQUA

  *ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900‐3437623 (NL)
  *VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900‐3437623 (NL)
  *BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN SERVICE: 00‐
  31‐348 409 371 (DU)
  *VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK +32 380‐80793 (BE)
  *SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SOIR DES PROBLEMES, CONTACTEZ‐NOUS AU
  NUMERO DE SAV SUIVANTE: +32 380‐80793 (BE)
  www.difrnce.com • Page 2

  Wat zit er in de doos
  1 x SPB111 Bluetooth luidspreker
  1 x Gebruikershandleiding

  1 x Micro USB laadkabel
  1 x AUX kabel

  Aan/uit schakelaar Hands-free Volume +/-

  AUX

  1 x Zuignap

  USB laadaansluiting

  LED indicator

  Opladen van de SPB111 AQUA (3,7V oplaadbare accu ingebouwd)
  1- Sluit de SPB111 AQUA aan op PC/Laptop/Mac of een 5V USB adapter (niet meegeleverd)
  met de meegeleverde USB kabel
  2- De rode LED gaat aan tijdens het laden en gaat uit als het apparaat volledig geladen is.
  3- Maak de USB kabel los nadat het apparaat volledig geladen is.
  4- De rode LED knippert als de accu bijna leeg is (<21%) en er klinkt een indicatiegeluidje.
  Koppelen van SPB111 AQUA met telefoons (Bluetooth ingeschakeld) en tablets.
  1- Zorg dat er niet meer dan 1 meter afstand tussen de speaker en het mobiele apparaat zit.
  2- Zet de SPB111 AQUA aan, de witte en rode LED knipperen snel. De speaker is gereed voor
  het koppelen.
  3- Start de bluetooth functie van het mobiele apparaat en zoek naar bluetooth apparaten.
  Selecteer “SPB111 AQUA” in de lijst met bluetooth apparaten. Bij het koppelen kunt u
  gevraagd worden om een wachtwoord (0000) in te voeren, afhankelijk van de Bluetooth
  versie van de apparaten.
  4- Na het succesvolle koppelen selecteert u “SPB111 AQUA” in de lijst met Bluetooth
  apparaten en drukt u op “verbinden”.
  5- Als de verbinding geslaagd is, kleurt de LED naar constant wit.
  LET OP:
  1: Als het koppelen niet gelukt is zet dan de speaker uit en probeer opnieuw te koppelen . • Page 3

  2: Als het koppelen gelukt is zullen de gekoppelde apparaten elkaar in het vervolg herkennen.
  Tenzij de koppelinformatie is verwijderd hoeft er bij volgend gebruik niet opnieuw gekoppeld te
  worden.
  3: Koppelen met een nieuw apparaat volgens bovenstaande stappen 1 - 5 na het verbreken van de
  bestaande verbinding.
  De SPB111 AQUA koppelen met iPhone of iPad.
  1- Zorg dat er niet meer dan 1 meter afstand tussen de SPB111 AQUA en de iPhone (iPad) zit
  tijdens het koppelen.
  2- Zet de SPB111 AQUA aan, de witte en rode LED knipperen snel. Het apparaat is gereed om
  te koppelen.
  3- Bij iPhone (iPad) Algemeen > Bluetooth, tik op de Bluetooth functie en zoek de Bluetooth
  apparaten. Tik op SPB111 AQUA om te verbinden.
  De SPB111 AQUA koppelen met PC of notebook.
  1- Zorg dat er niet meer dan 1 meter afstand tussen de SPB111 AQUA en de PC zit tijdens het
  koppelen.
  2- Zet de SPB111 AQUA aan, de witte en rode LED knipperen snel. Het apparaat is gereed om
  te koppelen.
  3- Start het Bluetooth programma van uw systeem.
  4- Selecteer nu de “Zoek nieuwe apparaten” functie in het programma.
  5- Uw systeem zou nu de SPB111 AQUA moeten vinden. Dubbelklik op het icoon om te
  bevestigen. Nu wordt de verbinding gemaakt. Gedurende het koppelen kan u gevraagd
  worden om een wachtwoord (0000) in te voeren, afhankelijk van de Bluetooth versie van de
  apparaten.
  De SPB111 AQUA koppelen met Mac OS X 10 of hoger
  1- Zorg dat er niet meer dan 1 meter afstand tussen de SPB111 AQUA en de Mac zit tijdens het
  koppelen.
  2- Zet de SPB111 AQUA aan, de witte en rode LED knipperen snel. Het apparaat is gereed om
  te koppelen.
  3- Koppelen met Mac – kies Bluetooth apparaat instellen uit het Bluetooth status menu in de
  menubalk en volg de instructies op het scherm om te koppelen met de speaker. Als het
  Bluetooth status menu niet beschikbaar is open dan Bluetooth Voorkeuren en selecteer
  “Toon Bluetooth status in de menubalk”. Gedurende het koppelen kan u gevraagd worden
  om een wachtwoord (0000) in te voeren, afhankelijk van de Bluetooth versie van de
  apparaten.
  4- Open systeemvoorkeuren en klik op geluid.
  5- Klik op uitvoer en selecteer de Bluetooth speaker.
  6- Klik op invoer en selecteer uw speaker. Pas het in- en uitvoer volume aan.
  Opnieuw verbinden met een gekoppeld apparaat
  Elke keer dat de SPB111 AQUA wordt aangezet zullen 1 van de 2 onderstaande situaties bestaan:
  1- hij verbindt automatisch met de laatst verbonden apparaten, laat dan de muziek afspelen.
  2- hij wordt weergegeven op het scherm van apparaten als uitvoerkanaal, kies dan de SPB111
  AQUA als uitvoerkanaal en speel de muziek af. • Page 4

  Hands-free
  1- Druk kort op “hands-free” om een oproep te beantwoorden.
  2- Druk nogmaals kort om het gesprek te beëindigen.
  Zuignap
  1- De zuignap werkt alleen op gladde oppervlakken zoals glas (niet met een matte afwerklaag),
  keramiek en gladde houten oppervlakken etc.
  2- Om de SPB111 AQUA vast te zetten op een oppervlak, drukt u de lucht uit de zuignap en
  laat u los wanneer de SPB111 AQUA stevig op het oppervlak zit.

  Volumeregeling
  Regel het volume via de gekoppelde apparaten zoals iPhone, iPad, mobiele telefoons, PC/Mac etc.
  AUX poort
  1- U kunt de AUX poort verbinden met iedere muziekspeler via de meegeleverde AUX kabel.
  2- Speel dan de muziek af op de aangesloten apparaten.
  Waterbestendig
  1- De SPB111 AQUA voldoet aan de IPX5 waterbestendigheidsstandaard “spatwaterbestendig”
  2- Houd de SPB111 AQUA niet onder een waterstraal en dompel hem niet onder in water.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Difrnce SPB111 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Difrnce SPB111 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,31 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info