Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/5
Nächste Seite
Handleiding
Bluetooth Luidspreker SPB112 IGNIS
*ANYPROBLEMORQUESTIONS,CALLSUPPORTDESK0900‐3437623(NL)
*VRAGENOFPROBLEMEN,BELONZESUPPORTDESK0900‐3437623(NL)
*BEIFRAGENODERPROBLEMENWENDENSIESICHBITTEANUNSERENSERVICE:00‐
31‐348409371(DU)
*VRAGENOFPROBLEMEN,BELONZESUPPORTDESK+32380‐80793(BE)
*SIVOUSAVEZDESQUESTIONSSOIRDESPROBLEMES,CONTACTEZ‐NOUSAU
NUMERODESAVSUIVANTE:+32380‐80793(BE)
www.difrnce.com
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Handleiding
  Bluetooth Luidspreker SPB112 IGNIS

  *ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900‐3437623 (NL)
  *VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900‐3437623 (NL)
  *BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN SERVICE: 00‐
  31‐348 409 371 (DU)
  *VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK +32 380‐80793 (BE)
  *SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SOIR DES PROBLEMES, CONTACTEZ‐NOUS AU
  NUMERO DE SAV SUIVANTE: +32 380‐80793 (BE)
  www.difrnce.com • Page 2

  Wat zit er in de doos
  1 x SPB112 IGNIS Bluetooth luidspreker
  1 x Mini USB laadkabel
  1 x Gebruikershandleiding
  1 x AUX kabel
  Plaats van de knoppen/aansluitingen
  Bluetooth verbindingsknop | Aan-uit/modus - met ingebouwde koppel-LED indicator

  Volume +/- | Oproep beantwoorden/Afspelen/Pause | Microfoon
  ON/OFF schuifschakelaar | mini USB laadpoort | AUX-in

  LED laadindicator
  UIT - volledig opgeladen
  ROOD - opladen
  Knipperen – accu bijna leeg
  Opladen van de SPB112 IGNIS (3,7V ingebouwde accu)
  1- Zet de SPB112 IGNIS uit voordat u deze gaat opladen.
  2- Sluit de SPB112 IGNIS aan met behulp van de meegeleverde USB kabel op een stroombron
  zoals een PC of een USB lader (niet meegeleverd).
  3- De rode LED gaat AAN tijdens het laden en UIT als het apparaat volledig opgeladen is.
  4- De rode indicator knippert om u er aan te herinneren dat de accu bijna leeg is en het tijd is
  om deze op te laden.
  Schakel de SPB112 IGNIS AAN/UIT
  1- Nadat het apparaat volledig geladen is zet u de ON/OFF schuifschakelaar (op de achterkant
  van het apparaat) op “AAN” • Page 3

  2- Aanzetten: Druk de Aan-Uit/Modus knop in tot de rode LED oplicht en laat de knop dan weer
  los. De rode en blauwe LED knipperen nu snel. De SPB112 IGNIS is nu gereed voor
  koppelen.
  3- Uitzetten: Druk de Aan-Uit/Modus knop weer in tot de rode LED oplicht en laat de knop dan
  weer los. De rode LED gaat uit na het uitschakelen.
  4- Zet de ON/OFF schuifschakelaar op “UIT”.
  Hoe de koppel-LED indicator (onder de Aan-Uit/Modus knop) werkt
  1- UIT: Uitgeschakeld
  2- Blauw/Rood knippert snel: in koppelmodus
  3- Constant blauw: aan in Bluetooth modus (succesvol gekoppeld via Bluetooth)
  4- Constant groen: aan in AUX-in modus
  Koppelen van SPB112 IGNIS met telefoons (Bluetooth ingeschakeld) en tablets.
  1- Zorg dat er niet meer dan 1 meter afstand tussen de speaker en de telefoon zit.
  2- Zet de SPB112 IGNIS aan, de blauwe en rode LED knipperen snel, het apparaat is gereed
  om te koppelen.
  3- Start de Bluetooth functie van het mobiele apparaat en zoek Bluetooth apparaten. Selecteer
  “SPB112 IGNIS” in de lijst met Bluetooth apparaten.
  4- Indien nodig vult u een wachtwoord of PIN code in: “0000”, en druk op “JA” of op
  “Bevestigen”. Sommigen mobiele telefoons vragen geen wachtwoord; dit hangt af van de
  Bluetooth instellingen en de versie.
  5- Na het succesvolle koppelen selecteert u “SPB112 IGNIS” in de lijst met Bluetooth apparaten
  en drukt u op “verbinden”.
  6- De LED gaat constant blauw branden om aan te geven dat de SPB112 IGNIS is gekoppeld
  via Bluetooth.
  Let op:
  1: Als het koppelen niet gelukt is zet dan eerst de speaker uit en probeer opnieuw te koppelen.
  2: Als het koppelen gelukt is zullen de gekoppelde apparaten elkaar in het vervolg herkennen.
  Tenzij de koppelinformatie is verwijderd door een nieuwe koppeling hoeft er bij volgend gebruik niet
  gekoppeld te worden. Wanneer u de speaker met andere apparaten wilt koppelen dient u de
  Bluetooth functie van het gekoppelde apparaat uit te zetten en de SPB112 IGNIS te koppelen met
  het nieuwe apparaat volgens de stappen 1-6 hierboven.
  De SPB112 koppelen met iPhone of iPad
  1- Zorg dat er niet meer dan 1 meter afstand tussen de SPB112 IGNIS en de iPhone (iPad) zit
  tijdens het koppelen.
  2- Zet de SPB112 IGNIS aan, de blauwe en rode LED knipperen snel, het apparaat is gereed
  om te koppelen.
  3- Bij iPhone (iPad) Algemeen > Bluetooth, tik op de Bluetooth functie en zoek de Bluetooth
  apparaten en de SPB112 IGNIS zal snel gevonden worden.
  4- Selecteer SPB112 IGNIS om het koppelen af te ronden.
  5- De LED gaat constant blauw branden om aan te geven dat de SPB112 IGNIS is gekoppeld
  met de iPhone (iPad) via Bluetooth. • Page 4

  De SPB112 IGNIS koppelen met PC of notebook met Bluetooth.
  1- Zorg dat er niet meer dan 1 meter afstand tussen de SPB 112 IGNIS en de PC zit tijdens het
  koppelen.
  2- Zet de SPB112 IGNIS aan, de blauwe en rode LED knipperen snel, het apparaat is gereed
  om te koppelen.
  3- Activeer Bluetooth op uw PC en start de ZOEKEN NAAR EEN NIEUW APPARAAT functie.
  4- Na een korte tijd van scannen zal de PC aangeven dat uw SPB112 IGNIS luidspreker
  gevonden is en gereed is om te verbinden/koppelen.
  5- Wanneer u gevraagd wordt om een PIN code in te voeren, gebruikt u de code “0000”.
  6- Klik om de SPB112 IGNIS en de PC te koppelen.
  7- De LED gaat constant blauw branden om aan te geven dat de SPB112 IGNIS is gekoppeld
  via Bluetooth.
  De SPB112 IGNIS koppelen met Mac OS X 10 of hoger
  1- Zorg dat er niet meer dan 1 meter afstand tussen de SPB112 IGNIS en de Mac zit tijdens het
  koppelen.
  2- Zet de SPB112 IGNIS aan, de blauwe en rode LED knipperen snel, het apparaat is gereed
  om te koppelen.
  3- Koppelen met Mac – kies Bluetooth apparaat instellen uit het Bluetooth status menu in de
  menubalk en volg de instructies op het scherm om te koppelen met de speaker. Als het
  Bluetooth status menu niet beschikbaar is open dan Bluetooth Voorkeuren en vink “Toon
  Bluetooth status in de menubalk” aan. Gedurende het koppelen kan het nodig zijn een
  wachtwoord (0000) in te voeren.
  4- Open systeemvoorkeuren en klik op geluid.
  5- Klik op uitvoer en selecteer de Bluetooth speaker.
  6- Klik op invoer en selecteer uw speaker. Pas het in- en uitvoer volume aan.
  7- De LED gaat constant blauw branden om aan te geven dat de SPB112 IGNIS is gekoppeld
  via Bluetooth.
  Let op: Bij sommige toepassingen, inclusief iChat AV, kunt u het audio-apparaat kiezen vanuit de
  toepassing (onafhankelijk van de geselecteerde standaard audio in- en uitvoer op het tabblad
  Geluid van Systeemvoorkeuren). Om een Bluetooth luidspreker te gebruiken met iChat AV
  selecteert u de Bluetooth luidspreker voor audio in- en uitvoer op het video-tabblad van iCHat
  voorkeuren.
  Hoe de laatst gekoppelde apparaten te onthouden?
  Speciale mededeling:
  Wanneer uw Bluetooth apparaat gekoppeld is met de SPB112 IGNIS luidspreker, drukt u voordat u
  het apparaat voor het eerst ontkoppelt eerst op de Aan-uit/Modus knop bovenop de SPB112 IGNIS
  voordat u de schakelaar op de achterkant uit zet. Uw Bluetooth apparaat zal nu elke keer dat het
  aangezet wordt automatisch verbinden met de SPB112 IGNIS.
  Opnieuw verbinden met een gekoppeld apparaat
  Elke keer dat de SPB112 IGNIS aangezet wordt, zal hij automatisch proberen te verbinden met het
  laatste apparaat waarmee hij gekoppeld is (dat apparaat dient aan te staan). SPB112 IGNIS zal 1
  van de volgende opties uitvoeren: • Page 5

  1- automatisch verbinden met de laatst verbonden apparaten (zie de instructie hierboven: Hoe
  de laatst gekoppelde apparaten te onthouden).
  2- hij wordt weergegeven op het scherm van apparaten als uitvoerkanaal, kies dan de SPB112
  IGNIS als uitvoerkanaal en speel de muziek af.
  Let op: in sommige gevallen moet de luidspreker handmatig gekozen worden vanuit de
  systeemgeluid of hardware lijst van uw besturingssysteem.
  Koppelen met een ander apparaat zonder de SPB112 IGNIS uit te schakelen
  Wanneer de SPB112 IGNIS al gekoppeld is met een apparaat, druk dan op de “Bluetooth
  verbindingsknop” om de bestaande koppeling te verbreken, koppel vervolgens de SPB112 IGNIS
  met een ander apparaat.
  Uitzondering voor HFP apparaat
  Wanneer de SPB112 IGNIS in stand-by modus is, kan hij niet verbinden met een HFP apparaat.
  Om de luidspreker te “wekken” en opnieuw te verbinden met het eerder gebruikte HFP apparaat,
  drukt u de Aan-uit/Modus knop 2 keer in om automatisch opnieuw te verbinden.
  Hands-free: Oproep beantwoorden via de SPB112 IGNIS
  1- Wanneer er een gesprek binnenkomt, druk dan kort 1 keer op de “Gesprek beantwoorden”
  knop om via de luidspreker te antwoorden.
  2- Druk nogmaals om het gesprek te beëindigen.
  3- Zonder binnenkomend gesprek, werkt de “Gesprek beantwoorden” knop als “Afspelen/Pauze”
  voor het afspelen van muziek. Indrukken voor het afspelen van muziek, nogmaals om te
  pauzeren.
  Let op: De SPB112 IGNIS zal niet als luidspreker werken als u het gesprek op de telefoon zelf
  aanneemt.

  Volumeregeling
  1- Regel het volume via het Bluetooth apparaat zelf
  2- Regel het volume met de volume +/- knoppen bovenop de SPB112 IGNIS.
  AUX poort
  1- U kunt de AUX poort verbinden met iedere muziekspeler via de meegeleverde AUX kabel.
  2- Druk kort op de Aan-uit/Modus knop om te wisselen tussen AUX en Bluetooth.
  3- De LED brandt constant groen in AUX modus.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Difrnce SPB112 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Difrnce SPB112 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info