Zoom out
Zoom in
100%
Bluetooth
SPB117
100%
AM 10:10xxxx
General
Bluetooth
Bluetooth
SPB117
100%
AM 10:10xxxx
General
Bluetooth
Bluetooth
SPB117
100%
AM 10:10xxxx
General
Bluetooth
Bluetooth
SPB117
CHARGING THE BATTERY
1. Plug the USB charging cable into SPB117.
2. Plug the other end of the USB charging cable
into your computer or AC charger with USB
port.
3. The red LED light turns on in solid during
charging.
4. When the baery is fully charged, the red LED
light turns off and turns in solid White.
The charging takes approximately 3 hours.
WHEN THE BATTERY IS LOW
The red indicator light will flash when the
baery is low. At the same me, you can
hear the voice prompt. At this me,
please charge your speakerphone.
Baery meter on iPhone
and other iOS devices
Important
• For the first me use,
please charge the
speakerphone fully
before using.
MULTIFUNCTIONAL BUTTON
Pairing, Answer / End / Reject / Transfer calls,
Voice dialing, Redial, Play/Pause music.
TURNING SPEAKERPHONE ON / OFF
To turn on:
Press and hold the MF Buon for 3 seconds
when the device is off, the White LED light
flashes with voice prompt. The speakerphone
is now turned on.
To turn off:
Press and hold the MF Buon for 3 seconds
when the device is on, the red LED light
flashes with voice prompt. The speakerphone
is now turned off.
PAIRING THE SPEAKERPHONE
You are required to pair the speakerphone with
your mobile phone or other Bluetooth device
once before using it.
1. Turn on the speakerphone.
2. Press and hold the MF Buon for 5 seconds.
The LED light turns on in solid White.
3. Set your phone to discover 'SPB117' and follow
the instrucon.
4. If your phone asks for passkey or PIN-code,
confirm with '0000' (4 zero).
5. You will hear the voice prompt when SPB117
is connected to your phone or other
Bluetooth devices.
Note:
If SPB117 is not in pairing mode, your mobile
phone or other Bluetooth devices will not find it.
Please set the speakerphone into pairing mode
before making your mobile phone search for
SPB117.
PAIRING THE SPEAKERPHONE WITH THE
SECOND MOBILE PHONE
SPB117 supports Mulpoint Technology, which
means that SPB117 can be paired and connected
with two Bluetooth-enabled mobile phones
and use at the same me.
1. Pair and connect SPB117 with the first mobile
phone. (Please refer to the ‘PAIRING THE
SPEAKERPHONE’ .)
2. Turn off SPB117.
3. Turn off the Bluetooth funcon of the first
mobile phone.
4. Turn on SPB117 and it will go into pairing
mode automacally when there is not paired/
connected devices in the range.
5. Pairing SPB117 with the second mobile phone.
Turn off SPB117 once the connecon completed.
6. Re-turn on SPB117, it will be connected
automacally with two mobile phones.
MAKING CALLS
Once the speakerphone is successfully paired
and connected with your mobile phone, you
can use it to make and receive calls. The
speakerphone can be used with voice dialing
if your mobile phone supports this feature.
Please consult your mobile phone’s manual
for more informaon.
1. Using voice dialing:
Double clicks the MF Buon, the LED light turns
on in solid White, wait for a voice prompt and
say the name of the person you want to call.
2. Using the phone keys to make a call:
Enter and dial the number on the mobile phone
as you normally do. Once the call has been set
up, the sound will be transmied to your
speakerphone automacally.
3. Redial:
Press and hold the MF Buon for 2 seconds to
redial the last number you called.
ANSWERING / ENDING /REJECTING CALLS
When the speakerphone is turned on and there
is an incoming call, you will hear a musical tone
of beep (This is subject to the mobile phone).
- Press the MF Buon once to answer the call.
- Press the MF Buon once to end the call.
- Press and hold the MF Buon for 2 seconds to
reject the call.
PUT THE CALL ON HOLD
In call wait state:
Press and hold the MF Buon for 2 seconds to
put the current call on hold and accept the call
waing. (The White LED light flashes.)
Press and hold the MF Buon for 2 seconds to
resume to the first call.
TRANSFERRING CALLS
To transfer a call to the mobile phone and back:
During both incoming call and outgoing call
state, you can short press the MF Buon twice
to transfer the call to the mobile phone. If you
want to transfer the call back to the speaker-
phone, short press the MF Buon twice again.
Some mobile phones may require more
confirmaon.
PLAY AND PAUSE MUSIC
Press the MF Buon once to play when the
music is paused and press the MF Buon
once to pause when music is playing.
CONNECTING WITH A PC OR PDA
You are allowed to connect the speakerphone
with a Bluetooth-enabled PC or PDA. Please
refer to the user manual of your Bluetooth-
enabled PC or PDA for setup informaon.
FACTORY RESET
To factory reset the speakerphone, you will have
to turn off the speakerphone firstly. Then press
and hold the MF Buon for around 8 seconds,
the White LED will be turned off with voice
prompt.
This means that the factory reset is successful.
SPB117 SUPPORTS AUDIO LINE-IN
SPB117 supports 3.5mm audio line-in with the
non-Bluetooth devices. When you want to use
the audio line-in feature, please make sure
SPB117 is turned off, then plug in the 3.5mm
audio cable and play the music from the non-
Bluetooth devices.
SPB117
Quick Reference Guide
ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
*BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN
SERVICE: 00-31-348 409 371 (DU)
*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK +32 380-80793 (BE)
*SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SOIR DES PROBLEMES, CONTACTEZ-NOUS
AU NUMERO DE SAV SUIVANTE: +32 380-80793 (BE)
www.difrnce.com
SPB117 is a V3.0 Bluetooth® Mini
Speakerphone supports Multipoint
and Voice prompt.
Overview of SPB117:
(1) Charging contact (microUSB)
(2) Microphone
(3) MFB (Mulfuncon buon)
and LED light
(4) Lanyard eyelet
(5) Speaker
DE BATTERIJ OPLADEN
1.Steek de USB-oplaadkabel in de SPB117.
2.Steek het andere uiteinde van de
USB-oplaadkabel in uw computer of
AC-oplader met USB-poort.
3.Het rode LED-lampje licht op jdens
het opladen.
4.Als de baerij volledig is opgeladen, schakelt
het rode LED-lampje uit en licht wit op.
Het opladen duurt ongeveer 3 uur.
ALS DE BATTERIJ LEEG IS
Als de baerij leeg is, zal het rode
indicaelampje gaan knipperen.
Tegelijkerjd is de spraakopdracht te horen.
U wordt verzocht uw speakerphone op te laden.
Baerijmeter op de
iPhone en andere iOS
apparaten
Belangrijk
• Voor het eerste gebruik
dient de speakerphone
volledig te worden opgeladen.
MULTIFUNCTIE KNOP
Koppelen, Oproepen Beantwoorden/Beëindigen
/Afwijzen/Doorschakelen, Spraakgestuurd bellen,
Nummerherhaling, Muziek Afspelen/Pauzeren.
DE SPEAKERPHONE IN-/UITSCHAKELEN
Om in te schakelen:
Houd de MF-knop 3 seconden lang ingedrukt als
het apparaat is uitgeschakeld. Het wie LED-
lampje knippert en er klinkt een spraakopdracht.
De speakerphone is nu ingeschakeld.
Om uit te schakelen:
Houd de MF-knop 3 seconden lang ingedrukt als
het apparaat is ingeschakeld. Het rode LED-
lampje knippert en er klinkt een spraakopdracht.
De speakerphone is nu uitgeschakeld.
DE SPEAKERPHONE KOPPELEN
U dient de speakerphone eenmalig te koppelen
met uw mobiele telefoon of een ander Bluetooth
-apparaat, alvorens het in gebruik te nemen.
1.Schakel de speakerphone in.
2.Houd de MF-knop 5 seconden lang ingedrukt.
Het LED-lampje licht wit op.
3.Stel uw telefoon in om de ‘SPB117’ te vinden
en volg de instruces.
4.Als uw telefoon om een sleutelcode of pincode
vraagt, kunt u ‘0000’ (4 maal nul) invoeren.
5.Er klinkt een spraakopdracht als de SPB117 is
verbonden met uw telefoon of een ander
Bluetooth-apparaat.
Opmerking:
Als de SPB117 niet in koppelmodus is, zal uw
mobiele telefoon of een ander Bluetooth
apparaat de SPB117 niet vinden. Schakel de
speakerphone in de koppelmodus in, alvorens
uw mobiele telefoon te laten zoeken naar de
SPB117.
DE SPEAKERPHONE KOPPELEN MET EEN
TWEEDE MOBIELE TELEFOON
SPB117 ondersteunt Mulpoint Technology, wat
betekent dat de SPB117 kan worden gekoppeld
en verbonden met twee Bluetooth-ontvankelijke
mobiele telefoons en tegelijkerjd kan worden
gebruikt.
1.Koppel en verbind de SPB117 met de eerste
mobiele telefoon. (Raadpleeg het hoofdstuk
‘DE SPEAKERPHONE KOPPELEN’)
2.Schakel de SPB117 uit.
3.Schakel de Bluetooth-funce van de eerste
mobiele telefoon uit.
4.Schakel de SPB117 in, waarna deze automasch
naar de koppelmodus gaat als er zich geen
gekoppelde/verbonden apparaten binnen het
bereik bevinden.
5.Koppel de SPB117 met de tweede mobiele
telefoon. Schakel de SPB117 uit zodra de
verbinding is voltooid.
6.Schakel de SPB117 opnieuw in, waarna deze
automasch verbonden wordt met de twee
mobiele telefoons.
BELLEN
Zodra de speakerphone succesvol is gekoppeld
en verbonden met uw mobiele telefoon kunt u
ermee bellen en oproepen mee ontvangen.
Er kan gebruik worden gemaakt van
spraakgestuurd bellen met de speakerphone als
uw mobiele telefoon deze funce ondersteunt.
Raadpleeg de handleiding van uw mobiele
telefoon voor meer informae.
1. Spraakgestuurd bellen gebruiken:
Klik tweemaal op de MF-knop. Het LED-lampje
licht wit op. Wacht op de spraakopdracht en
zeg de naam van de persoon die u wenst op
te bellen.
2. Gebruik de toetsen van de telefoon om
te bellen:
Voer een nummer in op uw mobiele telefoon en
bel dit nummer zoals gebruikelijk.
Zodra de oproep tot stand is gebracht, zal het
geluid automasch worden verzonden naar
uw speakerphone.
3. Nummerherhaling:
Houd de MF-knop 2 seconden lang ingedrukt
om het laatste nummer dat u hee gebeld te
herhalen.
OPROEPEN BEANTWOORDEN/BEËINDIGEN/
AFWIJZEN
Als de speakerphone is ingeschakeld en er komt
een oproep binnen, hoort u een muziektoon of
een piep (aankelijk van uw mobiele telefoon).
- Druk eenmaal op de MF-knop om de oproep
te beantwoorden.
- Druk op de MF-knop om de oproep te
beëindigen.
- Houd de MF-knop 2 seconden lang ingedrukt
om de oproep af te wijzen.
DE OPROEP IN DE WACHT ZETTEN
In de wacht:
Houd de MF-knop 2 seconden lang ingedrukt
om de huidige oproep in de wacht te zeen en
om de andere oproep te beantwoorden
(het wie LED-lampje knippert).
Houd de MF-knop 2 seconden lang ingedrukt
om de eerste oproep te hervaen.
OPROEPEN DOORSCHAKELEN
Om een oproep door te schakelen naar een
mobiele telefoon en terug: druk jdens een
binnenkomende of uitgaande oproep tweemaal
kort op de MF-knop om de oproep door te
schakelen naar de mobiele telefoon. Als u de
oproep weer wilt doorschakelen naar de
speakerphone, dient u nogmaals tweemaal
kort op de MF-knop te drukken. Sommige
mobiele telefoons vereisen extra bevesging.
MUZIEK AFSPELEN EN PAUZEREN
Druk eenmaal kort op de MF-knop om de
muziek af te spelen als deze is gepauzeerd
en druk eenmaal op de MF-knop om de
muziek te pauzeren als deze wordt afgespeeld.
VERBINDEN MET EEN PC OF PDA
Het is niet toegestaan om de speakerphone te
verbinden met een Bluetooth-ontvankelijke
PC of PDA. Raadpleeg de gebruikershandleiding
van uw Bluetooth-ontvankelijke PC of PDA voor
informae m.b.t. instellingen.
FABRIEKSINSTELLINGEN
Om de fabrieksinstellingen van uw speakerphone
te herstellen, dient u de speakerphone eerst uit
te schakelen. Houd vervolgens de MF-knop 8
seconden lang ingedrukt. Het wie LED-lampje
licht op en er klinkt een spraakopdracht.
Hiermee wordt aangeduid dat de
fabrieksinstellingen succesvol zijn hersteld.
SPB117 ondersteunt Audio Lijningang
SPB117 ondersteunt 35mm audio lijningang met
niet-Bluetooth-ontvankelijke apparaten.
Als u gebruik wilt maken van de audio lijningang
funce, dient u de SPB117 uit te schakelen en
vervolgens de 3,5mm geluidskabel in te voeren.
Speel de muziek daana af vanaf de niet-Bluetooth
-ontvankelijke apparaten.
SPB117
Handleiding
ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
*BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN
SERVICE: 00-31-348 409 371 (DU)
*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK +32 380-80793 (BE)
*SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SOIR DES PROBLEMES, CONTACTEZ-NOUS
AU NUMERO DE SAV SUIVANTE: +32 380-80793 (BE)
www.difrnce.com
SPB117 is een V3.0 Bluetooth® Mini
Speakerphone die Multipoint en
Spraakopdrachten ondersteunt.
Overzicht van de SPB117:
(1) Oplaadpunt (micro-USB)
(2) Microfoon 0)
(3) MF-knop (Mulfunce knop)
en LED-lampje
(4) Oogje voor koord
(5) Luidspreker
CHARGEMENT DE LA BATTERIE
1. Branchez le cordon de rechargement USB
sur ‘SPB117’.
2. Branchez l’autre extrémité du cordon de
rechargement USB sur votre ordinateur ou le
chargeur CA sur le port USB.
3. Le voyant DEL rouge est allumé en
permanence durant le rechargement.
4. Lorsque la baerie est complètement
rechargée, le voyant DEL rouge s’éteint et
devient en permanence Blanc.
Le rechargement prend environ 3 heures.
LORSQUE LA BATTERIE EST FAIBLE
Le voyant lumineux rouge clignotera lorsque la
baerie sera faible.L’invite vocale sera entendue
simultanément.A ce
moment-là, rechargez
votre haut-parleur de
téléphone.
Barre de baerie sur
iPhone et autres
disposifs iOS
Important
• Pour la première
ulisaon, veuillez recharger
complètement le haut-parleur de téléphone.
BOUTON DE MULTIFONCTIONS
Appairage, Répondre/Terminer/Rejeter/
Transfert d’appels, Contrôle vocal, Recomposer,
Lecture/Pause de musique
ALLUMER/ETEINDRE LE HAUT-PARLEUR DE
TELEPHONE
Pour allumer:
Maintenez le bouton MF- enfoncé pendant 3
secondes lorsque l’appareil est éteint, le voyant
DEL blanc clignote avec l’invite vocale.Le haut-
parleur de téléphone est maintenant allumé.
Pour éteindre:
Maintenez le bouton MF- enfoncé pendant 3
secondes lorsque l’appareil est allumé, le voyant
DEL rouge clignote avec l’invite vocale.Le haut-
parleur de téléphone est maintenant éteint.
APPAIRER LE HAUT-PARLEUR DE TELEPHONE
Il vous faut appairer le haut-parleur de
téléphone avec votre téléphone portable
ou autre disposif Bluetooth une fois avant
de l’uliser.
1. Allumez le haut-parleur de téléphone.
2. Maintenez le bouton MF- enfoncé pendant
5 secondes.Le voyant DEL devient blanc en
permanence.
3. Réglez votre téléphone pour retrouver
‘SPB117’ et suivez les instrucons.
4. Si votre téléphone requiert une clé ou un
code PIN, confirmez avec ‘0000’ (4 zéros).
5. L’invite vocale sera entendue lorsque
‘SPB117’ sera connecté à votre téléphone
ou autres disposifs Bluetooth.
NB :
Si ‘SPB117 n’est pas en mode d’appairage, votre
téléphone portable ou autres disposifs
Bluetooth ne le trouveront pas.Veuillez régler le
haut-parleur du téléphone en mode d’appairage
avant d’effectuer la recherche de ‘SPB117’ sur
votre téléphone portable.
APPAIRER LE HAUT-PARLEUR DE TELEPHONE
AVEC UN DEUXIEME TELEPHONE PORTABLE
‘SPB117’ supporte la Technologie Mulpoint, ce
qui signifie que ‘SPB117’ peut être apparié et
connecté à deux téléphones portables dont
Bluetooth est acvé et les uliser simultanément.
1. Appariez et connectez ‘SPB117’ avec le
premier téléphone portable.(Veuillez consulter
APPAIRER LE HAUT-PARLEUR DE TELEPHONE’.)
2. Eteindre ‘SPB117’.
3. Eteignez la foncon Bluetooth du premier
téléphone portable.
4. Allumez ‘SPB117’ et il se mera
automaquement en mode d’appairage
lorsqu’aucun disposif à porté ne sera pas
apparié / connecté.
5. Appairez‘SPB117’ avec le deuxième téléphone
portable.Eteignez‘SPB117’ dès que la connexion
est terminée.
6. Rallumez ‘SPB117’, il sera automaquement
connecté aux deux téléphones portables.
FAIRE DES APPELS
Dès que l’appairage du haut-parleur de
téléphone est réussi et connecté à votre
téléphone portable, vous pouvez l’uliser
pour faire et recevoir des appels.Le haut-
parleur du téléphone peut être ulisé avec
le contrôle vocal si votre téléphone portable
supporte cee caractérisque.
Veuillez consulter le guide de votre téléphone
portable pour plus d’informaons.
1. Ulisaon du contrôle vocal:
Double-cliquez sur MFB, le voyant DEL blanc
s’allume en permanence, aendez une invite
vocale et dites le nom de la personne que vous
souhaitez appeler.
2. Ulisaon du pavé numérique pour
faire un appel :
Saisissez et composez le numéro sur votre
téléphone portable comme de coutume.
Dès que l’appel a été effectué, le son sera
automaquement transmis à votre haut-parleur
de téléphone.
3. Rappel:
Maintenez le MFB enfoncé pendant 2 secondes
pour rappeler le dernier numéro appelé.
REPONDRE/TERMINER/REJETER DES APPELS
Lorsque le haut-parleur du téléphone est allumé
et qu’un appel est entrant, une sonnerie musicale
de bip retenra
(ceci dépend du téléphone portable).
- Appuyez une fois sur MFB pour répondre
à l’appel.
- Appuyez une fois sur MFB pour terminer l’appel.
- Maintenez MFB enfoncé pendant 2 secondes
pour rejeter l’appel.
METTRE LAPPEL EN ATTENTE
En état d’appel en aente:
Maintenez MFB enfoncé pendant 2 secondes
pour mere l'appel en cours en aente et
accepter l’appel en aente.
(Le DEL blanc clignotera).
Maintenez MFB enfoncé pendant 2 secondes
pour revenir au premier appel.
TRANSFERT D’APPELS
Pour transférer un appel vers un téléphone
portable et le reprendre :Tant pendant un appel
entrant et que pendant un appel sortant, il vous
est possible d'appuyer brièvement deux fois sur
MFB pour transférer l'appel sur le téléphone
portable.Si vous désirez re-transférer l’appel sur
le haut-parleur du téléphone, appuyez deux fois
brièvement à nouveau sur MFB.
Certains téléphones portables peuvent
nécessiter plus de validaon.
LECTURE ET PAUSE DE LA MUSIQUE
Appuyez une fois sur le bouton MF- pour la
lecture lorsque la musique est sur pause et
appuyez une fois sur le bouton MF- pour pauser
lorsque la musique est en cours de lecture.
CONNEXION A UN PC OU UN PDA
Il vous est possible de connecter le haut-parleur
du téléphone à un PC ou PDA dont Bluetooth est
acvé.Veuillez consulter le guide d’ulisateur de
l’acvaon de votre Bluetooth du PC ou PDA
pour des informaons de paramétrages.
REINITIALISATION D’USINE
Pour la réinialisaon d’usine du haut-parleur
du téléphone, il vous faudra d’abord éteindre
le haut-parleur du téléphone.Puis, maintenez
MFB enfoncé pendant environ 8 secondes, le
DEL blanc s’éteindra avec l’invite vocale.Cela
signifie que la réinialisaon d’usine est réussie.
SPB117 SUPPORTE L’ENTREE AUDIO (LINE IN)
‘SPB117’ supporte l’entrée audio 3,5 mm pour
les disposifs qui ne sont pas Bluetooth.Pour
l'ulisaon de la foncon 'entrée audio', veillez
à ce que 'SPB117' soit éteint, puis branchez le
cordon audio 3,5 mm et lisez la musique des
disposifs qui ne sont pas Bluetooth.
SPB117
GUIDE D’UTILISATION
ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
*BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN
SERVICE: 00-31-348 409 371 (DU)
*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK +32 380-80793 (BE)
*SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SOIR DES PROBLEMES, CONTACTEZ-NOUS
AU NUMERO DE SAV SUIVANTE: +32 380-80793 (BE)
www.difrnce.com
SPB117 est un mini haut-parleur
Bluetooth® V3.0 de téléphone qui
supporte Multipoints et l’Invite vocale.
Aperçu de SPB117:
(1) Port de rechargement (micro USB)
(2) Micro
(3) MFB (Bouton Mulfoncons)
et voyant DEL
(4) Œillet de dragonne
(5) Haut-parleur
BATTERIE LADEN
1. Schließen Sie das USB-Ladekabel an das
SPB117 an.
2. Schließen Sie das andere Ende des
USB-Ladekabels an einen Computer oder
Netzadapter mit USB-Port an.
3. Die rote LED-Anzeige leuchtet während des
Ladevorgangs durchgehend.
4. Wenn die Baerie vollständig aufgeladen ist,
erlischt die rote LED und leuchtet anschließend
durchgehend weiß.
Der Ladevorgang dauert ca. 3 Stunden.
ERSCHÖPFTE BATTERIE
Wenn die Baerie fast erschöp ist, blinkt die
rote LED-Anzeige.
Gleichzeig erfolgt eine
Sprachansage.
Laden Sie das
Freisprechgerät auf.
Baeriestandanzeige
auf iPhone und
anderen iOS-Geräten
Wichger Hinweis
• Laden Sie vor der Erstbenutzung
die Baerie des Freisprechgeräts vollständig auf.
MULTIFUNKTIONSTASTE
Koppeln, Anruf annehmen / beenden / ablehnen
/ weiterleiten, Sprachanwahl, Wahlwiederholung,
Musik wiedergeben/vorübergehend anhalten.
FREISPRECHGERÄT EIN- / AUSSCHALTEN
Einschalten:
Halten Sie bei ausgeschaltetem Gerät die
Mulfunkonstaste für 3 Sekunden gedrückt.
Die weiße LED-Anzeige blinkt und gleichzeig
erfolgt eine Sprachansage. Das Freisprechgerät
ist jetzt eingeschaltet.
Ausschalten:
Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät die
Mulfunkonstaste für 3 Sekunden gedrückt.
Die rote LED-Anzeige blinkt und gleichzeig
erfolgt eine Sprachansage. Das Freisprechgerät
wird jetzt ausgeschaltet.
KOPPELN DES FREISPRECHGERÄTS
Sie müssen vor Gebrauch das Freisprechgerät
zuerst mit einem Mobiltelefon oder anderen
Bluetooth-fähigen Gerät koppeln.
1. Schalten Sie das Freisprechgerät ein.
2. Halten Sie die Mulfunkonstaste für 5
Sekunden gedrückt. Die LED-Anzeige leuchtet
durchgehend weiß.
3. Stellen Sie das Telefon zur Suche nach
„SPB117“ ein und folgen Sie die Anweisungen.
4. Wenn Sie vom Telefon zur Eingabe von
Passwort oder PIN-Code aufgefordert werden,
bestägen Sie mit „0000“ (4 Nullen).
5. Wenn das SPB117 mit dem Telefon oder
anderen Bluetooth-Geräten erfolgreich
gekoppelt wurde, hören Sie eine Sprachansage.
Hinweis:
Wenn sich das SPB117 nicht im Kopplungsmodus
befindet, kann es von Mobiltelefonen oder
anderen Bluetooth-fähigen Geräten nicht
gefunden werden. Stellen Sie das SPB117 in
den Kopplungsmodus, bevor Sie mit einem
Mobiltelefon nach ihm suchen.
KOPPELN DES FREISPRECHGERÄTS MIT EINEM
ZWEITEN MOBILTELEFON
Das „SPB117“ unterstützt die Mulpoint-
Technologie. Dies heißt, dass das SPB117 mit
zwei Bluetooth-fähigen Mobiltelefonen
gekoppelt und verbunden wird und diese
gleichzeig verwenden kann.
1. Koppeln und verbinden Sie das SPB117 mit
dem ersten Mobiltelefon. (Schlagen Sie unter
KOPPELN DES FREISPRECHGERÄTS nach.)
2. Schalten Sie das SPB117 aus.
3. Schalten Sie die Bluetooth-Funkon des ersten
Mobiltelefons aus.
4. Schalten Sie das SPB117 ein und es geht
automasch in den Kopplungsmodus, wenn
sich kein gekoppeltes oder verbundenes
Gerät in Reichweite befindet.
5. Koppeln Sie das SPB117 mit dem zweiten
Mobiltelefon. Schalten Sie das Freisprechgerät
aus, sobald die Verbindung hergestellt wurde.
6. Schalten Sie das SPB117 wieder ein. Es ist
automasch mit zwei Mobiltelefonen
verbunden.
ANRUFEN
Sobald das Freisprechgerät erfolgreich gekoppelt
und mit einem Mobiltelefon verbunden wurde,
können Sie mit ihm Anrufe tägen oder
entgegennehmen. Das Freisprechgerät kann für
die Sprachwahl verwendet werden, wenn das
Mobiltelefon diese Funkon unterstützt.
Schlagen Sie für weitere Informaonen in der
Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons nach.
1. Sprachwahl verwenden:
Doppelklicken Sie auf die Mulfunkonstaste.
Die LED-Anzeige leuchtet durchgehend weiß.
Warten Sie auf die Sprachansage und sagen Sie
den Namen der Person, die Sie anrufen möchten.
2. Telefontasten für einen Anruf verwenden:
Geben Sie die Nummer auf Ihrem Mobiltelefon
wie gewohnt ein und wählen Sie sie.
Sobald der Anruf aufgebaut wurde, wird der Ton
automasch zum Freisprechgerät weitergeleitet.
3. Wahlwiederholung:
Halten Sie die Mulfunkonstaste für 2
Sekunden gedrückt, um die letzte Nummer
erneut zu wählen.
ANRUFE ANNEHMEN / BEENDEN / ABLEHNEN
Wenn das Freisprechgerät eingeschaltet ist und
ein Anruf eingeht, hören Sie einen Klingelton
(Dieser hängt vom Mobiltelefon ab).
- Drücken Sie einmal die Mulfunkonstaste,
um den Anruf entgegenzunehmen.
- Drücken Sie einmal die Mulfunkonstaste,
um den Anruf zu beenden.
- Halten Sie die Mulfunkonstaste für 2
Sekunden gedrückt, um den Anruf abzulehnen.
ANRUF HALTEN
Eingehender Anruf in der Warteschleife:
Halten Sie die Mulfunkonstaste für 2 Sekunden
gedrückt, um den aktuellen Anruf zu halten und
den Anruf in der Warteschleife anzunehmen.
(Die weiße LED-Anzeige blinkt.)
Halten Sie die Mulfunkonstaste für 2 Sekunden
gedrückt, um den ersten Anruf fortzusetzen.
ANRUF WEITERLEITEN
Weiterleiten eines Anrufs zum Mobiltelefon und
wieder zurück zum Freisprechgerät: Drücken Sie
während einem eingehenden und ausgehenden
Anrufs zweimal kurz die Mulfunkonstaste, um
den Anruf zum Mobiltelefon weiterzuleiten.
Wenn Sie den Anruf zurück zum Freisprechgerät
leiten möchten, drücken Sie erneut zweimal kurz
die Mulfunkonstaste.
Bei einigen Mobiltelefonen kann eine weitere
Bestägung erforderlich sein.
MUSIK WIEDERGEBEN ODER VORÜBERGEHEND
ANHALTEN
Setzen Sie eine angehaltene Musikwiedergabe
mit einem Tastendruck auf die
Mulfunkonstastefort.
Halten Sie die Musikwiedergabe mit einem
Tastendruck auf die Mulfunkonstaste
-vorübergehendan.
VERBINDUNG MIT EINEM PC oder PDA
Sie können das Freisprechgerät mit einem
Bluetooth-fähigen PC oder PDA verbinden.
Schlagen Sie für weitere Informaonen in
den Bedienungsanleitungen der jeweiligen
Geräte nach.
AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN
Schalten Sie das Freisprechgerät zum Rücksetzen
die Werkseinstellungen zuerst aus. Halten Sie
dann die Mulfunkonstaste für etwa 8
Sekunden gedrückt, bis die weiße LED erlischt
und gleichzeig eine Sprachansage erfolgt.
Dies heißt, dass der Rücksetzvorgang auf die
Werkseinstellungen erfolgreich war.
AUDIO LINE-IN-EINGANG
Das SPB117 besitzt einen 3,5 mm Audio Line-in
-Eingang zum Anschluss von nicht-Bluetooth
-fähigen Geräten. Achten Sie bei der Benutzung
des Audio Line-in-Eingangs darauf, dass das
SPB117 ausgeschaltet ist. Schließen Sie
anschließend das 3,5 mm Audiokabel an und
geben Sie auf dem nicht-Bluetooth-fähigen
Gerät Musik wieder.
SPB117
Kurzanleitung
ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
*BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN
SERVICE: 00-31-348 409 371 (DU)
*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK +32 380-80793 (BE)
*SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SOIR DES PROBLEMES, CONTACTEZ-NOUS
AU NUMERO DE SAV SUIVANTE: +32 380-80793 (BE)
www.difrnce.com
Der SPB117 ist ein 3.0 Bluetooth®
Mini-Freisprechgerät, das Multipoint
und Sprachansage unterstützt.
Auau des Geräts SPB117:
(1) Ladeanschluss (Micro-USB)
(2) Mikrofon
(3) Mulfunkonstaste
und LED-Anzeige
(4) Schlüsselbandöse
(5) Lautsprecher
SIZE:45*45mm  108g 双铜纸双面黑白印刷 
正面
EN
英文 荷兰语 法语 德语
DU FR DE
反面

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  SPB117

  SPB117

  Quick Reference Guide
  ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
  *VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
  *BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN
  SERVICE: 00-31-348 409 371 (DU)
  *VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK +32 380-80793 (BE)
  *SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SOIR DES PROBLEMES, CONTACTEZ-NOUS
  AU NUMERO DE SAV SUIVANTE: +32 380-80793 (BE)
  www.difrnce.com

  SPB117

  SPB117

  Handleiding

  GUIDE D’UTILISATION

  Kurzanleitung

  ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
  *VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
  *BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN
  SERVICE: 00-31-348 409 371 (DU)
  *VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK +32 380-80793 (BE)
  *SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SOIR DES PROBLEMES, CONTACTEZ-NOUS
  AU NUMERO DE SAV SUIVANTE: +32 380-80793 (BE)
  www.difrnce.com

  ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
  *VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
  *BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN
  SERVICE: 00-31-348 409 371 (DU)
  *VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK +32 380-80793 (BE)
  *SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SOIR DES PROBLEMES, CONTACTEZ-NOUS
  AU NUMERO DE SAV SUIVANTE: +32 380-80793 (BE)
  www.difrnce.com

  ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
  *VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
  *BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN
  SERVICE: 00-31-348 409 371 (DU)
  *VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK +32 380-80793 (BE)
  *SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SOIR DES PROBLEMES, CONTACTEZ-NOUS
  AU NUMERO DE SAV SUIVANTE: +32 380-80793 (BE)
  www.difrnce.com

  SPB117 is a V3.0 Bluetooth® Mini
  Speakerphone supports Multipoint
  and Voice prompt.

  SPB117 is een V3.0 Bluetooth® Mini
  Speakerphone die Multipoint en
  Spraakopdrachten ondersteunt.

  SPB117 est un mini haut-parleur
  Bluetooth® V3.0 de téléphone qui
  supporte Multipoints et l’Invite vocale.

  Der SPB117 ist ein 3.0 Bluetooth®
  Mini-Freisprechgerät, das Multipoint
  und Sprachansage unterstützt.

  Overview of SPB117:
  (1) Charging contact (microUSB)
  (2) Microphone
  (3) MFB (Multifunction button)
  and LED light
  (4) Lanyard eyelet
  (5) Speaker

  Overzicht van de SPB117:
  (1) Oplaadpunt (micro-USB)
  (2) Microfoon 0)
  (3) MF-knop (Multifunctie knop)
  en LED-lampje
  (4) Oogje voor koord
  (5) Luidspreker

  Aperçu de SPB117:
  (1) Port de rechargement (micro USB)
  (2) Micro
  (3) MFB (Bouton Multifonctions)
  et voyant DEL
  (4) Œillet de dragonne
  (5) Haut-parleur

  Aufbau des Geräts SPB117:
  (1) Ladeanschluss (Micro-USB)
  (2) Mikrofon
  (3) Multifunktionstaste
  und LED-Anzeige
  (4) Schlüsselbandöse
  (5) Lautsprecher

  CHARGING THE BATTERY
  1. Plug the USB charging cable into SPB117.
  2. Plug the other end of the USB charging cable
  into your computer or AC charger with USB
  port.
  3. The red LED light turns on in solid during
  charging.
  4. When the battery is fully charged, the red LED
  light turns off and turns in solid White.
  The charging takes approximately 3 hours.

  DE BATTERIJ OPLADEN
  1.Steek de USB-oplaadkabel in de SPB117.
  2.Steek het andere uiteinde van de
  USB-oplaadkabel in uw computer of
  AC-oplader met USB-poort.
  3.Het rode LED-lampje licht op tijdens
  het opladen.
  4.Als de batterij volledig is opgeladen, schakelt
  het rode LED-lampje uit en licht wit op.
  Het opladen duurt ongeveer 3 uur.

  WHEN THE BATTERY IS LOW
  The red indicator light will flash when the
  battery is low. At the same time, you can
  hear the voice prompt. At this time,
  please charge your speakerphone.

  ALS DE BATTERIJ LEEG IS
  Als de batterij leeg is, zal het rode
  indicatielampje gaan knipperen.
  Tegelijkertijd is de spraakopdracht te horen.
  U wordt verzocht uw speakerphone op te laden.

  Battery meter on iPhone
  and other iOS devices

  Batterijmeter op de
  iPhone en andere iOS
  apparaten
  SPB117

  Important
  • For the first time use,
  please charge the
  speakerphone fully
  before using.

  xxxx
  General

  Bluetooth

  MULTIFUNCTIONAL BUTTON
  Pairing, Answer / End / Reject / Transfer calls,
  Voice dialing, Redial, Play/Pause music.
  TURNING SPEAKERPHONE ON / OFF
  To turn on:
  Press and hold the MF Button for 3 seconds
  when the device is off, the White LED light
  flashes with voice prompt. The speakerphone
  is now turned on.
  To turn off:
  Press and hold the MF Button for 3 seconds
  when the device is on, the red LED light
  flashes with voice prompt. The speakerphone
  is now turned off.

  PAIRING THE SPEAKERPHONE
  You are required to pair the speakerphone with
  your mobile phone or other Bluetooth device
  once before using it.
  1. Turn on the speakerphone.
  2. Press and hold the MF Button for 5 seconds.
  The LED light turns on in solid White.
  3. Set your phone to discover 'SPB117' and follow
  the instruction.
  4. If your phone asks for passkey or PIN-code,
  confirm with '0000' (4 zero).
  5. You will hear the voice prompt when SPB117
  is connected to your phone or other
  Bluetooth devices.
  Note:
  If SPB117 is not in pairing mode, your mobile
  phone or other Bluetooth devices will not find it.
  Please set the speakerphone into pairing mode
  before making your mobile phone search for
  SPB117.
  PAIRING THE SPEAKERPHONE WITH THE
  SECOND MOBILE PHONE
  SPB117 supports Multipoint Technology, which
  means that SPB117 can be paired and connected
  with two Bluetooth-enabled mobile phones
  and use at the same time.
  1. Pair and connect SPB117 with the first mobile
  phone. (Please refer to the ‘PAIRING THE
  SPEAKERPHONE’ .)
  2. Turn off SPB117.
  3. Turn off the Bluetooth function of the first
  mobile phone.
  4. Turn on SPB117 and it will go into pairing
  mode automatically when there is not paired/
  connected devices in the range.
  5. Pairing SPB117 with the second mobile phone.
  Turn off SPB117 once the connection completed.
  6. Re-turn on SPB117, it will be connected
  automatically with two mobile phones.
  MAKING CALLS
  Once the speakerphone is successfully paired
  and connected with your mobile phone, you
  can use it to make and receive calls. The
  speakerphone can be used with voice dialing
  if your mobile phone supports this feature.
  Please consult your mobile phone’s manual
  for more information.

  AM 10:10

  100%

  Bluetooth
  Belangrijk
  • Voor het eerste gebruik
  dient de speakerphone
  volledig te worden opgeladen.

  MULTIFUNCTIE KNOP
  Koppelen, Oproepen Beantwoorden/Beëindigen
  /Afwijzen/Doorschakelen, Spraakgestuurd bellen,
  Nummerherhaling, Muziek Afspelen/Pauzeren.

  BATTERIE LADEN
  1. Schließen Sie das USB-Ladekabel an das
  SPB117 an.
  2. Schließen Sie das andere Ende des
  USB-Ladekabels an einen Computer oder
  Netzadapter mit USB-Port an.
  3. Die rote LED-Anzeige leuchtet während des
  Ladevorgangs durchgehend.
  4. Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist,
  erlischt die rote LED und leuchtet anschließend
  durchgehend weiß.
  Der Ladevorgang dauert ca. 3 Stunden.

  LORSQUE LA BATTERIE EST FAIBLE
  Le voyant lumineux rouge clignotera lorsque la
  batterie sera faible.L’invite vocale sera entendue

  ERSCHÖPFTE BATTERIE
  Wenn die Batterie fast erschöpft ist, blinkt die
  rote LED-Anzeige.

  simultanément.A ce
  moment-là, rechargez
  votre haut-parleur de
  téléphone.

  Gleichzeitig erfolgt eine
  Sprachansage.
  Laden Sie das
  Freisprechgerät auf.

  Barre de batterie sur
  iPhone et autres
  dispositifs iOS

  SPB117

  100%

  Bluetooth

  CHARGEMENT DE LA BATTERIE
  1. Branchez le cordon de rechargement USB
  sur ‘SPB117’.
  2. Branchez l’autre extrémité du cordon de
  rechargement USB sur votre ordinateur ou le
  chargeur CA sur le port USB.
  3. Le voyant DEL rouge est allumé en
  permanence durant le rechargement.
  4. Lorsque la batterie est complètement
  rechargée, le voyant DEL rouge s’éteint et
  devient en permanence Blanc.
  Le rechargement prend environ 3 heures.

  xxxx
  General

  AM 10:10

  Batteriestandanzeige
  auf iPhone und
  anderen iOS-Geräten

  SPB117

  100%

  Bluetooth

  xxxx
  General

  Bluetooth Important

  Bluetooth

  • Pour la première
  utilisation, veuillez recharger
  complètement le haut-parleur de téléphone.

  BOUTON DE MULTIFONCTIONS
  Appairage, Répondre/Terminer/Rejeter/
  Transfert d’appels, Contrôle vocal, Recomposer,
  Lecture/Pause de musique

  AM 10:10

  SPB117

  100%

  Bluetooth
  Wichtiger Hinweis
  • Laden Sie vor der Erstbenutzung
  die Batterie des Freisprechgeräts vollständig auf.

  MULTIFUNKTIONSTASTE
  Koppeln, Anruf annehmen / beenden / ablehnen
  / weiterleiten, Sprachanwahl, Wahlwiederholung,
  Musik wiedergeben/vorübergehend anhalten.

  DE SPEAKERPHONE IN-/UITSCHAKELEN
  Om in te schakelen:
  Houd de MF-knop 3 seconden lang ingedrukt als
  het apparaat is uitgeschakeld. Het witte LEDlampje knippert en er klinkt een spraakopdracht.
  De speakerphone is nu ingeschakeld.
  Om uit te schakelen:
  Houd de MF-knop 3 seconden lang ingedrukt als
  het apparaat is ingeschakeld. Het rode LEDlampje knippert en er klinkt een spraakopdracht.
  De speakerphone is nu uitgeschakeld.

  ALLUMER/ETEINDRE LE HAUT-PARLEUR DE
  TELEPHONE
  Pour allumer:
  Maintenez le bouton MF- enfoncé pendant 3
  secondes lorsque l’appareil est éteint, le voyant
  DEL blanc clignote avec l’invite vocale.Le hautparleur de téléphone est maintenant allumé.
  Pour éteindre:
  Maintenez le bouton MF- enfoncé pendant 3
  secondes lorsque l’appareil est allumé, le voyant
  DEL rouge clignote avec l’invite vocale.Le hautparleur de téléphone est maintenant éteint.

  DE SPEAKERPHONE KOPPELEN
  U dient de speakerphone eenmalig te koppelen
  met uw mobiele telefoon of een ander Bluetooth
  -apparaat, alvorens het in gebruik te nemen.
  1.Schakel de speakerphone in.
  2.Houd de MF-knop 5 seconden lang ingedrukt.
  Het LED-lampje licht wit op.
  3.Stel uw telefoon in om de ‘SPB117’ te vinden
  en volg de instructies.
  4.Als uw telefoon om een sleutelcode of pincode
  vraagt, kunt u ‘0000’ (4 maal nul) invoeren.
  5.Er klinkt een spraakopdracht als de SPB117 is
  verbonden met uw telefoon of een ander
  Bluetooth-apparaat.
  Opmerking:
  Als de SPB117 niet in koppelmodus is, zal uw

  APPAIRER LE HAUT-PARLEUR DE TELEPHONE
  Il vous faut appairer le haut-parleur de
  téléphone avec votre téléphone portable
  ou autre dispositif Bluetooth une fois avant
  de l’utiliser.
  1. Allumez le haut-parleur de téléphone.
  2. Maintenez le bouton MF- enfoncé pendant
  5 secondes.Le voyant DEL devient blanc en
  permanence.
  3. Réglez votre téléphone pour retrouver
  ‘SPB117’ et suivez les instructions.
  4. Si votre téléphone requiert une clé ou un
  code PIN, confirmez avec ‘0000’ (4 zéros).
  5. L’invite vocale sera entendue lorsque
  ‘SPB117’ sera connecté à votre téléphone
  ou autres dispositifs Bluetooth.

  erfolgt eine Sprachansage. Das Freisprechgerät
  wird jetzt ausgeschaltet.

  mobiele telefoon of een ander Bluetooth
  apparaat de SPB117 niet vinden. Schakel de
  speakerphone in de koppelmodus in, alvorens
  uw mobiele telefoon te laten zoeken naar de
  SPB117.

  NB :
  Si ‘SPB117 n’est pas en mode d’appairage, votre
  téléphone portable ou autres dispositifs
  Bluetooth ne le trouveront pas.Veuillez régler le
  haut-parleur du téléphone en mode d’appairage
  avant d’effectuer la recherche de ‘SPB117’ sur
  votre téléphone portable.

  5. Wenn das SPB117 mit dem Telefon oder
  anderen Bluetooth-Geräten erfolgreich
  gekoppelt wurde, hören Sie eine Sprachansage.

  DE SPEAKERPHONE KOPPELEN MET EEN
  TWEEDE MOBIELE TELEFOON
  SPB117 ondersteunt Multipoint Technology, wat
  betekent dat de SPB117 kan worden gekoppeld
  en verbonden met twee Bluetooth-ontvankelijke
  mobiele telefoons en tegelijkertijd kan worden
  gebruikt.
  1.Koppel en verbind de SPB117 met de eerste
  mobiele telefoon. (Raadpleeg het hoofdstuk
  ‘DE SPEAKERPHONE KOPPELEN’)
  2.Schakel de SPB117 uit.
  3.Schakel de Bluetooth-functie van de eerste
  mobiele telefoon uit.
  4.Schakel de SPB117 in, waarna deze automatisch
  naar de koppelmodus gaat als er zich geen
  gekoppelde/verbonden apparaten binnen het
  bereik bevinden.
  5.Koppel de SPB117 met de tweede mobiele
  telefoon. Schakel de SPB117 uit zodra de
  verbinding is voltooid.
  6.Schakel de SPB117 opnieuw in, waarna deze
  automatisch verbonden wordt met de twee
  mobiele telefoons.

  APPAIRER LE HAUT-PARLEUR DE TELEPHONE
  AVEC UN DEUXIEME TELEPHONE PORTABLE
  ‘SPB117’ supporte la Technologie Multipoint, ce
  qui signifie que ‘SPB117’ peut être apparié et
  connecté à deux téléphones portables dont
  Bluetooth est activé et les utiliser simultanément.
  1. Appariez et connectez ‘SPB117’ avec le
  premier téléphone portable.(Veuillez consulter
  ‘APPAIRER LE HAUT-PARLEUR DE TELEPHONE’.)
  2. Eteindre ‘SPB117’.
  3. Eteignez la fonction Bluetooth du premier
  téléphone portable.
  4. Allumez ‘SPB117’ et il se mettra
  automatiquement en mode d’appairage
  lorsqu’aucun dispositif à porté ne sera pas
  apparié / connecté.
  5. Appairez‘SPB117’ avec le deuxième téléphone
  portable.Eteignez‘SPB117’ dès que la connexion
  est terminée.
  6. Rallumez ‘SPB117’, il sera automatiquement
  connecté aux deux téléphones portables.

  FREISPRECHGERÄT EIN- / AUSSCHALTEN
  Einschalten:
  Halten Sie bei ausgeschaltetem Gerät die
  Multifunktionstaste für 3 Sekunden gedrückt.
  Die weiße LED-Anzeige blinkt und gleichzeitig
  erfolgt eine Sprachansage. Das Freisprechgerät
  ist jetzt eingeschaltet.
  Ausschalten:
  Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät die
  Multifunktionstaste für 3 Sekunden gedrückt.
  Die rote LED-Anzeige blinkt und gleichzeitig

  KOPPELN DES FREISPRECHGERÄTS
  Sie müssen vor Gebrauch das Freisprechgerät
  zuerst mit einem Mobiltelefon oder anderen
  Bluetooth-fähigen Gerät koppeln.
  1. Schalten Sie das Freisprechgerät ein.
  2. Halten Sie die Multifunktionstaste für 5
  Sekunden gedrückt. Die LED-Anzeige leuchtet
  durchgehend weiß.
  3. Stellen Sie das Telefon zur Suche nach
  „SPB117“ ein und folgen Sie die Anweisungen.
  4. Wenn Sie vom Telefon zur Eingabe von
  Passwort oder PIN-Code aufgefordert werden,
  bestätigen Sie mit „0000“ (4 Nullen).

  Hinweis:
  Wenn sich das SPB117 nicht im Kopplungsmodus
  befindet, kann es von Mobiltelefonen oder
  anderen Bluetooth-fähigen Geräten nicht
  gefunden werden. Stellen Sie das SPB117 in
  den Kopplungsmodus, bevor Sie mit einem
  Mobiltelefon nach ihm suchen.
  KOPPELN DES FREISPRECHGERÄTS MIT EINEM
  ZWEITEN MOBILTELEFON
  Das „SPB117“ unterstützt die MultipointTechnologie. Dies heißt, dass das SPB117 mit
  zwei Bluetooth-fähigen Mobiltelefonen
  gekoppelt und verbunden wird und diese
  gleichzeitig verwenden kann.
  1. Koppeln und verbinden Sie das SPB117 mit
  dem ersten Mobiltelefon. (Schlagen Sie unter
  KOPPELN DES FREISPRECHGERÄTS nach.)
  2. Schalten Sie das SPB117 aus.
  3. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des ersten
  Mobiltelefons aus.
  4. Schalten Sie das SPB117 ein und es geht
  automatisch in den Kopplungsmodus, wenn
  sich kein gekoppeltes oder verbundenes
  Gerät in Reichweite befindet.
  5. Koppeln Sie das SPB117 mit dem zweiten
  Mobiltelefon. Schalten Sie das Freisprechgerät
  aus, sobald die Verbindung hergestellt wurde.
  6. Schalten Sie das SPB117 wieder ein. Es ist
  automatisch mit zwei Mobiltelefonen

  BELLEN
  Zodra de speakerphone succesvol is gekoppeld
  en verbonden met uw mobiele telefoon kunt u

  FAIRE DES APPELS
  Dès que l’appairage du haut-parleur de
  téléphone est réussi et connecté à votre
  téléphone portable, vous pouvez l’utiliser

  ermee bellen en oproepen mee ontvangen.
  Er kan gebruik worden gemaakt van
  spraakgestuurd bellen met de speakerphone als
  uw mobiele telefoon deze functie ondersteunt.
  Raadpleeg de handleiding van uw mobiele
  telefoon voor meer informatie.

  pour faire et recevoir des appels.Le hautparleur du téléphone peut être utilisé avec
  le contrôle vocal si votre téléphone portable
  supporte cette caractéristique.
  Veuillez consulter le guide de votre téléphone
  portable pour plus d’informations.

  1. Spraakgestuurd bellen gebruiken:
  Klik tweemaal op de MF-knop. Het LED-lampje
  licht wit op. Wacht op de spraakopdracht en
  zeg de naam van de persoon die u wenst op
  te bellen.

  1. Utilisation du contrôle vocal:
  Double-cliquez sur MFB, le voyant DEL blanc
  s’allume en permanence, attendez une invite
  vocale et dites le nom de la personne que vous
  souhaitez appeler.

  2. Gebruik de toetsen van de telefoon om
  te bellen:
  Voer een nummer in op uw mobiele telefoon en
  bel dit nummer zoals gebruikelijk.

  2. Utilisation du pavé numérique pour
  faire un appel :
  Saisissez et composez le numéro sur votre
  téléphone portable comme de coutume.

  ANSWERING / ENDING /REJECTING CALLS
  When the speakerphone is turned on and there
  is an incoming call, you will hear a musical tone
  of beep (This is subject to the mobile phone).
  - Press the MF Button once to answer the call.
  - Press the MF Button once to end the call.
  - Press and hold the MF Button for 2 seconds to
  reject the call.

  Zodra de oproep tot stand is gebracht, zal het
  geluid automatisch worden verzonden naar
  uw speakerphone.

  Dès que l’appel a été effectué, le son sera
  automatiquement transmis à votre haut-parleur
  de téléphone.

  3. Nummerherhaling:
  Houd de MF-knop 2 seconden lang ingedrukt
  om het laatste nummer dat u heeft gebeld te
  herhalen.

  3. Rappel:
  Maintenez le MFB enfoncé pendant 2 secondes
  pour rappeler le dernier numéro appelé.

  PUT THE CALL ON HOLD
  In call wait state:
  Press and hold the MF Button for 2 seconds to
  put the current call on hold and accept the call
  waiting. (The White LED light flashes.)
  Press and hold the MF Button for 2 seconds to
  resume to the first call.

  OPROEPEN BEANTWOORDEN/BEËINDIGEN/
  AFWIJZEN
  Als de speakerphone is ingeschakeld en er komt
  een oproep binnen, hoort u een muziektoon of
  een piep (afhankelijk van uw mobiele telefoon).
  - Druk eenmaal op de MF-knop om de oproep
  te beantwoorden.

  REPONDRE/TERMINER/REJETER DES APPELS
  Lorsque le haut-parleur du téléphone est allumé
  et qu’un appel est entrant, une sonnerie musicale
  de bip retentira
  (ceci dépend du téléphone portable).
  - Appuyez une fois sur MFB pour répondre
  à l’appel.
  - Appuyez une fois sur MFB pour terminer l’appel.

  ANRUFE ANNEHMEN / BEENDEN / ABLEHNEN
  Wenn das Freisprechgerät eingeschaltet ist und
  ein Anruf eingeht, hören Sie einen Klingelton
  (Dieser hängt vom Mobiltelefon ab).
  - Drücken Sie einmal die Multifunktionstaste,
  um den Anruf entgegenzunehmen.
  - Drücken Sie einmal die Multifunktionstaste,
  um den Anruf zu beenden.

  - Maintenez MFB enfoncé pendant 2 secondes
  pour rejeter l’appel.

  - Halten Sie die Multifunktionstaste für 2
  Sekunden gedrückt, um den Anruf abzulehnen.

  1. Using voice dialing:
  Double clicks the MF Button, the LED light turns
  on in solid White, wait for a voice prompt and
  say the name of the person you want to call.
  2. Using the phone keys to make a call:
  Enter and dial the number on the mobile phone
  as you normally do. Once the call has been set
  up, the sound will be transmitted to your
  speakerphone automatically.
  3. Redial:
  Press and hold the MF Button for 2 seconds to
  redial the last number you called.

  TRANSFERRING CALLS
  To transfer a call to the mobile phone and back:
  During both incoming call and outgoing call
  state, you can short press the MF Button twice
  to transfer the call to the mobile phone. If you
  want to transfer the call back to the speakerphone, short press the MF Button twice again.
  Some mobile phones may require more
  confirmation.
  PLAY AND PAUSE MUSIC
  Press the MF Button once to play when the
  music is paused and press the MF Button
  once to pause when music is playing.

  - Druk op de MF-knop om de oproep te
  beëindigen.
  - Houd de MF-knop 2 seconden lang ingedrukt
  om de oproep af te wijzen.
  DE OPROEP IN DE WACHT ZETTEN
  In de wacht:
  Houd de MF-knop 2 seconden lang ingedrukt
  om de huidige oproep in de wacht te zetten en
  om de andere oproep te beantwoorden
  (het witte LED-lampje knippert).
  Houd de MF-knop 2 seconden lang ingedrukt
  om de eerste oproep te hervatten.

  METTRE L’APPEL EN ATTENTE
  En état d’appel en attente:
  Maintenez MFB enfoncé pendant 2 secondes
  pour mettre l'appel en cours en attente et
  accepter l’appel en attente.
  (Le DEL blanc clignotera).
  Maintenez MFB enfoncé pendant 2 secondes
  pour revenir au premier appel.

  verbunden.
  ANRUFEN
  Sobald das Freisprechgerät erfolgreich gekoppelt
  und mit einem Mobiltelefon verbunden wurde,
  können Sie mit ihm Anrufe tätigen oder
  entgegennehmen. Das Freisprechgerät kann für
  die Sprachwahl verwendet werden, wenn das
  Mobiltelefon diese Funktion unterstützt.
  Schlagen Sie für weitere Informationen in der
  Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons nach.
  1. Sprachwahl verwenden:
  Doppelklicken Sie auf die Multifunktionstaste.
  Die LED-Anzeige leuchtet durchgehend weiß.
  Warten Sie auf die Sprachansage und sagen Sie
  den Namen der Person, die Sie anrufen möchten
  2. Telefontasten für einen Anruf verwenden:
  Geben Sie die Nummer auf Ihrem Mobiltelefon
  wie gewohnt ein und wählen Sie sie.
  Sobald der Anruf aufgebaut wurde, wird der Ton
  automatisch zum Freisprechgerät weitergeleitet.
  3. Wahlwiederholung:
  Halten Sie die Multifunktionstaste für 2
  Sekunden gedrückt, um die letzte Nummer
  erneut zu wählen.

  ANRUF HALTEN
  Eingehender Anruf in der Warteschleife:
  Halten Sie die Multifunktionstaste für 2 Sekunden
  gedrückt, um den aktuellen Anruf zu halten und
  den Anruf in der Warteschleife anzunehmen.
  (Die weiße LED-Anzeige blinkt.)
  Halten Sie die Multifunktionstaste für 2 Sekunden
  gedrückt, um den ersten Anruf fortzusetzen.
  ANRUF WEITERLEITEN
  Weiterleiten eines Anrufs zum Mobiltelefon und
  wieder zurück zum Freisprechgerät: Drücken Sie
  während einem eingehenden und ausgehenden
  Anrufs zweimal kurz die Multifunktionstaste, um
  den Anruf zum Mobiltelefon weiterzuleiten.
  Wenn Sie den Anruf zurück zum Freisprechgerät

  OPROEPEN DOORSCHAKELEN
  Om een oproep door te schakelen naar een
  mobiele telefoon en terug: druk tijdens een

  TRANSFERT D’APPELS
  Pour transférer un appel vers un téléphone
  portable et le reprendre :Tant pendant un appel
  entrant et que pendant un appel sortant, il vous

  CONNECTING WITH A PC OR PDA
  You are allowed to connect the speakerphone
  with a Bluetooth-enabled PC or PDA. Please
  refer to the user manual of your Bluetoothenabled PC or PDA for setup information.

  binnenkomende of uitgaande oproep tweemaal
  kort op de MF-knop om de oproep door te
  schakelen naar de mobiele telefoon. Als u de
  oproep weer wilt doorschakelen naar de
  speakerphone, dient u nogmaals tweemaal
  kort op de MF-knop te drukken. Sommige
  mobiele telefoons vereisen extra bevestiging.

  est possible d'appuyer brièvement deux fois sur
  MFB pour transférer l'appel sur le téléphone
  portable.Si vous désirez re-transférer l’appel sur
  le haut-parleur du téléphone, appuyez deux fois
  brièvement à nouveau sur MFB.
  Certains téléphones portables peuvent
  nécessiter plus de validation.

  FACTORY RESET
  To factory reset the speakerphone, you will have
  to turn off the speakerphone firstly. Then press
  and hold the MF Button for around 8 seconds,
  the White LED will be turned off with voice
  prompt.
  This means that the factory reset is successful.

  MUZIEK AFSPELEN EN PAUZEREN
  Druk eenmaal kort op de MF-knop om de
  muziek af te spelen als deze is gepauzeerd
  en druk eenmaal op de MF-knop om de
  muziek te pauzeren als deze wordt afgespeeld.

  LECTURE ET PAUSE DE LA MUSIQUE
  Appuyez une fois sur le bouton MF- pour la
  lecture lorsque la musique est sur pause et
  appuyez une fois sur le bouton MF- pour pauser
  lorsque la musique est en cours de lecture.

  MUSIK WIEDERGEBEN ODER VORÜBERGEHEND
  ANHALTEN
  Setzen Sie eine angehaltene Musikwiedergabe
  mit einem Tastendruck auf die
  Multifunktionstastefort.
  Halten Sie die Musikwiedergabe mit einem
  Tastendruck auf die Multifunktionstaste
  -vorübergehendan.

  VERBINDEN MET EEN PC OF PDA
  Het is niet toegestaan om de speakerphone te
  verbinden met een Bluetooth-ontvankelijke
  PC of PDA. Raadpleeg de gebruikershandleiding
  van uw Bluetooth-ontvankelijke PC of PDA voor
  informatie m.b.t. instellingen.

  CONNEXION A UN PC OU UN PDA
  Il vous est possible de connecter le haut-parleur
  du téléphone à un PC ou PDA dont Bluetooth est
  activé.Veuillez consulter le guide d’utilisateur de
  l’activation de votre Bluetooth du PC ou PDA
  pour des informations de paramétrages.

  VERBINDUNG MIT EINEM PC oder PDA
  Sie können das Freisprechgerät mit einem
  Bluetooth-fähigen PC oder PDA verbinden.
  Schlagen Sie für weitere Informationen in
  den Bedienungsanleitungen der jeweiligen
  Geräte nach.

  FABRIEKSINSTELLINGEN
  Om de fabrieksinstellingen van uw speakerphone
  te herstellen, dient u de speakerphone eerst uit
  te schakelen. Houd vervolgens de MF-knop 8
  seconden lang ingedrukt. Het witte LED-lampje
  licht op en er klinkt een spraakopdracht.
  Hiermee wordt aangeduid dat de
  fabrieksinstellingen succesvol zijn hersteld.

  REINITIALISATION D’USINE
  Pour la réinitialisation d’usine du haut-parleur
  du téléphone, il vous faudra d’abord éteindre
  le haut-parleur du téléphone.Puis, maintenez
  MFB enfoncé pendant environ 8 secondes, le
  DEL blanc s’éteindra avec l’invite vocale.Cela
  signifie que la réinitialisation d’usine est réussie.

  AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN
  Schalten Sie das Freisprechgerät zum Rücksetzen
  die Werkseinstellungen zuerst aus. Halten Sie
  dann die Multifunktionstaste für etwa 8
  Sekunden gedrückt, bis die weiße LED erlischt
  und gleichzeitig eine Sprachansage erfolgt.
  Dies heißt, dass der Rücksetzvorgang auf die
  Werkseinstellungen erfolgreich war.

  SPB117 SUPPORTS AUDIO LINE-IN
  SPB117 supports 3.5mm audio line-in with the
  non-Bluetooth devices. When you want to use
  the audio line-in feature, please make sure
  SPB117 is turned off, then plug in the 3.5mm
  audio cable and play the music from the nonBluetooth devices.

  SPB117 ondersteunt Audio Lijningang
  SPB117 ondersteunt 35mm audio lijningang met
  niet-Bluetooth-ontvankelijke apparaten.
  Als u gebruik wilt maken van de audio lijningang
  functie, dient u de SPB117 uit te schakelen en
  vervolgens de 3,5mm geluidskabel in te voeren.
  Speel de muziek daana af vanaf de niet-Bluetooth
  -ontvankelijke apparaten.

  SPB117 SUPPORTE L’ENTREE AUDIO (LINE IN)
  ‘SPB117’ supporte l’entrée audio 3,5 mm pour
  les dispositifs qui ne sont pas Bluetooth.Pour
  l'utilisation de la fonction 'entrée audio', veillez
  à ce que 'SPB117' soit éteint, puis branchez le
  cordon audio 3,5 mm et lisez la musique des
  dispositifs qui ne sont pas Bluetooth.

  leiten möchten, drücken Sie erneut zweimal kurz
  die Multifunktionstaste.
  Bei einigen Mobiltelefonen kann eine weitere
  Bestätigung erforderlich sein.

  AUDIO LINE-IN-EINGANG
  Das SPB117 besitzt einen 3,5 mm Audio Line-in
  -Eingang zum Anschluss von nicht-Bluetooth
  -fähigen Geräten. Achten Sie bei der Benutzung
  des Audio Line-in-Eingangs darauf, dass das
  SPB117 ausgeschaltet ist. Schließen Sie
  anschließend das 3,5 mm Audiokabel an und
  geben Sie auf dem nicht-Bluetooth-fähigen
  Gerät Musik wieder.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Difrnce SPB117 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Difrnce SPB117 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,35 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info