Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/7
Nächste Seite
Informatie over de stans
Praktische tips voor de verwerking van alle Döllken-kernplinten
Algemeen
De universele verstekstans type 1001 kan zo-
wel voor de dunne kernplinten zoals S 60 flex life
TOP, TS 60 life TOP, C 60 life TOP, C100 life, D 60
life TOP, S 100 life en TS 100 alsook voor de dik-
ke kernplinten Cubu flex life, Cubu flex life XL, S
66/22 flex life en de design-kernplint EP 60/13 flex
life worden gebruikt.
De universele verstekstans is een precisiege-
reedschap voor de vakman dat op vakkundige
manier verzorgd, onderhouden en gebruikt moet
worden. Lees voor het eerste gebruik van de stans
deze gebruiksaanwijzing door om bedieningsfou-
ten, foute handling en schade te vermijden. Uw
veiligheid hangt van het juiste gebruik van de stans
af.
Döllken Weimar stelt zich niet aansprakelijk voor
schades die het gevolg zijn van onvakkundig ge-
bruik, onjuiste verzorging en opslag en onjuiste in-
stellingen en reparaties van de stans.
Alle producten worden onderworpen aan een zorg-
vuldige kwaliteitscontrole. Mocht u desondanks
gegronde redenen voor een reclamatie zien, dan
kunt u de stans samen met een stuk gestanste
plint (binnen- en buitenhoek) aan uw dealer / Döll-
ken-medewerker overdragen.
Veiligheidsaanwijzingen
De Döllken-verstekstans is een precisiege-
reedschap en mag uitsluitend door een vakkun-
dige persoon worden bediend.
De Döllken-stans werd ontwikkeld voor de verwer-
king van Döllken-kernplinten. Oneigenlijk gebruik
kan beschadigingen tot gevolg hebben.
Let erop dat er zich bij gebruik geen vreemde voor-
werpen en geen stansresten in de stans bevinden.
De stans mag niet zonder ingeklemde plint wor-
den bediend om beschadiging van het mes te
vermijden.
Slijp een bot mes van uw verstekstans niet zelf
om dat de geometrie van de snede exact aange-
houden moet worden. Stuur de complete stans via
uw dealer rechtstreeks naar Döllken. Daardoor is
gegarandeerd dat het geslepen resp. nieuwe mes
en de stans als geheel goed afgesteld worden.
Na loslaten van de hendel moet het mes altijd zelf-
standig naar de bovenste positie terugbewegen,
anders moet het mes geolied of de veer vervangen
worden.
Pak of houd nooit het mes vast bij bediening
van de stanshendel. Grijp nooit tussen de kle-
minrichting en het stanslichaam. BIj het inspan-
nen van de plint bestaat hier een groot risico
op lichamelijk letsel. Vermijd te allen tijde elke
aanraking van het mes.
De stanshendel veert zelfstandig terug, houd
daarom het zwenkbereik van de hendel altijd
vrij van obstakels.
Zorg ervoor dat de stans vanwege het risico op
letsel en materiële schade niet in onbevoegde
handen terechtkomt, vooral niet bij kinderen en
onbevoegde personen.
Instellen van de spanhendel
Om de diverse soorten plinten van verschillende
diktes
te kunnen stansen, moet de spanner (kniehef-
boom) in de voor het type plint bestemde sleuf van
de dubbele insteekplaat worden vergrendeld.
Om de dikke kernplint
Cubu flex life, S 66/22 flex life of EP 60/13 flex life
te stansen, moet de spanner in de tweede ins-
teeksleuf van de dubbele insteekpocket worden
geschoven (de buitenste, vanaf het stansmes ge-
zien). Daarvoor moet de spanner voor de stans
ver worden geopend en moet de borgbout (ronde
zwarte knop) horizontaal worden uitgetrokken. Ver-
volgens moet de spannner eruit worden getild en in
de tweede insteeksleuf
Bedieningshandleiding
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Dollken-Weimar 2001 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Dollken-Weimar 2001 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,66 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info