Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/52
Nächste Seite
HANDLEIDING
MODE D’EMPLOI
GEBRAUCHSANLEITUNG
INSTRUCTION BOOKLET
PRODUCT OF
STOOMREINIGER
NETTOYEUR VAPEUR
DAMPFREINIGER
STEAM CLEANER
DO230SR
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Bedienungsanleitung Omo dampfreinigerDO-230SR deutsch Eingereicht am 22-2-2017 08:10

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  HANDLEIDING
  MODE D’EMPLOI
  GEBRAUCHSANLEITUNG
  INSTRUCTION BOOKLET
  STOOMREINIGER
  NETTOYEUR VAPEUR
  DAMPFREINIGER
  STEAM CLEANER

  DO230SR

  PRODUCT OF • Page 2

  DO230SR

  GARANTIEVOORWAARDEN
  Dit apparaat heeft een garantietermijn van 2 jaar vanaf de datum van aankoop.
  Gedurende de garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich nemen
  voor gebreken, welke aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten. Wanneer
  dergelijke gebreken voorkomen, zal het apparaat, indien nodig vervangen of gerepareerd
  worden. Het recht op garantie vervalt wanneer de gebreken zijn ontstaan door hardhandig
  gebruik, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of ingreep door derden. De garantie
  is alleen van toepassing als het garantiebewijs is afgestempeld en ondertekend is door de
  winkelier op het moment van aankoop. Alle onderdelen, welke aan slijtage onderhevig zijn,
  vallen buiten de garantie.
  CONDITIONS DE GARANTIE
  Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit à partir de la date d’achat.
  Pendant la durée de la garantie, le distributeur prendra à sa charge la réparation des vices
  de fabrication ou de matières, en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent
  être réparées ou échangées, ou si l’appareil lui-même doit être échangé. Les dommages
  occasionnés par une utilisation inadéquate (branchement continu, erreur de voltage, prise
  inappropriée, choc, etc...), l’usure normale ne portant préjudice ni au bon fonctionnement ni
  à la valeur de l’appareil, excluent toute prétention à la garantie.
  La garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non
  agréées. La garantie ne sera valable que si la date d’achat ainsi que le cachet et la signature
  du magasin figurent sur la carte de garantie. Toutes les pièces détachées non résistantes et
  par conséquent sujettes à l‘usure, ne sont pas sous garantie.
  GARANTIE
  Die Garantie für dieses Gerät beträgt 2 Jahr ab dem Kaufdatum. Während dieser zweijärigen
  Garantie trägt der Verteiler die Verantwortung für Mangel, die eindeutig auf Material- oder
  Konstuktionsfehler zurück-zuführen sind. Wenn es solche mangel gibt, wird das Gerät,
  wenn notwendig, ersetzt oder repariert. Das Recht auf Garantie erlischt, wenn die Mängel
  auf eine unangemessene Anwendung, die Nichtbefolgung der Gebrauchsanleitungen oder
  eine Raparatur von einer dritten Partei zurückzuführen
  sind. Die Garantie gilt nur, wen der Garantieschein beim Kauf vom Einzelhändler
  abgestempelt und unterschrieben worden ist. Alle Teile, dem Verschleiß ausgesetzt sein,
  sind nicht in der Garantie eingeschlossen.
  WARRANTY
  This appliance has a two year warranty period. During this period the manufacturer is
  responsible for any failures which are the direct result of construction failure. When these
  failures occur the appliance will be repaired or replaced if necessary. The warranty will
  not be valid when the damage to the appliance is caused by wrong use, not following the
  instructions or repairs executed by a third party. The warranty will only be valid if the
  warranty application has been completed by the dealer at the time of purchase. All parts,
  which are subject to wear, are excluded from the warranty.
  LINEA 2000 - Industriezone Klein Gent - Bouwelven 12A - 2280 Grobbendonk - Tel 014/21.71.91 - Fax : 014/21.54.63 • Page 3

  DO230SR

  Type nr. Apparaat
  N° de modèle de l’appareil
  Type nr des Gerätes
  Type nr. of appliance

  DO230SR

  Naam
  Nom ..............................................................................................................................................
  Name
  Name
  Adres
  Adresse ...........................................................................................................................................
  Adresse
  Address
  Aankoopdatum
  Date d’achat ...................................................................................................................................
  Kaufdatum
  Date of purchase

  LINEA 2000 - Industriezone Klein Gent - Bouwelven 12A - 2280 Grobbendonk - Tel 014/21.71.91 - Fax : 014/21.54.63 • Page 4

  DO230SR

  RECYCLAGE INFORMATIE
  Het symbool
  op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
  huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als u ervoor
  zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk
  voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
  van verkeerde afvalbehandeling. voor meer details in verband met het recycleren van
  dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf
  of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het
  product hebt gekocht.
  INFORMATION DE RECYCLAGE
  Le symbole
  sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être
  traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné,
  se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que
  ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences
  négatives pour l’environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résulat d’un
  traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obetenie plus de détails sur le
  récyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre
  région, votre service d’éliminiation des déchets ménagers ou le magasin où vous avez
  acheté le produit.
  RECYCLING INFORMATIONEN
  Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses
  Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für des Recyling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben
  werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen
  Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit
  werden durch falsches Entsorgen gehährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihren Rathaus, Ihrer Müllabfurh oder dem
  Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
  RECYCLING INFORMATION
  The symbol
  on the product or on its packaging indicates that this product may not
  be treated as household waste. Instead it shall be brought to the applicable collection
  point for recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is
  disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
  environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate
  waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this
  product, please contact your local city office, your household waste disposal service or
  the shop where you purchased the product. • Page 5

  DO230SR

  Wanneer het elektrisch snoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de
  fabrikant, zijn dienst naverkoop of een gelijkaardig gekwalificeerd persoon, om
  ongelukken te voorkomen.
  Si le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou toute autre personne qualifiée, pour éviter tout accident.
  Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst
  oder einer gleichartig geschulten Person ersetzt werden, um Unglücke zu verhindern.
  If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer of its service
  agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

  5 • Page 6

  DO230SR

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
  Wanneer u uw stoomreinger gebruikt, dient u steeds de volgende
  veiligheidsinstructies in acht te nemen:
  1 Lees alle instructies alvorens uw Ultra Steamshark II te gebruiken.
  2 Gebruik het toestel alleen waarvoor het bedoeld is.
  3 Dompel geen enkel deel van het toestel onder in water of een andere vloeistof, dit
  wegens gevaar voor elektrocutie.
  4 Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te verwijderen, maar neem
  de stekker vast.
  5 Zorg ervoor dat het snoer niet in aanraking komt met hete oppervlakken. Laat het
  toestel volledig afkoelen alvorens het weg te bergen of alvorens de watertank bij te
  vullen (door de veiligheidsdop te verwijderen). Draai het snoer losjes om het toestel
  alvorens het weg te bergen.
  6 Verwijder steeds de stekker uit het stopcontact wanneer u het toestel bijvult met
  water, het ledigt of wanneer u het niet gebruikt. Open de veiligheidsdop van de
  watertank beetje bij beetje, zodat eventuele overgebleven stoom geleidelijk aan kan
  ontsnappen.
  7 Gebruik het toestel niet wanneer het snoer of de stekker beschadigd zijn, wanneer
  het toestel gevallen is of beschadigd is. Probeer de stoomreiniger niet zelf te
  herstellen, dit om het risico op elektrocutie te vermijden. Breng het toestel terug naar
  verdeler voor nazicht en reparatie. Wanneer het toestel niet correct hersteld wordt,
  bestaat het risico op elektrocutie of blessures.
  8 Streng toezicht is nodig wanneer het toestel gebruikt wordt door of in de buurt van
  kinderen. Laat het toestel niet zonder toezicht wanneer de stekker in het stopcontact
  zit.
  9 Het contact met hete metalen delen, heet water of stoom kan brandwonden
  veroorzaken. Wees uiterst voorzichtig wanneer u het apparaat leegmaakt, er kan nog
  heet water in het toestel zitten. Stoom nooit in de richting van personen. De stoom is
  zeer heet en kan brandwonden veroorzaken.
  10 Gebruik het toestel niet in de buurt van ontvlambare of explosieve substanties.
  11 Dit toestel is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Volg nauwgezet alle
  instructies in deze handleiding.
  12 Gebruik geen chemicaliën of andere substanties als water in het toestel, dit kan het
  toestel beschadigen en zal uw garantie doen vervallen.
  13 Richt de stoom nooit op elektrische onderdelen, zoals bijvoorbeeld de binnenkant
  van een oven.
  OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTROCUTIE OF BLESSURES TE
  VERMIJDEN:
  • Laat de stekker van de stoomreiniger niet in het stopcontact zitten zonder toezicht.
  Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer het toestel niet gebruikt wordt,
  alvorens het toestel schoon te maken of alvorens het waterreservoir bij te vullen.
  6 • Page 7

  DO230SR

  • De stoomreiniger is geen speelgoed. Streng toezicht is nodig wanneer het toestel
  gebruikt wordt door kinderen of in de buurt van kinderen, huisdieren of planten.
  • Gebruik het toestel enkel zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik enkel
  accessoires door de fabrikant aanbevolen.
  • Trek niet aan het snoer, gebruik het snoer niet als handvat. Klem het snoer niet tussen
  een deur of trek het snoer niet rond hoeken of scherpe kanten. Houd het snoer uit de
  buurt van warme oppervlakken.
  • Gebruik geen verlengsnoeren of stopcontacten met een inadequate stroomcapaciteit.
  • Zet het toestel volledig uit alvorens u de stekker uit het stopcontact verwijdert.
  • Trek steeds aan de stekker, nooit aan het snoer, om deze uit het stopcontact te
  verwijderen.
  • Raak de stoomreiniger of de stekker nooit aan met natte handen. Gebruik het toestel
  niet zonder schoenen te dragen.
  • Steek geen objecten in de openingen. Gebruik het toestel niet als een opening
  geblokkeerd is.
  • Bewaar het toestel op een droge, koele plaats.
  • Gebruik het toestel in een goed verlichte plaats.
  • Draai het toestel nooit op zijn kant wanneer het in gebruik is. Stoom nooit in de
  richting van personen, dieren of planten.
  • Dompel de stoomreiniger niet onder in water of andere vloeistoffen. Verwijder de
  stekker steeds uit het stopcontact wanneer u de stoomreiniger vult.
  • Voeg geen detergenten, parfums, oliën of andere chemische producten toe aan het
  water, dit kan het toestel beschadigen. Gebruik kraantjeswater of gedistilleerd water,
  als het kraantjeswater veel kalk bevat.
  BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG
  ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK
  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
  1 Om overbelasting te voorkomen, gebruik geen tweede toestel op dezelfde
  contactdoos.
  2 Als een verlengsnoer absoluut noodzakelijk is, gebruik dan een verlengsnoer met
  aarding dat geschikt is voor min. 15 ampère. Snoeren van minder ampère kunnen
  oververhitten. Zorg ervoor dat men niet over het snoer kan vallen.
  3 Laat het toestel niet zonder toezicht wanneer de stekker in het stopcontact zit.
  OPGELET: verwijder steeds het condensatiewater uit de buis voor het gebruik of

  wanneer het toestel lange tijd niet gebruikt werd. De buis kan geledigd worden in een
  opvangbak of een gootsteen door op de schakelaar te drukken. Wanneer de buis leeg
  is kan ze opnieuw gebruikt worden. De buis niet in de richting van personen, dieren of
  planten houden.

  7 • Page 8

  DO230SR

  ONDERDELEN EN SPECIFICATIES
  1. Bedieningsschakelaar op het handvat
  2. Rood lampje/groen lampje
  3. Veiligheidsdop
  4. Handvat
  5. Flexibele stoomdarm
  6. Verlengbuizen (2)
  7. Borstel voor vloeren
  8. Borsteltje (2)
  9. Glas- en tegelwasser
  10. Kunststof lans
  11. Draagriem
  12. Hoekig tussenstuk
  13. Vultrechter
  14. Stoomregeling

  11

  2

  5

  Voltage: 230V - 50 Hz.
  Wattage: 2000 W
  Watercapaciteit: 1,2 Lt
  Maximale temperatuur van de stoom: 116°C
  Stoomgenerator: roestvrij staal

  10

  14
  1

  6
  9
  7

  Technische specificaties

  3

  4

  2

  8
  12
  13

  KENMERKEN
  1. Geen detergenten of chemicaliën meer. Voeg enkel water toe.
  2. Licht & draagbaar.
  3. Boiler in roestvrij staal: niet corrosieve, 18/10 boiler van roestvrij staal. Gelaste
  constructie.
  4. Schokvrij.
  5. Multifunctionele accessoires, makkelijk in gebruik.
  6. Voor gebruik buitenshuis en binnenshuis: badkamer, keuken, woonkamer,
  dierenhokken, toestellen, auto, patio en ramen.
  COMPONENTEN
  Rood lampje : dit lampje zal branden wanneer de stekker in het stopcontact zit (230V),
  het zal blijven branden tot de stekker uit het stopcontact verwijderd wordt.
  OPGELET Lees aandachtig de instructies voor het vullen van de watertank alvorens de
  OPGELET:

  veiligheidsdop te openen. Druk op de stoomschakelaar en houd deze ingedrukt totdat
  alle druk/stoom uit de boiler is.
  OPGELET Verwijder steeds de stekker uit het stopcontact alvorens het reservoir te
  OPGELET:

  vullen.
  8 • Page 9

  DO230SR

  BELANGRIJK Voeg geen detergenten, parfums, oliën of andere chemicaliën toe aan het
  BELANGRIJK:

  water. Gebruik kraantjeswater of gedistilleerd water als er teveel kalk in het water zit.
  UW STOOMREINIGER MET WATER VULLEN
  BELANGRIJK Wanneer er geen water meer in de stoomreiniger zit, zal er geen stoom
  BELANGRIJK:
  meer zijn.
  Stap 1 Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact verwijderd is, alvorens de
  stoomreiniger te vullen.
  Stap 2 Draai de veiligheidsdop los tegen de wijzers van de klok in.
  Stap 3 Plaats de vultrechter in de tank en vul met 1,2 Lt. water. Doe de tank niet te
  vol. Plaats opnieuw de veiligheidsdop erop door met de wijzers van de klok mee te
  draaien. De opwarmtijd is ongeveer 8-10 minuten als u de tank vult met koud water.
  Vullen met warm water zal de opwarmtijd inkorten.
  Stap 4 Steek de stekker in een standaard geaard stopcontact van 230V. Het
  controlelampje zal oplichten.
  Stap 5 Wacht ongeveer 8-10 minuten totdat de stoom de juiste temperatuur en druk
  bereikt heeft.
  Stap 6 Bevestig de gewenste accessoires aan de flexibele stoomdarm.
  Stap 7 In het begin zal er water uit de buis komen: dit is volkomen normaal, het gaat
  om onverwarmd water in de buis.
  OPGELET verwijder steeds het condensatiewater uit de buis voor het gebruik of
  OPGELET:

  wanneer het toestel lange tijd niet gebruikt werd. De buis kan geledigd worden in een
  opvangbak of gootsteen door op de schakelaar te drukken. Wanneer de buis leeg is
  kan ze opnieuw gebruikt worden. De buis niet in de richting van personen, dieren of
  planten houden.
  BELANGRIJK Zorg ervoor dat de stekker niet in het stopcontact zit wanneer u de
  BELANGRIJK:

  watertank voor het eerst vult of wanneer u water bijvult.
  OPGELET Laat het toestel 15 minuten afkoelen alvorens het opnieuw te vullen.
  OPGELET:

  Als het toestel opnieuw gevuld wordt wanneer het nog warm is, kunnen de
  eerste waterdruppels opborrelen. Wees uiterst voorzichtig bij het openen van de
  veiligheidsdop: de dop kan heet worden tijdens het gebruik en de stoom die ontsnapt
  kan brandwonden veroorzaken.
  DE STOOMREINIGER BIJVULLEN MET WATER
  Stap 1 Verwijder de stekker uit het stopcontact.
  Stap 2 Druk op de stoomschakelaar en houd deze ingedrukt totdat alle druk uit de
  boiler is.
  Stap 3 Draai voorzichtig de veiligheidsdop los door deze tegen de wijzers van de
  klok in te draaien, zodat alle overblijvende stoom kan ontsnappen. Wanneer het sissen
  9 • Page 10

  DO230SR

  gestopt is en de laatste stoom verdwenen is, kan u de veiligheidsdop verwijderen. Laat
  het toestel afkoelen.
  OPGELET: Laat het toestel 15 minuten afkoelen alvorens het opnieuw te vullen. Als
  het toestel nog warm is, bestaat het risico dat het water naar buiten gutst bij het vullen
  en zo brandwonden veroorzaakt. Wees daarom uiterst voorzichtig bij het vullen van
  het toestel en bij het openen van de veiligheidsdop. De veiligheidsdop kan zeer warm
  worden tijdens het gebruik en de stoom die ontsnapt kan brandwonden veroorzaken.
  Stap 4 Laat de stoomreiniger gedurende 15 minuten afkoelen alvorens het toestel
  opnieuw met water te vullen.
  Stap 5 Vul de watertank met de vultrechter.
  Stap 6 Plaats de veiligheidsdop opnieuw op het toestel door in de richting van de
  wijzers van de klok te schroeven.
  Stap 7 Steek de stekker in het stopcontact.
  DE STOOMREINIGER GEBRUIKEN MET VLOERBORSTEL
  Stap 1 Plaats een verlengbuis op het handvat van de flexibele buis. Om de
  verlengbuizen op elkaar of op het handvat te bevestigen, volstaat het de knop in te
  drukken zodat deze in het gaatje past. Om weer los te maken, drukt u opnieuw op de
  knop en trekt u de 2 delen uit elkaar.
  NOTA: Bevestig de vloerborstel op de verlengbuis met behulp van het hoekig
  tussenstuk.
  Stap 2 Als het hoekig tussenstuk niet vastzit aan de vloerborstel, houd dan de borstel
  met de haren naar boven in uw linkerhand. Draai het tussenstuk naar beneden en
  steek het in de opening aan de achterkant van de borstel. Draai vervolgens het hoekig
  tussenstuk 180°.
  Stap 3 Steek de stekker in het stopcontact. De opwarmtijd voor koud water bedraagt
  ongeveer 8-10 minuten. Het gebruik van warm water vermindert de opwarmtijd. Het
  bevestigen van een doek aan de vloerborstel Als doek kan u witte badstof gebruiken
  om het vuil te absorberen en delicate oppervlakken te beschermen. Dit kan ook
  gebruikt worden voor het schoonmaken van verticale afwasbare oppervlakken.
  BELANGRIJK: als uw doek te dun is, kunnen de borstelharen erdoorheen gaan. Als u
  geen dikke doeken voorhanden heeft, gebruik dan 2 doeken.
  Het bevestigen van de accessoires op de flexibeleslang
  Glas-en tegelwasser
  Zeer nuttig voor het schoonmaken van grote ramen, plastiek materiaal, keramiek,
  betegelde of marmeren oppervlakken. Hoe gebruiken? Plaats de tegelwasser op het
  10 • Page 11

  DO230SR

  handvat of gebruik de verlengbuizen voor moeilijk bereikbare oppervlakken. Stoom
  overvloedig, poets met de zachte spons en verwijder vervolgens overvloedig water en
  vuil met de ruitenwasser.
  OPGELET: Vermijd plotselinge veranderingen in temperatuur bij het wassen van
  ramen, dit om glasbreuk te voorkomen.
  Kunststof Lans
  Zeer handig voor het schoonmaken van oppervlakken die moeilijk bereikbaar zijn.
  Ideaal voor radiatoren, stijlen van deuren of vensters, rolluiken en sanitair. De lans
  past rechtstreeks op het handvat en kan gebruikt worden met de verlengbuizen.
  Kleine borstel
  Gebruiksaanwijzing: Plaats de kleine borstel op de lans, deze laatste kan rechtstreeks
  op het handvat of de verlengbuizen geplaatst worden. Geschikt voor het schoonmaken
  van voegspecie tussen tegels, keramiek en marmer.
  Tips
  Water
  • Gebruik kraantjeswater
  • Als er veel kalk in het water zit, gebruikt u best gedemineraliseerd/gedistilleerd
  water wanneer u materialen van lichte kleur stoomt. Dit om vlekken veroorzaakt door
  kalk te vermijden.
  BELANGRIJK: Voeg geen detergenten, parfums, oliën of andere chemicaliën toe aan
  het water. Gebruik kraantjeswater of gedistilleerd water als er teveel kalk in het water
  zit.
  Temperatuur
  • De temperatuur van de stoom aan het uiteinde van de lans is tussen 104°C en 116°C.
  • Op een afstand van 25 cm van het uiteinde van de lans daalt de temperatuur tot 38°C.
  Het gebruik van doeken
  • Gebruik witte doeken uit 100% katoenen badstof voor het beste resultaat.
  • Neem een witte doek uit badstof: afmetingen ongeveer 20cm x 42,5cm.
  • Plaats de vloerborstel op de doek en vouw de doek aan beide zijkanten dicht rond de
  borstel.
  • Bevestig de doek vervolgens onder de haakjes aan de bovenzijde van de vloerborstel.
  • Het gebruik van een doek is nodig om vocht en vuil te absorberen. Gebruik steeds
  droge doeken. Een natte doek zal het vuil uitsmeren.
  • Was de doeken met een sterke detergent en bleek.
  • Wanneer u bij het wassen een wasverzachter gebruikt, zal bij het stomen de geur van
  de wasverzachter verspreid worden.
  11 • Page 12

  DO230SR

  OPGELET: de doek rond de borstel kan heel heet worden en brandwonden
  veroorzaken. Raak de doek pas aan als deze afgekoeld is.
  Efficient werken
  • Poets verticale oppervlakken steeds van boven naar onder zodat het vuile water de
  reeds schoongemaakte oppervlakken niet opnieuw bevuilt.
  • Vermijd het heen en weer bewegen van de borstel tijdens het schoonmaken.
  • Begin met de kleine borstel voor het schoonmaken van moeilijk te bereiken plekken
  en hoeken.
  • Veeg vuil zo snel mogelijk weg, anders droogt het op en zet het zich opnieuw vast op
  het opplak.
  RAADGEVINGEN VOOR HET GEBRUIK
  Vloeren uit hout, vinyl en marmer
  Gebruik de vloerborstel met een doek er rond. Beweeg de borstel zoals bij het
  dweilen. Als de doek vuil is kan u hem omdraaien of vervangen door een nieuwe
  doek. Als het oppervlak erg vuil is, kan u de borstel meerdere keren langzaam over
  het oppervlak bewegen. Bij een houten vloer beweegt u de doek best zo snel mogelijk
  om te vermijden dat de warmte of het vocht het hout doordringen. Door een doek te
  gebruiken tast u de glans van de vloer niet aan.
  Om was te verwijderen: gebruik de vloerborstel voor open ruimtes, de kleine borstel
  voor hoeken of kleine ruimtes – geen doek, langzaam bewegen. Maak steeds kleine
  stukjes schoon en verwijder de was van de vloer. Als alle was verwijderd is, maakt u
  best onmiddellijk de vloer en de borstels schoon met water om te vermijden dat restjes
  zich hierop vastzetten. Ga vervolgens opnieuw over de vloer met de vloerborstel en
  een doek om alle restjes te verwijderen alvorens de vloer te boenen.
  Geboende vloeren schoonmaken: wikkel een propere doek rond de vloerborstel en
  borstel met snelle bewegingen. Zo verwijdert u het vuil en niet de was.
  Vloeren in vinyl: vermijd dat de warmte doordringt in het vinyl waardoor het zacht
  wordt en de weefselstructuur aangetast wordt. Werk dus snel.
  Tegelvloeren: gebruik het kleine borsteltje met een verlengbuis. Maak ook de
  vloerborstel met doek klaar. Maak de voegspecie tussen de tegels schoon met het
  kleine borsteltje. Vervang het kleine borsteltje vervolgens door de vloerborstel.
  Beweeg de borstel over de vloer om
  de tegel te reinigen, verwijder overtollig vocht en restanten. Verwijder de doek en
  beweeg met de borstel voor het schoonmaken van tegels die erg vuil zijn. Laat de
  tegels niet opdrogen, maar droog ze af met de doek.

  12 • Page 13

  DO230SR

  Schoonmaken van vlekken (tapijten)
  Gebruik de lans met of zonder het kleine borsteltje. Beweeg traag over de vlekken,
  zodat de stoom kan doordringen. Wrijf met de kleine borstel of een propere doek. Dep
  de vlek met een doek (niet wrijven). Herhaal dit alles indien noodzakelijk. Stofzuig
  enkel wanneer het tapijt volledig droog is. Test altijd eerst de kleurvastheid van het
  tapijt op een onopvallende plaats alvorens het schoon te maken met de stoomreiniger.
  Als het niet lukt met uw stoomreiniger om hardnekkige vlekken te verwijderen,
  kan u een detergent voor tapijten gebruiken, verkrijgbaar in de handel. Voeg geen
  detergenten, parfums, oliën of andere chemicaliën toe aan het water. Zij kunnen het
  toestel beschadigen en het onveilig maken.
  Stoffering
  Plaats de vloerborstel rechtstreeks op het handvat en gebruik een propere doek van
  witte badstof. Gebruik snelle, lichte bewegingen en vermijd dat de stof nat wordt.
  Wees geduldig met hardnekkige vlekken; werk slechts 1 minuut op de vlek, wacht
  5 minuten tot het droog is en herhaal dan. Maak cirkelvormige of horizontale en
  verticale bewegingen om alle vezels van de stof te bereiken. Borstel ten slotte in 1
  richting om aan de stof een uniform aspect te geven.
  OPGELET: Controleer steeds de kleurvastheid van elke stof, vooral voor rode en
  blauwe kleuren, door zachtjes met een propere vochtige en warme doek op een
  onzichtbare plaats te wrijven. Als de kleur afgaat op de doek, gaat u best naar de
  droogkuis.
  Ruiten, glazen oppervlakken en spiegels
  Gebruik de glas-en tegelwasser. Gebruik de stoomstraal en beweeg van boven naar
  onder. Gebruik de glas-en tegelwasser zonder stoomstraal om het glas te drogen. Maak
  bewegingen van boven naar onder om geen strepen achter te laten.
  Glasvezel of oppervlakken van roestvrij staal
  Gebruik de vloerborstel of de kleine borstel. Beweeg de borstel langzaam over het te
  reinigen oppervlak. De stoom zal het vuil en het vet op het oppervlak emulgeren. Ga
  er vervolgens over met de borstel met een doek uit badstof om alle vocht en restanten
  te verwijderen.
  TIP: Om roestvrij staal op te poetsen nadat het schoongemaakt is, kan u selterswater
  gebruiken.
  Zeepresten
  Zeepresten lossen bijna onmiddellijk op met een combinatie van warmte en vocht.
  Reinig het oppervlak nadien met een beetje water of ga er nog eens over met een
  propere doek uit badstof.
  13 • Page 14

  DO230SR

  NOTA: Zeepresten kunnen soms een harde korst vormen door de mineralen die zich
  in het water bevinden. Gebruik in dat geval de vloerborstel zonder doek om het
  oppervlak zachter te maken of besprenkel eerst met citroen, azijn of selterswater om
  de mineralen zachter te maken. Maak vlugge bewegingen om te vermijden dat de
  zeep uitdroogt en gaat korrelen zodat het oppervlak ruw aanvoelt. Stoom in dit geval
  opnieuw op het oppervlak met de open borstel en maak opnieuw schoon.
  Tuinmeubels
  Gebruik om het even welke borstel, naargelang het schoon te maken oppervlak. Werk
  vlug bij het reinigen van tuinmeubels uit hars.
  Zonneblinden
  Gebruik hiervoor de kleine borstel. Beweeg over het oppervlak, totdat de stoom
  doorgedrongen is. Werk vlug bij zonneblinden in PVC. Test eerst de kleurvastheid.
  Badkamers
  Gebruik voor badkamers de kleine borstel voor voegspecie, douchedeuren, plaatsen
  die moeilijk bereikbaar zijn of zeer vuile plaatsen. Gebruik de glas- en tegelwasser om
  de rest schoon te maken. Wacht steeds tot de stoom doorgedrongen is in het oppervlak.
  Dit is zeker nuttig in de douchezone voor tegels of voegen. Met de stoomreiniger is
  het makkelijker om zeepresten te verwijderen van tegels, voegen of douchedeuren.
  Voor het schoonmaken van sanitaire installaties gebruikt u best de lans met of zonder
  de kleine borstel.
  Gebruik een doek uit badstof of een papieren doek om het overtollige vocht en de
  restjes op te vegen.
  Gebruik de kleine borstel voor het reinigen van de gootsteen en de kranen.
  Buitenruimten
  Om het interieur en de bekleding van uw wagen te reinigen gebruikt u de vloerborstel
  met een doek uit badstof. Zorg ervoor dat de borstelharen niet rechtstreeks in contact
  komen met leder, gebruik de borstel enkel met een doek er rond. Gebruik de lans en
  de kleine borstel voor de wielen. Om de buitenkant van de ramen te reinigen, stoomt u
  best met de lans en gaat u er nadien over met een
  papieren doek. Voor fietsen gebruikt u de kleine borstel. Om uitrusting schoon te
  maken gebruikt u de kleine borstel, afhankelijk van de oppervlakte.
  Namaakplanten
  Gebruik de lans zonder een borstel om het stof en het vuil te verwijderen.
  Kleding
  Schoonmaken met stoom is ideaal voor het verwijderen van vouwen uit stoffen.
  Bestoom het oppervlak vanop een afstand (30-45 cm). De droge stoom verwijdert
  vouwen zonder de stof nat te maken. • Page 15

  DO230SR

  Nicotine en teer
  Nicotine en teer lossen op bij hoge temperaturen en veranderen in een licht gele olie
  met dezelfde consistentie als olie voor naaimachines. Wanneer de nicotine/teer in
  contact komt met een hete doek wordt het onmiddellijk opgelost en geabsorbeerd door
  de doek. Om de laag te verwijderen van vlakke oppervlakken beweegt u de borstel zo
  snel mogelijk.
  Verwijderen van was, teer, enz.
  Heel wat vlekken zitten vast aan het oppervlak van materialen en kunnen makkelijk en
  snel verwijderd worden door met de lans stoom “te blazen”. Houd de doek uit badstof
  klaar om de restjes die weggeblazen worden door de lans op te vangen.
  Nota: verwijder steeds alle losse deeltjes met de stofzuiger alvorens te stomen.
  Koelkast
  Gebruik de lans om het vuil in de koelkast en op de dichtingen van de deur te
  verwijderen. De stoom zal de dichtingen niet uitdrogen of beschadigen zoals veel
  chemicaliën wel doen. Blikopeners en ander keukenmateriaal kan makkelijk gereinigd
  worden met de kleine borstel op de lans geplaatst om in alle hoeken en verborgen
  plaatsen te komen. Vlekken rond de pakking van deuren kunnen verwijderd worden
  met de kleine borstel.
  Nota: Trek steeds de stekker uit het stopcontact alvorens u kleine elektrische
  toestellen reinigt. Om de bovenkant van het aanrecht schoon te maken, gebruikt u de
  vloerborstel met een doek uit badstof.
  Gebruik voor erg vuile zones eerst de borstel zonder doek en ga er vervolgens over
  met doek.
  Nota: Maak de zones die u schoongemaakt hebt onmiddellijk droog. Gebruik bij
  het schoonmaken van de oven de kleine borstel voor de accessoires en het rooster.
  Gebruik de kleine borstel voor kieren, spleten en moeilijk te bereiken plaatsen.
  Tips:
  De stoomreiniger kan ook nog voor heel wat andere zaken gebruikt worden. De
  opsomming hierboven is enkel om u een idee te geven van de mogelijkheden. Het
  gebruik van de accessoires en borstels is in de meeste gevallen universeel. Het is
  steeds nuttig een doek uit badstof of een papieren doek bij de hand te hebben om vocht
  en restjes te verwijderen. Voor het beste resultaat raden wij u aan een 100% katoenen
  witte doek te gebruiken. U kan de borstels reinigen met de stoomreiniger. Houd de
  vloerborstel vast aan het uiteinde en gebruik de lans om het vuil rechtstreeks in de
  vuilbak te blazen. Gebruik een buigtang om de kleine borstel vast te houden en blaas
  het vuil weg zoals bij de vloerborstel. U kan de kleine borstel ook in de vaatwasser
  stoppen. • Page 16

  DO230SR

  REINIGING EN ONDERHOUD
  Als u steeds gedemineraliseerd of gedistilleerd water gebruikt, is het niet nodig de
  tank schoon te maken.
  Het spoelen van de stoomreiniger:
  Er wordt aangeraden het toestel na ongeveer 10-15 vullingen van de tank uit te
  spoelen om aanslag te voorkomen. Vul het apparaat met water en schud krachtig.
  Houd het toestel ondersteboven om het water en mogelijke aanslag te verwijderen.
  Uw stoomreiniger ontkalken:
  Ontkalk het toestel na 10-15 vullingen als het kraantjeswater in uw buurt veel calcium
  bevat.
  Stap 1 Trek de stekker uit het stopcontact alvorens de boiler te ontkalken.
  Stap 2 Vul de boiler met 1 deel azijn en vier delen water en laat het ongeveer 8 uur
  rusten. Schroef de veiligheidsdop niet op de stoomreiniger tijdens het ontkalken van
  de boiler. Gebruik de stoomreiniger niet terwijl er ontkalkoplossing in de boiler zit.
  Stap 3 Verwijder het ontkalkmiddel na ongeveer 8 uur weken door het toestel
  ondersteboven te houden. Spoel de boiler ongeveer 2 tot 3 keer met zuiver water om
  de restjes van het ontkalkmiddel te verwijderen. Uw stoomreiniger is nu klaar voor
  gebruik.
  De draagriem bevestigen
  Dankzij de draagriem hebt u uw beide handen vrij om schoon te maken. Om de
  draagriem te bevestigen, klikt u de haakjes in de ringen van het toestel. Wanneer u
  de stoomreiniger gebruikt met de draagriem, moet u vermijden het toestel schuin te
  houden of ermee te schudden. Zo vermijdt u dat er water in de slang komt en vrijkomt
  samen met de stoom. • Page 17

  DO230SR

  RENSEIGNEMENTS DE SECURITE
  Employer votre ULTRA Steam Shark II en observant les précautions de sécurité,
  y compris les suivantes:
  1 Lire attentivement le mode d ’emploi avant d ’utiliser votre appareil.
  2 Employer l ’appareil uniquement pour sa fonction.
  3 Pour éviter des risques de décharges électriques ne plonger aucune partie de l
  ’appareil dans l ’eau ou dans d ’autres liquides.
  4 Ne pas tirer le câble pour déconnecter l ’appareil de la prise de courant,mais
  débrancher la fiche.
  5 Ne pas laissez le câble toucher des surfaces chaudes,et laisser l ’appareil se refroid
  complètement avant de le ranger ou avant d ’ouvrir le réservoir d ’eau (en tournant le
  bouchon de sécurité).Enrouler le câble non étroitement autour de l ’appareil avant de
  le ranger.
  6 Déconnecter toujours l ’appareil de l ’alimentation électrique avant de le remplir ou
  le vider de
  l ’eau, ou quand il n ’est pas en marche.Tourner lentement le bouchon de sécurité pour
  ouvrir le réservoir,de façon que la vapeur résiduelle sorte graduellement.
  7 Ne pas employer l ’appareil avec un câble ou une fiche de courant abîmée,ou bien si
  l ’appareil ou les accessoires ont subi des dommages ou s ’ils sont tombés.Pour éviter
  le risque de décharges
  électriques ne pas chercher à démonter ou à réparer l ’appareil, mais le renvoyer
  à votre vendeur pour le contrôle et la réparation. Une incorrecte réparation ou un
  montage erroné de l ’appareil peuvent causer le risque de décharges électriques ou
  causer des dégâts aux personnes quand il est employé.
  8 Ne pas laisser l ’appareil en fonction sans surveillance et à la présence d ’enfants.
  9 Le contact avec des parties métalliques très chaudes,de l ’eau chaude ou de la vapeur
  peut
  provoquer des brûlures.Vider l ’appareil avec prudence car il peut y avoir encore de l
  ’eau
  chaude.Ne pas diriger le jet vers des personnes.
  10 Ne pas employer l ’appareil près de substances inflammables et/ou explosives.
  11 L ’appareil a été conçu pour un emploi exclusivement domestique.Suivre
  attentivement toutes les instructions contenues dans ce document.
  12 Ne jamais employer de substances chimiques ou des substances différentes de
  l ’eau.L ’emploi de substances chimiques peut abîmer l ’appareil même.De plus l
  ’emploi de ces substances annulera automatiquement la garantie.
  13 Ne jamais orienter la vapeur vers des pièces électriques,comme par example la
  partie intérieure d’un four.
  Pour réduire le risque d’incendies, de décharges élec-triques ou accidents:
  • Ne pas laisser branché l ’appareil à vapeur à l ’alimentation électrique quand il n ’est
  pas employé. Débrancher le câble électrique quand l ’appareil n ’est pas employé et • Page 18

  DO230SR

  avant de
  nettoyer ou remplir le réservoir d ’eau.
  • Ne pas employer l ’appareil comme s ’il était un jouet. Faire très attention s ’il est
  employé près
  d ’enfants, d ’animaux ou de plantes.
  • Suivre strictement le mode d ’emploi.Employer exclusivement les accessoires
  recommandés par le fabricant.
  • Ne pas tirer ou manier sans attention le câble électrique,ne pas le laisser passer audessous des
  portes ou contre des angles et des arêtes aigues;le tenir loin des sources de chaleur.
  • Ne pas employer de rallonges ou de connexions électriques avec une capacité de
  courant électrique insuffisante.
  • Ne pas tirer le câble d ’alimentation pour déconnecter la fiche de la prise de
  courant,mais saisir la fiche même.
  • Ne pas toucher la fiche ou le vaporisateur avec les mains mouillées et ne pas l
  ’employer à pieds nus.
  • N’ aucun objet dans l ’ouverture et ne pas employer l ’appareil avec n ’importe
  quelle ouverture bloquée.
  • Ranger l ’appareil dans un endroit frais et sec.
  • Travailler dans un endroit éclairé.
  • Pendant l’emploi on recommande de ne pas renverser ou incliner l’appareil, et de ne
  pas diriger le jet de vapeur vers des personnes, des animaux et des plantes.
  • Ne pas plonger le vaporisateur dans l ’eau ou d ’autre liquides.Débrancher toujours
  le câble
  d ’alimentation de la prise électrique quand on remplit l ’appareil d ’eau.
  • N’ajouter pas à l’eau de produits détergents, parfums, huiles ou d’autres substances
  chimiques parce que elles pourraient abîmer l’appareil. Employer de l ’eau de robinet
  ou de l ’eau distillée,si l ’eau de robinet est très calcaire.
  CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR D’AUTRES CONSULTATIONS
  SEULEMENT POUR UN EMPLOI DOMESTIQUE
  RENSEIGNEMENTS GENERALS DE SéCURITE
  1 Pour éviter un courtcircuit ne pas employer un autre appareil sur la même prise
  (circuit).
  2 Si un câble de rallonge est absolument nécessaire,employer un câble de 10 ampère à
  14 jaugs.Les câbles avec un ampérage inférieur peuvent se surchauffer.Quand on place
  le câble veiller qu ’il puisse être enlevé et qu ’il ne fasse pas trébucher.
  3 Ne pas laisser l ’appareil sans surveillance quand il est branché à une prise d
  ’alimentation
  électrique. • Page 19

  DO230SR

  ATTENTION: l’appareil est fourni avec un conduc-teur doté de mise à la terre
  (tripolaire). Cette fiche doit être insérée seulement dans une prise électrique indiquée
  pour une prise tripolaire. Celle-ci est une mesure de sécurité. Si la prise électrique
  n’est pas indiquée pour la fiche, contacter un élec-tricien pour la remplacer, ne pas
  chercher à enlever le système de sécurité de la mise à la terre, partie de la fiche
  tripolaire.
  AVERTISSEMENT: faire toujours couler l’eau con-densée du tuyau avant de
  l’employer ou si l’appa-reil est resté inutilisé pour une longue période de temps. Pour
  faire couler l’eau du tuyau, diriger la buse dans un récipient indiqué ou dans l’évier et
  appuyer sur le poussoir de commande sur le man-che. Quand le tuyau a été vidé, on
  peut l’employer de nouveau. Ne jamais diriger la buse vers des per-sonnes, animaux et
  plantes.
  NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR CONNAÎTRE VOTRE
  APPAREIL
  11
  1 Interrupteur de commande sur la poignée
  2 Lumière rouge/lumière verte
  3
  3 Bouchon de sécurité
  4
  2
  4 Poignée
  2
  5 Tuyau flexible vapeur
  6 Tube d ’extension(2)
  10
  7 Brosse pour sols
  14
  5
  8 Brosse pour petits détails (2)
  1
  9 Raclette à vitres pour surfaces
  en verre et carreaux
  10 Buse à haute pression
  11 Bandoulière
  6
  12 Adaptateur angulaire
  9
  13 Entonnoir de remplissage
  8
  14 Regulation de vapeur
  7

  Détails techniques
  Voltage: 230V 50 Hz.
  Puissance:2000 Watts
  Capacité :1,2 Lt
  Température maximale de la vapeur:116 °C
  Générateur de vapeur:en acier inoxydable

  12

  13

  CARACTERISTIQUES DU NETTOYEUR VAPEUR
  1 Ne pas ajouter de produits détergents ou d’autres substances chimiques mais
  employer seulement de l’eau.
  2 Léger et portable • Page 20

  DO230SR

  3 Chaudière en acier inoxydable Non corrosif,18/10 en acier inoxydable,avec
  soudures.
  4 Résistant aux chocs
  5 Accessoires multifonctions et application facile
  6 Emploi dans la maison et exterieurs: Pour salles de bains,cuisines,salles de
  séjour,espaces pour animaux et accessoires voitures,cours et fenêtres.
  COMPOSANTS
  Lumière rouge: elle s ’éclaire quand la fiche est insérée dans la prise électrique
  murale à 230V et reste allumée jusqu ’à ce que la fiche n ’est pas enlevée.
  AVERTISSEMENT: lire attentivement les instructions “pour remplir le réservoir d ’eau
  “ avant d ’ouvrir le bouchon de sécurité.Presser et maintenir enfoncé l’interrupteur de
  la vapeur jusqu’à ce que la vapeur et la pression soient sorties de la chaudière.
  AVERTISSEMENT: débrancher la prise de courant avant de remplir le réservoir.
  IMPORTANT: NE PAS ajouter de détergents,parfums, huiles ou d ’autres substances
  chimiques.Utiliser de l’eau de robinet ou bien de l’eau distillée ou déminéralisée si
  l’eau de robinet est très calcaire.
  REMPLISSAGE
  IMPORTANTE: S ’assurer toujours que l ’appareil est débranché de l ’alimentation
  électrique avant de remplir le réservoir.Suivre toutes les instructions pour éviter que l
  ’eau déborde du réservoir.
  Phase 1 Avant de remplir l ’appareil s ’assurer qu ’il n’ pas branché à la prise de
  courant.
  Phase 2 Tourner le bouchon de sécurité dans le sens inverse aux aiguilles d ’une
  montre jusqu ’à ce qu ’on n ’arrive à l ’enlever .
  Phase 3 Verser 1,2 Lt d ’eau en utilisant le spécial entonnoir jusqu ’au remplissage
  du réservoir en prêtant attention à ne pas faire déborder l’eau Revisser le bouchon de
  sécurité dans le sens des aiguilles d ’une montre.Le temps de chauffe avec de l ’eau
  froide est d ’environ 8-10 minutes.L ’emploi d ’eau chaude réduit le temps de chauffe.
  Phase 4 Insérer la fiche dans une prise de courant murale standard,équipée de mise à
  la terre, à 230 volt. Le témoin lumineux d ’allumage s ’éclairera.
  Phase 5 Laisser environ 8-10 minutes que la vapeur atteigne la température et la
  pression convenables.
  Phase 6 Insérer les accessoires qu ’on désire employer dans le tuyau flexible.
  Phase 7 Au début de l ’eau sortira de la buse:c ’est normal,ils ’agit de la condensation
  dû aux tubes froids.
  AVERTISSEMENT: Faire toujours couler l’eau condensée du tuyau avant de son • Page 21

  DO230SR

  emploi ou s’il est inactif depuis beaucoup de temps. Pour vider le tuyau, diri-ger la
  buse dans un récipient indiqué ou dans l’évier et appuyer sur l’interrupteur. Après
  l’égouttage du tuyau on peut l’employer de nouveau. Ne jamais diri-ger la buse vers
  des personnes, des animaux et des plantes.
  IMPORTANT: Quand votre nettoyeur à vapeur a épuisé l ’eau, la vapeur cesse de
  sortir.
  AVERTISSEMENT: Attendre 15 minutes que la chaudière se refroidit avant de la
  remplir.Si la chaudière est encore chaude,il y a le risque que l ’eau gicle à l ’extérieur
  pendant le remplissage.Faire attention à ouvrir le bouchon de sécurité car il peut s’être
  réchauffé et la sortie de
  vapeur peut causer des brûlures.
  Remplissage
  Phase 1 Débrancher le câble électrique de la prise murale.
  Phase 2 Appuyer sur l ’interrupteur qui se trouve sur la poignée pour s ’assurer que
  toute pression résiduelle sorte.
  Phase 3 Dévisser avec prudence le bouchon de sécurité (de remplissage)en le tournant
  dans le sens inverse aux aiguilles d ’une montre de façon à faire sortir toute trace de
  vapeur résiduelle.Quand le sifflement cesse et toute la vapeur s ’est dégagée,enlever le
  bouchon de sécurité et laisser refroidir l ’appareil.
  AVERTISSEMENT: Laisser refroidir la chaudière pendant 15 minutes avant de la
  remplir. Si l’appareil est encore chaud, il y a le risque que l’eau gicle à l’extérieur
  pendant le remplissage et qu’elle cause des brûlures. Faire très attention pendant le
  remplissage et quand on ouvre le bouchon de sécurité parce qu’il peut être encore
  chaud et la sortie de vapeur peut causer des brûlures
  Phase 4 Laisser refroidir pendant 15 minutes l ’appareil à vapeur avant de le remplir à
  nouveau.
  Phase 5 Remplir le réservoir d ’eau en utilisant l ’entonnoir spécial.
  Phase 6 Révisser étroitement le bouchon de sécurité en le tournant dans le sens des
  aiguilles d ’une montre.
  Phase 7 Insérer le câble d ’alimentation dans la prise murale.
  NOTICE D’UTILISATION
  Emploi du NETTOYEUR À vapeur avec la brosse pour sols
  Phase 1: Unir un des tubes d ’extension au tuyau flexible. Pour unir les tubes d
  ’extension entre eux ou à la poignée,presser le bouton de verrouillage en s ’assurant qu
  ’il soit entré correctement dans l ’ouverture (voir illustrations).Pour le détacher répéter
  l ’opération en pressant le bouton de verrouillage et en séparant les deux éléments. • Page 22

  DO230SR

  NOTE: Monter la brosse pour sols avec l ’adaptateur angulaire sur le tube d
  ’extension.
  Phase 2 Si l ’adaptateur angulaire n ’est par accroché à la brosse pour sols,tenir la
  brosse les poils vers le haut avec la main gauche.Insérer l ’adaptateur tourné vers le
  bas dans l ’ouverture sur le revers de la brosse et le tourner de 180 °.
  Phase 3 Insérer le câble d ’alimentation électrique dans la prise murale.Le temps de
  chauffe est d ’environ 8-10 minutes avec de l ’eau froide. L ’emploi d ’eau chaude
  réduit le temps de chauffe.
  Ajouter un chiffon à la brosse pour sols
  Tissu-éponge blanc 100%il peut être employé sur la brosse de façon à absorber la
  saleté et protéger les surfaces délicates.Il peut être employé aussi sur des surfaces
  lavables verticales en suivant le même procédé employé pour les sols.
  IMPORTANT: les poils peuvent être abîmés par des chiffons fins.Si vous n ’avez pas
  de chiffons suffisamment épais,on conseille d ’en employer deux.
  ACCROCHAGE DES ACCESSOIRES SUR LE TUYAU FLEXIBLE.
  Raclette à vitres pour nettoyer des surfaces en verre ou des carreaux
  Cet accessoire est très utile pour nettoyer des fenêtres de grandes
  dimensions,matériaux en plastique,céramique,carreaux ou surfaces en marbre. Mode d
  ’emploi:pour nettoyer les carreaux unir le lave vitre à la poignée ou l ’employer avec
  le tube d ’extension pour les surfaces difficiles à atteindre.
  Vaporiser abondamment,frotter avec l ’extrémité en éponge souple,et enlever l ’eau
  de trop et la saleté avec la raclette lave vitre. Mode d ’emploi:pousser la brosse petite
  sur l ’extrémité de la buse à haute concentration,qui peut être unie directement à la
  poignée ou aux tubes d ’extension.
  AVERTISSEMENT: Quand on nettoie les fenêtres éviter de soudains écarts de
  température pour prévenir des ruptures de vitres.
  Buse à haute concentration
  Cet accessoire est très utile pour nettoyer les surfaces difficiles à atteindre:il est idéal
  pour radiateurs,montants de portes et fenêtres,volets et installations sanitaires.La buse
  est insérée directement sur la poignée ou elle peut être employée avec les tubes d
  ’extension.
  Brosse pour petits détails
  Elle est indiquée pour nettoyer les jointures de carreaux,céramique et marbres.
  Conseils sur le mode d’emploi de l’appareil • Page 23

  DO230SR

  Eau
  • Utiliser toujours de l ’eau de robinet pour le nettoyage.
  • Si l ’eau de robinet est très calcaire utiliser de l ’eau distillée ou déminéralisée pour
  éliminer la possibilité de formation de taches pendant le nettoyage à vapeur de tissus
  aux couleurs pâles.
  IMPORTANT: Ne pas ajouter de produits détergents,parfums,huiles ou d ’autres
  substances chimiques.Si l’eau de robinet est très calcaire utiliser de l’eau distillée ou
  déminéralisée
  Température
  • La température de la vapeur à l ’extrémité de la buse est (comprise)entre 104 °C et
  115 °C.
  • La température descend à 38 °C à une distance de 25 pouces de l ’extrémité de la
  buse
  AVERTISSEMENT: Le chiffon enroulé autour de la brosse peut se réchauffer tellement
  qu ’il peut brûler.Attendre que le chiffon se refroidisse avant de le toucher.
  Emplois des chiffons
  • Pour des meilleurs résultats employer des chiffons blancs en tissu-éponge 100%en
  coton.
  • Prenez un chiffon en tissu-éponge blanc: dimensions +/- 20cm x 42,5cm.
  • Placez la brosse sur le chiffon et pliez le chiffon aux deux côtés autour de la brosse.
  • Mettez les coins au-dessous des crochets à ressort en dessus de la brosse.
  • L ’emploi du chiffon permet d ’absorber l ’humidité et d ’enlever la saleté.Utiliser
  toujours des chiffons secs car si le chiffon est mouillé il répand la saleté.
  • Laver les chiffons avec des détergents forts et eau de Javel.
  • Si on ajoute des substances assouplissantes parfumées,une fois qu ’on utilise de
  nouveau le chiffon le parfum est dégagé dans l ’air.
  Pour un bon travail
  • Nettoyer les surfaces verticales toujours du haut en bas de façon que l ’eau sale ne ta
  che pas les parties qui viennent d ’être nettoyées.
  • Eviter d ’utiliser la brosse en avant et en arrière pendant le nettoyage.
  • Commencer avec la brosse pour les petits détails pour les endroits les plus difficiles à
  atteindre et pour les coins.
  • Enlever la saleté rapidement,sinon elle s ’essuiera et adhérera de nouveau à la
  surface.
  QUELQUES CONSEILS POUR L’USAGE
  Sols en bois, vinyle et marbre • Page 24

  DO230SR

  Utiliser la brosse pour sols avec un chiffon spongieux. Remuer la brosse sur le sols
  comme pour balayer.Quand le chiffon est sale on peut le retourner ou le remplacer
  avec un chiffon propre.Si l ’espace à nettoyer est très sale on peut passer le chiffon
  lentement plusieurs fois sur la surface.Si le sol est en bois passer le chiffon rapidement
  pour éviter que de l ’humidité ou de la chaleur imprègnent le bois.En nettoyant avec le
  chiffon sur la brosse le brillant du sol n ’est pas entamé.
  Pour enlever la cire: utiliser la brosse pour sols pour les espaces ouverts;utiliser la
  brosse pour les détails,sans chiffon,pour des coins ou des espaces étroits,en la passant
  lentement.Nettoyer une petite partie à la fois et enlever la cire du sol.Quand toute la
  cire a été enlevée nettoyer immédiatement le sol et les brosses avec de l ’eau avant que
  les résidus puissent se fixer.Repasser sur la zone la brosse pour sols avec le chiffon
  pour enlever tout résidu avant de cirer les sols.
  Nettoyage de sols avec cire
  Enrouler le chiffon net autour de la brosse pour sols et brosser rapidement,de cette
  façon on enlève la saleté mais non la cire.
  Sols en vinyle: éviter que la chaleur imprègne le vinyle, et qu ’il puisse ainsi s
  ’assouplir,en abîmant sa consistance. Passer le donc rapidement.
  Sols de carreaux: utiliser l ’équipement pour détails avec la brosse pour petits
  détails,unie à une rallonge.Tenir prête aussi la brosse pour sols avec le chiffon.
  Nettoyer le mortier entre les carreaux avec la petite brosse.Enlever la petite brosse
  et attacher la brosse pour sols,passer la brosse sur le sol pour nettoyer les carreaux
  et enlever les excès et les résidus d ’humidité.Pour les carreaux très sales,enlever le
  chiffon et gratter avec la brosse. Essuyer les carreaux avec le torchon.
  Nettoyage de taches (tapis)
  Utiliser la buse à haute pression avec ou sans la brosse pour détails.Faire pénétrer la
  vapeur en passant lentement sur les espaces sales.Frotter avec la brosse pour les détails
  ou le chiffon.Passer le chiffon avec de rapides coups sur la saleté (ne pas frotter).
  Répéter l ’opération jusqu ’à ce que la saleté soit complètement enlevée.Utiliser l
  ’aspirateur seulement quand le tapis est sec.Avant le nettoyage on conseille de vérifier
  toujours que les couleurs des tapis sont résistantes à la vapeur en effectuant un essai
  sur une partie normalement cachée.Si l ’appareil n ’arrive pas à enlever les taches plus
  persistantes on peut employer un produit détergent pour tapis qui se trouve dans le
  commerce.
  ajouter de détergents,parfums,huiles ou d ’autres substances chimiques à l ’eau
  utilisée car elles pourraient abîmer l ’appareil ou rendre son emploi dangereux).
  Ne pas

  Tapisserie • Page 25

  DO230SR

  Utiliser la brosse pour sols avec un chiffon en tissu-éponge blanc net attaché
  directement à la poignée.La passer rapidement,par des coups légers,en évitant que les
  tissus se mouillent.Passer sur les taches persistantes non plus d ’une minute et attendre
  cinq minutes afin que le tissu s ’essuie,répéter l ’opération.Effectuer des mouvements
  circulaires,ou verticaux et horizontaux,pour atteindre tous les côtés des fibres des
  tissus.Terminer en brossant dans une seule direction de façon à donner au tissu un
  aspect uniforme.
  AVERTISSEMENT vérifier toujours la résistance des couleurs de chaque
  tissu,spécialement le rouge et le bleu, en frottant délicatement un chiffon net humide
  et chaud sur une partie normalement cachée.Si les couleurs restent sur le chiffon,il faut
  procéder au nettoyage à sec.
  Fenêtres, surfaces en verre et miroirs
  Utiliser la raclette à vitres à double bord pour verres et pour carreaux.Employer le jet
  de vapeur de haut en bas. Pour essuyer les verres employer lla raclette vitres sans le jet
  de vapeur avec des mouvements de haut vers le bas pour ne pas laisser des rayures.
  Fibres de verre ou surfaces en acier inoxydable
  Utiliser la brosse pour sols ou la brosse pour petites surfaces.Remuer lentement la
  brosse sur la surface à nettoyer.La vapeur émulsionne la saleté et la graisse de la
  surface;passer la brosse avec le chiffon spongieux pour enlever toute trace d ’humidité
  et résidus. Conseils:une vieille méthode pour faire reluire des surfaces en acier
  inoxydable déjà nettoyées est de passer de l ’eau de Seltz.
  Résidus de savon
  La chaleur unie à l ’humidité dissout instantanément la saleté des résidus de savon.
  Successivement rincer la surface avec un peu d ’eau ou repasser avec un chiffon
  spongieux net.
  Note: la pellicule de savon peut former une incrustation résistante,à cause des
  minéraux qui se trouvent dans l ’eau;dans ce cas utiliser la brosse pour sols sans
  chiffon pour assouplir la surface,ou bien asperger auparavant de citron,du vinaigre
  ou de l ’eau de Seltz pour dissoudre les incrustations.Passer sur la surface rapidement
  pour éviter que le savon sèche et forme des granules:la surface sera rêche au toucher,si
  cela se produit appliquer de nouveau la vapeur à la surface avec la brosse ouverte et
  nettoyer de nouveau.
  Mobilier de jardin
  Utiliser les brosses selon la surface à nettoyer.Passer rapidement quand on nettoie des
  meubles de jardin en résine.
  Rideaux • Page 26

  DO230SR

  Utiliser la petite brosse pour nettoyer les rideaux.Passer la brosse jusqu ’à ce que la
  vapeur pénétre.Passer rapidement sur les rideaux en PVC.Vérifier la résistance des
  couleurs avant le nettoyage.
  Salles de bain
  Dans la zone de baignoires ou douches,utiliser la brosse pour petits détails pour
  nettoyer les renfoncements,portes de douches,ou des zones difficiles à atteindre et
  pour enlever la saleté difficile à éliminer.Utiliser lla raclette vitres à deux bords pour
  fenêtres et carreaux est la meilleure façon pour nettoyer le reste de la zone.Attendre
  que la vapeur soit pénétrée dans la surface.Cela est utile surtout dans la zone de la douche s ’il y a des carreaux et du mortier. Avec votre
  nettoyeur à vapeur c ’est encore plus facile d ’enlever la pellicule de savon sur les
  carreaux,mortier ou portes des douches. Pour nettoyer des installations sanitaires
  utiliser la buse à haute pression avec ou sans la petite brosse.Utiliser un chiffon
  en tissu-éponge ou une serviette en papier pour enlever l ’humidité en excès et les
  résidus.
  Pour nettoyer lavabos et robinets utiliser la petite brosse.
  Espaces extérieurs
  Pour nettoyer l ’intérieur de la voiture et sa tapisserie utiliser la brosse pour sols avec
  un chiffon en tissu-éponge,comme pour la maison.Ne pas employer les poils de la
  brosse en contact direct avec les surfaces en cuir,mais ajouter le chiffon en tissuéponge.Pour les détails des roues utiliser le vaporisateur à haute pression et la petite
  brosse.Pour nettoyer les fenêtres à l ’extérieur appliquer la vapeur avec la buse à haute
  pression,et ensuite passer un chiffon en papier.Pour nettoyer les vélos utiliser la brosse
  pour les petits détails.Pour les accessoires utiliser la brosse pour petits détails selon la
  surface.
  Plantes artificielles
  Utiliser la buse à haute pression sans la brosse pour enlever la poussière et la saleté.
  Vêtements
  Un système de nettoyage à vapeur est excellent pour enlever les faux plis de l
  ’étoffe,en vaporisant simplement la surface d ’une distance de (30-40 cm)La vapeur
  sèche enlève les faux plis sans laisser le tissu mouillé comme les appareils ordinaires à
  vapeur pour étoffes font.
  Nicotine et goudron
  La nicotine et le goudron se dissolvent à des températures élevées en se transformant
  en une substance jaune claire huileuse qui a la consistance de l ’huile d ’une machine
  à coudre. La pellicule de nicotine goudron,en contact avec le chiffon en tissu-éponge
  chaud enroulé à la brosse pour sols,se dissout et elle est absorbée par le chiffon.Sur les
  surfaces plates on peut enlever la pellicule en passant rapidement la brosse. • Page 27

  DO230SR

  Elimination de la cire, du goudron, etc.
  Beaucoup de taches sont attachées aux surfaces et peuvent être enlevées facilement et
  rapidement “en soufflant “ de la vapeur avec la buse à haute pression.Tenir le chiffon
  spongieux à côté pour ramasser les résidus qui sont soufflés par la buse.Note aspirer
  tout résidu laissé sur la surface avant d ’y appliquer la vapeur.
  Conseils: Votre nettoyeur à vapeur peut être employé en beaucoup d ’autres façons qui
  n ’ont pas été mentionnées. Cela pour ne donner qu ’une idée des différents emplois
  de l ’appareil. Cependant les modes d ’emploi des accessoires et des brosses sont dans
  la plupart des cas universels. Il est utile d ’avoir toujours prêt un chiffon en tissuéponge ou en papier pour enlever l ’humidité et les résidus.L ’emploi du chiffon blanc
  en coton 100% est conseillé pour des meilleurs résultats. On peut nettoyer les brosses
  avec le vaporisateur. Pour le nettoyage de la brosse pour sols,la tenir à une extrémité
  et utiliser la buse pour souffler la poussière directement dans la poubelle.Pour le
  nettoyage de la petite brosse,utiliser une pincette pour capturer la saleté et la jeter dans
  les ordures, ou bien la mettre dans la lave-vaisselle. Note: Essuyer immédiatement les
  espaces que vous venez
  de nettoyer. Pendant le nettoyage du four utiliser la petite brosse pour nettoyer les
  accessoires et la grille. Utiliser toujours la petite brosse pour fentes, fissures et les
  zones difficiles à atteindre.
  Réfrigérateur
  Utiliser la buse à haute concentration pour souffler la saleté du réfrigérateur et des
  joints de ses portes. La vapeur ne sèche pas ni abîme les joints comme les substances
  chimiques font souvent.Les tiroirs et les autres équipements de cuisine peuvent être
  aisément nettoyés avec la petite brosse placée sur la buse pour pénétrer dans tous les
  coins et dans les espaces cachés.Les taches localisées autour des joints peuvent être
  aisément enlevées avec la brosse pour petites surfaces.
  Note: Débrancher toujours les petits appareils électriques de la prise de courant avant
  le nettoyage. Pour nettoyer la partie supérieure des compteurs utiliser la brosse pour
  sols avec le chiffon en tissu-éponge.Pour la saleté difficile à enlever employer d ’abord
  la brosse sans chiffon et successivement passer le chiffon.
  APRES L’UTILISATION DE L’APPAREIL
  Si normalement on utilise de l ’eau distillée ou déminéralisée il ne faut pas nettoyer le
  réservoir.
  Rinçage du vaporisateur.
  On conseille le rinçage périodique de l ’appareil pour éviter la formation de dépôts de
  calcaire;on recommande le rinçage après 10-15 remplissages du réservoir. Remplir la
  chaudière avec de l ’eau et secouer l ’appareil vigoureusement. Renverser l ’appareil
  du haut en bas pour le vider de l ’eau et le libérer de tout dépôt. • Page 28

  DO230SR

  Pour détartrer le vaporisateur
  Si l ’eau de robinet contient un pourcentage élevé de calcium, détartrer l ’appareil
  toutes les 10-15 remplissages.
  Phase 1 débrancher le vaporisateur de la prise de courant avant de détartrer la
  chaudière.
  Phase 2 verser dans la chaudière une partie de vinaigre et quatre parties d ’eau et
  laisser reposer la solution pendant une nuit ou pour 8 heures .Ne pas visser le bouchon
  de sécurité pendant le détartrage de la chaudière. Ne pas utiliser l’appareil pendant
  cette opération de détartrage
  Phase 3 Après avoir laissé la solution agir pour environ 8 heures,renverser l ’appareil
  pour vider la chaudière.Rincer la chaudière avec de l ’eau propre 2 ou 3 fois. Le
  vaporisateur est de nouveau prêt pour l ’emploi.
  Accrochage de la bretelle ou bandoulière
  L ’emploi de la bretelle séparable permet une grande liberté de mouvement si les
  deux mains sont utilisées pour les différentes opérations de nettoyage. Pour attacher
  la bretelle à l ’appareil accrocher les petits crochets de la bretelle aux anneaux de
  connexion sur l ’appareil.
  Quand on utilise le vaporisateur avec la bretelle éviter d ’incliner et secouer
  excessivement l ’appareil pour éviter que l ’eau entre dans le tuyau et sorte du
  système.
  WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
  Wenn Sie den benutzen, beachten Sie immer diese allgemeinen und auch die
  folgenden besonderen Sicherheitshinweise:
  1 Aufmerksam die Anleitungen lesen, bevor Sie den Dampfreiniger verwenden.
  2 Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß.
  3 Um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden, tauchen Sie keinen Teil des
  Gerätes ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten.
  4 Um das Gerät aus der Steckdose zu entfernen, nicht am Stromkabel, sondern am
  Netzstecker ziehen.
  5 Die Kabel dürfen nicht mit heißen Teilen in Berührung kommen. Lassen Sie das
  Gerät gut abkühlen, bevor Sie es wegräumen oder bevor Sie den Druckkessel öffnen
  (den Sicherheitsverschluss aufdrehen). Vor dem Wegräumen wickeln Sie das Kabel
  nur lose um das Gerät.
  6 Das Gerät immer von der Stromversorgung trennen, bevor Sie es befüllen oder
  Wasser ausgießen, oder wenn es nicht verwendet wird. Den Sicherheitsverschluss
  langsam aufdrehen, um den Tank zu öffnen, so dass der restliche Dampf kontrolliert
  entweichen kann.
  7 Das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker benutzen, oder wenn
  das Gerät oder die Zubehörteile beschädigt oder gefallen sind. Um die Gefahr von
  Stromschlägen zu vermeiden, versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen oder es zu • Page 29

  DO230SR

  reparieren. Übergeben Sie ein defektes Gerät dem Verkäufer oder einem autorisierten
  Kundendienst. Durch unsachgemäße Reparatur oder Montage des Gerätes kann die
  Gefahr von Stromschlägen für die Benutzer entstehen. Außerdem erlischt dann die
  Garantie.
  8 Das angeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt lassen, besonders wenn Kinder in der
  Nähe sind.
  9 Der Kontakt mit heißen metallischen Teilen, heißem Wasser oder Dampf kann
  Verbrennungen verursachen. Lassen Sie sehr vorsichtig Wasser aus dem Gerät
  herauslaufen, weil das Wasser im Gerät sehr heiß sein kann. Den Dampfstoss nie
  gegen Menschen oder Haustiere richten.
  10 Das Gerät nicht in der Nähe von entzündbarem und oder explosivem Material
  verwenden.
  11 Das Gerät ist nur zum Haushaltsgebrauch geeignet. Bitte aufmerksam allen
  Gebrauchshinweisen dieser Anleitung folgen.
  12 Keine Chemikalien oder andere Stoffe als kalkarmes Wasser verwenden. Die
  Verwendung von Chemikalien kann das Gerät beschädigen. Außerdem hebt die
  Verwendung von Fremdstoffen automatisch den Garantieanspruch auf.
  13 Richten Sie den Dampf nie auf elektrische Zubehörteile, z.B. auf die Innenseite
  eines Ofens.
  Zur Vermeidung von Hitzeschäden, Stromschlägen oder Unfällen:
  • Das Dampfgerät nicht an die Stromversorgung angeschlossen lassen, wenn es nicht
  gebraucht wird. Bei Instandhaltungsarbeiten, Auffüllen oder Ausleeren in jedem Fall
  den Netzstecker ziehen.
  • Das Gerät nicht als Spielzeug verwenden. Passen Sie bitte auf, wenn es neben
  Kindern, Tieren oder Pflanzen verwendet wird.
  • Zum Gebrauch nur den Hinweisen in dieser Anleitung folgen. Ausschließlich das
  vom Hersteller empfohlenen Zubehör verwenden.
  • Am Stromkabel nicht fest ziehen und darauf achten, dass es nicht unter Türen oder
  an spitzen Ecken und Kanten scheuert; das Kabel von Wärmequellen fernhalten.
  • Keine Verlängerungskabel oder Anschlüsse mit ungeeigneten Werten verwenden.
  Nicht am Kabel oder am Gerät selbst ziehen, um den Netzstecker aus der Steckdose zu
  ziehen.
  • Den Stecker oder das Dampfgerät nicht mit nassen Händen greifen und es nicht
  barfuss verwenden.
  • Keine Gegenstände in eine der Öffnungen stecken. Das Gerät darf mit irgendeiner
  blockierten Öffnung nicht verwendet werden.
  • Bewahren Sie das Gerät in einem trockenen, belüfteten Raum auf.
  • Arbeiten Sie nur in ausreichend hellen Räumen.
  • Das Gerät nur waagrecht benutzen, nicht umkehren oder neigen. Den Dampfstoß
  nicht gegen Menschen, Tiere oder Pflanzen richten.
  • Das Dampfgerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Beim Füllen des
  Gerätes immer das Stromkabel aus der Steckdose ziehen. • Page 30

  DO230SR

  • Dem Wasser keine Reinigungsmittel, Parfüm, Öle oder andere Chemikalien
  beifügen, weil sie das Gerät beschädigen könnten. Nur sauberes Leitungswasser oder
  demineralisiertes Wasser benutzen, wenn Leitungswasser sehr kalkhaltig ist. Benutzen
  Sie kein Wasser aus Wäschetrocknern, es enthält meistens schädliche Rück stände.
  BITTE DIESE ANLEITUNG FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUFBEWAHREN.
  DAS GERÄT IST NUR ZUM HAUSHALTSÜBLICHEN GEBRAUCH BESTIMMT.
  ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN
  1 Um einen Kurzschluss zu vermeiden, kein anderes Gerät an der selben Steckdose
  verwenden.
  2 Wenn ein Verlängerungskabel unbedingt notwendig ist, ein Kabel für 10 Ampere mit
  dem passenden Querschnitt benutzen. Zu schwache (dünne) Kabel können überhitzen.
  Beim Kabel bitte auch beachten, dass es nicht weggezogen werden kann und niemand
  stolpern kann. Das Kabel muss dabei immer aufgerollt sein.
  3 Das Gerät nie unbeaufsichtigt lassen, wenn es an einer Steckdose angeschlossen ist.
  VORSICHT: das Gerät ist mit einer geerdeten Leitung mit dreipoligem Stecker
  ausgestattet. Dieser Stecker ist nur an einer für einen Schukostecker geeigneten
  Steckdose anzuschließen. Das ist eine wichtige Sicherheitsmassnahme. Wenn die
  Steckdose für den Stecker nicht geeignet ist, mit einem Elektriker Kontakt aufnehmen,
  um sie zu ersetzen. Versuchen Sie nie, die Sicherheitsvorrichtung der Erdung zu
  entfernen.
  WARNUNG: Immer das Kondenswasser, das sich im Schlauch bildet, abfließen lassen,
  bevor das Gerät benutzt wird, auch dann, wenn es einige Minuten nicht verwendet
  wurde. Um das Wasser aus dem Schlauch abfließen zu lassen, die Düse in einen
  dazu bestimmten Behälter oder in das Spülbecken richten und den Betätigungsknopf
  am Griff drücken. Wenn der Schlauch leergeflossen ist, kann man das Gerät wieder
  benutzen. Auch hier gilt, die Düse nie gegen Menschen, Tiere und Pflanzen zu richten. • Page 31

  DO230SR

  FUNKTIONSTEILE
  1 Betätigungsknopf am PistolenGriff
  2 Rote Kontroll-Leuchte/
  grüne Kontroll-Leuchte
  3 Sicherheitsverschluss
  4 Griffbügel
  5 Flexibler Dampfschlauch
  6 Verlängerungsrohre (2)
  7 Bürste für Fußboden (2)
  8 Rundbürste für Punktbehandlung
  9 Glasreiniger für Glasflächen
  und Fliesen
  10 Dampfdüse für konzentrierte
  Anwendung
  11 Tragegurt
  12 Winkelzwischenstück
  (Adapter für Bürste)
  13 Einfülltrichter
  14 Dampfregulierung

  11
  3

  4

  2
  2

  5

  10

  14
  1

  6
  9
  7

  8
  12
  13

  Technische Daten
  Stromversorgung: 230V 50 Hz.
  Leistung: 2000 Watts
  Wasserfüllmenge: 1,2 Liter
  Max. Dampftemperatur: 116° C
  Dampferzeuger: Kessel aus Edelstahl, rostfrei
  EIGENSCHAFTEN
  1 Keine Reinigungsmittel oder andere Chemikalien beifügen, nur Wasser verwenden.
  2 Leicht und einfach tragbar
  3 Druckkessel aus Edelstahl 18/10, geschweißt, rostfrei
  4 Druckfester, strapazierfähiger Schlauch
  5 Mehrzweckzubehörteile, einfach zu benutzen
  6 Zum Gebrauch im und um das Haus Bäder, Küchen, Wohnzimmer, Bereiche für
  Haustiere, Fenster, Terrasse, Balkon und Teile am Auto.
  BEDIENUNGSHINWEISE
  Bestandteilen
  Rote Kontroll-Leuchte: sie leuchtet auf, wenn der Stecker in der 230V
  Wandsteckdose gesteckt wird und leuchtet weiter, so lange, bis der Stecker gezogen
  wird. • Page 32

  DO230SR

  WARNUNG: aufmerksam die Hinweise “Wasserbefüllen des Kessels” lesen, bevor
  man den Sicherheitsverschluss öffnet.Vor dem Öffnen den Dampfknopf drücken, bis
  restlicher Dampf und Druck aus dem Heizkessel ausgetreten sind.
  WARNUNG: Vor dem Füllen des Kessels den Stecker aus der Steckdose ziehen.
  WICHTIG: Keine Reinigungsmittel, Duftstoffe, Öle oder andere Chemikalien
  hinzufügen. Nur Leitungswasser oder destilliertes bzw. demineralisiertes Wasser
  benutzen, wenn das Leitungswasser sehr kalkhaltig ist.
  DAS BEFÜLLEN DES DAMPFREINIGERS
  Bei leerem Gerät ca. 1,2 l Wasser mit dem beiliegenden Trichter eingießen, bis
  der Kessel gefüllt ist. Achten Sie darauf, dass kein Wasser überläuft.Danach den
  Sicherheitsverschluss im Uhrzeigersinn aufschrauben. Die Aufheizzeit beim kalten
  Wasser beträgt ca 8-10 Minuten. Beim Einfüllen von heißem Wasser verkürzt sich die
  Aufheizzeit.
  Den Stecker in eine richtig geerdete Wandsteckdose (230V, Schukostecker) stecken,
  danach leuchtet die Kontroll-Lampe auf. Ca. 8-10 Minuten warten, bis der Dampf die
  richtige Temperatur und Druck erreicht hat. Die Zuberhörteile, die man benutzen will,
  in den flexiblen
  Schlauch stecken. Am Anfang kann noch Wasser aus den Düsen aus treten. Das ist
  Restwasser, das sich noch in den Düsen befinden kann.
  WICHTIG: Wenn der Druckkessel im Gerät leer ist, wird kein Dampf mehr
  abgegeben. Der Kessel ist jetzt noch sehr heiß. Warten Sie 15 Minuten , bis der
  Kessel abgekühlt ist, vor einer Füllung. Wenn der Kessel noch heiß ist, besteht die
  Gefahr, dass das Wasser während des Füllens ausspritzt. Bitte beachten Sie, wenn
  Sie den Sicherheitsverschluss öffnen, dass er sehr heiß sein kann, und das Austreten
  von Dampf Verbrennungen verursachen kann. Ein zischendes Geräusch tritt auf,
  wenn noch Reste von Dampf und Druck im Kessel sind. Seien Sie dann besonders
  vorsichtig. Auch nach dem Füllen das Kondenswasser aus dem Schlauch abfließen
  lassen, bevor man das Gerät be nutzt, oder auch nach Arbeitspausen. Um das Wasser
  aus dem Schlauch abfließen zu lassen, die Düse in einen dazu bestimmten Behälter
  oder in das Spülbecken richten und den Schalter drücken. Wenn der Schlauch
  leergeflossen ist, kann man das Gerät wieder benutzen. Die Düsen dabei nie gegen
  Menschen, Tiere und Pflanzen richten.
  DER GEBRAUCH DES DAMPFGERÄTS MIT DER GROSSEN
  BODENBÜRSTE.
  Phase 1:Den flexiblen Schlauch mit dem Pistolengriff mit einem Verlängerungsrohr
  verbinden. Um die Teile miteinander zu verbinden, die Sperrtaste drücken, fest
  zusammenstecken und sich vergewissern, dass dass die Taste wieder in der ovalen • Page 33

  DO230SR

  Öffnung einrastet (siehe Abbildungen). Um die Teile zu trennen, wieder die ovale
  Sperrtaste drücken und gleichzeitig die Teile auseinanderziehen. Bei einem neuen
  Gerät kann das noch etwas schwergängig sein.
  BITTE BEACHTEN: die Bodenbürste wird immer mit dem Winkelzwischenstück
  (Adapter) am Verlängerungsrohr eingesteckt.
  Phase 2 Wenn der Adapter nicht in der Bürste steckt, halten Sie die Bürste mit den
  Borsten nach oben und stecken Sie den Adapter in die Bürste. Drehen Sie die Bürste
  und die Teile sind dann fest miteinander verbunden. Zum Trennen verfahren Sie
  umgekehrt.
  Phase 3 Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose, lassen Sie das Gerät
  aufheizen. Danach ist es betriebsbereit.
  DIE VERWENDUNG VON TÜCHERN MIT DER BÜRSTE
  In den meisten Fällen ist es sinnvoll und wichtig, saugstarke und dicke Tücher um
  die Bürste zu legen. Die Tücher nehmen Schmutz und Feuchtigkeit auf und schützen
  auch empfindliche Oberflächen. Wenn Sie keine dicken Tücher haben, legen Sie
  das Tuch doppelt. Benutzen Sie nur weiße oder sehr helle Tücher. Wechseln Sie die
  Tücher häufig, und waschen Sie die Tücher ohne Weichspüler. Tücher, die man nur an
  Wandflächen benutzt hat, können natürlich auf dem Fußboden weiter benutzt werden.
  ARBEITEN MIT DEN VERSCHIEDENEN ZUBEHÖRTEILEN
  Glasreiniger für Glasflächen, Fenster, Spiegel und große, glatte Flächen
  Dieses Zubehör ist sehr nützlich um größere Fenster, Plastikflächen, Kacheln, Fliesen
  oder Marmor-flächen zu reinigen. Anwendungsmöglichkeit: um Fliesen zu reinigen,
  den Glasreiniger direkt an den Griff stecken, oder, bei höherliegenden Flächen,
  die Verlängerungsrohre verwenden. Je nach Verschmutzung mehr oder weniger
  andämpfen, mit dem weichen Gummiteil wischen und mit der Gummilippe die
  Feuchtigkeit mit dem Schmutz abziehen, um die Flächen zu reinigen. Halten Sie einen
  sauberen Lappen bereit, um herab laufendes Wasser weg zu wischen.
  WARNUNG: wenn Sie Fenster putzen, vermeiden Sie plötzliche Temperaturwechsel,
  um einen möglichen Glasverbruch zu verhindern. Bei Kälte wärmen Sie Fensterglas
  mit wenig Dampf zunächst an.
  Dampfdüse (Kleine Dampflanze)
  Dieses Zubehörteil ist sehr nützlich, um schlecht erreichbare Stellen zu reinigen: es ist
  geeignet für Heizkörper, Tür- und Fensterwinkel, Fenster- und Rollläden und sanitäre
  Anlagen. Die Düse wird direkt am Griff eingesteckt oder sie wird mit den
  Verlängerungs rohren verwendet. • Page 34

  DO230SR

  Rundbürste für Punktbehandlung
  Die kleine Rundbürste wird auf die Dampfdüse aufgesteckt, die direkt am Pistolengriff
  oder an einer Verlängerung sitzt. Sie ist gut geeignet für Fugen und Zwischenräume
  bei Fliesen, Keramik, Marmor, bei Waschbecken und in der Küche. Drücken Sie nicht
  auf die Bürste, lassen Sie den Dampf wirken.
  TIPPS ZUR GERÄTANWENDUNG
  Wasser
  • Für die Reinigung immer sauberes Leitungswasser verwenden.
  • Wenn das Wasser sehr kalkhaltig ist, demineralisiertes Wasser verwenden, um bei
  der Dampfreinigung von empfindlichen Materialien (Textilien) die Möglichkeit von
  Flecken zu vermeiden.
  WICHTIG: Keine Reinigungsmittel, Duftstoffe, Öle oder andere Chemikalien
  hinzufügen. Falls Leitungswasser sehr kalkhaltig ist, demineralisiertes Wasser
  verwenden.
  Temperatur
  • Die Dampftemperatur an der Spitze der Düse liegt zwischen 104°C und 116°C
  • Die Temperatur nimmt in einem Abstand von ca. 25 cm von der Spitze der Düse ab
  auf ca. 38°C
  WARNUNG: Das um die Bürste gewickelte Tuch kann sich so stark erhitzen, dass
  man sich verbrennen kann. Warten Sie, bis sich das Tuch abgekühlt hat, bevor Sie es
  anfassen.
  Anwendung von Tüchern
  • Für bessere Ergebnisse verwenden Sie weiße Tücher aus 100% Baumwolle (z.B. alte
  Handtücher).
  • Nehmen Sie einen weissen Tuch (Frottee), ungefähr 20 x 42,5cm.
  • Legen Sie die Bürste auf den Tuch und falten Sie den Tuch an beide Ecken
  zusammen um die Bürste herum.
  • Der Tuch festmachen unter die Klammern an die Oberseite des Bürstes
  • Mit Anwendung des Tuches wird die Feuchtigkeit aufgenommen und der Schmutz
  entfernt. Dabei immer wieder trockene Tücher verwenden, weil nasse Tücher den
  • Schmutz verteilen.
  • Die Tücher mit Vollwaschmittel heiß waschen und evtl.Chlorbleiche verwenden.
  • Falls duftende Weichspülmittel benutzt werden, saugen die Tücher nicht so gut und
  der Duft wird von der Hitze verstärkt.
  Für eine gute Arbeit
  • Senkrechte Flächen immer von oben nach unten reinigen, so dass das schmutzige
  Wasser die gerade gereinigten Teile nicht verschmutzt. • Page 35

  DO230SR

  • Bewegen Sie die Bürste möglichst immer nur in eine Richtung, nicht vor und zurück.
  • Mit der Rundbürste in den schwer erreichbaren Stellen und Ecken beginnen. · Den
  gelösten Schmutz immer gleich entfernen, sonst trocknet er und haftet wieder an.
  RATSCHLÄGE ZUM GEBRAUCH
  Holzfußboden, Vinyl und Marmor
  Die Bodenbürste mit einem saugfähigen Tuch verwenden. Die Bürste auf dem Boden
  bewegen wie beim Kehren. Wenn das Tuch schmutzig ist, können Sie es wenden oder
  mit einem sauberen ersetzen. Bei sehr schmutzigen Flächen, können Sie langsam
  und mehrmals über die Fläche fahren. Wenn der Fußboden aus Holz ist, arbeiten Sie
  schnell und kurz, um zu vermeiden, dass das Holz Feuchtigkeit aufnimmt. Wenn
  man mit dem Tuch auf der Bürste reinigt, wird auch der Glanz von Fußboden nicht
  angegriffen. Machen Sie vorher eine Probe.
  WACHSENTFERNUNG
  Die Bodenbürste ohne Tuch für freie Flächen verwenden, mit der Rund bürste Kanten,
  Fugen und enge Stellen langsam bearbeiten. Jeweils einen kleinen Bereich andämpfen
  und so aus dem Fußboden das Wachs anlösen. Dann sofort das Wachs wegwischen.
  Wenn das Wachs entfernt ist, sofort den Fußboden und die Bürsten mit heißem
  Wasser saubermachen, bevor sich die Rückstände verfestigen. Noch einmal mit der
  Boden-bürste mit Dampf und Tuch über die Flächen arbeiten, um alle Rückstände zu
  entfernen. Bevor Sie den Fußboden neu einwachsen, lassen Sie ihn trocknen.
  REINIGUNG VON GEWACHSTEN FUSSBÖDEN
  Ein sauberes Tuch um die Bodenbürste wickeln und sehr schnell arbeiten. Auf diese
  Weise entfernt man den Schmutz, aber nicht das Wachs.
  KUNSTSTOFF -FUSSBÖDEN
  Auch hier muss man schnell arbeiten, dass die Hitze des Dampfes den Boden nicht
  beschädigen kann.
  FLIESENFUSSBODEN
  Beginnen Sie mit der kleinen Rundbürste und der Verlängerung. Die Bodenbürste
  mit Tuch halten Sie bereit. Reinigen Sie zunächst die Fugen mit der Rundbürste.
  Entfernen Sie die Rundbürste und stekken Sie die Bodenbürste ein. Benutzen Sie ein
  Tuch, um beim Reinigen dann den Schmutz und die Feuchtigkeit aufzunehmen. Wenn
  der Boden (z.B. Terasse) sehr schmutzig ist, arbeiten Sie zuerst ohne Tuch, nur mit
  den rauhen Borsten. In geschlossenen Räumen den Boden mit einem Tuch trocken
  wischen und nicht alleine trocknen lassen.
  Flecken entfernen auf Teppichen
  Die Dampfdüse mit oder ohne Rundbürste benutzen. Den Dampf eindringen lassen,
  indem man langsam über dem Fleck hin und her fährt. Dabei nicht auf dem Teppich
  kratzen, nur inden Fleck hineindämpfen. Tupfen Sie mit einem sauberen Tuch den • Page 36

  DO230SR

  gelösten Schmutz weg. Diesen Vorgang auch mehrfach wiederholen, bis der Schmutz
  völlig entfernt ist. Den Staubsauger erst verwenden, nur wenn der Teppich trocken
  ist. Vor dem Putzen empfehlen wir, an einer nicht sichtbaren Stelle zu prüfen, ob
  die Farben und Fasern des Teppichs dampfbeständig sind. Wenn das Gerät sehr
  starke Flecken nur mit Dampf nicht entfernen kann, können Sie zusätzlich ein
  handelsübliches Reinigungsmittel für Teppiche verwenden. Das Reinigungsmittel darf
  nicht in den Kessel gefüllt werden, es wird direkt auf den Fleck gegeben.
  POLSTER UND DEKOSTOFFE
  Die Bodenbürste mit einem weißen, sauberen und sehr saugfähigen Tuch verwenden.
  Arbeiten Sie ohne Druck mit leichten und schnellen Bewegungen. Vermeiden Sie,
  dass das Material nass werden. Wenn man den Vorgang wiederholen muss, immer erst
  das Material trocknen lassen. Wenn man in verschiedene Richtungen und in Kreisen
  gewischt hat, musszuletzt in einer einheitlichen Richtung gearbeitet werden, um dem
  Material ein gleichmäßiges Aussehen zu geben.
  WARNUNG: immer die Farbechtheit des Materials prüfen, vor allem von Rot und
  Blau. Dazu mit einem leicht angefeuchteten, sauberen und warmen Tuch über einen
  normal nicht sichtbaren Teil der Fläche wischen. Wenn die Farben auf dem Lappen
  bleiben, darf das Material nicht mit Dampf behandelt werden.
  Fenster, Glasflächen und Spiegel
  Den Glasreiniger für Gläser und Fliesen benutzen. Dabei den Dampfstoß von oben
  nach unten führen. Um die Flächen zu trocken, den Glasreiniger ohne Dampfstoß
  in gekippter Hal tung mit der Gummilippe von oben nach unten führen, um keine
  Streifen zu hinterlassen. Herunterlaufendes Wasser sofort wegwischen.
  Glasfaserflächen oder Flächen aus rostfreiem Stahl
  Die Bodenbürste oder die Rundbürste verwenden. Langsam die Bürste über die zu
  reinigende Fläche bewegen. Der Dampf löst den Schmutz und das Fett von der Fläche.
  Danach mit der Bürste und einem Tuch arbeiten, um Feuchtigkeit und Schmutzreste
  zu entfernen. Tipp: Ein altes Verfahren, um die schon gereinigten Flächen aus
  rostfreiem Stahl zu polieren, wischt man mit kohlensäurehaltigem Wasser nach.
  Seifenspuren
  Die Rückstände von Seife lösen sich normal schnell unter der Einwirkung von Dampf
  (Hitze und Feuchtigkeit). Danach die Flächen mit Wasser abspülen oder wieder mit
  Dampf,Bürste und einem Tuch nachwischen.
  BITTE BEACHTEN: Die Schicht von Seife kann nach längerer Zeit eine harte
  Verkrustung durch die im Wasser vorhandenen Mineralien bilden; auf diesen Fall
  ist es notwendig, die Bodenbürste ohne Tuch zu verwenden, um die Schicht weich
  zu machen, oder vorher mit Zitrone, Essig oder Selterswasser besprühen, um die • Page 37

  DO230SR

  Verkrustungen zu lösen. Schnell über die Fläche fahren, um zu verhindern, dass die
  Seife wieder antrocknet und Körnchen bildet. Bei Berührung wird die Fläche rau
  sein; wenn das passiert, noch einmal Dampf mit der offenen Bürste auf der Fläche
  anwenden und nochmals reinigen.
  Ausstattung für Garten
  Die Bürste nach der Größe der zu putzenden Fläche auswählen. Schnell arbeiten beim
  Putzen von geölten Gartenmöbeln, um ein Anlösen der Imprägnierung zu verhindern.
  Jalousien und Lamellenvorhänge
  Die kleine Bürste verwenden, um Jalousien zu putzen. Die Bürste so bewegen, dass
  der Dampf einwirken kann. Schnell über die. Bei PVC-Lamellen schnell arbeiten, dass
  sie nicht zu heiß werden. Immer erst die Widerstandkraft von Farben und Material
  prüfen, bevor man Dampf anwendet.
  Bäder
  Für Badewanne oder Dusche die Rundbürste verwenden, um Zwischenräume,
  die Duschtüren oder schwer erreichbare Teile zu reinigen und starken Schmutz
  zu entfernen. Für Fenster, Duschkabinen und Fliesen ist der Glasreiniger sehr gut
  geeignet, um hygienische Sauberkeit ohne chemische Putzmittel zu erreichen. Warten
  Sie bitte, bis der Dampf auf den Oberflächen eingewirkt hat. Das ist sinnvoll auf
  Flächen, wenn es Fliesen und Fugen gibt. Mit dem Dampfgerät ist es noch einfacher,
  die Schicht von Seifen von Fliesen, Fugen und Duschkabinen zu entfernen. Um
  die sanitären Anlagen zu reinigen, benutzen Sie die Dampfdüse mit oder ohne die
  kleine Rundbürste. Halten Sie ein sauberes Tuch bereit, um gelöste Rückstände und
  überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen. Waschbecken und Wasserhähne reinigen Sie
  am besten mit der kleinen Rundbürste.
  Außer Haus
  Um im Auto die Polster und die Bodenteppiche zu reinigen, benutzen Sie die
  Bodenbürste mit einem sauberen, saugfähigen Tuch, wie im Haus. Arbeiten Sie
  nie mit den harten Borsten der Bürste direkt auf den Ledersitzen. Benutzen Sie bei
  Lederpolstern immer ein weiches Tuch. Arbeiten Sie schnell, dass das Leder nicht nass
  wird. Für die Felgen der Reifen die Dampfdüse und die kleine Bürste verwenden. Um
  die gebogenen Scheiben zu putzen, den Dampf mit der Dampfdüse benutzen. Wischen
  Sie mit einem Papiertuch nach. Um Fahrräder zu putzen, wird die Rundbürste benutzt.
  Stark verschmutzte Kleinteile putzt man erst nach dem Reinigen des Rahmens auch
  mit der kleinen Rundbürste.
  Kunstpflanzen
  Die Dampfdüse für Punktbehandlung ohne die Bürste verwenden, um Staub und
  Dreck zu entfernen. Dämpfen Sie aus einer Entfernung von mindestens 10 cm. • Page 38

  DO230SR

  Kleidung und hängende Textilien
  Der Dampfstrahl wirkt ausgezeichnet, um Falten und Gerüche aus Stoffen zu
  entfernen, indem man die Textilien aus einer Entfernung von 30 – 40 cm andämpft.
  Der Dampf löst die Falten, ohne den Stoff nass zu machen. Oberbekleidung hängen
  Sie dazu auf einen Bügel.
  Nikotin und Teer von Zigaretten
  Das Nikotin und der Teer lösen sich bei hohen Temperaturen und werden zu einer
  hellgelb öligen Substanz, die ähnlich wie das Öl einer Nähmaschine ist. Die Schicht
  von Nikotin und Teer löst sich beim Arbeiten mit der Bürste, über die ein sauberes
  Tuch gelegt ist, schnell auf. Der Schmutz wird vom Tuch dann leicht aufgenommen
  und entfernt.
  Entfernung von Wachs, Teer, usw
  Viele Flecken bleiben an der Oberfäche und können einfach und schnell entfernt
  werden durch Dampfblasen mit der Dampfdüse. Ein saugfähiges Tuch bereit halten,
  um die Reste aufzunehmen, die von der Düse weggeblasen werden. Bitte beachten:
  Bevor hier der Dampf angewendet wird, zunächst losen Scmutz absaugen.
  Tipps
  Das Dampfgerät kann noch in vielen anderen Fällen benutzt werden, auf die wir nicht
  hingewiesen haben. Hier sind nur einige wichtige Anwendungsmöglichkeiten des
  Gerätes angegeben. Die Anwendungsmöglichkeiten de Zubehörteile und der Bürsten
  sind meistens allgemein gehalten. Es ist sinnvoll, immer gut saugfähige Tücher
  zur Verfügung haben, um Feuchtigkeit und Schmutzreste zu entfernen. Für bessere
  Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung von Tüchern aus 100% Baumwolle. Mit
  der Dampfdüse können Sie die Bürsten reinigen. Beim Reinigen der Bodenbürste,
  halten Sie sie an einer Ecke fest. Mit dem Druck aus der Düse können Sie den Staub
  direkt in die Mülltonne blasen. Beim Reinigen der kleinen Bürste eine Pinzette
  verwenden, um den Schmutz zwischen den Borsten zu entfernen. Sie können die
  Bürsten auch in der Spülmaschine reinigen.
  BEACHTEN SIE: Wenn Sie ohne Tuch dämpfen, wischen Sie die gereinigten Flächen
  immer gleich nach. Immer die kleine Rundbürste für Spalten, Schlitze und die schwer
  erreichbaren Teile benutzen.
  Kühlschrank
  Die Dampfdüse verwenden, um Schmutz und Eisreste aus dem Kühlschrank und den
  Dichtungen der Türen wegzublasen. Der Dampf beschädigt die Dichtungen nicht, wie
  es Chemikalien oft machen. Die Schubladen und andere Geräte in der Küche können
  leicht durch die an die Düse angesteckte kleine Bürste geputzt werden, um alle Ekken
  und Winkel zu erreichen. Die um Türdichtungen auftrtenden Flecke können leicht mit
  der Bürste für Punktbehandlung entfernt werden. Um Mikrowellenherd oder andere
  Kleingeräte zu reinigen, verwenden Sie die Rundbürste. • Page 39

  DO230SR

  WICHTIG: Zum Reinigen von elektrischen Geräten muss immer der Stecker aus der
  Steckdose gezogen werden. Beim Elektroherd lösen Sie die Sicherung. Benutzen Sie
  elektrische Geräte erst dann wieder, wenn sie komplett getrocknet sind.
  PFLEGE UND INSTANDHALTUNG
  Wenn Sie üblicherweise destilliertes oder demineralisiertes Wasser benutzen, brauchen
  Sie den Kessel nicht zu reinigen.
  Ausspülen des Dampfgerätes.
  Wir empfehlen eine regelmäßige Spülung des Gerätes, um Kalkablagerung zu
  verringern; ratsam ist eine Spülung nach 10-15 Kesselfüllungen. Ziehen Sie vorher
  den Netzstecker. Den Kessel mit Wasser füllen und das Gerät stark schwenken. Das
  Gerät umdrehen, das Wasser ausgießen um damit Ablagerungen auszuspülen.
  Entkalken des Dampfreinigers
  Wenn Ihr Leitungswasser einen sehr hohen Härtegrad hat, das Gerät nach 10-15
  Kesselfüllungen entkalken. Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, bevor man den
  Kessel entkalkt. In den Kessel eine Mischung aus 1 Teil Essig und 4 Teilen Wasser
  einfüllen und eine Nacht oder 8 Stunden wirken lassen. Während des Entkalkens
  des Kessels den Sicherheitsverschluss nicht zuschrauben. Während des gesamten
  Vorgangs das Gerät nicht aufheizen und nicht verwenden. Nachdem die Lösung ca.
  8 Stunden gewirkt hat, das Gerät umkehren, um den Kessel zu entleeren. Den Kessel
  dann noch unbedingt mit sauberem Wasser 2 oder 3 Mal ausspülen. Danach ist das
  Dampfgerät wieder betriebsbereit.
  Tragegurt
  Die Verwendung des abnehmbaren Schultergurtes erlaubt es, sich frei zu bewegen,
  wenn beide Hände für verschiedene Arbeiten gebraucht werden. Um den Gurt an dem
  Gerät zu befestigen, die Haken des Gurtes in die Anschlussösen am Gerät einhängen.
  Wenn Sie den Dampfreiniger mit dem Gurt verwenden, neigen und schwenken Sie das
  Gerät nicht zu sehr, um zu verhindern, dass Wasser in den Schlauch übergeht und dann
  aus den Düsen austritt. • Page 40

  DO230SR

  IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
  When using your DOMO Ultra Steam Shark II, always follow the safety
  instructions below:
  1. Read all instructions before using your Ultra Steam Shark II.
  2. Only use the appliance for the intended use.
  3. Never immerse any part of the appliance in water, because of the danger of
  electrocution.
  4. Never pull the cord to remove the plug from the socket, always take hold of the
  plug itself.
  5. Make sure the cord doesn’t touch hot surfaces. Let the appliance cool down
  completely for 15 minutes, before storing it or before refilling (by removing the safety
  cap). Turn the cord loosely around the appliance for storage.
  6. Always remove the plug from the socket before filling the unit with water, emptying
  the unit or when not in use. Open the safety cap from the unit slowly so any residual
  steam and pressure can escape gradually.
  7. DO NOT use the appliance when the cord or the plug have been damaged, when the
  unit has been dropped or is damaged. Never try to repair your Ultra Steam Shark II
  yourself. Always returnthe unit back to the vendor for repair. When the appliance isn’t
  repaired correctly you can run the risk of electrocution or injuries.
  8. Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children.
  Never leave the appliance unattended when it is still plugged in.
  9. Contact with hot metal parts, hot water or steam can cause burns. Be extra careful
  when emptying the unit, there can still be hot water inside. Never steam towards
  persons. The steam is very hot and can cause burns.
  10. Never use the appliance near combustible or explosive materials.
  11. This appliance is only intended for household use. Follow all the directions in this
  instruction booklet.
  12. DO NOT use any chemicals or other liquids other than water in the unit. Other
  liquids may damage the unit and will invalidate your warranty.
  13.
  The steam should not be aimed at parts containing electrical components, like
  the inside of
  ovens.
  To prevent the risk of fire, electrocution or injuries :
  • Never leave the appliance unattended while the unit is plugged in
  • Remove the plug from the socket when the unit is not in use, before cleaning or
  before refilling the water tank.
  • The Ultra Steam Shark II is NOT a toy. Close supervision is necessary when the unit
  is used by or near children, pets and plants.
  • Only use the appliance as described in this manual. Only use the accessories
  recommended by the manufacturer.
  • DO NOT pull the cord; don’t use the cord as a handle. DO NOT press the cord
  between doors or bend the cord around corners or sharp edges. Keep the cord away • Page 41

  DO230SR

  from hot surfaces.
  • Only use a plug or extension cord with sufficient capacity.
  • Never handle the steam cleaner or the plug with wet hands. Never use the appliance
  without wearing shoes.
  • DO NOT put any objects inside the holes of the unit. DO NOT use the appliance
  when an opening is blocked.
  • Store the unit in a dry, cool place.
  • Use the unit in a well lit room.
  • Don’t turn the unit over when it is in use. Don’t ever direct steam towards people,
  animals or plants.
  • Don’t place the steam cleaner in water or any other liquid. Always remove the plug
  from the socket when filling the unit.
  • Don’t add detergent, perfumes, oils or other chemicals in the water, this can
  damagedd the unit. Use tap water or distilled water, when the tap water is too hard.
  SAVE THIS INSTRUCTION BOOKLET
  FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
  IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
  Do not use two appliances on the same plug to prevent overloading.
  When an extension cord is necessary, make sure to use one with an earthed socket and
  suited for min. 15 Amp. Cord of less Amperage can overheat. Make sure no one can
  trip over the cord.
  Never leave the appliance unattended when plugged in.
  ATTENTION: Always remove the condensation water from the tubes before use or
  ATTENTION
  when the appliance hasn’t been used for a long time. The tube can be emptied into a
  container or into the sink by pressing down the button. When the tube is empty it can
  be used again. Never direct the tube towards persons, animals or plants. • Page 42

  DO230SR

  PARTS AND SPECIFICATIONS
  1. Control button on handle
  2. Red indicator light/green indicator light
  3. Safety filler cap
  4. Handle
  5. Flexible steam tube
  6. Extension tubes
  7. Floor brush
  8. 2 detail brushes
  9. Squeegee
  10. Concentrator
  11. Shoulder strap
  12. Angle adaptor
  13. Funnel
  14. Steam regulation
  Technical specifications
  Voltage : 230V 50Hz
  Wattage : 2000 Watts
  Water capacity : 1.2 litres
  Max. steam temperature : 116°C
  Steam generator : stainless steel

  11
  3

  4

  2
  2

  5

  10

  14
  1

  6
  9
  7

  8
  12
  13

  FEATURES
  1. No detergent or chemicals anymore. Only add water.
  2. Light weight and portable.
  3. Steam generator in stainless steel : anti corrosive, 18/10 boiler. Welded construction.
  4. Shock proof.
  5. Easy to use multi-functional accessories
  6. For use indoors and outdoors: bathroom, kitchen, living room, animal cages,
  appliances, car, patio, windows, etc.
  COMPONENTS
  Red indicator light: will come on as soon as you insert the plug into the socket. It will
  continue to light up until you remove the plug from the socket.
  ATTENTION : Read the instructions for filling the water tank carefully, before
  removing the safety fill cap. Press the steam switch and keep it down until all pressure/
  steam has escaped from the boiler.
  ATTENTION : Always remove the plug from the socket before filling the water tank.
  IMPORTANT : Don’t add any detergent, perfumes, oil or other chemicals to the water.
  Use tap water or distilled water if tap water is too hard. • Page 43

  DO230SR

  FILLING YOUR STEAM CLEANER
  IMPORTANT : When there is no more water in the steam cleaner, the steam will stop.
  Step 1 Make sure to remove the plug from the socket before filling the steam
  cleaner.
  Step 2 Screw off the safety fill cap by turning it anti-clockwise.
  Step 3 Place the funnel in the fill opening and fill the water tank with 1.2 l water.
  Place the safety fill cap back on the unit by turning it clockwise. The heat up time is
  about 8-10 minutes when you fill with cold water. When you fill with warm water the
  heat up time will shorten.
  Step 4 Place the plug in an earthed socket of 230V. The red indicator light will light
  up.
  Step 5 Wait approximately 8 – 10 minutes until the steam reaches the correct
  temperature and pressure.
  Step 6 Attach the accessory you want to use to the flexible tube.
  Step 7 In the beginning water will come out of the tube, which is normal. This is
  unheated water in the tube.
  ATTENTION : Always remove condensation water from the tube before use or when
  the appliance hasn’t been used for a long time. The tube can be emptied in a container
  or in the sink by pressing the button. When the tube is empty it can be used again.
  Never direct the tube towards persons, animals or plants.
  IMPORTANT : Make sure the plug isn’t in the socket when filling the unit for the first
  time or when refilling it.
  ATTENTION : let the unit cool down for about 15 minutes before refilling it again.
  When the unit gets filled when it is still hot the first drops of water can splash out. Be
  very careful when opening the safety fill cap: the cap can get hot during use and the
  escaping steam can cause burns.
  Filling the steam cleaner with water
  Step 1 Remove the plug from the socket.
  Step 2 Press the steam button and keep it pressed in until all pressure is gone from
  the boiler.
  Step 3 Unscrew the safety fill cap carefully by turning it counter clockwise, so all
  remaining steam can escape. When all hissing has stopped and the last steam has
  disappeared you can remove the safety cap. Let the appliance cool down.
  ATTENTION : Let the appliance cool down for 15 minutes before refilling it. Filling
  the appliance when it is still hot can cause the water to splash out and cause burns.
  Therefore always be very careful when filling the appliance and opening the safety fill
  cap. The safety fill cap can get very hot during use and the escaping steam can cause • Page 44

  DO230SR

  burns.
  Step 4
  Step 5
  Step 6
  Step 7

  Let the steam cleaner cool down for 15 minutes before filling it again.
  Fill the water tank by using the funnel.
  Place the safety fill cap bag on the unit by turning it clockwise.
  Place the plug in the socket.

  Using the floor brush
  Step 1 Place the extension tubes on the handle of the flexible tube. To connect the
  extension tubes to the handle or to each other press the button so it fits into the hole.
  To disconnect, press the button again and pull the two parts apart.
  NOTE : Connect the floor brush to the tubes by using the angle adaptor.
  Step 2 When the angle adapter isn’t attached to the floor brush, keep the brush with
  the bristles up in your left hand. Turn the angle adaptor downward and place it in the
  opening at the back of the floor brush. Now turn the angle adaptor 180°.
  Step 3 Place the plug in the socket. To heat up cold water will take about 8-10
  minutes. When using hot water the heat up time will shorten. Attach a cloth to the
  floor brush. You should use a white terry cloth to absorb dirt and to protect delicate
  surfaces. This can also be used to clean vertical surfaces.
  IMPORTANT : when the cloth is too thin, the bristles may break through the cloth.
  When you don’t have a thick cloth available use two cloths.
  ATTACHING THE ACCESSORIES TO THE FLEXIBLE TUBE
  Squeegee
  Very useful for cleaning large windows, plastic material, ceramics, tiles or marble
  surfaces. How to use? Place the squeegee on the handle or use the extension tubes for
  hard to reach places. Steam abundantly, clean with a soft spong and remove excess
  water and dirt with the squeegee.
  ATTENTION : prevent sudden temperature changes when cleaning the windows to
  prevent glass breaking.
  Concentrator
  Very efficient for cleaning hard to reach places. Ideal for radiators, doorposts, rolldown shutters or sanitary fixtures. The concentrator fits directly on the handle and can
  also be used with the extension tubes.
  Detail brushes
  Place the detail brushes on the concentrator, which can be connected directly on the • Page 45

  DO230SR

  handle or on the extension tubes. Can be used to clean seams of tiles, ceramics or
  marble.
  TIPS
  Water
  • Use tap water.
  • When tap water is too hard, use distilled water when you clean steam clean materials
  with a light colour to prevent stains caused by scale.
  IMPORTANT : Don’t add detergent, perfumes, oils or other chemicals to the water.
  Use tap water or distilled water when the tap water is too hard.
  Temperature
  The temperature of the steam at the end of the concentrator is about 104°C to 116°C.
  At a distance of 25 cm from the end of the concentrator the temperature is about 38°C.
  Use of cloths
  • Use white clothes of 100 % pure cotton terry cloth for the best result.
  • Take a white terry cloth: dimensions about 20 cm x 42,5 cm.
  • Place the floor brush on the cloth and fold the cloth around both smallest sides of the
  brush. Make sure the long sides of the brush will not be covered by the cloth.
  • Attach the cloth under the hooks on top of the brush.
  • The use of a cloth is necessary to absorb moisture and dirt. Always use dry cloths.
  Wash the cloths with a strong detergent and bleach.
  • When using a wash softener during washing, the scent of the wash softener will be
  spread during steaming.
  ATTENTION : The cloth around the brush can become very hot and cause burns. Only
  touch the cloth when it has cooled down.
  Working efficiently
  • Clean vertical surfaces always from the top down, this way the dirty water cannot
  soil already cleaned surfaces.
  • Avoid moving the brush back and forth during cleaning.
  • Use the detail brushes first for cleaning hard to reach places and corners.
  • Remove dirt as quickly as possible, otherwise it will dry out and get stuck to the
  surface again.
  ADVICE CONCERNING THE USE OF THE STEAM CLEANER
  wood, vinyl and marble floors
  Use the floor brush with a white cloth. Move the brush as you are mopping. When the
  cloth is soiled, allow to cool, then turn the cloth over or replace it with a clean cloth. • Page 46

  DO230SR

  If you are working on a very dirty area, you can move the brush over the area slowly,
  several times. If it is a wood floor, move fast to avoid heat or moisture build up in the
  wood. By cleaning with the cloth over the brush, you will not affect the shine on the
  floor.
  To strip wax
  Use floor brush for open areas, detail brush for corners or tight areas – no towel, slow
  strokes. Work a small area at a time – remove the emulsified wax from the floor. When
  all of the wax has been stripped, immediately clean the floor and brushes with water
  before residue has a chance to harden on them. Go back over the stripped area with the
  floor brush with a towel to remove any remaining residue before waxing.
  To clean waxed floors
  Wrap clean towel around the floor brush, brush quickly. This will cause the dirt to be
  removed, but not the wax.
  Vinyl floors
  Do not allow the heat to build up on any kind of vinyl, since it can soften it enough to
  affect its texture. Work fast on vinyl.
  Tile floors
  Use the concentrator with the detail brush attached to an extension. Have the floor
  brush with cloth attached ready as well. Clean the grout between the tiles with the
  detail brush. Remove the detail brush and attach the floor brush, move the brush across
  the floor to clean the tile and remove excess moisture and residue. For areas of tile
  that are very dirty, remove the towel and agitate with the brush. Do not let the area dry
  before you wipe with a towel.
  Spot cleaning (carpets)
  Use the concentrator with or without the detail brush. Move slowly over the soiled
  area, allowing the steam to penetrate. Agitate with detail brush or clean towel. Dab the
  spot with the towel (do not rub). Repeat as necessary to remove stain. Vacuum only
  after the carpet has completely dried.
  Always test colour fastness of carpet in an inconspicuous area before cleaning. If your
  Ultra Steam Shark II fails to remove stubborn stains a commercially available carpet
  shampoo may be required.
  Do not add cleaning solutions, scented perfumes, oils or any other chemicals to the
  water used in this appliance as this may damage the unit or make it unsafe for use.
  Upholstery
  Use the floor brush attached directly to the hand grip with a clean white terry cloth.
  Use fast, light strokes to avoid getting the fabric wet. Be patient with stubborn spots.
  Work on a spot gently for no more than a minute at a time, then wait five minutes for • Page 47

  DO230SR

  the area to dry and repeat. Use circular movements or back-and-forth and side-toside movements to get all sides of the surface fibres then blot with a towel. Finish by
  brushing in one direction to will give the fabric a uniform appearance.
  Caution : always determine the colour-fastness on any fabric-especially with reds
  or blues- by taking a clean, moist, hand towel and gently rubbing a small area as far
  down on the back or other out of the way place on the furniture as possible. If colour
  comes off on the towel, you may need to have the piece dry cleaned.
  Window, glass surfaces and mirrors
  Use the dual edge glass and tile squeegee. Work with the vapor jet on using the top to
  bottom movements. Use the squeegee with the vapor off to clean the water from the
  glass. To do this without leaving streaks, use lateral movements from the top to the
  bottom of the surface.
  fiberglass or stainless steel surfaces
  Use the floor brush or detail brush. Slowly move the brush over the surface to be
  cleaned. The vapor will emulsify the dirt and grease on the surface. Follow behind
  with a terry cloth towel over the brush to remove excess moisture and residue.
  TIP : an old idea for polishing stainless steel is to wipe it down with seltzer soda water
  after it is cleaned.
  Soap scum
  Soap scum dissolves almost immediately under a combination of heat and moisture.
  Rinse the surface with a small amount of water afterwards or go back over it once
  more with a clean terry cloth towel.
  NOTE : soap scum sometimes will develop a hard surface from waterborne minerals.
  If this is the case, use the floor brush with no towel first to break up this surface – or
  spray or wipe first with lemon, vinegar or seltzer soda water to soften the minerals.
  Moving too slowly can dry out the soap scum and cause it to granulate on the surface.
  The surface will have a gritty feel. If this happens, apply vapor to the surface with the
  open brush again and re-clean.
  Garden furniture
  Use any of the brushes depending on the surface area. Work quickly when cleaning
  resin outdoor furniture. Finish by wiping with a towel.
  Blinds
  Use the detail brush to clean blinds. Move the brush over the surface, allowing enough
  time for the vapor to penetrate. Work quickly on PVC blinds. Test for colour fastness
  on fabric blinds before using. Finish by wiping with a towel. • Page 48

  DO230SR

  Bathroom areas
  To clean the bathtub or shower area, use the detail brush for grout, shower door tracks,
  hard to get areas and heavily soiled areas. The dual edge window/tile squeegee will be
  the most efficient way to clean the rest of the area. Allow plenty of time for the heat
  to penetrate the surface. This is especially helpful in the shower area if there is tile or
  grout. Wipe with towel.
  Removal of soap scum on tile, grout, and shower doors is also easier with the steam
  cleaner.
  To clean sanitary fixtures, use the concentrator with or without detail brush. Use a
  terry cloth towel or paper towel to wipe up excess moisture and residue.
  To clean the sink and faucets, use detail brush then finish by wiping with a towel.
  Exterior areas
  To clean inside your car, use the floor brush with a terry cloth towel attached to clean
  upholstery and interior areas, just as in the home. You should not expose the bristles to
  leather – use only the brush with the terry cloth attached. For Detailing the wheels, use
  the concentrator and the detail brush. Exterior windows are cleaned best by applying
  the vapor with the concentrator and following with a paper towel.
  To clean bicycles, use the detail brush.
  To clean equipment, use the detail brush, depending on the surface area. Finish by
  wiping down with a towel.
  Artificial plants
  Use the concentrator with a brush attached to blow off the dust and dirt.
  Clothing
  A vapor cleaning system is excellent for removing wrinkles from fabric. Simply
  “vaporize” the surface from a distance (30-45 cm). The dry vapor removes wrinkles
  without leaving the fabric wet like ordinary fabric steamers do.
  Nicotine and tar
  Nicotine and tar dissolves at high temperatures and becomes a light yellow oil that has
  the consistency of sewing machine oil. When the nicotine/tar film is touched by a hot
  terry cloth clipped over the floor brush, it immediately dissolves and flows into the
  towel. You can remove it from flat surfaces as fast as you can move the brush over the
  surface.
  Removing wax, tar, etc.
  Many stains are only stuck on the surface of materials and can be easily and quickly
  removed by “blowing” excess material away from the surface from the side. This is • Page 49

  DO230SR

  accomplished by using the concentrator. Hold the terry cloth to the side to catch the
  loose residue as it is blown by the concentrator.
  NOTE : always vacuum any loose residue off the surface before you apply vapor to it.
  Refrigerator
  Use the concentrator to blow away dirt in the ice machine and on door seals. The
  vapor will not dry out or crack the seals as chemicals often do. Can openers and other
  kitchen equipment can be easily cleaned with the detail brush to get into all the nooks
  and crannies. Mould stains around door gaskets can be removed with the detail brush.
  NOTE : when cleaning small electrical appliances always unplug them from outlet
  before cleaning. To clean counter tops, use the floor brush with a terry cloth attached.
  For heavily soiled areas, use the brush without the terry cloth towel first in order to
  loosen the debris, then follow with a terry cloth attached to finish.
  NOTE : Wipe with a towel immediately before the cleaned area dries. When cleaning
  the oven, use the detail brush to clean around the elements and drip trays. Use the
  detail brush for cracks, crevices and hard to reach areas.
  Hints
  The Ultra Steam Shark II has many uses that have not been mentioned. This was
  meant only to give you a general idea of what can be achieved with the unit.It is
  most helpful to always have a terry cloth or paper towel ready to use for removal of
  moisture and residue. 100% white cotton towels work best.
  You can clean the brushes with your steam cleaner. To clean the floor brush, hold at
  one end and use the concentrator to simply blow off dirt into the garbage can. When
  cleaning the detail brush, use a pair of pliers to hold and blow dirt as above or place in
  the basket of your dishwasher.
  CARE AND MAINTENANCE
  If you consistently use demineralized or distilled water, cleaning the tank is
  unnecessary.
  RINSING OUT THE STEAM CLEANER
  Normally, a periodic rinse of your Ultra Steam Shark II will free it from deposits. This
  is recommended every 10 – 15 tankfulls, to free up any scale deposits from the tank.
  Fill the boiler with water and shake the cleaner vigorously. Tilt the cleaner upside
  down to empty the boiler of water and any scale deposits.
  DESCALING YOUR STEAM CLEANER • Page 50

  DO230SR

  If the tap water in your area contains a high level of calcium deposits and you have
  been using tap water to do your steam cleaning you should descale your unit after 10
  – 15 tankfulls.
  Step 1 Unplug the steam cleaner from the power source before you descale the
  boiler. Allow to cool.
  Step 2 Fill the boiler with 1 part vinegar and 4 parts water and leave overnight or
  for a period of approximately 8 hours. Do not screw the safety/filler cap onto the
  steam cleaner while you are descaling the boiler. Do not use the steam cleaner while
  descaling solution is inside the boiler.
  Step 3 After the period of soaking, turn the steam cleaner upside down to empty
  solution from the boiler. Due to the fact that a small amount of solution will be left
  in the boiler, it is necessary to rinse the boiler out with clean water 2 or 3 times. Your
  steam cleaner is now ready for use.
  ATTACHING THE SHOULDER STRAP
  Using the detachable shoulder strap allows for greater freedom of movement when
  both hands are needed for various cleaning tasks.
  To attach the shoulder strap to the steam cleaner, simply snap the shoulder strap hooks
  onto the connection rings on the unit body.
  When using the Ultra Steam Shark II with the shoulder strap, avoid rocking or tilting
  the unit excessively as this may cause water to enter the hose and be discharged along
  with the steam. • Page 51

  DO230SR • Page 52

  LINEA 2000 - Industriezone Klein Gent - Bouwelven 12A - 2280 Grobbendonk - Tel 014/21.71.91 - Fax : 014/21,54,63


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Domo DO230SR wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Domo DO230SR in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,48 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info