615217
1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/3
Nächste Seite
4342
NEDERLANDS NEDERLANDS
PRESENTATIE
De BM740 is een compact en polyvalent krachtstation voor thuisgebruik.
Door te trainen op dit apparaat, verstevigt u uw spieren en verbetert u uw fysieke conditie door uw spieren stuk voor stuk te oefenen.
Dankzij zijn hoge weerstand kan de BM740 u begeleiden naarmate u vorderingen maakt.
U heeft voor een Fitness-toestel van het merk DOMYOS gekozen. Wij danken u voor uw vertrouwen.
Het merk DOMYOS werd opgericht om alle sportbeoefenaars toe te laten in topconditie te blijven.
Werkelijk een product dat op punt gesteld werd door sportbeoefenaars voor sportbeoefenaars.
Wij zullen al uw opmerkingen en suggesties betreffende het DOMYOS product dankbaar in ontvangst nemen.
Om dit te bereiken, is het volledig team van uw winkel alsook de afdeling productontwikkeling van de DOMYOS producten één en al aan-
dacht. Als u ons wilt schrijven, kunt u ons een mail sturen op het volgende adres: domyos@decathlon.com.
Wij wensen u een goede training en hopen dat dit DOMYOS product voor u synoniem zal zijn van genoegen.
Optie lat pulley
greep voor
biceps curl
Veiligheidshaak
Regelstang
rugleuning
Rugleuning
Regelbare gewichtenhouder
Bicepsdesk
Leg
Squat rack
Handgreep voor
de regeling
Opbergplaats
voor de opties
ACHTER
VOOR
RECHTERKANT
LINKERKANT
BM 740
70 kg
154 lbs
170 x 74 x 25 cm
67 x 29 x 10 inch
1. Lees al de instructies van deze gebruiksaanwijzing voor u het pro-
duct gebruikt. Gebruik dit product alleen zoals beschreven in deze
handleiding. Bewaar deze handleiding zolang u het product
gebruikt.
2. Dit apparaat moet worden gemonteerd door een volwassene.
Dit moet zorgvuldig gebeuren, zonder overhaasting.
3. De eigenaar van het toestel moet zich ervan verzekeren dat alle
gebruikers van het product goed op de hoogte zijn van alle voor-
zorgsmaatregelen.
4. Domyos kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor klachten
wegens blessure of voor schade aan elke persoon of goed die
voortvloeit uit het gebruik of verkeerd gebruik van dit product door
de koper of door elke andere persoon.
5. Verwijder vóór elke verandering van positie of oefening en vóór elke
regeling de gewichten en de stang van de steunstang of elke ande-
re optie op de bank. Neem de gewichten een voor een weg aan
weerszijden van de stang.
6. Het product is alleen bestemd voor huiselijk gebruik. Gebruik het
product niet in een commerciële, verhuur, of institutionele context.
7. Gebruik dit product binnenshuis, buiten het bereik van vocht en stof,
op een vlak en stevig oppervlak en in een voldoende grote ruimte.
Zorg dat u over genoeg ruimte beschikt om u makkelijk en veilig
rond het product te bewegen. Bescherm de vloer met een tapijt onder
het product.
8. De gebruiker is verantwoordelijk voor het goede onderhoud van het
apparaat. Controleer na de montering van het product en vóór elk
gebruik of de bevestigingselementen goed aangespannen zijn en
niet uitsteken. Controleer de staat van de stukken die het meest aan
sleet onderhevig zijn.
9. Laat bij beschadiging van uw product onmiddellijk elk versleten
of defect stuk vervangen door de naverkoopdienst van uw
DECATHLON-winkel en gebruik het product niet meer voordat het
volledig hersteld is
10. Bewaar het product niet op een vochtige plaats (rand van het
zwembad, badkamer, …).
11. Draag sportschoenen om uw voeten tijdens het trainen te bescher-
men. Draag GEEN wijde of loshangende kleren die kunnen vastra-
ken in de machine. Doe al uw juwelen uit.
12. Bind uw haren samen zodat ze u niet hinderen tijdens het trainen.
13. Als u pijn voelt of duizelig wordt tijdens het trainen, stop dan
onmiddellijk, rust even uit en raadpleeg uw arts.
14. Hou kinderen en huisdieren altijd uit de buurt van het product.
15. Breng uw handen en voeten niet in de buurt van de bewegende stukken.
16. Laat de regelingselementen niet uitsteken.
17. Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen aan
dit product.
18. Doe de oefeningen niet met gebogen, maar steeds met rechte rug.
19. Elke montering of demontering van het product moet zorgvuldig
worden uitgevoerd.
20. Maximumbelasting haltersteun: 140 kg / 300 lbs
.
21. Maximumgewicht van de gebruiker op de bank met deze belas-
ting: 110 kg / 240 lbs
.
VEILIGHEID
Waarschuwing: om ernstige verwondingen te voorkomen, leest u volgende belangrijke voorzorgsmaatregelen
door.
Model N°: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Serienummer: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Om het later makkelijk terug te vinden,
noteert u het serienummer in de daarvoor
bestemde ruimte.
WAARSCHUWING
Alle waarschuwingen lezen die op het product staan.
Voor u het materiaal gebruikt, leest u best alle
voorzorgsmaatregelen en de instructies door.
Bewaar deze handleiding om hem later te kunnen
raadplegen.
Serienummer
GEBRUIK
Voor een optimale training moet u de volgende aanbevelingen
opvolgen:
Beginners trainen best enkele weken met lichte gewichten om
hun lichaam te laten wennen aan de spiertraining.
• Doe voor elke training een cardiovasculaire opwarming, reek-
sen zonder gewichten of opwarm- en stretchoefeningen op de
vloer. Voer de belasting geleidelijk aan op.
• Doe alle bewegingen regelmatig, zonder schokken.
Hou de rug altijd plat. Maak hem niet hol of rond tijdens de
beweging.
Beginners moeten werken in reeksen van 10 tot 15 herhalin-
gen, meestal 4 reeksen per oefening. Wissel de spiergroepen
af. Train uw spieren niet elke dag maar spreid uw trainingen.
Voorbeeld van een trainingsschema:
MAANDAG: BORSTSPIEREN/TRICEPS
DINSDAG: SCHOUDERS/BUIKSPIEREN
WOENSDAG: RUG/BICEPS
DONDERDAG: RUSTDAG
VRIJDAG: BOVENBEENSPIEREN/BUIKSPIEREN
ZATERDAG/ZONDAG: RUSTDAG
ONDERHOUD
Om te vermijden dat transpiratie de zitting aantast, moet u een handdoek gebruiken of de zitting na elk gebruik afdrogen.
De mobiele delen moeten lichtjes worden geolied om hun werking te verbeteren en elke onnodige sleet te voorkomen.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Domyos BM 740 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info