Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/4
Nächste Seite
Drayton
Digistat +3 RF
Programmeerbare draadloze ruimte/ kamerthermostaat
5-2 dage/ 7 dagen.
Model : RF 701/ 22092
Spanningsvoorziening:
Thermostaat : Batterij
Ontvanger : 230 V
Gebruikersinstructies.
Uw Digistat +3 RF
De Digistat +3 is een programmeerbare thermostaat, voor zowel ,5 en 2 / of 7 dagen. Bij de 5-2 dagen settings programmeert u de week en het weekend
verschillend. Bij de 7 dagen functie, kunt u alle dagen verschillend programmeren. Elk programma geeft u de mogelijkheid om 6 schakeltijden per dag
in te stellen.
Klok instellingen
De +3RF thermostaat is voorzien van een real time klok, die is ingesteld in de fabriek. Daarom hoeft de klok in te stellen. Een bijkomend voordeel is ,
dat u niet zelf hoeft te wijzigen bij de zomer en wintertijden, maar dit wordt automatisch door deze klok gedaan.
Algemene werking
Als de thermostaat in de auto mode staat, ( de kleine pijl onder de tijdsaanduiding staat daar dan op auto), dan kan de temperatuur voor een korte tijd
worden veranderd, t.o.v. de geprogrammeerde temperatuur. Dit kan dan door de + en de – knop in te drukken naar de door u gewenste temperatuur. De
temperatuur zal weer worden veranderd, wanneer de klok de eerst volgende wijzigingstijd bereikt. De thermostaat zal dan weer volgens het
geprogrammeerde programma verder functioneren. De door u nu ingesteld, verschijnt tijdelijk in de display en na enige tijd als het geheel is gewijzigd,
zal de werkelijke ruimtetemperatuur weer in de display verschijnen en zal het vlam symbool aangeven dat de verwarming is ingeschakeld.
Een knipperend vlammetje in de display geeft aan dat de thermostaat in een tijdelijk programma is gestart, (zie het speciale aandacht punt)
Hoe ziet u dat de batterijen moeten worden vervangen?
Als de batterij functie op een te laag niveau komen, om alle functies die deze thermostaat vereist, te waarborgen, zal er links in de display een batterij
icon gaan knipperen ( zie fig. 1), u heeft nog enige dagen de tijd om ze te vervangen.
Vervang de batterijen door 2 nieuwe , 1,5 V IEC LR 6 (batterijen AA) Alkaline batterijen. Alleen Alkaline om de functies goed te laten werken.
Wanner het batterij icoon niet meer knippert,maar continue brandt en alleen nog in de display brandt, dan dient u per direct de batterijen te vervangen.
De programma’s kunnen dan niet meer goed functioneren. Vervangen ze en het geheel zal weer werken zo als is ingesteld.
Hoe vervangt u de batterijen??
Gebruik bij het verwijderen van het dekseltje, waar de batterijen achter liggen, een muntstuk. Vervang de batterijen door 2 nieuwe , 1,5 V IEC LR 6
(batterijen AA) Alkaline batterijen en let op dat u de batterij ligging, + en – in de juiste richting plaatst. En vervolgens plaatst u het deksel en druk het
geheel goed dicht. (Zie fig. 3)
Basis instellingen
De Digistat +3RF is een programmeerbare thermostaat, 5-2 dagen/ 7 daags product. 5-2 geeft u de mogelijkheid om de werkweek en het weekend
gescheiden te programmeren. Het 7 daags programma stelt u in staat om alle dagen een eigen, wisselende temperatuur en tijdssetting te bepalen.
Elk programma geeft u de mogelijkheid om 6 x de tijd te wijzigen en de temperatuur in te stellen.
Voor ingesteld programma van af de fabriek +3 RF
Your +
Event 1 2 3 4 5 6
Time 6:30 8:30 12:00 14:00 16:30 22:30
Temperature 20.0 16.0 16.0 16.0 21.0 7.0
Event 1 2 3 4 5 6
Time 7:00 9:00 12:00 14:00 16:00 23:00
Temperature 20.0 18.0 21.0 18.0 21.0 7.0
Zoals u ziet , om 6:30 , de verwarming schakelt in, om tot 20° C te verwarmen. Om 8:30 schakelt de temperatuur instelling over naar 16° C en zal de
gehele dag op dit niveau blijven.Om16:30 wordt de temperatuur instelling gewijzigd naar 21° C en zal daarna op een gegeven instelling zakken tot de
ingestelde nacht temperatuur.
Dit zal dan elke dag het zelfde programma zijn.
Zoals u ziet de verwarming zal aangaan om 7:00 om te gaan verwarmen tot 20° C en wordt om 9:00 gewijzigd in 18° C en dit blijft tot 12:00.Dan wordt
de temperatuur gewijzigd naar 21° C tot 14:00. en zal daarna dalen naar 18° C .Om 16:30 wordt de verwarming ingeschakeld om naar 21° C te
verwarmen en om 23:00 zal de verwarming in de ingestelde nachtverlaging worden geschakeld. Daarna zal om 7:00 het geheel weer van voor af aan
beginnen .Zie boven de grafieken
Het instellen van de tijden en temperaturen voor de 5-2 instelling
1. Als de thermostaat in de automode staat druk 1 x op > knop en druk dan op de + knop totdat de display knippert en dit laat zien.
2. Druk nogmaals op de > knop en de display laat het volgende zien, de tijd knippert, gebruik de + en – knop om de 1
e
tijd in te stellen.
3. Druk vervolgens weer op de > knop en druk daarna op de + of – knop om de gewenste temperatuur in te stellen.( temp. Knippert). Druk vervolgens
weer op de knop om de temp en tijd te bevestigen en ga zo naar de volgende tijd temperatuur periode. Bevestig iedere keer de tijd en temperatuur
door de > knop in te drukken. Zo kunt u maximaal 6 periodes programmeren.
4. Nadat de week is geprogrammeerd, kunt op de zelfde wijze het weekend gaan programmeren. Ook nu kunt u maximaal 6 periodes programmeren.
5. Wanneer u de laatste temperatuur heeft geprogrammeerd, druk op de > knop en vervolgens druk nog verscheidene keren op de > of < knoppen, om
het programma te verlaten, totdat u het pijltje links onder de tijd weer op auto staat.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Drayton Erie Digistat +RF3 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Drayton Erie Digistat +RF3 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,03 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info