Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
INSTALLATIEVOORSCHRIFT EN GEBRUIKERSHANDLEIDING NL/BE
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION ET MODE D’EMPLOI FR/BE/LU/CH
DECO
ODEON
OPERA
BASTILLE
PIGALLE
ELYSÉE
Bewaar dit document zorgvuldig
Conservez soigneusement cette notice
957.546.02
DRU VERWARMING B.V.
HOLLAND
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  INSTALLATIEVOORSCHRIFT EN GEBRUIKERSHANDLEIDING NL/BE
  INSTRUCTIONS D’INSTALLATION ET MODE D’EMPLOI FR/BE/LU/CH

  DECO
  ODEON
  OPERA
  BASTILLE
  PIGALLE
  ELYSÉE

  Bewaar dit document zorgvuldig
  Conservez soigneusement cette notice

  DRU VERWARMING B.V.
  HOLLAND
  957.546.02 • Page 2

  Hierbij verklaren wij dat de DRU modellen Deco in overeenstemming zijn met het CE typeonderzoekscertificaat E 1490 en dat zij voldoen aan de Europese richtlijn inzake gastoestellen
  90/396/EEC.
  Nous déclarons par la présente que les modèles DRU Deco sont conformes au certificat
  d'examen de type CE E 1490 et qu'ils satisfont à la directive européenne relative aux appareils
  à gaz 90/396/CEE. • Page 3

  INHOUD

  Maatregelen tegen het werken van de TTB . . . . . . . .3
  Uitvoering van de TTB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
  Gebruikershandleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
  Aansteken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
  Temperatuur regelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
  Uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
  Belangrijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
  Algemene opmerkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
  Onderhoud en reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
  Verkleuring van wanden en plafonds . . . . . . . . . . . . . .5
  Eerste maal stoken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
  Extra bescherming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
  Afdanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
  Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
  Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

  Woord vooraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
  Uitpakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
  Aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
  Installatievoorschrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
  Gassoort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
  Belangrijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
  Plaatsbepaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
  Aansluiting op het schoorsteenkanaal . . . . . . . . . . . .2
  Plaatsen van de aluminium schermplaat . . . . . . . . . . .2
  Aansluiting van de gastoevoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
  Gloeikooltjes plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
  Plaatsen van de mantel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
  Vloerplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
  Dit toestel is voorzien van een TTB . . . . . . . . . . . . . .3
  Oorzaak werking van de TTB kan zijn . . . . . . . . . . . .3

  Deco
  1

  N e d e r l a n d s

  INHOUD • Page 4

  INSTALLATIEVOORSCHRIFT

  Woord vooraf

  Plaatsbepaling
  • Het toestel mag alleen geplaatst worden in een goed
  geventileerde ruimte, zodat er altijd voldoende
  luchttoevoer is.
  • Het toestel mag niet geplaatst worden tegen een wand
  van brandbaar materiaal tenzij deze door een isolatieplaat
  is beschermd.
  • Houd de verbinding tussen pijpmond en schoorsteenkanaal zo kort en zo recht mogelijk. Het gasregelblok
  moet goed bereikbaar zijn.
  • De minimum afstand van de achterplaat tot de muur
  bedraagt 70 mm.

  Geachte klant,
  Vriendelijk bedankt voor de aankoop van dit DRU
  product. Onze producten zijn ontwikkeld en gefabriceerd
  volgens de hoogst mogelijke kwaliteits-, prestatie- en
  veiligheidseisen. Hierdoor kunt u rekenen op jarenlang
  probleemloos gebruiksplezier.
  In dit boekje vindt u instructies voor installatie en gebruik
  van uw nieuwe toestel. Lees de instructies en
  gebruikershandleiding goed door, zodat u zich vertrouwd
  maakt met het toestel.Wilt u meer ondersteuning, neem
  dan contact op met uw leverancier.

  Aansluiting op het schoorsteenkanaal
  • Laat eerst het schoorsteenkanaal vakkundig reinigen
  alvorens het toestel hierop aan te sluiten. Hoewel het
  toestel kan werken met een zeer kleine schoorsteentrek
  adviseren wij een jaarlijkse controle van de schoorsteen
  op eventuele verstoppingen e.d.
  • De inwendige diameter van de pijpmond is 101 mm.
  • Gebruik voor de verbinding pijpmond-schoorsteenkanaal
  corrosievast materiaal.
  • Deze verbindingspijp mag nooit lager geplaatst worden
  dan de pijpmond van de kachel.
  • Leg een langere verbindingspijp van de pijpmond naar het
  schoorsteenkanaal onder afschot (2%) in de richting van
  de pijpmond.

  Uitpakken
  Wanneer u klaar bent met uitpakken, dient de verpakking
  via de reguliere weg te worden afgevoerd.

  Aansluiten
  Dit toestel dient te worden aangesloten door een bevoegd
  installateur.

  INSTALLATIEVOORSCHRIFT
  Gassoort

  Plaatsen van de aluminium schermplaat

  Dit toestel is bestemd voor het land en geschikt voor de
  gassoort dat is vermeld op de typeplaat. Controleer of de
  gassoort en de gasdruk ter plaatse overeenkomen met de
  vermelding op het typeplaatje. Houdt u aan de
  gasinstallatievoorschriften en eventuele plaatselijke
  voorschriften. Het toestel dient door een bevoegd
  installateur te worden aangesloten.

  Deze dient bij installatie van het toestel onder de voet van
  het binnenwerk geplaatst te worden. De plaat zover naar
  achteren schuiven dat de voorzijde gelijk ligt met de
  voorzijde van de plaatstalen voet.

  Aansluiting van de gastoevoer
  Het toestel wordt geleverd met 3/8" buitendraad.
  Gebruik in de toevoerleiding een gekeurde aansluitkraan
  met koppeling (voor België moet deze B.G.V. gekeurd zijn).
  Verder geldt:
  • Ontlucht de toevoerleiding voordat het toestel wordt
  vastgekoppeld.
  • Vermijd spanningen op het gasregelblok en de leidingen.
  • Controleer de aansluitingen op gasdichtheid.

  Om het toestel te laten werken op propaan dient het
  omgebouwd te worden door een bevoegd installateur.
  Een ombouwset is via hem te bestellen.

  Belangrijk
  • Zorg ervoor dat evt. overgordijnen of andere brandbare
  materialen minstens 50 cm van het toestel verwijderd zijn.
  • Let op! Aanraking van hete delen kan brandblaren
  veroorzaken!
  • Het toestel dient door een erkend installateur
  geïnstalleerd te worden.
  • Het plaatsen van een z.g. stoffilter op of onder de mantel
  is niet toegestaan.
  • Natte kleding, handdoeken e.d. niet op de kachel te
  drogen hangen!

  2 • Page 5

  INSTALLATIEVOORSCHRIFT

  Oorzaak werking van de TTB kan zijn:
  • Er is totaal geen of te weinig toevoer van verse lucht in
  de woning (alle kieren afgedicht en ventilatie-openingen
  afgesloten).
  • De doorlaat van het schoorsteenkanaal is geheel of
  gedeeltelijk geblokkeerd.
  • De schoorsteenuitmonding is niet juist uitgevoerd,
  waardoor valwinden in het schoorsteenkanaal kunnen
  ontstaan.

  Deze zijn vanuit de fabriek reeds gemonteerd.Wanneer
  deze moeten worden vervangen ga dan als volgt te werk:
  • Verwijder de 8 moeren.
  • Glasraam afnemen.
  • Verwijder de kapotte gloeikooltjes.
  • Plaats de gloeikooltjes gelijkmatig verdeeld op het
  raamwerk in de verbrandingskamer ( fig. 1).
  • Glasraam terug plaatsen.
  • 8 moeren vast draaien.

  Maatregelen tegen het werken van de TTB
  Na afkoeling van de TTB kan het toestel opnieuw worden
  ontstoken.
  Indien de beveiliging opnieuw werkt kan er een raam of
  luchttoevoer opening geopend worden.
  Wordt met deze handeling de storing opgeheven, dan
  betekent dit dat de woning hermetisch dicht is en het
  toestel zijn verbrandingsgassen niet via de schoorsteen
  kan afvoeren. Er zal een luchttoevoeropening in de
  woning moeten worden aangebracht of open gehouden.
  Blijft de beveiliging na deze handelingen nog werken, dan
  dienen de bovengenoemde andere mogelijke oorzaken te
  worden onderzocht en opgeheven.
  De beveiliging mag niet buiten werking worden gesteld.
  fig. 1

  Let op: Bij een herhaald in werking treden van
  de TTB, moet men contact opnemen met een
  bevoegd gasinstallateur.

  Plaatsen van de mantel
  Bij plaatsing van de mantel dienen de pennen op de
  voetsteunen van het toestel in de gaten aan de onderzijde
  van het mantelfront gecentreerd te worden en dient de
  achterrand van de mantel in de mantelsteunen te vallen.

  Uitvoering van de TTB
  De TTB beveiliging is van enkele speciale componenten
  voorzien die bij eventuele vervanging ook weer toegepast
  dienen te worden.
  Het aanbrengen van een "standaard" thermokoppel wordt
  ten zeerste afgeraden.

  Vloerplaat
  De vloerplaat onder het toestel plaatsen, zodanig dat de
  uitsparingen om de plaatstalen voeten van het binnenwerk
  vallen.

  Dit toestel is voorzien van een TTB
  De TTB is een Thermische Terugslag Beveiliging die
  reageert op het terugstromen van verbrandingsgassen
  via de trekonderbreker van het toestel in de woonkamer.
  Bij terugslag van verbrandingsgassen wordt het thermokoppel onderbroken door de TTB, waardoor de gastoevoer naar de branders afgesloten wordt.
  Met deze beveiliging wordt voorkomen dat verbrandingsgassen voor langere tijd de woning instromen. De veiligheid reset zich na enkele minuten vanzelf en het toestel
  kan opnieuw ontstoken worden.

  Deco
  3

  N e d e r l a n d s

  Gloeikooltjes • Page 6

  GEBRUIKERSHANDLEIDING

  GEBRUIKERSHANDLEIDING
  Aansteken
  De druktoets A (symbool
  )
  E
  indrukken en ingedrukt houden.
  Daarna tevens de ontsteektoets E
  (symbool
  ) één of twee maal
  indrukken waardoor de waakvlamB
  brander ontstoken wordt.
  A
  Controleer of de waakvlam brandt.
  (achter het glasraampje aan de voorC
  zijde). Indien de waakvlam brandt, de
  druktoets A nog ca. 10 sec. geheel
  ingedrukt houden. Daarna toets A
  D
  loslaten en controleren of de waakvlam blijft branden. Afhankelijk van de stand van de thermostaatknop D en de kamertemperatuur kan de hoofdbrander onmiddellijk na het loslaten van toets A door de
  waakvlam ontstoken worden.
  Temperatuur regelen
  De stand van de thermostaatknop D bepaalt de
  temperatuur in de kamer. Stand 7 (met 7 tegenover het
  indicatiepunt C) geeft de hoogste temperatuur en stand 1
  de laagste.
  De thermostaat regelt modulerend tussen "volstand" en
  "kleinstand" van de brander en bij een kleine
  warmtebehoefte tussen "kleinstand" en "N".
  De thermostaat houdt de kamer automatisch op de
  gewenste ingestelde temperatuur.
  Het is geen enkel bezwaar om het toestel ‘s nachts te
  laten doorbranden; het is volledig beveiligd.
  De thermostaat is voorzien van een vorstbeveiliging. Dit is
  stand N op de thermostaatknop D. Bij een
  omgevingstemperatuur van onder de 10ºC wordt het
  ventiel automatisch geopend, waardoor het toestel de
  ruimte verwarmd tot 10ºC. Indien dit niet gewenst is, dient
  het toestel uitgeschakeld te worden
  Uitschakelen
  Druktoets B (met symbool o ) indrukken. De gastoevoer
  naar de hoofd- en de waakvlambrander is dan gesloten.
  Belangrijk
  Een ingebouwde veiligheidsvergrendeling treedt in werking
  wanneer het toestel op ,,UIT" (gesloten stand) wordt
  gezet.Wacht daarom 5 minuten alvorens het toestel
  opnieuw te ontsteken. Probeer binnen deze tijd niet de
  aansteekknop in te drukken, daar deze door de
  veiligheidsvergrendeling geblokkeerd is. Forceer de knop
  niet, omdat het mechanisme dan kan worden beschadigd.
  Let op: Bij een herhaald in werking treden van
  de TTB, moet men contact opnemen met een
  bevoegd gasinstallateur.

  4 • Page 7

  ALGEMENE OPMERKINGEN

  Tijdens de eerste maal stoken kan er een onaangename
  geur ontstaan, die wordt veroorzaakt door het uitdampen
  van de lak. Dit verdwijnt na enkele uren. Daarom raden wij
  u aan het toestel de eerste maal op de hoogste stand te
  stoken terwijl u tevens het vertrek waarin de kachel staat
  goed ventileert.

  Onderhoud en reiniging
  Uw toestel dient eenmaal per jaar door een gekwalificeerd
  bedrijf te worden gecontroleerd, en waar nodig, hersteld
  of gereinigd. De controle en het onderhoud dient in ieder
  geval een goede en veilige werking van het toestel te
  omvatten. U kunt hiervoor gebruik maken van uw
  gasinstallateur of een gespecialiseerd onderhoudsbedrijf.
  Het verdient aanbeveling om vóór en tijdens het
  stookseizoen het toestel enkele malen stofvrij te maken.
  Op de binnenkant van het glasraam kan zich na verloop
  van tijd aanslag vormen U kunt deze verwijderen met een
  vochtige doek of met een nietkrassend reinigingsmiddel
  (zoals koperpoets). Doe dit zodra aanslag verschijnt, zodat
  deze niet kan inbranden en reinigen onmogelijk wordt. Bij
  het reinigen van de mantel geen bijtende of schurende
  middelen gebruiken. Lakbeschadigingen, bijvoorbeeld door
  het plaatsen van voorwerpen op of tegen de mantel, vallen
  buiten de garantie.

  Extra bescherming
  Indien het toestel in een vertrek geïnstalleerd wordt waar
  jonge kinderen of hulpbehoevende mensen zonder
  toezicht verblijven, is het wenselijk het toestel af te
  schermen.

  Afdanken
  Indien u het toestel vervangt of verwijdert, moet u het
  toestel via de reguliere weg afvoeren.Voordat tot
  demontage wordt overgegaan eerst de aansluitkraan met
  koppeling dichtdraaien. De koppeling tussen aansluitkraan
  en toestel losdraaien. Het gehele toestel kan nu worden
  gedemonteerd en afgevoerd.

  Let op: Bij het vervangen van het thermoelement moet
  de wartel in het gasregelblok handvast gedraaid worden,
  waarna deze met een steeksleutel een kwartslag
  aangedraaid moet worden.

  Garantie
  De garantie op uw DRU toestel wordt verleend via uw
  leverancier. In geval van storingen dient u altijd met hem
  contact op te nemen. Uw leverancier zal DRU inschakelen
  indien hij dit noodzakelijk acht. De fabrieksgarantie op uw
  toestel bedraagt 2 jaar na datum van aankoop.

  Verkleuring van wanden en plafonds
  Bruinverkleuring is een vervelend probleem en is moeilijk
  op te lossen. Bruinverkleuring kan worden veroorzaakt
  door onder andere stofverbranding veroorzaakt door te
  weinig ventilatie, door het roken van sigaretten of het
  branden van kaarsen.
  Deze problemen kunnen worden voorkomen door:
  Het vertrek waar het toestel zich bevind goed te
  ventileren. Een goede richtlijn hiervoor is:
  Bij nieuwbouw
  Bij bestaande bouw

  : 3.24 m3 / uur per m2
  vloeroppervlak van een vertrek.
  : 25.20 m3 / uur voor een
  vertrek.

  Maak zo weinig mogelijk gebruik van kaarsen en
  olielampjes en houd het verbrandingslontje zo kort
  mogelijk. Deze "sfeerbrengers" zorgen voor aanzienlijke
  hoeveelheden vervuilde en ongezonde roetdeeltjes in uw
  woning. Rook van sigaretten en sigaren bevat o.a.
  teerstoffen die bij verhitting eveneens op koudere en
  vochtige muren zullen neerslaan. Bij een nieuw gemetselde
  schouw of na een verbouwing wordt aanbevolen minimaal
  6 weken te wachten voordat men gaat stoken, het
  bouwvocht moet namelijk geheel verdwenen zijn uit
  wanden, vloer en plafond.

  Deco
  5

  N e d e r l a n d s

  Eerste maal stoken

  ALGEMENE OPMERKINGEN • Page 8

  6 • Page 9

  TABLE DES MATIÈRES

  Causes de la mise en marche de la PRT . . . . . . . . . . .9
  Mesures à prendre après le fonctionnement
  de la PRT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
  Exécution de la PRT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
  Mode d’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
  Allumage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
  Réglage de la température . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
  Extinction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
  Remarques générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
  Entretien et nettoyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
  Changement de couleur des murs et plafond . . . . .11
  La première mise en service . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
  Protection supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
  Mise aux déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
  Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
  Détails techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

  Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
  Déballage de l’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
  Branchement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
  Instructions d’ installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
  Sorte de gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
  Important . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
  Emplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
  Raccordement au canal de la cheminee . . . . . . . . . . .8
  Placement d’une plaque de protection
  en aluminium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
  Raccordement à la conduite de gaz . . . . . . . . . . . . . .8
  Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
  Placement des charbons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
  Placement de l’habillage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
  Plaque de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
  L’appareil est prévu d’une PRT . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

  Deco
  7

  F r a n ç a i s

  TABLE DES MATIÈRES • Page 10

  INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

  Introduction

  • Ne mettez pas de vêtements, serviettes, etc. à sécher sur
  le poêle.

  Cher client,

  Emplacement
  • L'appareil doit être installé uniquement dans un local bien
  ventilé afin de garantir une amenée d'air suffisante.
  • L’appareil ne peut pas être placé contre un mur composé
  ou recouvert de matériaux inflammables, à moins que
  celui-ci ne soit protégé par une plaque en matériau isolant.
  • Gardez la connection entre le buselot d’évacuation du
  foyer et le canal de la cheminée aussi courte et aussi
  droite que possible. La vanne thermostatique de réglage
  doit rester accessible.
  • La distance minimum à respecter entre l’arrière de
  l’appareil et le mur est de 70 mm.

  Nous vous remercions d'avoir acheté cet article fabriqué
  par DRU.Tous nos articles sont conçus et fabriqués dans
  le respect des consignes les plus sévères de qualité, de
  performance et de sécurité. Ainsi, vous êtes assuré de
  profiter de votre achat pendant des années, sans aucun
  problème.
  Dans ce livret, vous trouverez des instructions pour
  l'installation et l'utilisation de votre nouveau foyer.
  Lisez avec attention toutes les instructions ainsi que le
  manuel de l'utilisateur afin de vous familiariser avec cet
  appareil. Pour toute assistance supplémentaire, veuillez
  contacter votre fournisseur.

  Raccordement au canal de la cheminee
  • Faites nettoyer soigneusement et dans les règles de l’art le
  conduit de fumées avant d’y raccorder l’appareil. Bien que
  celui-ci puisse fonctionner avec un petit tirage, nous vous
  conseillons de faire procéder à un contrôle annuel de
  votre cheminée afin de prévenir d’éventuelles obstructions
  et autres problèmes
  • Le diametre intérieur de l'embouchure de tube est de 101
  mm.
  • Pour le raccordement de l'embouchure de tube au canal
  de la cheminée, utilisez du material résistant à la
  corrosion.
  • Cetuyau de raccord ne peut jamais être placé plus bas que
  l'embouchure du tube du poêle.
  • Placez un tube de raccordement plus long depuis
  l'embouchure du tube vers le canal de la cheminée, avec
  inclinaison (2%) en direction de l'embouchure du tube.

  Déballage de l’appareil
  Après avoir déballé l’appareil, jetez l’emballage
  conformément aux règles en vigueur.

  Branchement
  Cet appareil doit être branché par un installateur
  compétent.

  INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
  Sorte de gaz
  Cet appareil est destiné au la pays et adapté au type de gaz
  spécifié sur la plaque signalétique.
  Vérifiez que le type et la pression du gaz sur les lieux de
  l'installation sont conformes aux informations figurant sur
  la plaquette de type. Respectez les consignes d'installation
  relatives au gaz ainsi que toute prescription locale.
  L'appareil doit être branché par un installateur compétent.

  Placement d’une plaque de protection
  en aluminium
  Celle-ci doit être placée, lors de l'installation du
  convecteur, en dessous de la chambre de combustion.
  Glisser la plaque vers l'arrière de façon à ce que l’avant
  soit à la hauteur du pied en tôle d'acier.

  Pour faire fonctionner l’appareil au gaz propane, il doit
  être converti par un installateur reconnu.Vous pouvez
  commander un jeu de conversion par son biais.

  Raccordement a la conduite de gaz

  Important

  L’appareil est livré avec un raccordement 3/8" extérieur.
  Dans le conduit d'alimentation, utilisez un robinet d'arrêt
  agréé avec raccord. (En Belgique, ce robinet doit être agréé
  par B.G.V.). Par ailleurs, respectez les consignes suivantes :
  • Faites le vide d'air du conduit d'alimentation avant de
  brancher définitivement l'appareil.
  • Évitez toute tension sur les conduits et sur le robinet de
  commande.
  • Vérifiez que les branchements ne laissent pas échapper de gaz.

  • Veillez à ce que les rideaux ou tout autre matériel
  inflammable soient au moins à une distance de 50 cm de
  l’appareil.
  • Attention: vous pouvez vous brûler si vous touchez des
  parties chaudes de l’appareil!
  • L’appareil doit être installé et entretenu par un installateur
  agréé.
  • Il est interdit d’installer ce qu’on appelle un filtre à
  poussières sur ou en dessous du manteau.

  8 • Page 11

  INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

  distribution de gaz aux brûleurs est coupée.
  Cette protection prévient l’afflux de gaz dans la maison. Le
  blocage s’annulera automatiquement après quelques
  minutes après quoi le feu pourra être allumé à nouveau.

  Se conformer aux prescriptions pour les installations de
  gaz et aux réglementations locales en vigueur. L'appareil
  doit obligatoirement être raccordé par un installateur
  compétent.

  Causes de la mise en marche de la PRT
  Placement des charbons

  Il n’y a aucun apport d’air frais dans la maison (toutes les
  fentes sont bouchées et toutes les ouvertures de
  ventilation sont fermées).
  Il y a insuffisamment de ventilation dans la maison ce qui
  est encore renforcé par la mise en marche d’un appareil
  d’extraction d’air mécanique (p.ex. une hotte !). Ainsi les
  gaz brûlés sont aspirés dans la maison.
  L’ouverture du tuyau de canalisation de la cheminée est
  totalement ou partiellement bloqué.
  L’embouchure de la cheminée n’est pas exécuté comme il
  faut de sorte que des rafales de vent peuvent se former
  dans la cheminée.
  S’il y a des fuites dans la connection foyer-cheminée, de
  faux tirages peuvent se former qui ont une influence
  négative sur le tirage de la cheminée.

  Ceux-ci sont montés en usine. S’il devait cependant s’avérer
  nécessaire de les remplacer, procédez comme suit:
  • dévissez les 8 écrous
  • retirez la vitre avec précaution
  • enlevez les charbons abîmés
  • placez soigneusement les nouveaux charbons sur le
  support dans la chambre de combustion (fig.1)
  • replacez la vitre
  • resserez les 8 écrous

  Mesures à prendre après le fonctionnement
  de la PRT
  Après le refroidissement de la PRT, l’appareil peut être
  rallumé à nouveau.
  Si la protection se met de nouveau en marche, une fenêtre
  ou ouverture de ventilation peut être ouverte.
  Si, en faisant cela, l’interruption se termine, cela signifie que
  la maison est hermétiquement étanche et que l’appareil ne
  peut pas faire s’écouler les gaz brûlés par la cheminée. Une
  ouverture d’apport d’air devra être faite dans la maison ou
  devra être tenue ouverte.
  Si, après tous ces actions, la protection se met toujours en
  marche, d’autres causes éventuelles, comme mentionnées
  dans le paragraphe précédent, doivent être contrôlées et
  être éliminées.
  La protection ne peut jamais être mise hors service.

  fig. 1

  Placement de l’habillage
  Centrer les ergots sur le pied de l'appareil dans les trous
  en-dessous de l'habillage. Faire en sorte que le bord
  arrière de l'habillage soit égal au support.

  Plaque de base
  Exécution de la PRT

  Placer la plaque de base de telle manière que les entailles
  soient égales aux pieds en tôle d'acier de la chambre de
  combustion.

  La protection PRT est prévue de quelques composantes
  spéciales qui, dans le cas d’un remplacement éventuel,
  doivent être appliquées.
  L’installation d’un couple électro-thermique « standard »
  n’est pas permis.

  L’appareil est prévu d’une PRT
  But et fonctionnement
  La PRT est une Protection Retour de flamme Thermique
  qui réagit au reflux des gaz de combustion par le coupetirage de l’appareil dans la pièce.
  Au cas de reflux de gaz de combustion le couple électrothermique est interrompu par la PRT de sorte que la

  Attention : En cas de déclenchement répété du
  système TTB, prendre impérativement contact
  avec un installateur gaz agréé.

  Deco
  9

  F r a n ç a i s

  Généralités • Page 12

  MODE D’EMPLOI

  Important
  Un verrouillage de sécurité incorporé se déclenche quand
  l'appareil est mis sur "Éteint" (position fermée).C'est
  pourquoi il faut attendre 5 minutes avant de rallumer
  l'appareil. N'essayez pas d'appuyer sur le bouton d'allumage
  pendant ces deux minutes, car celui-ci est bloqué par le
  système de verrouillage de sécurité. Ne forcez pas le
  bouton, sinon cela pourrait endommager le mécanisme.

  MODE D’EMPLOI
  Les boutons servant au fonctionnement de l’appareil sont
  situés sur le devant de l’appareil derrière la petite porte
  de droite.

  Allumage
  Appuyer sur le bouton A
  (le symbole
  ) et le maintenir
  E
  appuyé. Appuyer ensuite une ou deux
  fois sur le bouton E (repéré par le
  symbole
  ) afin de déclencher
  l’allumage de la veilleuse. Contrôler
  B
  si la veilleuse est allumée (derrière la
  vitre). Si la veilleuse est allumée,
  A
  maintenir le bouton A appuyé à fond
  pendant 10 secondes. Ensuite
  C
  relâcher le bouton A et contrôler si
  la veilleuse reste allumée. En fonction
  de la position du bouton du
  D
  thermostat et de la température
  ambiante, la flamme de la veilleuse peut allumer le brûleur
  dès que le bouton A a été relâché.

  Attention : En cas de déclenchement répété du
  système TTB, prendre impérativement contact
  avec un installateur gaz agréé.

  Réglage de la température
  La position du bouton du thermostat D détermine la
  température ambiante. Si vous choisissez la position 7,
  vous obtenez la température maximale, si vous choisissez
  la position 1, vous obtenez la température minimale.
  Le thermostat fait varier le débit du brûleur entre la valeur
  minimale et la valeur maximale pour atteindre et maintenir
  la température requise. Pour l’obtention de températures
  peu élevées, le thermostat fait diminuer le débit du brûleur
  jusqu’la valeur minimale ou coupe l’alimentation en gaz du
  brûleur.
  Le thermostat permet le maintien dans la pièce de la
  température choisie.Vous pouvez laisser votre radiateur
  allumé la nuit; cet appareil comporte une sécurité.
  Le thermostat est équipé d’une sécurité antigel. Elle
  correspond à la position N du bouton D du thermostat. La
  soupape s’ouvre automatiquement lorsque la température
  ambiante est inférieure à 10°C et l’appareil réchauffe
  l’atmosphère jusqu’à 10°C. Si on ne désire pas faire
  fonctionner cette sécurité, il convient de débrancher
  l’appareil.
  Extinction
  Appuyer sur le bouton B (repéré par le symbol o ).
  L’alimentation en gaz de la veilleuse et du brûleur est alors
  coupée.

  10 • Page 13

  REMARQUES GÉNÉRALES

  Lors de la première mise en service, l’évaporation de la
  laque peut provoquer une odeur désagréable. Cette odeur
  disparaîtra après quelques heures. Nous vous conseillons de
  chauffer la première fois l’appareil au maximum en prenant
  soin de bien aérer la pièce où la cheminée est installée.

  Entretien et nettoyage
  Votre appareil doit être contrôlé chaque année par une
  entreprise qualifiée. Le contrôle et l'entretien doivent
  dans tous les cas déboucher sur un fonctionnement
  correct et sans risque de l'appareil. Vous pouvez pour cela
  faire appel à votre gazinstallateur ou à une société
  d'entretien spécialisée. Il est grandement conseillé de
  dépoussiérer l'appareil plusieurs fois avant et pendant la
  saison froide. Au bout d'un certain temps, du dépôt peut
  apparaître sur la face intérieure de la vitre. Pour nettoyer,
  utilisez un chiffon humide ou un produit d'entretien non
  abrasif (pour cheminée). Procédez au nettoyage dés que
  vous voyez du dépôt pour éviter que la salissure ne cuise
  et ne puisse plus disparaître. N'utilisez pas de produit
  détergent ou abrasif pour nettoyer le manteau. Les dégâts
  causés à la laque, par des objets posés sur ou contre le
  manteau notamment, sont exclus de la garantie.

  Protection supplémentaire
  Si l’appareil est installé dans une pièce dans laquelle
  peuvent séjourner de petits enfants ou des personnes
  moins valides sans surveillance, il est préférable de prévoir
  une grille autour de l’appareil.

  Mise aux déchets
  Si vous remplacez ou enlevez l’appareil, vous êtes tenu de
  le mettre aux déchets en respectant les normes prévues à
  cet effet. Avant de démonter l’appareil, fermez d’abord le
  robinet de raccordement avec le raccord. Dévissez le
  raccord entre le robinet de raccordement et l’appareil.
  Vous pouvez maintenant démonter l’appareil et l’apporter
  à une déchetterie.

  Attention : le remplacement couple thermoélectrique
  doit se faire en tournant à la main l’émerillon du bloc de
  réglage du gaz.

  Garantie
  La garantie sur votre appareil DRU est accordée via votre
  fournisseur. En cas de pannes, veuillez toujours prendre
  contact avec ce dernier.Votre fournisseur contactera DRU
  s’il l’estime nécessaire. La garantie d’usine sur votre
  appareil s’étend sur 2 ans à compter de la date d’achat.

  Changement de couleur des murs et plafonds
  La teinte marron que prennent les murs et plafonds est un
  véritable problème qui est difficile à résoudre. Cette
  pellicule marron peut notamment provenir de la
  combustion des matériaux, d’un manque de ventilation, de
  la fumée de cigarettes ou de bougies.
  Ce problème peut être évité en ventilant suffisamment la
  pièce où l’appareil se trouve. La règle à respecter est la
  suivante :
  Pour les nouvelles constructions : 3.24 m3 / heure par m2
  de surface au sol dans
  la pièce
  Pour les constructions existantes : 25.20 m3 / heure pour
  la pièce.
  Il est recommandé d’utiliser le moins souvent possible des
  bougies et des lampes à huile et, si c’est le cas, la mèche
  devrait être la plus courte possible. Ces "éléments
  d’ambiance" sont à l’origine de quantités considérables de
  particules de suie salissantes et malsaines dans votre
  logement. La fumée de sigarettes et sigares contient
  notamment des particules de goudron qui, réchauffées, se
  déposent sur les murs frais et humides. Au cas où le
  manteau de cheminée vient d’être fait ou après des
  travaux de modification, il est conseillé d’attendre au
  moins 6 semaines pour chauffer jusqu’à ce que l’humidité
  de la construction disparaisse complètement des murs, du
  sol et du plafond.

  Deco
  11

  F r a n ç a i s

  La première mise en service

  REMARQUES GÉNÉRALES • Page 14

  12 • Page 15

  TECHNISCHE GEGEVENS, DONNÉES TECHNIQUES

  Gassoort/Sorte de gaz
  Gasdruk/Pression de gaz
  Gasverbruik/Débit de gaz
  Nom. belasting/Débit calorifique nominal Hs
  Nom. belasting/Débit calorifique nominal Hi
  Nom. /vermogen/Puissance nomial
  Hoofdbranderspuitstuk/Injecteur principal
  Kleinstelschroef/Injecteur débit réduit
  Waakvlamspuitstuk/Injecteur veilleuse
  Branderdruk/Pression au brûleur

  mbar
  l/h
  kW
  kW
  kW
  mm
  mm
  nr.
  mbar

  NL
  Aardgas/
  Gaz naturel G25
  G25
  25
  1000
  9,1
  8,2
  7,3
  Ø 3,1
  Ø 1,2
  27
  7,7

  NL
  Propaan/
  Propane G31
  G31
  30
  346
  8,2
  9,1
  7,3
  Ø 1,6
  Ø 0,9
  14
  29

  BE
  Aardgas/
  Gaz naturel G20
  G20
  20
  866
  8,2
  9,1
  7,3
  Ø 2,6
  Ø 1,4
  27
  10,5

  BE
  Propaan/
  Propane G31
  G31
  37
  346
  8,2
  9,1
  7,3
  Ø 1,6
  Ø 0,9
  14
  29

  HOOFDAFMETINGEN BASTILLE
  DIMENSIONS PRINCIPALES BASTILLE

  Deco
  13 • Page 16

  TECHNISCHE GEGEVENS, DONNÉES TECHNIQUES

  HOOFDAFMETINGEN OPERA
  DIMENSIONS PRINCIPALES OPERA

  14 • Page 17

  TECHNISCHE GEGEVENS, DONNÉES TECHNIQUES

  HOOFDAFMETINGEN PIGALLE
  DIMENSIONS PRINCIPALES PIGALLE

  Deco
  15 • Page 18

  TECHNISCHE GEGEVENS, DONNÉES TECHNIQUES

  HOOFDAFMETINGEN ELYSEE
  DIMENSIONS PRINCIPALES ELYSEE

  16 • Page 19

  TECHNISCHE GEGEVENS, DONNÉES TECHNIQUES

  HOOFDAFMETINGEN ODEON
  DIMENSIONS PRINCIPALES ODEON

  Deco
  17 • Page 20


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für DRU PIGALLE wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von DRU PIGALLE in der Sprache / Sprachen: Holländisch, Französisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,34 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info