647939
1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
GB
DYMOND LED WORK LIGHT 10W
See Illustraon I
1. Thumbscrews
2. Padded handle
3. Mounng bracket
4. 1pc SURFACE 9 chip SMD LED
5. 3 meter XL power cable
INTRODUCTION
Your DYMOND LED work light is a portable lighng soluon that illuminates your work
space and helps you to get the job done! Perfect for domesc jobs in and around the house
or work space.
SAFETY PRECAUTIONS
• Do not immerse the product in water.
• Do not cover the unit during use, make sure there is sucient venlaon.
• Do not use the unit if you suspect that it is damaged. Do not try to open or repair the
unit yourself. To avoid considerable subsequent damage to the device, only let a qualied
expert repair the unit otherwise the warranty will be void.
• Keep the work light away from children, it is not a toy.
• Avoid direct eye contact with the unit, the light beam might hurt your eyes.
• When not in use, make sure to store the Work Light in a safe and dry locaon, avoid
extremely high or low temperatures.
• The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer
or his service agent or a similar qualied person.
• If the external exible cable or cord of the luminaire is damaged, it shall be exclusively
replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualied person in order
to avoid a hazard.
• NOTE: The minimum distance from the luminaire to any lighted objects shall be kept
at least 0.3 m.
OPERATION
• Plug the power cable plug in a wall socket to turn ON the unit.
• Remove the power cable plug from the wall socket to turn OFF the unit.
• The posion of the lamp can be adjusted by loosening the thumb screws, which allows
the lamp to turn & lt.
NOTE: You can also make a xed installaon by xing the mounng bracket (3) to a
(wooden) wall or ceiling. See illustraon II.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
LED QTY 1pc SURFACE 9 chip SMD LED
LED power 10W max. / 700 Lumen max.
Input AC 100-240V 50/60 Hz
Color temperature 3700K (natural white)
Beam angle 120°
LED life > 25000 hours
Color Black/Yellow
Size 115 x 85 x 75 mm
Weight 650g
SUPPORT
For more informaon, technical quesons and return requests concerning this product,
you should contact support@dymond.nl.
GUARANTEE
Copyright © Dymond. Dymond is a registered trademark of TE-Group NV. The Dymond®
brand stands for superior product quality and outstanding customer service. That is why
Dymond® warrants this product against all defects in material and workmanship for a
period of two (2) years from the date of original purchase of the product. The terms of
this guarantee and the extent of responsibility of Dymond under this warranty can be
downloaded from the website: www.dymond.nl.
As a consumer, you are legally obligated to dispose of or return empty
baeries! Baeries marked with the Recycling symbol and bearing the symbol
of the crossed out rubbish bin must never be put into the domesc trash!
You can hand in your baeries at the public collecon points in your local
authority or anywhere where baeries of the type involved are sold. This
product contains valuable raw materials, which can be recycled. Please hand
in this product at your waste collecon point or your local authority.
The lighng ng is designed, produced and tested in accordance with the
strictest European safety standards.
For indoor use only
NL
DYMOND LED WERKLAMP 10W
Zie aeelding I
1. Schroeven
2. Handvat met zachte handgreep
3. Montagebeugel
4. 1pc SURFACE 9 chip SMD LED
5. 3 meter XL stroomkabel
INLEIDING
Uw DYMOND LED werklamp is een draagbare lamp die uw werkruimte verlicht en u helpt
om de klus te klaren! Perfect voor hushoudelijke klussen in en rond het huis of de werkplek.
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
• Dompel het product niet onder in water.
• Bedek het apparaat niet jdens het gebruik, zorg voor voldoende venlae.
• Gebruik het apparaat niet als u vermoedt dat het beschadigd is. Probeer het apparaat
niet zelf te openen of te repareren. Om gevolgschade te voorkomen mogen enkel
gespecialiseerde experts reparaes uitvoeren aan het product anders zal de garane
niet meer geldig zijn.
• Houd de werklamp uit de buurt van kinderen, het is geen speelgoed.
• Vermijd direct oogcontact met de lamp, de lichtbundel kan uw ogen irriteren.
• Bewaar de lamp op een veilige en droge plaats, vermijd extreem hoge of lage
temperaturen.
• De lichtbron in dit armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant of zijn
servicedienst dan wel door een gelijksoorg gekwaliceerde persoon.
• Als de externe exibele kabel of het snoer van deze lamp beschadigd is zal deze
uitsluitend worden vervangen door de fabrikant of zijn servicedienst dan wel door een
gelijksoorg gekwaliceerde persoon ter vermijding van gevaar.
• OPMERKING: De minimale afstand van de lamp tot verlichte objecten dient minstens
0,3 m te zijn.
GEBRUIK
• Steek de stekker van de stroomkabel in een stopcontact om de lamp AAN te schakelen.
• Haal de stekker uit het stopcontact om de lamp UIT te schakelen.
• De posie van de lamp kan worden aangepast door het losdraaien van de duimschroeven,
waardoor de lamp kan draaien en kantelen.
OPMERKING: U kunt ook kiezen voor een vaste installae door de montagebeugel (3) te
bevesgen aan een (houten) wand of plafond. Zie aeelding II.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Aantal LED’s 1pc SURFACE 9 chip SMD LED
LED power 10W max. / 700 Lumen max.
Input AC 100-240V 50/60 Hz
Kleurtemperatuur 3700K (natuurlijk wit)
Stralingshoek 120°
LED levensduur > 25000 uren
Kleur Zwart/Geel
Afmengen 115 x 85 x 75 mm
Gewicht 650g
KLANTENONDERSTEUNING
Voor meer informae, technische vragen of retouraanvragen met betrekking tot dit
product dient u rechtstreeks contact op te nemen met support@dymond.nl.
GARANTIE
Copyright © Dymond. Dymond is een gedeponeerd handelsmerk van TE-Group NV.
Het merk Dymond® staat voor producten van superieure kwaliteit en een uitstekende
klantenservice. Daarom garandeert Dymond® dat dit product vrij is van materiaal-
en fabricagefouten gedurende een periode van twee (2) jaar na de oorspronkelijke
aankoopdatum van het product. De voorwaarden van deze garane en de omvang van
de verantwoordelijkheid van Dymond onder deze garane kunt u downloaden vanaf de
website: www.dymond.nl.
Als consument bent u weelijk verplicht gebruikte baerijen correct af te
danken of terug te geven. Met een Recyclage-symbool en een doorstreepte
vuilbak gemerkte baerijen mogen niet bij het gewone huisvuil worden
geworpen. U kunt uw lege baerijen afgeven bij de inleverpunten van uw
gemeente of overal waar baerijen van de betreende soort worden
verkocht. Dit product bevat waardevolle grondstoen die verder verwerkt
kunnen worden. Breng dit product dan ook naar een sorteercentrum in uw
stad of gemeente wanneer u het afdankt.
Het armatuur is ontworpen, geproduceerd en getest volgens de strengste
Europese veiligheidsnormen.
Enkel voor gebruik binnenshuis
DECLARATION OF CONFORMITY
We, the undersigned
Company: TE-GROUP nv
Address: Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM
declare, that the following equipment:
Product Name: DYMOND LED Work Light 10W
Product Type: DLWL-10W3403
Conforms with the following safety requirements of the directives
2014/30/EU, 2014/35/EU and is guaranteed by the CE-symbol.
This product has been tested against following standards and specifications,
applying versions valid on September 2015:
EN 55015:2013
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 62493:2015
EN 60598-1:2015
EN 60598-2-4:1997
EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015
EN 62471:2008
EN 60598-2-5
EN 61347-1
EN 61347-2-13
Joseph van Oosterum, CEO TE-Group NV, September 2015
GB
NL
F
D E
USER’S
MANUAL
DYMOND /
LED WORK
LIGHT 10W/
09-15/V01
1
2
3
4
5
ILLUSTRATIONS
Illustration I Illustration II
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Dymond LED WORK LIGHT wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info