Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
DYMOND SOLAR MOTION LIGHT
D
SOLARMODUL:
Das Dymond Solar Motion Light-Solarmodul dient als Hauptstromquelle, indem Sonnenlicht in Strom umgewandelt
und zum Laden der internen Batterie genutzt wird. Beachten Sie beim Anbringen der Solar-Motion-Lampe, dass
die Solarzellen so viel DIREKTES SONNENLICHT wie möglich benötigen (mindestens 4 bis 8 Stunden). Je länger
die Solarzellen direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind, desto länger bleibt die Lampe nachts eingeschaltet.
BEFESTIGUNGSPOSITION:
Wenn sich die Lampe an einer Position mit weniger Sonneneinstrahlung befindet, funktioniert sie nachts kürzer
als erwartet. Die Dauer der nächtlichen Funktion kann auch davon abhängen, wie bedeckt der Himmel tagsüber
war. Ein mangelndes Aufladen der Batterie beeinträchtigt die Leistung und kann dazu führen, dass die Lampe vor
dem Morgengrauen ausgeht.
Das Solarmodul sollte so gut wie möglich nach Süden ausgerichtet sein, um die direkte Sonneneinstrahlung
zu maximieren. Beachten Sie, dass die Betriebszeit der Lampe auch von den Bedingungen und vom
Sonneneinfallwinkel der verschiedenen Jahreszeiten abhängt.
INSTALLATION SEHE ABBILDUNG 1:
Befestigen Sie die Lampe mithilfe der zwei Schrauben und Dübel, die im Lieferumfang enthalten sind. Bringen Sie
die Lampe an einer stabilen Stützfläche an, die möglichst stark der Sonne ausgesetzt ist. Die Installationshöhe
beträgt 1,8 bis 2,5 Meter. Diese Lampe ist nur für den Gebrauch im Freien bestimmt.
Die Dymond Solar Motion Light ist standardmäßig ausgeschaltet.
Im ausgeschalteten Zustand laden die Solarzellen die Batterie auf, ohne dass die Lampe aktiviert wird.
Lassen Sie den Schalter mindestens zwei oder drei sonnige Tage lang in dieser Position. Dadurch wird die Batterie
vor dem Einschalten vollständig aufgeladen, um in der Folge einen normalen Betrieb sicherzustellen.
Um das Solarlicht einzuschalten, benutzen Sie bitte den gelieferten Druckstift (4) um den EIN/AUS-Schalter (5)
in “EIN” Position einzusetzen.
REINIGUNG:
Entfernen Sie Staub und Schmutzablagerungen am Bewegungssensor, indem Sie ihn gelegentlich mit einem
trockenen Tuch säubern oder mit warmem Seifenwasser abwischen. Das Solarmodul darf ebenfalls keinen
Staub oder Schmutzablagerungen aufweisen, weil die Batterie sonst nicht vollständig geladen wird. Dies kann zu
vorzeitigem Verschleiß der Batterie und zu Funktionsstörungen des Geräts führen.
MASSNAHMEN IM FALL VON STÖRUNGEN:
Störung 1: Das Licht wird trotz einer Bewegung im überwachten Bereich nicht aktiviert.
Mögliche Maßnahmen:
Stellen Sie Folgendes sicher:
- Der Schalter befindet sich in der Position „ON“ (Ein).
- Der Bewegungsmelder ist nicht verschmutzt; andernfalls müssen Sie ihn reinigen.
- Die Solarzelle ist so ausgerichtet, dass sie tagsüber möglichst viel direktes Sonnenlicht erhält.
- Die Batterie ist ausreichend geladen; andernfalls müssen Sie sie ein bis zwei sonnige Tage lang aufladen, wobei
der Schalter auf „OFF“ (Aus) steht.
Störung 2: Das Licht flackert.
Mögliche Maßnahme:
- Wenn die Batterie zu schwach ist, laden Sie die Solarlampe ein bis zwei sonnige Tage oder drei normal helle
Tage lang auf, wobei der Schalter auf „OFF“ (Aus) steht.
Für weitere Informationen, technische Fragen oder Rücksendungen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an:
support@dymond.nl.
ENTSORGUNG:
Entsorgen Sie elektronische Geräte auf umweltverträgliche Weise! Elektronische Geräte dürfen nicht im normalen
Hausmüll entsorgt werden. Gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG müssen elektrische und elektronische
Geräte separat entsorgt und einem umweltverträglichen Recycling zugeführt werden. Informationen zur Entsorgung
von Geräten erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Die nicht sachgemäße Entsorgung aufladbarer
Batterien kann zu Umweltschäden führen! Diese Batterien können giftige Schwermetalle enthalten und sind daher als
Sondermüll zu behandeln. Geben Sie alte Batterien an entsprechenden Sammelstellen ab.
GARANTIE
Dymond ist ein eingetragenes Markenzeichen der TE-Group N.V. Die Dymond-Marke steht für überragende Qualität und
hervorragenden Kundenservice. Aus diesem Grund gibt Dymond auf dieses Produkt eine Garantie von zwei (2) Jahren auf alle
Material- und Verarbeitungsfehler ab Originalkaufdatum des Produktes. Die Bedingungen dieser Garantie und der
Verantwortlichkeitsumfang von Dymond in dieser Garantie können Sie bekommen bei support@dymond.nl.
DYMOND SOLAR MOTION LIGHT
CZ
SOLÁRNÍ MODUL:
Dymond Solar Motion solární modul slouží jako hlavní zdroj napájení , přeměňuje sluneční energii na elektrickou a
následně dobije interní baterii. Prosíme, mějte na paměti, že při instalaci Solar Motion light je potřebné zabezpečit,
aby na solární články svítilo co nejvíce přímého slunečního světla (nejmíň 4 - 8 hodin). Čím déle jsou solární články
vystavené přímému slunečnímu záření, tím déle zůstane lampa svítit v noci.
UMÍSTĚNÍ:
Když lampu umístíte v místě, kde přichází málo slunečního světla, lampa bude fungovat méně hodín v noci než by
se očekávalo. Noční doba provozu se může lišit v závislosti na tom, jak je jasná obloha v daný den. Nedostatečné
dobíjení akumulátoru může mít vliv na výkon lampy a může mít za následek, že lampa se může vypnout dřív než
začne svítat, protože baterie nebyla plně nabitá.
V co největší možné míře by měl být solární modul natočený na jižní stranu oblohy s cílem maximalizovat vystavení
přímému slunečnímu světlu.
Mějte na paměti, že během 4 ročních období je doba svítivosti lampy ovlivněná kvůli dané roční době a úhlu slunce
v těchto 4 obdobích.
INSTALACE OBRÁZEK I:
Použijte 2 šrouby a nástroj na jejich utažení, které jsou součástí balení na montáž lampy. Ujistěte se, že lampu
namontujete na stabilní, pevnou nosnou plochu, natočenou co nejvíce k slunci. Instalační výška je 1.8 - 2.5 metru.
Tato lampa je vyrobená jen pro externí použití.
Lampa Solar Motion light je standartně vypnutá. V pozici OFF solární články dobíjejí baterii bez aktivace lampy.
Prosíme, nechejte lampu ve vypnuté pozici nejméně na 2 až 3 slunečné dny.
Takto se ujistíte, že baterie je plně nabitá ed zapnutím na další běžné používání.
Pro zapnutí solárního světla použijte přiložený kolík (4) na přepnutí ON / OFF spínače (5) do “ON” polohy.
ČISTĚNÍ:
Udržujte pohybový senzor bez prachu občasným čistěním suchou hadričkou nebo zetřením teplou mýdlovou
vodou. Též se ujistěte, že solární modul je vždy bez nečistot a usazenin. Znečištěné solární články neumožní úplně
nabít baterii. To může způsobit předčasné stárnutí zařízení a může vést k jeho nespolehlivému fungování.
PRI PROBLÉMOCH POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÝCH RIEŠENÍ:
Problém 1: Svetlo sa neaktivuje pri pohybe v monitorovanom prostredí.
Možné riešenia:
Uistite sa, že:
- Prepínač je v polohe “ON”.
- Pohybový senzor je znečistený, prosím očistite ho.
- Solárny článok je správne natočený, aby bolo možné získať čo najviac priameho slnečného svetla v priebehu dňa.
- Nabitie batérie nie je dostačujúce (nabíjanie 1 až 2 dni počas jasného slnečného svetla s prepínačom v polohe OFF).
Problém 2: Blikanie svetla.
Možné riešenie:
- Slabá batéria. Nechajte ju nabiť na 1 až 2 dni za jasného slnečného svetla alebo na 3 dni počas normálneho
denného svetla, prepínač musí byť vypnutý.
Pro více informací, technické dotazy nebo reklamační podmínky související s tímto produktem, kontaktujte
support@dymond.nl.
LIKVIDÁCIA:
Likvidácia elektronických zariadení v ekologickom módy! Elektronické zariadenia nepatria do domového odpadu. V
súlade s európskou smernicou 2002/96/EG o elektrických a elektronických zariadení, musia byť staré elektronické
zariadenia zhromažďované oddelene a vzaté na ekologicky šetrnú recykláciu. Možnosti na likvidáciu použitého zariadenia
je možné získať od obce, mesta alebo samosprávy.
Pri nesprávnej likvidácii nabíjacích batérií sa môže poškodiť životné prostredie!
Môžu obsahovať jedovaté ťažké kovy a sú predmetom spracovania ako nebezpečný odpad. Odovzdajte svoje použité
batérie do komunálneho zberného miesta.
ZÁRUKA
Dymond je registrovaná obchodní známka TE-Group N.V. Značka Dymondedstavuje vynikající kvality výrobků a vynikající služby
zákazníkům. To je důvod proč Dymond poskytuje záruku na tento produkt na všechny chyby materiálu a zpracování na 2 roky od data
původního nákupu tohoto produktu.
DYMOND SOLAR MOTION LIGHT
SK
SOLÁRNY MODUL:
Dymond Solar Motion solárny modul slúži ako hlavný zdroj napájania, , premieňa slnečnú energiu na elektrickú
a následne dobíja internú batériu. Prosíme, majte na pamäti, že pri inštalácií Solar Motion light je potrebné
zabezpečiť, aby na solárne články svietilo čo najviac priameho slnečného svetla (najmenej 4~8 hodín). Čím dlhšie
sú solárne články vystavené priamemu slnečnému žiareniu, tým dlhšie zostane lampa svietiť v noci.
UMIESTNENIE:
Ak lampu umiestnite v mieste, kde prichádza málo slnečného svetla, lampa bude fungovať menej hodín v noci
ako by sa očakávalo. Nočná doba prevádzky sa môže líšiť v závislosti na tom, ako je jasná oblohe v daný deň.
Nedostatočné dobíjanie akumulátora môže mať vplyv na výkon lampy a môže mať za následok, že lampa sa môže
vypnúť skôr ako začne svitať, pretože batéria nebola plne nabitá.
V čo najväčšej možnej miere, by mal byť solárny modul natočený na južnú stranu oblohy s cieľom maximalizovať
vystaveniu priamemu slnečnému svetlu.
Majte na pamäti, že počas 4 rôznych ročných období, je doba svietivosti lampy ovplyvnená kvôli danej ročnej dobe
a uhla slnka v týchto 4 obdobiach.
INŠTALÁCIA OBRÁZOK I:
Použite 2 skrutky a nástroj na utiahnutie skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia na namontovanie lampy. Uistite sa,
že lampu namontujete na stabilnú, pevnú nosnú plochu, natočenú čo najviac k slnku. Inštalačná výška je 1.8~2.5
metra. Táto lampa je vyrobená iba pre externé použitie.
Lampa Solar Motion light je štandartne vypnutá. V pozícii OFF solárne články dobíjajú batériu bez aktivácie lampy.
Prosíme, nechajte lampu vo vypnutej pozícii najmenej na 2 až 3 slnečné dni.
Takto sa uistíte, že batéria je plne nabitá pred zapnutím na ďalšie bežné použitie.
Pre zapnutie solárneho svetla použite priložený kolík (4) na prepnutie ON/OFF spínača (5) do „ON“ polohy.
ČISTENIE:
Udržujte pohybový senzor bez prachu občasným čistením suchou handričkou alebo zotretím s teplou mydlovou
vodou. Tiež sa uistite, že solárny modul je vždy bez nečistôt a usadenín. Znečistené solárne články neumožnia úplne
nabiť batériu. To môže spôsobiť predčasné starnutie zariadenia a môže viesť k jeho nespoľahlivému fungovaniu.
PRI PROBLÉMOCH POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÝCH RIEŠENÍ:
Problém 1: Svetlo sa neaktivuje pri pohybe v monitorovanom prostredí.
Možné riešenia:
Uistite sa, že:
- Prepínač je v polohe “ON”.
- Pohybový senzor je znečistený, prosím očistite ho.
- Solárny článok je správne natočený, aby bolo možné získať čo najviac priameho slnečného svetla v priebehu dňa.
- Nabitie batérie nie je dostačujúce (nabíjanie 1 až 2 dni počas jasného slnečného svetla s prepínačom v polohe OFF).
Problém 2: Blikanie svetla.
Možné riešenie:
- Slabá batéria. Nechajte ju nabiť na 1 až 2 dni za jasného slnečného svetla alebo na 3 dni počas normálneho
denného svetla, prepínač musí byť vypnutý.
Pre viac informácii, technické otázky alebo reklamačné podmienky súvisiace s týmto produktom, kontaktujte
support@dymond.nl.
LIKVIDÁCIA:
Likvidácia elektronických zariadení v ekologickom módy! Elektronické zariadenia nepatria do domového odpadu. V
súlade s európskou smernicou 2002/96/EG o elektrických a elektronických zariadení, musia byť staré elektronické
zariadenia zhromažďované oddelene a vzaté na ekologicky šetrnú recykláciu. Možnosti na likvidáciu použitého zariadenia
je možné získať od obce, mesta alebo samosprávy.
Pri nesprávnej likvidácii nabíjacích batérií sa môže poškodiť životné prostredie!
Môžu obsahovať jedovaté ťažké kovy a sú predmetom spracovania ako nebezpečný odpad. Odovzdajte svoje použité
batérie do komunálneho zberného miesta.
ZÁRUKA
Dymond je registrovaná obchodná známka TE-Group N.V. Značka Dymond predstavuje výrobky vynikajúcej kvality a ynikajúce
služby zákazníkom. To je dôvod, prečo Dymond poskytuje záruku na tento produkt na všetky chyby materiálu a spra-covanie a 2
roky od dátumu pôvodného nákupu tohto produktu.
Solar modul:
Dymond Solar Motion solcellemodul fungerer som den primære strømkilde, konvertere sollys til elektricitet og
oplader det interne batteri. Husk på, når du monterer Solar Motion lampen solcellerne kræver så meget direkte
sollys (mindst 4 ~ 8 timer) som muligt. Jo længere Solcellerne er udsat for direkte sollys, jo længere vil lampen
forblive tændt om natten.
Monteringsstedet:
Når den er monteret på et sted, der modtager mindre sollys vil lampen fungere i færre timer per nat end
forventet. Antal natlig timer kan også variere afhængigt af, hvor klar himlen er på en given dag. Utilstrækkelig
batteriopladning vil påvirke ydeevnen og vil resultere i, at lampen kan slukkes før daggry, fordi batteriet ikke var
fuldt opladet.
I videst muligt omfang bør solcellemodulet være rettet til den sydlige del af himmel for at maksimere direkte
sollys. Husk på, at i løbet af de 4 forskellige årstider vil lampens brændetid påvirkes på grund af denne tid af året,
og solens vinkel i disse 4 perioder.
Installation (billedet I):
Brug de 2 skruer til fastsættelse som indgår i emballagen til at montere lampen. Sørg for at montere den på et
stabilt, fast overflade, som står mod solen så meget som muligt. Monterings højden bør være 1,8 ~ 2,5 meter.
Denne lampe er lavet til udendørs brug.
Solar Motion Lampen er leveres slukket i OFF position, solcellerne vil oplade batteriet uden at aktivere lampen.
Lad den være i OFF position i mindst 2 eller 3 solrige dage. Dette vil medfører, at batteriet er fuldt opladet, til
senere normal brug.
For at tænde sol lyset, brug venligst det medfølgende pin (4) og sæt ON / OFF (5) i “ON” position.
RENGØRING:
Hold bevægelsesføleren fri for støv og snavs ved lejlighedsvis at rense den med en tør, klud eller at tørre den af
med varmt sæbevand. Sørg også for, at sol-modulet altid er fri for snavs og aflejringer. Beskidte solcelle kan ikke
oplade batteriet helt.
Dette kan forårsage for tidlig ældning i batteriet og kan føre til upålidelig drift af enheden.
DYMOND SOLAR MOTION LIGHT
DK
Bemærk! Følgende fejlfindingsløsninger:
Problem 1: lys kan ikke aktiveres, når der er bevægelse i det overvågede område.
Mulige løsninger:
Sørg for, at:
- Kontakten er i ”ON” position.
- Bevægelsesdetektor ikke er beskidt, ved at rengøre det.
- Solcellen er indstillet, sådan at den kan modtage så meget sollys som muligt i løbet dagen.
- Batteriet ikke er tilstrækkeligt nok (for 1 ~ 2 lyse solrige dage med kontakten indstillet til OFF).
Problem 2: Lys flimrer.
Mulig løsning:
• Svagt batteri. Oplad lampen i 1 ~ 2 solrige dage eller 3 dage med normalt lyse dagslys, hvor kontakten skal
være slukket.
For mere information, tekniske spørgsmål og anmodninger om tilbagevenden betreffende dette produkt, bør du
kontakte support@dymond.nl.
BORTSKAFFELSE:
Bortskaf elektroniske enheder på en miljøvenlig måde! Elektronisk udstyr hører ikke hjemme i dit husholdningsaffald.
Overholder europæisk retningslinje 2002/96/EG for elektriske og elektroniske apparater, skal alt elektronisk udstyr
indsamles særskilt og miljørigtig genanvendelse. Muligheder for bortskaffelse af brugt udstyr
kan fås hos din kommunale forvaltning eller by.
Forkert bortskaffelse af batterier, genopladelige batterier kan skade miljøet!
De kan indeholde giftige tungmetaller og er genstand for behandling som farligt affald. Tag dine brugte batterier til en
kommunal genbrugsstation.
GARANTI :
Dymond er et registreret varemærke tilhørende TE-Group N.V. Dymond brand står for overlegen produktkvalitet og fremragende
kundeservice. Derfor er Dymond garanterer, at dette produkt mod alle defekter i materiale og udførelse i en periode på 2 år fra
datoen for det oprindelige køb af produktet.
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Dymond Solar MOTION-LIGHT wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Dymond Solar MOTION-LIGHT in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Spanisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,54 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info