Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/3
Nächste Seite
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1 • Page 2

  als de SD-geheugenkaart beschadigd raken.
  Nota: de SD-geheugenkaart moet geformatteerd worden alvorens foto’s te nemen.
  Zie de volgende paragrafen voor meer informatie.

  5.3 Instelling van de camera
  In deze modus kunnen alle opties van de camera ingesteld worden;
  1. Druk op MODE voor de keuze van de modus (foto of video);
  2.
  Druk op MODE en houd de toets ingedrukt om het menu van de
  systeeminstellingen binnen te gaan;
  3.
  Selecteer de in te stellen opties met behulp van de toets NEXT en druk op
  OK om te bevestigen;
  4.
  Stel de met NEXT geselecteerde optie in en druk opnieuw op OK om te
  bevestigen;
  5.
  Druk op MODE om het menu te verlaten.

  5.4 Maken van foto’s
  1.

  Zet de power op ON/OFF om de digitale camera te activeren.
  Zet het toestel op de fotomodus (
  ).
  3. Gebruik het LCD-scherm om op het te fotograferen onderwerp in te stellen.
  4. Druk op de sluitertoets en houd het toestel 2 tot 3 sec stevig vast tot het LCDscherm opnieuw wordt ingeschakeld.
  5. Druk op MODE en houdt de toets ingedrukt om de juiste resolutie, de zelftimer,
  enzovoorts, in te stellen en druk opnieuw op MODE en houd de toets ingedrukt om
  terug te keren.

  2.

  Nota: bij het fotograferen met de default-instellingen van de camera is het mogelijk
  dat de kwaliteit van de foto’s niet altijd optimaal is. Een andere omgeving
  heeft een ander resultaat tot gevolg. Voer de benodigde camera-instellingen
  uit.

  5.5 In- en uitzoomen
  De camera kan tot 4 keer inzoomen door in de previewmodus op ZOOM (1x-4x-1x)
  te drukken. Hiermee kan men ook in de playbackmodus op foto’s in- of uitzoomen.

  5.6 Fotograferen met de zelftimer
  De zelftimer kan gebruikt worden wanneer men een foto van zichzelf wil maken of
  wanneer het toestel voor het fotograferen van een onderwerp zo stil mogelijk
  gehouden moet worden, op het statief bijvoorbeeld.
  .
  1. Zet de camera op de fotomodus ( ).
  2.
  Druk op de MODE-toets en houd deze ingedrukt. Het snelmenu verschijnt.
  3.
  Druk op de toets NEXT om de zelftimer modus te selecteren en druk op OK
  om te bevestigen.
  4.
  Stel de tijd in met de toets NEXT (10 sec) en druk op OK om te bevestigen.
  5.
  Druk op de toets MODE om de instelling te completeren. Nu is de zelftimer
  gereed voor gebruik en aan de bovenkant van het LCD-display wordt de
  ICOON weergegeven.
  6.
  Richt op het te fotograferen onderwerp.
  7.
  Druk op de sluitertoets om de foto te maken.
  8.
  De foto wordt gemaakt nadat de ingestelde vertragingstijd verstreken is en de
  camera zal één keer een pieptoon laten horen.

  5.7 Opnemen van video clips
  1. Druk op de MODE-toets om de videomodus te selecteren (
  2.
  3.

  ),
  Druk op de sluitertoets om de opname van de video te starten en druk
  opnieuw op de sluitertoets om te pauzeren. De video clip wordt nu als een
  AVI-bestand in het geheugen van de camera bewaard.
  Druk op de toets MODE en houd deze ingedrukt om de juiste resolutie in te
  stellen en druk op de sluitertoets om te bevestigen.

  5.8 Terugzien van foto’s of video’s
  1.
  2.
  3.

  Druk op de toets Playback. De video clips of de foto’s worden op het LCDscherm getoond.
  Druk op de toets NEXT om de volgende foto fo video clip te zien.
  Druk opnieuw op de toets NODE om de Playbackmodus te verlaten.

  Nota: de video clip zal automatisch afgespeeld worden wanneer deze geselecteerd
  wordt, tot een andere geselecteerd wordt.

  5.9 Wissen van foto’s en video clips
  Er kan gekozen worden om een enkele foto/video clip te wissen of om het
  geheugen te formatteren.
  Volg onderstaande instructies om een foto/video clip te wissen.
  1. Druk op de playbacktoets om de playbackmodus binnen te gaan.
  2. Selecteer de te wissen foto of video clip met de toets NEXT.
  3. Druk op de toets MODE en houd deze ingedrukt om het menu binnen te gaan.
  4. Selecteer Wis één
  / Formatteer geheugen
  met de toets NEXT en druk
  op OK om te bevestigen.
  5. Selecteer √ en druk op OK om dit opnieuw te bevestigen, het menu wordt
  verlaten
  6. U kunt ook op de toets MODE drukken en deze ingedrukt houden om het menu
  te verlaten.
  NOTA: ‘Formatteer geheugen
  worden.

  ’: alle bestanden in de camera zullen gewist

  6. Druk vóór het maken van de foto op de smile-

  toets om het “smile”-geluid te laten klinken
  7. Installeren van de camera driver
  De driver die op de CD staat moet geïnstalleerd worden voor Windows XP,
  Windows Vista, Windows 7 om het toestel alleen als PC-cam te gebruiken (voor
  downloaden afbeeldingen/video’s is geen driver nodig).

  7.3.1 Aansluiten als mass storage device
  Met deze optie kunnen foto’s en video clips op uw computer geladen worden.
  1.
  Verschuif de ON/OFF power-toets om de digitale camera in te schakelen.
  2.
  Druk op de toets HOLD en houd deze ingedrukt om het menu van de
  systeeminstellingen binnen te gaan.
  3.
  Druk op de toets NEXT om de USB-aansluiting te selecteren en druk op OK
  om te bevestigen.
  4. Druk op de toets NEXT om de modus mass storage te selecteren.

  5.
  6.

  7.

  Druk op OK om te bevestigen.
  Sluit de camera aan op de computer.
  Windows zal de camera automatisch detecteren. U kunt deze camera als een
  verwijderbare schijf gebruiken.

  7.3.2 Aansluiten als PC-camera

  Wanneer de camera als een PC-camera aangesloten wordt, kan deze als een web
  cam gebruikt worden voor videoconferenties in het Internet, met gebruik van
  Windows NetMeeting of Windows Messenger.
  (men dient eerst de driver te installeren alvorens de digitale camera op de computer
  aan te sluiten).
  1.
  Verschuif de ON/OFF power-toets om de digitale camera in te schakelen.
  2.
  Druk op de toets HOLD en houd deze ingedrukt om het menu van de
  systeeminstellingen binnen te gaan.
  3.
  Druk op de toets NEXT om de USB-aansluiting te selecteren en druk op OK
  om te bevestigen.
  4. Druk op de toets NEXT om de modus PC-Camera te selecteren.

  5.

  Druk op OK om te bevestigen.
  Sluit de camera aan op de computer.
  Windows zal de camera automatisch detecteren. Deze camera kan als een
  web cam gebruikt worden.

  7.1 Ongedaan maken van installatie oude drivers en
  apparaten

  6.
  7.

  Er bestaat de mogelijkheid op een conflict tussen de nieuwe driver en een
  bestaande driver in de computer. In dat geval is het beter om die drivers te
  verwijderen alvorens de nieuwe driver te installeren.

  8. Oplossen van ongemakken

  1.
  2.
  3.

  4.

  Ga de “Safe Mode” van Windows binnen (druk op F8 wanneer Windows
  gestart wordt en selecteer ‘Safe Mode’ uit het menu dat getoond wordt).
  Klik op ‘Start – Instellingen – Controlepaneel’ en dubbelklik op de icoon
  ‘Toevoegen/Verwijderen Programma’s”.
  Zoek alle programma’s van gelijkaardige oude apparaten op en verwijder deze
  door op de toets “Toevoegen/Verwijderen” te klikken. Het kan voorkomen dat
  enkele programma’s in de ‘Safe Mode’ twee keer verschijnen. IN dat geval
  moeten alle programma’s die twee keer verschijnen, verwijderd worden.
  Herstart de computer.

  7.2 Installeren van de driver voor Windows XP/
  Windows Vista / Windows 7
  Nota: Controleer of alle andere programma’s gesloten zijn tijdens het
  installatieproces.
  Nota: Tijdens de installatie voor Windows XP kan het zijn dat een bericht
  ontvangen wordt waarin meegedeeld wordt dat de driver niet ingeschreven
  is. Dit is geen probleem voor de werking van het programma. Klik op “Ja” om
  verder te gaan.

  Probleem

  2.
  3.
  4.

  5.

  Plaats de CD ROM in de CD ROM-drive van uw computer. Het
  installatieprogramma zal automatisch van start gaan. Indien het niet
  automatisch vanstart gaat, dient men als volgt te handelen:
  a) Selecteer 'Run' uit het startmenu van Windows.
  b) Type [D:\SETUP.EXE] en klik op 'OK' om de Software Installer te starten.
  De Software Installer zal verschijnen.
  Kies de gewenste taal voor de installatie.
  Klik op ‘Installeer driver’ om de installatie van de camera-driver te starten.
  Volg de instructies die op het scherm verschijnen.

  7.3 Aansluiting van de camera
  De camera kan op twee manieren op de computer aangesloten worden, namelijk
  als mass storage device en als PC-camera.

  Oplossing

  De camera wordt niet
  ingeschakeld door op de
  “power”-toets te drukken.

  Lage batterijstroom.
  De batterij ontbreekt
  of de is verkeerd
  geplaatst.

  Vervang de batterijen of
  installeer ze op correcte
  wijze.

  De foto’s worden niet bewaard
  of ontbreken nadat ze gemaakt
  zijn.

  De geheugenkaart,
  of het interne
  geheugen, is niet
  goed geformatteerd.

  Formatteer het geheugen in
  de modus
  systeeminstellingen van de
  camera. Raadpleeg
  paragraaf 5.4.

  Nadat de camera via USB op de
  computer aangesloten is, kan de
  verwijderbare disk niet
  gevonden worden.

  1. Aansluitingsfout.
  2. De modus van de
  camera staat niet
  juist op
  “verwijderbare disk”
  ingesteld.

  1. Controleer of alle
  kabelaansluitingen stevig
  vast zitten en herstart de
  computer zonodig.
  2. Zet de camera op de
  modus “verwijderbare disk”
  en raadpleeg paragraaf
  7.3.1 (systeeminstelling,
  USB-aansluiting).

  De foto’s zijn wazig

  1. De camera wordt
  niet stevig
  vastgehouden.
  2. De lens van de
  camera is vuil.

  1. Houd de camera stevig
  vast tot een pieptoon
  gehoord wordt wanneer
  een video of foto
  gemaakt wordt.
  2. Reinig de lens met een
  zachte, droge doek.

  Er verschijnt een
  waarschuwingsbericht: “Capture
  device was not detected”
  wanneer geprobeerd wordt de
  PC-Cam in te schakelen.

  1. Conflict met
  andere camera of
  opnameapparaat.
  2. The modus van de
  camera staat niet
  juist op PC-Cam.

  1. Verwijder iedere andere
  camera driver volledig uit
  uw systeem.. Soms moet
  het systeem opnieuw
  geïnstalleerd worden.
  2. Zet de camera op de
  modus PC-Cam en
  raadpleeg paragraf 7.3.2
  (systeeminstellingen, USBaansluiting).

  Nota: ‘D: \’ wordt bijvoorbeeld gebruikt om de drive van de CD ROM aan te duiden.
  Dit kan voor uw computer een andere drive zijn.
  1.

  Oorzaak • Page 3

  AM-TDC181-CLV-DU-1


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Easypix V130 Captain Blue Pix wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Easypix V130 Captain Blue Pix in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,08 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info