Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/116
Nächste Seite
Air Conditioning | Technische Dokumentation
COOLTRONIC 1000 G2 / G2.5 HATCH / G2.5 SLIM HATCH
COOLTRONIC 1400 G2 / G2.5 HATCH
COOLTRONIC 1400 G2 / G2.5 SLIM HATCH
CS Návod k obsluze a údržbě 3
DA Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning 10
DE Bedienungs- und Wartungsanleitung 17
EL Οδηγίες χρήσης και συντήρησης 24
EN Operating and maintenance instructions 31
ET Kasutus- ja hooldusjuhend 38
FI Käyttö- ja huolto-ohje 45
FR Instructions de service et de maintenance 52
HU Kezelési és karbantartási útmutató 59
IT Istruzioni per l’uso e la manutenzione 66
NL Bedienings- en onderhoudshandleiding 73
PL Instrukcja obsługi i konserwacji 80
RO Instrucţiuni de utilizare şi întreţinere 87
RU Эксплуатация и техобслуживание 94
SV Bruks- och underhållsanvisning 101
TR Kullanma ve Bakım Kılavuzu 108
NEW GENERATION
G2.5 INCLUDED
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Air Conditioning | Technische Dokumentation

  COOLT RONI C 1 0 0 0 G 2 / G 2 . 5 H AT C H / G 2 .5 SLIM H ATCH
  COOLT RONI C 1 4 0 0 G 2 / G 2 . 5 H AT C H
  COOLT RONI C 1 4 0 0 G 2 / G 2 . 5 S L I M H ATCH

  ION
  T
  A
  ER DED
  N
  GE CLU
  W
  NE .5 IN
  G2

  CS Návod k obsluze a údržbě
  DA Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning

  3
  10

  DE Bedienungs- und Wartungsanleitung

  17

  EL Οδηγίες χρήσης και συντήρησης

  24

  EN Operating and maintenance instructions

  31

  ET Kasutus- ja hooldusjuhend

  38

  FI

  45

  Käyttö- ja huolto-ohje

  FR Instructions de service et de maintenance

  52

  HU Kezelési és karbantartási útmutató

  59

  IT

  66

  Istruzioni per l’uso e la manutenzione

  NL Bedienings- en onderhoudshandleiding

  73

  PL Instrukcja obsługi i konserwacji

  80

  RO Instrucţiuni de utilizare şi întreţinere

  87

  RU Эксплуатация и техобслуживание

  94

  SV Bruks- och underhållsanvisning

  101

  TR Kullanma ve Bakım Kılavuzu

  108 • Page 2

  Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  HU Bekapcsoláskor a készülék leteszteli a
  LED-ek működését, és a kijelzőn rövid
  Cooltronic
  Bestell-Nr. / Order No.
  időre megjelennek a következő feliratok:
  1000 G2 Hatch
  81.0000.01.0000
  1000 G2.5 Hatch
  81.0000.09.0000 IT Con l'accensione, viene testato il funzionamento dei LED e sul display viene visualiz1000 G2.5 Slim Hatch
  81.0000.07.0000
  zato brevemente quanto segue:
  1000 G2.5 Slim Hatch/Iveco 81.0000.12.0000
  1000 G2.5 Slim Hatch/MAN 81.0000.16.0000
  NL Na het inschakelen wordt de functie van de
  1400 G2 Hatch
  81.0000.02.0000
  LED's getest en op het display verschijnt
  1400 G2.5 Hatch
  (Æ 4/19) 81.0000.10.0000
  kort het onderstaande:
  1400 G2.5 Hatch (5/19 Æ) 81.0000.20.0000**
  1400 G2 Slim Hatch
  81.0000.03.0000 PL Po włączeniu testowana jest sprawność
  diod LED, a na wyświetlaczu przez krótki
  1400 G2.5 Slim Hatch (Æ 4/19) 81.0000.11.0000
  czas widoczne jest następujące wskazanie:
  1400 G2.5 Slim Hatch (5/19Æ) 81.0000.21.0000**
  Product Identification

  CS Při zapnutí se testuje funkce LED diod a na
  displeji se krátce zobrazí následující

  RO Prin pornire, funcţia LED-ului este testată și
  pe display se afișează scurt următoarele:

  DA Ved tilkoblingen testes LED'ernes funktion
  og i displayet vises følgende et kort øjeblik:

  RU При включении выполняется проверка
  функционирования светодиода, а на дисплее на короткое время отображается
  следующая информация:

  DE Mit dem Einschalten wird die Funktion der
  LED's getestet und im Display wird kurzzeitig
  folgendes angezeigt:
  EL Με την ενεργοποίηση ελέγχεται η λειτουργία
  των LED και στην οθόνη προβάλλονται για
  λίγο τα εξής:
  EN On switching on the function of the LEDs is
  tested and the following appears briefly in
  the display:
  ET Sisselülitamisel toimub LED-tulede talitluse
  proov ja ekraanile ilmub korraks alljärgnev
  kuva:
  FI

  Päällekytkennän yhteydessä testataan
  LED:n toiminta ja näytöllä näkyy hetken:

  FR La connexion lance le test du fonctionnement des diodes et l'écran affiche brièvement les indications suivantes:
  2

  SV Vid inkopplingen testas LED-lampornas
  funktion och på displayen visas kort
  följande:
  TR Çalıştırıldığında, LED'lerin çalışması test
  edilir ve ekranda kısa süreli olarak aşağıda
  kiler gösterilir:
  Cooltronic G2

  Hatch

  1000
  1400
  Slim Hatch 1400
  Cooltronic G2.5 Hatch
  1000
  1400
  Slim Hatch 1000
  1400

  88--bd-1
  88--bd
  88--SC
  88--SC-1
  88--Sc14
  88--Sc-r*
  88--ScSL

  * Cooltronic 1000 G2.5 Slim Hatch
  Cooltronic 1000 G2.5 Slim Hatch Iveco
  Cooltronic 1000 G2.5 Slim Hatch MAN
  ** New electronic ECU included

  81.0000.95.2783 | 10.2019 • Page 3

  Návod k obsluze | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  Kapitola Název kapitoly
  Obsah kapitoly
  1

  2

  3

  Strana

  K tomuto produktu
  1.1 Používání v souladu s určením

  4

  1.2 Nesprávné použití

  5

  1.3 Ochrana životního prostředí

  5

  1.4 Výměna baterie v dálkovém ovládání

  5

  Ovládací prvek
  2.1 Další možná zobrazení na displeji

  7

  2.2 Zapnutí

  7

  2.2.1

  Volba funkcí F0 až F6

  7

  2.2.2

  Funkce F0 – ruční režim

  7

  2.2.3

  Funkce F1 – ukazatel teploty v kabině

  7

  2.2.4

  Funkce F2 – programování provozní doby

  7

  2.2.5

  Funkce F4 – automatický režim

  7

  2.2.6

  Funkce F6 – zobrazení jednotek (°C nebo °F)

  8

  Dálkové ovládání
  3.1 Aktivace dálkového ovládání

  8

  3.2 Ukončení provozu dálkového ovládání

  8

  3.3 Ruční režim

  8

  3.3.1

  Nastavení teploty dálkovým ovládáním a otáček ventilátoru

  3.4 Automatický režim

  8
  8

  3.4.1

  Nastavení teploty dálkovým ovládáním

  8

  3.4.2

  Funkci F4 (automatický režim) deaktivujte dálkovým ovládáním

  8

  4

  Údržba a čištění

  9

  5

  Technická podpora

  9

  81.0000.95.2783 | CS | 10.2019

  3

  CS • Page 4

  Návod k obsluze | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  1

  K tomuto produktu

  CS
  Upozornění
  ƒ Před uvedením do provozu si bezpodmínečně
  pečlivě prostudujte tento Návod k obsluze.
  Dokument obsahuje důležité informace,
  potřebné pro obsluhu.
  ƒ Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní
  pokyny v této dokumentaci!
  ƒ Používejte výhradně doporučenou baterii a
  originální náhradní díly.
  ƒ Dálkové ovládání chraňte před nepříznivými
  vlivy (rázy, údery, extrémní teploty, vlhkost,
  déšť, kapaliny).

  Nebezpečí!
  Nebezpečí udušení při vdechnutí drobných
  součástí
  Baterie a Kryt prostoru pro baterii dálkového
  ovládání jsou drobné součásti a mohlo by dojít k
  jejich vdechnutí dětmi.
  Æ Všechny drobné součásti uchovávejte na
  místě nepřístupném dětem.
  Æ Děti musí být pod dohledem nebo poučeny a
  nesmějí si hrát s produkty Cooltronic.
  ƒ Produkty Cooltronic mohou používat děti ve
  věku od 8 let a osoby s omezenými fyzickými,
  smyslovými nebo mentálními schopnostmi
  nebo nedostatkem zkušeností a znalostí za
  předpokladu, že jsou při obsluze pod dozorem
  nebo byly poučeny z hledisky bezpečného
  používání produktů a porozuměly potenciálním rizikům.
  ƒ Děti si nemohou hrát s produkty Cooltronic,
  obaly ani s žádnou částí obalu.

  4

  Pozor
  Poškození v důsledku předčasného zapnutí!
  V případě, že se klimatizace během montáže
  nakloní a opět se vrátí do vodorovné polohy,
  může dojít v důsledku předčasného zapnutí k
  poškození přístroje.
  Æ Po provedení montáže nebo oprav klimatizace počkejte s uvedením do provozu minimálně 60 minut.

  1.1

  Používání v souladu s určením

  Klimatizační zařízení Cooltronic je určeno k
  montáži do kabiny řidiče užitkových vozidel za
  účelem klimatizace vnitřního prostoru chlazeným a odvlhčovaným vzduchem. Umožňuje
  tepelný komfort v kabině během přestávek
  nezávisle na motoru.
  Upozornění
  ƒ Klimatizační zařízení může být instalováno
  a provozováno jen v oblasti použití určené
  výrobcem při dodržování dokumentace
  dodané s každým klimatizačním zařízením.
  ƒ Výrobek je schválen pro provoz ADR.
  Zamýšlené použití také zahrnuje dodržování
  všech informací uvedených v průvodních dokumentech, jako jsou:
  ƒ technická dokumentace
  ƒ katalogy a brožury
  ƒ platné vnitrostátní právní předpisy a pokyny
  ƒ příslušné platné zástavbové pokyny výrobce
  vozidla

  81.0000.95.2783 | CS | 10.2019 • Page 5

  Návod k obsluze | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  1.2

  Nesprávné použití

  Klimatizační zařízení Cooltronic není určeno
  k instalaci v aplikacích „mimo hlavní silnici“,
  při nichž bude s vysokou pravděpodobností
  vystaveno silným vibracím, jako například ve
  stavebních strojích, zemědělských nebo těžebních strojích a podobných zařízeních, jakož i v
  solných dolech nebo jiných chemicky agresivních prostředích. Toto nesprávné použití a jakékoliv jiné použití, než je zamýšlené použití nebo
  jiné použití výrobku, se považuje za nesprávné
  použití. Při nerespektování zaniká záruka a vede
  to k vyloučení jakékoliv odpovědnosti firmy
  Eberspächer Climate Control Systems GmbH &
  Co. KG.
  Nebezpečí!
  Nebezpečí při nesprávném použití!
  Nesprávné použití a/nebo nesprávná konfigurace, montáž, úpravy, údržba nebo opravy
  výrobku mohou vést k nebezpečným situacím.
  Æ Nikdy nepoužívejte výrobní sestavy nebo
  konfigurace, které nejsou schváleny
  výrobcem.
  Æ Nikdy neprovádějte montáž, úpravy, údržbu
  nebo opravy, které nejsou schváleny
  výrobcem.
  Æ Nikdy nepoužívejte náhradní díly nebo příslušenství, které nejsou originální nebo
  nejsou schváleny výrobcem.

  1.3

  Ochrana životního prostředí

  CS
  Vodítko WEEE 2012/19/EU
  Elektrická a elektronická zařízení stejnĕ jako
  baterie nepatří do domovního odpadu.
  Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do
  příslušných sbĕren. Podrobnosti stanoví zákon
  příšlušné zemĕ. Symbol na produktu, návod k
  obsluze nebo balení na toto poukazuje.

  1.4

  Výměna baterie v dálkovém
  ovládání

  Pokud je baterie vybitá, vložte do dálkového ovládání standardní baterii 23 A / 12 V.
  ƒ Vyšroubujte šroub na krytu prostoru pro baterii
  ƒ Kryt prostoru pro baterii sejměte
  ƒ Vyjměte baterii
  ƒ Vložte novou baterii
  ƒ Nasaďte kryt přihrádky na baterie
  ƒ Utáhněte šroub na krytu prostoru pro baterii

  Upozornění
  Nesprávné použití a použití mimo stanovené
  použití vylučuje jakoukoliv odpovědnost výrobce
  a rovněž plnění ze záruky.

  81.0000.95.2783 | CS | 10.2019

  5 • Page 6

  Návod k obsluze | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2

  Ovládací prvek

  CS
  3

  4

  5

  6

  2

  1

  Ovládací panel Cooltronic G2.5

  3

  4

  5

  2

  6

  1

  Ovládací panel Cooltronic G2

  1 Zapnutí a vypnutí (ON / OFF), volba režimu
  (automatický / ruční), volba funkcí. Při provozu bliká LED dioda červeně.
  2 LED dioda bez funkce.
  3 LED dioda zobrazí, zda je kompresor nebo
  kompresory v provozu. Při provozu svítí LED
  dioda zeleně.
  4 Zobrazuje aktuální software: Longpress
  (dlouhé stisknutí), když je klimatizace vypnutá.

  6

  5 Displej zobrazí zvolenou funkci a provozní
  stav klimatizace.
  6 Nastavení pokojové teploty a rychlosti ventilace (pouze u ručního provozu), programování
  dálkového ovládání a volba jednotky pro zobrazení teploty (Celsius nebo Fahrenheit).

  81.0000.95.2783 | CS | 10.2019 • Page 7

  Návod k obsluze | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2.1

  Další možná zobrazení na displeji

  Upozornění
  Funkce F3 a F5 nejsou obsazené.

  Lb Baterie je takřka prázdná.
  E2 Elektrický ventilátor nebo dmychadlo
  – porucha.
  E3 Kompresor – porucha.
  E5 Přehřátí kompresorové jednotky.
  E6 Čidlo na ochranu proti mrazu – vadný kontakt nebo zlomený.
  E9 Ochrana kompresoru – nakloněná kabina.
  E0 Čidlo teploty, vratný vzduch – špatný kontakt nebo vadné čidlo.
  EC Komunikační kabely – porucha.

  CS

  2.2.2 Funkce F0 – ruční režim
  Na displeji je zobrazena funkce F0.
  Nastavení teploty a otáček ventilátoru na
  ovládacím prvku
  Teplotu od 15 do 27 ºC (příp. od 59 do 71 ºF)
  nastavte krátkým stisknutím tlačítka
  nebo
  . Nastavená hodnota teploty se zobrazuje na
  displeji.
  Otáčky ventilátoru V1, V2, V3, V4 nebo V5
  nastavte podržením tlačítka
  nebo . Na displeji se zobrazí rychlostní stupeň ventilátoru
  během nastavování.

  Upozornění
  V případě ukazatelů E2 / E3 / E5 / E6 / E0 a EC se
  obraťte na autorizovanou dílnu firmy
  Eberspächer.

  2.2.3 Funkce F1 – ukazatel teploty v kabině

  2.2

  Zapnutí

  Na ovládacím prvku stiskněte tlačítko ON / OFF
  Klimatizace se spouští vždy ve funkci F4 (automatický režim).

  Na displeji se zobrazí funkce F1, následně se
  . zobrazí aktuální teplota v kabině řidiče.

  Upozornění
  Při prvním uvedení do provozu se klimatizace
  spustí s parametry výchozího továrního
  nastavení.

  2.2.4 Funkce F2 – programování provozní
  doby
  Na displeji je zobrazena funkce F2. Provozní
  dobu lze nastavit na 1 až 9 hodin krátkým stisknutím tlačítka
  nebo . Stisknutím tlačítka
  ON / OFF
  se potvrdí nastavená provozní
  doba.

  2.2.1 Volba funkcí F0 až F6
  Pro výběr stiskněte tlačítko ON / OFF , dokud se
  na displeji nezobrazí požadovaná funkce (F0 – F6).
  F0 ruční režim
  F1 zobrazení teploty v kabině
  F2 programování provozní doby
  F4 automatický režim
  F6 funkce zobrazení jednotek °C nebo °F

  81.0000.95.2783 | CS | 10.2019

  2.2.5 Funkce F4 – automatický režim
  Na displeji je zobrazena funkce F4. Touto funkcí
  reguluje klimatizace prostřednictvím nastavení
  otáček ventilátoru automaticky teplotu.
  Nastavení teploty na ovládacím prvku
  Teplotu od 15 do 27 ºC (příp. od 59 do 71 ºF)
  nastavte krátkým stisknutím tlačítka
  nebo
  7 • Page 8

  Návod k obsluze | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  CS

  . Na displeji se zobrazuje střídavě nastavená
  teplota a CA.

  Úspěšné přihlášení je potvrzeno zvukovým signálem. Při překročení času postup zopakujte.

  2.2.6 Funkce F6 – zobrazení jednotek
  (°C nebo °F)

  3.2

  Na displeji se zobrazí funkce F6, následně se
  zobrazení změní na °F.
  Chcete-li přepnout do zobrazení v ° C, musí být
  klimatizace vypnutá a je nutné stisknout a podržet tlačítko , dokud se na displeji nezobrazí
  blikající
  . Jakmile
  nebliká, stiskněte tlačítko .
  Upozornění
  Při tomto postupu se deaktivuje dálkové ovládání a musí být znovu přihlášeno.

  3

  Dálkové ovládání

  1

  3

  2

  3

  Na ovládacím prvku podržte tlačítko , dokud
  se na displeji nezobrazí blikající
  . Jakmile
  nebliká, stiskněte tlačítko
  během 30 sek.
  Při překročení času postup zopakujte.

  3.3

  3.1

  Aktivace dálkového ovládání

  U vypnuté klimatizace podržte na ovládacím
  prvku tlačítko , dokud se na displeji nezobrazí
  blikající
  . Jakmile
  přestane blikat, do 30
  sekund stiskněte tlačítko ON / OFF na dálkovém
  ovládání.
  8

  Ruční režim

  3.3.1 Nastavení teploty dálkovým ovládáním
  a otáček ventilátoru
  Teplotu od 15 do 27 ºC (příp. od 59 do 71 ºF)
  nastavte krátkým stisknutím tlačítka
  nebo
  . Nastavená hodnota teploty se zobrazuje na
  displeji.
  Rychlost ventilátoru V1, V2, V3, V4 nebo V5
  nastavte podržením tlačítka .
  Na displeji se zobrazí rychlostní stupeň ventilátoru během nastavování.

  3.4
  1 Zapnutí a vypnutí (ON / OFF)
  2 Regulace otáček ventilátoru.
  3 Regulace teploty.

  Ukončení provozu dálkového
  ovládání

  Automatický režim

  3.4.1 Nastavení teploty dálkovým ovládáním
  Teplotu od 15 do 27 ºC (příp. od 59 do 71 ºF)
  nastavte krátkým stisknutím tlačítka
  nebo
  . Na displeji se zobrazuje střídavě nastavená
  teplota a CA.
  3.4.2 Funkci F4 (automatický režim)
  deaktivujte dálkovým ovládáním
  Stiskněte tlačítko . Klimatizace přejde z
  funkce F4 do funkce F0 (ruční režim).

  81.0000.95.2783 | CS | 10.2019 • Page 9

  Návod k obsluze | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  4

  Údržba a čištění
  CS

  Čištění klimatizace Cooltronic vysokotlakým parním tryskacím zařízením a/nebo použitím čisticích prostředků může poškodit zařízení nebo
  jeho součásti (např. těsnění).
  ƒ Pro ochranu těsnění klimatizaci v zimních
  měsících občas zapněte.
  ƒ Při čištění klimatizace stlačeným vzduchem
  sejměte horní plastovou desku.
  ƒ Kondenzátor a odvodňovací ventily klimatizace čistěte jedenkrát za rok
  – sejměte horní plastový kryt zařízení
  (povolte 7 šroubů do plechu)
  – profoukněte kondenzátor stlačeným
  vzduchem
  – vymontujte odvodňovací ventily a vyčistěte
  je uvnitř
  Upozornění
  Veškerou údržbu nechávejte provádět pouze
  v autorizované servisní dílně Eberspächer.

  5

  Technická podpora

  V případě jakýchkoli technických dotazů či problémů týkajících se topného přístroje, ovládacích
  prvků nebo obslužného softwaru se obracejte na
  následující adresu servisu:
  support-CZ@eberspaecher.com

  81.0000.95.2783 | CS | 10.2019

  9 • Page 10

  Betjeningsvejledning | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  Kapitel

  DA
  1

  2

  3

  Kapitelnavn
  Kapitelindhold

  Side

  Om dette produkt
  1.1 Korrekt brug

  11

  1.2 Ukorrekt brug

  12

  1.3 Eli Anvisninger til beskyttelse af miljøet

  12

  1.4 Udskiftning af fjernbetjeningens batteri

  12

  Betjeningselement
  2.1 Andre mulige visninger i displayet

  14

  2.2 Tilkobling

  14

  2.2.1

  Valg af funktion F0 til F6

  14

  2.2.2

  Funktion F0 – manuel drift

  14

  2.2.3

  Funktion F1 – visning af temperaturen i førerhuset

  14

  2.2.4

  Funktion F2 – programmering af driftstid

  14

  2.2.5

  Funktion F4 – automatisk drift

  15

  2.2.6

  Funktion F6 – visning af °C eller °F

  15

  Fjernbetjening
  3.1 Ibrugtagning af fjernbetjeningen

  15

  3.2 Deaktivering af fjernbetjeningen

  15

  3.3 Manuel drift

  16

  3.3.1

  Indstilling af temperatur og blæserhastighed med fjernbetjeningen

  3.4 Automatisk drift

  10

  16
  16

  3.4.1

  Indstilling af temperatur med fjernbetjeningen

  16

  3.4.2

  Deaktivering af funktion F4 (automatisk drift) med fjernbetjeningen

  16

  4

  Rengøring og vedligeholdelse

  16

  5

  Teknisk support

  16

  81.0000.95.2783 | DA | 10.2019 • Page 11

  Betjeningsvejledning | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  1

  Om dette produkt

  Henvisninger
  ƒ Før ibrugtagning skal denne betjeningsvejledning læses grundigt igennem. Dokumentet
  indeholder vigtige oplysninger, der er nødvendige til betjeningen.
  ƒ Læs under alle omstændigheder alle sikkerhedsanvisninger i denne dokumentation!
  ƒ Man må kun anvende det anbefalede batteri
  og originale reservedele.
  ƒ Beskyt fjernbetjeningen mod negative påvirkninger (stød, ekstreme temperaturer, fugtighed, regn, væsker).
  Fare!
  Fare for kvælning på grund af smådele
  Batteri og batteridæksel til fjernbetjeningen er
  smådele og kan sluges af børn.
  Æ Alle smådele må ikke være tilgængelige for
  børn.
  Æ Børn skal være under opsyn eller instrueres
  og må ikke lege med Cooltronic produkterne.
  ƒ Cooltronic produkterne kan anvendes af børn
  fra 8 år og personer med begrænsede fysiske,
  sensoriske eller psykiske evner eller med
  manglende erfaring og manglende viden,
  såfremt de er under opsyn under betjeningen
  eller de har fået instrukser om, hvordan produkterne anvendes sikkert og forstår de
  potentielle risici.
  ƒ Børn må ikke lege med Cooltronic-produkter,
  emballage eller nogen del af emballagen.

  81.0000.95.2783 | DA | 10.2019

  Forsigtig
  Skader på grund af for tidlig tilkobling!
  Hvis klimaanlægget hældes under monteringen
  og igen bringes i vandret stilling, kan der opstå
  skader på apparatet på grund af for tidlig
  tilkobling.
  Æ Vent i mindst 60 minutter med at tænde for
  klimaanlægget efter monterings- og reparationsarbejde på det.

  1.1

  Korrekt brug

  Klimaapparatet Cooltronic er beregnet til montering i førerhuse af erhvervskøretøjer for at klimatisere kabinen med afkølet og affugtet luft.
  Det sørger for motoruafhængig termisk komfort
  i førerhuset i hvilepauserne.
  Henvisning
  ƒ Klimaapparatet må kun monteres og
  anvendes til det anvendelsesområde, der er
  angivet af producenten, under overholdelse
  af dokumentationen, der er vedlagt hvert
  klimaanlæg.
  ƒ Produktet har ADR-godkendelse.
  Korrekt brug omfatter også overholdelse af
  al information i de dokumenter, der ledsager
  produktet, som f.eks.:
  ƒ den tekniske dokumentation
  ƒ katalogerne og brochurerne
  ƒ de gældende nationale love og retningslinjer
  ƒ derudover køretøjsproducentens gældende
  opbygningsretningslinjer.

  11

  DA • Page 12

  Betjeningsvejledning | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  1.2

  DA

  Ukorrekt brug

  Klimaapparatet Cooltronic er ikke beregnet til
  montering i ”Off-Highway”-applikationer, der
  er udsat for kraftige vibrationer, som f.eks. i
  entreprenørmaskiner, landbrugsmaskiner eller
  maskiner til minedrift og lignende arbejdsmaskiner samt i saltminer eller andre kemisk-aggressive omgivelser. Denne ukorrekte brug
  og enhver anden brug, der går ud over den
  tiltænkte brug eller hvis enheden anvendes
  til andre formål, gælder som forkert brug. Ved
  manglende overholdelse bortfalder garantien
  og erstatningsansvaret fra firmaet Eberspächer
  Climate Control Systems GmbH & Co. KG.
  Fare!
  Fare ved forkert brug!
  Forkert brug og/eller ukorrekt konfiguration,
  montering, modifikation, vedligeholdelse eller
  reparation af produktet kan føre til farlige
  situationer.
  Æ Benyt aldrig produktsammenstillinger eller
  -konfigurationer, som ikke er godkendt af
  producenten.
  Æ Udfør aldrig monterings-, modifikations-,
  vedligeholdelses- eller reparationstrin, som
  ikke er godkendt af producenten.
  Æ Benyt aldrig reserve- eller tilbehørsdele,
  som ikke er originale eller ikke er godkendt
  af producenten.

  1.3

  Eli Anvisninger til beskyttelse af
  miljøet

  Retningslinje WEEE 2012/19/EU
  Elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier
  må ikke bortskaffes sammen med almindeligt
  husholdningsaffald.
  Forbrugeren er lovmæssigt forpligtet til at aflevere udtjent elektrisk og elektronisk udstyr samt
  batterier til dertil indrettede, offentlige indsamlingssteder eller til forhandleren. De nærmere
  bestemmelser vedr. dette fastlægges af lovgivningen i det pågældende land. Symbolet på produktet, brugsvejledningen eller emballagen henviser til disse bestemmelser.

  1.4

  Udskiftning af fjernbetjeningens
  batteri

  Sæt et normalt batteri 23 A/12 V i fjernbetjeningen,
  hvis batteriet bliver svagt.
  ƒ Skruen på batteridækslet skrues ud
  ƒ Batteridækslet fjernes
  ƒ Batteriet tages ud
  ƒ Et nyt batteri sættes i
  ƒ Batteridækslet sættes på igen
  ƒ Skruen på batteridækslet strammes

  Henvisning
  Usagkyndig brug og anvendelse uden for det
  angivne anvendelsesområde udelukker enhver
  form for ansvar og garanti.

  12

  81.0000.95.2783 | DA | 10.2019 • Page 13

  Betjeningsvejledning | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2

  Betjeningselement
  DA
  3

  4

  5

  6

  2

  1

  Betjeningsfelt for Cooltronic G2.5

  3

  4

  5

  2

  6

  1

  Betjeningsfelt for Cooltronic G2

  1 Til- og frakobling (ON / OFF), valg af driftstilstand (automatisk / manuel), valg af funktionerne. LED blinker rødt under drift.
  2 LED uden funktion.
  3 LED'en viser, om kompressoren eller kompressorerne er i drift. LED lyser grønt under
  drift.
  4 Visning af den aktuelle software: Longpress
  ved frakoblet klimaanlæg.

  81.0000.95.2783 | DA | 10.2019

  5 Displayet viser den valgte funktion og klimaanlæggets driftstilstand.
  6 Indstilling af rumtemperatur og ventilatorhastighed (kun ved manuel drift), programmering af fjernbetjeningen og valg af temperaturvisningen (celsius eller fahrenheit).

  13 • Page 14

  Betjeningsvejledning | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2.1

  DA

  Andre mulige visninger i displayet

  Lb
  E2
  E3
  E5
  E6

  Batteri næsten tomt.
  El-ventilator eller blæser – fejl.
  Kompressor – fejl.
  Overophedning af kompressormodulet.
  Frostbeskyttelsesføler – fejlbehæftet kontakt eller defekt.
  E9 Kompressorbeskyttelse – kabine klappet
  ned.
  E0 Temperaturføler, returluft – fejlbehæftet
  kontakt eller defekt.
  EC Kommunikationskabel – fejl.

  Henvisning
  Funktionerne F3 og F5 er ikke aktive.
  2.2.2 Funktion F0 – manuel drift
  I displayet vises F0.
  Indstilling af temperatur og blæserhastighed
  på betjeningselementet
  Indstil en temperaturværdi mellem 15 ºC og
  27 ºC eller 59 ºF og 71 ºF ved kort at trykke på
  tasten
  eller . I displayet vises den indstillede temperaturværdi.

  Indstil blæserhastighed V1, V2, V3, V4 eller V5
  Henvisning
  ved at holde tasten
  eller
  nede. I displayet
  Kontakt et værksted med autorisation fra Ebers- vises blæsertrinnet under indstillingen.
  pächer ved visningerne E2 / E3 / E5 / E6 / E0 og EC.

  2.2

  Tilkobling

  Tryk på tasten ON / OFF
  på betjeningselementet. Klimaanlægget starter altid med funktion F4
  (automatisk drift).
  Henvisning
  Ved den første ibrugtagning starter klimaanlægget med de parametre, der er blevet indstillet på
  fabrikken.

  2.2.3 Funktion F1 – visning af temperaturen
  i førerhuset
  I displayet vises F1, derefter vises den aktuelle
  temperatur i førerhuset.
  2.2.4 Funktion F2 – programmering af
  driftstid
  I displayet vises F2. Driftstiden kan indstilles i et
  tidsrum fra 1 til 9 timer ved kort at trykke på
  tasten
  eller . Ved at trykke på tasten
  ON / OFF
  bekræftes den indstillede driftstid.

  2.2.1 Valg af funktion F0 til F6
  Tryk på tasten ON / OFF , indtil den ønskede
  funktion (F0 – F6) vises i displayet.
  F0 Manuel drift
  F1 Visning af temperaturen i førerhuset
  F2 Programmering af driftstid
  F4 Automatisk drift
  F6 Visning i °C eller °F

  14

  81.0000.95.2783 | DA | 10.2019 • Page 15

  Betjeningsvejledning | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2.2.5 Funktion F4 – automatisk drift

  3

  DA

  I displayet vises F4. Med denne funktion regulerer klimaanlægget automatisk temperaturen ved
  at tilpasse blæserhastigheden.
  Indstilling af temperatur på
  betjeningselementet
  Indstil en temperaturværdi mellem 15 ºC og
  27 ºC eller 59 ºF og 71 ºF ved kort at trykke på
  tasten
  eller . I displayet vises skiftevist
  den indstillede temperaturværdi og CA.
  2.2.6 Funktion F6 – visning af °C eller °F
  I displayet vises F6, derefter skifter visningen til
  °F.
  For at skifte til ºC-visning skal tasten
  trykkes
  og holdes nede, indtil
  vises blinkende i displayet, mens klimaanlægget er slukket. Så snart
  ikke vises blinkende, tryk på tasten .
  Henvisning
  Under denne proces deaktiveres fjernbetjeningen og den skal tilmeldes på ny.

  Fjernbetjening

  1

  3

  2

  3

  1 Til- og frakobling (ON / OFF)
  2 Regulering af blæserhastigheder
  3 Temperaturregulering

  3.1

  Ibrugtagning af fjernbetjeningen

  Med slukket klimaanlæg holdes tasten
  nede
  på betjeningselementet, indtil
  vises blinkende i displayet. Så snart
  ikke vises blinkende, trykkes tasten ON / OFF på fjernbetjeningen inden for 30 sek. Når tilmeldingen var
  vellykket, bekræftes det med et akustisk signal.
  Processen skal gentages, hvis tiden overskrides.

  3.2

  Deaktivering af fjernbetjeningen

  Tasten
  på betjeningselementet holdes nede,
  indtil
  vises blinkende i displayet. Så snart
  ikke vises blinkende, trykkes tasten
  inden for 30 sek. Processen skal gentages, hvis
  tiden overskrides.

  81.0000.95.2783 | DA | 10.2019

  15 • Page 16

  Betjeningsvejledning | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  3.3

  DA

  Manuel drift

  4

  Rengøring og vedligeholdelse

  Rengøring af klimaapparatet Cooltronic med
  3.3.1 Indstilling af temperatur og
  højtryksdamprensere og/eller anvendelse af
  blæserhastighed med fjernbetjeningen rengøringsmidler kan forårsage beskadigelse af
  anlægget eller dets komponenter (f.eks. pakninger).
  Indstil en temperaturværdi mellem 15 ºC og
  27 ºC eller 59 ºF og 71 ºF ved kort at trykke på
  ƒ For at beskytte pakningerne skal klimaanlægtasten
  eller . I displayet vises den indstilget af og til tændes i vintermånederne.
  lede temperaturværdi.
  ƒ Den øverste plastplade skal fjernes for rengøIndstil blæserhastighed V1, V2, V3, V4 eller V5
  ved at holde tasten
  nede.
  I displayet vises blæsertrinnet under
  indstillingen.

  3.4

  Automatisk drift

  3.4.1 Indstilling af temperatur med
  fjernbetjeningen
  Indstil en temperaturværdi mellem 15 ºC og
  27 ºC eller 59 ºF og 71 ºF ved kort at trykke på
  tasten
  eller . I displayet vises skiftevist
  den indstillede temperaturværdi og CA.
  3.4.2 Deaktivering af funktion F4
  (automatisk drift) med
  fjernbetjeningen
  Tryk på tasten . Klimaanlægget skifter fra
  funktion F4 til funktion F0 (manuel drift).

  16

  ring af klimaanlægget med trykluft.
  ƒ Klimaanlæggets kondensator og drænventiler
  skal rengøres 1 gang om året
  – Den øverste plastafdækning tages af
  anlægget (7 pladeskruer løsnes)
  – Kondensatoren udblæses med trykluft
  – Drænventilerne afmonteres og rengøres
  indvendigt.
  Henvisning
  Alt vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af
  et værksted med autorisation fra Eberspächer.

  5

  Teknisk support

  Hvis du har tekniske spørgsmål eller problemer
  med varmeapparatet, betjeningselementet eller
  betjeningssoftwaren, så henvend dig til følgende
  service-adresse:
  support-DK@eberspaecher.com

  81.0000.95.2783 | DA | 10.2019 • Page 17

  Bedienungsanleitung | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  Kapitel

  1

  2

  3

  Kapitelbezeichnung
  Kapitelinhalt

  Seite

  Zu diesem Produkt
  1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

  18

  1.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

  19

  1.3 Hinweis zum Umweltschutz

  19

  1.4 Batterie der Fernbedienung tauschen

  19

  Bedienelement
  2.1 Weitere mögliche Anzeigen im Display

  21

  2.2 Einschalten

  21

  2.2.1

  Funktion F0 bis F6 auswählen

  21

  2.2.2

  Funktion F0 – manueller Betrieb

  21

  2.2.3

  Funktion F1 – Temperatur im Fahrerhaus abfragen

  21

  2.2.4

  Funktion F2 – Betriebsdauer programmieren

  21

  2.2.5

  Funktion F4 – automatischer Betrieb

  21

  2.2.6

  Funktion F6 – Anzeige °C oder °F

  22

  Fernbedienung
  3.1 Inbetriebnahme der Fernbedienung

  22

  3.2 Außerbetriebnahme der Fernbedienung

  22

  3.3 Manueller Betrieb

  23

  3.3.1

  Temperatur und Gebläsedrehzahl mit der Fernbedienung einstellen

  3.4 Automatischer Betrieb

  23
  23

  3.4.1

  Temperatur mit der Fernbedienung einstellen

  23

  3.4.2

  Funktion F4 (automatischer Betrieb) mit der Fernbedienung deaktivieren

  23

  4

  Reinigung und Wartung

  23

  5

  Technischer Support

  23

  81.0000.95.2783 | DE | 10.2019

  17

  DE • Page 18

  Bedienungsanleitung | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  1

  Zu diesem Produkt

  DE
  Hinweise
  ƒ Vor der Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung unbedingt sorgfältig durchlesen. Das
  Dokument enthält wichtige Informationen, die
  für die Bedienung notwendig sind.
  ƒ Unbedingt alle Sicherheitshinweise in dieser
  Dokumentation beachten!
  ƒ Nur die empfohlene Batterie und OriginalErsatzteile verwenden.
  ƒ Die Fernbedienung vor widrigen Einflüssen
  (Stöße, extreme Temperaturen, Feuchtigkeit,
  Regen, Flüssigkeiten) schützen.
  Gefahr!
  Erstickungsgefahr durch Kleinteile
  Batterie und Batteriedeckel der Fernbedienung
  sind Kleinteile und können von Kindern verschluckt werden.
  Æ Alle Kleinteile für Kinder unzugänglich
  aufbewahren.
  Æ Kinder sind zu beaufsichtigen bzw. zu instruieren und dürfen mit den Cooltronic Produkten nicht spielen.
  ƒ Cooltronic Produkte können von Kindern ab
  8 Jahren und Personen mit eingeschränkten
  körperlichen, sensorischen oder geistigen
  Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und
  mangelnden Kenntnissen verwendet werden,
  sofern sie bei der Bedienung beaufsichtigt
  werden oder eine Einführung in den sicheren
  Gebrauch der Produkte erhalten haben und
  die potenziellen Gefahren verstehen.
  ƒ Kinder dürfen weder mit den Cooltronic Produkten noch mit der Verpackung oder mit Teilen der Verpackung spielen.
  18

  Vorsicht
  Schaden durch frühzeitiges Einschalten!
  Wird die Klimaanlage während der Montage
  geneigt und wieder in die Horizontale gebracht,
  kann zu frühes Einschalten zu einem Geräteschaden führen.
  Æ Nach Montage- oder Reparaturarbeiten an
  der Klimaanlage mindestens 60 Minuten bis
  zur Inbetriebnahme warten.

  1.1

  Bestimmungsgemäße
  Verwendung

  Das Klimagerät Cooltronic ist zum Einbau in
  die Fahrerhauskabinen von Nutzfahrzeugen
  bestimmt, um deren Innenraum mit gekühlter
  und entfeuchteter Luft zu klimatisieren. Es
  ermöglicht in den Ruhephasen den motorunabhängigen thermischen Komfort im Fahrerhaus.
  Hinweis
  ƒ Das Klimagerät darf nur für den vom Hersteller angegebenen Einsatzbereich unter
  Beachtung der jeder Klimaanlage beigefügten
  Dokumentation eingebaut und betrieben
  werden.
  ƒ Das Produkt ist für den ADR-Betrieb
  zugelassen.
  Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört
  auch die Einhaltung aller Angaben in den produktbegleitenden Unterlagen wie:
  ƒ der Technischen Dokumentation
  ƒ den Katalogen und Broschüren
  ƒ den geltenden nationalen Gesetzen und
  Richtlinien
  ƒ darüber hinaus den geltenden Aufbaurichtlinien des Fahrzeugherstellers
  81.0000.95.2783 | DE | 10.2019 • Page 19

  Bedienungsanleitung | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  1.2

  Nicht bestimmungsgemäße
  Verwendung

  Das Klimagerät Cooltronic ist nicht bestimmt
  für den Einbau in „Off-Highway“-Anwendungen,
  die starken Vibrationen ausgesetzt sind, wie
  zum Beispiel in Baumaschinen, Land- oder
  Abbaumaschinen und ähnlichen Arbeitsgeräten sowie in Salzminen oder anderen,
  chemisch aggressiven Umgebungen. Diese
  nicht bestimmungsgemäße Verwendung und
  jede andere, über die bestimmungsgemäße
  Verwendung hinausgehende oder andersartige
  Benutzung des Produkts gilt als Fehlgebrauch.
  Bei Nichtbeachtung erlischt die Gewährleistung,
  und dies führt zum Haftungsausschluss seitens
  der Fa. Eberspächer Climate Control Systems
  GmbH & Co. KG.
  Gefahr!
  Gefahr bei Fehlgebrauch!
  Fehlgebrauch und / oder unsachgemäße Konfiguration, Montage, Modifikation, Wartung oder
  Reparatur des Produkts können zu gefährlichen
  Situationen führen.
  Æ Niemals Produkt-Zusammenstellungen oder
  -Konfigurationen verwenden, die nicht vom
  Hersteller freigegeben sind.
  Æ Niemals Montage-, Modifikations-, Wartungs- oder Reparaturschritte durchführen,
  die nicht vom Hersteller freigegeben sind.
  Æ Niemals Ersatz- oder Zubehörteile verwenden, die nicht original bzw. nicht vom Hersteller freigegeben sind.

  81.0000.95.2783 | DE | 10.2019

  Hinweis
  Unsachgemäßer Gebrauch und Verwendung
  außerhalb der vorgegebenen Verwendung schließt
  jegliche Haftung und Gewährleistung aus.

  1.3

  Hinweis zum Umweltschutz

  WEEE-Richtlinie 2012/19/EU
  Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien
  dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
  Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien
  am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die
  Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu
  regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf
  dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der
  Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.

  1.4

  Batterie der Fernbedienung
  tauschen

  Wird die Batterie schwach, eine handelsübliche
  Batterie 23 A/12 V in die Fernbedienung einsetzen.
  ƒ Schraube am Batteriedeckel heraus
  schrauben
  ƒ Batteriedeckel abnehmen
  ƒ Batterie entnehmen
  ƒ Neue Batterie einsetzen
  ƒ Batteriedeckel aufsetzen
  ƒ Schraube am Batteriedeckel festziehen

  19

  DE • Page 20

  Bedienungsanleitung | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2

  Bedienelement

  DE
  3

  4

  5

  6

  2

  1

  Bedienfeld Cooltronic G2.5

  3

  4

  5

  2

  6

  1

  Bedienfeld Cooltronic G2

  1 Ein- und Ausschalten (ON / OFF), Auswahl der
  Betriebsart (automatisch / manuell), Auswahl
  der Funktionen. LED blinkt rot bei Betrieb.
  2 LED ohne Funktion.
  3 LED zeigt an, ob der Kompressor bzw. die
  Kompressoren in Betrieb sind. LED leuchtet
  grün bei Betrieb.
  4 Anzeige aktuelle Software: Longpress bei
  ausgeschalteter Klimaanlage.

  20

  5 Display zeigt ausgewählte Funktion und
  Betriebszustand der Klimaanlage an.
  6 Einstellen von Raumtemperatur und Lüftergeschwindigkeit (nur bei manuellem Betrieb),
  Programmierung der Fernbedienung und Auswahl der Temperaturanzeige (Celsius oder
  Fahrenheit).

  81.0000.95.2783 | DE | 10.2019 • Page 21

  Bedienungsanleitung | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2.1

  Weitere mögliche Anzeigen im
  Display

  Lb
  E2
  E3
  E5
  E6

  Batterie fast leer.
  Elektrolüfter bzw. Gebläse – Störung.
  Verdichter – Störung.
  Überhitzung des Kompressormoduls.
  Frostschutzfühler – fehlerhafter Kontakt
  oder defekt.
  E9 Verdichterschutz – Kabine abgekippt.
  E0 Temperaturfühler, Rückluft – fehlerhafter
  Kontakt oder defekt.
  EC Kommunikationskabel – Störung.
  Hinweis
  Bei den Anzeigen E2 / E3 / E5 / E6 / E0 und EC
  eine Eberspächer Vertragswerkstatt aufsuchen.

  2.2

  Einschalten

  Am Bedienelement die Taste ON / OFF
  drücken.
  Die Klimaanlage startet immer in Funktion F4
  (automatischer Betrieb).
  Hinweis
  Bei Erstinbetriebnahme startet die Klimaanlage
  mit den werksseitig eingestellten Parametern.
  2.2.1 Funktion F0 bis F6 auswählen
  Zur Auswahl die Taste ON / OFF
  drücken, bis
  die gewünschte Funktion (F0 – F6) im Display
  angezeigt wird.
  F0 manueller Betrieb
  F1 Anzeige der Temperatur im Fahrerhaus
  F2 Betriebsdauer programmieren
  F4 automatischer Betrieb
  F6 Anzeige °C oder °F

  81.0000.95.2783 | DE | 10.2019

  Hinweis
  Die Funktionen F3 und F5 sind nicht vergeben.
  2.2.2 Funktion F0 – manueller Betrieb
  Im Display wird F0 angezeigt.
  Temperatur und Gebläsedrehzahl am Bedienelement einstellen
  Einen Temperaturwert zwischen 15 ºC und 27 ºC
  bzw. 59 ºF und 71 ºF durch kurzes Drücken der
  Taste
  oder
  einstellen. Im Display wird der
  eingestellte Temperaturwert angezeigt.
  Eine Gebläsedrehzahl V1, V2, V3, V4 oder V5
  durch Gedrückthalten der Taste
  oder
  einstellen. Im Display wird die Gebläsestufe während der Einstellung angezeigt.
  2.2.3 Funktion F1 – Temperatur im
  Fahrerhaus abfragen
  Im Display wird F1 angezeigt, anschließend wird
  die aktuelle Temperatur im Fahrerhaus
  angezeigt.
  2.2.4 Funktion F2 – Betriebsdauer
  programmieren
  Im Display wird F2 angezeigt. Die Betriebsdauer
  kann für einen Zeitraum von 1 bis 9 Stunden
  durch kurzes Drücken der Taste
  oder
  eingestellt werden. Ein Druck auf die Taste
  ON / OFF
  bestätigt die eingestellte
  Betriebsdauer.
  2.2.5 Funktion F4 – automatischer Betrieb
  Im Display wird F4 angezeigt. Mit dieser Funktion regelt die Klimaanlage durch Anpassung der
  Gebläsedrehzahl automatisch die Temperatur.

  21

  DE • Page 22

  Bedienungsanleitung | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  DE

  Temperatur am Bedienelement einstellen
  Einen Temperaturwert zwischen 15 ºC und 27 ºC
  bzw. 59 ºF und 71 ºF durch kurzes Drücken der
  Taste
  oder
  einstellen. Im Display wird
  abwechselnd der eingestellte Temperaturwert
  und CA angezeigt.

  3

  Fernbedienung

  1

  3

  2

  3

  2.2.6 Funktion F6 – Anzeige °C oder °F
  Im Display wird F6 angezeigt, anschließend
  wechselt die Anzeige in °F.
  Um in die ºC-Anzeige zu wechseln, muss bei
  ausgeschalteter Klimaanlage die Taste
  gedrückt und gehalten werden, bis auf dem Display
  blinkend angezeigt wird. Sobald
  nicht blinkend angezeigt wird, die Taste
  drücken.
  Hinweis
  Bei diesem Vorgang wird die Fernbedienung
  deaktiviert und muss erneut angemeldet
  werden.

  1 Ein- und Ausschalten (ON / OFF)
  2 Regelung der Gebläsedrehzahlen.
  3 Temperaturregelung.

  3.1

  Inbetriebnahme der
  Fernbedienung

  Bei ausgeschalteter Klimaanlage am Bedienelement Taste
  gedrückt halten bis auf dem Display
  blinkend angezeigt wird. Sobald
  nicht blinkend angezeigt wird, die Taste
  ON / OFF der Fernbedienung innerhalb von 30
  Sek. drücken. Die erfolgreiche Anmeldung wird
  mit einem akustischen Signal bestätigt. Bei
  Zeitüberschreitung den Vorgang wiederholen.

  3.2

  Außerbetriebnahme der
  Fernbedienung

  Am Bedienelement die Taste
  gedrückt halten, bis auf dem Display
  blinkend angezeigt
  wird. Sobald
  nicht blinkend angezeigt wird,
  die Taste
  innerhalb von 30 Sek. drücken. Bei
  Zeitüberschreitung den Vorgang wiederholen.

  22

  81.0000.95.2783 | DE | 10.2019 • Page 23

  Bedienungsanleitung | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  3.3

  3.3.1 Temperatur und Gebläsedrehzahl mit
  der Fernbedienung einstellen
  Einen Temperaturwert zwischen 15 ºC und 27 ºC
  bzw. 59 ºF und 71 ºF durch kurzes Drücken der
  Taste
  oder
  einstellen. Im Display wird der
  eingestellte Temperaturwert angezeigt.
  Eine Gebläsedrehzahl V1, V2, V3, V4 oder V5
  durch Gedrückthalten der Taste
  einstellen.
  Im Display wird die Gebläsestufe während der
  Einstellung angezeigt.

  3.4

  Automatischer Betrieb

  3.4.1 Temperatur mit der Fernbedienung
  einstellen
  Einen Temperaturwert zwischen 15 ºC und 27 ºC
  bzw. 59 ºF und 71 ºF durch kurzes Drücken der
  Taste
  oder
  einstellen. Im Display wird
  abwechselnd der eingestellte Temperaturwert
  und CA angezeigt.
  3.4.2 Funktion F4 (automatischer Betrieb)
  mit der Fernbedienung deaktivieren
  Taste
  drücken. Klimaanlage wechselt von
  Funktion F4 in Funktion F0 (manueller Betrieb).

  4

  einschalten.

  Manueller Betrieb

  Reinigung und Wartung

  ƒ Für die Reinigung der Klimaanlage mit Druckluft die obere Kunststoffplatte abnehmen.
  ƒ Kondensator und Drainageventile der Klimaanlage 1 mal pro Jahr reinigen
  – obere Kunststoffabdeckung der Anlage
  abnehmen (7 Blechschrauben lösen)
  – Kondensator mit Druckluft ausblasen
  – Cooltronic Hatch 1000 / Hatch 1400: Drainageventile ausbauen und innen reinigen
  – Cooltronic Slim Hatch 1000 / Slim Hatch
  1400: Drainageauslässe reinigen
  Hinweis
  Alle Wartungsarbeiten nur von einer autorisierten Eberspächer Vertragswerkstatt durchführen
  lassen.

  5

  Technischer Support

  Haben Sie technische Fragen oder Probleme mit
  dem Klimagerät, dem Bedienelement oder der
  Bediensoftware, wenden Sie sich bitte an folgende Service-Adresse:
  support-DE@eberspaecher.com
  In Österreich wenden Sie sich an:
  support-AT@eberspaecher.com
  In der Schweiz wenden Sie sich an:
  support-CH-DE@eberspaecher.com

  Die Reinigung des Klimageräts Cooltronic mit
  Hochdruckdampfstrahlgeräten und/oder der Einsatz von Reinigungsmitteln kann zur Beschädigung der Anlage oder ihrer Komponenten führen
  (z. B. Dichtungen).
  ƒ Zum Schutz der Dichtungen die Klimaanlage
  in den Wintermonaten gelegentlich

  81.0000.95.2783 | DE | 10.2019

  23

  DE • Page 24

  Οδηγίες χρήσης | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  EL

  Κεφάλαιο Ονομασία κεφαλαίου
  Περιεχόμενα κεφαλαίου
  1

  2

  3

  Σελίδα

  Σχετικά με το παρόν προϊόν
  1.1 Προβλεπόμενη χρήση

  25

  1.2 Μη προβλεπόμενη χρήσηg

  26

  1.3 Υπόδειξη περί περιβαλλοντικής προστασίας

  26

  1.4 Αντικατάσταση της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου

  26

  Χειριστήριο
  2.1 Περαιτέρω πιθανές ενδείξεις στην οθόνη

  28

  2.2 Ενεργοποίηση

  28

  2.2.1

  Επιλογή λειτουργίας F0 έως F6

  28

  2.2.2

  Λειτουργία F0 – Χειροκίνητη λειτουργία

  28

  2.2.3

  Λειτουργία F1 – Αναζήτηση θερμοκρασίας στην καμπίνα οδηγού

  28

  2.2.4

  Λειτουργία F2 – Προγραμματισμός διάρκειας λειτουργίας

  28

  2.2.5

  Λειτουργία F4 – Αυτόματη λειτουργία

  29

  2.2.6

  Λειτουργία F6 – Ένδειξη °C ή °F

  29

  Τηλεχειριστήριο
  3.1 Θέση σε λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

  29

  3.2 Θέση εκτός λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου

  29

  3.3 Χειροκίνητη λειτουργία

  30

  3.3.1

  Ρύθμιση της θερμοκρασίας και του αριθμού στροφών ανεμιστήρα με το
  τηλεχειριστήριο

  3.4 Αυτόματη λειτουργία

  24

  30
  30

  3.4.1

  Ρύθμιση της θερμοκρασίας με το τηλεχειριστήριο

  30

  3.4.2

  Απενεργοποίηση λειτουργίας F4 (αυτόματη λειτουργία) με το τηλεχειριστήριο

  30

  4

  Καθαρισμός και συντήρηση

  30

  5

  Τεχνική υποστήριξη

  30
  81.0000.95.2783 | EL | 10.2019 • Page 25

  Οδηγίες χρήσης | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  1

  Σχετικά με το παρόν προϊόν

  Υποδείξεις
  ƒ Πριν τη θέση σε λειτουργία, διαβάστε οπωσδήποτε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης.
  Το έγγραφο περιέχει σημαντικές πληροφορίες,
  απαραίτητες για το χειρισμό.
  ƒ Τηρείτε οπωσδήποτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας της παρούσας τεκμηρίωσης!
  ƒ Απορρίπτετε τη μπαταρία και το τηλεχειριστήριο
  σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς.
  ƒ Χρησιμοποιείτε μόνο τις συνιστώμενες μπαταρίες
  και τα γνήσια ανταλλακτικά.
  ƒ Προστατεύετε το τηλεχειριστήριο από αρνητικές
  επιδράσεις (χτυπήματα, ακραίες θερμοκρασίες,
  υγρασία, βροχή, υγρά).
  Κίνδυνος!
  Κίνδυνος ασφυξίας από μικρά εξαρτήματα
  Η μπαταρία και το κάλυμμα της μπαταρίας του
  τηλεχειριστηρίου αποτελούν μικρά εξαρτήματα, τα
  οποία τα παιδιά μπορεί να καταπιούν.
  Æ Φυλάτε όλα τα μικρά εξαρτήματα σε μέρος
  μη προσβάσιμο για τα παιδιά.
  Æ Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται και να
  ενημερώνονται, ενώ απαγορεύεται να παίζουν
  με τα προϊόντα Cooltronic.
  ƒ Τα προϊόντα Cooltronic επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από παιδιά από 8 ετών και άνω και
  άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητικές ή
  πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και
  γνώσεων, εφόσον επιτηρούνται κατά τον χειρισμό
  ή έχουν κατατοπιστεί αναφορικά με την ασφαλή
  χρήση των προϊόντων και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
  ƒ Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τα προϊόντα Cooltronic, καθώς και με τη συσκευασία ή
  μέρη αυτής.
  81.0000.95.2783 | EL | 10.2019

  Προσοχή
  Ζημιές λόγω πρόωρης ενεργοποίησης!
  Εάν, κατά την τοποθέτηση, το σύστημα κλιματισμού
  έχει μία κλίση και στη συνέχεια οριζοντιωθεί ξανά,
  μπορεί να προκύψουν ζημιές στη συσκευή λόγω
  πρόωρης ενεργοποίησης.
  Æ Μετά τις εργασίες τοποθέτησης και επισκευής
  στο σύστημα κλιματισμού, περιμένετε τουλάχιστον 60 λεπτά μέχρι τη θέση σε λειτουργία.

  1.1

  Προβλεπόμενη χρήση

  Η συσκευή κλιματισμού Cooltronic προορίζεται
  για την τοποθέτηση σε καμπίνες οδηγών
  επαγγελματικών οχημάτων, για τον κλιματισμό
  του εσωτερικού χώρου τους με δροσερό αέρα
  χωρίς υγρασία. Επιτρέπει, σε φάσεις ρελαντί,
  τη θερμική άνεση στην καμπίνα του οδηγού
  ανεξάρτητα από τη λειτουργία του κινητήρα.
  Υπόδειξη
  ƒ Η συσκευή κλιματισμού επιτρέπεται να
  τοποθετείται και να λειτουργεί μόνο στο
  πεδίο εφαρμογής που αναφέρεται από τον
  κατασκευαστή, λαμβάνοντας υπόψη την
  τεκμηρίωση που είναι συνημμένη σε κάθε
  συσκευή κλιματισμού.
  ƒ Το προϊόν είναι εγκεκριμένο για τη λειτουργία ADR.
  Στην προβλεπόμενη χρήση συγκαταλέγεται και
  η τήρηση όλων των στοιχείων στα έγγραφα που
  συνοδεύουν το προϊόν, όπως:
  ƒ Η τεχνική τεκμηρίωση
  ƒ Οι κατάλογοι και τα φυλλάδια
  ƒ Επίσης, οι ισχύουσες εθνικές νομοθεσίες και
  οδηγίες

  25

  EL • Page 26

  Οδηγίες χρήσης | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  1.2

  EL

  Μη προβλεπόμενη χρήσηg

  Η συσκευή κλιματισμού Cooltronic δεν
  προορίζεται για τοποθέτηση σε εφαρμογές
  «Off-Highway», οι οποίες είναι εκτεθειμένες σε
  έντονους κραδασμούς, όπως για παράδειγμα σε
  μηχανήματα εργοταξίου, γεωργικά μηχανήματα ή
  μηχανήματα εκσκαφής και παρόμοιες συσκευές
  εργασίας, καθώς και σε ορυχεία άλατος ή άλλα
  χημικά και επιθετικά περιβάλλοντα. Αυτή η μη
  προβλεπόμενη χρήση και κάθε άλλη χρήση
  πέραν της προβλεπόμενης χρήσης του προϊόντος
  θεωρούνται σφαλματική χρήση. Σε περίπτωση
  μη τήρησης παύει να ισχύει η εγγύηση, με
  αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της ευθύνης εκ
  μέρους της εταιρείας Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG.
  Κίνδυνος!
  Κίνδυνος σε περίπτωση σφαλματικής χρήσης!
  Η σφαλματική χρήση και / ή η μη ορθή
  διαμόρφωση, συναρμολόγηση, τροποποίηση,
  συντήρηση ή επισκευή του προϊόντος μπορεί να
  οδηγήσουν σε επικίνδυνες καταστάσεις.
  Æ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαμορφώσεις ή
  συνδυασμούς που δεν έχουν εγκριθεί από τον
  κατασκευαστή.
  Æ Μην διεξάγετε ποτέ εργασίες
  συναρμολόγησης, τροποποίησης, συντήρησης
  ή επισκευής, που δεν έχουν εγκριθεί από τον
  κατασκευαστή.
  Æ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ανταλλακτικά ή
  εξαρτήματα που δεν είναι γνήσια ή δεν έχουν
  εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

  26

  Υπόδειξη
  Η ακατάλληλη χρήση και η χρήση εκτός του προβλεπόμενου σκοπού χρήσης καταργεί κάθε έννοια ανάληψης ευθύνης και εγγύησης.

  1.3

  Υπόδειξη περί περιβαλλοντικής
  προστασίας

  Οδηγία WEEE 2012/19/EU
  Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς
  και οι μπαταρίες, απαγορεύεται να απορρίπτονται
  μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
  Ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος εκ του νόμου
  να επιστρέφει τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
  συσκευές, καθώς και τις μπαταρίες, στο τέλος της
  διάρκειας ζωής τους, στα σχετικά δημόσια κέντρα
  συλλογής ή στο σημείο πώλησης. Οι σχετικές
  λεπτομέρειες ρυθμίζονται από το εκάστοτε εθνικό
  δίκαιο. Το σύμβολο επάνω στο προϊόν, στις οδηγίες
  χρήσης ή στη συσκευασία επισημαίνει αυτούς τους
  κανονισμούς.

  1.4

  Αντικατάσταση της μπαταρίας του
  τηλεχειριστηρίου

  Μόλις μειωθεί η απόδοση της μπαταρίας, τοποθετήστε στο τηλεχειριστήριο μία συνηθισμένη μπαταρία 23 A/12 V.
  ƒ Ξεβιδώστε τη βίδα από το κάλυμμα της
  μπαταρίας
  ƒ Βγάλτε το κάλυμμα της μπαταρίας
  ƒ Αφαιρέστε τη μπαταρία
  ƒ Τοποθετήστε νέα μπαταρία
  ƒ Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας
  ƒ Σφίξτε καλά τη βίδα στο κάλυμμα της μπαταρίας

  81.0000.95.2783 | EL | 10.2019 • Page 27

  Οδηγίες χρήσης | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2

  Χειριστήριο
  EL
  3

  4

  5

  6

  2

  1

  Πεδίο χειρισμού Cooltronic G2.5

  3

  4

  5

  2

  6

  1

  Πεδίο χειρισμού Cooltronic G2

  1 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (ON / OFF),
  επιλογή του τρόπου λειτουργίας (αυτόματα/χειροκίνητα), επιλογή των λειτουργιών. Το LED αναβοσβήνει κόκκινο κατά τη λειτουργία.
  2 LED χωρίς λειτουργία.
  3 Το LED δείχνει εάν ο(οι) συμπιεστής(-ές) είναι σε
  λειτουργία. Το LED ανάβει πράσινο κατά τη
  λειτουργία.
  4 Ένδειξη τρέχοντος λογισμικού: Longpress με
  απενεργοποιημένο σύστημα κλιματισμού.

  81.0000.95.2783 | EL | 10.2019

  5 Η οθόνη δείχνει την επιλεγμένη λειτουργία και
  την κατάσταση λειτουργίας του συστήματος
  κλιματισμού.
  6 Ρύθμιση της θερμοκρασίας χώρου και της ταχύτητας ανεμιστήρα (μόνο στη χειροκίνητη λειτουργία), προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου και
  επιλογή της ένδειξης θερμοκρασίας (Κελσίου ή
  Φαρενάιτ).

  27 • Page 28

  Οδηγίες χρήσης | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2.1

  EL

  Περαιτέρω πιθανές ενδείξεις στην
  οθόνη

  Lb Μπαταρία σχεδόν άδεια.
  E2 Ηλεκτρικός ανεμιστήρας ή ανεμιστήρας
  – Βλάβη.
  E3 Συμπιεστής – Βλάβη.
  E5 Υπερθέρμανση της μονάδας του συμπιεστή.
  E6 Αισθητήρας αντιπαγετικής προστασίας – η
  επαφή λείπει ή είναι ελαττωματική.
  E9 Προστασία συμπιεστή – καμπίνα κεκλιμένη.
  E0 Αισθητήρας θερμοκρασίας, αέρας επιστροφής
  – η επαφή λείπει ή είναι ελαττωματική.
  EC Καλώδιο επικοινωνίας – Βλάβη.
  Υπόδειξη
  Στις ενδείξεις E2 / E3 / E5 / E6 / E0 και EC επικοινωνείτε με συμβεβλημένο συνεργείο της Eberspächer.

  2.2

  Υπόδειξη
  Οι λειτουργίες F3 και F5 δεν δίνονται.
  2.2.2 Λειτουργία F0 – Χειροκίνητη λειτουργία
  Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη F0.
  Ρύθμιση θερμοκρασίας και αριθμού στροφών
  ανεμιστήρα στο χειριστήριο
  Ρυθμίστε μία τιμή θερμοκρασίας μεταξύ 15 ºC και
  27 ºC ή 59 ºF και 71 ºF, πιέζοντας για λίγο το πλήκτρο
  ή . Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλεγμένη τιμή θερμοκρασίας.
  Ρυθμίστε έναν αριθμό στροφών ανεμιστήρα V1, V2,
  V3, V4 ή V5, πιέζοντας και κρατώντας το πλήκτρο
  ή . Στην οθόνη εμφανίζεται το επίπεδο ανεμιστήρα κατά τη ρύθμιση.

  Ενεργοποίηση

  Στο χειριστήριο πιέστε το πλήκτρο ON / OFF . Το
  σύστημα κλιματισμού ξεκινάει πάντα στη λειτουργία
  F4 (αυτόματη λειτουργία).
  Υπόδειξη
  Κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία, το σύστημα
  κλιματισμού ξεκινάει με τις εργοστασιακά ρυθμισμένες παραμέτρους.
  2.2.1 Επιλογή λειτουργίας F0 έως F6
  Για την επιλογή, πιέστε το πλήκτρο ON / OFF ,
  μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιθυμητή λειτουργία (F0 – F6).
  F0 Χειροκίνητη λειτουργία
  F1 Ένδειξη της θερμοκρασίας στην καμπίνα
  οδηγού
  F2 Προγραμματισμός διάρκειας λειτουργίας
  28

  F4 Αυτόματη λειτουργία
  F6 Ένδειξη °C ή °F

  2.2.3 Λειτουργία F1 – Αναζήτηση
  θερμοκρασίας στην καμπίνα οδηγού
  Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη F1 και στη συνέχεια
  η τρέχουσα θερμοκρασία στην καμπίνα του οδηγού.
  2.2.4 Λειτουργία F2 – Προγραμματισμός
  διάρκειας λειτουργίας
  Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη F2. Η διάρκεια
  λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί για διάστημα από 1
  έως 9 ώρες με σύντομο πάτημα του πλήκτρου
  ή
  . Πιέζοντας το πλήκτρο ON / OFF
  επιβεβαιώνεται η ρυθμισμένη διάρκεια λειτουργίας.

  81.0000.95.2783 | EL | 10.2019 • Page 29

  Οδηγίες χρήσης | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2.2.5 Λειτουργία F4 – Αυτόματη λειτουργία

  3

  EL

  Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη F4. Με αυτή τη
  λειτουργία το σύστημα κλιματισμού ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία, προσαρμόζοντας τον αριθμό
  στροφών του ανεμιστήρα.
  Ρύθμιση θερμοκρασίας στο χειριστήριο
  Ρυθμίστε μία τιμή θερμοκρασίας μεταξύ 15 ºC και
  27 ºC ή 59 ºF και 71 ºF, πιέζοντας για λίγο το πλήκτρο
  ή . Στην οθόνη εμφανίζεται εναλλάξ η
  ρυθμισμένη τιμή θερμοκρασίας και το σύμβολο CA.
  2.2.6 Λειτουργία F6 – Ένδειξη °C ή °F
  Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη F6 και στη συνέχεια η ένδειξη αλλάζει σε °F.
  Για να γυρίσετε στην ένδειξη ºC, πρέπει να πιέσετε
  και να κρατήσετε το πλήκτρο
  με απενεργοποιημένο το σύστημα κλιματισμού, μέχρι να εμφανιστεί
  στην οθόνη το σύμβολο
  να αναβοσβήνει. Μόλις
  το σύμβολο
  σταματήσει να αναβοσβήνει, πιέστε
  το πλήκτρο .
  Υπόδειξη
  Σε αυτή τη διαδικασία, το τηλεχειριστήριο απενεργοποιείται και πρέπει να καταχωρηθεί εκ νέου.

  Τηλεχειριστήριο

  1

  3

  2

  3

  1 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (ON / OFF)
  2 Ρύθμιση των αριθμών στροφών του ανεμιστήρα.
  3 Ρύθμιση θερμοκρασίας.

  3.1

  Θέση σε λειτουργία του
  τηλεχειριστηρίου

  Με απενεργοποιημένο το σύστημα κλιματισμού στο
  χειριστήριο, πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο ,
  μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το σύμβολο
  να
  αναβοσβήνει. Μόλις το σύμβολο
  σταματήσει να
  αναβοσβήνει, πιέστε το πλήκτρο ON/OFF του τηλεχειριστηρίου εντός 30 δευτερολέπτων. Η επιτυχής
  εγγραφή επιβεβαιώνεται με ένα ακουστικό σήμα.
  Εάν περάσει ο χρόνος, επαναλάβετε τη διαδικασία.

  3.2

  Θέση εκτός λειτουργίας του
  τηλεχειριστηρίου

  Στο χειριστήριο, πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο
  , μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το σύμβολο
  να αναβοσβήνει. Μόλις το σύμβολο
  σταματήσει
  να αναβοσβήνει, πιέστε το πλήκτρο
  εντός 30
  δευτ.. Εάν περάσει ο χρόνος, επαναλάβετε τη
  διαδικασία.

  81.0000.95.2783 | EL | 10.2019

  29 • Page 30

  Οδηγίες χρήσης | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  3.3

  Χειροκίνητη λειτουργία

  EL
  3.3.1 Ρύθμιση της θερμοκρασίας και του
  αριθμού στροφών ανεμιστήρα με το
  τηλεχειριστήριο
  Ρυθμίστε μία τιμή θερμοκρασίας μεταξύ 15 ºC και
  27 ºC ή 59 ºF και 71 ºF, πιέζοντας για λίγο το πλήκτρο
  ή . Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλεγμένη τιμή θερμοκρασίας.
  Ρυθμίστε έναν αριθμό στροφών ανεμιστήρα V1, V2,
  V3, V4 ή V5, πιέζοντας και κρατώντας το πλήκτρο
  .
  Στην οθόνη εμφανίζεται το επίπεδο ανεμιστήρα
  κατά τη ρύθμιση.

  3.4

  Αυτόματη λειτουργία

  3.4.1 Ρύθμιση της θερμοκρασίας με το
  τηλεχειριστήριο
  Ρυθμίστε μία τιμή θερμοκρασίας μεταξύ 15 ºC και
  27 ºC ή 59 ºF και 71 ºF, πιέζοντας για λίγο το πλήκτρο
  ή . Στην οθόνη εμφανίζεται εναλλάξ η
  ρυθμισμένη τιμή θερμοκρασίας και το σύμβολο CA.
  3.4.2 Απενεργοποίηση λειτουργίας F4
  (αυτόματη λειτουργία) με το
  τηλεχειριστήριο
  Πιέστε το πλήκτρο . Το σύστημα κλιματισμού
  αλλάζει από τη λειτουργία F4 στη λειτουργία F0
  (χειροκίνητη λειτουργία).

  30

  4

  Καθαρισμός και συντήρηση

  Ο καθαρισμός της συσκευής κλιματισμού Cooltronic
  με συσκευές εκτόξευσης ατμού υψηλής πίεσης
  και/ή με χρήση απορρυπαντικών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα ή στα εξαρτήματά της (π.χ.
  στεγανοποιητικά παρεμβύσματα).
  ƒ Για την προστασία των στεγανοποιητικών δακτυλίων του συστήματος κλιματισμού το χειμώνα,
  ενεργοποιείτε το περιστασιακά.
  ƒ Για τον καθαρισμό του συστήματος κλιματισμού
  με πεπιεσμένο αέρα, αφαιρέστε την επάνω πλαστική πλάκα.
  ƒ Καθαρίζετε το συμπυκνωτή και τις βαλβίδες αποστράγγισης του συστήματος κλιματισμού μία
  φορά το χρόνο
  – Αφαιρέστε το επάνω πλαστικό κάλυμμα της
  μονάδας (λασκάρετε 7 λαμαρινόβιδες)
  – Φυσήξτε τον συμπυκνωτή με πεπιεσμένο αέρα
  – Απεγκαταστήστε τις βαλβίδες αποστράγγισης
  και καθαρίστε τις εσωτερικά
  Υπόδειξη
  Όλες οι εργασίες συντήρησης επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο και συμβεβλημένο συνεργείο της Eberspächer.

  5

  Τεχνική υποστήριξη

  Σε περίπτωση τεχνικών αποριών ή προβλημάτων με
  τη θερμαντική συσκευή, το χειριστήριο ή το λογισμικό χειρισμού, απευθυνθείτε στην ακόλουθη διεύθυνση τεχνικής υποστήριξης:
  support-GR@eberspaecher.com

  81.0000.95.2783 | EL | 10.2019 • Page 31

  Operating Instructions | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  Chapter Chapter title
  Chapter content
  1

  About this product
  1.1 Use

  2

  3

  Page

  28

  1.2 Note on environmental protection

  28

  1.3 Changing the remote control battery

  28

  Control unit
  2.1 Other possible displays

  29

  2.2 Switching on

  30

  2.2.1

  Select function F0 to F6

  30

  2.2.2

  Function F0 – manual operation

  30

  2.2.3

  Function F1 – query the temperature in the driver's cab

  30

  2.2.4

  Function F2 – program the operating period

  30

  2.2.5

  Function F4 – automatic operation

  30

  2.2.6

  Function F6 – display °C or °F

  31

  Remote control
  3.1 Starting up the remote control

  31

  3.2 Shutting down the remote control

  31

  3.3 Manual operation

  31

  3.3.1

  Setting the temperature and blower speed with the remote control

  3.4 Automatic operation

  31
  31

  3.4.1

  Setting the temperature with the remote control

  31

  3.4.2

  Deactivate function F4 ( automatic operation) with the remote control

  32

  4

  Maintenance and Cleaning

  32

  5

  Technical Support

  32

  81.0000.95.2783 | EN | 10.2019

  31

  EN • Page 32

  Operating Instructions | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  1

  About this product

  EN
  Notes
  ƒ Before putting into service always read carefully through these operating instructions. The
  document contains important information
  necessary for operation.
  ƒ Always note and follow all safety instructions
  in this documentation!
  ƒ Only use the recommended battery and original spare parts.
  ƒ Protect the remote control from adverse
  effects (impacts, extreme temperatures,
  moisture, rain, liquids).

  Caution
  Damage due to premature switching on!
  If the air-conditioning system is tilted during
  installation and then returned to the horizontal
  position, switching on too early can damage the
  unit.
  Æ Always wait at least 60 minutes before
  starting up after installation or repair work
  on the air-conditioning system.

  1.1

  Intended use

  The Cooltronic air-conditioning unit is intended
  for installation in drivers' cabs of utility vehicles,
  in order to air-condition their interior with cooled
  and dehumidified air. It enables engine-independent thermal comfort in the driver's cab during breaks.

  Danger!
  Risk of choking due to small components
  The battery and battery cover of the remote
  Note
  control are small components and can be swalƒ The air-conditioning unit may only be installed
  lowed by children.
  and operated for the range of application
  Æ Keep all small parts away from children.
  stated by the manufacturer in compliance
  Æ Children must be supervised, so that they do
  with the Documentation included with every
  not play with the Cooltronic products.
  air-conditioning system.
  ƒ Cooltronic products may be used by children
  ƒ The product is approved for ADR operation.
  from the age of 8 and persons with limited
  Intended use also includes compliance with all
  physical, sensory or mental capabilities or a
  information in the documents accompanying the
  lack of experience or a lack of knowledge, if
  they are supervised during operation or have product such as:
  been instructed in safe use of the products
  and understand the potential risks.
  ƒ Do not allow children to play with the Cooltronic products or with the packaging material
  or with parts of the packaging material.

  32

  ƒ the technical documentation
  ƒ the catalogues and brochures
  ƒ in addition the relevant national laws and
  directives

  81.0000.95.2783 | EN | 10.2019 • Page 33

  Operating Instructions | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  1.2

  Non-intended use

  The Cooltronic air-conditioning unit is not intended
  for installation in off-highway applications such
  as construction machines, agricultural or mining
  machines or similar working equipment being
  exposed to heavy vibrations, as well as the
  application in salt mines or in any other chemically aggressive environment. This non-intended
  use and any other use of the product extending
  beyond or differing from its intended use is
  deemed to be misuse. Failure to comply makes
  the guarantee null and void and this leads to the
  exclusion of any liability of Eberspächer Climate
  Control Systems GmbH & Co. KG.
  Danger!
  Danger in case of misuse!
  Misuse and / or improper configuration, installation, modification, maintenance or repair of the
  product can result in hazardous situations.
  Æ Never use product arrangements or configurations that are not approved by the
  manufacturer.
  Æ Never carry out installation, modification,
  maintenance or repair steps that are not
  approved by the manufacturer.
  Æ Never use spare or accessory parts that are
  not original or approved by the manufacturer.

  1.3

  Note on environmental protection

  EN
  Directive WEEE 2012/19/EU
  Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste.
  Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices as well as batteries at
  the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or at the
  point of sale. Details to this are defined by the
  national law of the respective country. The symbol on the product, the instruction manual or the
  package indicates that a product is subject to
  these regulations.

  1.4

  Changing the remote control
  battery

  If the battery becomes weak, insert a proprietary 23 A / 12 V battery in the remote control.
  ƒ Undo the screw in the battery cover
  ƒ Remove the battery cover
  ƒ Remove the battery
  ƒ Insert new battery
  ƒ Put on the battery cover
  ƒ Tighten the screw in the battery cover

  Note
  Improper use and use outside the specified purpose cancels all liability and warranty.

  81.0000.95.2783 | EN | 10.2019

  33 • Page 34

  Operating Instructions | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2

  Control unit

  EN
  3

  4

  5

  6

  2

  1

  Cooltronic G2.5 control panel

  3

  2

  4

  5

  6

  1

  Cooltronic G2 control panel

  1 Switch on and off (ON / OFF), selection of the 4 Display of current software: Long press if
  air-conditioning system is switched off.
  operating mode (automatic / manual), selec5 Display shows the selected function and
  tion of the functions. LED flashes red during
  operating state of the air-conditioning system.
  operation.
  6 Setting of the room temperature and fan
  2 LED has no function.
  speed (only in manual mode), programming of
  3 LED indicates whether the compressor or
  the remote control and selection of the temcompressors is/are in operation. LED lights up
  perature display (Celsius or Fahrenheit).
  green during operation.

  34

  81.0000.95.2783 | EN | 10.2019 • Page 35

  Operating Instructions | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2.1
  Lb
  E2
  E3
  E5
  E6
  E9
  E0
  EC

  Other possible displays
  Battery almost empty.
  Electric fan or blower – fault.
  Compressor – fault.
  Overheating of compressor electronic
  module.
  Frost protection sensor – incorrect contact
  or defect.
  Compressor protection – cab overturned.
  Temperature sensor, return air – faulty contact or defective.
  Communication cable – fault.

  Note
  If E2 / E3 / E5 / E6 / E0 / E0 or EC is displayed, go
  to an authorised Eberspächer workshop.

  2.2

  Switching on

  Press the ON / OFF
  button of the control unit.
  The air-conditioning system always starts in
  Function F4 (automatic operation).
  Note
  When starting up for the first time the air-conditioning system starts with the parameters set in
  the factory.
  2.2.1 Select function F0 to F6
  To select press the ON / OFF
  button until the
  required function (F0 – F6) appears in the
  display.
  F0 Manual operation
  F1 Display of the temperature in the driver's
  cab
  F2 Programming the operating period
  F4 Automatic operation
  F6 Display °C or °F
  81.0000.95.2783 | EN | 10.2019

  Note
  Functions F3 and F5 are not assigned.

  EN

  2.2.2 Function F0 – manual operation
  F0 appears in the display.
  Setting the temperature and blower speed at
  the control unit
  Set a temperature value between 15 ºC and
  27 ºC or 59 ºF and 71 ºF by briefly pressing the
  or
  button. The set temperature value
  appears in the display.
  Set a blower speed V1, V2, V3, V4 or V5 by keeping the
  or
  button pressed. During the setting the blower level is shown in the display.
  2.2.3 Function F1 – query the temperature
  in the driver's cab
  F1 appears in the display, the current temperature in the driver's cab is then displayed.
  2.2.4 Function F2 – program the operating
  period
  F2 appears in the display. The operating period
  can be set for a period of 1 to 9 hours by pressing the
  or
  button briefly. Press the
  ON / OFF
  button to confirm the set operating
  period.
  2.2.5 Function F4 – automatic operation
  F4 appears in the display. With this function the
  air-conditioning system controls the temperature automatically by adjusting the blower
  speed.
  Setting the temperature at the control unit
  Set a temperature value between 15 ºC and
  35 • Page 36

  Operating Instructions | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  EN

  27 ºC or 59 ºF and 71 ºF by briefly pressing the
  or
  button. The set temperature value and
  CA are shown alternately in the display.

  30 sec. The required activation is confirmed
  with an acoustic signal. If the time is exceeded
  repeat the process.

  2.2.6 Function F6 – display °C or °F

  3.2

  F6 appears in the display, the display then
  switches to °F.
  To switch to ºC display, with the air-conditioning
  system switched off, press the
  button and
  keep it pressed until
  flashes on the display.
  As soon as
  is no longer flashing press the
  button.
  Note
  During this process the remote control is disabled and must be activated again.

  3

  Remote control

  1

  3

  2

  3

  Keep the
  button of the control unit pressed
  until
  flashes on the display. As soon as
  is no longer flashing, press the
  button within
  30 sec. If the time is exceeded repeat the
  process.

  3.3

  3.1

  Starting up the remote control

  With the air-conditioning system switched off,
  press the
  button of the control unit and keep
  it pressed until
  appears flashing on the display. As soon as
  is no longer flashing, press
  the ON / OFF button of the remote control within
  36

  Manual operation

  3.3.1 Setting the temperature and blower
  speed with the remote control
  Set a temperature value between 15 ºC and
  27 ºC or 59 ºF and 71 ºF by briefly pressing the
  or
  button. The set temperature value
  appears in the display.
  Set a blower speed V1, V2, V3, V4 or V5 by keeping the
  button pressed.
  During the setting the blower level is shown in
  the display.

  3.4
  1 Switching on and off (ON / OFF)
  2 Blower speed control.
  3 Temperature control.

  Shutting down the remote control

  Automatic operation

  3.4.1 Setting the temperature with the
  remote control
  Set a temperature value between 15 ºC and
  27 ºC or 59 ºF and 71 ºF by briefly pressing the
  or
  button. The set temperature value and
  CA are shown alternately in the display.

  81.0000.95.2783 | EN | 10.2019 • Page 37

  Operating Instructions | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  3.4.2 Deactivate function F4 ( automatic
  operation) with the remote control

  5

  Technical Support

  If you have any technical questions or problems
  Press the
  button. The air-conditioning system
  with the heater, the control unit or the operating
  switches from Function F4 to Function F0 (mansoftware, please contact the following service
  ual operation).
  address:
  support-UK@eberspaecher.com

  4

  Maintenance and Cleaning

  Cleaning the air conditioning unit with high
  pressure steam water jets and/or the application
  of detergents may lead to the damage of the
  unit or its components (e.g. the seals). Failure to
  comply makes the guarantee null and void and
  this leads to the exclusion of any liability of
  Eberspächer Climate Control Systems GmbH &
  Co. KG.
  ƒ To protect the seals switch on the air-conditioning system occasionally during the winter
  months.
  ƒ Remove the top plastic panel to clean the
  air-conditioning system with compressed air.
  ƒ Clean the condenser and drainage valves of
  the air-conditioning system once a year
  – Remove the top plastic cover of the system
  (undo 7 tapping screws)
  – Blow out the condenser with compressed
  air
  – Remove the drainage valves and clean
  inside
  Note
  Have maintenance work carried out only by an
  authorised Eberspächer workshop.

  81.0000.95.2783 | EN | 10.2019

  37

  EN • Page 38

  Kasutusjuhend | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  ET

  Peatükk Peatüki nimetus
  Peatüki sisu
  1

  2

  3

  lk

  Selle toote kohta
  1.1 Sihipärane kasutamine

  39

  1.2 Vale kasutamine

  40

  1.3 Märkus keskkonnakaitse kohta

  40

  1.4 Kaugjuhtimispuldi patarei vahetamine

  40

  Juhtelement
  2.1 Muud võimalikud ekraaninäidud

  42

  2.2 Sisselülitamine

  42

  2.2.1

  Valige funktsioon F0 kuni F6

  42

  2.2.2

  Funktsioon F0 – käsirežiim

  42

  2.2.3

  Funktsioon F1 – juhikabiini temperatuuri päring

  42

  2.2.4

  Funktsioon F2 – töökestuse programmeerimine

  42

  2.2.5

  Funktsioon F4 – automaatrežiim

  42

  2.2.6

  Funktsioon F6 – näit °C või °F

  43

  Kaugjuhtimispult
  3.1 Kaugjuhtimispuldi kasutuselevõtt

  43

  3.2 Kaugjuhtimispuldi kasutuselt kõrvaldamine

  43

  3.3 Käsirežiim

  43

  3.3.1

  Temperatuuri ja puhuri pöörlemiskiiruse seadmine kaugjuhtimispuldil

  3.4 Automaatrežiiim

  38

  43
  43

  3.4.1

  Temperatuuri seadmine kaugjuhtimispuldil

  43

  3.4.2

  Funktsiooni F4 (automaatrežiim) kaugjuhtimispuldiga inaktiveerimine

  43

  4

  Puhastamine ja hooldamine

  44

  5

  Tehniline tugi

  44

  81.0000.95.2783 | ET | 10.2019 • Page 39

  Kasutusjuhend | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  1

  Selle toote kohta

  Ettevaatust!
  Kahjustamine enneaegse sisselülitamise
  Suunised
  tõttu!
  ƒ Enne kasutuselevõttu lugege see kasutusjuKui paigaldamisel kliimaseadet kallutatakse ja
  hend kindlasti tähelepanelikult läbi. Dokument siis uuesti horisontaalasendisse seatakse, võib
  sisaldab kasutamise jaoks vajalikku olulist
  liiga varane sisselülitamine põhjustada seadmel
  teavet.
  kahjustusi.
  ƒ Järgige kindlasti selles dokumendis sisalduÆ Pärast kliimaseadmel tehtud paigaldus- või
  vaid ohutusjuhiseid!
  remonditöid oodake vähemalt 60 minutit,
  enne kui seadme kasutusele võtate.
  ƒ Kasutage ainult soovitatud patareid ja
  originaalvaruosi.
  ƒ Kaitske kaugjuhtimispulti kahjulike mõjude
  1.1 Sihipärane kasutamine
  eest (löögid, ekstreemsed temperatuurid, niisCooltronic on mõeldud tarbesõidukite juhikabiikus, vihm, vedelikud).
  nide kliima reguleerimiseks seisvas sõidukis.
  Kui temperatuur juhikabiinis on kõrge, jahutage
  kabiini mõne minuti jooksul sõiduki kliimaseadOht!
  mega, seejärel lülitage sisse Cooltronic, et hoida
  Lämbumisoht väikeste osade tõttu
  Kaugjuhtimispuldi patarei ja patareipesa kaas on püsivalt mugavat temperatuuri.
  väikesed osad ning lapsed võivad need alla
  neelata.
  Æ Hoidke kõiki väikeseid osi lastele kättesaamatus kohas.
  Æ Lapsi tuleb valvata ja juhendada, et nad ei
  mängiks Cooltronicu toodetega.
  ƒ Cooltronicu tooteid võivad kasutada vähemalt
  8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete ning kogemuste ja teadmistega isikud, kui neid jälgitakse kasutamise ajal või kui neile on
  selgitatud toodete ohutut kasutamist ja nad
  on teadlikud võimalikest ohtudest.
  ƒ Lapsed ei tohi mängida Cooltronicu toodete,
  pakendite ega pakendi ühegi osaga.

  81.0000.95.2783 | ET | 10.2019

  Märkus
  ƒ Kliimaseadme tohib paigaldada ja seda saab
  kasutada ainult tootja poolt kindlaksmääratud
  kasutusalal vastavalt iga kliimaseadmega
  kaasas olevale dokumentatsioonile.
  ƒ Toode on heaks kiidetud ADR-i toimimiseks.
  Nõuetekohane kasutamine hõlmab ka toote saatedokumentides sisalduva kogu teabe järgimist,
  näiteks:
  ƒ tehniline dokumentatsioon
  ƒ kataloogid ja brošüürid
  ƒ kohaldatavad riiklikud seadused ja määrused
  ƒ sõiduki tootja kohaldatavad kerejuhised

  39

  ET • Page 40

  Kasutusjuhend | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  1.2

  ET

  Vale kasutamine

  Cooltronici õhukonditsioneer ei ole ette nähtud
  kasutamiseks kõrgel vibratsioonil töötavatel
  "maanteel", näiteks ehitusmasinates, põllu- või
  kaevandusmasinates ja sarnastes seadmetes,
  samuti soolakaevandustes või muus keemiliselt
  agressiivses keskkonnas. Sellist ebaõiget kasutamist ning muud peale toote kavandatud või
  muul viisil kasutamise loetakse väärkasutuseks.
  Kui te seda ei tee, kaotab garantii garantii ja
  Eberspächer Climate Control Systems GmbH &
  Co. KG loobub sellest.
  Oht!
  Oht väärkasutamise korral!
  Toote väärkasutamine ja / või vale konfigureerimine, kokkupanek, modifitseerimine, hooldus
  või remont võivad põhjustada ohtlikke olukordi.
  Æ Ärge kunagi kasutage tootekoostu või konfiguratsiooni, mille tootja pole heaks kiitnud.
  Æ Ärge kunagi viige läbi monteerimis-, ümberehitus-, hooldus- ega remondietappe, mille
  tootja pole heaks kiitnud.
  Æ Ärge kunagi kasutage varuosi või tarvikuid,
  mis pole originaalsed ega tootja poolt heaks
  kiidetud.

  1.3

  Märkus keskkonnakaitse kohta

  Direktiiv WEEE 2012/19/EU
  Elektri- ja elektroonikaseadmeid ning akusid/
  patareisid ei tohi olmeprügi hulka visata.
  Tarbija on seadusega kohustatud andma vanad
  elektri- ja elektroonikaseadmed ning akud/patareid selleks ette nähtud avalikku kogumispunkti
  või tagasi müügiettevõttele. Täpsemad nõuded
  on sätestatud iga riigi seadustes. Tootel, kasutusjuhendil või pakendil olev sümbol viitab nendele määrustele.

  1.4

  Kaugjuhtimispuldi patarei
  vahetamine

  Kui patarei muutub nõrgaks, pange kaugjuhtimispulti tavaline kaubanduses saadaolev patarei
  23 A / 12 V.
  ƒ Keerake patareipesa kaane kruvi välja
  ƒ Eemaldage patareipesa kaas
  ƒ Võtke patarei välja
  ƒ Pange uus patarei sisse
  ƒ Pange patareipesa kaas tagasi peale
  ƒ Keerake patareipesa kaane kruvi kinni

  Märkus
  Oskamatu ja mitteotstarbekohane kasutamine
  välistab igasugused kahju- ja garantiinõuded.

  40

  81.0000.95.2783 | ET | 10.2019 • Page 41

  Kasutusjuhend | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2

  Juhtelement
  ET
  3

  4

  5

  6

  2

  1

  Cooltronic G2.5 juhtpaneel

  3

  4

  5

  2

  6

  1

  Cooltronic G2 juhtpaneel

  1 Sisse- ja väljalülitamine (ON/OFF), töörežiimi
  valimine (automaatne/käsitsi), funktsioonide
  valimine. LED-tuli vilgub töötamisel punaselt.
  2 LED-tule funktsioon puudub.
  3 LED-tuli näitab, kas kompressor või kompressorid töötavad. LED-tuli põleb töötamisel
  roheliselt.
  4 Kehtiva tarkvara näit: väljalülitatud kliimaseadme korral Longpress.

  81.0000.95.2783 | ET | 10.2019

  5 Ekraanil kuvatakse valitud funktsioon ja kliimaseadme tööolek.
  6 Ruumitemperatuuri ja ventilaatori kiiruse
  seadmine (ainult käsirežiimil), kaugjuhtimise
  programmeerimine ning temperatuurinäidu
  valimine (Celsius või Fahrenheit).

  41 • Page 42

  Kasutusjuhend | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2.1

  Muud võimalikud ekraaninäidud

  ET
  Lb
  E2
  E3
  E5
  E6

  Patarei on peaaegu tühi.
  Elektrilise ventilaatori või puhuri rike.
  Kompressori rike.
  Kompressorimooduli ülekuumenemine.
  Külmakaitseandur – vigane või defektne
  kontakt.
  E9 Kompressori kaitse – kabiin kallutatud.
  E0 Temperatuuriandur, tagastusõhk – vigane
  või defektne kontakt.
  EC Kommunikatsioonikaabli rike.

  Märkus
  Funktsioone F3 ja F5 ei ole määratud.
  2.2.2 Funktsioon F0 – käsirežiim
  Ekraanil kuvatakse F0.
  Temperatuuri ja puhuri pöörlemiskiiruse
  seadmine juhtelemendil
  Seadke temperatuur vahemikus 15 ºC kuni
  27 ºC või 59 ºF kuni 71 ºF, vajutades lühidalt
  nuppu
  või . Ekraanil kuvatakse seatud
  temperatuuriväärtus.

  Märkus
  Näitude E2 / E3 / E5 /E6 / E0 ja EC korral pöörduge Eberspächeri volitatud töökotta.

  Seadke puhuri pöörlemiskiirus V1, V2, V3, V4 või
  V5, hoides nuppu
  või
  all. Seadmise ajal
  kuvatakse ekraanil puhuri astet.

  2.2

  2.2.3 Funktsioon F1 – juhikabiini
  temperatuuri päring

  Sisselülitamine

  Vajutage juhtelemendil nuppu ON/OFF
  seade käivitub alati funktsioonis F4
  (automaatrežiim).

  . Kliima-

  Märkus
  Esmakordsel kasutuselevõtul käivitub kliimaseade tehases seatud parameetritega.
  2.2.1 Valige funktsioon F0 kuni F6
  Valimiseks vajutage nuppu ON/OFF , kuni
  ekraanil kuvatakse soovitud funktsioon (F0–F6).
  F0 Käsirežiim
  F1 Juhikabiini temperatuuri näit
  F2 Tööaja programmeerimine
  F4 Automaatrežiiim
  F6 Näit °C või °F

  42

  Ekraanil kuvatakse F1, seejärel juhikabiini praegune temperatuur.
  2.2.4 Funktsioon F2 – töökestuse
  programmeerimine
  Ekraanil kuvatakse F2. Töökestust saab seada
  vahemikus 1 kuni 9 tundi, vajutades lühidalt
  nuppu
  või . Vajutusega nupule ON/OFF
  kinnitatakse seatud töökestus.
  2.2.5 Funktsioon F4 – automaatrežiim
  Ekraanil kuvatakse F4. Selle funktsiooniga reguleerib kliimaseade puhuri pöörlemiskiirust
  kohandades automaatselt temperatuuri.
  Temperatuuri seadmine juhtelemendil
  Seadke temperatuur vahemikus 15 ºC kuni
  27 ºC või 59 ºF kuni 71 ºF, vajutades lühidalt
  nuppu
  või . Ekraanil vahelduvad seatud
  temperatuur ja CA.
  81.0000.95.2783 | ET | 10.2019 • Page 43

  Kasutusjuhend | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2.2.6 Funktsioon F6 – näit °C või °F

  3.2

  Ekraanil kuvatakse F6, seejärel ilmub näit °F.

  Kaugjuhtimispuldi kasutuselt
  kõrvaldamine

  ET

  ºC-näidu kuvamiseks tuleb väljalülitatud kliimaseadmel vajutada ja all hoida nuppu , kuni
  ekraanil kuvatakse vilkuv
  . Kohe kui
  enam ei vilgu, vajutage nuppu .

  Hoidke juhtelemendi nuppu
  all, kuni ekraanile ilmub vilkuv
  . Kohe kui
  enam ei
  vilgu, vajutage 30 sekundi jooksul nuppu . Aja
  ületamisel korrake toimingut.

  Märkus
  Selle toiminguga inaktiveeritakse kaugjuhtimispult ja see tuleb uuesti aktiveerida.

  3.3

  3

  Kaugjuhtimispult

  1

  3

  2

  3

  Käsirežiim

  3.3.1 Temperatuuri ja puhuri
  pöörlemiskiiruse seadmine
  kaugjuhtimispuldil
  Seadke temperatuur vahemikus 15 ºC kuni
  27 ºC või 59 ºF kuni 71 ºF, vajutades lühidalt
  nuppu
  või . Ekraanil kuvatakse seatud
  temperatuuriväärtus.
  Seadke puhuri pöörlemiskiirus V1, V2, V3, V4 või
  V5, hoides nuppu
  all.
  Seadmise ajal kuvatakse ekraanil puhuri astet.

  1 Sisse- ja väljalülitamine (ON/OFF)
  2 Puhuri pöörlemiskiiruse reguleerimine
  3 Temperatuuri reguleerimine

  3.1

  Kaugjuhtimispuldi kasutuselevõtt

  Hoidke väljalülitatud kliimaseadme korral juhtelemendi nuppu
  all, kuni ekraanile ilmub vilkuv
  . Kohe kui
  enam ei vilgu, vajutage
  30 sekundi jooksul kaugjuhtimispuldi nuppu
  ON/OFF. Sisselogimise õnnestumist kinnitab
  helisignaa. Aja ületamisel korrake toimingut.

  3.4

  Automaatrežiiim

  3.4.1 Temperatuuri seadmine
  kaugjuhtimispuldil
  Seadke temperatuur vahemikus 15 ºC kuni
  27 ºC või 59 ºF kuni 71 ºF, vajutades lühidalt
  nuppu
  või . Ekraanil vahelduvad seatud
  temperatuur ja CA.
  3.4.2 Funktsiooni F4 (automaatrežiim)
  kaugjuhtimispuldiga inaktiveerimine
  Vajutage nuppu . Kliimaseade läheb funktsioonilt F4 üle funktsioonile F0 (käsirežiim).

  81.0000.95.2783 | ET | 10.2019

  43 • Page 44

  Kasutusjuhend | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  4
  ET

  Puhastamine ja hooldamine

  Kliimaseadme Cooltronic puhastamine kõrgsurvepesuri ja/või puhastusvahendiga võib kahjustada seadet või selle komponente (nt tihendeid).
  ƒ Tihendite kaitseks lülitage kliimaseade talvekuudel aeg-ajalt sisse.
  ƒ Kliimaseadme puhastamiseks suruõhuga
  võtke ülemine plastplaat ära.
  ƒ Puhastage kliimaseadme kondensaatorit ja
  äravooluklappe üks kord aastas.
  – Eemaldage seadme ülemine plastkate
  (vabastage 7 plekikruvi).
  – Puhuge kondensaator suruõhuga läbi.
  – Eemaldage äravooluklapid ja puhastage
  seestpoolt.
  Märkus
  Laske kõiki hooldustöid teha ainult Eberspächeri
  volitatud töökojas.

  5

  Tehniline tugi

  Kui teil on kütteseadme, juhtimisseadme või
  juhtimistarkvaraga seotud tehnilisi küsimusi või
  probleeme, pöörduge järgmisele teeninduse
  aadressile:
  support-EE@eberspaecher.com

  44

  81.0000.95.2783 | ET | 10.2019 • Page 45

  Käyttöohje | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  Luku

  1

  2

  3

  Luvun nimi
  Luvun sisältö

  Sivu

  Tietoja tästä tuotteesta
  1.1 Käyttötarkoituksen mukainen käyttö

  46

  1.2 Tarkoituksen vastainen käyttö

  47

  1.3 Ympäristönsuojelua koskeva ohje

  47

  1.4 Kauko-ohjaimen pariston vaihto

  47

  Käyttökytkin
  2.1 Muita mahdollisia näyttönäkymiä

  49

  2.2 Päällekytkeminen

  49

  2.2.1

  Valitse toiminto F0 - F6

  49

  2.2.2

  Toiminto F0 – manuaalinen käyttö

  49

  2.2.3

  Toiminto F1 – ohjaamon lämpötilan kysely

  49

  2.2.4

  Toiminto F2 – käyntiajan ohjelmointi

  49

  2.2.5

  Toiminto F4 – automaattikäyttö

  49

  2.2.6

  Toiminto F6 – näyttö °C tai °F

  50

  Kauko-ohjain
  3.1 Kauko-ohjaimen käyttöönotto

  50

  3.2 Kauko-ohjaimen poistaminen käytöstä

  50

  3.3 Manuaalinen käyttö

  50

  3.3.1

  Lämpötilan ja puhaltimen kierrosluvun asettaminen kauko-ohjaimella

  3.4 Automaattikäyttö

  50
  50

  3.4.1

  Lämpötilan asettaminen kauko-ohjaimella

  50

  3.4.2

  Toiminnon F4 (automaattikäyttö) deaktivointi kauko-ohjaimella

  50

  4

  Puhdistus ja huolto

  51

  5

  Tekninen tuki

  51

  81.0000.95.2783 | FI | 10.2019

  45

  FI • Page 46

  Käyttöohje | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  1

  Tietoja tästä tuotteesta

  FI
  Ohjeet
  ƒ Tämä käyttöohje on luettava ehdottomasti
  huolellisesti lävitse ennen käyttöönottoa.
  Tämä asiakirja sisältää tärkeitä, käytön kannalta välttämättömiä tietoja.
  ƒ Kaikkia tämän dokumentaation sisältämiä turvaohjeita on noudatettava!
  ƒ Vain suositeltavaa paristoa ja alkuperäisvaraosia saa käyttää.
  ƒ Suojaa kauko-ohjain epäsuotuisilta vaikutuksilta (iskut, erityiset lämpötilat, kosteus, sade,
  nesteet).
  Vaara!
  Pienosat aiheuttavat tukehtumisvaaran
  Myös kauko-ohjaimen paristo ja pariston kansi
  ovat pienosia, jotka lapset voivat nielaista.
  Æ Kaikki pienosat on pidettävä lasten
  ulottumattomissa.
  Æ Lapsia on valvottava ja/tai neuvottava
  eivätkä he saa leikkiä Cooltronic-laitteilla.
  ƒ Cooltronic-laitteita voivat käyttää vähintään
  8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on rajoittuneet fyysiset, aistikohtaiset tai henkiset kyvyt
  tai puutteellinen kokemus tai osaaminen,
  mikäli heidän käyttöään valvotaan tai heidät
  on perehdytetty laitteiden turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät mahdolliset vaarat.
  ƒ Lapset eivät saa leikkiä Cooltronic-tuotteiden,
  pakkausten tai minkään muun pakkausosan
  kanssa.

  Varo
  Laitteeseen tulee vaurioita, jos se
  käynnistetään liian aikaisin!
  Jos ilmastointilaitetta kallistetaan asennuksen
  aikana ja se sen jälkeen asetetaan jälleen vaakasuoraan asentoon, sen liian aikainen käynnistäminen voi aiheuttaa laitevaurioita.
  Æ Ilmastointilaitteen täytyy antaa odottaa
  asennus- tai korjaustöiden jälkeen vähintään 60 minuuttia ennen käyttöönottoa.

  1.1

  Käyttötarkoituksen mukainen
  käyttö

  Ilmastointilaite Cooltronic on tarkoitettu asennettavaksi hyötyajoneuvojen hytteihin niiden
  sisätilan ilmastoimiseksi jäähdytetyllä ilmalla,
  josta on poistettu kosteus. Se mahdollistaa
  moottorista riippumattoman mukavan lämmön
  ohjaamossa lepovaiheiden aikana.
  Huomautus
  ƒ Ilmastointilaitteen saa asentaa ja sitä saa
  käyttää vain valmistajan ilmoittamaan tarkoitukseen huomioimalla jokaisen ilmastointilaitteen mukaan liitetyt dokumentit.
  ƒ Tuote on ADR-käyttöön hyväksytty.
  Tarkoituksen mukaiseen käyttöön kuuluu myös
  tuotteen mukana toimitettavien asiakirjojen
  sisältämien kaikkien tietojen noudattaminen,
  kuten:
  ƒ Tekninen dokumentaatio
  ƒ Luettelot ja esitteet
  ƒ Voimassa olevat maakohtaiset lait ja direktiivit
  ƒ Lisäksi voimassa olevat ajoneuvon valmistajan asennusohjeet

  46

  81.0000.95.2783 | FI | 10.2019 • Page 47

  Käyttöohje | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  1.2

  Tarkoituksen vastainen käyttö

  Ilmastointilaitetta Cooltronic ei ole tarkoitettu
  asennettavaksi maantiekäytön ulkopuolisiin
  sovelluksiin, joissa se altistuisi voimakkaalle
  tärinälle, kuten rakennuskoneissa, maataloustai louhintakoneissa ja vastaavissa työkoneissa
  sekä suolakaivoksilla tai muissa kemiallisesti
  syövyttävissä ympäristöissä. Laitteen tällainen
  tarkoituksen vastainen käyttö ja muu tarkoituksen mukaisesta käytöstä poikkeava käyttö on
  virheellistä käyttöä. Noudattamatta jättäminen
  aiheuttaa takuun raukeamisen ja Eberspächer
  Climate Control Systems GmbH & Co. KG:n
  vastuun lakkaamisen.
  Vaara!
  Virheellinen käyttö aiheuttaa vaaran!
  Laitteen virheellinen käyttö ja/tai epäasianmukainen konfigurointi, asennus, muuttaminen,
  huolto tai korjaus voivat aiheuttaa vaarallisia
  tilanteita.
  Æ Valmistajan hyväksymättömiä tuotekokoonpanoja tai -konfiguraatioita ei saa koskaan
  käyttää.
  Æ Älä koskaan suorita valmistajan hyväksymättömiä asennus-, muutos-, huolto- tai
  korjaustöitä.
  Æ Älä koskaan käytä ei-alkuperäisiä tai valmistajan hyväksymättömiä vara- tai lisäosia.

  1.3

  Ympäristönsuojelua koskeva ohje

  FI
  Direktiivi WEEE 2012/19/EU
  Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei
  saa hävittää talousjätteen mukana.
  Kuluttajalla on lain mukaan velvollisuus toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden kayttöian paätyttyä niille varattuihin julkisiin kerayspisteisiin tai palauttaa ne myyntipaikkaan. Tähän
  liittyvistä yksityiskohdista säädetään kulloisenkin osavaltion laissa. Näistä määräyksistä mainitaan myös tuotteen symbolissa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa.

  1.4

  Kauko-ohjaimen pariston vaihto

  Kun paristo on heikko, kauko-ohjaimeen täytyy
  asentaa kaupoissa myytävä paristo 23 A / 12 V.
  ƒ Ruuvaa pariston kannesta ruuvi irti
  ƒ Irrota pariston kansi
  ƒ Poista paristo
  ƒ Aseta uusi paristo
  ƒ Aseta pariston kansi takaisin paikalleen
  ƒ Ruuvaa pariston kannen ruuvi kiinni

  Ohje
  Epäasianmukainen, muu kuin säädettyyn käyttötarkoitukseen sisältyvä käyttö sulkee takuun ja
  vastuun pois.

  81.0000.95.2783 | FI | 10.2019

  47 • Page 48

  Käyttöohje | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2

  Käyttökytkin

  FI
  3

  4

  5

  6

  2

  1

  Ohjauspaneeli Cooltronic G2.5

  3

  4

  5

  2

  6

  1

  Ohjauspaneeli Cooltronic G2

  1 Päälle- ja poiskytkentä (ON/OFF), käyttötavan
  valinta (automaattinen/manuaali), toimintojen
  valinta. LED vilkkuu punaisena käytön aikana.
  2 LED ilman toimintoa.
  3 LED ilmaisee, onko kompressori tai kompressoreita käytössä. LED palaa vihreänä käytön
  aikana.
  4 Nykyisen ohjelmiston näyttö: Longpress
  ilmastointilaitteen ollessa poiskytkettynä.

  48

  5 Näytöllä näkyy valittu toiminto ja ilmastointilaitteen toimintatila.
  6 Sisälämpötilan ja tuuletinnopeuden säätö
  (myös manuaalisessa käytössä), kauko-ohjaimen ohjelmointi ja lämpötilanäytön valinta
  (Celsius tai Fahrenheit).

  81.0000.95.2783 | FI | 10.2019 • Page 49

  Käyttöohje | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2.1

  Muita mahdollisia näyttönäkymiä

  Lb
  E2
  E3
  E5
  E6

  Paristo lähes tyhjä.
  Sähkötuuletin ja/tai puhallin – häiriö.
  Kompressori – häiriö.
  Kompressorimoduulin ylikuumeneminen.
  Jäätymisenestoanturi – viallinen kosketin
  tai vika.
  E9 Kompressorin suojaus – ohjaamo
  kallistettu.
  E0 Lämpötilatunnistin, paluuilma – viallinen
  kosketin tai vika.
  EC Tiedonsiirtokaapeli – häiriö.
  Ohje
  Jos näyttöön tulee E2 / E3 / E5 / E6 / E0 / EC, etsi
  Eberspächer-sopimuskorjaamo.

  2.2

  Päällekytkeminen

  Paina käyttökytkimestä painiketta ON / OFF .
  Ilmastointilaite käynnistyy aina toiminnolla F4
  (automaattikäyttö).

  Ohje
  Toiminnot F3 ja F5 eivät ole käytössä.

  FI

  2.2.2 Toiminto F0 – manuaalinen käyttö
  Näytöllä näkyy F0.
  Lämpötilan ja puhaltimen kierrosnopeuden
  asettaminen käyttökytkimestä
  Aseta lämpötila-arvo väliltä 15 - 27 ºC tai 59 71 ºF painikkeen
  tai
  lyhyellä painalluksella.
  Näytöllä näkyy asetettu lämpötila-arvo.
  Aseta puhaltimen kierrosnopeus V1, V2, V3, V4
  tai V5 pitämällä painiketta
  tai
  painettuna.
  Näytöllä näkyy puhallinasetus asettamisen
  aikana.
  2.2.3 Toiminto F1 – ohjaamon lämpötilan
  kysely
  Näytöllä näkyy F1 ja sen jälkeen näyttöön tulee
  ohjaamon senhetkinen lämpötila.
  2.2.4 Toiminto F2 – käyntiajan ohjelmointi

  Ohje
  Ensimmäisen käyttöönoton aikana ilmastointilaite käynnistyy tehtaalla asetetuilla
  parametreilla.

  Näytöllä näkyy F2. Käyntiaika voidaan asettaa
  aikavälille 1 - 9 tuntia painikkeen
  tai
  lyhyellä painalluksella. Asetettu käyntiaika vahvistetaan painiketta ON / OFF
  painamalla.

  2.2.1 Valitse toiminto F0 - F6

  2.2.5 Toiminto F4 – automaattikäyttö

  Paina valintaa varten ON / OFF , kunnes
  haluamasi toiminto (F0 – F6) näkyy näytöllä.
  F0 Manuaalinen käyttö
  F1 Lämpötilan näyttö ohjaamossa
  F2 Käyntiajan ohjelmointi
  F4 Automaattikäyttö
  F6 Näyttö °C tai °F

  Näytöllä näkyy F4. Ilmastointilaite säätelee tällä
  toiminnolla puhaltimen kierrosnopeuden automaattista mukautusta lämpötilaan.

  81.0000.95.2783 | FI | 10.2019

  Lämpötilan asetus käyttökytkimestä
  Aseta lämpötila-arvo väliltä 15 - 27 ºC tai 59 71 ºF painikkeen
  tai
  lyhyellä painalluksella. Näytöllä näkyy asetettu lämpötila-arvo ja
  CA.
  49 • Page 50

  Käyttöohje | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2.2.6 Toiminto F6 – näyttö °C tai °F

  FI

  Näytöllä näkyy F6 ja sen jälkeen näytöksi vaihtuu °F.
  ºC-näyttö valitaan ilmastointilaitteen ollessa
  poiskytkettynä pitämällä painiketta
  painettuna, kunnes näytöllä näkyy vilkkuva
  . Heti
  kun
  ei enää näy vilkkuvana, paina painiketta
  .

  3.2

  Paina käyttökytkimestä painiketta , kunnes
  näyttöön tulee vilkkuva
  . Heti kun
  ei
  enää näy vilkkuvana, paina painiketta
  30
  sekunnin kuluessa. Jos aika ylittyy, toista
  toimenpide.

  3.3
  Ohje
  Tämän toimenpiteen aikana kauko-ohjain deaktivoituu ja se täytyy rekisteröidä uudelleen.

  3

  Aseta lämpötila-arvo väliltä 15 - 27 ºC tai 59 71 ºF painikkeen
  tai
  lyhyellä painalluksella. Näytöllä näkyy asetettu lämpötila-arvo.

  Kauko-ohjain

  1

  3

  2

  3

  1 Päälle- ja poiskytkentä (ON / OFF)
  2 Puhaltimen kierrosnopeuksien asetus
  3 Lämpötilan asettaminen

  Kauko-ohjaimen käyttöönotto

  Kun ilmastointilaite on kytkettynä pois päältä,
  paina käyttökytkimestä painiketta , kunnes
  näyttöön tulee vilkkuva
  . Kun näyttö
  lakkaa vilkkumasta, paina kauko-ohjaimen painiketta ON / OFF 30 sekunnin kuluessa. Merkkiääni vahvistaa onnistuneen rekisteröinnin. Jos
  aika ylittyy, toista toimenpide.

  50

  Manuaalinen käyttö

  3.3.1 Lämpötilan ja puhaltimen kierrosluvun
  asettaminen kauko-ohjaimella

  Aseta puhaltimen kierrosnopeus V1, V2, V3, V4
  tai V5 pitämällä painiketta
  painettuna.
  Näytöllä näkyy puhallinasetus asettamisen
  aikana.

  3.4

  3.1

  Kauko-ohjaimen poistaminen
  käytöstä

  Automaattikäyttö

  3.4.1 Lämpötilan asettaminen
  kauko-ohjaimella
  Aseta lämpötila-arvo väliltä 15 - 27 ºC tai 59 71 ºF painikkeen
  tai
  lyhyellä painalluksella. Näytöllä näkyy asetettu lämpötila-arvo ja
  CA.
  3.4.2 Toiminnon F4 (automaattikäyttö)
  deaktivointi kauko-ohjaimella
  Paina painiketta . Ilmastointilaitteen toiminto F4 vaihtuu toimintoon F0 (manuaalinen
  käyttö).

  81.0000.95.2783 | FI | 10.2019 • Page 51

  Käyttöohje | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  4

  Puhdistus ja huolto
  FI

  Ilmastointilaitteen Cooltronic puhdistaminen
  korkeapainepesureilla ja/tai pesuaineiden käyttö
  voi aiheuttaa laitteen tai sen osien vaurioitumisen (esim. tiivisteiden).
  ƒ Käynnistä ilmastointilaite silloin tällöin talvikuukausien aikana tiivisteiden suojaamiseksi.
  ƒ Irrota ylempi muovilaatta, jotta ilmastointilaite
  voidaan puhdistaa paineilmalla.
  ƒ Puhdista ilmastointilaitteen lauhdutin ja tyhjennysventtiilit kerran vuodessa
  – Irrota laitteiston ylempi muovikansi (avaa 7
  levyruuvia)
  – Puhalla lauhdutin paineilmalla
  – Pura tyhjennysventtiilit ja puhdista ne
  sisäpuolelta
  Ohje
  Huoltotöitä saa suorittaa vain valtuutettu
  Eberspächer-sopimuskorjaamo.

  5

  Tekninen tuki

  Jos teillä on lämmityslaitetta, käyttökytkintä tai
  käyttöohjelmistoa koskevia teknisiä kysymyksiä
  tai ongelmia, ottakaa yhteyttä seuraavaan
  huolto-osoitteeseen:
  support-FI@eberspaecher.com

  81.0000.95.2783 | FI | 10.2019

  51 • Page 52

  Instructions de service | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  FR

  Chapitre Désignation du chapitre
  Teneur du chapitre
  1

  2

  3

  Page

  Sur ce produit
  1.1 Utilisation conforme à l'usage prévu

  53

  1.2 Utilisation non conforme à l'usage prévu

  54

  1.3 Remarques concernant la protection de l‘environnement

  54

  1.4 Remplacement de la pile de la télécommande

  54

  Élément de commande
  2.1 Autres affichages susceptibles de se produire

  56

  2.2 Connexion

  56

  2.2.1

  Sélection de la fonction de F0 à F6

  56

  2.2.2

  Fonction F0 – mode manuel

  56

  2.2.3

  Fonction F1 – consultation de la température dans la cabine du conducteur

  56

  2.2.4

  Fonction F2 – programmation de la durée de service

  56

  2.2.5

  Fonction F4 – mode automatique

  56

  2.2.6

  Fonction F6 – affichage en °C ou °F

  57

  Télécommande
  3.1 Mise en service de la télécommande

  57

  3.2 Mise hors service de la télécommande

  57

  3.3 Mode manuel

  57

  3.3.1

  Paramétrage de la température et de la vitesse de rotation du ventilateur avec
  la télécommande

  3.4 Mode automatique

  52

  57
  57

  3.4.1

  Paramétrage de la température avec la télécommande

  57

  3.4.2

  Désactivation de la fonction F4 (mode automatique) avec la télécommande

  58

  4

  Nettoyage et maintenance

  58

  5

  Support technique

  58
  81.0000.95.2783 | FR | 10.2019 • Page 53

  Instructions de service | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  1

  Sur ce produit

  Informations
  ƒ Avant de lancer la mise en service, il est impératif de
  lire attentivement les présentes instructions de service. Ce document comporte des informations importantes spécifiques à l'utilisation.
  ƒ Observer impérativement toutes les consignes de
  sécurité de la présente documentation !
  ƒ Utiliser uniquement la pile recommandée et des
  pièces de rechange originales.
  ƒ Protéger la télécommande contre les influences
  néfastes (coups, températures extrêmes, humidité,
  précipitations, liquides).

  Danger !
  Risque d'asphyxie dû aux petits accessoires
  La pile et le couvercle du compartiment à pile de la télécommande sont des petits accessoires que les enfants
  pourraient avaler.
  Æ Ranger toujours tous les petits accessoires
  hors de portée de la main des enfants.
  Æ Les enfants doivent être surveillés ou instruits et ne
  doivent pas jouer avec les produits Cooltronic.
  ƒ Les enfants de plus de 8 ans et les personnes souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou d'un manque d'expériences ou de
  connaissances sont autorisés à se servir des produits
  Cooltronic, s’ils sont surveillés pendant l'utilisation
  par une personne responsable ou s'ils ont été initiés à
  un emploi fiable des produits et comprennent les
  dangers potentiels s’y rapportant.
  ƒ Les enfants ne doivent pas jouer avec les produits
  Cooltronic, l'emballage ou toute partie de
  l'emballage.

  81.0000.95.2783 | FR | 10.2019

  Prudence
  Risque d'endommagement dû à une connexion
  prématurée !
  L'inclinaison de la climatisation et sa remise à l'horizontale pendant le montage risquent d'endommager l'appareil, s'il est connecté prématurément.
  Æ Après des travaux de montage et de réparation sur
  la climatisation, patienter au moins 60 minutes
  avant de la remettre en marche.

  1.1

  Utilisation conforme à l'usage prévu

  Le système de climatisation Cooltronic est prévu
  pour le montage dans la cabine du conducteur de
  véhicules industriels afin de climatiser leur habitacle
  avec de l’air refroidi et déshydraté. Il assure un
  confort thermique indépendant du moteur dans la
  cabine du conducteur pendant les phases de repos.
  À savoir
  ƒ L’utilisation et l'exploitation du climatiseur sont
  limitées au domaine d’application indiqué par
  le fabricant dans la « Documentation » jointe à
  chaque climatiseur.
  ƒ Le produit est homologué conforme aux ADR.
  Une utilisation conforme à l'usage prévu pose
  également pour condition de respecter toutes les
  indications des documents accompagnant le produit
  telles que :
  ƒ la documentation technique
  ƒ les catalogues et brochures
  ƒ les lois et directives en vigueur à l’échelle
  nationale
  ƒ et, en surplus, les directives du constructeur
  automobile relatives au carrossage

  53

  FR • Page 54

  Instructions de service | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  1.2

  FR

  Utilisation non conforme à l'usage
  prévu

  Le système de climatisation Cooltronic n’est pas
  destiné à une utilisation pour des applications dites
  « hors route » exposées à de fortes vibrations telles
  que les engins de génie civil et machines de chantier, machines agricoles et équipements similaires
  ou dans des mines de sel ou autres environnements chimiques agressifs. Une telle utilisation
  non conforme à l'usage prévu et toute utilisation
  divergente du produit ou autre que celle prévue
  est estimée erronée. L'inobservation supprime tout
  recours à la garantie du fabricant et exclue toute
  responsabilité de la société Eberspächer Climate
  Control Systems GmbH & Co. KG.
  Danger !
  Danger en cas d’utilisation erronée !
  Une utilisation erronée et/ou une configuration, un
  montage, une modification, une maintenance ou
  une réparation incorrect/e du produit peuvent créer
  des situations dangereuses.
  Æ Ne jamais utiliser des compositions ou configurations du produit non approuvées par le
  fabricant.
  Æ Ne jamais procéder à des étapes de montage,
  de modification, de maintenance ou de réparations non approuvées par le fabricant.
  Æ Ne jamais utiliser des pièces de rechange ou
  des accessoires non originaux ou approuvés
  par le fabricant.

  1.3

  Remarques concernant la protection de
  l‘environnement

  Directive WEEE 2012/19/EU
  Les apparei!s électriques et électroniques ainsi que
  les batteries ne doivent pas être éliminés avec les
  déchets ménagers.
  Le pictogramme présent sur le produit son manuel d‘utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit/ la batterie usager aux points de collecte
  prévus à cet effet. II peut aussi le remettre à un revendeur.

  1.4

  Remplacement de la pile de la
  télécommande

  Si la pile s'affaiblit, insérer une pile de type 23 A / 12 V
  disponible dans le commerce dans la télécommande.
  ƒ Dévisser la vis du couvercle du compartiment à pile
  ƒ Retirer le couvercle du compartiment à pile
  ƒ Retirer la pile
  ƒ Insérer une pile neuve
  ƒ Remettre le couvercle du compartiment à pile en place
  ƒ Serrer la vis du couvercle du compartiment à pile à bloc

  À savoir
  Le fabricant décline toute responsabilité et garantie pour
  tout emploi et/ou utilisation non conforme à l'usage
  prévu en dehors de l’application imposée.

  54

  81.0000.95.2783 | FR | 10.2019 • Page 55

  Instructions de service | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2

  Élément de commande
  FR
  3

  4

  5

  6

  2

  1

  Panneau de commande Cooltronic G2.5

  3

  4

  5

  2

  6

  1

  Panneau de commande Cooltronic G2

  1 Connexion et déconnexion (ON / OFF), sélection du
  mode de service (automatique / manuel) et sélection
  des fonctions. Diode clignote en rouge tant qu’elle est
  en service.
  2 Diode sans fonction.
  3 La diode signale si le ou les compresseurs sont en
  service. Diode brille en vert tant qu’elle est en
  service.
  4 Affichage du logiciel actuel : Longpress pendant la
  déconnexion de la climatisation.

  81.0000.95.2783 | FR | 10.2019

  5 L'écran affiche la fonction sélectionnée et l'état de
  service de la climatisation.
  6 Paramétrage de la température ambiante et de la
  vitesse de rotation du ventilateur (uniquement en service manuel), programmation de la télécommande et
  définition de l'affichage de la température (en degrés
  Celsius ou Fahrenheit).

  55 • Page 56

  Instructions de service | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2.1

  FR

  Autres affichages susceptibles de se
  produire

  Lb
  E2
  E3
  E5
  E6
  E9
  E0

  Pile presque vide.
  Ventilateur électrique ou ventilateur – panne.
  Compresseur – panne.
  Surchauffe du module du compresseur.
  Capteur d'antigel – contact erroné ou défectueux.
  Protection du compresseur – cabine inclinée.
  Capteur de température, air de retour – contact
  erroné ou défectueux.
  EC Câble de communication – panne.
  À savoir
  Consulter un garage/atelier agréé par Eberspächer dans
  l'hypothèse des affichages E2 / E3 / E5 / E6 / E0 et EC.

  2.2

  À savoir
  La climatisation démarre avec les paramètres réglés par
  défaut à l'usine lors de la première mise en service.
  Sélection de la fonction de F0 à F6

  Pour sélectionner, appuyer sur le bouton ON / OFF
  jusqu'à l'affichage de la fonction souhaitée (F0 à F6) à
  l'écran.
  F0
  F1
  F2
  F4
  F6

  56

  2.2.2

  Fonction F0 – mode manuel

  F0 est affiché à l'écran.
  Paramétrage de la température et de la vitesse de
  rotation du ventilateur sur l'élément de commande
  Paramétrer une température située entre 15 ºC et 27 ºC
  ou entre 59 ºF et 71 ºF en appuyant brièvement sur le
  bouton
  ou . L'écran affiche la température
  paramétrée.
  Paramétrer une vitesse de rotation du ventilateur V1, V2,
  V3, V4 ou V5 en appuyant sans relâcher sur le bouton
  ou . L'écran affiche le palier de puissance du
  ventilateur pendant le paramétrage.

  Connexion

  Appuyer sur le bouton ON / OFF
  de l’élément de
  commande. La climatisation démarre toujours en fonction F4 (service automatique).

  2.2.1

  À savoir
  Les fonctions F3 et F5 ne sont pas attribuées.

  Mode manuel
  Affichage de la température dans la cabine du
  conducteur
  Programmation de la durée de service
  Mode automatique
  Affichage en °C ou °F

  2.2.3

  Fonction F1 – consultation de la température
  dans la cabine du conducteur

  L'écran affiche la fonction F1, puis la température
  actuelle dans la cabine du conducteur.
  2.2.4

  Fonction F2 – programmation de la durée de
  service

  F2 est affiché à l'écran. Le paramétrage de la durée de
  service pour une période de 1 à 9 heures s'opère via un
  bref actionnement du bouton
  ou . L'actionnement
  du bouton ON / OFF
  acquitte la durée de service
  paramétrée.
  2.2.5

  Fonction F4 – mode automatique

  F4 est affiché à l'écran. Si cette fonction est activée, la
  climatisation règle la température automatiquement via
  l'adaptation de la vitesse de rotation du ventilateur.
  Paramétrage de la température sur l'élément de
  commande
  81.0000.95.2783 | FR | 10.2019 • Page 57

  Instructions de service | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  Paramétrer une température située entre 15 ºC et 27 ºC
  ou entre 59 ºF et 71 ºF en appuyant brièvement sur le
  bouton
  ou . L'écran affiche la température paramétrée et CA par alternance.
  2.2.6

  Fonction F6 – affichage en °C ou °F

  La fonction F6 est affichée à l'écran avant que l'affichage bascule en °F.
  Pour basculer dans l'affichage des °C, appuyer et maintenir le bouton
  tant que la climatisation est déconnectée, jusqu'à ce que
  clignote à l'écran. Dès que
  ne clignote plus, appuyer sur le bouton .
  À savoir
  La télécommande est désactivée pendant cette opération et il est requis de l'enregistrer à nouveau.

  3

  Télécommande

  1

  3

  2

  3

  1 Connexion et déconnexion (ON / OFF)
  2 Réglage de la vitesse de rotation du ventilateur.
  3 Réglage de la température.

  3.1

  Mise en service de la télécommande

  Si la climatisation est déconnectée, appuyer sans relâcher sur le bouton
  de l'élément de commande
  jusqu'à ce que
  clignote à l'écran. Lorsque
  ne
  clignote plus, appuyer sur le bouton ON / OFF en l'espace de 30 secondes. L’enregistrement est confirmé par
  81.0000.95.2783 | FR | 10.2019

  un signal sonore. Répéter l'opération en cas de dépassement de la durée allouée.

  3.2

  Mise hors service de la télécommande

  Appuyer sans relâcher sur le bouton
  de l'élément de
  commande jusqu'à ce que
  clignote à l'écran. Dès
  que
  ne clignote plus, appuyer sur le bouton
  en
  l'espace de 30 secondes. Répéter l'opération en cas de
  dépassement de la durée allouée.

  3.3

  Mode manuel

  3.3.1

  Paramétrage de la température et de la
  vitesse de rotation du ventilateur avec la
  télécommande

  Paramétrer une température située entre 15 ºC et 27 ºC
  ou entre 59 ºF et 71 ºF en appuyant brièvement sur le
  bouton
  ou . L'écran affiche la température
  paramétrée.
  Paramétrer une vitesse de rotation du ventilateur V1, V2,
  V3, V4 ou V5 en appuyant sans relâcher sur le bouton
  .
  L'écran affiche le palier de puissance du ventilateur
  pendant le paramétrage.

  3.4

  Mode automatique

  3.4.1

  Paramétrage de la température avec la
  télécommande

  Paramétrer une température située entre 15 ºC et 27 ºC
  ou entre 59 ºF et 71 ºF en appuyant brièvement sur le
  bouton
  ou . L'écran affiche la température paramétrée et CA par alternance.

  57

  FR • Page 58

  Instructions de service | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  3.4.2

  FR

  Désactivation de la fonction F4 (mode
  automatique) avec la télécommande

  Appuyer sur le bouton . La climatisation bascule de la
  fonction F4 dans la fonction F0 (mode manuel).

  4

  Nettoyage et maintenance

  Le nettoyage du système de climatisation Cooltronic
  avec des nettoyeurs au jet de vapeur haute pression et/
  ou l’emploi de produits de nettoyage risque d’endommager le système ou les composants du système (p. ex.
  les garnitures).

  5

  Support technique

  Pour toute question technique ou problème avec l’appareil de chauffage, l’élément de commande ou le logiciel
  de commande, veuillez contacter l’adresse de service
  suivante :
  support-FR@eberspaecher.com
  En Belgique, veuillez contacter :
  support-BE-FR@eberspaecher.com
  En Suisse, veuillez contacter :
  support-CH-FR@eberspaecher.com

  ƒ Mettre la climatisation en service de temps en temps
  pendant les mois d'hiver pour protéger les garnitures.
  ƒ Enlever la plaque de protection supérieure en plastique avant le nettoyage de la climatisation à l'air
  comprimé.
  ƒ Nettoyer le condenseur et les valves de drainage de
  la climatisation une fois par an
  – enlever le recouvrement supérieur en plastique du
  système (détacher 7 vis à tôle)
  – nettoyer le condenseur par soufflage à l’air
  comprimé
  – démonter les valves de drainage et nettoyer
  l’intérieur
  À savoir
  Faire effectuer les interventions de maintenance par un
  garage/atelier agréé par Eberspächer.

  58

  81.0000.95.2783 | FR | 10.2019 • Page 59

  Kezelési útmutató | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  Fejezet

  1

  2

  3

  Fejezet neve
  Fejezet tartalma

  Oldalszám

  Néhány szó a termékről
  1.1 Rendeltetésszerű használat

  60

  1.2 Nem rendeltetésszerű használat

  61

  1.3 Környezetvédelmi tudnivalók

  61

  1.4 A távirányító elemének cseréje

  61

  Kezelőelem
  2.1 A kijelzőn továbbá a következők jelenhetnek meg

  63

  2.2 Bekapcsolás

  63

  2.2.1

  F0 – F6 funkció kiválasztása

  63

  2.2.2

  F0 funkció – kézi üzem

  63

  2.2.3

  F1 funkció – vezetőfülke hőmérsékletének lekérdezése

  63

  2.2.4

  F2 funkció – Üzemidő programozása

  63

  2.2.5

  F4 funkció – automatikus üzem

  63

  2.2.6

  F6 funkció – °C vagy °F kijelzése

  64

  Távirányító
  3.1 A távirányító üzembe helyezése

  64

  3.2 A távirányító üzemen kívül helyezése

  64

  3.3 Kézi üzem

  64

  3.3.1

  A hőmérséklet és a befúvó-fordulatszám beállítása a távirányítóval

  3.4 Automatikus üzem

  64
  65

  3.4.1

  A hőmérséklet és a befúvó-fordulatszám beállítása a távirányítóval

  65

  3.4.2

  F4 funkció (automatikus üzem) bekapcsolása a távirányítóval

  65

  4

  Tisztítás és karbantartás

  65

  5

  Műszaki támogatás

  65

  81.0000.95.2783 | HU | 10.2019

  59

  HU • Page 60

  Kezelési útmutató | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  1

  Néhány szó a termékről

  HU
  Jelzőszavak
  ƒ Üzembe helyezés előtt mindenképp gondosan
  olvassa végig ezt a kezelési útmutatót. A
  dokumentum fontos információkat tartalmaz,
  melyek szükségesek a kezeléshez.
  ƒ Mindenképp tartsa be a jelen dokumentációban lévő biztonsági utasításokat!
  ƒ Csak az ajánlott elemet és eredeti pótalkatrészeket alkalmazzon.
  ƒ Óvja a távirányítót a kellemetlen behatásoktól
  (ütések, szélsőséges hőmérsékletek, nedvesség, eső, folyadékok).
  Veszély!
  A kis alkatrészek fulladásveszélyt okoznak
  A távirányító elemei és az elemrekesz fedele kis
  alkatrészek, amiket a gyerekek lenyelhetnek.
  Æ Minden kis alkatrészt gyerekek által nem
  hozzáférhető helyen tároljon.
  Æ Ne hagyja a gyerekeket felügyelet és utasítás nélkül, és ne engedje, hogy játszanak a
  Cooltronic termékekkel.
  ƒ A Cooltronic termékeket a 8. életévüket betöltött gyermekek, vagy szellemileg, fizikálisan
  vagy motorikusan fogyatékos, illetve megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, amennyiben a használat felügyelet mellett történik,
  illetve megkapták a termék biztonságos használatával kapcsolatos tájékoztatást, és értik a
  lehetséges veszélyeket.
  ƒ A gyermekek nem játszhatnak a Cooltronic
  termékekkel, csomagolásukkal vagy a csomagolás bármely részével.

  60

  Vigyázat
  Károk keletkezhetnek, ha túl korán kapcsolja
  be!
  Ha a klímaberendezést szerelés közben megdönti, majd a vízszintes helyzetbe visszahozás
  után túl hamar kapcsolja be, akkor a készülék
  károsodhat.
  Æ A klímaberendezésen végzett szerelési és
  javítási munkálatok után legalább 60 percet
  várjon az üzembe helyezésig.

  1.1

  Rendeltetésszerű használat

  A Cooltronic klímaberendezést úgy tervezték, hogy
  az haszongépjárművek vezetőfülkéibe beszerelve a
  belső teret hűtött és szárított levegővel klimatizálja.
  A jármű álló helyzetében a motortól függetlenül
  komfortos hőérzetet biztosít a vezetőfülkében.
  Megjegyzés
  ƒ A klímaberendezést csak a gyártó által megadott
  területen szabad beszerelni és működtetni,
  a mellékelt dokumentációban foglaltak
  betartásával.
  ƒ A terméket ADR-üzemhez jóváhagyták.
  A rendeltetésszerű használathoz tartozik a
  termékhez mellékelt dokumentumok előírásainak
  betartása is, beleértve a következőket:
  ƒ a műszaki dokumentáció
  ƒ a katalógusok és tájékoztató anyagok
  ƒ az érvényes nemzeti törvények és irányelvek
  ƒ ezenkívül a járműgyártó felépítményekre
  vonatkozó érvényes irányelvei

  81.0000.95.2783 | HU | 10.2019 • Page 61

  Kezelési útmutató | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  1.2

  Nem rendeltetésszerű használat

  A Cooltronic klímaberendezés nem szerelhető
  be erős rezgésnek kitett, nem közúti közlekedési
  célú járművekbe (mint pl. építési munkagépek,
  mezőgazdasági vagy fejtőgépek vagy hasonló munkagépek), valamint sóbányákba és hasonló, kémiai
  szempontból agresszív környezetekbe. A termék
  nem rendeltetésszerű használata és minden más,
  a rendeltetésszerű használaton túlmutató vagy
  attól eltérő használata hibás használatnak minősül.
  Ennek figyelmen kívül hagyása érvényteleníti
  a garanciát, és az Eberspächer Climate Control
  Systems GmbH & Co. KG szavatossági kötelezettségének kizárásával jár.
  Veszély!
  Hibás használat miatti veszély!
  A termék hibás használata és/vagy szakszerűtlen
  konfigurálása, beszerelése, módosítása, karbantartása vagy javítása veszélyes helyzeteket teremthet.
  Æ Soha ne alkalmazzon a gyártó által jóvá
  nem hagyott termék-összeállításokat vagy
  -konfigurációkat.
  Æ Soha ne kezdjen bele a gyártó által jóvá nem
  hagyott szerelési, módosítási, karbantartási
  vagy javítási eljárásokba.
  Æ Soha ne használjon nem eredeti, ill. a gyártó
  által jóvá nem hagyott pótalkatrészeket vagy
  tartozékokat.

  1.3

  Környezetvédelmi tudnivalók

  HU
  Irányelv WEEE 2012/19/EU
  Az elektromos és elektronikai készülékeket és az
  elemeket nem szabad a háztartási szemétbe dobni!
  A leselejtezett elektromos és elektronikus
  készülékeket és elemeket, akkumulátorokat
  nem szabad a háztartási szemetbe dobni. Az
  elhasznált es működésképtelen elektromos és
  elektronikus készülékek gyüjtésére törvényi előírás kötelez mindenkit, ezért azokat el kell szállítani egy kijęlölt gyűjtő helyre vagy visszavinni a
  vásárlás helyére. A termék csomagolásán feltüntetett szimbólum egyértelmü jelzést ad erre
  vonatkozóan a felhasználónak.

  1.4

  A távirányító elemének cseréje

  Ha az elem kimerül, helyezzen be egy kereskedelemben kapható 23 A / 12 V-os elemet a
  távirányítóba.
  ƒ Tekerje ki az elemfedélen lévő csavart
  ƒ Vegye le a fedelet
  ƒ Vegye ki az elemet
  ƒ Helyezze be az új elemet
  ƒ Helyezze fel a fedelet
  ƒ Húzza meg az elemfedélen lévő csavart

  Megjegyzés
  Ha a készüléket a megadott felhasználáson kívül
  szakszerűtlenül használja és alkalmazza, az kizár
  mindenféle jótállást és garanciát.

  81.0000.95.2783 | HU | 10.2019

  61 • Page 62

  Kezelési útmutató | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2

  Kezelőelem

  HU
  3

  4

  5

  6

  2

  1

  Cooltronic G2.5 kezelőmezője

  3

  4

  5

  2

  6

  1

  Cooltronic G2 kezelőmezője

  1 Be- és kikapcsolás (ON / OFF), üzemmód
  kiválasztása (automatikus/kézi), funkciók
  kiválasztása. Ez a LED pirosan villog üzem
  közben.
  2 Funkció nélküli LED.
  3 Ez a LED mutatja, hogy a kompresszor, ill. a
  kompresszorok működnek-e. Ez a LED zölden
  világít üzem közben.
  4 Aktuális szoftver kijelzése: Longpress kikapcsolt klímaberendezés esetén.

  62

  5 A kijelző mutatja a kiválasztott funkciót és a
  klímaberendezés üzemállapotát.
  6 Szobahőmérséklet és ventilátor sebességének
  beállítása (csak kézi üzemben), távirányítás
  beprogramozása és a hőmérsékletkijelzés
  kiválasztása (Celsius vagy Fahrenheit).

  81.0000.95.2783 | HU | 10.2019 • Page 63

  Kezelési útmutató | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2.1

  A kijelzőn továbbá a következők
  jelenhetnek meg

  Lb
  E2
  E3
  E5
  E6

  Az elem majdnem kimerült.
  Elektromos ventilátor ill. befúvó – üzemzavar.
  Kompresszor – üzemzavar.
  A kompresszor moduljának túlmelegedése.
  Fagyásvédő érzékelő – rossz érintkezés
  vagy hiba.
  E9 Kompresszorvédelem – kabin kibillent.
  E0 Hőmérsékletérzékelő, visszavezetett levegő
  – rossz érintkezés vagy hiba.
  EC Adatátviteli kábel – üzemzavar.

  F6 °C vagy °F kijelzése

  HU
  Megjegyzés
  Az F3 és F5 funkciók nincsenek kiosztva.
  2.2.2 F0 funkció – kézi üzem
  A kijelzőn F0 jelenik meg.
  A hőmérséklet és a befúvó-fordulatszám
  beállítása a kezelőelemen
  15 ºC és 27 ºC (ill. 59 ºF és 71 ºF) közötti
  hőmérsékletet állítson be a
  vagy
  gomb
  rövid megnyomásával. A kijelzőn megjelenik a
  beállított hőmérsékletérték.

  Megjegyzés
  Az E2 / E3 / E5 / E6 / E0 és EC kijelzések esetén
  keressen fel egy szerződött Eberspächer
  javítóműhelyt.

  A befúvó V1, V2, V3, V4 vagy V5 fordulatszámát
  a
  vagy
  gomb lenyomva tartásával állítsa
  be. Beállítás közben a kijelzőn megjelenik a
  befúvó fokozata.

  2.2

  2.2.3 F1 funkció – vezetőfülke
  hőmérsékletének lekérdezése

  Bekapcsolás

  A kezelőelemen nyomja meg az ON / OFF
  gombot. A klímaberendezés mindig F4 (automatikus
  üzem) funkcióban indul el.
  Megjegyzés
  Első üzembe helyezésnél a klímaberendezés a
  gyárilag beállított paraméterekkel indul.
  2.2.1 F0 – F6 funkció kiválasztása
  A kiválasztáshoz nyomja meg az ON / OFF
  gombot, míg a kívánt (F0 – F6) funkció meg
  nem jelenik a kijelzőn.
  F0 kézi üzem
  F1 A vezetőfülkében lévő hőmérséklet
  kijelzése
  F2 Üzemidő programozása
  F4 automatikus üzem

  81.0000.95.2783 | HU | 10.2019

  A kijelzőn megjelenik az F1, majd a vezetőfülke
  aktuális hőmérséklete.
  2.2.4 F2 funkció – Üzemidő programozása
  A kijelzőn F2 jelenik meg. Az üzemidő a
  vagy
  gomb rövid megnyomásával 1 és 9 óra időtartam között állítható be. Az ON / OFF
  gombot megnyomva jóváhagyja a beállított
  üzemidőt.
  2.2.5 F4 funkció – automatikus üzem
  A kijelzőn F4 jelenik meg. Ezzel a funkcióval
  szabályozza a hőmérsékletet a klímaberendezés
  automatikusan, a befúvó fordulatszámának
  illesztésével.

  63 • Page 64

  Kezelési útmutató | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  HU

  Hőmérséklet beállítása a kezelőelemen
  15 ºC és 27 ºC (ill. 59 ºF és 71 ºF) közötti
  hőmérsékletet állítson be a
  vagy
  gomb
  rövid megnyomásával. A kijelzőn felváltva jelenik meg a beállított hőmérsékletérték és a CA
  kijelzés.
  2.2.6 F6 funkció – °C vagy °F kijelzése
  A kijelzőn megjelenik az F6, majd átvált °F
  kijelzésére.
  A ºC kijelzésre váltáshoz kikapcsolt klímaberendezés mellett nyomja meg és tartsa lenyomva a
  gombot, míg a kijelzőn villogó
  nem látható. Amint a
  nem villog, nyomja meg a
  gombot.
  Megjegyzés
  Ennél az eljárásnál kikapcsol a távirányító, amit
  újra párosítani kell.

  3

  A távirányító üzembe helyezése

  Kikapcsolt klímaberendezés mellett a kezelőelemen tartsa lenyomva a
  gombot, míg a kijelzőn
  nem villog. Amint a
  nem villog, 30
  mp-en belül nyomja meg a távirányító ON / OFF
  gombját. A sikeres bejelentkezést egy hangjelzés fogja jóváhagyni. Az idő túllépése esetén
  ismételje meg az eljárást.

  3.2

  A távirányító üzemen kívül
  helyezése

  A kezelőelemen tartsa lenyomva a
  gombot,
  míg a kijelzőn
  nem villog. Amint a
  nem
  villog, 30 mp-en belül nyomja meg a
  gombot. Az idő túllépése esetén ismételje meg az
  eljárást.

  3.3

  Kézi üzem

  3.3.1 A hőmérséklet és a befúvófordulatszám beállítása a
  távirányítóval

  Távirányító

  1

  3

  2

  3

  1 Be- és kikapcsolás (ON / OFF)
  2 Befúvó fordulatszámainak szabályozása.
  3 Hőmérsékletszabályozás.

  64

  3.1

  15 ºC és 27 ºC (ill. 59 ºF és 71 ºF) közötti
  hőmérsékletet állítson be a
  vagy
  gomb
  rövid megnyomásával. A kijelzőn megjelenik a
  beállított hőmérsékletérték.
  A befúvó V1, V2, V3, V4 vagy V5 fordulatszámát
  a
  gomb lenyomva tartásával állítsa be.
  Beállítás közben a kijelzőn megjelenik a befúvó
  fokozata.

  81.0000.95.2783 | HU | 10.2019 • Page 65

  Kezelési útmutató | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  3.4

  Automatikus üzem

  3.4.1 A hőmérséklet és a befúvófordulatszám beállítása a
  távirányítóval
  15 ºC és 27 ºC (ill. 59 ºF és 71 ºF) közötti
  hőmérsékletet állítson be a
  vagy
  gomb
  rövid megnyomásával. A kijelzőn felváltva jelenik meg a beállított hőmérsékletérték és a CA
  kijelzés.
  3.4.2 F4 funkció (automatikus üzem)
  bekapcsolása a távirányítóval
  Nyomja meg a
  gombot. A klímaberendezés
  átvált az F4 funkcióról az F0 funkcióra (kézi
  üzem).

  4

  Tisztítás és karbantartás

  A Cooltronic klímaberendezés vagy annak alkatrészei (pl. tömítései) károsodhatnak, ha nagynyomású gőztisztítóval és/vagy tisztítószerek
  használatával próbálja meg tisztítani.
  ƒ A tömítések védelméhez a téli hónapokban
  néha kapcsolja be a klímaberendezést.
  ƒ A klímaberendezés sűrített levegős tisztításához vegye le a felső műanyag lapot.
  ƒ A lecsapatót és a leeresztőszelepeket évente
  egyszer tisztítsa meg
  – Vegye le a berendezés felső műanyag borítását (oldja ki a 7 lemezcsavart)
  – A lecsapatót sűrített levegővel fújja ki
  – Szerelje ki a leeresztőszelepeket és a belsejét tisztítsa ki
  Megjegyzés
  Minden karbantartási munkálatot csak hivatalosan szerződött Eberspächer javítóműhellyel
  végeztessen el.

  5

  Műszaki támogatás

  Ha műszaki kérdései vagy problémái vannak a
  fűtőberendezéssel, a kezelőelemmel vagy a kezelőszoftverrel kapcsolatban, forduljon a következő címen elérhető szervizhez:
  support-HU@eberspaecher.com

  81.0000.95.2783 | HU | 10.2019

  65

  HU • Page 66

  Istruzioni per l'uso | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  IT

  Capitolo Descrizione
  Contenuto
  1

  2

  3

  Pagina

  Informazioni sul prodotto
  1.1 Uso conforme

  67

  1.2 Impiego non appropriato

  68

  1.3 lnformazioni per protezione ambientale

  68

  1.4 Sostituzione della batteria del telecomando

  68

  Elemento di comando
  2.1 Altre possibili indicazioni sul display

  70

  2.2 Accensione

  70

  2.2.1

  Selezionare la funzione da F0 a F6

  70

  2.2.2

  Funzione F0 – modalità manuale

  70

  2.2.3

  Funzione F1 – richiesta della temperatura nella cabina di guida

  70

  2.2.4

  Funzione F2 – programmazione della durata di esercizio

  70

  2.2.5

  Funzione F4 – modalità automatica

  70

  2.2.6

  Funzione F6 – indicazione in °C o °F

  71

  Telecomando
  3.1 Messa in funzione del telecomando

  71

  3.2 Messa fuori servizio del telecomando

  71

  3.3 Modalità manuale

  71

  3.3.1

  Impostazione della temperatura e della velocità del ventilatore con il
  telecomando

  3.4 Modalità automatica

  66

  71
  71

  3.4.1

  Impostazione della temperatura con il telecomando

  71

  3.4.2

  Disattivazione della funzione F4 (modalità automatica) con il telecomando

  72

  4

  Pulizia e manutenzione

  72

  5

  Supporto Tecnico

  72
  81.0000.95.2783 | IT | 10.2019 • Page 67

  Istruzioni per l'uso | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  1

  Informazioni sul prodotto

  Avvertenze
  ƒ Prima della messa in funzione, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso. Il documento contiene informazioni importanti, necessarie per un impiego corretto.
  ƒ Rispettare tassativamente tutte le norme di sicurezza riportate della presente documentazione!
  ƒ È consentito utilizzare solo la batteria e i ricambi
  originali consigliati.
  ƒ Proteggere il telecomando dagli agenti sfavorevoli
  (urti, temperature estreme, umidità, pioggia, liquidi).
  Pericolo!
  Pericolo di soffocamento per la presenza di
  parti di piccole dimensioni.
  La batteria e il coperchio del vano batteria del telecomando sono parti di piccole dimensioni e possono essere ingerite dai bambini.
  Æ Tutte le parti piccole devono essere tenute
  lontano dalla portata dei bambini.
  Æ I bambini devono essere sorvegliati o istruiti e
  non devono giocare con i prodotti Cooltronic.
  ƒ I prodotti Cooltronic possono essere usati da
  bambini al di sotto di 8 anni di età e da persone
  con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate
  o mancanti di esperienza e conoscenza, a patto
  che vengano sorvegliati durante l’uso o abbiano
  ricevuto istruzioni sull’uso dei prodotti e sui pericoli che ciò potrebbe comportare.
  ƒ I bambini non devono giocare con i prodotti Cooltronic, l'imballaggio o qualsiasi parte
  dell'imballaggio.

  81.0000.95.2783 | IT | 10.2019

  Cautela
  Pericolo di danni in seguito ad accensione
  prematura!
  Se il condizionatore viene inclinato durante il montaggio e poi riportato in posizione orizzontale,
  un'accensione prematura può causare danni
  all'apparecchio.
  Æ Dopo gli interventi di montaggio e riparazione
  sul condizionatore, attendere almeno 60 minuti
  prima della messa in funzione.

  1.1

  Uso conforme

  Il climatizzatore Cooltronic è destinato all'installazione nelle cabine di guida dei veicoli industriali
  per climatizzare il loro abitacolo con aria fresca e
  deumidificata. Nelle pause di riposo esso consente
  di ottenere nella cabina di guida un comfort termico
  indipendentemente dal motore.
  Nota
  ƒ Il climatizzatore può essere installato e usato
  solo per gli impieghi indicati dal produttore e
  rispettando quanto indicato nella documentazione
  allegata ad ogni climatizzatore.
  ƒ Il prodotto è omologato per la modalità ADR.
  L'uso conforme prevede anche il rispetto di tutte le
  indicazioni riportate nei documenti di supporto al
  prodotto, quali:
  ƒ la documentazione tecnica
  ƒ i cataloghi e le brochure
  ƒ le leggi e le direttive nazionali in vigore
  ƒ inoltre le direttive di montaggio in vigore del
  costruttore del veicolo

  67

  IT • Page 68

  Istruzioni per l'uso | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  1.2

  IT

  Impiego non appropriato

  Il climatizzatore Cooltronic non è progettato per
  essere installato in applicazioni “fuoristrada”
  soggette a forti vibrazioni, come in macchine edili,
  agricole o minerarie e attrezzature da lavoro simili
  né in miniere di sale o altri ambienti chimicamente
  aggressivi. Tale impiego non appropriato e qualsiasi
  altro impiego diverso o eccedente i limiti dell'impiego appropriato del prodotto si considerano
  impieghi errati. In caso di mancata osservanza viene
  invalidata la garanzia e ciò comporta l'esclusione
  della responsabilità da parte della ditta Eberspächer
  Climate Control Systems GmbH & Co. KG.
  Pericolo!
  Pericolo in caso di uso errato!
  Un uso errato e/o una inadeguata configurazione,
  installazione, modifica, manutenzione o riparazione del prodotto possono provocare situazioni
  pericolose.
  Æ Non usare mai composizioni o configurazioni
  del prodotto non approvate dal produttore.
  Æ Non eseguire mai operazioni di installazione,
  modifica, manutenzione o riparazione senza il
  benestare del produttore.
  Æ Non usare mai ricambi o accessori non originali
  o non approvati dal produttore.

  1.3

  lnformazioni per
  protezione ambientale

  Direttiva WEEE 2012/19/EU
  Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le
  batterie non devono essere smaltite con i rifiuti
  domestici.
  I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire
  i dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie alla
  fine della loro vita utile ai punti di raccolta pubblici
  preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi
  nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto,
  sul manuale d‘istruzioni o sull‘imballo indicano ehe
  questo prodotto è soggetto a queste regole.

  1.4

  Sostituzione della
  batteria del telecomando

  Se la batteria è in via di esaurimento, inserire nel
  telecomando una batteria comunemente reperibile
  in commercio 23 A / 12 V.
  ƒ Svitare la vite del coperchio del vano batteria.
  ƒ Rimuovere il coperchio del vano batteria.
  ƒ Rimuovere la batteria.
  ƒ Inserire la batteria nuova.
  ƒ Applicare il coperchio sul vano batteria.
  ƒ Serrare la vite del coperchio del vano batteria.

  Nota
  Un uso improprio o non conforme a quello previsto
  esclude qualsiasi rivendicazione di responsabilità e
  garanzia.

  68

  81.0000.95.2783 | IT | 10.2019 • Page 69

  Istruzioni per l'uso | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2

  Elemento di comando
  IT
  3

  4

  5

  6

  2

  1

  Campo di controllo Cooltronic G2.5

  3

  4

  5

  2

  6

  1

  Campo di controllo Cooltronic G2

  1 Accensione e spegnimento (ON / OFF), selezione
  della modalità operativa (automatica/manuale),
  selezione delle funzioni. Il LED rosso lampeggia
  durante il funzionamento.
  2 LED senza funzione.
  3 Il LED indica se il compressore o i compressori
  sono in funzione. Il LED verde è acceso durante il
  funzionamento.
  4 Indicazione del software attuale: Longpress in
  caso di condizionatore spento.

  81.0000.95.2783 | IT | 10.2019

  5 Il display indica la funzione selezionata e lo stato
  operativo del condizionatore.
  6 Impostazione della temperatura ambiente e della
  velocità del ventilatore (solo in modalità
  manuale), programmazione del telecomando e
  selezione dell'unità di temperatura visualizzata
  (Centigradi o Fahrenheit).

  69 • Page 70

  Istruzioni per l'uso | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2.1

  IT

  Lb
  E2
  E3
  E5
  E6
  E9
  E0
  EC

  Altre possibili indicazioni sul display
  Batteria quasi esaurita.
  Elettroventilatore o ventilatore – guasto.
  Compressore – guasto.
  Surriscaldamento del modulo del
  compressore.
  Sensore antigelo – contatto guasto o difettoso.
  Protezione compressore – cabina ribaltata.
  Sensore di temperatura, aria di ritorno – contatto guasto o difettoso.
  Cavo di comunicazione – guasto.

  Nota
  Se vengono visualizzati gli errori E2 / E3 / E5 / E6 / E0
  e EC rivolgersi a un'officina autorizzata Eberspächer.

  2.2

  2.2.2 Funzione F0 – modalità manuale
  Sul display viene visualizzato F0.
  Impostazione della temperatura e della velocità
  del ventilatore sull'elemento di comando
  Impostare una temperatura compresa tra 15 ºC e
  27 ºC ovvero 59 ºF e 71 ºF, premendo brevemente il
  tasto
  o . Sul display viene visualizzata la
  temperatura impostata.
  Impostare la velocità del ventilatore V1, V2, V3, V4 o
  V5 tenendo premuto il tasto
  o . Sul display
  viene visualizzata la velocità del ventilatore durante
  l'impostazione.

  Accensione

  Premere il tasto ON / OFF
  sull'elemento di
  comando. Il condizionatore si avvia sempre con la
  funzione F4 (modalità automatica).
  Nota
  Durante il primo avviamento, il condizionatore si
  avvia con i parametri impostati in fabbrica.
  2.2.1 Selezionare la funzione da F0 a F6
  Per la selezione, premere il tasto ON / OFF , finché sul display viene visualizzata la funzione desiderata (F0 – F6).
  F0 Modalità manuale
  F1 Indicatore della temperatura nella cabina di
  guida
  F2 Programmazione della durata di utilizzo
  F4 Modalità automatica
  F6 Indicazione in °C o °F

  70

  Nota
  Le funzioni F3 e F5 non sono configurate.

  2.2.3 Funzione F1 – richiesta della
  temperatura nella cabina di guida
  Sul display viene visualizzato F1, quindi viene
  visualizzata la temperatura attuale nella cabina di
  guida.
  2.2.4 Funzione F2 – programmazione della
  durata di esercizio
  Sul display viene visualizzato F2. La durata d'esercizio può essere impostata per un lasso di tempo
  compreso tra 1 e 9 ore: basta premere brevemente
  il tasto
  o . Premendo il tasto ON / OFF
  si
  conferma la durata d'esercizio impostata.
  2.2.5 Funzione F4 – modalità automatica
  Sul display viene visualizzato F4. Con questa funzione il condizionatore imposta automaticamente la
  temperatura, regolando la velocità del ventilatore.

  81.0000.95.2783 | IT | 10.2019 • Page 71

  Istruzioni per l'uso | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  Impostazione della temperatura sull'elemento di
  comando
  Impostare una temperatura compresa tra 15 ºC e
  27 ºC ovvero 59 ºF e 71 ºF, premendo brevemente il
  tasto
  o . Sul display vengono visualizzati, in
  alternanza, la temperatura impostata e CA.

  smette di lampeggiare, premere entro 30 secondi il
  tasto ON/OFF del telecomando. Un segnale acustico
  conferma la corretta registrazione del telecomando.
  Se il tempo è scaduto, ripetere l'operazione.

  3.2

  Messa fuori servizio del
  telecomando

  2.2.6 Funzione F6 – indicazione in °C o °F
  Sul display viene visualizzato F6, successivamente
  l'indicatore passa automaticamente su °F.
  Per passare all'indicazione in °C, con il condizionatore spento, tenere premuto il tasto
  finché sul
  display lampeggia
  . Non appena
  smette di
  lampeggiare, premere il tasto .
  Nota
  Con questa procedura si disattiva il telecomando,
  che deve essere nuovamente registrato.

  3

  Tenere premuto il tasto
  sull'elemento di
  comando, finché sul display
  inizia a lampeggiare. Non appena
  smette di lampeggiare, premere il tasto
  entro 30 secondi. Se il tempo è
  scaduto, ripetere l'operazione.

  3.3

  Modalità manuale

  3.3.1 Impostazione della temperatura e della
  velocità del ventilatore con il
  telecomando
  Impostare una temperatura compresa tra 15 ºC e
  27 ºC ovvero 59 ºF e 71 ºF, premendo brevemente il
  tasto
  o . Sul display viene visualizzata la
  temperatura impostata.

  Telecomando

  1

  3

  2

  3

  Impostare la velocità del ventilatore V1, V2, V3, V4
  o V5 tenendo premuto il tasto .
  Sul display viene visualizzata la velocità del ventilatore durante l'impostazione.

  1 Attivazione e disattivazione (ON / OFF)
  2 Regolazione della velocità del ventilatore
  3 Regolazione della temperatura

  3.4

  3.1

  Impostare una temperatura compresa tra 15 ºC e
  27 ºC ovvero 59 ºF e 71 ºF, premendo brevemente il
  tasto
  o . Sul display vengono visualizzati, in
  alternanza, la temperatura impostata e CA.

  Messa in funzione del telecomando

  Con il condizionatore spento, tenere premuto il
  tasto
  sull'elemento di comando, finché sul
  display
  inizia a lampeggiare. Non appena
  81.0000.95.2783 | IT | 10.2019

  Modalità automatica

  3.4.1 Impostazione della temperatura con il
  telecomando

  71

  IT • Page 72

  Istruzioni per l'uso | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  IT

  3.4.2 Disattivazione della funzione F4
  (modalità automatica) con il
  telecomando
  Premere il tasto . Il condizionatore passa dalla
  funzione F4 alla funzione F0 (modalità manuale).

  4

  Pulizia e manutenzione

  La pulizia del climatizzatore Cooltronic con apparecchiature a getto di vapore ad alta pressione e/o
  l'uso di detergenti può danneggiare il sistema o i
  suoi componenti (ad es. le guarnizioni).
  ƒ Per proteggere le guarnizioni, azionare il condizionatore di tanto in tanto nei mesi invernali.
  ƒ Per la pulizia del condizionatore con aria compressa rimuovere la piastra di plastica superiore.
  ƒ Pulire il condensatore e le valvole di drenaggio
  del condizionatore 1 volta l'anno
  – oppure togliere il coperchio di plastica dell'impianto (svitare 7 viti per lamiera)
  – Pulire il condensatore con aria compressa
  – Smontare le valvole di drenaggio e pulire
  l'interno
  Nota
  Affidare tutte le operazioni di manutenzione solo a
  un'officina autorizzata Eberspächer.

  5

  Supporto Tecnico

  Per eventuali chiarimenti tecnici o in caso di problemi con il riscaldatore, l'elemento di comando o il
  software operativo, rivolgersi al seguente indirizzo
  di assistenza tecnica:
  support-IT@eberspaecher.com
  In Svizzera rivolgersi a:
  support-CH-IT@eberspaecher.com

  72

  81.0000.95.2783 | IT | 10.2019 • Page 73

  Bedieningshandleiding | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  Hoofdstuk Naam hoofdstuk
  Inhoud hoofdstuk
  1

  2

  3

  Pagina

  Over dit product
  1.1 Reglementair gebruik

  74

  1.2 Niet-reglementair gebruik

  75

  1.3 Notitie aangaande de bescherming van het milieu

  75

  1.4 Batterij van de afstandsbediening vervangen

  75

  Bedieningselement
  2.1 Andere mogelijke weergaven op het display

  77

  2.2 Inschakelen

  77

  2.2.1

  Functie F0 tot F6 selecteren

  77

  2.2.2

  Functie F0 – handmatige modus

  77

  2.2.3

  Functie F1 – temperatuur in de cabine opvragen

  77

  2.2.4

  Functie F2 – bedrijfsduur programmeren

  77

  2.2.5

  Functie F4 – automatische modus

  77

  2.2.6

  Functie F6– weergave °C of °F

  78

  Afstandsbediening
  3.1 Ingebruikname van de afstandsbediening

  78

  3.2 Afstandsbediening buiten bedrijf stellen

  78

  3.3 Handmatige modus

  78

  3.3.1

  De temperatuur en het toerental van de ventilator met de
  afstandsbediening instellen

  3.4 Automatische modus

  78
  79

  3.4.1

  De temperatuur met de afstandsbediening instellen

  79

  3.4.2

  De functie F4 (automatische modus) met de afstandsbediening deactiveren 79

  4

  Reiniging en onderhoud

  79

  5

  Technische ondersteuning

  79

  81.0000.95.2783 | NL | 10.2019

  73

  NL • Page 74

  Bedieningshandleiding | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  1

  Over dit product

  NL
  Aanwijzingen
  ƒ Deze bedieningshandleiding moet voor de inbedrijfstelling eerst zorgvuldig worden doorgelezen. Het document bevat belangrijke informatie,
  die voor de bediening noodzakelijk is.
  ƒ De veiligheidsaanwijzingen in deze documentatie moeten absoluut in acht worden genomen!
  ƒ Gebruik alleen de aanbevolen batterij en originele reserveonderdelen.
  ƒ Bescherm de afstandsbediening tegen negatieve invloeden (stoten, extreme temperaturen,
  vocht, regen, vloeistoffen).
  Gevaar!
  Verstikkingsgevaar door kleine onderdelen
  De batterij en het batterijdeksel van de afstandsbediening zijn kleine onderdelen en kunnen door
  kinderen worden ingeslikt.
  Æ Alle kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
  Æ Er moet toezicht op kinderen worden gehouden
  c.q. ze moeten hierover geïnstrueerd zijn en
  mogen niet met de Cooltronic-producten spelen.
  ƒ Cooltronic-producten kunnen door kinderen
  vanaf 8 jaar en mensen met beperkte lichamelijke, sensorische of geestelijke vermogens en
  gebrekkige kennis worden gebruikt, in zoverre
  zij tijdens het bedienen onder toezicht staan of
  omtrent het veilige gebruik van de producten
  zijn geïnstrueerd en de mogelijke gevaren
  begrijpen.
  ƒ Kinderen mogen niet spelen met Cooltronic producten, verpakkingen of enig onderdeel van de
  verpakking.

  74

  Voorzichtig
  Schade door vroegtijdig inschakelen!
  Als de airconditioning tijdens de montage onder
  een hoek geplaatst en later weer horizontaal
  wordt gezet, kan door vroegtijdig inschakelen
  schade aan het apparaat ontstaan.
  Æ Na montage- en reparatiewerkzaamheden aan
  de airconditioning ten minste 60 minuten
  wachten voordat het apparaat weer in bedrijf
  mag worden gesteld.

  1.1

  Reglementair gebruik

  De airconditioning Cooltronic is bedoeld voor inbouw
  in cabines van bedrijfswagens, om het klimaat in
  het interieur te regelen door middel van gekoelde
  en ontvochtigde lucht. Het maakt gedurende de
  rustfasen een motoronafhankelijk thermisch comfort
  in de cabine mogelijk.
  Aanwijzing
  ƒ De airconditioning mag alleen voor het door
  de fabrikant aangegeven gebruiksdoel met
  inachtneming van de bij iedere airconditioning
  bijgeleverde „documentatie” toegepast en
  gebruikt worden.
  ƒ Het product is goedgekeurd voor ADR.
  Tot het reglementaire gebruik behoort ook dat alle
  gegevens in de meegeleverde documentatie wordt
  aangehouden:
  ƒ de technische documentatie
  ƒ de catalogi en brochures
  ƒ zoals de geldende nationale wetten en richtlijnen
  ƒ bovendien gelden de opbouwrichtlijnen van de
  voertuigfabrikant

  81.0000.95.2783 | NL | 10.2019 • Page 75

  Bedieningshandleiding | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  1.2

  Niet-reglementair gebruik

  De airconditioning Cooltronic is niet bedoeld om te
  worden ingebouwd in „off-highway“-toepassingen,
  die aan zware trillingen zijn blootgesteld, zoals
  bijvoorbeeld in bouwmachines, landbouw- of sloopmachines en vergelijkbare machines alsmede in
  zoutmijnen of andere, chemisch agressieve omgevingen. Dit niet-reglementaire gebruik en iedere
  andere, niet voorgeschreven toepassing of andere
  wijze van gebruik van dit product geldt als niet-reglementair. Wanneer dit niet in acht wordt genomen
  vervallen garantie en aansprakelijkheid die door de
  firma Eberspächer Climate Control Systems GmbH &
  Co. KG op haar producten wordt verleend.
  Gevaar!
  Gevaar bij onjuist gebruik!
  Onjuist gebruik en/of een ondeskundige configuratie, montage, modificatie, onderhoud of reparatie
  van het product kan tot gevaarlijke situaties leiden.
  Æ Het product nooit in productsamenstellingen of
  productconfiguraties gebruiken, die niet door de
  fabrikant zijn vrijgegeven.
  Æ Nooit montage-, modificatie-, onderhouds- of
  reparatiestappen uitvoeren, die niet door de
  fabrikant zijn vrijgegeven.
  Æ Nooit reserveonderdelen of toebehoren gebruiken, die niet origineel c.q. niet door de fabrikant
  vrijgegeven zijn.

  1.3

  Notitie aangaande de
  bescherming van het milieu

  NL

  Richtlijn WEEE 2012/19/EU
  Elektrische en elektronische apparatuur, zoals batterijen mag niet met het huisvuil weggegooid worden.
  Consumenten zijn wettelijk verplicht om electrische en electronische apparaten zoals batterijen
  op het einde van gebruik in te dienen bij openbare
  verzamelplaatsen speciaal opgezet voor dit doeleinde of bij een verkooppunt. Verdere specificaties
  aangaande dit onderwerp zijn omschreven door de
  nationale wet van het betreffende land. Dit symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de
  verpakking duidt erop dat het product onderworpen is aan deze richtlijnen.

  1.4

  Batterij van de afstandsbediening
  vervangen

  Als de batterij leeg is, een nieuwe batterij van
  23 A/12 V in de afstandsbediening plaatsen.
  ƒ De schroef van het batterijdeksel losdraaien
  ƒ Batterijdeksel verwijderen
  ƒ Lege batterij verwijderen
  ƒ Nieuwe batterij plaatsen
  ƒ Batterijdeksel terugplaatsen
  ƒ De schroef van het batterijdeksel vastdraaien

  Aanwijzing
  De fabrikant is niet aansprakelijk en biedt geen
  garantie voor onjuist gebruik en toepassing buiten
  het aangegeven toepassingsgebied.

  81.0000.95.2783 | NL | 10.2019

  75 • Page 76

  Bedieningshandleiding | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2

  Bedieningselement

  NL
  3

  4

  5

  6

  2

  1

  Bedieningsveld Cooltronic G2.5

  3

  4

  5

  2

  6

  1

  Bedieningsveld Cooltronic G2

  1 In- en uitschakelen (ON/OFF), keuze van de
  bedrijfsmodus (automatisch/handmatig) en
  keuze van de functies. LED knippert tijdens de
  werking rood.
  2 LED zonder functie.
  3 LED geeft aan of de compressor c.q. compressors in bedrijf zijn. LED brandt tijdens de werking groen.
  4 Aanduiding van de actuele software: lang
  indrukken bij uitgeschakelde airconditioning.

  76

  5 Display geeft de gekozen functie en de bedrijfstoestand van de airconditioning weer.
  6 Instellen van temperatuur in de ruimte en snelheid van de ventilator (alleen in de handmatige
  modus), programmering van de afstandsbediening en keuze van de temperatuurweergave
  (Celsius of Fahrenheit).

  81.0000.95.2783 | NL | 10.2019 • Page 77

  Bedieningshandleiding | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2.1

  Andere mogelijke weergaven op
  het display

  Lb
  E2
  E3
  E5
  E6
  E9
  E0

  Batterij is bijna leeg.
  Elektrische ventilator – storing.
  Compressor – storing.
  Oververhitting van de compressormodule.
  Vorstsensor – slecht contact of defect.
  Compressorbescherming – cabine gekanteld.
  Temperatuurvoeler, retourlucht – slecht contact of defect.
  EC Communicatiekabel – storing.

  Aanwijzing
  Bij de aanduidingen E2 / E3 / E5 / E6 / E0 en EC naar
  een bij Eberspächer aangesloten werkplaats gaan.

  2.2

  Aanwijzing
  De functies F3 en F5 zijn niet ingevuld.

  NL

  2.2.2 Functie F0 – handmatige modus
  Op het display wordt F0 weergegeven.
  Stel op het bedieningselement de temperatuur
  en het toerental van de ventilator in
  Door het kort indrukken van de toets
  of
  een
  temperatuur tussen 15°C en 27°C resp. 59°F en
  71°F instellen. De ingestelde temperatuur wordt
  op het display weergegeven.
  Het toerental van de ventilator V1, V2, V3, V4 of V5
  instellen door de toets
  of
  ingedrukt te houden. Tijdens het instellen wordt de ventilatorstand
  op het display weergegeven.

  Inschakelen

  Op het bedieningselement op de toets ON/OFF
  drukken. De airconditioning start altijd met de
  functie F4 (automatische modus).
  Aanwijzing
  Bij de eerste ingebruikname start de airconditioning met de af fabriek ingestelde parameters.
  2.2.1 Functie F0 tot F6 selecteren
  Voor de keuze net zo lang op de toets ON/OFF
  drukken tot de gewenste functie (F0 – F6) wordt
  weergegeven op het display.
  F0 Handmatige modus
  F1 Weergave van de temperatuur in de cabine
  F2 Bedrijfsduur programmeren
  F4 Automatische modus
  F6 Weergave °C of °F

  81.0000.95.2783 | NL | 10.2019

  2.2.3 Functie F1 – temperatuur in de cabine
  opvragen
  Op het display wordt F1 weergegeven, aansluitend
  verschijnt de actuele temperatuur in de cabine.
  2.2.4 Functie F2 – bedrijfsduur
  programmeren
  Op het display wordt F2 weergegeven. Door kort
  indrukken van de toets
  of
  kan de bedrijfsduur voor een periode tussen 1 en 9 uren, worden
  ingesteld. Door op de toetst ON/OFF
  te drukken, wordt de ingestelde bedrijfsduur bevestigd.
  2.2.5 Functie F4 – automatische modus
  Op het display wordt F4 weergegeven. Met deze
  functie regelt de airconditioning automatisch de
  temperatuur door het toerental van de ventilator
  aan te passen.

  77 • Page 78

  Bedieningshandleiding | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  NL

  Stel op het bedieningselement de temperatuur 3.1 Ingebruikname van de
  in
  afstandsbediening
  Door het kort indrukken van de toets
  of
  een
  Bij een uitgeschakelde airconditioning op het
  temperatuur tussen 15°C en 27°C resp. 59°F en
  bedieningselement de toets
  ingedrukt houden
  71°F instellen. Op het display wordt afwisselend
  tot
  knipperend
  op
  het
  display
  wordt weergede ingestelde temperatuur en CA weergegeven.
  geven. Zodra
  niet meer knippert, binnen 30
  seconden de toets ON/OFF op de afstandsbedie2.2.6 Functie F6– weergave °C of °F
  ning indrukken. Een geslaagde aanmelding wordt
  Op het display wordt F6 weergegeven, aansluitend
  door middel van een akoestisch signaal bevestigd.
  wisselt de weergave naar °F.
  Bij een overschrijding van deze tijd moet de proOm naar de weergave in ºC te wisselen, moet bij
  cedure worden herhaald.
  een uitgeschakelde airconditioning de toets
  ingedrukt en vastgehouden worden tot
  knip3.2 Afstandsbediening buiten bedrijf
  perend op het display wordt weergegeven. Zodra
  stellen
  niet meer knippert, op de toets
  drukken.
  Op het bedieningselement de toets
  ingedrukt
  houden tot
  knipperend op het display wordt
  Aanwijzing
  weergegeven. Zodra
  niet meer knippert, moet
  Bij deze procedure wordt de afstandsbediening
  binnen
  30
  seconden
  op
  de
  toets
  worden
  uitgeschakeld en moet opnieuw worden
  gedrukt. Bij een overschrijding van deze tijd moet
  aangemeld.
  de procedure worden herhaald.

  3

  Afstandsbediening

  3.3

  1

  3

  2

  3

  1 In- en uitschakelen (ON/OFF)
  2 Regeling van de ventilatortoerentallen.
  3 Temperatuurregeling.

  78

  Handmatige modus

  3.3.1 De temperatuur en het toerental van de
  ventilator met de afstandsbediening
  instellen
  Door het kort indrukken van de toets
  of
  een
  temperatuur tussen 15°C en 27°C resp. 59°F en
  71°F instellen. De ingestelde temperatuur wordt
  op het display weergegeven.
  Door de toets
  ingedrukt te houden het toerental van de ventilator V1, V2, V3, V4 of V5 instellen.
  Tijdens het instellen wordt de ventilatorstand op
  het display weergegeven.

  81.0000.95.2783 | NL | 10.2019 • Page 79

  Bedieningshandleiding | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  3.4

  Automatische modus

  3.4.1 De temperatuur met de
  afstandsbediening instellen

  Aanwijzing
  Laat onderhoudswerkzaamheden uitsluitend uitvoeren door een geautoriseerde, bij Eberspächer
  aangesloten werkplaats.

  Door het kort indrukken van de toets
  of
  een
  temperatuur tussen 15°C en 27°C resp. 59°F en
  5
  Technische ondersteuning
  71°F instellen. Op het display wordt afwisselend
  Hebt u technische vragen of problemen met de
  de ingestelde temperatuur en CA weergegeven.
  airconditioning, het bedieningselement of de
  bedieningssoftware, neem dan a.u.b. contact op
  3.4.2 De functie F4 (automatische modus)
  met het onderstaande service-adres:
  met de afstandsbediening deactiveren
  Op de toets
  drukken. De airconditioning wissel support-NL@eberspaecher.com
  van de functie F4 naar de functie F0 (handmatige
  modus).

  4

  Neem in België contact op met:
  support-BE-NL@eberspaecher.com

  Reiniging en onderhoud

  De reiniging van de airconditioning Cooltronic met
  hogedruk-stoomcleaners en/of gebruik van reinigingsmiddelen kan tot beschadiging van de installatie of componenten (bijv. pakkingen) daarvan
  leiden.
  ƒ Ter bescherming van de afdichtingen moet u de
  airconditioning in de winter zo nu en dan even
  inschakelen.
  ƒ Om de airconditioning met perslucht te reinigen
  moet de kunststof plaat aan de bovenkant worden verwijderd.
  ƒ De condensator en drainagekleppen van de airconditioning 1 keer per jaar reinigen
  – Bovenste kunststofafdekking van de installatie verwijderen (7 plaatschroeven losdraaien)
  – De condensator met perslucht uitblazen
  – De drainagekleppen demonteren en van binnen reinigen

  81.0000.95.2783 | NL | 10.2019

  79

  NL • Page 80

  Instrukcja obsługi | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  Rozdział

  PL
  1

  2

  3

  Nazwa rozdziału
  Treść rozdziału

  Strona

  Informacje o tym produkcie
  1.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

  81

  1.2 Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

  82

  1.3 Wskazówki dotyczące ochrony środowiska

  82

  1.4 Wymiana baterii w pilocie zdalnego sterowania

  82

  Element sterujący
  2.1 Pozostałe możliwe wskazania wyświetlacza

  84

  2.2 Włączanie

  84

  2.2.1

  Wybór funkcji F0 do F6

  84

  2.2.2

  Funkcja F0 – tryb ręczny

  84

  2.2.3

  Funkcja F1 – kontrola temperatury w kabinie kierowcy

  84

  2.2.4

  Funkcja F2 – programowanie czasu pracy

  84

  2.2.5

  Funkcja F4 – tryb automatyczny

  84

  2.2.6

  Funkcja F6 – wskazanie °C lub °F

  85

  Pilot zdalnego sterowania
  3.1 Uruchomienie pilota zdalnego sterowania

  85

  3.2 Wyłączanie pilota zdalnego sterowania

  85

  3.3 Tryb ręczny

  85

  3.3.1

  Ustawianie temperatury i prędkości obrotowej dmuchawy pilotem
  zdalnego sterowania

  3.4 Tryb automatyczny

  80

  85
  86

  3.4.1

  Ustawianie temperatury pilotem zdalnego sterowania

  86

  3.4.2

  Wyłączanie funkcji F4 (tryb automatyczny) pilotem zdalnego sterowania

  86

  4

  Czyszczenie i konserwacja

  86

  5

  Wsparcie techniczne

  86
  81.0000.95.2783 | PL | 10.2019 • Page 81

  Instrukcja obsługi | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  1

  Informacje o tym produkcie

  Wskazówki
  ƒ Przed uruchomieniem należy koniecznie dokładnie
  zapoznać się z tą instrukcją obsługi. Dokument
  zawiera ważne informacje, które są niezbędne do
  prawidłowej obsługi.
  ƒ Koniecznie przestrzegać wskazówek dotyczących
  bezpieczeństwa w niniejszej dokumentacji!
  ƒ Można stosować wyłącznie zalecane baterie i oryginalne części zamienne.
  ƒ Chronić pilot zdalnego sterowania przed szkodliwymi
  czynnikami (uderzenia, skrajne temperatury, wilgoć,
  deszcz, ciecze).

  Ostrożnie
  Uszkodzenie wskutek przedwczesnego włączenia!
  Jeśli klimatyzator zostanie przechylony podczas montażu i ponownie ustawiony w pozycji poziomej, zbyt
  wczesne włączenie może doprowadzić do uszkodzenia
  urządzenia.
  Æ Po zakończeniu pracy montażowych lub naprawczych przy klimatyzatorze odczekać co najmniej
  60 przed włączeniem.

  1.1

  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

  Klimatyzator Cooltronic jest przeznaczony do
  montażu w kabinie kierowcy pojazdów użytkowych
  w celu klimatyzowania jej wnętrza schłodzonym
  i osuszonym powietrzem. W porach spoczynku
  zapewnia on komfort cieplny niezależny od silnika.

  Niebezpieczeństwo!
  Niebezpieczeństwo uduszenia z powodu małych
  części
  Wskazówka
  Bateria i pokrywa schowka na baterię pilota zdalnego
  ƒ Klimatyzator może być montowany i eksplosterowania są małymi częściami i mogą zostać połknięte
  atowany do celów podanych przez producenta
  przez dzieci.
  z uwzględnieniem dokumentacji dołączonej do
  Æ Wszystkie małe części przechowywać
  każdego układu klimatyzacji.
  w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  ƒ Produkt jest dopuszczony do eksploatacji ADR.
  Æ Dzieci należy nadzorować lub instruować. Produkty
  Cooltronic nie są zabawką.
  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje
  również przestrzeganie wszystkich informacji podaƒ Produkty Cooltronic mogą być używane przez dzieci
  w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolno- nych w dokumentacjach do produktu, takich jak:
  ściach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub
  z brakiem doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem,
  że są one nadzorowane podczas obsługi lub otrzymały instruktaż dotyczący bezpiecznego użytkowania
  produktów i rozumieją potencjalne zagrożenia.
  ƒ Dzieci nie mogą bawić się produktami Cooltronic,
  opakowaniami lub jakąkolwiek częścią opakowania.

  81.0000.95.2783 | PL | 10.2019

  ƒ dokumentacje techniczne
  ƒ katalogi i prospekty
  ƒ obowiązujące krajowe przepisy oraz dyrektywy
  ƒ ponadto obowiązujące wytyczne producenta
  dotyczące montażu nadwozia

  81

  PL • Page 82

  Instrukcja obsługi | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  1.2

  PL

  Użytkowanie niezgodne
  z przeznaczeniem

  Klimatyzator Cooltronic nie jest przeznaczony do
  montażu w zastosowaniach poza drogami publicznymi, które są narażone na silne wibracje, np. w
  maszynach budowlanych, maszynach rolniczych,
  maszynach górniczych oraz podobnych urządzeniach
  roboczych, a także w kopalniach soli i innych, agresywnych chemicznie środowiskach. Użytkowanie
  niezgodne z przeznaczeniem i każde użytkowanie
  wykraczające poza użytkowanie zgodne z przeznaczeniem lub stosowanie produktu w inny sposób
  uznawane jest za nieprawidłowe użytkowanie.
  W przypadku nieprzestrzegania tego zakazu wygasa
  gwarancja i odpowiedzialność firmy Eberspächer
  Climate Control Systems GmbH & Co. KG.
  Niebezpieczeństwo!
  Niebezpieczeństwo w przypadku
  nieprawidłowego użytkowania!
  Nieprawidłowe użytkowanie i/lub nieprawidłowa
  konfiguracja, montaż, modyfikacja, konserwacja lub
  naprawa produktu może prowadzić do powstania
  niebezpiecznych sytuacji.
  Æ Nigdy nie stosować zestawów ani konfiguracji
  produktów, które nie zostały zatwierdzone przez
  producenta.
  Æ Pod żadnym pozorem nie podejmować czynności związanych z montażem, modyfikacją, konserwacją lub naprawą, które nie są zatwierdzone przez producenta.
  Æ Nigdy nie stosować części zamiennych lub
  akcesoriów, które nie są oryginalne lub nie
  zostały zatwierdzone przez producenta.

  82

  Uwaga
  Nieprawidłowe użytkowanie i wykorzystywanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza jakąkolwiek
  odpowiedzialność i gwarancję.

  1.3

  Wskazówki dotyczące
  ochrony środowiska

  Dyrektywa WEEE 2012/19/EU
  Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii
  jednorazowych nie należy wyrzucać razem z codziennymi odpadami domowymi!
  Użytkownik zobowiqząny prawnie do odniesienia zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub do
  sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy
  prawne danego kraju. lnformuje o tym symbo!

  1.4

  Wymiana baterii w pilocie zdalnego
  sterowania

  Jeśli bateria w pilocie zdalnego sterowania rozładuje się,
  wymienić ją na baterię 23 A/12 V dostępną w sklepach.
  ƒ Wykręcić wkręt w pokrywie schowka na baterię.
  ƒ Zdjąć pokrywę schowka na baterię.
  ƒ Wyjąć baterię.
  ƒ Założyć nową baterię.
  ƒ Założyć pokrywę schowka na baterię.
  ƒ Dokręcić wkręt w pokrywie schowka na baterię.

  81.0000.95.2783 | PL | 10.2019 • Page 83

  Instrukcja obsługi | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2

  Element sterujący
  PL
  3

  4

  5

  6

  2

  1

  Panel sterowania Cooltronic G2.5

  3

  4

  5

  2

  6

  1

  Panel sterowania Cooltronic G2

  1 Włączanie i wyłączanie (ON / OFF), wybór trybu pracy
  (automatyczny / ręczny), wybór funkcji. Dioda LED
  miga na czerwono podczas pracy.
  2 Dioda LED bez funkcji.
  3 Dioda LED wskazuje, czy sprężarka bądź sprężarki
  pracują. Dioda LED świeci na zielono podczas pracy.
  4 Wyświetlanie bieżącego oprogramowania: Longpress
  przy wyłączonym klimatyzatorze.
  5 Wyświetlacz wskazuje wybraną funkcję i stan pracy
  klimatyzatora.

  81.0000.95.2783 | PL | 10.2019

  6 Ustawianie temperatury wnętrza i prędkości wentylatora (tylko w trybie ręcznym), programowanie pilota
  zdalnego sterowania i wybór wskazania temperatury
  (w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita).

  83 • Page 84

  Instrukcja obsługi | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2.1

  PL

  Pozostałe możliwe wskazania
  wyświetlacza

  Lb
  E2

  Bateria prawie rozładowana.
  Wentylator elektryczny bądź dmuchawa
  – zakłócenie.
  E3 Sprężarka – zakłócenie.
  E5 Przegrzanie modułu sprężarki.
  E6 Czujnik przeciwzamrożeniowy – wadliwy styk lub
  uszkodzenie.
  E9 Zabezpieczenie sprężarki – kabina przechylona.
  E0 Czujnik temperatury, powietrze wtórne – wadliwy
  styk lub uszkodzenie.
  EC Kabel komunikacyjny – zakłócenie.
  Uwaga
  W przypadku wskazań E2 / E3 / E5 / E6 / E0 i EC należy
  zwrócić się do warsztatu partnerskiego firmy
  Eberspächer.

  2.2

  Włączanie

  Nacisnąć przycisk ON / OFF
  na elemencie sterującym. Klimatyzator włącza się zawsze w funkcji F4 (tryb
  automatyczny).
  Uwaga
  Przy pierwszym uruchomieniu klimatyzator włącza się
  z fabrycznie ustawionymi parametrami.
  2.2.1

  2.2.2

  Funkcja F0 – tryb ręczny

  Na wyświetlaczu pokazywana jest funkcja F0.
  Ustawianie temperatury i prędkości obrotowej
  dmuchawy na elemencie sterującym
  Temperaturę w przedziale od 15ºC do 27ºC bądź od 59ºF
  do 71ºF ustawia się poprzez krótkie naciskanie przycisku
  lub . Ustawiona temperatura pokazywana jest
  na wyświetlaczu.
  Prędkość obrotową dmuchawy V1, V2, V3, V4 lub V5
  ustawia się poprzez przytrzymanie naciśniętego przycisku
  lub . Podczas ustawiania stopień dmuchawy
  pokazywany jest na wyświetlaczu.
  2.2.3

  Funkcja F1 – kontrola temperatury w kabinie
  kierowcy

  Na wyświetlaczu wyświetlona zostanie funkcja F1,
  a następnie aktualna temperatura w kabinie kierowcy.
  2.2.4

  Funkcja F2 – programowanie czasu pracy

  Na wyświetlaczu pokazywana jest funkcja F2. Czas
  pracy można ustawić w zakresie od 1 do 9 godzin
  poprzez krótkie naciskanie przycisku
  lub . Naciśnięciem przycisku ON / OFF
  zatwierdza się ustawiony czas pracy.

  Wybór funkcji F0 do F6

  W celu wybrania naciskać przycisk ON / OFF
  do
  chwili wyświetlenia na wyświetlaczu żądanej funkcji
  (F0 – F6).
  F0 Tryb ręczny
  F1 Wskazanie temperatury w kabinie kierowcy
  F2 Programowanie czasu pracy
  F4 Tryb automatyczny
  F6 Wskazanie °C lub °F
  84

  Uwaga
  Funkcje F3 i F5 nie są wykorzystywane.

  2.2.5

  Funkcja F4 – tryb automatyczny

  Na wyświetlaczu pokazywana jest funkcja F4. Funkcja ta
  służy do automatycznej regulacji temperatury przez klimatyzator poprzez dopasowanie prędkości obrotowej
  dmuchawy.

  81.0000.95.2783 | PL | 10.2019 • Page 85

  Instrukcja obsługi | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  Ustawianie temperatury na elemencie sterującym
  Temperaturę w przedziale od 15ºC do 27ºC bądź od 59ºF
  do 71ºF ustawia się poprzez krótkie naciskanie przycilub . Na wyświetlaczu na zmianę wyświesku
  tlana jest ustawiona temperatura oraz symbol CA.
  2.2.6

  Funkcja F6 – wskazanie °C lub °F

  Na wyświetlaczu pokazywana jest funkcja F6, a następnie wskazanie zmienia się na °F.
  Aby zmienić wskazanie na ºC, przy wyłączonym klimatyzatorze nacisnąć i przytrzymać przycisk
  do chwili
  wyświetlenia na wyświetlaczu migającego wskazania
  . Gdy wyświetlone wskazanie
  przestanie migać,
  nacisnąć przycisk .
  Uwaga
  W trakcie tej czynności pilot zdalnego sterowanie zostanie dezaktywowany; należy go ponownie zalogować.

  3

  Pilot zdalnego sterowania

  1

  3

  2

  3

  1 Włączanie i wyłączanie (ON / OFF)
  2 Regulacja prędkości obrotowej dmuchawy.
  3 Regulacja temperatury.

  81.0000.95.2783 | PL | 10.2019

  3.1

  Uruchomienie pilota zdalnego
  sterowania

  PL

  Przy wyłączonym klimatyzatorze nacisnąć przycisk
  na elemencie sterującym i przytrzymać do chwili, aż na
  wyświetlaczu pojawi się migające wskazanie
  . Gdy
  wskazanie
  przestanie migać, w ciągu 30 sek. nacisnąć przycisk ON / OFF pilota zdalnego sterowania.
  Pomyślna rejestracja jest potwierdzana sygnałem akustycznym. Jeśli czas ten zostanie przekroczony, powtórzyć czynność.

  3.2

  Wyłączanie pilota zdalnego sterowania

  Nacisnąć przycisk
  na elemencie sterującym i przytrzymać do chwili, aż na wyświetlaczu pojawi się miga. Gdy wskazanie
  przestanie
  jące wskazanie
  migać, w ciągu 30 sekund nacisnąć przycisk . Jeśli
  czas ten zostanie przekroczony, powtórzyć czynność.

  3.3

  Tryb ręczny

  3.3.1

  Ustawianie temperatury i prędkości
  obrotowej dmuchawy pilotem zdalnego
  sterowania

  Temperaturę w przedziale od 15ºC do 27ºC bądź od 59ºF
  do 71ºF ustawia się poprzez krótkie naciskanie przycisku
  lub . Ustawiona temperatura pokazywana jest
  na wyświetlaczu.
  Prędkość obrotową dmuchawy V1, V2, V3, V4 lub V5
  ustawia się poprzez przytrzymanie naciśniętego przycisku .
  Podczas ustawiania stopień dmuchawy pokazywany jest
  na wyświetlaczu.

  85 • Page 86

  Instrukcja obsługi | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  3.4

  Tryb automatyczny

  3.4.1

  Ustawianie temperatury pilotem zdalnego
  sterowania

  PL

  Temperaturę w przedziale od 15ºC do 27ºC bądź od 59ºF
  do 71ºF ustawia się poprzez krótkie naciskanie przycisku
  lub . Na wyświetlaczu na zmianę wyświetlana jest ustawiona temperatura oraz symbol CA.
  3.4.2

  5

  Wsparcie techniczne

  W przypadku pytań technicznych lub problemów z urządzeniem grzewczym, elementem sterującym lub oprogramowaniem sterującym należy zwrócić się na poniższy adres serwisowy:
  support-PL@eberspaecher.com

  Wyłączanie funkcji F4 (tryb automatyczny)
  pilotem zdalnego sterowania

  Nacisnąć przycisk . Funkcja klimatyzatora zmienia
  się z F4 na funkcję F0 (tryb ręczny).

  4

  Czyszczenie i konserwacja

  Czyszczenie klimatyzatora Cooltronic za pomocą myjek
  parowych wysokociśnieniowych lub przy użyciu środków
  czyszczących może prowadzić do uszkodzenia urządzenia i jego komponentów (np. uszczelek).
  ƒ W miesiącach zimowych należy od czasu do czasu
  włączać klimatyzator w celu ochrony uszczelek.
  ƒ W celu oczyszczenia klimatyzatora sprężonym powietrzem zdjąć górną płytę z tworzywa sztucznego.
  ƒ Skraplacz i zawory drenażowe klimatyzatora czyścić
  1 raz w roku.
  – Zdjąć górną osłonę z tworzywa sztucznego urządzenia (odkręcić 7 blachowkrętów).
  – Przedmuchać skraplacz sprężonym powietrzem.
  – Wymontować zawory drenażowe i oczyścić
  wewnątrz.
  Uwaga
  Wszelkie prace konserwacyjne zlecać wyłącznie w autoryzowanym warsztacie partnerskim firmy Eberspächer.

  86

  81.0000.95.2783 | PL | 10.2019 • Page 87

  Instrucţiuni de utilizare | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  Capitol

  1

  2

  Denumirea capitolului
  Conţinutul capitolului

  Pagina

  Despre acest produs
  1.1 Utilizarea conformă cu destinaţia

  88

  1.2 Utilizarea neconformă cu destinaţia

  89

  1.3 lnstrucţiuni pentru protecţia mediului înconjurător

  89

  1.4 Înlocuiţi bateria telecomenzii

  89

  Element de comandă
  2.1 Alte afișaje posibile pe ecran

  91

  2.2 Cuplare 91

  3

  2.2.1

  Selectaţi funcţiile de la F0 până la F6

  91

  2.2.2

  Funcţia F0 – regim manual

  91

  2.2.3

  Funcţia F1 – interogare temperatură cabină

  91

  2.2.4

  Funcţia F2 – programare durată funcţionare

  91

  2.2.5

  Funcţia F4 – regim automat

  91

  2.2.6

  Funcţia F6 – indicaţie în °C sau °F

  92

  Telecomanda
  3.1 Punerea în funcţiune a telecomenzii

  92

  3.2 Scoaterea din funcţiune a telecomenzii

  92

  3.3 Regimul manual

  92

  3.3.1

  Setaţi temperatura și turaţia suflantei cu ajutorul telecomenzii

  3.4 Regimul automat

  92
  93

  3.4.1

  Setaţi temperatura cu ajutorul telecomenzii

  93

  3.4.2

  Funcţia F4 (regim automat), dezactivare cu ajutorul telecomenzii

  93

  4

  Curăţarea și întreţinerea

  93

  5

  Asistenţă tehnică

  93

  81.0000.95.2783 | RO | 10.2019

  87

  RO • Page 88

  Instrucţiuni de utilizare | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  1

  Despre acest produs

  RO
  Indicaţii
  ƒ Citiţi obligatoriu cu atenţie aceste instrucţiuni
  de utilizare înainte de punerea în funcţiune.
  Documentul conţine informaţii importante necesare pentru exploatare.
  ƒ Respectaţi cu stricteţe toate indicaţiile privind
  siguranţa din această documentaţie!
  ƒ Se vor folosi exclusiv bateria recomandată și
  piesele de schimb originale.
  ƒ Protejaţi telecomanda de factorii externi (lovituri, temperaturi extreme, umezeală, ploaie,
  lichide).
  Pericol!
  Pericol de asfixiere din cauza pieselor mici
  Bateria și capacul compartimentului dedicat acestora sunt piese mici și pot fi înghiţite de către copii.
  Æ Toate piesele mici trebuie ţinute departe de
  copii.
  Æ Copiii trebuie supravegheaţi sau instruiţi și nu
  le este permis să se joace cu produsele
  Cooltronic.
  ƒ Produsele Cooltronic pot fi utilizate de copii
  începând cu vârsta de 8 ani sau mai mari și de
  persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau
  mentale limitate, sau lipsă de experienţă și
  cunoștinţe, cu condiţia să fie supravegheaţi în
  operare sau li s-au oferit o introducere cu privire la utilizarea în siguranţă a produselor și au
  înţeles pericolele potenţiale.
  ƒ Copiii nu se pot juca cu produsele Cooltronic,
  ambalajele sau orice altă parte a ambalajului.

  88

  Atenţie
  Deteriorări din cauza pornirii premature!
  Dacă instalaţia de climatizare este înclinată și apoi
  aliniată din nou la orizontală în timpul montajului,
  pornirea prematură a acesteia poate duce la deteriorări ale dispozitivului.
  Æ După executarea lucrărilor de montaj și reparaţii la instalaţia de climatizare, așteptaţi
  minim 60 minute înainte de a o pune în
  funcţiune.

  1.1

  Utilizarea conformă cu destinaţia

  Aparatul de climatizare Cooltronic este destinat
  montajului în cabina șoferului din autovehiculele
  utilitare, în vederea climatizării spaţiului interior al
  acesteia cu aer răcit și deumidificat. Acesta face
  posibil confortul termic independent de motor în
  cabina șoferului în fazele de repaus.
  Indicaţie
  ƒ Aparatul de climatizare poate fi montat și exploatat numai în domeniul de utilizare specificat de
  producător, în condiţiile respectării documentaţiei
  care însoţește fiecare instalaţie de climatizare.
  ƒ Produsul este avizat pentru regimul ADR.
  Din utilizarea conformă cu destinaţia face parte și
  respectarea tuturor indicaţiilor din documentaţiile
  însoţitoare ale produsului, precum:
  ƒ documentaţia tehnică
  ƒ cataloage și broșuri
  ƒ legile și directivele naţionale în vigoare
  ƒ mai mult de atât și directivele de montaj ale
  producătorului autovehiculului

  81.0000.95.2783 | RO | 10.2019 • Page 89

  Instrucţiuni de utilizare | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  1.2

  Utilizarea neconformă cu destinaţia 1.3

  Aparatul de climatizare Cooltronic nu este destinat montării în aplicaţii „Off-Highway“, care
  sunt supuse vibraţiilor puternice, ca de exemplu
  în mașini de construcţii, mașini agricole sau de
  exploatare și utilaje de lucru asemănătoare, precum
  și în mine de sare sau alte medii agresive chimic.
  Această utilizare neconformă cu destinaţia precum
  și orice utilizare a produsului în alt mod sau care
  depășește cadrul utilizării conforme cu destinaţia
  este considerată utilizare greșită. În cazul nerespectării, garanţia este exclusă, iar aceasta implică
  excluderea responsabilităţii din partea firmei Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG.
  Pericol!
  Pericol în caz de utilizare greșită!
  Utilizarea greșită și / sau configurarea, montajul,
  modificarea, întreţinerea sau reparaţia improprie a
  produsului pot genera situaţii periculoase.
  Æ Nu utilizaţi niciodată asamblări sau configuraţii ale produsului care nu au fost avizate de
  producător.
  Æ Nu executaţi niciodată etape de montaj, modificare, întreţinere sau reparaţie care nu au fost
  avizate de producător.
  Æ Nu utilizaţi niciodată piese de schimb sau accesorii care nu sunt originale, respectiv care nu
  au fost avizate de producător.

  lnstrucţiuni pentru protecţia
  mediului înconjurător

  RO

  Directiva WEEE 2012/19/EU
  Aparatele electrice și electronice nu pot fi salubrizate cu gunoiul menajer.
  Consumatorul este obigat conform legii sî predea
  aparatele electrice și electronice la sfârșitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau
  înapoi de unde au fast cumpărate. Detaliile sunt
  reglementate de către legislaţia ţării respective.
  Simbolul de pe produs, în instruqţiunile de utilizare sau pe ambalaj indică aceste reglementări.

  1.4

  Înlocuiţi bateria telecomenzii

  Dacă bateria slăbește, utilizaţi o baterie uzuală din
  comerţ de 23 A / 12 V în telecomandă.
  ƒ Desfaceţi șurubul de pe capacul locașului
  bateriilor
  ƒ Scoateţi capacul locașului bateriilor
  ƒ Scoateţi bateria
  ƒ Introduceţi noua baterie
  ƒ Montaţi la loc capacul
  ƒ Strângeţi șurubul de pe capacul locașului bateriilor

  Indicaţie
  Utilizarea incorectă și neconformă cu destinaţia, în
  afara sferei de utilizare, exclude orice răspundere și
  garanţie.

  81.0000.95.2783 | RO | 10.2019

  89 • Page 90

  Instrucţiuni de utilizare | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2

  Element de comandă

  RO
  3

  4

  5

  6

  2

  1

  Câmp de comandă Cooltronic G2.5

  3

  4

  2

  5

  6

  1

  Câmp de comandă Cooltronic G2

  1 Conectare și deconectare (ON / OFF), selectarea 5 Display-ul indică funcţia selectată și starea de
  funcţionare a instalaţiei de climatizare.
  regimului de funcţionare (automat / manual),
  selectarea funcţiilor. LED-ul luminează intermi- 6 Setarea temperaturii camerei și vitezei ventilatorului (numai în regim manual), programarea
  tent în culoarea roșie în timpul utilizării.
  telecomenzii și selectarea indicatorului de tem2 LED fără funcţie.
  peratură (Celsius sau Fahrenheit).
  3 LED-ul indică dacă compresorul, respectiv compresoarele sunt în funcţiune. LED-ul luminează
  în culoarea verde în timpul utilizării.
  4 Afișare software curent: Longpress cu instalaţia
  de climatizare oprită.

  90

  81.0000.95.2783 | RO | 10.2019 • Page 91

  Instrucţiuni de utilizare | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2.1

  Alte afișaje posibile pe ecran

  Lb Bateria este aproape descărcată.
  E2 Ventilator electric, respectiv suflantă
  – defecţiune.
  E3 Compresor – defecţiune.
  E5 Supraîncălzire a modulului compresorului.
  E6 Senzor antigel – contact greșit sau defect.
  E9 Protecţie compresor – cabină basculată.
  E0 Senzor de temperatură, aer recirculat – contact greșit sau defect.
  EC Cablu comunicaţii – defecţiune.
  Indicaţie
  La afișajele E2 / E3 / E5 / E6 / E0 și EC contactaţi un
  atelier autorizat Eberspächer.

  2.2

  Indicaţie
  Funcţiile F3 și F5 nu sunt alocate.

  RO

  2.2.2 Funcţia F0 – regim manual
  Pe display se afișează F0.
  Setaţi temperatura și turaţia suflantei de la
  elementul de comandă
  Setaţi o valoare a temperaturii cuprinsă între
  15 ºC și 27 ºC respectiv 59 ºF și 71 ºF printr-o
  scurtă apăsare pe
  sau pe . Pe display este
  afișată valoarea temperaturii setate.
  Setaţi o turaţie a suflantei V1, V2, V3, V4 sau V5
  prin menţinerea apăsată a tastei
  sau . Pe
  display este afișată treapta suflantei în timpul
  setării.

  Cuplare

  De la elementul de comandă apăsaţi tasta ON / OFF
  . Instalaţia de climatizare pornește întotdeauna
  în funcţia F4 (regim automat).
  Indicaţie
  La prima punere în funcţiune instalaţia de climatizare pornește cu parametrii setaţi din fabrică.
  2.2.1 Selectaţi funcţiile de la F0 până la F6
  Pentru selectare apăsaţi tasta ON / OFF
  până
  când funcţia dorită (F0 – F6) este afișată pe
  ecran.
  F0 Regimul manual
  F1 Indicarea temperaturii în cabină
  F2 Programarea duratei funcţionării
  F4 Regimul automat
  F6 Indicare în °C sau °F

  81.0000.95.2783 | RO | 10.2019

  2.2.3 Funcţia F1 – interogare temperatură
  cabină
  Pe display se afișează F1, după care se afișează
  temperatura curentă din cabină.
  2.2.4 Funcţia F2 – programare durată
  funcţionare
  Pe display se afișează F2. Durata funcţionării
  poate fi setată pentru un interval cuprins între 1 și
  9 ore printr-o scurtă apăsare a tastei
  sau .
  Printr-o apăsare pe tasta ON / OFF
  se confirmă
  durata de funcţionare setată.
  2.2.5 Funcţia F4 – regim automat
  Pe display se afișează F4. Cu această funcţie,
  instalaţia de climatizare reglează automat temperatura prin adaptarea turaţiei suflantei.

  91 • Page 92

  Instrucţiuni de utilizare | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  RO

  Setaţi temperatura de la elementul de
  comandă
  Setaţi o valoare a temperaturii cuprinsă între
  15 ºC și 27 ºC respectiv 59 ºF și 71 ºF printr-o
  scurtă apăsare pe
  sau pe . Pe display se
  afișează alternativ valoarea temperaturii setate și
  CA.
  2.2.6 Funcţia F6 – indicaţie în °C sau °F
  Pe display se afișează F6, după care indicaţia
  comută pe °F.

  3.1

  Punerea în funcţiune a
  telecomenzii

  Cu instalaţia de climatizare oprită, menţineţi apăsată tasta
  de pe elementul de comandă până
  când pe display se afișează intermitent
  . Imediat ce
  nu se mai afișează intermitent, apăsaţi
  tasta ON/OFF a telecomenzii în interval de 30
  secunde. Logarea reușită este confirmată de un
  semnal acustic. Repetaţi procesul în cazul depășirii acestui interval.

  Pentru a comuta pe indicaţia în ºC, cu instalaţia de 3.2 Scoaterea din funcţiune a
  climatizare oprită trebuie apăsată și menţinută
  telecomenzii
  apăsată tasta
  până când pe display se afișează
  de pe elementul de
  intermitent
  . Imediat ce
  nu se mai afișează Menţineţi apăsată tasta
  comandă până când pe display se afișează interintermitent, apăsaţi tasta .
  mitent
  . Imediat ce
  nu se mai afișează
  intermitent,
  apăsaţi
  tasta
  în interval de 30 s.
  Indicaţie
  Repetaţi
  procesul
  în
  cazul
  depășirii
  acestui
  Prin acest procedeu se dezactivează telecomanda,
  interval.
  iar aceasta trebuie așadar reînregistrată.

  3

  1

  3

  2

  3

  1 Pornire și oprire (ON / OFF)
  2 Reglarea turaţiilor suflantei.
  3 Reglarea temperaturii.

  92

  3.3

  Telecomanda

  Regimul manual

  3.3.1 Setaţi temperatura și turaţia suflantei
  cu ajutorul telecomenzii
  Setaţi o valoare a temperaturii cuprinsă între
  15 ºC și 27 ºC respectiv 59 ºF și 71 ºF printr-o
  scurtă apăsare pe
  sau pe . Pe display este
  afișată valoarea temperaturii setate.
  Setaţi o turaţie a suflantei V1, V2, V3, V4 sau V5
  prin menţinerea apăsată a tastei .
  Pe display este afișată treapta suflantei în timpul
  setării.

  81.0000.95.2783 | RO | 10.2019 • Page 93

  Instrucţiuni de utilizare | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  3.4

  Regimul automat

  3.4.1 Setaţi temperatura cu ajutorul
  telecomenzii
  Setaţi o valoare a temperaturii cuprinsă între
  15 ºC și 27 ºC respectiv 59 ºF și 71 ºF printr-o
  scurtă apăsare pe
  sau pe . Pe display se
  afișează alternativ valoarea temperaturii setate și
  CA.
  3.4.2 Funcţia F4 (regim automat), dezactivare
  cu ajutorul telecomenzii
  Apăsaţi tasta . Instalaţia de climatizare comută
  de pe funcţia F4 pe F0 (regim manual).

  4

  Curăţarea și întreţinerea

  Curăţarea aparatului de climatizare Cooltronic cu
  aparate cu jet de abur de înaltă presiune și/sau
  utilizarea agenţilor de curăţare poate duce la
  deteriorarea instalaţiei sau a componentelor acesteia (de ex. garnituri).
  ƒ Pentru protecţia garniturilor, porniţi ocazional
  instalaţia de climatizare în anotimpul rece.
  ƒ Pentru curăţarea instalaţiei de climatizare cu
  aer comprimat, placa din plastic superioară trebuie demontată.
  ƒ Condensatorul și ventilele de drenaj ale instalaţiei de climatizare trebuie curăţate 1 dată pe an
  – Se demontează masca din plastic a instalaţiei
  (se desfac cele 7 șuruburi autofiletante)
  – Condensatorul se suflă cu aer comprimat
  – Se demontează și se curăţă la interior ventilele de drenaj
  Indicaţie
  Încredinţaţi executarea tuturor lucrărilor de întreţinere numai unui atelier autorizat de către
  Eberspächer.

  5

  Asistenţă tehnică

  Dacă aveţi întrebări sau probleme tehnice cu
  încălzitorul, unitatea de comandă ori software-ul
  de operare, contactaţi-ne la următoarea adresă de
  service:
  support-RO@eberspaecher.com

  81.0000.95.2783 | RO | 10.2019

  93

  RO • Page 94

  Руководство по эксплуатации | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  Глава

  RU
  1

  2

  3

  Название главы
  Содержание главы

  Страница

  Информация об устройстве
  1.1 Целевое использование

  95

  1.2 Использование не по назначению

  96

  1.3 Указание по защите окружающей среды

  96

  1.4 Замена элемента питания в пульте ДУ

  96

  Элемент управления
  2.1 Другая возможная информация на дисплее

  98

  2.2 Включение

  98

  2.2.1

  Выберите функцию от F0 до F6

  98

  2.2.2

  Функция F0 – ручной режим

  98

  2.2.3

  Функция F1 – запрос температуры в кабине

  98

  2.2.4

  Функция F2 – программирование продолжительности работы

  98

  2.2.5

  Функция F4 – автоматический режим

  98

  2.2.6

  Функция F6 – отображение °C или °F

  99

  Пульт ДУ
  3.1 Включение пульта ДУ

  99

  3.2 Отключение пульта ДУ

  99

  3.3 Ручной режим

  99

  3.3.1

  Установка температуры и скорости вращения вентилятора с помощью
  пульта ДУ

  3.4 Автоматический режим

  94

  99
  100

  3.4.1

  Установка температуры с помощью пульта ДУ

  100

  3.4.2

  Функция F4 (автоматический режим) – деактивация с помощью пульта ДУ

  100

  4

  Чистка и техобслуживание

  100

  5

  Техническая поддержка

  100
  81.0000.95.2783 | RU | 10.2019 • Page 95

  Руководство по эксплуатации | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  1

  Информация об устройстве

  Рекомендации
  ƒ Перед вводом в эксплуатацию необходимо внимательно прочитать это руководство по эксплуатации. Этот документ содержит важную информацию, которая требуется для управления.
  ƒ Обязательно соблюдайте инструкции по технике
  безопасности, приведенные в настоящей
  документации!
  ƒ Используйте только рекомендованный элемент
  питания и оригинальные запасные части.
  ƒ Защищайте пульт ДУ от неблагоприятных воздействий (удары, экстремальные температуры, влажность, дождь, жидкости).

  ƒ Дети не должны играть с продукцией Cooltronic,
  упаковкой или любой ее частью.

  Внимание!
  Повреждение устройства вследствие преждевременного включения!
  Если климатическая система во время монтажа была
  наклонена и затем снова приведена в горизонтальное положение, преждевременное включение может
  привести к ее повреждению.
  Æ После монтажа или ремонта климатической
  системы подождите не менее 60 минут, прежде
  чем включать ее.

  1.1
  Опасно!
  Опасность удушения вследствие проглатывания
  мелких деталей
  Элемент питания и крышка батарейного отсека
  пульта ДУ имеют малые размеры и могут быть проглочены детьми.
  Æ Храните все мелкие детали в
  недоступном для детей месте.
  Æ Детей необходимо контролировать или проинструктировать их, не разрешайте им играть с
  продуктами Cooltronic.
  ƒ Продукты Cooltronic могут использоваться детьми
  старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными способностями или с недостаточным опытом и знаниями
  под присмотром компетентных лиц или после прохождения инструктажа по безопасному использованию продуктов и при понимании ими потенциальных опасностей.

  81.0000.95.2783 | RU | 10.2019

  RU

  Целевое использование

  Автономный кондиционер Cooltronic предназначен
  для установки в кабинах грузовых автомобилей, для
  подачи в них охлажденного и осушенного воздуха.
  Он обеспечивает поддержание в кабине комфортной
  температуры при нахождении автомобиля на стоянке
  с неработающим двигателем.
  Рекомендация
  ƒ Автономный кондиционер должен эксплуатироваться и использоваться только для целей, указанных производителем, с учетом содержащейся
  в сопроводительной документации к каждой
  климатической системе информации.
  ƒ Устройство рассчитано на эксплуатацию в режиме
  ADR.
  Необходимо учитывать информацию из следующих
  прилагаемых к устройству документов:
  ƒ техническая документация;
  ƒ каталоги и брошюры;

  95 • Page 96

  Руководство по эксплуатации | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  ƒ действующие национальные законы и директивы;

  RU

  ƒ нормы по дополнительному оборудованию
  изготовителя транспортного средства.

  1.2

  Рекомендация
  При ненадлежащем применении и использовании не
  по назначению исключается всяческая ответственность и гарантия.

  Использование не по назначению

  Автономный кондиционер Cooltronic не предназначен для установки на автомобили, подверженные
  сильным вибрационным нагрузкам, например, на
  строительные машины, сельскохозяйственные или
  горнодобывающие машины и другие подобные
  рабочие машины, а также на работающие в соляных
  шахтах или других агрессивных средах машины.
  Такое использование не по назначению и любое
  другое, выходящее за рамки целевого использования применение продукта,рассматривается как
  ненадлежащее использование. При несоблюдении
  этого условия действие гарантии прекращается, и
  компания Eberspächer Climate Control Systems GmbH
  & Co. KG снимает с себя всякую ответственность в
  отношении возможного ущерба.

  1.3

  Директива WEEE 2012/19/EU
  Электрические и электронные приборы запрещается
  выбрасывать вместе с бытовым мусором.
  Потребитель обязан в соответствии с законодательством сдавать электрические и электронные приборы, а также элементы питания после окончания
  срока их службы в предназначенные для этого пункты приема или в магазины, где они были приобретены. Детали регулируются законодательством соответствующей страны. Символ на продукте,
  руководстве пользователя или на упаковке указывает на данные предписания.

  1.4
  Опасность!
  Опасность вследствие ненадлежащего
  использования!
  Ненадлежащее использование и (или) ненадлежащая
  конфигурация, монтаж, модификация, техобслуживание или ремонт устройства могут привести к
  образованию опасных ситуациях.
  Æ Ни в коем случае не используйте комбинации
  или конфигурации устройств, не одобренные
  изготовителем.
  Æ Ни в коем случае не выполняйте процедуры
  монтажа, модернизации, техобслуживания или
  ремонта, не разрешенные изготовителем.
  Æ Ни в коем случае не используйте запасные части
  или принадлежности, не являющиеся оригинальными или не разрешенные изготовителем.

  96

  Указание по защите окружающей среды

  Замена элемента питания в пульте ДУ

  Если элемент питания разряжен, вставьте стандартный элемент питания 23 А / 12 В в пульт ДУ.
  ƒ Выкрутите винт на крышке отсека для элемента
  питания
  ƒ Снимите крышку отсека для элемента питания
  ƒ Извлеките элемент питания
  ƒ Установите новый элемент питания
  ƒ Установите на место крышку отсека для элемента
  питания
  ƒ Закрутите винт на крышке отсека для элемента питания

  81.0000.95.2783 | RU | 10.2019 • Page 97

  Руководство по эксплуатации | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2

  Элемент управления
  RU
  3

  4

  5

  6

  2

  1

  Панель управления Cooltronic G2.5

  3

  4

  5

  2

  6

  1

  Панель управления Cooltronic G2

  1 Включение и отключение (ВКЛ / ОТКЛ), выбор
  режима работы (автоматический / ручной), выбор
  функций. Светодиод мигает красным во время
  работы.
  2 Светодиод не горит.
  3 Светодиод указывает, работает компрессор (или
  компрессоры). Светодиод горит зеленым во время
  работы.
  4 Отображение текущего ПО: Longpress (длительное
  нажатие) при выключенной климатической
  системе.

  81.0000.95.2783 | RU | 10.2019

  5 На дисплее отображается выбранная функция и
  рабочее состояние климатической системы.
  6 Установка температуры в салоне и скорости вращения вентилятора (только в ручном режиме),
  программирование пульта ДУ и выбор отображения температуры (в градусах Цельсия или градусах Фаренгейта).

  97 • Page 98

  Руководство по эксплуатации | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2.1

  RU

  Другая возможная информация на
  дисплее

  Lb
  E2
  E3
  E5
  E6

  элемент питания практически разряжен.
  неисправность (электрического) вентилятора.
  неисправность компрессора.
  перегрев модуля компрессора.
  датчик защиты от замерзания – неисправный
  контакт или выход из строя.
  E9 защита компрессора – кабина откинута.
  E0 температурный датчик, обратный воздух –
  неисправный контакт или выход из строя.
  EC коммуникационный кабель – неисправность.

  Рекомендация
  Функции F3 и F5 не назначены.
  2.2.2

  Функция F0 – ручной режим

  На дисплее отобразится F0.
  Установка температуры и скорости вращения
  вентилятора на элементе управления
  Установите значение температуры от 15 ºC до 27 ºC
  или от 59 ºF до 71 ºF короткими нажатиями кнопки
  или . На дисплее отобразится установленная
  температура.

  Рекомендация
  При отображении E2 / E3 / E5 / E6 / E0 и EC обратитесь
  в авторизованный сервисный центр Eberspächer.

  Задайте скорость вращения вентилятора V1, V2, V3,
  V4 или V5, нажав и удерживая кнопку
  или . На
  дисплее будет отображаться скорость вращения вентилятора во время установки значения.

  2.2

  2.2.3

  Включение

  Нажмите на элементе управления кнопку ВКЛ / ОТКЛ
  . Климатическая система всегда запускается на
  функции F4 (автоматический режим).
  Рекомендация
  При первом запуске климатическая система запускается с установленными на заводе параметрами.
  2.2.1

  Выберите функцию от F0 до F6

  Для выбора нажимайте кнопку ВКЛ / ОТКЛ
  до тех
  пор, пока на дисплее не отобразится нужная функция (F0 – F6).
  F0 ручной режим работы
  F1 Отображение температуры в кабине
  F2 Программирование продолжительности работы
  F4 автоматический режим работы
  F6 Отображение °C или °F

  98

  Функция F1 – запрос температуры в
  кабине

  На дисплее отобразится F1, затем — текущая температура в кабине.
  2.2.4

  Функция F2 – программирование
  продолжительности работы

  На дисплее отобразится F2. Продолжительность
  работы можно задавать в промежутке от 1 до
  9 часов с помощью коротких нажатий кнопки
  или
  . Нажатием кнопки ВКЛ / ОТКЛ
  выполняется
  подтверждение заданной продолжительности
  работы.
  2.2.5

  Функция F4 – автоматический режим

  На дисплее отобразится F4. С помощью этой функции климатическая система автоматически регулирует температуру путем изменения скорости вращения вентилятора.

  81.0000.95.2783 | RU | 10.2019 • Page 99

  Руководство по эксплуатации | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  Установка температуры на элементе управления
  Установите значение температуры от 15 ºC до 27 ºC
  или от 59 ºF до 71 ºF короткими нажатиями кнопки
  или . На дисплее будет попеременно отображаться установленное значение температуры и CA.

  символ
  . Как только
  перестанет мигать,
  нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) на пульте ДУ в
  течение 30 секунд. Успешный вход в систему будет
  подтвержден звуковым сигналом.В случае превышения лимита времени повторите процедуру.

  2.2.6

  3.2

  Функция F6 – отображение °C или °F

  На дисплее отобразится F6, затем — °F.
  Для перехода к отображению ºC необходимо при
  отключенной климатической системе нажать и удерживать кнопку
  до тех пор, пока на дисплее не
  отобразится мигающий символ
  . Как только
  перестанет мигать, нажмите кнопку .
  Рекомендация
  При выполнении этой процедуры происходит отключение пульта ДУ, его необходимо зарегистрировать
  заново.

  3

  Пульт ДУ

  1

  3

  2

  3

  Отключение пульта ДУ

  Нажмите и удерживайте на элементе управления
  кнопку
  до тех пор, пока на дисплее не отобразится мигающий символ
  . Как только
  перестанет мигать, нажмите и удерживайте кнопку
  в
  течение 30 секунд. В случае превышения лимита
  времени повторите процедуру.

  3.3

  Ручной режим

  3.3.1

  Установка температуры и скорости
  вращения вентилятора с помощью пульта
  ДУ

  Установите значение температуры от 15 ºC до 27 ºC
  или от 59 ºF до 71 ºF короткими нажатиями кнопки
  или . На дисплее отобразится установленная
  температура.
  Задайте скорость вращения вентилятора V1, V2, V3,
  V4 или V5, нажав и удерживая кнопку .
  На дисплее будет отображаться скорость вращения
  вентилятора во время установки значения.

  1 Включение и отключение (ВКЛ / ОТКЛ)
  2 Регулирование скорости вращения вентилятора.
  3 Регулирование температуры

  3.1

  Включение пульта ДУ

  При отключенной климатической системе нажмите и
  удерживайте на элементе управления кнопку
  до
  тех пор пока на дисплее не отобразится мигающий
  81.0000.95.2783 | RU | 10.2019

  99

  RU • Page 100

  Руководство по эксплуатации | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  3.4

  Автоматический режим

  3.4.1

  Установка температуры с помощью
  пульта ДУ

  RU

  Установите значение температуры от 15 ºC до 27 ºC
  или от 59 ºF до 71 ºF короткими нажатиями кнопки
  или . На дисплее будет попеременно отображаться установленное значение температуры и CA.
  3.4.2

  5

  Техническая поддержка

  Если у вас есть вопросы или проблемы, касающиеся
  отопительного прибора, элемента управления или
  управляющего ПО, обращайтесь в сервисную службу
  по следующему адресу:
  support-RU@eberspaecher.com

  Функция F4 (автоматический режим)
  – деактивация с помощью пульта ДУ

  Нажмите кнопку . Климатическая система перейдет от функции F4 в функции F0 (ручной режим
  работы).

  4

  Чистка и техобслуживание

  Чистка автономного кондиционера Cooltronic с
  использованием аппарата для чистки струей пара
  высокого давления и (или) с использованием чистящих средств может привести к повреждению устройства или его компонентов (напр., уплотнений).
  ƒ Для защиты уплотнений время от времени включайте климатическую систему в зимнее время.
  ƒ Для очистки климатической системы с помощью
  сжатого воздуха необходимо снять верхнюю пластиковую пластину.
  ƒ Конденсатор и дренажные вентили климатической
  системы необходимо очищать 1 раз в год
  – Снимите верхнюю пластиковую крышку устройства (выкрутите 7 винтов-саморезов)
  – Продуйте конденсатор сжатым воздухом
  – Демонтируйте дренажные вентили и очистите
  их изнутри
  Рекомендация
  Все работы по техническому обслуживанию должны
  проводиться только в авторизованном сервисном
  центре компании Eberspächer.
  100

  81.0000.95.2783 | RU | 10.2019 • Page 101

  Bruksanvisning | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  Kapitel

  1

  2

  3

  Kapitelrubrik
  Kapitelinnehåll

  Sida

  Om den här produkten
  1.1 Korrekt användning

  102

  1.2 Felaktig användning

  103

  1.3 Not om miljöskydd

  103

  1.4 Byta batteri i fjärrkontrollen

  103

  Manöverelement
  2.1 Fler möjliga displayvisningar

  105

  2.2 Start

  105

  2.2.1

  Val av funktion F0 till F6

  105

  2.2.2

  Funktion F0 – manuell drift

  105

  2.2.3

  Funktion F1 – visa temperaturen i förarhytten

  105

  2.2.4

  Funktion F2 – programmera drifttid

  105

  2.2.5

  Funktion F4 – automatisk drift

  105

  2.2.6

  Funktion F6 – visning i °C eller °F

  106

  Fjärrkontroll
  3.1 Idrifttagning av fjärrkontrollen

  106

  3.2 Urdrifttagning av fjärrkontrollen

  106

  3.3 Manuell drift

  106

  3.3.1

  Inställning av temperatur och fläkthastighet med fjärrkontrollen

  3.4 Automatisk drift

  106
  106

  3.4.1

  Inställning av temperatur med fjärrkontrollen

  106

  3.4.2

  Avaktivera funktion F4 (automatisk drift) med fjärrkontrollen

  107

  4

  Rengöring och underhåll

  107

  5

  Teknisk support

  107

  81.0000.95.2783 | SV | 10.2019

  101

  SV • Page 102

  Bruksanvisning | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  1

  Om den här produkten

  SV
  Observera
  ƒ Före idrifttagningen måste denna bruksanvisning ha lästs igenom noggrant. Dokumentet
  innehåller viktig och för användningen nödvändig information.
  ƒ Säkerhetsanvisningarna i denna dokumentation måste alltid följas!
  ƒ Endast rekommenderat batteri och rekommenderade reservdelar får användas.
  ƒ Skydda fjärrkontrollen mot skadlig påverkan
  (stötar, extrema temperaturer, fukt, regn,
  vätskor).

  Fara!
  Risk för kvävning av smådelar
  Fjärrkontrollens batteri och batterilucka är smådelar och kan sväljas av små barn.
  Æ Förvara alla smådelar utyom räckhåll för barn.
  Æ Barn måste hållas under uppsikt eller
  instrueras och de får inte leka med
  Cooltronic-produkter.
  ƒ Cooltronic-produkter kan användas av barn
  rån 8 år och personer med begränsade fysiska,
  sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskaper, under förutsättning att de hålls under uppsikt under
  användningen, eller att de har fått undervisning i en säker användning av produkterna
  och att de förstår de potentiella farorna.
  ƒ Barn får inte leka med Cooltronic-produkter,
  förpackningar eller någon del av
  förpackningen.

  102

  Försiktigt
  Anläggningen kan skadas om du startar det
  för tidigt!
  Om klimatanläggningen har monterats först
  lutande och sedan flyttats till horisontalläge kan
  den skadas om den startas för tidigt.
  Æ Vänta minst 60 minuter efter monteringsoch reparationsarbeten på klimatanläggningen innan anläggningen startas.

  1.1

  Korrekt användning

  Klimatanläggningen Cooltronic är avsedd för
  installation i förarhytten på nyttofordon för att
  klimatisera den med avkyld och avfuktad luft.
  Det gör det möjligt att bibehålla en behaglig
  värmekomfort i förarhytten även under vilopauser då fordonet är parkerat.
  Observera
  ƒ Klimatanläggningen får endast användas för
  det användningsändamål som tillverkaren
  angivit med beaktande av den dokumentation
  som medföljer varje aggregat.
  ƒ Produkten är godkänd för ADR-drift.
  Till korrekt användning hör också att alla
  uppgifter i dokumentationen för produkten följs,
  såsom:
  ƒ tekniska dokumentationer
  ƒ kataloger och broschyrer
  ƒ gällande nationella lagar, förordningar och
  föreskrifter
  ƒ samt dessutom gällande karossmonteringsdirektiv från fordonstillverkaren

  81.0000.95.2783 | SV | 10.2019 • Page 103

  Bruksanvisning | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  1.2

  Felaktig användning

  Cooltronic klimatanläggning är inte avsedd
  att installeras i arbetsfordon som utsätts för
  kraftiga vibrationer som till exempel byggmaskiner, jordbruksmaskiner eller gruvmaskiner och
  liknande arbetsredskap, och särskilt inte i saltgruvor eller andra kemiskt aggressiva miljöer.
  Sådan användning och all annan användning än
  korrekt användning betraktas som felaktig. Om
  detta inte beaktas upphör garantin och Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co.
  KG:s ansvar att gälla.
  Fara!
  Risker vid felaktig användning!
  Felaktiv användning och/eller felaktig konfiguration, installation, modifiering, service eller
  reparation av produkten kan ledda till farliga
  situationer.
  Æ Använd aldrig produktkombinationer eller
  -konfigurationer som inte är godkända av
  tillverkaren.
  Æ Använd aldrig installations-, modifierings-,
  underhålls, eller reparationsåtgärder som
  inte är godkända av tillverkaren.
  Æ Använd aldrig reserv- eller tillbehörsdelar
  som inte är original eller inte har godkänts
  av tillverkaren.

  1.3

  Not om miljöskydd

  SV
  Direktiv WEEE 2012/19/EU
  Elektriska och elektroniska apparater samt batterier får inte kastas i hushållssoporna.
  Konsumenter är skyldiga att äterlämna elektriska och elektroniska apparater samt batterier
  vid slutet av dess livslängd till, för detta ändamål, offentliga uppsamlingsplatser. Detaljer för
  detta definieras via den nationella lagstiftningen
  i respektive land. Denna symbol på produkten,
  instruktionsmanualen eller på förpackningen
  indikerar att produkten innefattas av denna
  bestämmelse.

  1.4

  Byta batteri i fjärrkontrollen

  Om batteriet i fjärrkontrollen blir svagt ersätter
  du det med ett vanligt batteri 23 A / 12 V.
  ƒ Skruva ur skruven i batterilocket
  ƒ Ta av batterilocket
  ƒ Ta ut batteriet
  ƒ Sätt in ett nytt batteri
  ƒ Sätt på batterilocket
  ƒ Skruva fast skruven i batterilocket

  Observera
  Vid felaktigt handhavande eller användning för
  annat ändamål än det avsedda bortfaller all
  garanti och allt ansvar.

  81.0000.95.2783 | SV | 10.2019

  103 • Page 104

  Bruksanvisning | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2

  Manöverelement

  SV
  3

  4

  5

  6

  2

  1

  Manöverpanel Cooltronic G2.5

  3

  4

  5

  2

  6

  1

  Manöverpanel Cooltronic G2

  1 Start och avstängning (ON / OFF), val av driftläge (automatisk / manuell), Val av funktioner.
  Lysdioden blinkar rött under drift.
  2 Lysdiod utan funktion.
  3 Lysdioden visar om kompressorn resp. kompressorerna är i drift. Lysdioden blinkar grönt
  under drift.
  4 Visar aktuell programvara: Longpress medan
  klimatanläggningen är avstängd.

  104

  5 Displayen visar vald funktion och valt driftläge
  för klimatanläggningen.
  6 Inställning av rumstemperatur och fläkthastighet (endast vid manuell drift). Programmering av fjärrkontrollen och val av temperaturvisning (Celsius eller Fahrenheit).

  81.0000.95.2783 | SV | 10.2019 • Page 105

  Bruksanvisning | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2.1
  Lb
  E2
  E3
  E5
  E6
  E9
  E0
  EC

  Fler möjliga displayvisningar
  Batteriet är nästan tomt.
  Fläktfel.
  Kompressorfel.
  Överhettning av kompressor elektronisk
  styrenhet.
  Frostskyddssensor – kontakt felaktig eller
  defekt.
  Kompressorskydd – hytten tippad.
  Temperatursensor returluft – felaktig eller
  defekt kontakt.
  Kommunikationskabelfel.

  Observera
  För F3 och F5 är inga funktioner tilldelade.

  SV

  2.2.2 Funktion F0 – manuell drift
  På displayen visas F0.
  Inställning av temperatur och fläkthastighet
  på manöverelementet
  Ställ in ett temperaturvärde mellan 15 ºC och
  27 ºC resp. 59 ºF och 71 ºF genom att trycka
  kort på knappen
  eller . På displayen visas
  det inställda temperaturvärdet.

  Ställ in någon av fläkthastigheterna V1, V2, V3,
  Observera
  V4 eller V5 genom att hålla knappen
  eller
  När felkoderna E2 / E3 / E5 / E6 / E0 /och EC visas intryckt. På displayen visas det inställda
  måste en Eberspächer märkesverkstad uppsökas. fläktsteget.

  2.2

  Start

  Tryck på knappen ON / OFF
  på manöverelementet. Klimatanläggningen startar alltid i funktionen F4 (automatisk drift).
  Observera
  Vid första idrifttagningen startar klimatanläggningen med de fabriksinställda parametrarna.
  2.2.1 Val av funktion F0 till F6
  För att välja funktion trycker du på knappen
  ON / OFF
  tills den önskade funktionen
  (F0 – F6) visas på displayen.
  F0 Manuell drift
  F1 Visar temperaturen i förarhytten
  F2 Programmera drifttiden
  F4 Automatisk drift
  F6 Visning i °C eller °F

  81.0000.95.2783 | SV | 10.2019

  2.2.3 Funktion F1 – visa temperaturen
  i förarhytten
  På displayen visas funktion F1, och därefter
  visas den aktuella temperaturen i förarhytten.
  2.2.4 Funktion F2 – programmera drifttid
  På displayen visas F2. Drifttiden kan ställas in
  på en gångtid från 1 timme till 9 timmar med ett
  kort tryck på knappen
  eller . Bekräfta den
  inställda drifttiden genom att trycka på knappen
  ON / OFF .
  2.2.5 Funktion F4 – automatisk drift
  På displayen visas F4. Med denna funktion reglerar klimatanläggningen temperaturen automatiskt genom att anpassa fläkthastigheten.

  105 • Page 106

  Bruksanvisning | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  SV

  Inställning av temperaturen på
  manöverelementet
  Ställ in ett temperaturvärde mellan 15 ºC och
  27 ºC resp. 59 ºF och 71 ºF genom att trycka
  kort på knappen
  eller . På displayen visas
  det inställda temperaturvärdet omväxlande med
  CA.

  inte blinkar längre
  displayen. När smbolen
  ska du trycka på knappen ON / OFF på fjärrkontrollen inom 30 sekunder. När anslutningen
  lyckats bekräftas den med en akustisk signal.
  Om du inte hinner med upprepar du proceduren.

  3.2

  Urdrifttagning av fjärrkontrollen

  Håll knappen
  på manöverelementet intryckt
  medan klimatanläggningen är avstängd tills
  På displayen visas funktion F6, och därefter växblinkar på displayen. När
  slutar blinka måste
  lar visningen till °F.
  du trycka på knappen
  inom 30 sekunder. Om
  För att växla till °C-visning måste du, när klima- du inte hinner med upprepar du proceduren.
  tanläggningen är avstängd, hålla knappen
  intryckt tills
  blinkar på displayen. När
  3.3 Manuell drift
  slutar blinka trycker du på knappen .
  2.2.6 Funktion F6 – visning i °C eller °F

  Observera
  Genom den här processen avaktiveras fjärrkontrollen och måste registreras på nytt.

  3

  Fjärrkontroll

  1

  3

  2

  3

  3.3.1 Inställning av temperatur och
  fläkthastighet med fjärrkontrollen
  Ställ in ett temperaturvärde mellan 15 ºC och
  27 ºC resp. 59 ºF och 71 ºF genom att trycka
  kort på knappen
  eller . På displayen visas
  det inställda temperaturvärdet.
  Ställ in någon av fläkthastigheterna V1, V2, V3,
  V4 eller V5 genom att hålla knappen
  intryckt.
  På displayen visas det inställda fläktsteget.

  3.4

  1 Start och avstängning (ON / OFF)
  2 Reglering av fläkthastigheten.
  3 Temperaturreglering.

  3.1

  Idrifttagning av fjärrkontrollen

  Håll knappen
  intryckt medan klimatanläggningen är avstängd tills
  blinkar på
  106

  Automatisk drift

  3.4.1 Inställning av temperatur med
  fjärrkontrollen
  Ställ in ett temperaturvärde mellan 15 ºC och
  27 ºC resp. 59 ºF och 71 ºF genom att trycka
  kort på knappen
  eller . På displayen visas
  det inställda temperaturvärdet omväxlande med
  CA.

  81.0000.95.2783 | SV | 10.2019 • Page 107

  Bruksanvisning | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  3.4.2 Avaktivera funktion F4 (automatisk
  drift) med fjärrkontrollen

  SV

  Tryck på knappen . Klimatanläggningen växlar från funktion F4 till funktion F0 (manuell
  drift).

  4

  Rengöring och underhåll

  Rengöring av Cooltronic-klimatanläggning med
  högtrycksångtvätt och/eller med användning av
  rengöringsmedel kan skada systemet eller dess
  komponenter (t.ex. tätningar).
  ƒ Under vintermånaderna bör klimatanläggningen startas då och då för att skydda
  packningarna.
  ƒ För rengöring av klimatanläggningen med
  tryckluft ska den övre plastkåpan tas av.
  ƒ Rengör klimatanläggningens kondensator och
  dräneringsventil en gång om året
  – ta av den övre plastkåpan (lossa de
  7 plåtskruvarna)
  – blås ut kondensatorn med tryckluft
  – demontera dräneringsventilen
  Observera
  Låt en auktoriserad Eberspächer märkesverkstad utföra alla underhållsarbeten.

  5

  Teknisk support

  Har du tekniska frågor, eller problem med värmaren, manöverelementet eller användarprogrammet, så kan du vända dig till följande
  serviceadress:
  support-SE@eberspaecher.com

  81.0000.95.2783 | SV | 10.2019

  107 • Page 108

  Kullanma kılavuzu | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  Konu başlığı

  TR

  Başlık açıklaması
  Sayfa

  Bölüm içeriği
  1

  2

  3

  Bu ürün hakkında
  1.1 Amacına uygun kullanım

  109

  1.2 Amacına uygun olmayan kullanım

  110

  1.3 Çevre koruma uyarısı

  110

  1.4 Uzaktan kumandanın pilini değiştirme

  110

  Kumanda elemanı
  2.1 Ekrandaki diğer olası göstergelerde

  112

  2.2 Açılması

  112

  2.2.1

  F0 ile F6 arasındaki işlevleri seçin

  112

  2.2.2

  F0 işlevi – manuel çalışma

  112

  2.2.3

  F1 işlevi – sürücü mahallindeki sıcaklığı sorgulama

  112

  2.2.4

  F2 işlevi – çalışma süresini programlama

  112

  2.2.5

  F4 işlevi – otomatik çalışma

  112

  2.2.6

  F6 işlevi – °C veya °F göstergesi

  113

  Uzaktan kumanda
  3.1 Uzaktan kumandayı devreye sokma

  113

  3.2 Uzaktan kumandayı kapatma

  113

  3.3 Manuel çalışma

  113

  3.3.1

  Sıcaklığı ve fan devir sayısını uzaktan kumandayla ayarlama

  3.4 Otomatik çalışma

  113
  113

  3.4.1

  Sıcaklığı uzaktan kumandayla ayarlama

  113

  3.4.2

  F4 işlevini (otomatik çalışma) uzaktan kumandayla kapatma

  114

  4

  Temizlik ve Bakım

  114

  5

  Teknik destek

  114

  108

  81.0000.95.2783 | TR | 10.2019 • Page 109

  Kullanma kılavuzu | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  1

  Bu ürün hakkında

  Uyarılar
  ƒ İşletime almadan önce bu kullanma kılavuzunu mutlaka dikkatli bir şekilde okuyun. Bu
  belge, cihazın kullanımı için önemli bilgiler
  içermektedir.
  ƒ Bu belgedeki tüm güvenlik bilgilerine riayet
  edin!
  ƒ Ancak tavsiye edilen pil ve orijinal yedek parçalar kullanın.
  ƒ Uzaktan kumandayı harici etkilerden (darbeler, aşırı sıcaklıklar, nem, yağmur, sıvılar)
  koruyun.

  Dikkat
  Erken çalıştırma, hasara neden olabilir!
  Klima sistemi montaj sırasında eğildiği ve tekrar
  yatay konuma getirildiği takdirde, erken çalıştırma sonucunda cihazda hasar oluşabilir.
  Æ Klima sistemindeki montaj veya onarım
  çalışmalarından sonra, sistemi tekrar işletime almadan en az 60 dakika bekleyin.

  1.1

  Amacına uygun kullanım

  Cooltronic klima sistemi, ticari araçların sürücü
  kabinlerinin içini soğutulmuş ve nemden arındırılmış hava ile iklimlendirmek için, bu kabinlere monte edilmek amacıyla tasarlanmıştır.
  Dinlenme sürelerinde sürücü kabini içindeki ısıl
  konforu motordan bağımsız olarak sağlar.

  Tehlike!
  Küçük parçalar nedeniyle boğulma tehlikesi
  Uzaktan kumandanın pili ve pil kapağı küçük
  parçalardır ve çocuklar tarafından yutulabilir.
  Æ Tüm küçük parçaları çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
  Æ Çocuklar gözetilmeli veya talimatlarla yönlendirilmeli ve Cooltronic ürünleriyle oyun
  oynamamalıdır.

  Not
  ƒ Klima cihazı sadece üretici tarafından
  belirtilen kullanım alanlarında her klima
  cihazının beraberinde teslim edilen dokümantasyon dikkate alınarak monte edilmeli ve
  işletilmelidir.

  ƒ Cooltronic ürünleri, kullanım sırasında gözetilmeleri veya ürünlerin güvenli kullanımı hakkında bilgilendirilmiş ve potansiyel tehlikeleri
  anlıyor olmaları halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve bedensel, duyusal, mental olarak kısıtlı
  becerilere veya eksik deneyime ve eksik bilgiye sahip kişiler tarafından kullanılabilir.
  ƒ Çocuklar Cooltronic ürünleri, ambalajları veya
  ambalajların herhangi bir kısmı ile
  oynayamazlar.

  Ürünün beraberinde verilen ve aşağıda sayılan
  belgeler ve benzerlerinde bulunan tüm bilgiler
  de amacına uygun kullanım kapsamındadır:

  81.0000.95.2783 | TR | 10.2019

  ƒ Ürün, ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile
  Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa
  Anlaşması) kapsamında yapılan taşımacılık
  için onaylıdır.

  ƒ Teknik dokümantasyon
  ƒ Katalog ve broşürler
  ƒ geçerli ulusal yasalar ve yönergeler
  ƒ ayrıca araç üreticisinin geçerli üstyapı
  yönergeleri

  109

  TR • Page 110

  Kullanma kılavuzu | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  1.2

  TR

  Amacına uygun olmayan kullanım 1.3

  Cooltronic klima cihazı, inşaat makineleri,
  tarım veya maden makineleri ya da benzeri iş
  makineleri gibi yoğun titreşime maruz kalan
  "otoban dışı uygulamalarda", tuz madenlerinde
  veya kimyasal olarak agresif diğer ortamlarda
  kullanılmaya uygun değildir. Ürünün amacına
  uygun olmayan bu kullanımı ve amacına uygun
  kullanımın ötesine geçen veya farklı kullanımları
  hatalı kullanım olarak kabul edilir. Yukarıdaki
  hususların dikkate alınmaması garantinin
  iptaline ve bu da Eberspächer Climate Control
  Systems GmbH & Co. KG firmasının sorumluluğunun sona ermesine neden olur.
  Tehlike!
  Hatalı kullanımdaki tehlike!
  Ürünün hatalı kullanımı, ve/veya usulüne uygun
  olmayan yapılandırılması, montajı, modifikasyonu, bakımı veya onarımı tehlikeli durumlara
  neden olabilir.
  Æ Üreticinin onaylamadığı ürün bileşimlerini
  veya yapılandırmaları asla kullanmayın.
  Æ Üreticinin onaylamadığı montaj, tadilat, bakım veya onarım adımlarını asla
  yürütmeyin.
  Æ Orijinal olmayan veya üreticinin onaylamadığı yedek parçaları veya aksesuarları asla
  kullanmayın.

  Çevre koruma uyarısı

  Yönetmelik WEEE 2012/19/EU
  Elektrikli ve elektronik cihazlarla piller normal
  evsel çöpe atılmamalıdır. Tüketiciler için, artık
  çalışmayan elektrikli ve elektronik cihazlan piller, kamuya ait toplama yerlerine götürme veya
  satın alındıkları yerlere geri verme yasal bir
  zorunluluktur.
  Bu konu ile ilgili ayrıntılar ulusal yasalarla
  düzenlenmektedir. Ürün üzerinde, kullanma kılavuzunda veya ambalajda bulunan bu sembol
  tüketiciyi bu konuda uyarır. Eski cihazların geri
  kazanımı, yapıldıkları malzemelerin değerlendirilmesi veya diğer değerlendirme şekilleri ile,
  çevre korumasına önemli bir katkıda
  bulunursunuz.

  1.4

  Uzaktan kumandanın pilini
  değiştirme

  Pil zayıfladığında, uzaktan kumandaya markette
  bulacağınız normal bir 23 A / 12 V'luk pil takın.
  ƒ Pil kapağındaki vidayı çıkartın
  ƒ Pilin kapağını kaldırın
  ƒ Pili çıkartın
  ƒ Yeni pili takın
  ƒ Pil kapağını yerleştirin
  ƒ Pil kapağındaki vidayı sıkın

  Not
  Yanlış veya önceden belirlenen kullanım alanı
  dışındaki kullanım durumunda her türlü sorumluluk ve garanti kalkar.

  110

  81.0000.95.2783 | TR | 10.2019 • Page 111

  Kullanma kılavuzu | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2

  Kumanda elemanı
  TR
  3

  4

  5

  6

  2

  1

  Cooltronic G2.5 kumanda alanı

  3

  4

  5

  2

  6

  1

  Cooltronic G2 kumanda alanı

  1 Açma ve kapatma (ON / OFF), işletim modu
  seçimi (otomatik / manüel), fonkiyon seçimi,
  çalışma esnasında LED kırmızı yanıp söner.
  2 LED çalışmıyor
  3 LED, kompresörün veya kompresörlerin işletimde olup olmadığını gösterir. Çalışma esnasında LED yeşil yanar.
  4 Güncel yazılım göstergesi: Klima sistemi
  kapalı olduğunda Longpress.

  81.0000.95.2783 | TR | 10.2019

  5 Ekranda seçilen fonksiyon ve klima sisteminin
  işletim durumu gösterilir.
  6 Oda sıcaklığı ve fan hızı ayarı (sadece manüel
  işletimde), uzaktan kumanda programlaması
  ve sıcaklık göstergesi seçimi (santigrat veya
  fahrenhayt).

  111 • Page 112

  Kullanma kılavuzu | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  2.1

  TR

  Ekrandaki diğer olası
  göstergelerde

  Lb
  E2
  E3
  E5
  E6

  Pil bitmek üzere.
  Elektrikli havalandırıcı veya fan arızası.
  Yoğunlaştırıcı arızası.
  Kompresör modülünün aşırı ısınması.
  Don koruması sensörü – temas hatası var
  veya arızalı.
  E9 Yoğunlaştırıcı koruması – kabin devrilmiş.
  E0 Sıcaklık sensörü, geri dönüş havası –
  temas hatası var veya arızalı.
  EC İletişim kablosu arızası.
  Not
  Göstergede E2 / E3 / E5 / E6 / E0 ve EC olduğunda
  yetkili bir Eberspächer tamirhanesine gidin.

  2.2

  Açılması

  Kumanda elemanında ON / OFF
  tuşuna basın.
  Klima sistemi her zaman F4 (otomatik çalışma)
  işleviyle başlar.
  Not
  İlk devreye sokmada klima sistemi, fabrikada
  ayarlanan parametrelerle başlar.
  2.2.1 F0 ile F6 arasındaki işlevleri seçin
  Seçim için, ekranda istediğiniz işlev (F0 – F6)
  gösterilene kadar ON / OFF
  tuşuna basın.
  F0 Manuel çalışma
  F1 Sürücü mahallindeki sıcaklığın göstergesi
  F2 İşletim süresinin programlanması
  F4 Otomatik çalışma
  F6 °C veya °F göstergesi

  112

  Not
  F3 ve F5 işlevleri atanmamış.
  2.2.2 F0 işlevi – manuel çalışma
  Ekranda F0 gösterilir.
  Sıcaklığı ve fan devir sayısını kumanda
  elemanından ayarlama
  veya
  tuşunu kısa süreli basılı tutarak,
  15 ºC ile 27 ºC veya 59 ºF ile 71 ºF arasındaki
  bir sıcaklık değerini ayarlayın. Ekranda, ayarlanan sıcaklık değeri gösterilir.
  veya
  tuşunu basılı tutarak, fan devir sayısını V1, V2, V3, V4 veya V5 olarak ayarlayın.
  Ayarlama sırasında ekranda fan kademesi
  gösterilir.
  2.2.3 F1 işlevi – sürücü mahallindeki
  sıcaklığı sorgulama
  Ekranda F1 gösterilir, sonra sürücü mahallindeki
  geçerli sıcaklık gösterilir.
  2.2.4 F2 işlevi – çalışma süresini
  programlama
  Ekranda F2 gösterilir.
  veya
  tuşu kısa
  süreli basılı tutularak, çalışma süresi 1 ile 9 saat
  arasında ayarlanabilir. ON / OFF
  tuşuna basıldığında, ayarlanan çalışma süresi onaylanır.
  2.2.5 F4 işlevi – otomatik çalışma
  Ekranda F4 gösterilir. Bu işlev ile klima sistemi,
  fan devir sayısının uyarlanmasıyla sıcaklığı otomatik olarak düzenler.
  Sıcaklığı kumanda elemanından ayarlama
  veya
  tuşunu kısa süreli basılı tutarak,
  15 ºC ile 27 ºC veya 59 ºF ile 71 ºF arasındaki
  81.0000.95.2783 | TR | 10.2019 • Page 113

  Kullanma kılavuzu | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  bir sıcaklık değerini ayarlayın. Ekranda, değişmeli olarak ayarlanan sıcaklık değeri ve CA
  gösterilir.

  san. içinde basın. Sisteme başarıyla bağlanıldığında, bir sinyal sesi duyulur. Süre aşıldığında
  işlemi tekrarlayın.

  2.2.6 F6 işlevi – °C veya °F göstergesi

  3.2

  Ekranda F6 gösterilir, sonra gösterge °F olarak
  değişir.
  ºC göstergesine geçmek için, klima sistemi
  kapalıyken
  tuşuna basılmalı ve ekranda
  yanıp sönene kadar tuş basılı tutulmalıdır.
  artık yanıp sönerek görüntülenmiyorsa,
  tuşuna basın.
  Not
  Bu işlemde uzaktan kumanda devre dışı bırakılır
  ve yeniden kaydedilmesi gerekir.

  3

  Uzaktan kumanda

  1

  3

  2

  3

  Ekranda
  yanıp sönene kadar, kumanda elemanında
  tuşunu basılı tutun.
  artık yanıp
  sönerek görüntülenmediğinde, 30 san. içinde
  tuşuna basın. Süre aşıldığında işlemi tekrarlayın.

  3.3

  3.1

  Uzaktan kumandayı devreye
  sokma

  Ekranda
  yanıp sönene kadar, klima sistemi
  kapalıyken kumanda elemanında
  tuşunu
  basılı tutun.
  göstergesi yanıp sönmeyi bıraktığında, uzaktan kumandanın ON / OFF tuşuna 30
  81.0000.95.2783 | TR | 10.2019

  Manuel çalışma

  3.3.1 Sıcaklığı ve fan devir sayısını uzaktan
  kumandayla ayarlama
  veya
  tuşunu kısa süreli basılı tutarak,
  15 ºC ile 27 ºC veya 59 ºF ile 71 ºF arasındaki
  bir sıcaklık değerini ayarlayın. Ekranda, ayarlanan sıcaklık değeri gösterilir.
  tuşunu basılı tutarak, fan devir sayısını V1,
  V2, V3, V4 veya V5 olarak ayarlayın.
  Ayarlama sırasında ekranda fan kademesi
  gösterilir.

  3.4
  1 Açma ve kapatma (ON / OFF)
  2 Fan devir sayılarının ayarlanması.
  3 Sıcaklık ayarı.

  Uzaktan kumandayı kapatma

  Otomatik çalışma

  3.4.1 Sıcaklığı uzaktan kumandayla
  ayarlama
  veya
  tuşunu kısa süreli basılı tutarak,
  15 ºC ile 27 ºC veya 59 ºF ile 71 ºF arasındaki
  bir sıcaklık değerini ayarlayın. Ekranda, değişmeli olarak ayarlanan sıcaklık değeri ve CA
  gösterilir.

  113

  TR • Page 114

  Kullanma kılavuzu | Cooltronic G2 / G2.5 Hatch

  TR

  3.4.2 F4 işlevini (otomatik çalışma) uzaktan
  kumandayla kapatma
  tuşuna basın. Klima sistemi F4 işlevinden F0
  işlevine geçer (manuel çalışma).

  4

  Temizlik ve Bakım

  Cooltronic klima cihazının yüksek basınçlı buhar
  püskürtme cihazlarıyla temizlenmesi ve/veya
  temizleyici maddeler kullanılması sistemde veya
  bileşenlerinde (örn. contalar) hasara yol açabilir.
  ƒ Contaları korumak için, kış aylarında klima
  sistemini arada bir çalıştırın.
  ƒ Klima sistemini basınçlı havayla temizlemek
  için, üstündeki plastik kapağı kaldırın.
  ƒ Klima sisteminin kondansatörünü ve drenaj
  valfini yılda 1 kez temizleyin
  – Sistemin üst plastik kapağını çıkartın (7 sac
  cıvatasını sökün)
  – Konsansatöre basınçlı hava püskürtün
  – Drenaj valflerini sökün ve içten temizleyin
  Not
  Tüm bakım çalışmaları ancak yetkili bir Eberspächer tamirhanesi tarafından
  gerçekleştirilmelidir.

  5

  Teknik destek

  Isıtıcı, kumanda ünitesi veya işletim yazılımına
  ilişkin teknik sorularınız veya problemleriniz
  olduğunda, lütfen aşağıdaki servis adresine
  başvurun:
  support-TR@eberspaecher.com

  114

  81.0000.95.2783 | TR | 10.2019 • Page 115 • Page 116

  © Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG
  Änderungen vorbehalten
  10.2019
  81.0000.95.2783

  Eberspächer Climate Control Systems
  GmbH & Co. KG
  Eberspächerstraße 24
  73730 Esslingen
  Germany
  info@eberspaecher.com
  www.eberspaecher.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Eberspacher Cooltronic 1400 G2 Hatch wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Eberspacher Cooltronic 1400 G2 Hatch in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,49 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info