Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/28
Nächste Seite
1Schutblad
NEDERLANDS
(Oorspronkelijke instructies)
BEDIENINGSHANDLEIDING
HEGGENSCHAAR
HC-1501
HC-156
WAARSCHUWING
LEES DE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR EN VOLG DE
REGELS VOOR VEILIG GEBRUIK.
HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE INSTRUCTIES EN REGELS
KAN ERNSTIG LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  1Schutblad

  NEDERLANDS
  (Oorspronkelijke instructies)

  BEDIENINGSHANDLEIDING
  HEGGENSCHAAR
  HC-1501
  HC-156

  WAARSCHUWING
  LEES DE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR EN VOLG DE
  REGELS VOOR VEILIG GEBRUIK.
  HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE INSTRUCTIES EN REGELS
  KAN ERNSTIG LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN. • Page 2

  Belangrijke informatie
  2Belangrijke informatie

  Lees de bedieningshandleiding voordat u het product gaat gebruiken.
   Juist gebruik van dit product
  ΠECHO heggenscharen zijn lichte en krachtige machines met een benzinemotor, ontworpen voor het snoeien van
  heggen en struiken.
  ΠGebruik deze machine niet voor andere dan de hiervoor genoemde doeleinden.
   Gebruikers van het product
  ΠU dient dit product niet te gebruiken voordat u de bedieningshandleiding goed hebt gelezen en de inhoud ervan hebt
  begrepen.
  ΠDit product mag niet door iemand worden gebruikt die de bedieningshandleiding niet goed heeft gelezen, die een verkoudheid heeft, vermoeid is of anderszins in een slechte fysieke conditie is. Ook kinderen mogen dit product niet gebruiken.
  ΠHoud er rekening mee dat de gebruiker verantwoordelijk is voor ongevallen van of gevaren voor andere personen of
  hun eigendommen.
   Over uw bedieningshandleiding
  ΠIn deze handleiding vindt u de benodigde informatie voor de bediening en het onderhoud van uw product. Lees deze
  aandachtig en zorg ervoor dat u de inhoud begrijpt.
  ΠBewaar de handleiding altijd op een gemakkelijk bereikbare plaats.
  ΠIndien u de bedieningshandleiding hebt verloren of deze onleesbaar is geworden, schaf dan een nieuw exemplaar aan
  bij uw ECHO-DEALER.
  ΠDe eenheden die worden gebruikt in deze handleiding zijn SI-eenheden (International System of Units). De cijfers tussen haakjes zijn referentiewaarden en er kan, in enkele gevallen, sprake zijn van kleine omrekenfouten.
   Uitlenen en overdragen van uw product
  ΠIndien u het product dat beschreven staat in deze handleiding uitleent aan een derde, zorgt u er dan voor dat de persoon die het product leent en ermee zal werken ook de handleiding ontvangt. Indien u dit product overhandigt aan een
  derde, voeg er dan de bedieningshandleiding bij.
   Vragen
  ΠNeem contact met uw ECHO-DEALER voor meer informatie over het product, de aankoop van verbruiksmaterialen,
  reparaties en andere soortgelijke vragen.
   Kennisgevingen
  ΠWijzigingen van de inhoud van deze handleiding bij upgrades van het product zonder voorafgaande kennisgeving zijn
  voorbehouden. Sommige gebruikte illustraties kunnen verschillen van het product om de uitleg te verduidelijken.
  ΠRaadpleeg uw ECHO-DEALER in het geval van onduidelijkheden of problemen.

  Fabrikant
  YAMABIKO CORPORATION
  7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKIO 198-8760, JAPAN

  Geautoriseerde vertegenwoordiger in Europa
  Atlantic Bridge Limited
  Atlantic House, PO Box 4800, Earley, Reading RG5 4GB, Verenigd Koninkrijk

  2 • Page 3

  Contents
  Veilig gebruik van uw product............................................................................................. 4
  Waarschuwingsmededelingen....................................................................................... 4
  Overige aanduidingen ................................................................................................... 4
  Symbolen....................................................................................................................... 4
  Plaats waar de veiligheidsticker is bevestigd................................................................. 5
  Omgaan met brandstof .................................................................................................. 6
  Gebruik van de motor .................................................................................................... 7
  Omgaan met het product ............................................................................................... 8
  Paklijst .............................................................................................................................. 12
  Beschrijving ...................................................................................................................... 13
  Voordat u begint ............................................................................................................... 14
  Brandstof voorbereiden ............................................................................................... 14
  Motorbediening ................................................................................................................. 15
  De motor starten .......................................................................................................... 15
  De motor stoppen ........................................................................................................ 16
  Snoeien van heggen en struiken ...................................................................................... 17
  Basissnoeien van heggen ........................................................................................... 17
  Onderhoud en verzorging ................................................................................................. 18
  Onderhoudsrichtlijnen.................................................................................................. 18
  Onderhoud en verzorging ............................................................................................ 18
  Opslag .............................................................................................................................. 23
  Opbergen gedurende langere perioden (langer dan 30 dagen) .................................. 23
  Afvalverwijderingsprocedure............................................................................................. 24
  Specificaties...................................................................................................................... 25
  Conformiteitsverklaring ..................................................................................................... 26

  3 • Page 4

  Veilig gebruik van uw product
  Veilig gebruik van uw product

  Lees dit hoofdstuk nauwkeurig voordat u het product gaat gebruiken.
   De voorzorgsmaatregelen die in dit hoofdstuk beschreven worden, bevatten belangrijke veiligheidsinformatie. Neem
  deze in acht.
   U dient ook de voorzorgsmaatregelen te lezen die in de handleiding zelf staan.
  Tekst gevolgd door een [diamond mark] beschrijft de mogelijk consequenties van het niet naleven van de voorzorgsmaatregelen.

  Waarschuwingsmededelingen
  Situaties waarbij er een risico voor fysiek letsel voor de gebruiker en andere personen bestaat, worden in deze handleiding en op
  het product zelf door de volgende waarschuwingsmededelingen aangeduid. Lees en volg zorgvuldig de regels voor een veilig gebruik.

  GEVAAR

  WAARSCHU-

  LET OP!

  WING
  Dit symbool in combinatie met het
  woord "GEVAAR" vestigt de aandacht op handelingen of omstandigheden die ernstig lichamelijk letsel
  of de dood tot gevolg kunnen hebben.

  Dit symbool in combinatie met het
  woord "WAARSCHUWING" vestigt
  de aandacht op handelingen of omstandigheden die ernstig lichamelijk
  letsel of de dood tot gevolg kunnen
  hebben.

  "LET OP" geeft aan dat er een potentieel gevaarlijke situatie is, die wanneer die niet wordt vermeden, licht tot
  matig lichamelijk letsel tot gevolg kan
  hebben.

  Overige aanduidingen
  Naast waarschuwingsmededelingen worden in deze handleiding de volgende verklarende symbolen gebruikt:

  Het pictogram met een
  cirkel en een schuine
  streep geeft aan dat
  hetgeen wordt getoond, verboden is.

  OPMERKING

  BELANGRIJK

  Deze ingesloten boodschap bevat
  tips voor gebruik, verzorging en onderhoud van het product..

  Omkaderde tekst met het woord "
  BELANGRIJK"bevat belangrijke informatie over het gebruik, de controle, het onderhoud en de opslag van
  het product dat beschreven staat in
  deze handleiding.

  Symbolen
  In deze handleiding en op het product zelf worden diverse verklarende symbolen gebruikt. Zorg ervoor dat u volledig begrijpt wat
  elk symbool betekent.
  Symboolvorm

  Symboolbeschrijving / toepassing

  Symboolvorm

  Symboolbeschrijving / toepassing

  Lees de bedieningshandleiding aandachtig door

  Benzine- en oliemengsel

  Draag oog-, gehoor- en hoofdbescherming

  Opvoerpomp (starten)

  Veiligheid/waarschuwing

  Afstelling van de carburateur
  - laagtoerentalmengsel

  Afhakken van vingers

  Afstelling van de carburateur
  - hoogtoerentalmengsel

  4 • Page 5

  Veilig gebruik van uw product
  Symboolvorm

  Symboolbeschrijving / toepassing

  Symboolvorm

  Symboolbeschrijving / toepassing

  Noodstop

  Afstelling van de carburateur
  - stationair toerental

  Gebruik het product niet op
  plaatsen met een slechte ventilatie

  Chokebediening
  "Koude start"
  Positie
  (Choke dicht)

  Pas op voor vuur

  Chokebediening
  "Draaien"
  Positie
  (Choke open)

  Pas op voor elektrische
  schokken

  Pas op voor plaatsen met
  hoge temperatuur

  Gegarandeerd geluidsvermogenniveau

  Motor starten

  Plaats waar de veiligheidsticker is bevestigd

  ΠDe veiligheidssticker, zoals hieronder getoond, is bevestigd aan de producten die in deze handleiding beschreven staan. Zorg
  ervoor dat u begrijpt wat de sticker betekent voordat u het product gaat gebruiken.
  ΠIndien de sticker onleesbaar wordt door slijtage of beschadiging, of de sticker heeft losgelaten en is verloren, schaf dan een
  vervangende sticker bij uw ECHO-DEALER aan en bevestig de sticker op de plaats die in de onderstaande illustratie wordt
  getoond. Zorg ervoor dat de sticker altijd leesbaar is.

  1. Veiligheidssticker (Onderdeelnummer X505-002030)
  2. Veiligheidssticker (Onderdeelnummer X505-002310)

  5 • Page 6

  Veilig gebruik van uw product
  Omgaan met brandstof

  GEVAAR
  Blijf altijd uit de buurt van vuur als u brandstof bijvult.
  Brandstof is licht ontvlambaar en kan door een verkeerde omgang ermee tot brand leiden. Wees uiterst voorzichtig bij
  het mengen, opslaan of omgaan met brandstof, om ernstig letsel te voorkomen. Neem de volgende instructies in acht.
   Roken en open vuur is verboden bij het bijvullen van brandstof.
   Niet bijvullen als de motor nog warm is of nog draait.
  ‹ Als u dat doet, kan de brandstof ontbranden en brand veroorzaken, wat brandwonden tot gevolg kan hebben.

  Het reservoir en de vulplaats

  Start de motor niet op de plaats waar u brandstof

   Gebruik een goedgekeurd brandstofreservoir.
  hebt bijgevuld
   De brandstoftanks/blikken kunnen onder druk staan.
   Start de motor niet op de plaats waar u het bijvullen van
  Draai brandstoftankdoppen altijd langzaam los zodat
  de brandstof hebt uitgevoerd. Ga ten minste 3 meter van
  het drukverschil geleidelijk wordt opgeheven.
  de plaats staan waar u de brandstof hebt bijgevuld voor VUL GEEN brandstof bij in een afgesloten ruimte.
  dat u de motor start.
  Vul de brandstoftank ALTIJD in de buitenlucht en op on- ‹ Brandstof die tijdens het bijvullen
  begroeide grond.
  is gemorst, kan brand veroorzaken indien deze ontbrandt.

  Gemorste brandstof kan brand veroorzaken

  Neem bij het bijvullen van brandstof de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:
   Vul de tank niet tot aan de vulopening. Houd de brandstof op het voorgeschreven niveau (tot aan de onderzijde van de vulhals van de brandstoftank).
   Dep eventuele overgelopen of gemorste brandstof op.
   Draai de brandstofdop na het vullen goed dicht.
  ‹ Gemorste brandstof kan brand en brandwonden veroorzaken als deze ontbrandt.

  Gelekte brandstof kan brand
  veroorzaken
   Controleer of er geen lekkages
  zijn rondom de brandstofvulbuis, het rubber of de dop nadat brandstof is bijgevuld.
   Indien u lekkende of uitlopende brandstof waarneemt,
  dient u onmiddellijk met het gebruik van het product te
  stoppen en contact op te nemen met uw dealer om de
  machine te laten repareren.
  ‹ Brandstoflekken kunnen brand veroorzaken.

  1. Brandstoftank
  2. Onderzijde vulhals

  6 • Page 7

  Veilig gebruik van uw product
  Gebruik van de motor

  WAARSCHUWING
  De motor starten

  Veiligheid heeft de hoogste prioriteit in geval van
  vuur of rookontwikkeling

  Neem bij het starten van de motor extra aandachtig de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:
   Zorg altijd dat alle handgrepen en beschermkappen op
  de machine zijn bevestigd
   Controleer de machine op loszittende moeren en
  bouten
   Controleer of er geen brandstoflekken zijn
   Controleer of de snijbladen niet beschadigd of overmatig versleten zijn. Gebruik dit product niet als u eventuele afwijkingen constateert.
   Plaats het product op een vlakke, goed geventileerde
  plaats
   Zorg voor genoeg ruimte rondom het product en laat
  geen personen of dieren toe in de buurt van het product
   Verwijder eventuele hindernissen
   De snijbladen mogen niet met de grond of met eventuele obstakels in aanraking komen
   Start de motor met de handgastrekker in de stationairstand
   Houd het product stevig tegen de grond als u de motor
  start
   Start de motor niet terwijl u het product in de lucht
  houdt
  ‹ Niet naleven van de voorzorgsmaatregelen kan een ongeval
  of letsel veroorzaken, of zelfs tot dodelijk letsel leiden.

   Indien er vuur uit de motor komt of uit een andere plaats
  dan de uitlaatopening, breng dan altijd eerst uzelf in veiligheid.
   Werp met een schop zand of gelijksoortig
  materiaal op het vuur om te voorkomen dat
  het zich verspreidt, of blus het met een
  brandblusser.
  ‹ Een paniekreactie kan ertoe leiden dat de
  brand zich uitbreidt en er grotere schade ontstaat.

  Uitlaatdampen zijn giftig
   De uitlaatdampen van de motor bevatten giftige gassen.
  Gebruik dit product niet in afgesloten ruimtes, in een
  kunststof kweekkas of op andere slecht geventileerde
  plaatsen.
  ‹ De uitlaatdampen kunnen vergiftiging veroorzaken.

  Schakel de motor uit als u het product controleert of
  Als de motor is gestart, dient u te controleren of er onderhoudt
  Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht als u het
  abnormale trillingen of geluiden zijn
   Controleer of er abnormale trillingen of geluiden zijn als
  de motor is gestart. Gebruik het product niet als u abnormale trillingen of geluiden waarneemt. Neem contact
  op met uw dealer om de machine te laten repareren.
  ‹ Ongevallen waarbij onderdelen losraken en vallen, kunnen
  verwondingen of ernstig letsel veroorzaken.

  product controleert of onderhoudt na gebruik:
   Schakel de motor uit en probeer niet het product te controleren of te onderhouden voordat de motor is afgekoeld
  ‹ U kunt zich branden.
   Verwijder de bougiekap voordat u controle- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert
  Geen hete onderdelen of onderdelen die onder hoge ‹ Als het product onverwacht start, kan dit een ongeval
  veroorzaken.
  spanning staan aanraken wanneer het product in

  bedrijf is

  Bougie controleren

  Raak de volgende hete onderdelen of onderdelen die
  onder hoge spanning staan niet aan terwijl het product in
  bedrijf is of kort nadat het product is gestopt.
   Geluiddemper, bougie, tandwielkast en andere hete onderdelen
  ‹ U kunt zich branden als u een heet onderdeel
  aanraakt.

  Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht wanneer
  u de bougie controleert.
   Indien de elektroden of klemmen zijn versleten, of als de
  keramiek barsten vertoont, vervang deze dan door nieuwe onderdelen.
   De vonktest (om te controleren of de bougie voor
  ontsteking zorgt) moet door uw dealer worden uitgevoerd.
   De vonktest mag niet in de buurt van het bougiegat
  worden uitgevoerd.
   De vonktest mag niet worden uitgevoerd op plaatsen
  waar brandstof gemorst is of zich ontvlambare gassen
  bevinden.
   U mag de metalen delen
  van de bougie niet aanraken
  ‹ De bougie kan brand
  veroorzaken of u een elektrische schok geven.

   Bougie, bougiekabel en andere onderdelen onder hoge spanning
  ‹ U kunt een elektrische schok krijgen als u
  onderdelen die onder hoge spanning
  staan, aanraakt terwijl het product in bedrijf is.

  7 • Page 8

  Veilig gebruik van uw product
  Omgaan met het product
  Algemene voorzorgsmaatregelen

  WAARSCHUWING
  Bedieningshandleiding

  Uitlenen en overdragen van uw product

   Lees aandachtig de bedieningshandleiding voordat u het product gaat gebruiken om er zeker van te zijn dat u het
  product correct bedient.
  ‹ Niet opvolgen van de instructies kan een ongeval of een ernstig letsel tot gevolg hebben
  .

   Indien u het product dat beschreven staat in deze handleiding uitleent aan een derde, zorg u dan voor dat de
  persoon die het product leent ook de handleiding ontvangt.
   Indien u dit product overhandigt aan een derde, voeg er
  dan de bedieningshandleiding bij.
  ‹ Anders kan een ongeval of ernstig letsel het gevolg zijn.

  Gebruik dit product niet voor andere dan de hiervoor Voorbereid zijn in geval van een verwonding
  Zorg ervoor dat u bent voorbereid in het onwaarschijnlijke
  genoemde doeleinden.
   U mag het product niet gebruiken voor doeleinden anders dan die beschreven in de bedieningshandleiding.
  ‹ Anders zou dit tot een ongeval of ernstig letsel kunnen leiden.

  geval van een ongeval of verwonding
   EHBO-doos
   Windsels en zwachtels (om eventuele bloedingen te
  stoppen)
   Fluit of mobiele telefoon (om hulp in te roepen)
  ‹ Indien u geen eerste hulp kunt uitvoeren of hulp van anderen kunt vragen kan de verwonding verslechteren.

  Wijzigingen van het product zijn niet toegestaan
   U mag het product niet wijzigen.
  ‹ Anders zou dit tot een ongeval of ernstig letsel kunnen leiden. Alle defecten die voortvloeien uit een wijziging van het
  product worden niet gedekt door de garantie van de fabrikant.

  Gebruik het product niet zonder dat het is gecontroleerd en onderhouden.
   U dient het product niet te onderhouden wanneer het
  niet is gecontroleerd en onderhouden. Zorg u er altijd
  voor dat het product regelmatig wordt gecontroleerd en
  onderhouden.
  ‹ Anders kan een ongeval of ernstig letsel het gevolg zijn.

  Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

  GEVAAR
  De motor starten

  Stop altijd de motor indien een van de bladen ge-

   Probeer de motor nooit te starten terwijl u aan de kant blokkeerd is
  van het blad staat.
   Probeer het voorwerp dat de snijbladblokkering veroor‹ Als de snijbladen plotseling beginnen te bewegen, kan lichazaakt niet te verwijderen terwijl de motor loopt.
  melijk letsel ontstaan.
  ‹ Als de mesblokkering wordt opgeheven en de snijbladen
  gaan bewegen, kan dit tot lichamelijk letsel leiden.

  Het stompe verlengstuk niet verwijderen
   Gebruik het product niet wanneer het stompe verlengstuk niet is aangebracht. Indien het voor onderhoud verwijderd moet worden, neem dan contact op met uw
  dealer.
  ‹ Als u dit niet naleeft, kan dat ernstig letsel tot gevolg hebben.

  8 • Page 9

  Veilig gebruik van uw product
  WAARSCHUWING
  Gebruikers van het product

  Trillingen en kou

  Het product mag niet gebruikt worden door:
   vermoeide mensen
   mensen die alcohol hebben gedronken
   mensen die medicijnen gebruiken
   zwangere vrouwen
   mensen met een slechte fysieke
  conditie
   mensen die de bedieningshandleiding niet hebben gelezen
   kinderen
  ‹ Niet opvolgen van deze instructies
  kan een ongeval tot gevolg hebben.
   Het ontstekingssysteem van dit product genereert elektromagnetische velden tijdens het bedienen ervan.
  Magnetische velden kunnen invloed hebben op pacemakers of pacemakers ontregelen. Om gezondheidsrisico's te verminderen, bevelen we aan dat dragers van
  pacemakers hun arts en pacemakerfabrikant raadplegen alvorens dit product te bedienen.

  Het vermoeden bestaat dat een aandoening genaamd
  Fenomeen van Raynaud, die van invloed is op de vingers
  van bepaalde personen, wordt veroorzaakt door blootstelling aan trillingen en kou. Blootstelling aan trillingen en
  kou kan een tintelend en branderig gevoel veroorzaken,
  waardoor de vingers bleek en gevoelloos worden.
  De volgende voorzorgsmaatregelen worden ten zeerste
  aangeraden omdat niet bekend is bij welke mate van blootstelling de verschijnselen optreden.
   Houd uw lichaam warm; met name hoofd en nek, voeten
  en enkels, en handen en polsen.
   Zorg voor een goede doorbloeding door tijdens regelmatige werkonderbrekingen krachtige armbewegingen
  te maken en door niet te roken.
   Beperk het aantal uren dat u met de machine werkt.
  Probeer elke dag een aantal werkzaamheden te verrichten waarbij u niet hoeft te werken met de heggenschaar of andere handbediende apparatuur.
   Hebt u last van pijnlijke, rode en opgezwollen vingers,
  gevolgd door verbleken en gevoelloosheid van de vingers, raadpleeg dan een arts alvorens u zich opnieuw
  blootstelt aan kou en trillingen.
  Omgeving voor gebruik en bediening

  Niet opvolgen van deze instructies kan schade voor de ge Gebruik het product niet op plaatsen waar u gemakkelizondheid tot gevolg hebben.
  jk kunt vallen, zoals op steile hellingen of ondergrond
  na regenval.
   Gebruik het product niet 's avonds of op donkere plaat- RSI-aandoeningen (herhalingsoverbelasting)
  Het vermoeden bestaat dat overbelasting van de spieren
  sen met een slecht zicht.
  ‹ Als u valt of uitglijdt, of het product niet correct bedient, kan en pezen in de vingers, handen, armen en schouders kan
  leiden tot irritatie, zwellingen, gevoelloosheid, slapheid en
  dit ernstig letsel tot gevolg hebben.
  extreme pijn in de zojuist genoemde lichaamsdelen. Bepaalde herhalende handbewegingen zorgen voor een
  hoger risico van het ontwikkelen van herhalingsoverbeVervoeren van het product
  Wanneer u het apparaat in de onderstaande situaties ver- lasting (RSI).
  voert, schakel dan de motor uit en overtuig u ervan dat de Doe het volgende om de kans op RSI te verkleinen:
  snijbladen niet langer bewegen, breng vervolgens de sni-  Vermijd het gebruik van uw pols in gebogen, uitgestrekte of verdraaide positie.
  jbladbescherming aan en draai de geluiddemper in een
   Neem regelmatig een pauze om herhaling tot een minirichting van u af.
  mum te beperken en om de handen te laten rusten. Ver Verplaatsen naar de plaats waar u de werkzaamheden
  minder de snelheid en de kracht waarmee u
  wilt verrichten
  herhalingsbewegingen maakt.
   Verplaatsen naar een andere locatie tijdens het ver Doe oefeningen om de hand- en armspieren te verstevirichten van de werkzaamheden
  gen.
   De plaats verlaten waar u de werkzaamheden hebt ver
  Raadpleeg een arts indien u last hebt van een tintelend
  richt
  gevoel, gevoelloosheid of pijn in vingers, handen, pols‹ Het niet opvolgen van deze instructies kan brandwonden of
  en en armen. Hoe eerder RSI wordt vastgesteld, des te
  ernstig letsel tot gevolg hebben.
  beter kunnen permanente zenuw- en spierbeschadigin Indien u het product met de auto transporteert, maak
  gen worden voorkomen.
  dan de brandstoftank leeg, breng de snijbladbescherm‹
  Niet opvolgen van deze instructies kan schade voor de geing aan en zet het product stevig vast om verschuiven
  zondheid tot gevolg hebben.
  te voorkomen.
  ‹ Rijden met de auto terwijl de brandstoftank is gevuld, kan
  brand tot gevolg hebben.

  9 • Page 10

  Veilig gebruik van uw product
  WAARSCHUWING
  Verwijder vreemde voorwerpen en obstakels van het Het product nooit met één hand bedienen
   Houd uw handen op de handgrepen als de motor draait.
  terrein voordat u met het product gaat werken
   Controleer de omgeving waarin u het product gaat gebruiken. Verwijder stenen, metalen voorwerpen en andere voorwerpen die het product kunnen blokkeren of
  beschadigen.
  ‹ Door het snijmechanisme kunnen vreemde voorwerpen
  worden weggeslingerd, wat tot een ongeval of ernstig letsel
  kan leiden.

  Bedien het product nooit met één hand.
   Houd de heggenschaar stevig met beide handen vast.
  Plaats de ene hand op de voorste greep en de andere
  hand op de achterste greep.
   Houd de machine stevig vast, waarbij de duimen en de
  vingers de handgrepen moeten omvatten.
   Houd uw handen altijd op de handgrepen als de snijbladen bewegen.
  ‹ Als u deze instructies niet opvolgt, hebt u het product niet
  stevig vast en kan er ernstig letsel ontstaan.
  Schakel de motor onmiddellijk uit als er iets ver-

  keerd gaat
  Schakel in de volgende situaties de motor onmiddellijk uit
  en overtuig u ervan dat het snijmechanisme gestopt is,
  voordat u onderdelen van het product gaat controleren.
  Vervang alle beschadigde onderdelen.
   Wanneer het snijmechanisme tijdens het werk een
  steen, boom, paal of ander soortgelijk obstakel raakt.
   Wanneer het product plotseling abnormaal begint te
  trillen.
  ‹ Het blijven gebruiken van defecte onderdelen kan een ongeval of ernstig letsel tot gevolg hebben.

  Controleer voordat u het product op de grond legt of
  Het gebied binnen een straal van 10 m geldt als de snijbladen volledig tot stilstand zijn gekomen
  gevarenzone
   Controleer na het uitschakelen van de motor of de sniHet gebied binnen een straal van 10 m geldt als gevarenzone. Neem bij gebruik van het product de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.
   Laat geen kinderen en andere personen of dieren in de
  gevarenzone toe.
   Wanneer een andere persoon binnen de gevarenzone
  komt, schakel dan de motor uit om de snijbladen te
  stoppen.
   Wanneer u de gebruiker benadert, waarschuw hem dan
  door van buiten de gevarenzone twijgjes in zijn richting
  te werpen en overtuig u ervan dat de motor is uitgeschakeld en dat de snijbladen niet langer bewegen.
   Zorg dat niemand het materiaal vasthoudt dat u aan het
  snoeien bent.
  ‹ Contact met de snijbladen kan ernstig letsel veroorzaken.

  jbladen niet meer bewegen voordat u het product op de
  grond legt.
  ‹ Zelfs nadat de motor is uitgeschakeld, kunnen de snijbladen
  tijdens het uitlopen nog letsel veroorzaken.

  Vuil van de geluiddemper verwijderen
   Verwijder vastzittend vuil zoals gras, bladeren, takjes of
  overtollig vet rond de geluiddemper van de motor.
  Schakel hiervoor eerst de motor uit. Zorg ervoor dat u
  de hete delen niet aanraakt.
  ‹ Doet u dit niet, dan kan er brand ontstaan.

  Het product niet gebruiken als de snijbladen met stationair toerental werken
   U dient het product niet te gebruiken wanneer de snijbladen bewegen terwijl de handgastrekker van de heggenschaar in de stationairstand staat. Schakel de motor
  onmiddellijk uit en stel de carburateur af.
  ‹ Anders zou dit tot een ongeval of ernstig letsel kunnen leiden.

  10 • Page 11

  Veilig gebruik van uw product
  WAARSCHUWING
  Het product niet gebruiken om hard materiaal door Het product nooit gebruiken terwijl u op een ladder
  te zagen
  of een kruk gaat staan
   Gebruik het product niet om hard materiaal, zoals ka Reik nooit te ver en ga nooit op onstabiele oppervlakken
  bels of staalplaten, door te zagen.
  staan.
   Wanneer de snijbladen in contact komen met een ob Gebruik het product niet terwijl u boven op een ladder
  stakel of de werking wordt belemmerd, schakel dan onof een kruk staat.
  middellijk de motor uit en controleer of de snijbladen
  ‹ Anders kan een ongeval of ernstig letsel het gevolg zijn.
  beschadigd zijn.
  ‹ Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot onherstelbare schade aan het product of een ongeval.

  Beschermende uitrusting

  WAARSCHUWING
  Beschermende uitrusting dragen
  Draag altijd de volgende beschermende uitrusting wanneer u met de heggenschaar werkt.
  a Hoofdbescherming (helm): Beschermt het hoofd
  b Oorbeschermers of oordoppen: Beschermen het gehoor
  c Veiligheidsbril: Beschermt de ogen
  d Veiligheidshandschoenen: Beschermen de handen tegen
  kou en trillingen
  e Passende werkkleding (lange mouwen, lange broek):
  Beschermt het lichaam
  f Stevige antisliplaarzen of antislipschoenen: Beschermen de voeten
  ‹ Niet naleven van de voorzorgsmaatregelen kan oog- of gehoorbeschadiging of ander ernstig letsel tot gevolg hebben.
  Gebruik indien nodig de onderstaand vermelde veiligheidsuitrusting.
   Mondkap: Beschermt de ademhalingsorganen
   Bijennet: Beschermt tegen aanvallen van bijen

  Beschermende kleding dragen
  Draag geen stropdassen, sieraden of losse kleding die door de machine kunnen worden gegrepen. Draag geen schoeisel zonder neus (slippers, sandalen etc.), loop niet blootsvoets of met blote benen.
  ‹ Niet naleven van de voorzorgsmaatregelen kan oog- of gehoorbeschadiging of
  ander ernstig letsel tot gevolg hebben.

  11 • Page 12

  Paklijst
  Paklijst

  ΠDe volgende onderdelen zijn apart verpakt in de doos.
  ΠAls u de doos hebt uitgepakt, dient u de onderdelen te controleren.
  ΠNeem contact op met uw ECHO-DEALER indien er iets ontbreekt of defect is.

  Nummer

  Onderdeelnaam

  Aantal

  (1)

  Heggenschaar

  1

  (2)

  Snijbladbescherming

  1

  (3)

  Bedieningshandleiding

  1

  (4)

  T-sleutel

  1

  (5)

  Steeksleutel

  1

  12 • Page 13

  Beschrijving
  Beschrijving

  1. Voorste handgreep Handgreep op het snijmechanisme.
  2. Carburateur Voorziening die lucht en brandstof mengt in
  de juiste verhoudingen.
  3. Handgastrekkerblokkering Voorziening die de onbedoelde inschakeling van de handgastrekker
  voorkomt totdat deze handmatig wordt ontgrendeld.
  4. Achterste handgreep Handgreep die het verst van het
  snijmechanisme verwijderd is.
  5. Handgastrekker Voorziening waarmee de gebruiker met
  de vinger het motortoerental regelt.
  6. Luchtfilterdeksel Dekt het luchtfilter af.
  7. Bougie
  8. Stomp verlengstuk Een stompe verlenging van het snijmechanisme. (Toepasbaar voor de snijbladeenheid met
  twee snijkanten)
  9. Snijmechanisme Dat deel van het geheel van snijblad en
  snijplaat samen met een eventueel ondersteunend
  deel, dat de handeling van het snijden uitvoert.

  10. Geluiddemperkap Dekt de geluiddemper af, zodat de
  gebruiker de hete uitlaat niet kan aanraken.
  11. Tandwielkast Behuizing die de tandwielen ondersteunt
  die het toerental van de motor naar het snijgereedschap
  verminderen.
  12. Brandstoftank Bevat brandstof en een brandstoffilter.
  13. Ontstekingsschakelaar Voorziening voor het starten en
  stoppen van de motor.
  14. Brandstoftankdop Voor het afsluiten van de brandstoftank.
  15. Starthendel Trek aan de hendel om de motor te starten.
  16. Beschermkap Beschermkap tussen de voorste handgreep en het snijmechanisme om letsel aan de hand te
  voorkomen indien deze van de handgreep afglijdt.
  17. Snijbladbescherming Tijdens het vervoeren of bewaren van de machine dient de Snijbladbescherming
  altijd te zijn aangebracht.

  13 • Page 14

  Voordat u begint
  Voordat u begint

  Brandstof voorbereiden

  GEVAAR
   Brandstof is licht ontvlambaar en kan door een verkeerde omgang ermee tot brand leiden.
  Neem de voorzorgsmaatregelen in het hoofdstuk van deze handleiding onder de titel "Veilig
  gebruik van uw product" zorgvuldig in acht.
   Controleer, nadat brandstof is bijgevuld, of de brandstoftankdop goed vast zit en vergeet
  niet te controleren of er brandstof wordt gelekt of wegloopt rondom de brandstofvulbuis,
  het rubber of de dop. Indien u lekkende of uitlopende brandstof waarneemt, dient u onmiddellijk met het gebruik van het product te stoppen en contact op te nemen met uw dealer
  om de machine te laten repareren.
  ‹ Als de brandstof ontbrandt, kan dit brandwonden en brand veroorzaken

  LET OP!
  Er is een drukverschil tussen de brandstoftank en de buitenlucht. Wanneer u de brandstof bijvult, dient u de brandstoftankdop langzaam open te draaien om het drukverschil geleidelijk op te heffen.
  ‹ Anders kan wordt de brandstof mogelijk naar buiten gespoten.

  OPMERKING
  Brandstof veroudert naarmate deze langer wordt bewaard. Meng niet meer brandstof dan u in dertig (30) dagen nodig denkt te
  hebben. Meng de benzine en de olie niet direct in de brandstoftank.

  Brandstof
  ΠAls brandstof wordt een mengsel gebruikt van normale benzine met motorolie voor luchtgekoelde tweetakt motoren van
  een gerenommeerd merk.
  Loodvrije benzine met een octaangetal van minimaal 89 wordt
  aanbevolen. Gebruik geen brandstof die methylalcohol of
  meer dan 10% ethylalcohol bevat.
  ΠAanbevolen mengverhouding: 50 : 1 (2 %) voor ISO-L-EGD
  Standard (ISO/CD 13738), JASO FC, FD en ECHO Premium
  50 : 1 olie.
  - Meng de benzine en de olie niet direct in de brandstoftank.
  - Voorkom dat brandstof of olie wordt gemorst. Veeg gemorste brandstof altijd op.
  - Ga altijd voorzichtig met brandstof om; brandstof is bijzonder ontvlambaar.
  - Bewaar brandstof altijd in een geschikt reservoir.

  Brandstofvoorraad

  1. Brandstoftank

  2. Onderzijde vulhals

  ΠAltijd bijvullen in een goed geventileerde ruimte. Vul geen
  brandstof bij in een afgesloten ruimte.
  ΠPlaats het product en de bijvultank op de grond als u gaat bijvullen. Vul het product niet bij op een laadplatform van een
  vrachtauto of op andere, soortgelijke plaatsen.
  ΠWanneer u de brandstof bijvult, dient de brandstof onder het
  schouderniveau aan de onderzijde van de vulhals van de
  brandstoftank te blijven.
  ΠEr is een drukverschil tussen de brandstoftank en de buitenlucht. Wanneer u de brandstof bijvult, dient u de brandstoftankdop langzaam open te draaien om het drukverschil
  geleidelijk op te heffen.
  ΠVeeg gemorste brandstof altijd op.
  ΠGa ten minste 3 meter van de plaats staan waar u de brandstof hebt bijgevuld, voordat u de motor aanzet.
  ΠBewaar de bijvultank op een beschutte plaats en op een
  veilige afstand van vuur.

  14 • Page 15

  Motorbediening
  Motorbediening

  De motor starten

  WAARSCHUWING
   Als u de motor start, neem dan de voorzorgsmaatregelen in acht die zijn beschreven vanaf pagina 4in het hoofdstuk
  "Veilig gebruik van uw product" om zeker te zijn dat u het product correct bedient.
   Als het snijblad ook beweegt wanneer de handgastrekker bij het starten van de motor in de stationairstand staat, stel
  dan de carburateur goed af voordat u het product gebruikt.
   Het snijblad begint te bewegen zodra de motor het toerental voor het aangrijpen van de koppeling bereikt.
  ‹ Niet naleven van de voorzorgsmaatregelen kan een ongeval of letsel veroorzaken, of zelfs tot dodelijk letsel leiden.

  OPMERKING
  ΠTrek de startergreep eerst zachtjes, en dan sneller uit. Trek het starterkoord niet verder dan 2/3 van de lengte uit.
  ΠLaat de startergreep niet los als deze terugveert.

  Starten van een koude motor
  (Sluit de bougiekap aan als het product langere tijd in opslag is
  geweest)
  De startprocedure is verschillend voor een koude of warme motor. Een koude motor wordt als volgt gestart.

  1. Ontstekingsschakelaar
  2. Handgastrekker

  3. Handgastrekkerblokkering
  1.

  2.

  3.
  4.
  5.
  6.
  1. Chokehendel
  2. Opvoerpomp

  3. Koude start
  4. Werkstand
  7.

  1. Starthendel

  Verwijder de snijbladbescherming en controleer de snijbladen. Als er iets niet in orde is, door een nieuw exemplaar
  vervangen.
  Plaats het product op een horizontaal oppervlak, ondersteun
  het met een balk of ander geschikt hulpmiddel en controleer
  of de snijbladen niet in aanraking komen met het grondoppervlak of een andere hindernis.
  Controleer of er geen lekkages zijn.
  Zet de ontstekingsschakelaar uit de stand Stop.
  Zet de chokehendel in de stand "Koude start".
  Druk beurtelings op de opvoerpomp en laat hem weer los
  totdat er brandstof in de pomp wordt aangezogen.

  Controleer of het gebied rondom u veilig is, houd de voorste
  handgreep stevig met uw linkerhand vast zoals in de afbeelding wordt getoond, en trek enkele malen aan de startergreep.
  8. Zet, wanneer u een plofgeluid hoort en de motor direct stopt,
  de chokehendel in de werkstand "Run" en blijf aan de startergreep trekken om de motor te starten.
  9. Als de motor direct start wanneer u de instructies in
  bovengenoemde stap 7 uitvoert, beweegt u de chokehendel
  langzaam weer naar de werkstand "Run".
  10. Laat de motor een tijdje stationair warmdraaien.
  11. Druk de handgastrekkerblokkering in en knijp geleidelijk in
  de handgastrekker.

  15 • Page 16

  Motorbediening
  Opwarmen van de motor
  1.

  2.

  Laat de motor zodra deze is gestart gedurende 2 tot 3 minuten warmdraaien in de stationaire stand (d.w.z. laag toerental).
  Het warmdraaien van de motor helpt bij een betere smering
  van de inwendige onderdelen. Laat de motor volledig opwarmen, vooral als het koud is.

  Starten van een warme motor

  1. Ontstekingsschakelaar
  2. Handgastrekker

  1.
  2.

  Zet de ontstekingsschakelaar uit de stand Stop.
  Controleer of de handgastrekker in de stationairstand staat.

  3.
  4.

  Controleer of de chokehendel in de werkstand "Run" staat.
  Trek, als de brandstoftank gevuld is, aan de starterhandgreep om de motor te starten.
  Is er geen brandstof te zien in de opvoerpomp, druk dan
  beurtelings op de opvoerpomp en laat hem weer los totdat
  er brandstof in de pomp wordt aangezogen.
  Controleer of het gebied rondom u veilig is en trek aan de
  startergreep om de motor te starten.

  3. Handgastrekkerblokkering

  5.

  6.

  1. Chokehendel
  2. Opvoerpomp

  3. Koude start
  4. Werkstand

  De motor stoppen
  1.
  2.
  3.
  4.

  1. Ontstekingsschakelaar
  2. Handgastrekker

  3. Stop

  Laat de handgastrekker los en zet de motor in de stationairstand (d.w.z. laag toerental).
  Zet de ontstekingsschakelaar in de stand Stop.
  Stop de motor in een noodsituatie onmiddellijk met behulp
  van de ontstekingsschakelaar.
  Als de motor niet stopt, zet de chokehendel dan in de stand
  "Koude start". De motor zal dan afslaan en tot stilstand
  komen (een choke-stop).

  ∗ Wanneer de motor niet stopt nadat de ontstekingsschakelaar
  is bediend, moet de ontstekingsschakelaar door uw dealer gecontroleerd en gerepareerd worden voordat u het product
  weer mag gebruiken.

  16 • Page 17

  Snoeien van heggen en struiken
  Snoeien van heggen en struiken

  Basissnoeien van heggen

  OPMERKING
  ΠDit product is ontworpen voor het snoeien van struiken en heggen met takken die een doorsnede hebben van 6 mm of minder.
  ΠLaat de motor met volgas draaien als u met de snoeiwerkzaamheden begint. Wanneer u met een lager toerental dan bij volgas werkt, kan dit de koppeling door slippen beschadigen. Laat de motor niet met volgas draaien als u niet snoeit of zaagt.
  ΠAls u aan de handgastrekker trekt nadat de motor is gestart,
  wordt het motortoerental verhoogd en beginnen de snijbladen
  te bewegen. Stel het motortoerental af, afhankelijk van bijvoorbeeld de hoeveelheid te snoeien heggen.

  1. Handgastrekker
  2. Hoog toerental

  3. Stationair
  ΠSnoei altijd met de snijbladen van u af. Richt de snijbladen niet
  naar u toe en houd ze op veilige afstand van uzelf.
  ΠSnoei de bovenkant van heggen of struiken door de snijbladen
  van de ene naar de andere zijde te bewegen. Houd de bladen
  iets naar beneden gericht voor een perfect resultaat.
  ΠSnoei de zijkanten van heggen en struiken door de snijbladen
  van onder naar boven te bewegen voor een perfect resultaat.
  ΠDruk de snijbladen niet tegen obstakels zoals bomen aan. Bedien het product in overeenstemming met de beweging en de
  snelheid van de snijbladen.

  17 • Page 18

  Onderhoud en verzorging
  Onderhoud en verzorging

  Onderhoudsrichtlijnen
  Onderdeel

  Onderhoud

  Pagina

  Vóór het gebruik

  Luchtfilter

  Reinigen/vervangen

  18  Brandstoffilter

  Inspecteren/reinigen/vervangen

  18  Bougie

  Inspecteren/reinigen/afstellen/
  vervangen

  20  Carburateur

  Afstellen/vervangen en afstellen

  19  Koelsysteem

  Inspecteren/reinigen

  19

  Geluiddemper

  Inspecteren/aanhalen/reinigen

  19

  Tandwielbehuizing

  Vet

  21

  • (15 - 20 u)

  Starter

  Inspecteren

  22  Snijbladen

  Inspecteren/reinigen/smeren

  20  Brandstofsysteem

  Inspecteren

  20  -  Schroeven, bouten en mo- Inspecteren/vastdraaien/vervaneren
  gen

  Maandelijks
  BELANGRIJK
  De tijdsintervallen zijn maximumwaarden. Het feitelijk gebruik en uw ervaring bepalen de frequentie van noodzakelijk onderhoud.
  Noteer de data van de maandelijkse en jaarlijkse inspecties.

  Onderhoud en verzorging
  Neem bij vragen of problemen contact op met uw dealer.

  Luchtfilter reinigen

  OPMERKING
  ΠVervang het filter als dit overmatig vuil is of niet meer goed
  past.
  ΠZorg dat het filter volledig droog is voordat u het terugplaatst.
  1.
  2.
  1. Luchtfilter
  2. Luchtfilterdeksel

  3. Filterdekselknop
  3.

  Sluit de choke. Draai de knop van het filterdeksel los en verwijder het luchtfilterdeksel en het luchtfilter.
  Veeg het vuil van het filter of reinig het zonodig met een nietontvlambaar oplosmiddel. Droog het filter volledig voordat u
  het installeert.
  Installeer het luchtfilter weer met het deksel nadat u het
  luchtfilter aan het deksel heeft gemonteerd.

  Brandstoffilter reinigen
  1.
  2.
  3.

  1. Brandstoffilter

  18

  Verwijder het brandstoffilter via de opening van de brandstoftank met behulp van een stuk staaldraad of iets dergelijks.
  Reinig het filter in een geschikte reiniger of vervang het filter
  indien nodig.
  Plaats het filter terug. • Page 19

  Onderhoud en verzorging
  Afstelling van de carburateur

  WAARSCHUWING
  Wanneer de carburateur is afgesteld, dient het snijblad bij stationair toerental niet te bewegen, anders kan dit leiden tot
  ernstig lichamelijk letsel.

  LET OP!
  Bij het starten moet de stelschroef voor het stationair toerental (T) zodanig zijn afgesteld dat het snijblad niet gaat bewegen. Neem bij problemen met de carburateur contact op met uw dealer.
  Elke machine wordt in de fabriek getest en de carburateur wordt
  goed afgesteld voor een maximale prestatie.
  Reinig of vervang het luchtfilter, start de motor en laat deze gedurende enkele minuten op bedrijfstemperatuur komen voordat u
  de carburateur afstelt.
  1.

  2.
  T: Stelschroef voor stationair toerental

  Afstellen stationair toerental. Start de motor en draai de
  schroef (T) voor het afstellen van het stationaire toerental rechtsom totdat de snijbladen beginnen te bewegen. Draai
  vervolgens de schroef (T) linksom totdat de snijbladen niet
  meer bewegen. Draai de schroef (T) nog een extra halve
  slag linksom.
  Geef gedurende 2 tot 3 seconden volgas om overmatige
  brandstof uit de motor te verwijderen en breng de snelheid
  vervolgens terug naar het stationaire toerental. Geef volgas
  om te controleren of de overgang van stationair toerental
  naar volgas soepel verloopt.

  Koelsysteem
  1.
  2.

  1. Koelribben van de
  cilinder

  Verwijder vuil en overblijfselen uit de koelribben van de
  cilinder.
  Verwijder afvaldeeltjes rond de koele luchtinlaat.

  2. Koelluchtinlaat

  Geluiddemper reinigen

  WAARSCHUWING
   Bedien de machine nooit met een beschadigde of ontbrekende geluiddemper of vonkenvanger. Bediening
  van de machine met ontbrekende of beschadigde
  vonkenvanger veroorzaakt brandgevaar en kan schade
  toebrengen aan uw gehoor.
  ΠKoolafzetting in de demper zal leiden tot een lager motorvermogen en oververhitting. Vonkvangerscherm moet regelmatig
  worden gecontroleerd. Verwijder verontreinigingen van de ge-

  19 • Page 20

  Onderhoud en verzorging
  luiddemper.

  BELANGRIJK
  De beschermkap van de geluiddemper niet verwijderen. Raadpleeg indien nodig uw dealer.

  Controleer het brandstofsysteem
  Œ Controleren vóór elk gebruik.
  ΠControleer nadat brandstof is bijgevuld of er geen lekkages
  zijn rondom de brandstofvulbuis, het rubber of de dop.
  ΠIngeval van lekkage of andere uitscheiding van brandstof is er
  brandgevaar. Stop de machine onmiddellijk en verzoek uw
  dealer de machine te inspecteren en te repareren.

  1. Brandstoftankdop

  Bougie controleren
  ΠControleer de elektrodenafstand van de bougie. De juiste afstand bedraagt 0,6 tot 0,7 mm.
  ΠControleer de elektrode op slijtage.
  ΠInspecteer de isolator op olie of andere resten.
  ΠVervang de bougie als dat nodig is en draai deze vast met een
  koppel van 15 N•m - 17 N•m (150 kgf•cm tot 170 kgf•cm).

  a: 0,6 - 0,7 mm

  Voorzichtig met snijbladen

  LET OP!
   Draag handschoenen om uw handen tegen de scherpe snijbladen te beschermen.
   Wanneer er problemen zijn met het slijpen van het snijblad, raden we aan om het blad naar uw dealer te brengen.
  ‹ Niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan letsel tot gevolg hebben.

  Snijbladen smeren (om de 4 arbeidsuren)
  Sprenkel een paar druppels olie op elk van de boutgaten aan de
  onderkant van de snijbladen.

  1. Boutgaten

  Snijbladen reinigen (na elk gebruik)
  Verwijder gomachtige restanten van de snijbladen met een
  mengsel van 50 : 50 mengsel van kerosine (paraffine-olie) en
  machine-olie.

  20 • Page 21

  Onderhoud en verzorging
  Snijbladen slijpen (indien nodig)

  OPMERKING
  Maak gebruik van een slijpschijf, een schuurband of een fijne
  platte vijl.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Verwijder alle moeren en bouten waarmee de snijbladen
  aan de stang van het frame zijn bevestigd.
  Verwijder de snijbladen.
  Klem een snijblad in een bankschroef.
  Vijl en slijp de randen van het snijblad zoals afgebeeld.
  Wanneer de stang van het frame is verbogen of beschadigd,
  vervang deze dan door een nieuwe stang.
  (A):6 mm doorsnede
  (B):100° (Ong.)
  (C):45°

  Ruimte tussen snijbladen afstellen (indien nodig)
  Draai de borgmoeren los.
  Draai de bouten van de bladen met een steeksleutel van 10 mm
  zodanig vast dat ze tegen elkaar komen.
  Draai de bouten een halve slag los.
  Houd de bouten tegen en draai de borgmoeren met een T-sleutel
  vast.

  1. Bout
  2. Borgmoer

  3. 1/2 slag losdraaien

  Tandwielbehuizing smeren
  Benodigd gereedschap:
  Vetspuit, doek
  Benodigde onderdelen:
  Lithiumvet.
  1.
  2.

  1. Smeernippel

  Verwijder vuil van de smeernippel.
  Houd het product stevig vast en pomp voorzichtig smeervet
  in de smeernippel. Gebruik geen kracht bij het smeren. Te
  veel druk zorgt ervoor dat het smeervet langs de afdichtingen gaat waardoor schade kan ontstaan. Pomp elke 15-20
  bedrijfsuren 1 tot 2 slagen smeervet in de nippel.

  OPMERKING
  Gebruik universeel lithiumvet van een goede kwaliteit.

  21 • Page 22

  Onderhoud en verzorging
  Tabel voor het oplossen van problemen
  Probleem

  Diagnose

  De motor start niet

  Motor start moeilijk,
  rotatie schommelt

  Er komt brandstof in de
  overloopbuis

  Oorzaak

  Oplossing

  ΠEr is geen brandstof in de brandstoftank
  ΠDe ontstekingsschakelaar staat in de
  stand Stop
  ΠTe veel aangezogen brandstof
  ΠElektrisch probleem
  ΠCarburateur defect of inwendige onderdelen klemmen
  ΠInterne motorstoring

  ΠBrandstofvoorraad

  ΠVerslechtering van brandstof

  ΠVervangen door nieuwe brandstof
  ΠRaadpleeg uw dealer

  ΠCarburateurprobleem

  ΠIn de Start-stand zetten
  ΠStart de motor na onderhoud
  ΠRaadpleeg uw dealer
  ΠRaadpleeg uw dealer
  ΠRaadpleeg uw dealer

  Er komt geen brandstof
  in de overloopbuis

  ΠBrandstoffilter is verstopt
  ΠBrandstofsysteem is verstopt
  ΠInwendige onderdelen van de carburateur klemmen

  ΠReinigen of vervangen
  ΠRaadpleeg uw dealer
  ΠRaadpleeg uw dealer

  De bougie is vuil of
  vochtig

  Œ
  Œ
  Œ
  Œ

  Verslechtering van brandstof
  Onjuiste elektrodenafstand
  Koolafzetting
  Elektrisch probleem

  Œ
  Œ
  Œ
  Œ

  Vervangen
  Vervangen
  Vervangen
  Raadpleeg uw dealer

  Motor start, maar
  geen acceleratie
  mogelijk

  Œ
  Œ
  Œ
  Œ
  Œ

  Luchtfilter verontreinigd
  Brandstoffilter verontreinigd
  Brandstofdoorgang geblokkeerd
  Probleem met de carburateurafstelling
  Geblokkeerde uitlaat- of demperopening

  Œ
  Œ
  Œ
  Œ
  Œ

  Reinigen of vervangen
  Reinigen of vervangen
  Raadpleeg uw dealer
  Afstellen
  Reinigen

  De motor stopt

  ΠProbleem met de carburateurafstelling ΠAfstellen
  ΠElektrisch probleem
  ΠRaadpleeg uw dealer

  De motor kan niet
  worden afgezet

  ΠOntstekingsschakelaar defect

  De snijbladen bewegen als de motor
  stationair draait

  ΠProbleem met de carburateurafstelling ΠAfstellen
  ΠBeschadigde koppelingsveer
  ΠRaadpleeg uw dealer

  De snijbladen
  worden bot

  ΠSnijbladen versleten
  ΠGrote afstand tussen boven- en
  onderblad
  ΠKoppeling slipt

  ΠVoer een noodstop uit en raadpleeg uw dealer

  ΠRaadpleeg uw dealer
  ΠRaadpleeg uw dealer
  ΠRaadpleeg uw dealer

  ΠVakkennis is vereist bij de controle en het onderhoud. Indien u de controle en het onderhoud van het product niet zelf kunt
  uitvoeren of een fout niet zelf kunt oplossen, raadpleeg dan uw dealer. Probeer niet het product te demonteren.
  ΠRaadpleeg uw dealer in het geval van een probleem dat niet wordt behandeld in bovenstaande tabel.
  ΠGebruik uitsluitend originele vervangende onderdelen en verbruiksmaterialen of aanbevolen producten en componenten. Het
  gebruik van onderdelen van andere fabrikanten of niet-aanbevolen componenten kan een defect tot gevolg hebben.

  22 • Page 23

  Opslag
  Opslag

  Opbergen gedurende langere perioden (langer dan 30 dagen)

  WAARSCHUWING
  Sla de machine niet op in gesloten ruimtes waar ook brandstof aanwezig is, of in de nabijheid van open
  vuur of op plaatsen waar vonkvorming optreedt.
  ‹Dit zou brand kunnen veroorzaken.

  Bij opslag van het product gedurende langere periodes (30 dagen of langer) dienen de volgende voorbereidingen
  voor de opslag te worden getroffen.
  1.

  Maak de brandstoftank helemaal leeg.
  A. Verwijder alle brandstof uit de brandstoftank.
  B. Druk meermaals beurtelings op de opvoerpomp en laat
  hem weer los om de brandstof uit de opvoerpomp te
  verwijderen.
  C. Start de motor en laat deze stationair lopen totdat hij
  vanzelf tot stilstand komt.

  2.
  3.
  4.
  5.

  6.

  1. Ontstekingsschakelaar
  2. Handgastrekker

  3. Stop

  Zet de ontstekingsschakelaar in de stand Stop.
  Verwijder alle vet, olie, vuil, stof en andere materiaal van de
  buitenzijde van de heggenschaar.
  Voer de in deze handleiding voorgeschreven periodieke
  controles uit.
  Controleer of de schroeven en moeren goed zijn aangehaald. Draai eventueel loszittende schroeven en moeren
  vast.
  Verwijder de bougie en giet de vereiste hoeveelheid (circa
  10 ml) schone, verse tweetakt-motorolie via het montagegat
  voor de bougie in de cilinder.
  A. Plaats een schone doek over het montagegat voor de
  bougie.
  B. Trek 2 tot 3 maal aan de startergreep om de motorolie
  in de cilinder te verdelen.
  C. Controleer de plaats van de zuiger via de bougieopening. Trek langzaam aan de starthendel totdat de zuiger
  het hoogste punt van zijn slag bereikt en laat hem op dat
  punt staan.

  7.
  8.
  9.

  Monteer de bougie. (Sluit de bougiekap niet aan. )
  Smeer de snijbladen in met een dikke laag olie om roestvorming te voorkomen.

  Als het product voldoende afgekoeld en droog is, brengt u de
  snijbladbeschermkap aan op de snijbladen en wikkelt u het
  motorgedeelte in een plastic zak of ander afdekmiddel voordat u het opbergt.
  10. Berg het product op in een droge, stofvrije ruimte, buiten bereik van kinderen en andere onbevoegde personen.

  23 • Page 24

  Afvalverwijderingsprocedure
  Afvalverwijderingsprocedure

  ΠVoer afvalolie overeenkomstig de lokale voorschriften af.
  ΠDe belangrijke kunststof onderdelen die voor het product zijn
  gebruikt, zijn voorzien van materiaalcodes.
  De codes hebben betrekking op de volgende materialen; voer
  deze kunststof onderdelen overeenkomstig de lokale
  voorschriften af.
  Aanduiding

  Materiaal

  >PA6-GF<

  Nylon 6 - glasvezel

  >PP-GF<

  Polypropyleen - glasvezel

  >PE-HD<

  Polyethyleen

  ΠNeem contact op met uw dealer voor eventuele vragen over
  de afvoer van afvalolie of kunststof onderdelen.

  24 • Page 25

  Specificaties
  Specificaties

  HC-1501

  HC-156

  Massa:
  Machine, lege tank

  kg

  4.9

  5.1

  Machine, volle tank

  kg

  5.3

  5.5

  ml

  460

  Inhoud: Brandstoftank
  Snijmechanisme:
  Type

  Tweevoudige werking, dubbelzijdig

  Zaaglengte

  mm

  499

  Spoed

  mm

  35

  Hoogte

  mm

  21

  Tandwielverhouding en smering:
  Buitenafmetingen: lengte × breedte × hoogte

  639

  Reductie 5,88 en lithiumvet van goede kwaliteit
  mm

  1017 × 270 × 192

  1157 × 270 × 192

  Motor:
  Type

  Luchtgekoelde tweetakt eencilinder

  Cilinderinhoud

  cm³

  21.2

  Maximale asremkracht, gemeten overeenkomstig ISO
  8893

  kW

  0.58

  Toerental bij maximaal motorvermogen

  t/min

  7300

  Aanbevolen maximumtoerental motor

  t/min

  10900

  Aanbevolen stationair toerental motor

  t/min

  3300

  Carburateur

  Membraantype

  Ontsteking

  Vliegwielmagneet, CDI-systeem

  Bougie

  NGK BPMR8Y

  Starter

  Trekstarter

  Koppeling

  Automatisch centrifugaal

  Brandstof:

  Normale benzine. Loodvrije benzine met een octaangetal van minimaal 89 wordt aanbevolen. Gebruik
  geen brandstof die methylalcohol of meer dan 10%
  ethylalcohol bevat.

  Olie

  Motorolie voor luchtgekoelde tweetaktmotoren. ISOL-EGD Standaard (ISO/CD 13738), JASO FC, FD en
  ECHO Premium 50 : 1 olie.

  Verhouding

  50 : 1 (2 %)

  Brandstofverbruik bij maximaal motorvermogen

  l/u

  0.40

  g/(kW•h)

  511

  Geluiddrukniveau: (ISO 10517) LpAd (= LpAeq + KpA)

  dB(A)

  93.3

  94.9

  Geluidsvermogenniveau: (ISO 10517) LWAd (= LWAeq +
  KWA )

  dB(A)

  103.0

  103.4

  Specifiek brandstofverbruik bij maximaal motorvermogen

  Trillingsniveaus: (ISO 10517)ahv,eq
  Voorste handgreep

  m/s²

  4.4

  6.4

  Achterste handgreep

  m/s²

  8.9

  11.4

  Onzekerheid:K

  m/s²

  5.0

  5.0

  Wijzigingen van specificaties zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.

  25 • Page 26

  Conformiteitsverklaring
  Conformiteitsverklaring

  De hierna genoemde fabrikant:

  YAMABIKO CORPORATION
  7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME
  OHME; TOKIO 198-8760
  JAPAN

  verklaart dat de hierna gespecificeerde nieuwe machine:

  DRAAGBARE HEGGENSCHAAR

  Merk: ECHO
  Type: HC-1501
  HC-156

  voldoet aan:
  * de vereisten van Richtlijn 2006/42/EG
  (gebruik van geharmoniseerde norm ISO 10517)
  * de vereisten van Richtlijn 2004/108/EG
  (gebruik van geharmoniseerde norm EN ISO 14982)
  * de vereisten van Richtlijn 2012/46/EU
  * de vereisten van Richtlijn 2000/14/EG
  Conformiteitbeoordelingsprocedure volgens ANNEX V
  HC-1501

  HC-156

  Gemeten geluidsvermogenniveau

  dB(A)

  101

  102

  Gegarandeerd geluidsvermogenniveau

  dB(A)

  104

  105

  HC-1501

  Vanaf serienummer 37005721

  HC-156

  Vanaf serienummer 37001001

  Tokio,
  1 juni 2014

  YAMABIKO CORPORATION
  De geautoriseerde vertegenwoordiger in Europa die bevoegd
  is het technisch dossier samen te stellen.
  Bedrijf: Atlantic Bridge Limited
  Adres: Atlantic House, PO Box 4800,
  Earley, Reading RG5 4GB, Verenigd Koninkrijk

  Masayuki Kimura

  Hr. Philip Wicks

  General Manager

  26 • Page 27

  1Opmerkingen en achteromslag

  MEMORANDUM

  X770-002031
  X770224-0901
  2013

  27 • Page 28

  7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKIO 198-8760, JAPAN
  TEL.: 81-428-32-6118. FAX: 81-428-32-6145.

  X770-002031

  Gedrukt in Japan
  0x0xxxx zzzz ES

  X770224-0901
  © 2013

  28


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Echo HC-1501 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Echo HC-1501 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,47 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Echo HC-1501

Echo HC-1501 Bedienungsanleitung - Französisch - 28 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info