Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/32
Nächste Seite
1. Beskrivelse af maskinen:
1: Drejemomentindstilling
2: Bitholder
3: Omstilling venstre-højreløb
4: Tænd/sluk-afbryder
5: Batteri
6: Ladeapparat
7: Omskifter 1. gear-2.gear
8: Anslagsknap
9: Skift mellem bore- og slagborefunktion
2. Sikkerhedsanvisninger
Relevante sikkerhedsanvisninger finder du i det
medfølgende hæfte.
3. Vigtige anvisninger:
Nedenstående anvisninger skal læses, inden du
tager akku-skruemaskinen i brug:
1. Akkupacken lades op med ladeapparatet. Det
tager ca. 1 time at oplade et tomt batteri.
2. Brug kun skarpe bor samt intakte og egnede
skruebits.
3. Ved boring og skruning i vægge og mure skal
disse først undersøges for skjulte strøm-, gas- og
vandledninger.
4. Ibrugtagning af maskinen:
Opladning af NC-akkupack
1. Tag akkupacken ud fra håndtaget (fig. 1), mens
du trykker på anslagsknappen.
2. Kontroller, at netspændingen, som står anført på
mærkepladen, svarer til den eksisterende net-
spænding på stedet. Sæt ladeapparatet i stik-
kontakten.
3. Sæt batteriet ind i ladeapparatet. Den grønne
lysdiode lyser. Tryk på knappen SET for at oplade
batteriet. Den røde lysdiode indikerer, at batteriet
oplades. Den grønne lysdiode indikerer, at
opladningen er fuldendt. Opladning af et tomt
batteri varer ca. 1 time. Under opladningen kan
akku-pack’en blive varm, hvilket er helt normalt.
Hvis det ikke skulle være muligt at oplade
batteridelen, så kontrollér
om der er netspænding på stikdåsen
om kontakten på opladerens ladekontakter er
fejlfri.
Såfremt det stadig ikke er muligt at oplade
batteridelen, bedes De sende
opladeren
og batteridelen
til vores kundeservice.
Af hensyn til batteridelens levetid bør De sørge for at
genoplade NiCd-batteridelen i rette tid. Det er under
alle omstændigheder nødvendigt, når De
konstaterer, at akku-skruemaskinen bliver stadig
mindre effektiv.
Batteridelen må aldrig aflades helt. Det medfører
beskadigelse af NiCd-batteridelen!
Drejemoment-indstilling (1)
Akku-skruemaskinen er udstyret med en 16 trins
mekanisk drejemomentindstilling. Drejemomentet for
en bestemt skruestørrelse indstilles på stilleringen
(figur 1). Drejemomentet er afhængig af flere
forskellige faktorer:
hvilken type materiale, der skal bearbejdes, og
dets hårdhed
hvilken type skruer, der anvendes, og deres
længde
hvilke krav, der stille til skrueforbindelsen.
Når drejemomentet er nået, signaliseres dette af den
lyd der fremkommer, når koblingen går ud af
indgreb.
Vigtigt! Justerring til drejningsmoment må kun
indstilles ved stilstand.
Boring
Til boring skal De indstille stilleringen til dreje-
momentet på sidste trin „Bor“ (figur 1). I trinnet
boring er glidekoblingen ude af funktion. Under
boringen har De det maksimale drejemoment til
rådighed.
Skift mellem bore- og slagborefunktion
(9)
Ved boring stilles forreste stillering på symbolet
„bor“. Ved slagboring stilles forreste stillering på
symbolet „hammer“ og stilleringen for
momentindstilling på symbolet „bor“.
14
DK/N
Anleitung BAS 24S-2A SPK 1 21.09.2005 15:37 Uhr Seite 14
16

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Einhell BAS 24S-2A wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Einhell BAS 24S-2A in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Norwegisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,35 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info