Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/32
Nächste Seite
1. Opis urządzenia:
1: regulacja momentu obrotowego
2: zamocowanie na głowice narzędziowe
3: przełącznik: bieg lewy- prawy
4: włącznik/ wyłącznik
5: Akumulator
6: Ładowarka
7: Przełącznik 1. bieg – 2. bieg
8: Przycisk blokujący
9:
przewczanie: wiercenie - wierce nie udarem
2. Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Stosowne wskazówki bezpieczeństwa
zamieszczone są w załączonej broszurze.
3. Ważne wskazówki:
Przed uruchomieniem wkrętarki akumulatorowej
należy koniecznie przeczytać poniższe wskazówki:
1. Akumulator wymienny należy naładować za
pomocą ładowarki (na wyposażeniu).
Rozładowany akumulator jest naładowany po
upływie ok. 1 godziny.
2. Używać tylko ostrych wierteł oraz
nieuszkodzonych i prawidłowych końcówek
wkrętaków.
3. Przy wkręcaniu i wierceniu otworów w ścianach i
murach należy sprawdzić, czy nie ma tam
niewidocznych przewodów elektrycznych,
gazowych i instalacji wodnej.
4. Uruchomienie:
Ładowanie akumulatora wymiennego niklowego
1. Wyjąć akumulator wymienny z uchwytu,
naciskając przy tym przycisk blokujący.
2. Sprawdzić, czy wartość napięcia sieciowego jest
zgodna z wielkością podaną na tabliczce
znamionowej. Podłączyć ładowarkę do gniazdka
wtykowego.
3. Włożyć akumulator do ładowarki. Zapala się
zielona dioda LED. Wcisnąć przycisk SET, aby
rozpocząć ładowanie akumulatora. Czerwona
dioda LED sygnalizuje, że akumulator jest
ładowany. W momencie zapalenia się zielonej
diody LED, proces ładowania został zakończony.
Czas ładowania pustego akumulatora wynosi ok.
1 godziny. W czasie ładowania może dojść do
lekkiego nagrzania akumulatora, jest to normalne
zjawisko.
Jeżeli ładowanie akumulatora nie następuje, to
proszę skontrolować
czy w gniazdku wtyczkowym istnieje napięcie
sieciowe
czy zestyk pomiędzy ładowarką a stykami jest
bez zarzutu.
Jeżeli w dalszym ciągu nie jest możliwe ładowanie
akumulatora, to prosimy o przesłanie do naszego
serwisu:
ładowarki
akumulatora.
W celu przedłużenia okresu użytkowania
akumulatora NC, należy go zawczasu doładować.
W każdym wypadku należy zrobić to wtedy, gdy się
stwierdzi, że zdolność wkrętarki akumulatorowej
spada.
Nie należy dopuścić do całkowitego rozładowania
akumulatora NC. Powoduje to jego uszkodzenie.
Ustawienie momentu obrotowego
(1)
Wkrętarka akumulatorowa wyposażona jest w 16-
stopniową mechaniczną regulację momentu
obrotowego. Moment obrotowy dla określonej
wielkości śruby ustawiany jest przy pierścieniu
ustalającym (Ilustracja 1). Moment obrotowy zależny
jest od wielu czynników:
od rodzaju i twardości obrabianego materiału
od rodzaju i długoćci używanych śrub/ wkrętów
od wymagań stawianych połączeniom
śrubowym.
Osiągnięcie momentu obrotowego zasygnalizowane
zostaje poprzez zapadkowe wyłączenie sprzęgła.
Uwaga! PierćcieÄ do regulacji momentu
obrotowego wolno nastawiać tylko przy
zatrzymanym elektronarzŤdziu.
Wiercenie
W celu wiercenia należy ustawić moment obrotowy
przy pierścieniu ustalającym na ostatni stopień
“wiertarka” (Ilustracja1). Na tym stopniu wyłączone
jest sprzęgło poślizgowe. Podczas wiercenia do
dyspozycji jest maksymalny moment obrotowy.
Prze wàczanie: wiercenie- wiercenie
udarem (9)
Aby wykonaç wiercenie nale˝y ustawiç przednie
pokr´to nastawcze na symbol „Wiertarka“. Aby
wykonaç wiercenie udarem nale˝y ustawiç przednie
pokr´to nastawcze na symbol „Udar“, a pokr´to
nastawcze momentu obrotowego na symbol
16
PL
Anleitung BAS 24S-2A SPK 1 21.09.2005 15:37 Uhr Seite 16
18

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Einhell BAS 24S-2A wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Einhell BAS 24S-2A in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Norwegisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,35 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info