Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/32
Nächste Seite
18
H
1. A készülék leírása
1: A forgató nyomaték beállítása
2: Bit - tartó
3.: obra- / balrafutás kapcsoló
4: Be/ki kapcsoló
5: Akku
6: Akkumulátortöltô készülék
7: Átkapcsoló 1. sebesség-2. sebesség
8: Rögzítôtaszter
9: fúrás - ütvefúrás átkapcsoláss
2. Biztonsági utasítások
A megfelelô biztonsági utasítások a mellékelt
füzetetcskében találhatóak.
3. Fontos utasítások:
Az akkucsavarozó használatba vétele elôtt
feltétlenül olvassa el a következô utasításokat:
1. Az akkucsomagot a vele szállított
akkumulátortöltô készülékkel tölteni. Egy üres
akku cca. 1 óra után fel van töltve.
2. Csak éles fúrókat valamint kifogástalan és
megfelelô csavaró bit-eket használni.
3. Szobafalba és más falakba történô fúrás és
csavarozás esetén ellenôrizze ezeket le rejtett
áram, gáz és víz vezetékekre.
4. Üzembe helyezés:
Az NC akkucsomag feltöltése
1. Az akkucsomagot a kézi markolatból kihúzni,
ennél az oldali rögzítôtasztert nyomni.
2. Hasonlítsa össze a típustáblán megadott hálózati
feszültséget, egyezik-e a meglevô hálózati
feszültséggel. Dugja ezután az akkumulátortöltô
készüléket a dugaszoló aljzatba.
3. Dugja az akkut a töltôadapter készülékbe. A zöld
LED világit. Az akku töltéséhez nyomja meg a SET
tasztert. A piros LED jelzi, hogy az akkucsomag
töltôdik. A zöld LED jelzi, hogy be van fejezve a
töltési folyamat. Üres akku esetén a töltés ideje
cca. 1 óra. A töltési folyamat alatt az akkucsomag
valamennyire felmelegedhet, de ez normális.
Ha az akkucsomag töltése nem lehetséges, akkor
kérjük vizsgálja meg,
hogy a hálózati aljzatban van e hálózati
feszültség
hogy az akkumulátortöltő töltőérintkezöin a
kontaktus kifogástalan e
Ha az akkucsomag töltése még mindég nem
lehetséges, akkor kérjük küldje
az akkumulátortöltőt
és az akkucsomagot
a vevőszolgáltatásunkhoz.
Az akkucsomag hosszú élettartama érdekében
gondoskodjon az NC akkucsomag idejében történő
újratöltéséről. Ez mindenesetre akkor szükséges, ha
észre venné, hogy az akku csarvarozó telyesítménye
alábbhagy.
Ne merítse ki az akkucsomagot sohasem teljesen.
Ez az NC - akkucsomag károsodásához vezet!
A forgató nyomaték beállítása (1)
Az akkucsavarozó egy 16 fokozatú mechanikus
forgató nyomaték beállítóval van felszerelve. A
csavarnagysághoz megfelelő forgató nyomatékot az
állítógyűrűn lehet beállítani. A forgató nyomaték több
tényezőtöl függ:
a megmunkálandó anyag fajtájától és
keménységétől
a felhasznált csavarok fajtájától és hosszúságától
a csavarkapcsolattól elvárt követelményektől.
A forgató nyomaték elérését a kuplung kerepeőô
kinyomása jelzi.
Fúrrás!
Fúráshoz állítsa az forgató nyomaték állítógyőrőtjét
az utolsó fokra „fúrás“. A fúrási fokozaton a
csúszókapcsoló nincs üzemben. A fúrásnál a
maximális forgató nyomaték áll a rendelkezésre.
Fúrás - ütvefúrás átkapcsolás (9)
A fúrási funkcióhoz állítsa az elülsô állítógyěrět a
„Bohrer“ szimbólumra. Az ütvefúráshoz fordítsa az
elülsô állítógyěrět a „Hammer“ szimbólumra és a
fordulatszám beállítására szolgáló állítógyěrět a
„Bohrer“ szimbólumra.
Forgásirány kapcsoló! (3)
A be/ki kapcsoló felett levő tolókapcsolóval be lehet
állítani az akkucsavarozó forgási irányát és az
akkucsavarhúzot akaratlan bekapcsolás ellen
biztosítani. Ön jobb- és balmenet között választhat. A
hajtómő sérülésének elkerülése érdekében, a
forgásirányt csak nyugalmi állapotban kapcsolja át.
Ha a tolókapcsoló a középállásban van, akkor a be/ki
kapcsoló blokkolva van.
Anleitung BAS 24S-2A SPK 1 21.09.2005 15:37 Uhr Seite 18
20

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Einhell BAS 24S-2A wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Einhell BAS 24S-2A in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Norwegisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,35 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info