Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/32
Nächste Seite
19
H
Be/ki kapcsoló (4)
A fordulatszámot a be/ki kapcsoló által
fokozatmentessen be lehet állitani. Minnél mélyebbre
nyomja a kapcsolót, annál magasabb az
akkucsavarozó fordulatszáma.
Fúrás - ütvefúrás átkapcsolás (7)
A fúrási funkcióhoz állítsa az elülsô állítógyěrět a
„Bohrer“ szimbólumra. Az ütvefúráshoz fordítsa az
elülsô állítógyěrět a „Hammer“ szimbólumra és a
fordulatszám beállítására szolgáló állítógyěrět a
„Bohrer“ szimbólumra.
Csavarozás:
Legjobb ha öncentrírozó (pl. Tox, keresztréses)
csavarokat használ, amelyek egy biztonságos
munkát garantálnak. Ügyeljen arra, hogy formában
és nagyságban a felhasznált bit és a csavar
egyezzen. Állítsa be, az utasításban levő leírás
szerint, a forgató nyomatékot a csavarnagyságnak
megfelelően.
Technikai adatok:
A motor feszültségellátása 24 V =
Fordulatszám 0 - 350/0-1100 /perc
Forgató nyomaték 16 fokú
Jobra - balra futás igen
Fúrótokmány befogóméret: 2 - 13 mm
Az akku töltési feszültsége 24 V =
Az akku töltőárama 2,5 A
Az akkumulátortöltő hálózati
feszültsége 230 V - 50 Hz
Hangnyomásmérték LPA: 78,7 dB (A)
Hangtelyesítménymérték LWA: 89,7 dB (A)
Vibrálás aw 8,14 m / s
2
Tömeg 2,3 kg
Pótalkatrészek megrendelése
A pótalkatrészek megrendelésénél a következô
adatokat kell megadni
A készülék típusát
A kászülékk cikkszámát
A készülék ident-számát
A szükséges pótalkatrész pótalkatrész-számá
Aktuális árak és inforációk a www.isc-gmbh.info
alatt találhatóak.
Anleitung BAS 24S-2A SPK 1 21.09.2005 15:37 Uhr Seite 19
21

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Einhell BAS 24S-2A wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Einhell BAS 24S-2A in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Norwegisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,35 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info