Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
NL
Gebruiksaanwijzing
CombiSteam Pro
Stoomoven
EOB9851VAX
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  NL

  Gebruiksaanwijzing
  CombiSteam Pro
  Stoomoven
  EOB9851VAX • Page 2

  2

  www.electrolux.com

  INHOUDSOPGAVE
  1. VEILIGHEIDSINFORMATIE............................................................................... 3
  2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...................................................................... 4
  3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT..............................................................7
  4. BEDIENINGSPANEEL....................................................................................... 8
  5. VOOR HET EERSTE GEBRUIK...................................................................... 10
  6. DAGELIJKS GEBRUIK.....................................................................................12
  7. KLOKFUNCTIES.............................................................................................. 25
  8. AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S................................................................. 26
  9. GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES................................................................ 26
  10. EXTRA FUNCTIES.........................................................................................28
  11. AANWIJZINGEN EN TIPS..............................................................................30
  12. ONDERHOUD EN REINIGING...................................................................... 58
  13. PROBLEEMOPLOSSING...............................................................................62
  14. ENERGIEZUINIGHEID...................................................................................65

  WE DENKEN AAN U
  Bedankt voor het kopen van een Electrolux-apparaat. U koos voor een product
  dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd
  ontworpen met u in het achterhoofd. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op
  vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen.
  Welkom bij Electrolux.
  Ga naar onze website voor:

  Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
  onderhoudsinformatie:
  www.electrolux.com/webselfservice
  Registreer uw product voor een betere service:
  www.registerelectrolux.com
  Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
  apparaat:
  www.electrolux.com/shop

  KLANTENSERVICE
  Gebruik altijd originele onderdelen.
  Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
  bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
  Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
  Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
  Algemene informatie en tips
  Milieu-informatie
  Wijzigingen voorbehouden. • Page 3

  NEDERLANDS

  1.

  3

  VEILIGHEIDSINFORMATIE
  Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
  installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
  niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt
  door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.
  Bewaar de instructies altijd op een veilige en
  toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.

  1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen  Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
  jaar en ouder en door mensen met beperkte
  lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
  een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
  toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
  veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
  eventuele gevaren begrijpen.
  Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
  Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en
  gooi het op passende wijze weg.
  Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
  apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat
  is heet.
  Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient
  dit te worden geactiveerd.
  Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
  onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
  uitvoeren.
  Kinderen van 3 jaar en jonger moeten tijdens de
  werking van dit apparaat altijd uit te buurt worden
  gehouden.

  1.2 Algemene veiligheid  Alleen een erkende installatietechnicus mag het
  apparaat installeren en de kabel vervangen.
  WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
  onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient
  op te passen dat u de verwarmingselementen niet • Page 4

  4

  www.electrolux.com


  aanraakt. Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt
  of onder permanent toezicht.
  Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires of
  kookgerei te plaatsen of verwijderen.
  Zet de stroomtoevoer uit alvorens onderhoud te
  plegen.
  Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat
  u de lamp vervangt om elektrische schokken te
  voorkomen.
  Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
  te maken.
  Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of
  scherpe metalen schrapers om de glazen deur schoon
  te maken, deze kunnen krassen veroorzaken op het
  oppervlak, waardoor het glas zou kunnen breken.
  Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een
  erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
  persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties
  te voorkomen.
  Om de inschuifrails te verwijderen trekt u eerst de
  voorkant van de inschuifrail en dan de achterkant uit
  de zijwanden. Installeer de inschuifrails in de
  omgekeerde volgorde.
  Gebruik uitsluitend de vleesthermometer die
  aanbevolen is voor dit apparaat.

  2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  2.1 Montage
  WAARSCHUWING!
  Alleen een erkende
  installatietechnicus mag het
  apparaat installeren.

  Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
  Installeer en gebruik geen beschadigd
  apparaat.
  Volg de installatie-instructies op die
  zijn meegeleverd met het apparaat.
  Pas altijd op bij verplaatsing van het
  apparaat, want het is zwaar. Gebruik


  altijd veiligheidshandschoenen en
  gesloten schoeisel.
  Trek het apparaat nooit aan de
  handgreep van zijn plaats.
  Houd de minimumafstand naar
  andere apparaten en units in acht.
  Zorg ervoor dat het apparaat onder en
  naast veilige installaties wordt
  geïnstalleerd.
  De zijkanten van het apparaat moeten
  naast apparaten of units staan van
  dezelfde hoogte. • Page 5

  NEDERLANDS

  2.2 Elektrische aansluiting
  WAARSCHUWING!
  Gevaar voor brand en
  elektrische schokken.  Alle elektrische aansluitingen moeten
  door een gediplomeerd
  elektromonteur worden gemaakt.
  Dit apparaat moet worden
  aangesloten op een geaard
  stopcontact.
  Controleer of de elektrische informatie
  op het typeplaatje overeenkomt met
  de stroomvoorziening. Zo niet, neem
  dan contact op met een
  elektromonteur.
  Gebruik altijd een correct
  geïnstalleerd, schokbestendig
  stopcontact.
  Gebruik geen meerwegstekkers en
  verlengsnoeren.
  Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
  niet beschadigt. Indien de
  voedingskabel moet worden
  vervangen, dan moet dit gebeuren
  door onze Klantenservice.
  Laat de stroomkabel niet in aanraking
  komen met de deur van het apparaat,
  met name niet als deze heet is.
  De schokbescherming van delen
  onder stroom en geïsoleerde delen
  moet op zo'n manier worden
  bevestigd dat het niet zonder
  gereedschap kan worden verplaatst.
  Steek de stekker pas in het
  stopcontact als de installatie is
  voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer
  na installatie bereikbaar is.
  Sluit de stroomstekker niet aan op
  een losse stroomaansluiting.
  Trek niet aan het netsnoer om het
  apparaat los te koppelen. Trek altijd
  aan de stekker.
  Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
  zekeringen (schroefzekeringen
  moeten uit de houder worden
  verwijderd), aardlekschakelaars en
  contactgevers.
  De elektrische installatie moet een
  isolatieapparaat bevatten waardoor
  het apparaat volledig van het lichtnet
  afgesloten kan worden. Het
  isolatieapparaat moet een  5

  contactopening hebben met een
  minimale breedte van 3 mm.
  Dit apparaat voldoet aan de EEGrichtlijnen.

  2.3 Gebruik
  WAARSCHUWING!
  Gevaar op letsel,
  brandwonden, elektrische
  schokken of een explosie.  Dit apparaat is uitsluitend bestemd
  voor huishoudelijk gebruik.
  De specificatie van het apparaat mag
  niet worden veranderd.
  Zorg ervoor dat de
  ventilatieopeningen niet geblokkeerd
  zijn.
  Laat het apparaat tijdens het gebruik
  niet onbeheerd achter.
  Schakel het apparaat telkens na
  gebruik uit.
  Wees voorzichtig met het openen van
  de deur van het apparaat als het
  apparaat aan staat. Er kan hete lucht
  ontsnappen.
  Bedien het apparaat niet met natte
  handen of als het contact maakt met
  water.
  Oefen geen kracht uit op een
  geopende deur.
  Het apparaat mag niet worden
  gebruikt als werkblad of aanrecht.
  Open de deur van het apparaat
  voorzichtig. Als u alcoholische
  toevoegingen gebruikt, kan er alcoholluchtmengsel ontstaan.
  Houd vonken of open vlammen uit de
  buurt van het apparaat bij het openen
  van de deur.
  Plaats geen ontvlambare producten of
  gerechten die vochtig zijn gemaakt
  met ontvlambare producten in, bij of
  op het apparaat.
  WAARSCHUWING!
  Risico op schade aan het
  apparaat.  Om schade of verkleuring van het
  email te voorkomen:
  – zet geen kookgerei of andere
  voorwerpen direct op de bodem
  van het apparaat. • Page 6

  6

  www.electrolux.com
  – leg geen aluminiumfolie op de
  bodem van het apparaat.
  – plaats geen water direct in het
  hete apparaat.
  – haal vochthoudende schotels en
  eten uit het apparaat als u klaar
  bent met koken.
  – wees voorzichtig bij het
  verwijderen of bevestigen van
  accessoires.
  Verkleuring van het email heeft geen
  ongewenst effect op de werking van
  het apparaat.
  Gebruik een diepe pan voor vochtige
  taarten. Fruitsappen kunnen
  permanente vlekken maken.
  Dit apparaat is uitsluitend bestemd
  om mee te koken. Het mag niet
  worden gebruikt voor andere
  doeleinden, zoals het verwarmen van
  een kamer.
  Alle bereidingen moeten worden
  uitgevoerd met gesloten ovendeur.
  Als het apparaat achter een
  meubelpaneel gemonteerd is (bijv.
  een deur), zorg er dan voor dat de
  deur nooit gesloten is als het apparaat
  in werking is. Warmte en vocht
  kunnen achter een gesloten
  meubelpaneel ophopen en schade
  aan het apparaat, de behuizing of de
  vloer veroorzaken. Sluit het
  meubelpaneel niet tot het apparaat
  volledig afgekoeld is na gebruik.

  2.4 Bereiding met stoom
  WAARSCHUWING!
  Gevaar voor brandwonden
  en schade aan het apparaat.


  Vrijgekomen stoom kan brandwonden
  veroorzaken:
  – Wees voorzichtig met het openen
  van de deur van het apparaat als
  de functie is geactiveerd. Er kan
  stoom vrijkomen.
  – De deur van het apparaat
  voorzichtig openen na de
  bereiding met stoom.

  2.5 Onderhoud en reiniging
  WAARSCHUWING!
  Gevaar voor letsel, brand en
  schade aan het apparaat.  Schakel het apparaat uit en trek de
  stekker uit het stopcontact voordat u
  onderhoudshandelingen verricht.
  Zorg dat het apparaat is afgekoeld. Er
  bestaat een risico dat de glasplaten
  kunnen breken.
  Vervang direct de glazen deurpanelen
  als deze beschadigd zijn. Neem
  contact op met de erkende
  servicedienst.
  Wees voorzichtig als u de deur van
  het apparaat verwijderd. De deur is
  zwaar!
  Reinig het apparaat regelmatig om te
  voorkomen dat het materiaal van het
  oppervlak achteruitgaat.
  Reinig het apparaat met een vochtige
  zachte doek. Gebruik alleen neutrale
  reinigingsmiddelen. Gebruik geen
  schuurmiddelen, schuursponsjes,
  oplosmiddelen of metalen
  voorwerpen.
  Raadpleeg als u een ovenspray
  gebruikt eerst de aanwijzingen op de
  verpakking.
  Reinig niet het katalytisch email
  (indien van toepassing) met een
  schoonmaakmiddel.

  2.6 Binnenverlichting


  De gloeilampen of halogeenlampen in
  dit apparaat zijn uitsluitend bedoeld
  voor gebruik in huishoudelijke
  apparaten. Gebruik deze niet voor
  andere doeleinden.
  WAARSCHUWING!
  Gevaar voor elektrische
  schokken!
  Voordat u het lampje vervangt, dient u
  de stekker van het apparaat uit het
  stopcontact te halen.
  Gebruik alleen lampjes met dezelfde
  specificaties. • Page 7

  NEDERLANDS

  2.7 Verwijdering
  WAARSCHUWING!
  Gevaar voor letsel of
  verstikking.
  7

  binnen in het apparaat vast komen te
  zitten.

  2.8 Servicedienst

  Haal de stekker uit het stopcontact.
  Snijd het netsnoer vlak bij het
  apparaat af en gooi het weg.
  Verwijder de deurvergrendeling om te
  voorkomen dat kinderen of huisdieren
  Neem contact op met een erkende
  servicedienst voor reparatie van het
  apparaat.
  Gebruik uitsluitend originele
  reserveonderdelen.

  3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
  3.1 Algemeen overzicht
  1

  2

  3

  4
  5
  5

  6

  4

  10

  3

  7

  2

  8

  1

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  Bedieningspaneel
  Elektronische tijdschakelklok
  Waterreservoir
  Opening voor kerntemperatuursensor
  Verwarmingselement
  Lampje
  Ventilator
  Pijpje ontkalken
  Verwijderbare inschuifrail
  Roosterhoogtes

  9

  3.2 Accessoires

  Voor gebak en koekjes.

  Bakrooster

  Grill-/braadpan

  Voor kookgerei, bak- en braadvormen.

  Voor braden en roosteren of als pan om
  vet op te vangen

  Bakplaat • Page 8

  8

  www.electrolux.com

  Voor roosters en bakplaten.

  Patisserie bakplaat

  Stoomset

  ≤ 5 kg

  Voor broodjes, koek en gebakjes.
  Geschikt voor stoomfuncties. Verkleuring
  van het oppervlak heeft geen invloed op
  de functie.

  Eén bewaardoos zonder gaatjes en één
  met gaatjes.
  Via de stoomset wordt het condenswater
  van het voedsel tijdens het stoomgaren
  afgevoerd. Gebruik het voor voedsel dat
  niet in water hoort te staan tijdens de
  bereiding (bv. groenten, stukken vis,
  kippenborst). De set is ongeschikt voor
  voedsel dat in water moet weken (bv.
  rijst, polenta, pasta).

  Vleesthermometer

  Voor het vaststellen van het gaarpunt
  van het gerecht
  Teleskopauszüge

  4. BEDIENINGSPANEEL
  4.1 Elektronische tijdschakelklok
  1

  2 3 4 5

  6

  7 8 9 10 11 • Page 9

  NEDERLANDS

  Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen.
  Tiptoets
  1

  Functie

  Opmerking

  AAN / UIT

  Het apparaat in- en uitschakelen.

  2

  Verwarmings‐
  Raak om een verwarmingsfunctie of het menu
  functies of Vario‐ te kiezen de tiptoets eenmaal aan: VarioGuide.
  Guide
  Raak de tiptoets weer aan om tussen de me‐
  nu's te schakelen: Verwarmingsfuncties, Vario‐
  Guide. Raak het veld 3 seconden aan om het
  licht in of uit te schakelen.

  3

  Toets op de ach‐ Om één niveau terug te gaan in het menu.
  terkant
  Raak het veld 3 seconden aan om het hoofd‐
  menu weer te geven.

  4

  Temperatuurkeu‐ Om de temperatuur in te stellen of om de huidi‐
  ze
  ge temperatuur in het apparaat te tonen. Raak
  het veld 3 seconden aan om de functie in of uit
  te schakelen: Snel Opwarmen.

  5
  -

  6
  7
  8

  Favoriet

  Voor opslag van en toegang tot uw favoriete
  programma's.

  Display

  Toont de huidige instellingen van het apparaat.

  Toets omhoog

  Omhoog gaan in het menu.

  Toets omlaag

  Omlaag gaan in het menu.

  Tijd en overige
  functies

  Verschillende functies instellen. Als een ver‐
  warmfunctie in werking is, raakt u de tiptoets
  aan om de timer of de functies in te stellen:
  Toetsblokkering, Favoriet, Heat+Hold, Set +
  Go. U kunt ook de instellingen van de vlees‐
  thermometer wijzigen.

  Kookwekker

  Om de volgende functie in te stellen: Kookwek‐
  ker.

  OK

  De selectie of instelling bevestigen.

  9

  10
  11

  4.2 Display
  A

  B

  C

  E

  D

  A.
  B.
  C.
  D.
  E.

  Verwarmingsfunctie
  Dagtijd
  Indicatielampje bij voorverwarmen
  Temperatuur
  Duur of eindtijd van een functie

  9 • Page 10

  10

  www.electrolux.com

  Andere indicatielampjes op het display:
  Symbool

  Functie
  Kookwekker

  De functie werkt.

  Dagtijd

  Het display geeft de huidige tijd aan.

  Duur

  Het display geeft de benodigde
  kooktijd weer.

  Eindtijd

  Het display geeft aan wanneer de
  kooktijd voorbij is.

  Temperatuur

  Het display toont de temperatuur.

  Tijdisindicatie

  Er wordt weergegeven hoe lang een
  verwarmingsfunctie in werking is.
  Druk tegelijkertijd op
  de tijd te resetten.

  and

  om

  Berekening

  Het apparaat berekent de berei‐
  dingsduur.

  Indicatielampje bij voor‐
  verwarmen

  Het display geeft de temperatuur in
  het apparaat aan.

  Indicatielampje Snelver‐ De functie is actief. Het verkort de
  hitting
  opwarmtijd.
  Automatisch Wegen

  Het display geeft weer dat het auto‐
  matische weegsysteem actief is of
  dat het gewicht kan worden gewij‐
  zigd.

  Heat+Hold

  De functie is actief.

  5. VOOR HET EERSTE GEBRUIK
  WAARSCHUWING!
  Raadpleeg de hoofdstukken
  Veiligheid.

  5.1 Eerste reiniging
  Verwijder all accessoires en
  verwijderbare inschuifrails uit het
  apparaat.
  Zie het hoofdstuk
  'Onderhoud en reiniging'.
  Reinig het apparaat en de accessoires
  voor het eerste gebruik.
  Zet de accessoires en verwijderbare
  inschuifrails terug in de beginstand.

  5.2 Eerste aansluiting
  Wanneer u het apparaat op het
  stopcontact aansluit of na een
  stroomstoring moet u de taal, het
  contrast, de helderheid en de tijd
  instellen.
  1. Druk op
  te stellen.

  of

  om de waarde in

  2. Druk op

  om te bevestigen. • Page 11

  NEDERLANDS

  5.3 De hardheid van het water
  instellen
  Als u de stekker van het apparaat in het
  stopcontact steekt, dan moet u de
  waterhardheid instellen.
  Waterhardheid

  Kalkafzetting
  (mmol/l)

  Kalkafzetting
  (mg/l)

  Waterclas‐
  sificatie

  Klasse

  dH

  1

  0-7

  0 - 1.3

  0 - 50

  Zacht

  2

  7 - 14

  1.3 - 2.5

  50 - 100

  Gematigd
  hard

  3

  14 - 21

  2.5 - 3.8

  100 - 150

  Hard

  4

  meer dan 21 meer dan 3,8

  meer dan 150

  Zeer hard

  Als de waterhardheid de waarden in de
  tabel overschrijdt, vult u de waterlade
  met fleswater.
  1. Pak de vierkleurenstrip die met de
  stoomset van de oven is
  meegeleverd.
  2. Steek alle reactiezones van de strip
  gedurende ongeveer 1 seconde in
  het water.
  Houd de strip niet onder stromend
  water!
  3. Schud de strip om het overtollige
  water te verwijderen.
  4. Controleer na 1 minuut de hardheid
  van het water volgens de
  onderstaande tabel.
  De kleuren van de reactiezones
  blijven na 1 minuut veranderen.
  Neem dit in de meting niet in
  aanmerking.
  5. Zet de waterhardheid in het menu:
  Basisinstellingen.
  Teststrip

  Hardheid van het
  water
  1

  11

  De tabel hieronder verklaart het
  waterhardheidbereik met de
  overeenkomstige kalkafzetting (mmol/l)
  en de kwaliteit van het water.

  Teststrip

  Hardheid van het
  water
  2
  3
  4

  De zwarte vierkantjes in de tabel komen
  overeen met de rode vierkantjes op de
  teststrip.
  U kunt de waterhardheid in het menu
  wijzigen: Basisinstellingen /
  Waterhardheid.
  Na een stroomonderbreking hoeft u de
  waterhardheid niet opnieuw in te stellen. • Page 12

  12

  www.electrolux.com

  6. DAGELIJKS GEBRUIK
  3. Druk op
  om naar het submenu te
  gaan of de instelling te accepteren.

  WAARSCHUWING!
  Raadpleeg de hoofdstukken
  Veiligheid.

  6.1 Door de menu's navigeren
  1. Schakel het apparaat in.
  2. Druk op
  of
  te selecteren.

  U kunt te allen tijde
  terugkeren naar het
  hoofdmenu met

  .

  om de menu-optie

  6.2 Een overzicht van de menu's
  Hoofdmenu
  Sym‐
  bool

  Menu-item

  Applicatie

  Verwarmingsfuncties

  Bestaat uit een lijst met verwarmingsfuncties.

  SousVide-koken

  Bestaat uit een verwarmingsfunctie en een lijst
  met automatische programma's.

  Recepten

  Bestaat uit een lijst met automatische program‐
  ma's.

  Favoriet

  Bestaat uit een lijst met favoriete bereidings‐
  programma's die door de gebruiker zijn ge‐
  maakt.

  Reinigen

  Bestaat uit een lijst met reinigingsprogram‐
  ma's.

  Basisinstellingen

  Wordt gebruikt voor het instellen van andere
  instellingen.

  Speciaal

  Bestaat uit een lijst met extra verwarmings‐
  functies.

  VarioGuide

  Bevat aanbevolen oveninstellingen voor een
  groot aantal gerechten. Selecteer een gerecht
  en start het bereidingsproces. De temperatuur
  en tijden zijn slechts richtlijnen voor een beter
  resultaat en kunnen aangepast worden. Deze
  zijn afhankelijk van de recepten en de kwaliteit
  en de hoeveelheid van de gebruikte ingrediën‐
  ten.

  Submenu voor: Basisinstellingen
  Sym‐
  bool

  Submenu

  Beschrijving

  Instellen dagtijd

  Stel de dagtijd in. • Page 13

  NEDERLANDS

  Sym‐
  bool

  13

  Submenu

  Beschrijving

  Tijdisindicatie

  Als het apparaat AAN staat, geeft het display
  de huidige tijd weer wanneer u het apparaat
  uitschakelt.

  Snel Opwarmen

  Indien AAN verkort de functie de opwarmtijd.

  Set + Go

  Om een functie in te stellen en later te active‐
  ren door op een symbool op het bedieningspa‐
  neel te drukken.

  Heat+Hold

  Houdt het bereide voedsel warm gedurende 30
  minuten nadat de kookcyclus voltooid is.

  Verleng Tijd

  Schakelt de functie Tijd verlengen in en uit.

  Contrast

  Pas het contrast van het display in stappen
  aan.

  Helderheid

  Pas de helderheid van het display in stappen
  aan.

  Taal

  Stelt de taal voor het display in.

  Geluidsvolume

  Pas het volume van de druktonen en signalen
  stapsgewijs aan.

  Toetsvolume

  Schakelt de toon van de aanraakvelden aan en
  uit. Het geluid van de tiptoets AAN/UIT kan niet
  worden uitgeschakeld.

  Alarmtoon

  Schakelt de alarmtoon in en uit.

  Waterhardheid

  Omt de waterhardheid in niveau (1 - 4) in te
  stellen.

  Reinigingsherinnering

  Herinnert u eraan dat u het apparaat moet
  schoonmaken.

  DEMO modus

  Activerings-/deactiveringscode: 2468

  Service

  Toont de softwareversie en -configuratie.

  Fabrieksinstelling

  Zet alle instellingen terug op de fabrieksinstel‐
  ling.

  6.3 Submenu voor: SousVidekoken
  Deze techniek heeft zijn oorsprong in de
  Sous-vide-technologie, wat Frans is voor

  ‘onder vacuüm’. De naam verwijst naar
  een bereidingsmethode in vacuüm
  afgesloten plastic zakjes bij lage
  temperatuur. • Page 14

  14

  www.electrolux.com

  Symbool

  Menu-item

  Beschrijving

  SousVide kookmodus

  Gebruikt de stoom voor bereiding van
  vlees, vis, zeevruchten, groenten en fruit.
  Stel de temperatuur in tussen 50 °C - 95
  °C.

  SousVide-recepten

  Bestaat uit een lijst met automatische
  programma's.

  SousVide VarioGuide

  Bevat aanbevolen oveninstellingen voor
  een groot aantal gerechten. Selecteer
  een gerecht en start het bereidingspro‐
  ces. De temperatuur en tijden zijn
  slechts richtlijnen voor een beter resul‐
  taat en kunnen aangepast worden. Deze
  zijn afhankelijk van de recepten en de
  kwaliteit en de hoeveelheid van de ge‐
  bruikte ingrediënten.

  6.4 Submenu voor: Reinigen
  Symbool

  Menu-item

  Beschrijving

  Stoomreiniging

  Procedure om het apparaat te reinigen
  als het licht vervuild is en het vuil niet is
  ingebrand.

  Ontkalken

  Procedure om kalkresten te verwijderen
  van de stoomgenerator.

  Spoelen

  Procedure voor het spoelen en reinigen
  van de stoomgenerator na frequent ge‐
  bruik van de stoomfuncties.

  Stoomreiniging Plus

  Procedure voor het reinigen van hard‐
  nekkig vuil met gebruik van een ovenrei‐
  niger.

  6.5 Verwarmingsfuncties
  Verwarmingsfunctie

  Applicatie

  Multi hetelucht

  Om op max. 3 rekstanden tegelijk te bakken en
  voedsel te drogen.Stel de temperatuur 20 40°C lager in dan voor de functie: Boven-/
  onderwarmte.

  Pizza hetelucht

  Om gerechten op één niveau te bakken met in‐
  tensief bruineren en een krokantere korst. Stel
  de temperatuur 20 - 40°C lager in dan voor de
  functie: Boven-/onderwarmte. • Page 15

  NEDERLANDS

  Verwarmingsfunctie

  15

  Applicatie

  Lage temperatuur ga‐
  ren

  Voor het bereiden van mals en sappig braad‐
  vlees.

  Boven-/onderwarmte

  Voor het bakken en braden op een ovenni‐
  veau.

  Bevroren gerechten

  Om kant-en-klaar-gerechten zoals patat, aard‐
  appelpartjes of loempia's krokant te maken.

  Grill

  Om plat voedsel te grillen en brood te rooste‐
  ren.

  Grill intens

  Voor het roosteren van plat voedsel in grote
  hoeveelheden en voor het maken van toast.

  Circulatiegrill

  Voor het braden van grotere stukken vlees of
  gevogelte met botten op één niveau. Ook om
  te gratineren en te bruinen.

  Onderwarmte

  Voor het bakken van taarten met een knapperi‐
  ge bodem en het inmaken van voedsel.

  Ontdooien

  Deze functie kan gebruikt worden om bevroren
  voedsel te ontdooien zoals groente en fruit. De
  ontdooitijd hangt af van de hoeveelheid en dik‐
  te van het voedsel.

  Multi hetelucht (voch‐
  tig)

  Om gebakken voedsel in bakblikken op één
  rekniveau te bakken. Om tijdens de bereiding
  energie te besparen. Deze functie moet wor‐
  den gebruikt in overeenstemming met de kook‐
  tabellen om de gewenste kookresultaten te be‐
  reiken. Voor meer informatie over de aanbevo‐
  len instellingen raadpleegt u de kooktabellen.
  Deze functie wordt gebruikt om de energie-effi‐
  ciëntieklasse vast te stellen overeenkomstig
  EN 60350-1.

  Gratineren

  Voor maaltijden als lasagne of aardappelgratin.
  Ook om te gratineren en te bruineren.

  Brood

  Gebruik deze functie voor brood en broodjes
  met een heel goed bijna professioneel resul‐
  taat qua krokantheid, kleur en bruine korst.

  Koken Met Vocht

  U kunt kiezen uit drie handmatige bereidings‐
  functies met verschillende vochtgraden. Deze
  functies combineren stoom en hetelucht. Ze
  dekken het gerecht af met verschillende hoe‐
  veelheden stoom. • Page 16

  16

  www.electrolux.com

  Verwarmingsfunctie
  Stomen

  Applicatie
  Stomen van groente, bijgerechten of vis.

  Submenu voor: Koken Met Vocht
  Verwarmingsfunctie

  Applicatie

  Weinig Vocht

  De functie is geschikt voor vlees, gevogelte,
  ovengerechten en ovenschotels. Dankzij de
  combinatie van stoom en warmte wordt het
  vlees mals en sappig met een krokant korstje.

  Vocht, Medium

  De functie is geschikt voor gestoofd en ge‐
  stoomd vlees en voor brood en gistdeeg.
  Dankzij de combinatie van stoom en warmte
  wordt het vlees mals en sappig en krijgt deeg
  een krokant en glanzend korstje.

  Veel Vocht

  De functie is geschikt voor de bereiding van
  delicate gerechten zoals pudding, flan, terrines
  en vis.

  De verlichting kan tijdens
  sommige ovenfuncties
  automatisch uitschakelen als
  de temperatuur onder de
  60°C komt.

  6.6 Speciaal
  Verwarmingsfunctie

  Applicatie

  Warmhouden

  Om het voedsel warm te houden.

  Borden Warmen

  Om borden voor het serveren op te warmen.

  Inmaken

  Voor de inmaak van groenten zoals augurken.

  Drogen

  Voor het drogen van gesneden fruit (zoals ap‐
  pels, pruimen, perziken) en groenten (zoals to‐
  maten, courgette of champignons).

  Yoghurtfunctie

  Gebruik deze functie om yoghurt te bereiden.
  Het lampje in deze functie is uit.

  Deeg Laten Rijzen

  Stoom verbetert en versnelt de deegbereiding
  en voorkomt dat het deeg uitdroogt en houdt
  het deeg elastisch. • Page 17

  NEDERLANDS

  Verwarmingsfunctie
  Stoom regenereren

  Applicatie
  Het opwarmen van voedsel met stoom voor‐
  komt dat het oppervlak uitdroogt. De warmte
  wordt op behoedzaam en gelijkmatig verdeeld
  en geeft het voedsel de smaak en het aroma
  alsof het net is bereid. Deze functie kan ge‐
  bruikt worden om eten direct op een bord te
  verwarmen. Met verschillende roosterhoogtes
  kunt u meerdere borden tegelijkertijd opwar‐
  men.

  6.7 Submenu voor: VarioGuide
  Voedselcategorie: Vis/Zeevruchten
  Schotel
  Gebakken vis

  Schotel
  Gevogelte, Uitge‐

  Kippenvleugels,
  vers

  Dunne fillets

  Kippenvleugels,
  bevroren

  Dikke fillets

  Kippenpoten, vers

  Visfilet, bevroren
  Hele vis, klein

  Kip

  Hele vis, gestoomd

  Kip, 2 helften

  Hele vis, gegrild

  Hele kip

  Hele vis, gegrild

  Zalm

  Zalmfillets
  Hele Zalm
  Garnalen, vers

  Garnalen
  Mosselen

  Garnalen, bevro‐
  ren
  -

  Voedselcategorie: Gevogelte
  Schotel
  Gevogelte, Uitge‐
  beend

  -

  Kippenpoten, be‐
  vroren
  Gepocheerde kip‐
  peborst

  Hele kleine vis, ge‐
  grild

  Forel

  -

  beend

  Vissticks

  Vis

  17

  Hele eend

  -

  Hele gans

  -

  Hele kalkoen

  -

  Voedselcategorie: Vlees
  Schotel
  Gekookt Rund‐
  vlees
  Rundvlees

  Gebraden vlees
  Gehaktbrood • Page 18

  18

  www.electrolux.com

  Schotel

  Biefstuk

  Schotel
  Rood

  Lamsbout

  Rood

  Geroosterd lams‐

  Medium
  Medium

  vlees
  Lamsvlees

  Lamsrug, medium
  Lamsrug, medium

  Gaar

  Lamsrug, medium

  Gaar
  Haas
  • Haas been
  • Hazerug

  Rood
  Scandinavisch
  Rundvlees

  Medium  Gaar
  Chipolataworstjes

  Wild

  Spare Ribs
  Varkensschenkel,
  voorgekookt

  Varkensrug
  Varkensvlees

  Varkenslapje, ge‐
  rookt

  Wild
  Voedselcategorie: Ovengerechten
  Schotel
  Lasagne

  -

  Varkenslapje, ge‐
  pocheerd

  Pastaschotel, be‐
  vroren

  -

  Nekstuk

  Pastaschotel

  -

  Schouderkarbona‐
  de

  Aardappelgratin

  -

  Groentegratin

  -

  Geroosterd var‐

  Zoet Gerecht

  -

  kensvlees
  Gekookte Ham
  Kalfsschenkel
  Kalfsvlees

  Wildbraad
  • Reebout, her‐
  tenbout
  • Rug
  Geroosterd wild

  Hamlap
  Varkensrug

  Kalfsrug
  Geroosterd kalfs‐
  vlees

  Hazerug • Page 19

  NEDERLANDS

  19

  Voedselcategorie: Pizza/Quiche
  Schotel

  Schotel

  Klein Bladerdeeg‐
  gebak

  -

  Eclairs

  -

  Pizza, bevroren

  Bitterkoekjes

  -

  American pizza,
  bevroren

  Zandkoekjes

  -

  Kerststol

  -

  Pizza, gekoeld

  Appelstrudel, be‐
  vroren

  -

  Pizza, dun
  Pizza, extra garne‐
  ring
  Pizza

  Pizza snacks, be‐
  vroren

  Cake bakplaat

  Roerdeeg

  Baguette m. ge‐
  smolten kaas

  -

  Tarte Flambée

  -

  Kwarktaart, Bak‐
  plaat

  -

  Koninginnebrood,
  hartig

  -

  Brownies

  -

  Quiche Lorraine

  -

  Biscuitrol

  -

  Hartige Taart

  -

  Plaatkoek

  -

  Kruimeltaart

  -

  Suikerkoek

  -

  Voedselcategorie: Taart/Koekjes
  Schotel
  Tulband

  -

  Appeltaart, bedekt

  -

  Cake, Zacht

  -

  Appeltaart

  -

  Kwarktaart, Bak‐
  blik

  -

  Brioche

  -

  Zandgebak

  -

  Taart

  -

  Koninginnebrood,
  zoet

  -

  Amandelcake

  -

  Muffins

  -

  Gebak

  -

  Deegreepjes

  -

  Roomsoes

  -

  Taartbodem

  Gistdeeg

  Zandkoekjes
  Roerdeeg Biscuit
  Taartbodem,
  Vruchtentaart

  Vruchtentaart

  Roerdeeg Vruch‐
  tentaart
  Gistdeeg

  Voedselcategorie: Brood/Broodjes
  Schotel
  Broodjes
  Broodjes

  Ontbijtkoeken,
  voorgebakken
  Broodjes, bevroren

  Ciabatta

  - • Page 20

  20

  www.electrolux.com

  Schotel

  Schotel

  Baguette

  Brood

  Selderij, blokjes

  -

  Erwten

  -

  Aubergine

  -

  Broodkrans

  Venkel

  -

  Witbrood

  Artisjokken

  -

  Vlechtbrood

  Rode Bietjes

  -

  Bruin Brood

  Schorseneren

  -

  Roggebrood

  Koolraap, Reepjes -

  Volkoren Brood

  Witte Bonen

  -

  Ongedesemd
  Brood

  Savooiekool

  -

  Baguettes, voorge‐
  bakken
  Baguettes, bevro‐
  ren

  Brood/Broodjes,
  bevroren
  Voedselcategorie: Groenten
  Schotel

  Voedselcategorie: Crèmes En Terrines
  Schotel
  Bouillon Met Stuk‐
  jes Ei

  -

  Caramelflan

  -

  Terrines

  -

  Broccoli, Roosjes

  -

  Broccoli, heel

  -

  Zachtgekookt ei

  Bloemkool, Roos‐
  jes

  -

  Middelhard ge‐
  kookt ei

  Bloemkool, heel

  -

  Wortelen

  -

  Courgette, Plakjes

  -

  Asperges, groene

  -

  Asperges, wit

  -

  Paprika, Reepjes

  -

  Spinazie, vers

  -

  Preiringetjes

  -

  Sperziebonen

  Eieren

  Hardgekookt ei
  Gebakken eieren
  Voedselcategorie: Bijgerechten
  Schotel
  Patat, dun

  -

  Patat, dik

  -

  Patat, bevroren

  -

  -

  Aardappelkroke‐
  tjes

  -

  Plakjes Champig‐
  nons

  -

  Aardappelpartjes

  -

  Gepelde Tomaten

  -

  Rösties

  -

  Spruitjes

  -

  Gekookte aardap‐
  pels

  - • Page 21

  NEDERLANDS

  Voedselcategorie

  Schotel
  Gekookte Aardap‐
  pelen

  -

  Aardappelen in de
  schil

  -

  -

  Deegballen, zout

  -

  Deegballen, zoet

  -

  Rijst

  -

  Verse tagliatelle

  -

  Polenta

  -

  Gevogelte

  Rundvlees
  • Runderfilet, me‐
  dium
  • Runderfilet,
  gaar

  Vlees

  Lamsvlees
  • Lamsvlees, me‐
  dium
  • Lamsvlees,
  gaar
  Wild
  • Everzwijn
  • Konijn zonder
  bot

  u
  of
  om de nieuwe
  waarden in te stellen.

  6.8 Submenu voor: SousVide
  VarioGuide

  Wortelen
  Courgette, Plakjes
  Asperges, groene

  Schotel
  Zeebrasemfilet

  Asperges, wit

  Zeebrasemfilet

  Paprika, Reepjes

  Stokvis

  Preiringetjes

  Forelfilet
  Vis/Zeevruchten

  Eendenborst zon‐
  der bot
  Kalkoenborst zon‐
  der bot

  Indien het noodzakelijk is het
  gewicht of de
  kerntemperatuur van het
  gerecht te wijzigen, gebruikt

  Voedselcategorie

  Schotel
  Kippenborst zon‐
  der bot

  Aardappelballetjes Broodballetjes

  21

  Groenten

  Knolselderij

  Zalmfillets

  Selderij

  Jakobsschelpen

  Aubergine

  Mosselen met
  schaal

  Venkel

  Garnalen zonder
  schaal
  Octopus

  Artisjokkenharten
  Aardappelen
  Pompoen • Page 22

  22

  www.electrolux.com

  Voedselcategorie

  2. Selecteer het menu:
  Verwarmingsfuncties.

  Schotel

  3. Druk op
  om te bevestigen.
  4. Selecteer een ovenfunctie.

  Appels
  Peren

  5. Druk op
  om te bevestigen.
  6. Stel de temperatuur in.

  Perziken

  7. Druk op

  Nectarines

  Fruit

  om te bevestigen.

  Als de standaardinstellingen
  niet gewijzigd zijn, start het
  apparaat automatisch.

  Pruimen
  Ananas
  Mango

  6.9 Een verwarmingsfunctie
  starten
  1. Schakel het apparaat in.

  6.10 Waterreservoir

  A
  F

  A.
  B.
  C.
  D.
  E.
  F.

  Deksel
  Golfbreker
  Ladebehuizing
  Waterbijvulgat
  Schaal
  Voorknop

  B

  MA

  X

  C
  E

  D

  U kunt de waterlade uit het apparaat
  verwijderen. Duw het voorzichtig op de
  voorknop.
  Nadat u de waterlade aanduwt, komt hij
  vanzelf uit het apparaat.

  XA

  M

  U kunt de waterlade op twee manieren
  bijvullen:
  laat de waterlade in het apparaat en
  vul deze bij met een waterkan,
  haal de waterlade uit het apparaat en
  vul deze bij onder een kraan.

  Als u de waterlade bijvult onder een
  kraan, moet u de lade in horizontale
  positie verplaatsen om geen water te
  morsen. • Page 23

  NEDERLANDS

  23

  4. Bereid de etenswaren voor met het
  juiste kookgerei.
  5. Schakel het apparaat in.
  6. Selecteer de
  stoomverwarmingsfunctie en de
  temperatuur.
  7. Stel, indien nodig, de functie Duur

  MAX

  MAX

  Als u de waterlade bijvult, plaatst u deze
  weer op dezelfde plek. Duw op de
  voorknop totdat de waterlade zich in het
  apparaat bevindt.
  Leeg de waterlade na ieder gebruik.
  LET OP!
  Houd de waterlade uit de
  buurt van hete
  oppervlakken.

  6.11 Bereiding met stoom
  De klep van de waterlade bevindt zich in
  het bedieningspaneel.
  WAARSCHUWING!
  Gebruik uitsluitend koud
  leidingwater. Gebruik geen
  gefilterd (gedemineraliseerd)
  of gedistilleerd water.
  Gebruik geen andere
  vloeistoffen. Schenk geen
  ontvlambare of alcoholische
  vloeistoffen in de waterlade.
  1. Duw op de deksel van de waterlade
  om deze te openen en neem hem uit
  het apparaat.
  2. Vul de waterlade tot het maximale
  niveau met koud water (ongeveer
  950 ml).
  De watervoorraad is voldoende voor
  ca. 50 minuten.
  Gebruik de schaalverdeling op de
  waterlade.
  3. Plaats de waterlade terug op zijn
  oorspronkelijke plaats.
  Veeg de waterlade als
  deze nat is nadat u het
  met water heeft gevuld
  af met een zachte doek
  voordat u hem in het
  apparaat steekt.

  of Eindtijd
  in.
  De eerste stoom ontstaat na ca. 2
  minuten. Wanneer het apparaat zo
  ongeveer de ingestelde temperatuur
  heeft bereikt, hoort u een
  geluidssignaal.
  Aan het einde van de kooktijd klinkt er
  een geluidssignaal.
  8. Schakel het apparaat uit.
  9. Leeg de waterlade wanneer u klaar
  bent met stomen.
  LET OP!
  Het apparaat wordt zeer
  heet. Er bestaat gevaar
  voor brandwonden.
  Wees voorzichtig als u
  de waterlade ledigt.
  Als de waterlade droog komt
  te staan, klinkt er een
  geluidssignaal en moet de
  waterlade zoals hierboven
  beschreven bijgevuld
  worden om het stoomkoken
  voort te zetten.
  Laat het apparaat volledig
  uitdrogen met de deur
  geopend.
  Om het drogen te
  versnellen, kunt u het
  apparaat opwarmen met
  warme lucht op 150 °C
  gedurende ca. 15 minuten.
  Stoom kan verdampen op de bodem van
  de ruimte en het zicht binnenin het
  apparaat kan beperkt zijn. Droog als dit
  gebeurt de ruimte als het apparaat koud
  is.
  Aan het einde van de
  stoomcyclus draait de
  koelventilator van het
  apparaat op een hogere
  snelheid om de bovenmatige
  stoom beter te verwijderen.
  Dit is normaal. • Page 24

  24

  www.electrolux.com

  6.12 SousVide-koken

  Doordat er geen damp of smaak en
  vocht verloren gaat houdt het eten zijn
  volledige aroma
  Malse textuur van vlees en vis
  Het eten behoudt alle mineralen en
  vitaminen
  Er zijn minder kruiden nodig omdat
  het eten z'n natuurlijke smaak
  behoudt
  Sneller te bereiden omdat het eten
  niet op hetzelfde moment en dezelfde
  plek hoeft te worden bereid en
  geserveerd
  Lage bereidingstemperatuur verkleint
  de kans op te lang doorkoken
  Door de portionering is het
  gemakkelijk te bewaren

  Voedsel bereiden
  1. Maak de ingrediënten schoon en
  snijd ze in stukken.
  2. Kruid de ingrediënten.
  3. Doe de ingrediënten in geschikte
  vacuum zakjes.
  4. Sluit het zakje vacuum af en zorg
  ervoor dat u zoveel mogelijk lucht
  verwijdert.
  5. De zakjes moeten koel worden
  bewaard als ze niet onmiddellijk
  worden gebruikt.
  6. Ga verder met de functie: SousVidekoken volgens de aanwijzingen van
  de kooktabel voor het juiste soort
  voedsel of de recepten van de kooken bakassistent.
  7. Maak het zakje open en serveer de
  inhoud.
  8. Optioneel: laat het nog even
  dichtschroeien of gril het bijv. vlees
  voor een lekker korstje en de
  typische geroosterde smaak.

  Inschakelen van de functie:
  SousVide kookmodus
  1. Schakel het apparaat in.
  2. Selecteer het menu: SousVidekoken.
  om te bevestigen.
  3. Druk op
  4. Stel de functie in: SousVide
  kookmodus.

  5. Druk op
  om te bevestigen.
  6. Stel de temperatuur in.
  7. Druk op

  om te bevestigen.

  Het koken met deze functie
  veroorzaakt restwater op de
  vacuümzakken en in de
  ruimte. Open na het
  kookproces voorzichtig de
  deur om te voorkomen dat er
  water op het meubilair
  druppelt. Gebruik een bord
  en een handdoek om de
  vacuümzakken uit te nemen.
  Droog de deur, de
  waterdruppelbak op de
  bodem en de ruimte af met
  een zachte doek of een
  spons. Laat het apparaat
  volledig uitdrogen met de
  deur geopend. Om het
  drogen te versnellen, kunt u
  het apparaat opwarmen met
  warme lucht op 150 °C
  gedurende ca. 15 minuten.

  6.13 Controlelampje bij
  voorverwarmen
  Wanneer u een verwarmingsfunctie
  inschakelt, gaat het balkje op het display
  branden. Het balkje geeft aan dat de
  oventemperatuur toeneemt. Als de
  temperatuur bereikt is, zoemt de zoemer
  3 maal en knippert de balk om
  vervolgens te verdwijnen.

  6.14 Indicatielampje
  Snelverhitting
  Deze functie verkort de opwarmtijd.
  Leg geen voedsel in de oven
  wanneer de functie Snel
  opwarmen is ingeschakeld.
  Als u de functie wilt activeren, houdt u
  3 seconden ingedrukt. Het
  indicatielampje voorverwarmen wisselt.

  6.15 Restwarmte
  Wanneer u het apparaat uitschakelt,
  geeft het display de restwarmte aan. U • Page 25

  NEDERLANDS

  25

  kunt de warmte gebruiken om het eten
  warm te houden.

  7. KLOKFUNCTIES
  7.1 Tabel met klokfuncties
  Klokfunctie

  Toepassing
  Kookwekker

  Om een afteltijd in te stellen (max. 2 uur
  en 30 minuten). Deze functie heeft geen
  invloed op de werking van het apparaat.
  Gebruik
  Druk op

  om de functie in te schakelen.
  of

  stellen en op

  om de minuten in te
  om te starten.

  Duur

  Om de lengte van een bepaalde actie te
  bepalen (max. 23h 59 min.).

  Eindtijd

  Voor het instellen van de uitschakeltijd van
  een verwarmingsfunctie (max. 23 uur en
  59 min).

  Als u de tijd voor een klokfunctie instelt,
  begint het aftellen van de tijd na 5
  seconden.
  Als u de klokfuncties: Duur,
  Eindtijd, schakelt het
  apparaat de warmteelementen na 90 % van de
  ingestelde tijd uit. Het
  apparaat gebruikt de
  restwarmte om het
  kookproces voor te zetten
  totdat de tijd is verstreken (3
  - 20 minuten).

  7.2 De klokfuncties instellen
  Alvorens u de functies: Duur,
  Eindtijd, moet u een
  verwarmingsfunctie en
  temperatuur instellen. Het
  apparaat wordt automatisch
  uitgeschakeld.
  U kunt de functies: Duur en
  Eindtijd tegelijkertijd
  gebruiken als u wilt dat het
  apparaat op een later tijdstip
  wordt geactiveerd of juist
  uitgezet.
  De functies: Duur en Eindtijd
  werken niet als u de
  vleesthermometer gebruikt.
  1. Stel de verwarmingsfunctie in.
  2. Druk herhaaldelijk op
  totdat het
  display de benodigde klokfunctie en
  het bijhorende symbool weergeeft.
  or
  3. Druk op
  tijd in te stellen.

  om de gewenste

  4. Druk op
  om te bevestigen.
  Wanneer de tijd is verstreken, klinkt er
  een geluidssignaal. Het apparaat wordt
  uitgeschakeld. Op het display verschijnt
  een melding. • Page 26

  26

  www.electrolux.com

  5. Druk op een symbool om het signaal
  uit te zetten.

  Wanneer de functie is voltooid, klinkt er
  een geluidssignaal.

  7.3 Heat+Hold

  De functie blijft aan staan als u de
  verwarmingsfuncties verandert.

  Voorwaarden voor de functie:  De ingestelde temperatuur is hoger
  dan 80 °C.
  De functie: Duur wordt ingesteld.

  De functie: Heat+Hold houdt het
  voorbereide gerecht gedurende 30
  minuten warm op 80 °C. Deze functie
  wordt ingeschakeld wanneer de bak- of
  braadprocedure is geëindigd.
  U kunt de functie in- of uitschakelen in
  het menu: Basisinstellingen.
  1. Schakel het apparaat in.
  2. Selecteer de verwarmingsfunctie.
  3. Stel de temperatuur boven 80 °C in.

  7.4 Verleng Tijd
  De functie: Verleng Tijd zorgt dat de
  verwarmingsfunctie door blijft gaan als
  de Duur is geëindigd.
  Niet van toepassing op
  verwarmingsfuncties met de
  vleesthermometer.
  1. Wanneer de bereidingstijd is voltooid,
  klinkt er een geluidssignaal. Druk op
  een willekeurig symbool.
  Op het display wordt het bericht
  weergegeven.

  tot het
  4. Druk herhaaldelijk op
  display toont: Heat+Hold.

  2. Druk op
  om te activeren of
  om
  te annuleren.
  3. Stel de lengte van de functie in.

  5. Druk op

  4. Druk op

  om te bevestigen.

  .

  8. AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S
  WAARSCHUWING!
  Raadpleeg de hoofdstukken
  Veiligheid.

  8.1 Online recepten
  Op onze website vindt u de
  recepten voor de
  automatische programma's
  van dit apparaat. Om het
  juiste Receptenboek te
  vinden, controleer het
  productnummer op het
  classificatieplaatje op de
  voorzijde van het frame van
  de binnenkant van het
  apparaat.

  8.2 Recepten met
  Receptenautomaat
  Dit apparaat bevat een serie recepten
  die u kunt gebruiken. De recepten
  kunnen niet worden gewijzigd.
  1. Schakel het apparaat in.
  2. Selecteer het menu: Recepten. Druk
  om te bevestigen.
  op
  3. Selecteer de categorie en het
  gerecht. Druk op
  bevestigen.

  om te

  4. Een recept selecteren. Druk op
  om te bevestigen.

  9. GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES
  WAARSCHUWING!
  Raadpleeg de hoofdstukken
  Veiligheid.

  9.1 Vleesthermometer
  Er moeten twee temperaturen worden
  ingesteld: de oventemperatuur en de
  kerntemperatuur. • Page 27

  NEDERLANDS

  De vleesthermometer meet de
  kerntemperatuur van het vlees. Wanneer
  het vlees de ingestelde temperatuur
  heeft bereikt, wordt het apparaat
  uitgeschakeld.
  LET OP!
  Gebruik alleen de
  meegeleverde
  vleesthermometer of de
  originele vervangende
  onderdelen.
  De vleesthermometer moet
  gedurende de bereiding in
  het vlees blijven en de
  stekker moet in het
  stopcontact blijven.
  1. Schakel het apparaat in.
  2. Steek de punt van de
  vleesthermometer in het midden van
  het vlees.
  3. Steek de stekker van de
  vleesthermometer in de aansluiting
  op de voorkant van het apparaat.

  Het display geeft het symbool van de
  vleesthermometer weer.
  4. Druk in minder dan 5 seconden op
  of
  om de kerntemperatuur in
  te stellen.
  5. Selecteer de verwarmfunctie en,
  indien nodig, de temperatuur.
  Het apparaat berekent een geschatte
  eindtijd. De eindtijd is afhankelijk van de
  hoeveelheid eten, de ingestelde
  oventemperatuur (minimum 120 °C) en
  de bediening. Het apparaat berekent de
  eindtijd in ongeveer 30 minuten.
  6. Om de temperatuur van de
  vleesthermometer te wijzigen druk op
  .

  27

  Wanneer het vlees de ingestelde
  kerntemperatuur heeft bereikt, hoort u
  een geluidssignaal. Het apparaat wordt
  automatisch uitgeschakeld.
  7. Druk op een symbool om het signaal
  uit te zetten.
  8. Haal de stekker van de
  vleesthermometer uit het stopcontact
  en haal het vlees uit de oven.
  WAARSCHUWING!
  De vleesthermometer is
  heet. Er bestaat
  verbrandingsgevaar. Wees
  voorzichtig bij het
  verwijderen van de punt en
  de stekker van de
  vleesthermometer.

  9.2 De accessoires plaatsen
  Bakrooster:
  Plaats het rooster tussen de
  geleidestangen van de roostersteun en
  zorg ervoor dat de pootjes omlaag staan.

  Braadpan:
  Plaats de braadpan tussen de
  geleidestangen van de inschuifrails.

  Bakrooster en braadpan samen:
  Schuif de braadpan tussen de
  geleidestangen van de roostersteun en • Page 28

  28

  www.electrolux.com

  het rooster op de roostersteun er boven
  en zorg er hierbij voor dat de pootjes
  naar beneden wijzen.

  Kleine inkepingen bovenaan
  verhogen de veiligheid.
  Deze inkepingen zorgen er
  ook voor dat ze niet
  omkantelen. De hoge rand
  rond het rooster voorkomt
  dat het kookgerei van het
  rooster afglijdt.

  Door de verhoogde rand die
  om het rooster loopt is het
  kookgerei bovendien
  beveiligd tegen wegglijden.

  Braadpan:
  Plaats de braadpan op de telescopische
  geleiders.

  9.3 Telescopische geleiders de ovenaccessoires plaatsen
  Met de telescopische geleiders kunt u de
  roosters eenvoudig plaatsen en
  verwijderen.
  LET OP!
  Reinig de telescopische
  geleiders niet in de
  afwasautomaat. Maak de
  telescopische geleiders niet
  vet.

  Bakrooster en braadpan samen:
  Plaats het rooster en de braadpan
  samen op de telescopische geleider.

  LET OP!
  Zorg dat u de telescopische
  geleiders helemaal naar
  achteren schuift, voordat u
  de ovendeur sluit.
  Bakrooster:
  Plaats het bakrooster op de
  telescopische geleiders zodat de pootjes
  naar beneden zijn gericht.

  10. EXTRA FUNCTIES
  10.1 Favoriet
  U kunt uw favoriete instellingen als duur,
  temperatuur of verwarmingsfunctie
  opslaan. De instellingen zijn beschikbaar

  in het menu: Favoriet. U kunt 20
  programma's opslaan. • Page 29

  NEDERLANDS

  Een programma opslaan
  1. Schakel het apparaat in.
  2. Stel een verwarmingsfunctie of een
  automatisch programma in.
  3. Raak
  herhaaldelijk aan totdat het
  display het volgende weergeeft:
  OPSLAAN.
  4. Druk op
  om te bevestigen.
  Het display geeft de eerste vrije
  geheugenpositie weer.
  5. Druk op
  om te bevestigen.
  6. Voer de naam van het programma in.
  De eerste letter knippert.
  of
  7. Tik op
  wijzigen.

  om de letter te

  8. Druk op
  .
  De volgende letter knippert.
  9. Herhaal stap 7 indien nodig.
  10. Druk op
  en houdt de knop
  ingedrukt om op te slaan.
  U kunt een geheugenpositie
  overschrijven. Wanneer het display de
  eerste vrije geheugenpositie aangeeft, tik
  op
  of
  en druk op
  om een
  bestaand programma te overschrijven.
  U kunt de naam van een programma
  wijzigen in het menu: Wijzig
  programmanaam.

  29

  2. Druk tegelijkertijd op
  en
  totdat
  het display een bericht weergeeft.
  Om het Kinderslot te deactiveren,
  herhaal stap 2.

  10.3 Toetsblokkering
  Deze functie voorkomt dat een
  verwarmingsfunctie per ongeluk wordt
  ingeschakeld. U kunt de functie alleen
  inschakelen als het apparaat in werking
  is.
  1. Schakel het apparaat in.
  2. Stel de verwarmingsfunctie of instelling in.
  tot het
  3. Druk herhaaldelijk op
  display toont: Toetsblokkering.
  4. Druk op

  om te bevestigen.

  Druk om de functie uit te schakelen op
  . Op het display verschijnt een
  melding. Druk herhaaldelijk op
  vervolgens op

  en

  om te bevestigen.

  Als u het apparaat
  uitschakelt, wordt de functie
  ook uitgeschakeld.

  10.4 Set + Go

  Het programma inschakelen

  Met deze functie kunt u een
  verwarmingsfunctie (of programma)
  instellen en later met een aanraking van
  een symbool gebruiken.

  1. Schakel het apparaat in.
  2. Selecteer het menu: Favoriet.

  1. Schakel het apparaat in.
  2. Stel de verwarmingsfunctie in.

  3. Druk op
  om te bevestigen.
  4. Selecteer de naam van uw favoriete
  programma.
  5. Druk op

  om te bevestigen.

  Druk op
  en ga rechtstreeks naar het
  menu: Favoriet.

  10.2 Gebruik van het Kinderslot
  Als het Kinderslot aanstaat, kan het
  apparaat niet per ongeluk worden
  geactiveerd.
  aan om het display in te
  1. Raak
  schakelen.

  3. Druk herhaaldelijk op
  tot het
  display het volgende toont: Duur.
  4. Stel de tijd in.
  tot het
  5. Druk herhaaldelijk op
  display het volgende toont: Set + Go.
  6. Druk op

  om te bevestigen.

  Druk op een symbool (behalve voor )
  om de functie te starten: Set + Go. De
  ingestelde verwarmingsfunctie start.
  Wanneer de verwarmingsfunctie is
  voltooid, klinkt er een geluidssignaal. • Page 30

  30

  www.electrolux.com

  10.6 Helderheid van het display
  Toetsblokkering is aan
  wanneer de
  verwarmingsfunctie actief
  is.
  Het menu:
  Basisinstellingen stelt u in
  staat de volgende functie
  in en uit te schakelen: Set
  + Go.

  Er zijn twee standen voor de helderheid
  van het display:
  10.5 Automatische
  uitschakeling
  Om veiligheidsredenen schakelt het
  apparaat na bepaalde tijd automatisch uit
  als er een ovenfunctie in werking is en u
  geen instellingen wijzigt.
  Temperatuur (°C) Uitschakeltijd (u)
  30 - 115

  12.5

  120 - 195

  8.5

  200 - 230

  5.5

  De automatische
  uitschakeling werkt niet met
  de functies:
  Binnenverlichting,
  vleesthermometer,Eindtijd,
  Duur.

  Helderheid 's nachts - wanneer het
  apparaat uit staat, is de helderheid
  van het display tussen 22:00 en 06:00
  lager.
  Helderheid overdag:
  – als het apparaat aan staat.
  – als u tijdens helderheid 's nachts
  een symbool aanraakt (behalve
  AAN/UIT), keert het display
  gedurende 10 seconden terug
  naar helderheid voor overdag.
  – als het apparaat uit staat en u de
  volgende functie hebt ingesteld:
  Kookwekker. Wanneer de functie
  eindigt, keert het display terug
  naar helderheid voor 's nachts.

  10.7 Koelventilator
  Als het apparaat in werking is, wordt de
  koelventilator automatisch ingeschakeld
  om de oppervlakken van het apparaat
  koel te houden. Na het uitschakelen van
  het apparaat kan de ventilatie doorgaan
  totdat het apparaat is afgekoeld.

  11. AANWIJZINGEN EN TIPS
  WAARSCHUWING!
  Raadpleeg de hoofdstukken
  Veiligheid.
  De temperaturen en
  baktijden in de tabellen zijn
  slechts als richtlijn bedoeld.
  Deze zijn afhankelijk van de
  recepten en de kwaliteit en
  de hoeveelheid van de
  gebruikte ingrediënten.

  11.1 Binnenzijde van de deur
  Bij bepaalde modellen vindt u het
  volgende aan de binnenkant van de
  deur:
  de nummers van de inzetniveaus.
  Informatie over de
  verwarmingsfuncties, aanbevolen
  rekstanden en temperaturen voor
  karakteristieke gerechten.

  11.2 Nuttige tips voor speciale
  opwarmfuncties van de oven
  Warmhouden
  Gebruik deze functie om voedsel warm
  te houden.
  De temperatuur wordt automatisch
  ingesteld op 80°C. • Page 31

  NEDERLANDS

  Borden Warmen
  Voor het verwarmen van borden en
  schalen.
  Verdeel de borden en schalen
  gelijkmatig over het ovenrek. Verplaats
  de stapels halverwege de
  verwarmingstijd (boven- en onderkant
  omwisselen).
  De automatische temperatuur is 70 °C.  Aanbevolen rekstand: 3.
  Deeg Laten Rijzen
  U kunt deze automatische functie
  gebruiken voor elk gistdeeg. Het zorgt
  voor de juiste atmosfeer om het te laten
  rijzen. Plaats het deeg in een kom die
  groot genoeg is voor het gerezen deeg.
  Het is niet nodig om het af te dekken.
  Plaats een bakrooster op niveau één en
  schuif de schaal erin. Sluit de deur en
  stel de functie in op deeg rijzen. Deeg
  Laten Rijzen. Stel de benodigde tijd in.
  Ontdooien
  Haal het gerecht uit de verpakking en
  plaats het op een bord. Bedek het bord
  niet met een kom of ander bord,
  aangezien het ontdooien hierdoor langer
  kan duren. Gebruik het eerste
  roosterniveau vanaf de bodem.

  11.3 SousVide-koken
  Deze functie gebruikt lagere
  bereidingstemperaturen dan normaal
  koken. Ga zorgvuldig met het voedsel
  om voor een betere voedselkwaliteit:
  Advies voor voedselveiligheid:
  • Gebruik van hoogwaardige
  levensmiddelen.
  • Gebruik altijd verse levensmiddelen.
  • Bewaar de levensmiddelen onder de
  juiste omstandigheden totdat u ze
  gebruikt.
  • Maak de levensmiddelen altijd schoon
  voordat u ze gaat bereiden.
  • Kijk voor goede en veilige resultaten
  naar de waarden in de kooktabellen.


  31

  Controleer de kooktijd, temperatuur
  en grootte van het voedsel.
  De levensmiddelen moeten niet
  bewaard worden bij een temperatuur
  onder 60 °C gedurende een langere
  periode om veiligheidsproblemen te
  voorkomen.
  Gebruik lage temperaturen alleen
  voor levensmiddelen die rauw
  gegeten kunnen worden en
  gedurende een korte tijd.
  Sous-vide-gerechten smaken het
  beste meteen nadat ze zijn bereid. Als
  u het voedsel niet direct na de
  bereiding eet, verlaag de temperatuur
  dan snel. Doe het voedsel in een
  bakje met ijs en zet het in de koelkast.
  U kunt het voedsel 2 tot 3 dagen in de
  koelkast bewaren.
  Gebruik de functie Sous-vide koken
  niet om restjes op te warmen.
  Voorkom contact tussen rauwe
  levensmiddelen en gekookt voedsel
  als u het eten bereidt en kookt.
  Gebruik niet dezelfde hulpmiddelen
  voor verschillende dingen zonder ze
  zorgvuldig af te wassen.
  Voorkom bij recepten met rauwe
  eieren dat het eiwit of de eierdooier
  contact maakt met het buitenste deel
  van de eierschaal.

  Adviezen en tips voor het vacuum
  verpakken van voedsel:
  • Benodigde uitrusting voor de functie
  Sous-vide koken is een vacuumsealer
  en vacuumzakken.
  • Aanbevolen type vacuumsealer:
  kamervacuumsealer. Alleen dit type
  vacuumsealer kan vloeistoffen
  vacuum verpakken.
  • Gebruik de vacuum zakken op de
  juiste manier voor de functie Sousvide koken.
  • De vacuum zakken niet opnieuw
  gebruiken.
  • Doe de levensmiddelen in één laag
  van de vacuum zak voor een
  gelijkmatig kookresultaat.
  • Zet voor een snellere en
  gelijkmatigere bereiding van het eten
  de vacuum graad zo hoog mogelijk in.
  • Zorg er voor een veilige afsluiting van
  de vacuum zak voor dat het
  sluitgedeelte schoon is. • Page 32

  32

  www.electrolux.com

  Algemene adviezen en tips voor de
  functie SousVide-koken:
  • Houd om de stoom de behouden de
  deur van het apparaat gesloten als u
  de functie Sous-vide koken gebruikt.
  • Open de deur voorzichtig na de
  bereiding want er heeft zich stoom in
  het apparaat verzameld.
  • U kunt olie en kruiden toevoegen naar
  smaak. Olie voorkomt dat de
  levensmiddelen vastplakken aan de
  vacuum zak.
  • Kruid het eten een beetje aan het
  begin omdat er geen smaak verloren
  gaat door damp.
  • Om alcohol te verdampen uit
  vloeistof, moet u de vloeistof eerst
  koken voor het vacuüm verpakken.
  • U kunt de rauwe knoflook vervangen
  door knoflookpoeder.
  • U kunt de olijfolie vervangen door een
  neutrale olie.
  • Zet voor een snellere en
  gelijkmatigere bereiding van het eten
  de vacuum graad zo hoog mogelijk in
  (99,9%).
  • De bereidingstijden zijn
  aanbevelingen en kunnen verschillen
  al naar gelang uw voorkeur.
  • De bereidingstijden in de kooktabellen
  zijn voor gerechten voor 4 personen.

  Als de hoeveelheid levensmiddelen
  hoger is, kan de bereidingstijd langer
  zijn.
  Als de afmeting van het voedsel
  anders is dan in de kooktabellen
  staat, dan kan de bereidingstijd
  anders zijn.
  Zet de vacuum zakken op het rooster
  zonder overlap als er meer zakken
  worden gebruikt.

  11.4 SousVide-koken: Vlees  Kijk naar de tabellen om te kort
  bereiden te voorkomen. Gebruik geen
  vleesporties met een grotere dikte
  dan in de getoonde tabellen.
  De bereidingstijden in de tabellen zijn
  de minimale benodigde tijden. De
  bereidingstijd kan worden vergroot
  overeenkomstig uw persoonlijke
  voorkeur.
  Gebruik alleen vlees zonder bot om te
  voorkomen dat de vacuum zak
  beschadigt.
  Bak om de gevogeltefilet beter te
  laten smaken het vlees eerst even
  aan voor en na de vacuum
  verpakking.

  Rundvlees
  Gerecht

  Dikte van
  Hoeveel‐
  het voedsel heid voed‐
  sel voor 4
  personen
  (g)

  Tempera‐
  tuur (°C)

  Tijd (min)

  Rooster‐
  hoogte

  Runderfilet
  medium

  4 cm

  800

  60

  110 - 120

  3

  Runderfilet
  well done

  4 cm

  800

  65

  90 - 100

  3

  Kalfsfilet
  medium

  4 cm

  800

  60

  110 - 120

  3

  Kalfsfilet
  well done

  4 cm

  800

  65

  90 - 100

  3 • Page 33

  NEDERLANDS

  33

  Lam / wild
  Gerecht

  Dikte van
  Hoeveel‐
  het voedsel heid voed‐
  sel voor 4
  personen
  (g)

  Tempera‐
  tuur (°C)

  Tijd (min)

  Rooster‐
  hoogte

  Lam rood

  3 cm

  600 - 650

  60

  180 - 190

  3

  Lam medi‐
  um

  3 cm

  600 - 650

  65

  105 - 115

  3

  Varkens‐
  vlees

  3 cm

  600 - 650

  90

  60 - 70

  3

  Konijn zon‐
  der bot

  1,5 cm

  600 - 650

  70

  50 - 60

  3

  Gevogelte
  Gerecht

  Dikte van
  Hoeveel‐
  het voedsel heid voed‐
  sel voor 4
  personen
  (g)

  Tempera‐
  tuur (°C)

  Tijd (min)

  Rooster‐
  hoogte

  Kippenborst
  zonder bot

  3 cm

  750

  70

  70 - 80

  3

  Eendenborst 2 cm
  zonder bot

  900

  60

  140 - 160

  3

  Kalkoen‐
  2 cm
  borst zonder
  bot

  800

  70

  75 - 85

  3

  11.5 SousVide-koken: Vis en
  schaaldieren


  Kijk naar de tabel om te kort bereiden
  te voorkomen. Gebruik geen
  visporties met een grotere dikte dan in
  de getoonde tabel.
  Droog de visfilet met keukenpapier
  voordat u het in de vacuümzak doet.
  Voeg een kopje water toe aan de
  vacuümzak als u de mossels kookt.

  Gerecht

  Dikte van het
  voedsel

  Hoeveelheid
  voedsel voor
  4 personen
  (g)

  Temperatuur
  (°C)

  Tijd
  (min)

  Roos‐
  ter‐
  hoogte

  Zeebrasemfi‐
  let

  4 filets 1 cm

  500

  70

  25

  3

  Zeebrasemfi‐
  let

  4 filets 1 cm

  500

  70

  25

  3

  Stokvis

  2 filets 2 cm

  650

  65

  70 - 75

  3 • Page 34

  34

  www.electrolux.com

  Gerecht

  Dikte van het
  voedsel

  Hoeveelheid
  voedsel voor
  4 personen
  (g)

  Temperatuur
  (°C)

  Tijd
  (min)

  Roos‐
  ter‐
  hoogte

  Jakobsschel‐
  pen

  groot

  650

  60

  100 - 110 3

  Mossels met
  schaal

  1000

  95

  20 - 25

  3

  Garnalen zon‐ groot
  der schaal

  500

  75

  26 - 30

  3

  Octopus

  1000

  85

  100 - 110 3

  Forelfilet 1)

  2 filets 1,5 cm

  650

  65

  55 - 65

  3

  Zalmfilet 1)

  3 cm

  800

  65

  100 - 110 3

  1) Week om eiwitlekkages te voorkomen de vis in een zoutoplossing van 10% (100 g zout in
  1 liter water) gedurende 30 min en droog het met keukenpapier voordat u het in een vacu‐
  um zak doet.

  11.6 SousVide-koken:
  Groenten  Schil de groente indien nodig.
  Sommige groente kan van kleur
  veranderen als u de groente schilt en
  kookt in een vacuum zak. Kook voor  betere resultaten het voedsel meteen
  nadat u het heeft bereid.
  Doe om de kleur van de artisjokken te
  behouden de groente in water met
  citroensap nadat u ze heeft
  schoongemaakt en gesneden.

  Gerecht

  Dikte van het
  voedsel

  Hoeveelheid Temperatuur
  voedsel voor (°C)
  4 personen
  (g)

  Tijd
  (min)

  Roos‐
  ter‐
  hoog‐
  te

  Asperges,
  groen

  heel

  700 - 800

  90

  40 - 50

  3

  Asperges,
  wit

  heel

  700 - 800

  90

  50 - 60

  3

  Courgette

  plakjes van 1 cm

  700 - 800

  90

  35 - 40

  3

  Prei

  reepjes of ringetjes 600 - 700

  95

  40 - 45

  3

  Aubergine

  plakjes van 1 cm

  700 - 800

  90

  30 - 35

  3

  Pompoen

  stukjes met een
  dikte van 2 cm

  700 - 800

  90

  25 - 30

  3

  Peper

  reepjes of een
  kwart

  700 - 800

  95

  35 - 40

  3

  Selderij

  ringetjes van 1 cm

  700 - 800

  95

  40 - 45

  3 • Page 35

  NEDERLANDS

  35

  Gerecht

  Dikte van het
  voedsel

  Hoeveelheid Temperatuur
  voedsel voor (°C)
  4 personen
  (g)

  Tijd
  (min)

  Roos‐
  ter‐
  hoog‐
  te

  Wortelen

  plakjes van 0,5 cm

  700 - 800

  95

  35 - 45

  3

  Selderijwor‐ plakjes van 1 cm
  tel

  700 - 800

  95

  45 - 50

  3

  Venkel

  plakjes van 1 cm

  700 - 800

  95

  35 - 45

  3

  Aardappe‐
  len

  plakjes van 1 cm

  800 - 1000

  95

  35 - 45

  3

  400 - 600

  95

  45 - 55

  3

  Artisjokken‐ in kwartjes gesne‐
  harten
  den

  11.7 SousVide-koken: Fruit en
  snoepgoed  Schil het fruit, verwijder de pitjes en
  het klokkenhuis indien nodig
  Doe om de kleur van de appels en
  peren te behouden het fruit in water  met citroensap nadat u ze heeft
  schoongemaakt en gesneden.
  Kook voor betere resultaten het
  voedsel meteen nadat u het heeft
  bereid.

  Gerecht

  Dikte van het voed‐
  sel

  Hoeveelheid
  Temperatuur Tijd
  voedsel voor 4 (°C)
  (min)
  personen (g)

  Roo
  ster‐
  hoo
  gte

  Perzik

  door midden gesne‐
  den

  4 stuks fruit

  90

  20 - 25

  3

  Pruim

  door midden gesne‐
  den

  600 g

  90

  10 - 15

  3

  Mango

  in blokjes snijden van 2 stuks fruit
  2 x 2 cm

  90

  10 - 15

  3

  Nectarine

  door midden gesne‐
  den

  4 stuks fruit

  90

  20 - 25

  3

  Ananas

  plakjes van 1 cm

  600 g

  90

  20 - 25

  3

  Apple

  in kwartjes gesneden 4 stuks fruit

  95

  25 - 30

  3

  Peer

  door midden gesne‐
  den

  4 stuks fruit

  95

  15 - 30

  3

  Vanille‐
  room

  350 g in elk zakje

  700 g

  85

  20 - 22

  3 • Page 36

  36

  www.electrolux.com

  11.8 Stomen
  WAARSCHUWING!
  Wees voorzichtig met het
  openen van de deur van het
  apparaat als de functie is
  geactiveerd. Er kan stoom
  vrijkomen.
  Deze functie is geschikt voor alle soorten
  voedsel - vers en ingevroren. Met deze
  functie kunt u groente, vlees, vis,
  deegwaren, rijst, maïs, griesmeel en
  eieren bereiden, opwarmen, ontdooien,
  pocheren of blancheren.
  U kunt een volledig menu in een keer
  bereiden. Om elk gerecht goed te
  bereiden gebruikt u kooktijden die bijna

  hetzelfde zijn. Vul de waterlade tot het
  maximale niveau. Doe de gerechten in
  het juiste kookgerei en plaats het op de
  ovenroosters. Zorg voor ruimte tussen
  het kookgerei zodat de stoom rond de
  gerechten kan circuleren.
  Sterilisatie

  Met deze functie kunt u houders (bijv.
  babyflessen) steriliseren.
  Plaats de schone houders in het
  midden van het rooster op de eerste
  roosterstand. Zorg dat de opening
  omlaag is gericht.
  Vul de lade met de maximale
  hoeveelheid water en stel een
  tijdsduur in van 40 minuten.

  Groenten
  Gerecht

  Temperatuur (°C)

  Tijd (min)

  Roosterhoogte

  Artisjokken

  99

  50 - 60

  2

  Aubergines

  99

  15 - 25

  2

  Bloemkool, heel 99

  35 - 45

  2

  Bloemkool,
  roosjes

  99

  25 - 35

  2

  Broccoli, heel

  99

  30 - 40

  2

  Broccoli, roos‐
  jes1)

  99

  13 - 15

  2

  Plakjes cham‐
  pignons

  99

  15 - 20

  2

  Erwten

  99

  20 - 30

  2

  Venkel

  99

  25 - 35

  2

  Wortelen

  99

  25 - 35

  2

  Koolrabi, reep‐
  jes

  99

  25 - 35

  2

  Paprika, reepjes 99

  15 - 20

  2

  Prei, ringen

  99

  20 - 30

  2

  Sperziebonen

  99

  35 - 45

  2

  Veldsla, plukjes

  99

  20 - 25

  2

  Spruitjes

  99

  25 - 35

  2

  Rode bietjes

  99

  70 - 90

  2 • Page 37

  NEDERLANDS

  Gerecht

  Temperatuur (°C)

  Tijd (min)

  Roosterhoogte

  Schorseneren

  99

  35 - 45

  2

  Selderij, blokjes

  99

  20 - 30

  2

  Asperges, groe‐ 99
  ne

  15 - 25

  2

  Asperges, wit

  99

  25 - 35

  2

  Spinazie, vers

  99

  15 - 20

  2

  Gepelde toma‐
  ten

  99

  10

  2

  Witte bonen

  99

  25 - 35

  2

  Savooiekool

  99

  20 - 25

  2

  Courgette, plak‐ 99
  jes

  15 - 25

  2

  Bonen, geblan‐
  cheerd

  99

  20 - 25

  2

  Groente, ge‐
  blancheerd

  99

  15

  2

  Gedroogde bo‐ 99
  nen, geweekt
  (verhouding wa‐
  ter / bonen 2:1)

  55 - 65

  2

  Peultjes

  99

  20 - 30

  2

  Kool, wit of
  rood, reepjes

  99

  40 - 45

  2

  Pompoen, blok‐
  jes

  99

  15 - 25

  2

  Zuurkool

  99

  60 - 90

  2

  Zoete aardap‐
  pels

  99

  20 - 30

  2

  Tomaten

  99

  15 - 25

  2

  Maïskolf

  99

  30 - 40

  2

  1) Verwarm de oven 5 minuten voor.

  Bijgerechten
  Gerecht

  Temperatuur (°C)

  Tijd (min)

  Roosterhoogte

  Deegballen

  99

  25 - 35

  2

  Aardappelballe‐
  tjes

  99

  35 - 45

  2

  37 • Page 38

  38

  www.electrolux.com

  Gerecht

  Temperatuur (°C)

  Tijd (min)

  Roosterhoogte

  Ongepelde to‐
  maten, medium

  99

  45 - 55

  2

  Rijst (verhou‐
  ding water/rijst
  1:1)1)

  99

  35 - 45

  2

  Gekookte aard‐
  appels

  99

  35 - 45

  2

  Broodballetjes

  99

  35 - 45

  2

  Verse tagliatelle

  99

  15 - 25

  2

  Polenta (vloei‐
  stofverhouding
  3:1)

  99

  40 - 50

  2

  Bulgur (verhou‐
  ding water/
  bulgur 1:1)

  99

  25 - 35

  2

  Couscous (ver‐
  houding water/
  couscous 1:1)

  99

  15 - 20

  2

  Spaetzle (Duitse 99
  pastasoort)

  25 - 30

  2

  Thaise rijst (ver‐ 99
  houding water/
  rijst 1:1)

  30 - 35

  2

  Linzen, rood
  99
  (verhouding wa‐
  ter/linzen 1:1)

  20 - 30

  2

  Linzen, bruin en
  groen (verhou‐
  ding water/
  linzen 2:1)

  99

  55 - 60

  2

  Rijstpudding
  (verhouding
  melk/rijst 2,5:1)

  99

  40 - 55

  2

  Griesmeelpud‐
  99
  ding (verhouding
  melk/griesmeel
  3,5:1)

  20 - 25

  2

  1) De verhouding van water tot rijst kan wijzigen naar gelang het soort rijst. • Page 39

  NEDERLANDS

  Fruit
  Gerecht

  Temperatuur (°C)

  Tijd (min)

  Roosterhoogte

  Schijfjes appel

  99

  10 - 15

  2

  Hete bessen

  99

  10 - 15

  2

  Fruitcompote

  99

  20 - 25

  2

  Chocolade smel‐ 99
  ten

  10 - 20

  2

  Vis
  Gerecht

  Temperatuur (°C)

  Tijd (min)

  Roosterhoogte

  Forel, circa 250
  g

  85

  20 - 30

  2

  Garnalen, vers

  85

  20 - 25

  2

  Garnalen, bevro‐ 85
  ren

  30 - 40

  2

  Zalmfilets

  85

  20 - 30

  2

  Zalmforel, circa
  1.000 g

  85

  40 - 45

  2

  Mosselen

  99

  20 - 30

  2

  Platvisfilet

  80

  15

  2

  Vlees
  Gerecht

  Temperatuur (°C)

  Tijd (min)

  Roosterhoogte

  Gekookte ham, 1.000 99
  g

  55 - 65

  2

  Gepocheerde kippe‐
  borst

  90

  25 - 35

  2

  Kip, gepocheerd,
  1.000 - 1.200 g

  99

  60 - 70

  2

  Kalfs-/varkensvlees
  zonder bot, 800 1.000 g

  90

  80 - 90

  2

  Casselerrib (gerookte 90
  varkensrug), gepo‐
  cheerd

  70 - 90

  2

  Tafelspitz (gekookt
  rundvlees)

  99

  110 - 120

  2

  Chipolataworstjes

  80

  15 - 20

  2

  Weense worstjes
  (witte worst)

  80

  20 - 30

  2

  39 • Page 40

  40

  www.electrolux.com

  Gerecht

  Temperatuur (°C)

  Tijd (min)

  Roosterhoogte

  Weense worst

  80

  20 - 30

  2

  Eieren
  Gerecht

  Temperatuur (°C)

  Tijd (min)

  Roosterhoogte

  Hardgekookt ei

  99

  18 - 21

  2

  Middelhard ge‐
  kookt ei

  99

  12 - 13

  2

  Zachtgekookt ei

  99

  10 - 11

  2

  11.9 Circulatiegrill en Stomen
  na elkaar
  Als u functies combineert kunt u vlees,
  groente en bijgerechten na elkaar
  bereiden. Alle gerechten zijn klaar om
  tegelijkertijd te worden geserveerd.  Om het voedsel eerst te braden,
  gebruik de functie: Circulatiegrill.
  Doe de voorbereide groente en
  bijgerechten in het kookgerei dat

  Gerecht

  geschikt is voor de oven en plaats het
  vervolgens in de oven met het vlees.
  Laat de oven afkoelen tot een
  temperatuur van ongeveer 80 °C.
  Open de ovendeur op de eerste stand
  gedurende 15 minuten om het
  apparaat sneller te laten afkoelen.
  Starten van de functie: Stomen. Kook
  alles samen tot het klaar is.

  Circulatiegrill (eerste stap: vlees
  bereiden)

  Stomen (tweede stap: groente
  toevoegen)

  Tempera‐ Tijd (min) Rooster‐
  tuur (°C)
  hoogte

  Tempera‐ Tijd (min) Rooster‐
  tuur (°C)
  hoogte

  180

  60 - 70

  vlees: 1

  99

  40 - 50

  vlees: 1
  groenten:
  3

  Geroo‐
  180
  sterd var‐
  kensvlees
  1 kg
  Aardappe‐
  len, groen‐
  ten, jus

  60 - 70

  vlees: 1

  99

  30 - 40

  vlees: 1
  groenten:
  3

  Geroo‐
  sterd
  kalfsvlees
  1 kg,
  Rijst,
  groenten

  50 - 60

  vlees: 1

  99

  30 - 40

  vlees: 1
  groenten:
  3

  Biefstuk 1
  kg
  Spruitjes,
  polenta

  180 • Page 41

  NEDERLANDS

  11.10 Koken Met Vocht - Veel Vocht
  Gerecht

  Temperatuur (°C)

  Tijd (min)

  Roosterhoogte

  Pudding/flan in
  afzonderlijke
  porties1)

  90

  35 - 45

  2

  Gebakken eier‐
  en1)

  90 - 110

  15 - 30

  2

  Terrines1)

  90

  40 - 50

  2

  Dunne fillets

  85

  15 - 25

  2

  Dikke fillets

  90

  25 - 35

  2

  Kleine vis tot
  350 g

  90

  20 - 30

  2

  Hele vis tot
  1.000 g

  90

  30 - 40

  2

  Ovenballetjes

  120 - 130

  40 - 50

  2

  1) Ga gedurende een half uur verder met de deur gesloten.

  11.11 Koken Met Vocht - Vocht, Medium
  Gerecht

  Temperatuur (°C)

  Tijd (min)

  Roosterhoogte

  Gemengde
  broodjes 500 1000 g

  180 - 190

  45 - 60

  2

  Broodjes

  180 - 200

  25 - 35

  2

  Zoet brood

  160 - 170

  30 - 45

  2

  Zoet gistdeeg

  170 - 180

  20 - 35

  2

  Zoet ovenge‐
  recht

  160 - 180

  45 - 60

  2

  Gestoofd / ge‐
  sudderd vlees

  140 - 150

  100 - 140

  2

  Spare ribs

  140 - 150

  75 - 100

  2

  Gegrilde visfilet

  170 - 180

  25 - 40

  2

  Gegrilde vis

  170 - 180

  35 - 45

  2

  41 • Page 42

  42

  www.electrolux.com

  11.12 Koken Met Vocht - Weinig Vocht
  Gerecht

  Temperatuur (°C)

  Tijd (min)

  Roosterhoogte

  Gebraden var‐
  160 - 180
  kensvlees 1.000
  g

  90 - 100

  2

  Runderbraad‐
  stuk 1.000 g

  180 - 200

  60 - 90

  2

  Gebraden kalfs‐
  vlees 1000 g

  180

  80 - 90

  2

  Gehaktbrood,
  ongekookt, 500
  g

  180

  30 - 40

  2

  Gerookte var‐
  kensrug, 600 1000 g (2 uur
  weken)

  160 - 180

  60 - 70

  2

  Kip 1.000 g

  180 - 210

  50 - 60

  2

  Eend, 1500 2000 g

  180

  70 - 90

  2

  Gans 3.000 g

  170

  130 - 170

  1

  Aardappelgratin

  160 - 170

  50 - 60

  2

  Pastaschotel

  170 - 190

  40 - 50

  2

  Lasagne

  170 - 180

  45 - 55

  2

  Afbakbroodjes

  200

  15 - 20

  2

  Afbakbaguettes, 200
  40 - 50 g

  15 - 20

  2

  Afbakbaguettes, 200
  40 - 50 g, bevro‐
  ren

  25 - 35

  2

  11.13 Stoom regenereren
  Gerecht

  Temperatuur (°C)

  Tijd (min)

  Roosterhoogte

  Bordgerechten

  110

  10 - 15

  2

  Pastaschotel

  110

  10 - 15

  2

  Rijst

  110

  10 - 15

  2

  Deegballen

  110

  15 - 25

  2 • Page 43

  NEDERLANDS

  11.14 Yoghurtfunctie
  Gebruik deze functie om yoghurt te
  bereiden.
  Ingrediënten:  1 l melk
  250 g naturelyoghurt

  43

  Meng de yoghurt met de melk en vul de
  yoghurtpotjes hiermee.
  Verwarm, als rauwe melk wordt gebruikt,
  de melk tot het kookpunt en laat de melk
  afkoelen tot 40 °C. Meng de yoghurt
  daarna door de melk en doe het in
  yoghurtpotjes.

  Methode:
  Gerecht

  Temperatuur (°C)

  Tijd (u)

  Roosterhoogte

  Romige yoghurt

  42

  5-6

  2

  Halfvaste yog‐
  hurt

  42

  7-8

  2

  11.15 Bakken
  Het kan gebeuren dat uw oven anders
  bakt of braadt dan het apparaat dat u
  vroeger had. Pas de instellingen
  (temperatuur, kooktijden) en de
  rekstand die u gewoon was aan
  volgens de waarden in de tabellen.
  De fabrikant raadt u aan de eerste
  keer een lagere temperatuur in te
  stellen.
  Als u geen concrete aanwijzingen
  kunt vinden voor een speciaal recept,
  kijkt u bij een soortgelijk product.
  Bij het bereiden van cake op
  meerdere niveaus kan de baktijd ca.
  10 - 15 minuten langer zijn.  Als het gebak niet overal even hoog
  is, wordt het gebak in het begin van
  het bakproces niet overal even bruin.
  Verander in dit geval de
  temperatuurinstelling niet. De
  verschillen verminderen tijdens het
  bakproces.
  Bij langere baktijden kunt u de oven
  ca. 10 minuten voor het einde van de
  baktijd uitschakelen en profiteren van
  de restwarmte.

  Wanneer u bevroren gerechten gebruikt,
  kunnen de bakplaten in de oven tijdens
  het bakken vervormen. Wanneer de
  bakplaten afkoelen, verdwijnt de
  vervorming.

  11.16 Baktips
  Bakresultaat

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  De onderkant van de cake De rekstand is incorrect.
  is niet voldoende gebruind.

  Plaats de cake op een la‐
  gere rekstand.

  De cake zakt in en wordt
  klef, klonterig, streperig.

  De oventemperatuur is te
  hoog.

  De volgende keer dat u
  een cake bakt, stelt u de
  baktemperatuur lager in.

  De cake zakt in en wordt
  klef, klonterig, streperig.

  Te korte baktijd.

  Baktijd verlengen. U kunt
  de baktijd niet verlagen
  door een hogere tempe‐
  ratuur in te stellen. • Page 44

  44

  www.electrolux.com

  Bakresultaat

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  De cake zakt in en wordt
  klef, klonterig, streperig.

  Er zit te veel vloeistof in
  het mengsel.

  Minder vocht gebruiken.
  Let op de kneedtijden,
  vooral bij het gebruik van
  keukenmachines.

  De cake is te droog.

  De oventemperatuur is te
  laag.

  De volgende keer dat u
  een cake bakt, stelt u de
  baktemperatuur hoger in.

  De cake is te droog.

  Te lange baktijd.

  De volgende keer dat u
  een cake bakt, gebruikt u
  een kortere baktijd.

  De cake wordt ongelijkma‐
  tig bruin.

  De oventemperatuur is te
  hoog en de baktijd te kort.

  De baktemperatuur lager
  instellen en de baktijd ver‐
  lengen.

  De cake wordt ongelijkma‐
  tig bruin.

  Het deeg is niet gelijkmatig Verdeel het deeg gelijkma‐
  verdeeld.
  tig over de bakplaat.

  De cake wordt niet gaar
  binnen de aangegeven
  baktijd.

  De oventemperatuur is te
  laag.

  De volgende keer dat u
  een cake bakt, stelt u de
  baktemperatuur een beetje
  hoger in.

  11.17 Bakken op één niveau:
  Bakken in een bakblik
  Gerecht

  Functie

  Temperatuur
  (°C)

  Tijd (min)

  Roosterhoog‐
  te

  Tulband / brio‐
  che

  Multi hetelucht

  150 - 160

  50 - 70

  1

  Moskovisch ge‐ Multi hetelucht
  bak / vruchten‐
  cake

  140 - 160

  70 - 90

  1

  Fatless sponge Multi hetelucht
  cake / Vetvrije
  cake, zacht

  140 - 150

  35 - 50

  2

  Fatless sponge Boven-/onder‐
  cake / Vetvrije warmte
  cake, zacht

  160

  35 - 50

  2

  Taartbodem zandtaartdeeg

  Multi hetelucht

  150 - 1601)

  20 - 30

  2

  Taartbodem roerdeeg

  Multi hetelucht

  150 - 170

  20 - 25

  2 • Page 45

  NEDERLANDS

  45

  Gerecht

  Functie

  Temperatuur
  (°C)

  Tijd (min)

  Roosterhoog‐
  te

  Apple pie / Ap‐
  peltaart (2 vor‐
  men Ø 20 cm,
  diagonaal ge‐
  plaatst)

  Multi hetelucht

  160

  60 - 90

  2

  Apple pie / Ap‐
  peltaart (2 vor‐
  men Ø 20 cm,
  diagonaal ge‐
  plaatst)

  Boven-/onder‐
  warmte

  180

  70 - 90

  1

  Kwarktaart

  Boven-/onder‐
  warmte

  170 - 190

  60 - 90

  1

  1) Oven voorverwarmen.

  Gebak / brood op bakplaat
  Gerecht

  Functie

  Temperatuur
  (°C)

  Tijd (min)

  Roosterhoog‐
  te

  Vlechtbrood /
  broodkrans

  Boven-/onder‐
  warmte

  170 - 190

  30 - 40

  3

  Kerststol

  Boven-/onder‐
  warmte

  160 - 1801)

  50 - 70

  2

  Brood (rogge‐
  Boven-/onder‐
  brood):
  warmte
  1. Eerste deel
  van het
  bakproces.
  2. Tweede
  deel van
  het bakpro‐
  ces.

  1. 2301)
  2. 160 - 180

  1. 20
  2. 30 - 60

  1

  Roomsoezen /
  Eclairs

  Boven-/onder‐
  warmte

  190 - 2101)

  20 - 35

  3

  Biscuitrol

  Boven-/onder‐
  warmte

  180 - 2001)

  10 - 20

  3

  Kruimeltaart
  (droog)

  Multi hetelucht

  150 - 160

  20 - 40

  3

  Boter-/Suiker‐
  koek

  Boven-/onder‐
  warmte

  190 - 2101)

  20 - 30

  3

  Vruchtentaart
  (bereid met
  gistdeeg/roer‐
  deeg) 2)

  Multi hetelucht

  150 - 170

  30 - 55

  3 • Page 46

  46

  www.electrolux.com

  Gerecht

  Functie

  Temperatuur
  (°C)

  Tijd (min)

  Roosterhoog‐
  te

  Vruchtentaart
  (bereid met
  gistdeeg/roer‐
  deeg) 2)

  Boven-/onder‐
  warmte

  170

  35 - 55

  3

  Vruchtentaart
  met kruimel‐
  deeg

  Multi hetelucht

  160 - 170

  40 - 80

  3

  160 - 1801)

  40 - 80

  3

  Plaatkoek met Boven-/onder‐
  kwetsbare gar‐ warmte
  nering (bijvoor‐
  beeld kwark,
  room, pudding‐
  vulling)
  1) Oven voorverwarmen.
  2) Gebruik de braadpan.

  Koekjes
  Gerecht

  Functie

  Temperatuur
  (°C)

  Tijd (min)

  Roosterhoog‐
  te

  Zandkoekjes

  Multi hetelucht

  150 - 160

  15 - 25

  3

  Short bread /
  Zandtaart‐
  deeg / Geba‐
  kreepjes

  Multi hetelucht

  140

  20 - 35

  3

  Short bread /
  Zandtaart‐
  deeg / Geba‐
  kreepjes

  Boven-/onder‐
  warmte

  1601)

  20 - 30

  3

  Koekjes ge‐
  Multi hetelucht
  maakt van roer‐
  deeg

  150 - 160

  15 - 20

  3

  Eiwitgebak /
  schuimgebak

  Multi hetelucht

  80 - 100

  120 - 150

  3

  Bitterkoekjes

  Multi hetelucht

  100 - 120

  30 - 50

  3

  Koekjes ge‐
  Multi hetelucht
  maakt van gist‐
  deeg

  150 - 160

  20 - 40

  3

  Klein blader‐
  deeggebak

  Multi hetelucht

  170 - 1801)

  20 - 30

  3

  Broodjes

  Multi hetelucht

  1601)

  10 - 25

  3 • Page 47

  NEDERLANDS

  47

  Gerecht

  Functie

  Temperatuur
  (°C)

  Tijd (min)

  Roosterhoog‐
  te

  Broodjes

  Boven-/onder‐
  warmte

  190 - 2101)

  10 - 25

  3

  Small cakes /
  Kleine cakes
  (20 stuks/
  bakplaat)

  Multi hetelucht

  1501)

  20 - 35

  3

  Small cakes /
  Kleine cakes
  (20 stuks/
  bakplaat)

  Boven-/onder‐
  warmte

  1701)

  20 - 30

  3

  1) Oven voorverwarmen.

  11.18 Ovenschotels en gegratineerde gerechten
  Gerecht

  Functie

  Temperatuur
  (°C)

  Tijd (min)

  Roosterhoog‐
  te

  Pastaschotel

  Boven-/onder‐
  warmte

  180 - 200

  45 - 60

  1

  Lasagne

  Boven-/onder‐
  warmte

  180 - 200

  25 - 40

  1

  Groentegratin1) Circulatiegrill

  170 - 190

  15 - 35

  1

  Stokbroden be‐ Multi hetelucht
  dekt met ge‐
  smolten kaas

  160 - 170

  15 - 30

  1

  Zoete oven‐
  schotels

  Boven-/onder‐
  warmte

  180 - 200

  40 - 60

  1

  Visschotels

  Boven-/onder‐
  warmte

  180 - 200

  30 - 60

  1

  Gevulde groen‐ Multi hetelucht
  te

  160 - 170

  30 - 60

  1

  1) Oven voorverwarmen.

  11.19 Multi hetelucht (vochtig)
  Gerecht

  Temperatuur
  (°C)

  Tijd (min)

  Rooster‐
  hoogte

  Pastagratin

  200 - 220

  35 - 45

  3

  Aardappelgratin

  180 - 200

  60 - 75

  3

  Moussaka

  170 - 190

  55 - 70

  3 • Page 48

  48

  www.electrolux.com

  Gerecht

  Temperatuur
  (°C)

  Tijd (min)

  Rooster‐
  hoogte

  Lasagne

  180 - 200

  60 - 75

  3

  Cannelloni

  170 - 190

  55 - 70

  3

  Broodpudding

  180 - 200

  45 - 60

  3

  Rijstpudding

  170 - 190

  40 - 55

  3

  Appeltaart, gemaakt met
  roerdeeg (ronde taartvorm)

  160 - 170

  55 - 70

  3

  Witbrood

  190 - 200

  40 - 50

  3

  11.20 Bakken op meerdere
  niveaus
  Gebruik de functie: Multi hetelucht.
  Cakes / Gebak / brood op bakplaat
  Gerecht

  Temperatuur
  (°C)

  Tijd (min)

  Roomsoezen/
  tompoezen

  160 - 1801)

  Kruimeltaart

  150 - 160

  Roosterhoogte
  2 standen

  3 standen

  25 - 45

  1/4

  -

  30 - 45

  1/4

  -

  1) Oven voorverwarmen.

  Koekjes/small cakes/cakejes/gebak/broodjes
  Gerecht

  Temperatuur
  (°C)

  Tijd (min)

  150 - 160

  Roosterhoogte
  2 standen

  3 standen

  20 - 40

  1/4

  1/3/5

  Short bread /
  140
  Zandtaartdeeg/
  Deegreepjes

  25 - 45

  1/4

  1/3/5

  Koekjes ge‐
  160 - 170
  maakt van roer‐
  deeg

  25 - 40

  1/4

  -

  Eiwitgebak,
  schuimgebak

  80 - 100

  130 - 170

  1/4

  -

  Bitterkoekjes

  100 - 120

  40 - 80

  1/4

  -

  Koekjes ge‐
  160 - 170
  maakt van gist‐
  deeg

  30 - 60

  1/4

  -

  Zandkoekjes • Page 49

  NEDERLANDS

  Gerecht

  Temperatuur
  (°C)

  Tijd (min)

  Klein blader‐
  deeggebak

  170 - 1801)

  Broodjes
  Small cakes /
  Kleine cakes
  (20 stuks/
  bakplaat)

  49

  Roosterhoogte
  2 standen

  3 standen

  30 - 50

  1/4

  -

  180

  20 - 30

  1/4

  -

  1501)

  23 - 40

  1/4

  -

  1) Oven voorverwarmen.

  11.21 Pizza hetelucht
  Gerecht

  Temperatuur (°C)

  Tijd (min)

  Roosterhoogte

  Pizza (dunne korst) 210 - 2301)2)

  15 - 25

  2

  Pizza (met uiteenlo‐ 180 - 200
  pende garnering)

  20 - 30

  2

  Taarten

  180 - 200

  40 - 55

  1

  Spinazietaart

  160 - 180

  45 - 60

  1

  Quiche Lorraine

  170 - 190

  45 - 55

  1

  Zwitserse flan

  170 - 190

  45 - 55

  1

  Appeltaart, bedekt

  150 - 170

  50 - 60

  1

  Groentetaart

  160 - 180

  50 - 60

  1

  Ongedesemd brood 210 - 2301)

  10 - 20

  2

  Bladerdeegtaart

  160 - 1801)

  45 - 55

  2

  Flammekuchen
  (pizza-achtig ge‐
  recht uit de Elzas)

  210 - 2301)

  15 - 25

  2

  Piroggen (Russi‐
  180 - 2001)
  sche variant op cal‐
  zone)

  15 - 25

  2

  1) Oven voorverwarmen.
  2) Gebruik de braadpan.

  11.22 Braden


  Gebruik hittebestendig servies om te
  braden (lees de instructies van de
  fabrikant).  Grote braadstukken kunt u direct in de
  diepe braadpan braden (indien
  aanwezig) of op een rooster boven de
  braadpan. • Page 50

  50

  www.electrolux.com  Braad mager vlees in een braadpan
  met deksel. Op die manier blijft het
  vlees sappiger.
  Alle soorten vlees die een korst
  moeten krijgen, kunt u in de
  braadschaal zonder deksel braden.
  Wij raden u aan vlees en vis vanaf 1
  kg in het apparaat te bereiden.
  Giet een beetje vloeistof in de
  braadpan om het aanbranden van
  vleessap of vet te voorkomen.
  Indien nodig het braadstuk (na 1/2 2/3 van de gaartijd) keren.

  Besprenkel grote braadstukken en
  gevogelte diverse keren tijdens het
  braden met het eigen vleessap.
  Hiermee bereikt u een beter
  braadresultaat.
  U kunt het apparaat ongeveer 10
  minuten voor het einde van de
  bereidingstijd uitschakelen om de
  restwarmte te gebruiken.

  11.23 Tabel braadstukken
  Rundvlees
  Gerecht

  Gewicht

  Functie

  Tempera‐
  tuur (°C)

  Tijd (min)

  Rooster‐
  hoogte

  Stoofvlees

  1 - 1,5 kg

  Boven-/
  230
  onderwarm‐
  te

  120 - 150

  1

  Rosbief of os‐
  sehaas: rood

  per cm dikte Circulatie‐
  grill

  190 - 2001)

  5-6

  1

  Rosbief of os‐
  sehaas: medi‐
  um

  per cm dikte Circulatie‐
  grill

  180 - 1901)

  6-8

  1

  Rosbief of os‐
  sehaas: door‐
  bakken

  per cm dikte Circulatie‐
  grill

  170 - 1801)

  8 - 10

  1

  Functie

  Tempera‐
  tuur (°C)

  Tijd (min)

  Rooster‐
  hoogte

  Schouderstuk / 1 - 1,5 kg
  nekstuk / ham‐
  lap

  Circulatie‐
  grill

  150 - 170

  90 - 120

  1

  Kotelet / ribbe‐
  tje

  1 - 1,5 kg

  Circulatie‐
  grill

  170 - 190

  30 - 60

  1

  Gehaktbrood

  750 g - 1 kg Circulatie‐
  grill

  160 - 170

  50 - 60

  1

  Varkensschen‐ 750 g - 1 kg Circulatie‐
  kel (voorge‐
  grill
  kookt)

  150 - 170

  90 - 120

  1

  1) Oven voorverwarmen.

  Varkensrug
  Gerecht

  Gewicht • Page 51

  NEDERLANDS

  Kalfsvlees
  Gerecht

  Gewicht
  (kg)

  Functie

  Geroosterd
  kalfsvlees

  1

  Kalfsschen‐
  kel

  Tempera‐
  tuur (°C)

  Tijd (min)

  Rooster‐
  hoogte

  Circulatiegrill 160 - 180

  90 - 120

  1

  1,5 - 2

  Circulatiegrill 160 - 180

  120 - 150

  1

  Gerecht

  Gewicht
  (kg)

  Functie

  Tempera‐
  tuur (°C)

  Tijd (min)

  Rooster‐
  hoogte

  Lamsbout /
  geroosterd
  lamsvlees

  1 - 1,5

  Circulatiegrill 150 - 170

  100 - 120

  1

  Lamsrug,
  medium

  1 - 1,5

  Circulatiegrill 160 - 180

  40 - 60

  1

  Gerecht

  Gewicht

  Functie

  Tijd (min)

  Rooster‐
  hoogte

  Hazenrug /
  hazenbout

  tot 1 kg

  Circulatiegrill 180 - 2001)

  35 - 55

  1

  Rug

  1,5 - 2 kg

  Boven-/
  onderwarm‐
  te

  180 - 200

  60 - 90

  1

  Reebout,
  hertenbout

  1,5 - 2 kg

  Boven-/
  onderwarm‐
  te

  180 - 200

  60 - 90

  1

  Tempera‐
  tuur (°C)

  Tijd (min)

  Rooster‐
  hoogte

  Lamsvlees

  Wild
  Tempera‐
  tuur (°C)

  1) Oven voorverwarmen.

  Gevogelte
  Gerecht

  Gewicht

  Functie

  Stukken ge‐
  vogelte

  200 – 250 g
  elk

  Circulatiegrill 200 - 220

  30 - 50

  1

  Halve kip

  400 – 500 g
  elk

  Circulatiegrill 190 - 210

  40 - 50

  1

  Kip, haantje

  1 - 1,5 kg

  Circulatiegrill 190 - 210

  50 - 70

  1

  Eend

  1,5 - 2 kg

  Circulatiegrill 180 - 200

  80 - 100

  1

  Gans

  3,5 - 5 kg

  Circulatiegrill 160 - 180

  120 - 180

  1

  Turkije

  2,5 - 3,5 kg

  Circulatiegrill 160 - 180

  120 - 150

  1

  Turkije

  4 - 6 kg

  Circulatiegrill 140 - 160

  150 - 240

  1

  51 • Page 52

  52

  www.electrolux.com

  Vis (gestoomd)
  Gerecht

  Gewicht
  (kg)

  Functie

  Tempera‐
  tuur (°C)

  Hele vis

  1 - 1,5

  Circulatiegrill 180 - 200

  11.24 Grill  Grill altijd met de maximale
  temperatuurinstelling.
  Rooster in de rekstand plaatsen zoals
  aanbevolen in grilltabel.
  Altijd op de eerste rekstand de pan
  plaatsen voor het opvangen van vet.
  Alleen platte stukken vlees of vis
  grillen.

  Tijd (min)

  Rooster‐
  hoogte

  30 - 50

  1

  Lege oven met grillfuncties altijd 5
  minuten voorverwarmen.
  LET OP!
  Tijdens het grillen moet de
  ovendeur altijd gesloten zijn.

  Grill
  Gerecht

  Temperatuur
  (°C)

  Tijd (min)

  Roosterhoog‐
  te

  1e kant

  2e kant

  Rosbief

  210 - 230

  30 - 40

  30 - 40

  2

  Runderfilet

  230

  20 - 30

  20 - 30

  3

  Varkensrug

  210 - 230

  30 - 40

  30 - 40

  2

  Kalfsrug

  210 - 230

  30 - 40

  30 - 40

  2

  Lamsrug

  210 - 230

  25 - 35

  20 - 25

  3

  Hele vis, 500 1000 g

  210 - 230

  15 - 30

  15 - 30

  3/4

  Grill intens
  Gerecht

  Tijd (min)

  Roosterhoogte

  1e kant

  2e kant

  Burgers / Burgers

  8 - 10

  6-8

  4

  Varkensfilet

  10 - 12

  6 - 10

  4

  Worstjes

  10 - 12

  6-8

  4

  Runderfilet / kalfs‐
  biefstukken

  7 - 10

  6-8

  4

  Toast / Geroosterd
  brood

  1-3

  1-3

  5

  -

  4

  Brood met iets erop 6 - 8 • Page 53

  NEDERLANDS

  53

  11.25 Bevroren gerechten
  Gerecht

  Temperatuur (°C)

  Tijd (min)

  Roosterhoogte

  Pizza, bevroren

  200 - 220

  15 - 25

  2

  American pizza, be‐ 190 - 210
  vroren

  20 - 25

  2

  Pizza, gekoeld

  210 - 230

  13 - 25

  2

  Pizza snacks, be‐
  vroren

  180 - 200

  15 - 30

  2

  Patat, dun

  190 - 210

  15 - 25

  3

  Patat, dik

  190 - 210

  20 - 30

  3

  Aardappelpartjes/kroketjes

  190 - 210

  20 - 40

  3

  Rösties

  210 - 230

  20 - 30

  3

  Lasagne / Cannel‐
  loni, vers

  170 - 190

  35 - 45

  2

  Pastaschotel, be‐
  vroren

  160 - 180

  40 - 60

  2

  Oven gegratineerde 170 - 190
  kaas

  20 - 30

  3

  Kippenvleugels

  40 - 50

  2

  180 - 200

  Bevroren kant-en-klaarmaaltijden
  Gerecht

  Functie

  Pizza, bevroren Boven-/onder‐
  warmte

  Temperatuur
  (°C)

  Tijd (min)

  Roosterhoog‐
  te

  volgens aanwij‐ volgens aanwij‐ 3
  zingen van de zingen van de
  fabrikant
  fabrikant

  Patat1) (300 600 g)

  Boven-/onder‐
  warmte of Cir‐
  culatiegrill

  200 - 220

  volgens aanwij‐ 3
  zingen van de
  fabrikant

  Baguettes

  Boven-/onder‐
  warmte

  volgens aanwij‐ volgens aanwij‐ 3
  zingen van de zingen van de
  fabrikant
  fabrikant

  Vruchtentaar‐
  ten

  Boven-/onder‐
  warmte

  volgens aanwij‐ volgens aanwij‐ 3
  zingen van de zingen van de
  fabrikant
  fabrikant

  1) Patat tijdens bakken 2 tot 3 keer omkeren.

  11.26 Lage temperatuur garen
  Gebruik deze functie voor malse, magere
  stukken vlees en vis met

  kerntemperaturen van minder dan 65 °C.
  Deze functie is niet geschikt voor
  suddervlees of een vet
  varkensbraadstuk. U kunt de • Page 54

  54

  www.electrolux.com

  vleesthermometer gebruiken om te
  garanderen dat het vlees de correcte
  kerntemperatuur heeft (zie de tabel voor
  de vleesthermometer).
  In de eerste 10 minuten kunt u een
  oventemperatuur instellen tussen 80°C
  en 150°C. De standaard is 90°C. Nadat
  de temperatuur is ingesteld, blijft de oven
  werken bij 80°C. Gebruik de
  automatische lage temperatuur garen
  niet voor gevogelte.
  Altijd zonder deksel garen
  als u gebruik maakt van de
  functie.

  1. Braad het vlees aan in een pan op de
  kookplaat op een zeer hoge stand
  gedurende 1 - 2 minuten aan elke
  kant.
  2. Plaats het vlees samen met de hete
  braadpan in de oven op het
  bakrooster.
  3. Steek de vleesthermometer in het
  vlees.
  4. Selecteer de functie: Lage
  temperatuur garen en stel de juiste
  doelkerntemperatuur in.

  Gerecht

  Gewicht (kg)

  Temperatuur
  (°C)

  Tijd (min)

  Roosterhoog‐
  te

  Biefstuk

  1 - 1.5

  120

  120 - 150

  1

  Runderbiefstuk 1 - 1.5

  120

  90 - 150

  3

  Geroosterd
  kalfsvlees

  1 - 1.5

  120

  120 - 150

  1

  Steaks

  0.2 - 0.3

  120

  20 - 40

  3

  11.27 Inmaken
  Gebruik alleen weckpotten van
  dezelfde afmetingen.
  Gebruik geen weckpotten met een
  draai- of bajonetsluiting en metalen
  bakken.
  Gebruik het eerste rooster van de
  bodem van deze functie.
  Zet niet meer dan zes wekflessen van
  1 liter op het bakrooster.
  Vul de glazen potten gelijkmatig en
  sluit ze af met een klem.  De weckpotten mogen elkaar niet
  raken.
  Vul ca. 1/2 liter water op de bakplaat,
  zodat er voldoende vocht in de oven
  ontstaat.
  Als de vloeistof in de weckpotten
  begint te borrelen (na ca. 35 - 60
  minuten bij weckpotten van 1 liter),
  stop de oven of verlaag de
  temperatuur tot 100 °C (raadpleeg de
  tabel).

  Zachte vruchten
  Gerecht

  Temperatuur (°C)

  Aardbeien / bos‐
  160 - 170
  bessen / frambo‐
  zen / rijpe kruisbes‐
  sen

  Inmaken/wecken
  Door blijven ko‐
  tot het parelen be‐ ken op 100 °C
  gint (min)
  (min.)
  35 - 45

  - • Page 55

  NEDERLANDS

  55

  Steenvruchten
  Gerecht

  Temperatuur (°C)

  Inmaken/wecken
  Door blijven ko‐
  tot het parelen be‐ ken op 100 °C
  gint (min)
  (min.)

  Peren / kweepe‐
  ren / pruimen

  160 - 170

  35 - 45

  Gerecht

  Temperatuur (°C)

  Inmaken/wecken
  Door blijven ko‐
  tot het parelen be‐ ken op 100 °C
  gint (min)
  (min.)

  Wortelen 1)

  160 - 170

  50 - 60

  5 - 10

  Komkommers

  160 - 170

  50 - 60

  -

  Gemengde augur‐
  ken

  160 - 170

  50 - 60

  5 - 10

  Koolrabi / erwten /
  asperges

  160 - 170

  50 - 60

  15 - 20

  10 - 15

  Groenten

  1) Na uitschakeling in de oven laten staan.

  11.28 Drogen
  Gebruik hiervoor een met
  boterhampapier of bakpapier belegde
  plaat.

  Stop de oven voor een beter resultaat
  halverwege de droogtijd, open de
  deur en laat het één nacht afkoelen
  om het drogen te voltooien.

  Groenten
  Gerecht

  Temperatuur
  (°C)

  Tijd (u)

  Bonen

  60 - 70

  Paprika's

  Roosterhoogte
  1 stand

  2 standen

  6-8

  3

  1/4

  60 - 70

  5-6

  3

  1/4

  Groente in het
  zuur

  60 - 70

  5-6

  3

  1/4

  Paddestoelen

  50 - 60

  6-8

  3

  1/4

  Kruiden

  40 - 50

  2-3

  3

  1/4

  Gerecht

  Temperatuur
  (°C)

  Tijd (u)

  Roosterhoogte
  1 stand

  2 standen

  Pruimen

  60 - 70

  8 - 10

  3

  1/4

  Abrikozen

  60 - 70

  8 - 10

  3

  1/4

  Schijfjes appel

  60 - 70

  6-8

  3

  1/4

  Fruit • Page 56

  56

  www.electrolux.com

  Gerecht
  Peren

  Temperatuur
  (°C)

  Tijd (u)

  60 - 70

  6-9

  Roosterhoogte
  1 stand

  2 standen

  3

  1/4

  11.29 Brood
  Voorverwarmen wordt niet aanbevolen.
  Gerecht

  Temperatuur (°C)

  Tijd (min)

  Roosterhoogte

  Witbrood

  170 - 190

  40 - 60

  2

  Baguette

  200 - 220

  35 - 45

  2

  Brioche

  180 - 200

  40 - 60

  2

  Ciabatta

  200 - 220

  35 - 45

  2

  Roggebrood

  170 - 190

  50 - 70

  2

  Bruin brood

  170 - 190

  50 - 70

  2

  Volkoren brood

  170 - 190

  40 - 60

  2

  Broodjes

  190 - 210

  20 - 35

  2

  11.30 Vleesthermometertabel
  Rundvlees
  Gerecht

  Kerntemperatuur (°C) van voedsel

  Rib- / Filletsteak: rood

  45 - 50

  Rib- / Filletsteak: medium

  60 - 65

  Rib- / Filletsteak: gaar

  70 - 75

  Varkensvlees
  Gerecht

  Kerntemperatuur (°C) van voedsel

  Schouderkarbonade / ham / varkensrug

  80 - 82

  Tussenribstuk, Kasselerrib

  75 - 80

  Gehaktbrood

  75 - 80

  Kalfsvlees
  Gerecht

  Kerntemperatuur (°C) van voedsel

  Geroosterd kalfsvlees

  75 - 80

  Kalfsschenkel

  85 - 90 • Page 57

  NEDERLANDS

  57

  Schapenvlees / lamsvlees
  Gerecht

  Kerntemperatuur (°C) van voedsel

  Schapenbout

  80 - 85

  Schapenrug

  80 - 85

  Geroosterd lamsvlees / Lamsbout

  70 - 75

  Wild
  Gerecht

  Kerntemperatuur (°C) van voedsel

  Hazerug

  70 - 75

  Hazenpoot, hazenbout

  70 - 75

  Gehele haas

  70 - 75

  Reerug, hertenrug

  70 - 75

  Ree- /hertenrug

  70 - 75

  Vis
  Gerecht

  Kerntemperatuur (°C) van voedsel

  Zalm

  65 - 70

  Forellen

  65 - 70

  11.31 Aanwijzingen voor
  testinstituten

  Testen volgens IEC 60350-1.

  Testen voor de functie: Stomen.
  Gerecht

  Container
  (Gastro‐
  norm)

  Gewicht
  (g)

  Rooster‐
  hoogte

  Tempe‐
  ratuur
  (°C)

  Tijd
  (min)

  Opmerkin‐
  gen

  Broccoli1)

  1 x 2/3ge‐
  perforeerd

  300

  3

  99

  13 - 15

  Plaats de
  bakplaat op
  het eerste
  ovenniveau.

  Broccoli1)

  2 x 2/3 ge‐
  perforeerd

  2 x 300

  2 en 4

  99

  13 - 15

  Plaats de
  bakplaat op
  het eerste
  ovenniveau.

  Broccoli1)

  1 x 2/3ge‐
  perforeerd

  max.

  3

  99

  15 - 18

  Plaats de
  bakplaat op
  het eerste
  ovenniveau. • Page 58

  58

  www.electrolux.com

  Gerecht

  Container
  (Gastro‐
  norm)

  Gewicht
  (g)

  Rooster‐
  hoogte

  Tempe‐
  ratuur
  (°C)

  Tijd
  (min)

  Opmerkin‐
  gen

  Bevroren
  erwten

  2 x 2/3 ge‐
  perforeerd

  2 x 1500

  2 en 4

  99

  Totdat
  de tem‐
  peratuur
  in het
  koelste
  gedeelte
  85 °C
  bereikt.

  Plaats de
  bakplaat op
  het eerste
  ovenniveau.

  1) Verwarm de oven 5 minuten voor.

  12. ONDERHOUD EN REINIGING
  WAARSCHUWING!
  Raadpleeg de hoofdstukken
  Veiligheid.

  12.1 Opmerkingen over
  schoonmaken
  Maak de voorkant van het apparaat
  schoon met een zachte doek en een
  warm sopje.
  Gebruik voor metalen oppervlakken
  een specifiek reinigingsmiddel.
  Gebruik wat azijn om de onderkant
  schoon te maken bij kalkaanslag.
  Reinig de binnenkant van het
  apparaat na elk gebruik. Vetophoping
  of andere voedingsresten kunnen
  brand veroorzaken. Het gevaar is
  groter voor de grillpan.
  Verwijder hardnekkig vuil met een
  speciale ovenreiniger.
  Reinig alle accessoires na elk gebruik
  en laat ze drogen. Gebruik een zachte
  doek met een warm sopje en een
  reinigingsmiddel.
  Toebehoren met antiaanbaklaag
  mogen niet worden schoongemaakt
  met een agressief reinigingsmiddel,
  voorwerpen met scherpe randen of
  een afwasautomaat. Dit kan de
  antiaanbaklaag beschadigen.
  Droog de oven als de ovenruimte nat
  is na gebruik.

  12.2 Aanbevolen
  reinigingsproducten
  Gebruik geen schuursponzen of
  agressieve reinigingsmiddelen. Deze
  kunnen schade veroorzaken aan de
  emaillen en roestvrij stalen delen.
  U kunt onze producten kopen bij
  www.electrolux.com/shop en de beste
  detailhandel.

  12.3 Verwijderen van de
  geleiders
  Zorg ervoor dat het apparaat is
  afgekoeld voordat u onderhoud verricht.
  Gevaar voor brandwonden.
  Om het apparaat te reinigen, verwijder
  de inschuifrails.
  1. Inschuifrails voorzichtig naar boven
  toe uit de voorste ophanging trekken.

  1
  3
  2
  2. Trek de inschuifrail bij de voorkant uit
  de zijwand.
  3. Geleiders uit de achterste ophanging
  trekken.
  Installeer de geleiders in de omgekeerde
  volgorde. • Page 59

  NEDERLANDS

  12.4 Stoomreiniging
  Verwijder zo veel mogelijk vuil met de
  hand.
  Verwijder de accessoires en de
  inschuifrails om de zijwanden te reinigen.
  De stoomreinigingsfuncties helpen bij de
  reiniging van de stoomruimte van het
  apparaat.
  Voor betere prestaties moet
  u de reinigingsfunctie starten
  als het apparaat koel is.
  De aangegeven tijd is
  gerelateerd aan de duur van
  de functie en daarin is de tijd
  die nodig is voor het reinigen
  van de ruimte door de
  gebruiker niet meegerekend.
  Als de stoomreinigingsfunctie actief is, is
  het lampje uit.
  1. Vul de waterlade tot het maximale
  niveau.
  2. Kies de stoomreinigingsfunctie in het
  menu: Reinigen.
  Stoomreiniging - de totale duur van
  de functie is ongeveer 30 minuten.
  a) Activeer de functie.
  b) Als het programma is voltooid
  klinkt er een geluidssignaal.
  c) Raak een tiptoets aan om het
  signaal uit te schakelen.
  Stoomreiniging Plus - de totale
  duur van de functie is ongeveer 75
  minuten.
  a) Sproei een geschikt
  reinigingsmiddel gelijkmatig over
  de binnenkant oven op zowel de
  emaillen als de stalen delen.
  Zorg dat het apparaat koud is
  voordat u de reinigingsprocedure
  start.
  b) Activeer de functie.
  Na ongeveer 50 minuten klinkt
  een geluidssignaal en is het
  eerste gedeelte van het
  programma voltooid.
  c) Druk op

  .

  59

  Dit betekent niet het
  einde van de
  reinigingsprocedure.
  Volg het bericht in
  het display op om de
  reiniging te
  voltooien.
  d) Wrijf met een niet-schurende
  zachte spons langs de
  binnenkant van het apparaat. Om
  de ruimte te reinigen kunt warm
  water of ovenreinigers gebruiken.
  e) Druk op
  .
  Het laatste gedeelte van de
  procedure start. Deze stap duurt
  ongeveer 25 minuten.
  3. Wrijf met een niet-schurende zachte
  spons langs de binnenkant van het
  apparaat. Om de ruimte te reinigen
  kunt warm water gebruiken.
  4. Verwijder al het resterende water uit
  de waterlade.
  Houd na reiniging de deur van het
  apparaat ongeveer 1 uur open. Wacht tot
  het apparaat droog is. Om het drogen te
  versnellen, kunt u het apparaat
  opwarmen met warme lucht op 150 °C
  gedurende ca. 15 minuten. U behaalt
  maximaal resultaat met de
  reinigingsfunctie als u het apparaat direct
  schoonmaakt nadat de functie is
  afgelopen.

  12.5 Reinigingsherinnering
  Deze functie herinnert u eraan dat
  reiniging noodzakelijk is en dat u de
  volgende functie moet uitvoeren:
  Stoomreiniging Plus.
  U kunt de functie inschakelen/
  uitschakelen: Reinigingsherinnering in
  het menu: Basisinstellingen.

  12.6 De waterlade reinigen
  Verwijder de waterlade uit het apparaat.
  1. Verwijder de deksel van de
  waterlade. Til de deksel op
  overeenkomstig het uitsteeksel in de
  achterkant. • Page 60

  60

  www.electrolux.com

  de stomer en de voedselkwaliteit. Om dit
  te voorkomen moet de stoomgenerator
  van de kalkresten ontdaan worden.

  MA

  X

  Verwijder alle accessoires.
  Selecteer de functie in het menu:
  Reinigen. De gebruikersinterface zal u
  door de procedure leiden.
  2. Verwijder de golfbreker. Trek het van
  de ladebehuizing af totdat het eruit
  klikt.
  3. Was de onderdelen van de waterlade
  met uw handen. Gebruik leidingwater
  en zeep.
  Gebruik geen
  schuursponsjes. Plaats
  de waterlade niet in een
  vaatwasmachine.
  Zet de waterlade in elkaar na de
  onderdelen van de waterlade te hebben
  gereinigd.
  1. Klik de golfbreker terug. Duw deze in
  de ladebehuizing.
  2. Monteer de deksel. Klik eerst de
  voorkant in en duw het dan tegen de
  ladebehuizing.

  MA

  X

  MA
  X

  3. Schuif de waterlade in het apparaat.
  4. Duw de waterlade in de oven totdat
  hij vastklikt.

  12.7 Stoomgeneratiesysteem Ontkalken
  Als de stomer wordt gebruikt, ontstaat er
  door het kalkgehalte in het water
  binnenin een ophoping en afzetting van
  kalk. Dit kan een negatief effect hebben
  op de stoomkwaliteit, op de prestatie van

  De volledige procedure duurt ongeveer 2
  uur.
  Het lampje in deze functie is uit.
  1. Plaats de grill-/braadslede op het
  onderste ovenniveau.
  .
  2. Druk op
  3. Doe 250 ml van antikalkmiddel in de
  waterlade.
  4. Vul het resterende gedeelte van de
  waterlade tot het maximale niveau
  met water.
  5. Plaats de waterlade in het apparaat.
  6. Druk op
  .
  Dit activeert het eerste gedeelte van de
  procedure: Ontkalken.
  Dit gedeelte duurt ongeveer
  1 uur en 40 minuten.
  7. Na beëindiging van het eerste
  gedeelte moet de grill-/braadslede
  geleegd worden en weer op het
  eerste roosterstand worden
  geplaatst.
  8. Druk op
  .
  9. Vul de waterlade met vers water.
  Zorg dat er geen resten van
  schoonmaakmiddel in de waterlade
  achterblijven.
  10. Plaats de waterlade in het apparaat.
  .
  11. Druk op
  Dit activeert het tweede gedeelte van de
  procedure: Ontkalken. Dit spoelt de
  stoomgenerator.
  Dit gedeelte duurt ongeveer
  35 minuten.
  Verwijder de grill-/braadslede na
  beëindiging van de procedure. • Page 61

  NEDERLANDS

  Als de functie: Ontkalken
  niet op de juiste manier
  wordt uitgevoerd, toont het
  display een bericht om het te
  herhalen.
  Droog het apparaat met een droge doek
  als het vochtig en nat is. Laat het
  apparaat volledig uitdrogen met de deur
  geopend.

  12.10 De deur verwijderen en
  installeren
  U kunt de ovendeur en het interne
  glazen paneel verwijderen om het
  schoon te maken. Het aantal glasplaten
  verschilt per model.
  WAARSCHUWING!
  Wees voorzichtig bij het
  verwijderen van de deur uit
  het apparaat. De deur is
  zwaar.

  12.8 Ontkalkmelder
  Er zijn twee ontkalkmelders die u eraan
  herinneren de functie uit te voeren:
  Ontkalken. Deze melders worden iedere
  keer dat u uw apparaat uitzet
  geactiveerd.

  61

  1. Open de deur helemaal.
  2. Duw de klemhendels (A) volledig op
  de twee scharnieren.

  De zachtklinkende melder herinnert u en
  beveelt aan de antikalkcyclus uit te
  voeren.
  De hardklinkende melder verplicht u de
  ontkalking uit te voeren.
  Als u het apparaat niet
  ontkalkt bij het horen van de
  hardklinkende melder, kunt u
  de stoomfuncties niet
  gebruiken.
  U kunt de ontkalkmelder niet
  uitschakelen.

  12.9 Stoomgeneratiesysteem Spoelen
  Verwijder alle accessoires.
  Selecteer de functie in het menu:
  Reinigen. De gebruikersinterface zal u
  door de procedure leiden.
  De totale duur van de functie is ongeveer
  30 minuten.

  3. Sluit de ovendeur in de eerste
  openingsstand (in een hoek van
  ongeveer 70°).
  4. Pak de deur aan de zijkanten met
  beide handen vast en trek deze
  onder een opwaartse hoek weg van
  het apparaat.
  5. Plaats de ovendeur met de
  buitenkant omlaag op een zachte en
  egale ondergrond. Dit voorkomt
  krassen.
  6. Deurafdekking (B) aan de bovenkant
  van de deur aan beide kanten
  vastpakken en naar binnen drukken
  om de klemsluiting te ontgrendelen.

  Het lampje in deze functie is uit.

  2

  1. Plaats de bakplaat op het eerste
  ovenniveau.

  B

  2. Druk op
  .
  3. Vul de waterlade met vers water.
  4. Druk op

  .

  Verwijder de bakplaat na beëindiging van
  de procedure.

  A

  A

  1
  7. Trek de deur naar voren om hem te
  verwijderen.
  8. Houd de glasplaten aan de
  bovenkant vast en trek deze een
  voor een omhoog uit de geleiding. • Page 62

  62

  www.electrolux.com

  Het bovenste lampje
  1. Draai het afdekglas van de lamp naar
  rechts en verwijder het.

  9. Reinig de glasplaat met een sopje.
  Droog de glasplaat voorzichtig af.
  Als u de glasplaten en de ovendeur heeft
  schoongemaakt, plaatst u ze terug. Voer
  bovenstaande stappen uit in de
  omgekeerde volgorde. Plaats de kleinste
  glasplaat eerst, daarna de grotere
  glasplaten.

  12.11 Het lampje vervangen
  Leg een doek op de bodem van de
  binnenkant van het apparaat. Dit
  voorkomt schade aan het afdekglas en
  de ovenruimte.
  WAARSCHUWING!
  Gevaar voor elektrocutie!
  Maak de zekering los
  voordat u de lamp vervangt.
  De lamp en het afdekglas
  kunnen heet zijn.
  1. Schakel het apparaat uit.
  2. Verwijder de zekeringen in de
  zekeringenkast, of schakel de
  stroomonderbreker uit.

  2. Verwijder de metalen ring en reinig
  de glasafdekking.
  3. Vervang de lamp door een geschikte
  300 °C hittebestendige lamp.
  4. Monteer de metalen ring op de
  glasafdekking.
  5. Plaats het afdekglas terug.

  Het zijlampje
  1. Verwijder de linker inschuifrail om bij
  de lamp te komen.
  2. Gebruik een schroevendraaier met
  een aanhaalmoment van 20 om de
  afdekking te verwijderen.
  3. Verwijder en reinig het metalen frame
  en de afdichting.
  4. Vervang de lamp door een geschikte
  300 °C hittebestendige lamp.
  5. Installeer het metalen frame en de
  pakking. Draai de schroeven aan.
  6. De linker inschuifrails installeren.

  13. PROBLEEMOPLOSSING
  WAARSCHUWING!
  Raadpleeg de hoofdstukken
  Veiligheid.

  13.1 Problemen oplossen
  Probleem

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  U kunt de oven niet in‐
  schakelen of bedienen.

  De oven is niet aangeslo‐
  ten op een elektriciteitsnet
  of is niet goed geïnstal‐
  leerd.

  Controleer of de oven
  goed is aangesloten op het
  elektriciteitsnet (zie het
  aansluitdiagram indien be‐
  schikbaar).

  De oven wordt niet warm.

  De oven is uitgeschakeld.

  Schakel de oven in. • Page 63

  NEDERLANDS

  63

  Probleem

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  De oven wordt niet warm.

  De klok is niet ingesteld.

  Stel de klok in.

  De oven wordt niet warm.

  De benodigde kookstan‐
  den zijn niet ingesteld.

  Zorg ervoor dat de instel‐
  lingen juist zijn.

  De oven wordt niet warm.

  De automatische uitscha‐
  keling is actief.

  Raadpleeg "Automatisch
  uitschakelen".

  De oven wordt niet warm.

  Het kinderbeveiliging is ge‐ Raadpleeg "Gebruik van
  activeerd.
  het kinderbeveiliging".

  De oven wordt niet warm.

  De deur is niet goed geslo‐ Sluit de deur volledig.
  ten.

  De oven wordt niet warm.

  De zekering is doorgesla‐
  gen.

  Controleer of de zekering
  de oorzaak van de storing
  is. Als de zekeringen keer
  op keer doorslaan, neemt
  u contact op met een er‐
  kende installateur.

  Het lampje brandt niet.

  Het lampje is stuk.

  Vervang het lampje.

  Op het display verschijnt
  F111.

  De stekker van de vlees‐
  Steek de stekker van de
  thermometer is niet goed
  vleesthermometer zo ver
  in de aansluiting gestoken. mogelijk in het stopcontact.

  Het display toont een fout‐
  code die niet in deze tabel
  staat.

  Er is een elektrische fout.

  Schakel de oven uit via
  de huiszekering of de
  veiligheidsschakelaar in
  de zekeringkast en
  schakel deze weer in.
  Neem contact op met
  de klantenservice wan‐
  neer de foutcode op‐
  nieuw wordt weergege‐
  ven.

  Stoom en condens slaan
  Het gerecht heeft te lang in Laat gerechten na het be‐
  neer op de gerechten en in de oven gestaan.
  reiden niet langer dan 15 de ovenruimte.
  20 minuten in de oven
  staan.
  De waterlade blijft niet in
  het apparaat na plaatsing.

  U heeft de deksel van de
  waterlade niet goed ge‐
  plaatst.

  U heeft de deksel van de
  waterlade goed geplaatst.

  Er komt water uit de water‐ U heeft de deksel van de
  lade nadat u het in het ap‐ waterlade niet goed ge‐
  paraat plaatst of draagt.
  plaatst.

  U heeft de deksel van de
  waterlade goed geplaatst.

  Er komt water uit de water‐ U heeft de golfbreker niet
  lade nadat u het in het ap‐ goed gemonteerd.
  paraat plaatst of draagt.

  Monteer de golfbreker
  goed in de waterlade. • Page 64

  64

  www.electrolux.com

  Probleem

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  De waterlade blijft niet in
  het apparaat nadat u de
  deksel erop plaatsing.

  U heeft de waterlade niet
  helemaal ingedrukt.

  Plaats de waterlade hele‐
  maal in het apparaat tot
  aan het einde.

  De waterlade is moeilijk te
  reinigen.

  U heeft de deksel en de
  golfbreker niet verwijderd.

  Zie "De waterlade reini‐
  gen".

  De ontkalkprocedure wordt Er is een stroomstoring ge‐ Herhaal de procedure.
  onderbroken voordat het is weest.
  afgelopen.
  De ontkalkprocedure wordt De functie is door de ge‐
  onderbroken voordat het is bruiker gestopt.
  afgelopen.

  Herhaal de procedure.

  De grill-/bakplaat bevat na
  de ontkalkprocedure geen
  water.

  Controleer of er ontkal‐
  kingsmiddel / water in de
  waterlade zit.
  Herhaal de procedure.

  U heeft de waterlade niet
  tot het maximale niveau
  gevuld.

  Er ligt vies water op de bo‐ De grill-/bakplaat bevindt
  dem van de ruimte na de
  zich op het verkeerde
  ontkalkcyclus.
  ovenniveau.

  Verwijder het restwater en
  het ontkalkingsmiddel van
  de bodem van de oven.
  Plaats de grill-/braadslede
  op het onderste ovenni‐
  veau.

  De reinigingsfunctie wordt Er is een stroomstoring ge‐ Herhaal de procedure.
  onderbroken voordat het is weest.
  afgelopen.
  De reinigingsfunctie wordt De functie is door de ge‐
  onderbroken voordat het is bruiker gestopt.
  afgelopen.

  Herhaal de procedure.

  Er ligt te veel water op de
  bodem van de ruimte na
  de reinigingsfunctie.

  Bedek alle onderdelen van
  de ovenruimte met een
  dunne laag schoonmaak‐
  middel. Spray het schoon‐
  maakmiddel gelijkmatig.

  U heeft te veel schoon‐
  maakmiddel in het appa‐
  raat gespoten voor active‐
  ring van de schoonmaak‐
  cyclus.

  Er is geen goed resultaat
  De initiële temperatuur van Herhaal de cyclus. Laat de
  na de reinigingsprocedure. de stoomreinigingsfunctie cyclus lopen als het appa‐
  in de binnenkant van de
  raat is afgekoeld.
  oven was te hoog.
  Er is geen goed resultaat
  U hebt de zijroosters niet
  Verwijder de zijroosters uit
  na de reinigingsprocedure. verwijderd voor het starten het apparaat en herhaal de
  van de reinigingsprocedu‐ functie.
  re. Deze kunnen de warm‐
  te overbrengen op de wan‐
  den waardoor de presta‐
  ties afnemen. • Page 65

  NEDERLANDS

  Probleem

  Mogelijke oorzaak

  65

  Oplossing

  Er is geen goed resultaat
  U hebt de accessoires niet Verwijder de accessoires
  na de reinigingsprocedure. verwijderd voor het starten uit het apparaat en herhaal
  van de reinigingsprocedu‐ de functie.
  re. Deze kunnen de stoom‐
  cyclus beïnvloeden waar‐
  door de prestaties afne‐
  men.

  13.2 Onderhoudgegevens
  Als u niet zelf het probleem kunt
  verhelpen, neem dan contact op met uw
  verkoper of de serviceafdeling.

  Het typeplaatje bevindt zich voor aan de
  binnenkant van het apparaat. Verwijder
  het typeplaatje niet uit de ovenruimte.

  De contactgegevens van het
  servicecentrum staan op het typeplaatje.
  Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:
  Model (MOD.)

  .........................................

  Productnummer (PNC)

  .........................................

  Serienummer (S.N.)

  .........................................

  14. ENERGIEZUINIGHEID
  14.1 Productkaart en informatie volgens EU 65-66/2014
  Naam leverancier

  Electrolux

  Modelidentificatie

  EOB9851VAX

  Energie-efficiëntie Index

  81.2

  Energie-efficiëntieklasse

  A+

  Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand
  boven + onderwarmte

  0.89 kWh/cyclus

  Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand
  hetelucht

  0.69 kWh/cyclus

  Aantal ruimten

  1

  Warmtebron

  Electriciteit

  Volume

  71 l

  Soort oven

  Inbouwoven

  Massa

  44.0 kg

  EN 60350-1 - Elektrische huishoudelijke
  kookapparaten - deel 1: Range-ovens,

  ovens, stoomovens en grills - Methoden
  voor prestatiemeting. • Page 66

  66

  www.electrolux.com

  14.2 Energie besparen

  langer is dan 30 minuten, de
  verwarmingselementen automatisch 10%
  eerder uitgeschakeld.

  Dit apparaat bevat functies
  die u helpen energie te
  besparen tijdens het
  dagelijks koken.

  De lamp en ventilator blijven wel werken.

  Algemene tips
  Zorg ervoor dat de ovendeur goed is
  gesloten als het apparaat werkt en houd
  de deur tijdens de bereiding zo veel
  mogelijk gesloten.
  Gebruik metalen schalen om meer
  energie te besparen.
  Indien mogelijk de oven niet
  voorverwarmen voordat u er voedsel in
  plaatst.
  Verlaag bij een bereidingsduur langer
  dan 30 minuten de oventemperatuur met
  minimaal 3 - 10 minuten, afhankelijk van
  de bereidingsduur voordat de kooktijd
  verstrijkt. De restwarmte in de oven zorgt
  ervoor dat het gerecht wordt voltooid.
  U kunt de restwarmte gebruiken om
  andere maaltijden op te warmen.
  Bereiding met hete lucht
  Gebruik indien mogelijk de
  bereidingsfuncties met hete lucht om
  energie te besparen.

  Eten warm houden
  Kies de laagst mogelijke
  temperatuurinstelling om de restwarmte
  te gebruiken en een maaltijd warm te
  houden. Het display toont de
  restwarmteaanduiding of -temperatuur.
  Koken met de verlichting
  uitgeschakeld
  Deactiveer de verlichting tijdens de
  bereiding en activeer ze enkel indien
  nodig.
  Multi hetelucht (vochtig)
  Functie is ontworpen om tijdens de
  bereiding energie te besparen. Het
  functioneert op zodanige wijze dat de
  temperatuur in de ovenruimte tijdens een
  kookcyclus kan verschillen van de
  temperatuur die staat aangegeven op het
  display. Kooktijden kunnen verschillend
  zijn van de kooktijden in andere
  programma's.
  Wanneer u Multi hetelucht (vochtig)
  gebruikt, gaat het lampje na 30
  seconden automatisch uit.

  Restwarmte
  Bij sommige ovenfuncties worden, als
  een programma met selectie Duur of
  Eindtijd in werking is en de bereidingstijd

  U kunt het lampje weer aandoen maar
  deze handeling zal de verwachte
  energiebesparing verminderen.

  15. MILIEUBESCHERMING
  Recycle de materialen met het symbool
  . Gooi de verpakking in een geschikte
  verzamelcontainer om het te recyclen.
  Help om het milieu en de
  volksgezondheid te beschermen en
  recycle het afval van elektrische en
  elektronische apparaten. Gooi apparaten

  *

  gemarkeerd met het symbool niet weg
  met het huishoudelijk afval. Breng het
  product naar het milieustation bij u in de
  buurt of neem contact op met de
  gemeente. • Page 67

  NEDERLANDS

  67 • Page 68

  867325455-B-362016

  www.electrolux.com/shop


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Electrolux EOB9851VAX wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Electrolux EOB9851VAX in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,93 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Electrolux EOB9851VAX

Electrolux EOB9851VAX Bedienungsanleitung - Deutsch - 72 seiten

Electrolux EOB9851VAX Bedienungsanleitung - Englisch - 68 seiten

Electrolux EOB9851VAX Bedienungsanleitung - Französisch - 72 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info