447019
6
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
Minä allekirjoittanut M. Bowden of Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Varmistaa, että
laite:-
Luokitus...........Sähkökäyttöinen nurmikonsiistijä
Merkki............. Electrolux Outdoor Products
Vastaa direktiivin 2000/14/ETY vaatimuksia.
Minä allekirjoittanut M. Bowden, Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, vahvistan, että
yllä mainitun tuotteen näytekappale on tarkastettu
käyttäen EU-direktiiviä 81/1051/ETY viitteenä. Suurin
A-painotettu käyttäjän kohdalla mitattu äänenpaineen
taso puolikaiuttomassa huoneessa käyttäjän tasolla
oli seuraava:-
Minä allekirjoittanut M. Bowden, Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, vahvistan, että
yllä mainitun tuotteen näytekappale on tarkastettu
käyttäen ISO 5349 -standardia viitteenä. Suurin pain-
otettu käsivarsitärinä käyttäjän käden kohdalla oli
seuraava:-
Leikkauslaitteen tyyppi.................. Leikkuusiima
Sarjan Tunnus............................... Katso Tuotteen Arvokilpeä
Yhdenmukaisuusarviointi..............ANNEX VI
Tiedotusosapuoli............................ I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Muut direktiivit................................. 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
sekä standardeja............................EN786, IEC60335-1, IEC60335-2-91, EN61000-3-2,
EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2
Tyyppi.............................................................................................A
Leikkausleveys...............................................................................B
Leikkauslaitteet pyörimisnopeus.................................................... C
Taattu luotettava tehontaso........................................................... D
Mitattu luotettava tehontaso...........................................................E
Taso .............................................................................................. F
Arvo................................................................................................G
Paino..............................................................................................H
EC VAATIMUSTENMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Jag, undertecknad M. Bowden of Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Intyga att pro-
dukten:-
Kategori......... Elektrisk kantklippare
Tillverkare......Electrolux Outdoor Products
överensstämmer med specifikationerna i direktiv
2000/14/EEC
Jag, undertecknad M. Bowden, Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co Durham, DL5 6UP, betygar att ett
exemplar av ovan nämnda produkt har testats med
bestämmelse 81/1051/EEC som riktlinje. Det maxi-
mala A-vägda ljudtrycknivån som uppmättes vid kör-
platsen under förhållanden i en frifälts halvt ekofri
kammare var:-
Jag, undertecknad M. Bowden, Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co Durham, DL5 6UP, betygar att ett
exemplar av ovan nämnda produkt har testats med
bestämmelse ISO 5349 som riktlinje. Det maximala
vägda kvadratiska medelvärdet för vibration som
uppmätts vid förarens handläge var::-
Typ av klippanordning................... Srtråd
Identifiering av serie....................... Se Produktidentifieringsetikett
Metod för bedömning av överensstämmelse............ANNEX VI
Notifierat organ............................... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Andra direktiv.................................. 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
samt följande standarder.............. EN786, IEC60335-1, IEC60335-2-91, EN61000-3-2,
EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2
Typ................................................................................................. A
Klippbredd..................................................................................... B
Varvtal på klippanordning.............................................................. C
Garanterad ljudnivå på motor........................................................ D
Uppmätt ljudnivå på motor.............................................................E
Nivå................................................................................................F
Vårde..............................................................................................G
Vikt................................................................................................. H
EC FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Undertegnede, M. Bowden of Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Kontrollér, at
produktet:-
Kategori.......... Elektrisk græstrimmer
Fabrikat...........Electrolux Outdoor Products
over holder specifikationerne i direktivet
2000/14/EØF
Undertegnede, M. Bowden, Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, attesterer herved,
at en prøve af ovenstående produkt er blevet testet,
idet direktiv 81/1051/EØF er blevet anvendt som
vejledning. Det maksimale A-vægtede lydtryk-
sniveau, som er blevet målt på brugerpositionen i et
frifeltshalvlyddødt rum var:-
Undertegnede, M. Bowden, Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, attesterer herved,
at en prøve af ovenstående produkt er blevet testet,
idet ISO 5349 er blevet benyttet som vejledning. Den
maksimale vægtede effektivværdi for vibration som
er blevet registreret ved brugerens håndposition var:-
Type klippeenhed..................Klippetråd
Identifikation af serie............. Se Produktmærkat
Fremgangsmåde til vurdering af overensstemmelse.......ANNEX VI
Underrettet organ.................. I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Andre direktiver..................... 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
og standarderne....................EN786, IEC60335-1, IEC60335-2-91, EN61000-
3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2
Type............................................................................................... A
Klippebredde..................................................................................B
Klippeenhedens rotationshastighed...............................................C
Garanteret lydeffektniveau.............................................................D
Målt lydeffektniveau....................................................................... E
Niveau............................................................................................F
Værdi .............................................................................................G
Vægt ..............................................................................................H
EC OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
El abajo firmante M. Bowden of Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certifico que el
product:-
Categoría..... Cortadora de césped eléctrica
Marca........... Electrolux Outdoor Products
Está conforme con las especificaciones de la
Directiva 2000/14/EEC
El abajo firmante M. Bowden, Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP. Certifico que ha
sido probada una muestra del producto anterior-
mente mencionado utilizando la directiva
81/1051/EEC como guía. El máximo nivel de pre-
sión de sonido ponderado A registrado en la posición
del operario bajo condiciones de cámara anecóica
de semi campo fue de:-
El abajo firmante M. Bowden, Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP. Certifico que ha
sido probada una muestra del producto anterior-
mente mencionado utilizando como guía ISO 5349.
El valor máximo ponderado de la media de la raíz
cuadrada de la vibración registrada en la posición de
la mano del operario fue de-
Tipo de dispositivo de corte..........Cordón de corte
Identificación de la serie................Ver Etiqueta de Identificación Del Producto
Procedimiento de evaluación de conformidad....ANNEX VI
Organismo notificado.................... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Otras directivas.............................. 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
y con las normativas..................... EN786, IEC60335-1, IEC60335-2-91, EN61000-3-2,
EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2
Tipo................................................................................................ A
Anchura de corte............................................................................B
Velocidad de rotación del dispositivo de corte.............................. C
Nivel de potencia sonora garantizado........................................... D
Nivel de potencia sonora medido.................................................. E
Nivel............................................................................................... F
Valor.............................................................................................. G
Peso.............................................................................................. H
EC DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Eu, abaixo assinado, M. Bowden of Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham. DL5 6UP. Certifique que o produto:-
Categoria.......Máquina de Cortar Relva
(Trimmer) Eléctrica
Marca.............Electrolux Outdoor Products
Está em conformidade com a Directiva 2000/14/CEE
Eu, abaixo assinado, M. Bowden, Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, Certifico que
uma amostra do produto acima foi testada tendo
como guia a directiva 81/1051/CEE. O valor máximo
da média pesada A do nível de pressão do som reg-
istado na posição do operador, em condições de
câmara semi-anecóica de campo livre foi:-
Eu, abaixo assinado, M. Bowden, Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, Certifico que
uma amostra do produto acima foi testada tendo
como guia a norma ISO 5349. O valor máximo da
média quadrática pesada da vibração registado na
posição da mão do operador foi:-
Tipo de Dispositivo de Corte........ Linha de Corte
Identificação da série.....................Consulte a Etiqueta de
Especificações do Produto
Procedimento de Avaliação de Conformidade.....ANNEX VI
Órgão Notificado............................ I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Outras Directivas............................98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
e com as normas...........................EN786, IEC60335-1, IEC60335-2-91, EN61000-3-2,
EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2
Tipo ............................................................................................... A
Largura de Corte............................................................................B
Velocidade de Rotação do Dispositivo de Corte........................... C
Nível de Intensidade de Som Garantido........................................D
Nível de Intensidade de Som Medido............................................E
Nível............................................................................................... F
Valor............................................................................................... G
Peso...............................................................................................H
EC DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
6

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für ELECTROLUX FLYMO PARTNER McCULLOCH POWERTRIM 500 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info