447044
14
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
NEDERLANDS - 10
VELTECHNIEK (fig.10)
Om de controle over de vallende boom te verzekeren
moeten de volgende sneden worden uitgevoerd:
De valkerf, die het eerst moet worden gemaakt en
dient om de valrichting van de boom te bepalen:
maak eerst de BOVENSNEDE van de valkerf aan de
kant waarnaar de boom moet vallen. Blijf rechts van
de boom en zaag met getrokken ketting; maak
vervolgens de ONDERSNEDE van de valkerf, die op
hetzelfde punt moet eindigen als de bovensnede. De
diepte van de valkerf moet 1/4 van de stamdiameter
bedragen, met een hoek tussen de boven- en
ondersnede van tenminste 45°. Het ontmoetingspunt
tussen de twee sneden wordt “valkerflijn” genoemd.
Deze lijn moet perfect horizontaal zijn en een rechte
hoek (90°) vormen met de valrichting.
De velsnede, die het doel heeft de boom te doen
vallen, moet op 3-5 cm boven het ondervlak van de
valkerf worden gemaakt, en moet eindigen op een
afstand van de valkerf die overeenkomt met 1/10 van
de stamdiameter. Blijf links van de boom en zaag met
getrokken ketting, met gebruik van de veltand.
Controleer of de boom zich niet in een andere richting
beweegt dan de beoogde valrichting. Steek zodra dit
mogelijk is een wig in de zaagsnede. Het ongezaagde
stuk van de stam wordt scharnierpunt genoemd, en
dient om de valrichting van de boom te sturen. Als het
scharnierpunt te klein is, niet recht is of geheel is
doorgezaagd, is het niet meer mogelijk de vallende
boom te sturen (zeer gevaarlijk!). Daarom moeten de
diverse sneden met grote precisie worden uitgevoerd.
Wanneer de zaagsneden zijn voltooid, begint de
boom te vallen en kan eventueel worden geholpen
met een wig of velhevel.
Onttakken
Wanneer de boom is geveld moet de stam van zijn
takken worden ontdaan. Onderschat dit werk niet,
want de meeste ongelukken als gevolg van terugslag
vinden juist in deze fase plaats. Let dus goed op de
positie van de neus van het zwaard tijdens het zagen
en werk aan de linkerkant van de stam.
I. ECOLOGISCHE INFORMATIE
In dit hoofdstuk vindt u nuttige informatie voor het behoud van de ecologische kenmerken die in de
ontwikkelingsfase van de machine werden vastgesteld, een correct gebruik van de machine en de verwerking
van de olie.
ONTWERP
In de ontwerpfase werd onderzoek gedaan naar een motor met een beperkt verbruik en lage geluidsemissie.
GEBRUIK VAN DE MACHINE
De werkzaamheden voor het vullen van de olietank moeten zo worden uitgevoerd dat geen lozing van de
kettingolie in het milieu wordt veroorzaakt.
LANGE PERIODES VAN STILSTAND
Maak de olietank altijd leeg in geval van langdurige opslagperiodes.
SLOOP
Voorkom lozing in het milieu van de afgedankte machine; lever hem in bij de aangewezen instellingen voor
afvalverwerking volgens de geldende wettelijke voorschriften.
14

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Electrolux P1840 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info