750128
1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
Handleiding
Elnagh Baron 26 G .
Beste Huurder,
Elke camper heeft zijn eigen specificatie ook deze camper.
Daarom hebben wij deze handleiding opgesteld om u vertrouwd te maken met de
instrumenten in deze camper..
Hoe rijd u met een motorhome?
De meeste motorhomes hebben een maximaal toegelaten massa van minder dan 3,5 ton. In
dat geval volstaat een rijbewijs B, anders is er een van categorie C nodig.
Met een motorhome rijden, vraagt wel een aantal specifieke aandachtspunten. Het zijn
vooral de afmetingen waar je rekening mee moet houden. Met een breedte van zo'n 2,35m en
een lengte van 6 tot 7,5m is een motorhome veel groter dan een auto. Wees dus voorzichtig!!!
Parkeren is ook niet zo evident. Je doet er goed aan voor je definitief vertrekt
toertjes te maken en manoeuvres uit te voeren op een groot parkeerterrein.
Wees op uw hoede als u een tankstation binnenrijdt. Met een hoogte van ongeveer 3,3 meter
(type Alkoof) kan u met een motorhome onder zowat elke viaduct rijden die hoger is dan 3,4
meter. Kleine plaatselijke tankstations kunnen een probleem zijn door te lage daken.
Daardoor worden elk jaar een aantal bestuurders door verrast. De schade is dan meestal ook
Dramatisch te noemen.
Ter herinnering: op de dag van het binnenleveren van de motorhome voor 10.00 uur
Index :
1. Openmaken van de inkomdeur
2. Openmaken van een kastje
3. Openmaken van een kastje met drukknop
4. Koolstof monoxide alarm en brandblusapparaat
5. Uitleg instrumenten paneel boven inkom deur.
6. Uitleg thermostaat verwarming en boiler.
7. Uitleg Koelkast
8. 220 V omvormer
9. TV en DVD
10. Toiletcassette verversen.
11. Zekeringen camper ruimte
12. Bandenspanning van de camper
13. Opmaken van het 3e bed ( eettafel )
14. Afsluiten cabine met doek
15. Afsluiten cabine met veiligheidsslot.
16. Afsluiten woongedeelte en garage met veiligheidsslot.
17. Aflaten van de vuilwatertank.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Elnagh Baron 26 G wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info