Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/22
Nächste Seite
31 32
TR
TR
TR
TR
KULLANIM KLAVUZU
HM211
MÝKSER SETÝ
Sayýn Müþterimiz;
Lütfen, yanlýþ kullanýmdan doðacak hasarlarý önlemek için, aygýtý þehir þebekesine baðlamadan önce, tüm “Kullaným
Talimatname”sini dikkatlice okuyunuz. Lütfen, güvenlik bilgilerine azami dikkat gösteriniz. Eðer aleti, 3. kiþilerin
kullanýmýna verirseniz, “Kullaným Talimatname”sini de o kiþiye veriniz.
MONTAJ
1. Kulp
2. TURBO düðmesi
3. Hýz ayar tuþu + EJECT ayar tuþu
4. Motor ünitesi
5. Çýrpma ya da hamur kancasý takma yeri
6. Güç kablosu ve fiþi
7. El mikseri
8. Hamur kancasý
GUVENLIK BILGISI
Yanlýþ veya hatalý kullaným alete zarar verebilir yada kullanýcýnýn yaralanmasýna yol açabilir.
Aleti, kullaným amacý dýþýnda kullanmayýnýz. Yanlýþ veya hatalý kullanýmdan doðacak olasý hasarlardan sorumluluk
alýnmaz.
Aleti, prize takmadan önce, aletin gereksindiði ve þebekenizin voltaj uyumunu kontrol edin.
Aleti, prize takýlý olduðu halde, su veya baþka býr sývýnýn içine koymayýn. Kazara aletin suyun içine düþmesi
durumunda, derhal prizden çekin ve bir uzmana kontrol ettirmeden bir daha kullanmayýn. Dikkatsizlik ölümcül
elektrik þokuna sebeb olabilir!
Aletin iç bölümlerini koruyan kapaðý açmaya çalýþmayýnýz.
Aletin iç bölümlerini koruyan kapaðýn içine yabancý cisim atmayýnýz.
Aleti, ýslak elle, ýslak zeminde ya da aletin kendisi ýslakken kullanmayýnýz.
Islak ve nemli elle alete dokunmayýnýz.
Fiþ ve kabloyu olasý bir hasara karþý sýklýkla kontrol ediniz. Eðer fiþ veya kablo hasar görmüþ ise, üreticiden yada
bir uzmandan yardým isteyerek yenisi ile deðiþtiriniz.
Düþürme sonucu, aletin kendisi yada fiþ veya kablo hasar görmüþ ise kullanmayýnýz. Hasar durumunda aleti, bir
elektrikçiye götürerek kontrol ettiriniz, eðer gerekliyse tamir ettiriniz.
Aleti kendiniz tamir etmeye çalýþmayýnýz. Elektrik þokuna maruz kalabilirsiniz.
Aletin kablosunu keskin kenarý olan eþyalardan, sýcak objelerden ve çýplak ateþten uzak tutunuz. Fiþi prizden
çekerken, plastik korumalý fiþ soketini kullanýnýz.
Daha fazla koruma için; evizin elektrik tesisatýnda devre kesici kullanýn. Bunun için bir elektrikçiye danýþý!
Alet kullanýmdayken, kablo ve ya uzatma kablosunun kazara yerinden çýkmayacaðýndan veya birinin ona
takýlmayacaðýndan emin olun.
Uzatma kablosu, aletinizin güç tüketim deðerleriyle uyumlu olmalýdýr, aksi takdirde kablolarda yada prizde aþýrý
ýsýnma olabilir.
Bu alet ticari kullanýma ya da açýk hava kullanýmýna uygun deðildir.
Alet kullanýmdayken, refakatsiz býrakmayýn.
Çocuklar, elektrikli aletlerin yanlýþ kullanýmýndan doðacak zararlarý anlayamazlar. Bu yüzden sizin denetiminiz
olmaksýzýn bu aletleri kullanmalarýna izin vermeyin.
Aleti kullanmadýðýnýz zamanlarda fiþten çekiniz ve her defasýnda temizleyiniz.
Tehlike! Alet kullanýmda deðil ama prize takýlýyken içinde düþük miktarda voltaj barýndýrmaktadýr.
Aleti prizden çekmeden önce, kapatýnýz.
Aleti kablosundan tutarak taþýmayýnýz
ÖZEL KORUMA TAVSÝYELERÝ
Araca dâhil olmayan herhangi bir aksesuarý kullanmayýn.
Bunu depolamadan önce araca yeteri kadar uygun zaman verin.
Motor ünitesini suya, hamura ya da diðer sývýlara batýrmayýnýz.
Tehlikeli elektrik!
Aracý piþirme yüzeyinin üstünde ya da açýk ateþte asla kullanmayýn.
Yaralanmaya dikkat: Dönen mikserin ya da hamur kancasýnýn içine asla elinizi uzatmayýn!
Araç kullanýmdayken elbiselerinizi, saçýnýzý, güç kablosunu ve piþirme malzemelerini koruyunuz, mikser ve hamur
kancalarýnýn temizliðine dikkat ediniz.
Herhangi bir aksesuarý deðiþtirmeyi istiyorsanýz ilk önce daima aracý kapalý tutmalýsýnýz.
Araç kullanýldýðý zaman maksimum bir süre olan 3 dakika, üstesinden gelemeyebilir. Aracý kullanmaya devam
etmek istiyorsanýz, en azýndan 10 dakika soðumasýna izin veriniz.
Çok kalýn karýþýmlar karýþtýrýldýðýnda, motor önemli þekilde zorlanýr.
Hiçbir koþul altýnda döner parçanýn içerisine çatallarý, býçaklarý ve benzeri nesneleri yerleþtirmeyiniz.
ÝLK KULLANIMDAN ÖNCE
Bütün paketteki materyalleri çýkartýnýz.
•“BAKIM VE KORUMA” da anlatýldýðý gibi cihazý temizleyiniz.
ÝÞLEM
El mikseri:Mikser (7) yumurtanýn aký, krema, kek hamuru, püre, etli malzeme, puding, elma sosu, vs.nin karýþýmý
için uygundur.
Hamur çengeli: Hamur çengeli (8) maya hamuru gibi aðýr ya da kalýn hamur karýþýmlarý için uygundur.
El mikseri ya da elle karýþtýrma:Bir elinizle mikseri tutun ve karýþtýrýcýyý (7) ya da hamur kancalarýný (8) aracýn
en üst tarafýndaki demirlemeye (5) baðlayýnýz: Karýþtýrýcý (7) ya da hamur kancalarýnýn sonunda (8) aracýn
açýklýðýna týklamalýsýnýz. Karýþtýrýcýya (7) ya da hamur çengellerine (8) týk sesini duyuncaya kadar basýnýz.
Not: Hamur çengellerini (8) kullandýðýnýzda, metal plakalý çengel daha geniþ demirlemeye (5) ilave edilmelidir.
Hýz ayar tuþunu (3) 0’a ayarlayýnýz.
Elektrik fiþini (6) uygun prize takýn.
Çýrpýcý (7) ya da hamur kancalarý (8) kabýnda karýþtýrýn.
Hýz ayarlama tuþunu (3), döndürerek cihazý açýn. Çýrpýcý (7) ya da hamur kancasý (8) eðilecek. 1 hýzýyla baþlayýn,
büyük miktarda çevirmekten kaçýnýn. Ýlk olarak içindekileri karýþtýrdýktan sonra, hýzý hýz ayarlama (3) tuþunu 2–5
arasýnda arttýrarak ayarlayabilirsiniz.
Hýz El mikseri/hamur kancasý
Seviye 0 Cihaz kapalý
Seviye 1 Sývýlarý karýþtýrma
Seviye 2 Çorba, sos ve puding
Seviye 3 Yað, þeker karýþtýrma, hemen hamur, hafif hamur
Seviye 4 & 5 Yumurta, ekþi hamur krema, patates ezmesi, kýsa kabuk ve et
Zor karýþýmlarý karýþtýrmak için, TURBO (2) tuþuna basýnýz. Motor þimdi ekstra hýzlý dönecektir. Tuþu serbest
býraktýðýnýzda cihazýn hýz ayarlama tuþu tekrar eski seviyesine gelecektir. Bu fonksiyonu bir dakikadan fazla uzun
kullanmayýn!
Karýþtýrma iþlemi bittikten sonra hýz ayar tuþunu(3) 0’a ayarlayýn.
Çýrpma (7) ya da hamur kancasýný (8) durdurma tamamlanmýþ hale gelir. Sonra mikseri karýþtýrma kabýndan
çýkarabilirsiniz ve fiþi (6) çekebilirsiniz.
Çýrpýcý (7) ve hamur kancasý (8) cihazýn EJECT (3) tuþuna basarak çýkarabilirsiniz (hýz ayarýný 0’a ayarladýktan
sonra). Hýz kontrolünü (3) mutlaka 0’a ayarlamalýsýnýz.
1
2
3
4
78
5 6
Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine
17

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Elta hm 211 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Elta hm 211 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,65 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info