Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/22
Nächste Seite
35 36
R
R
O
O
R
R
O
O
INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE SPECIFICE
Nu utilizaţi accesorii ce n-au fost cumpărate împreună cu dispozitivul.
Lăsaţi mixerul să se răceasca bine înainte de a-l depozita.
Nu scufundaţi motorul in apă, aluat sau alte lichide.
Pericol de şoc electric!
Nu folosiţi mixerul pe aragazuri electrice sau pe foc deschis.
Pericol de leziuni corporale: Nu atingeţi spirala pentru aluat sau biterul în mişcare!
Atunci cind spirala sau biterul e în mişcare, aveţi grijă ca hainele şi parul dumneavoastră, cablul electric şi
uneltele de bucătărie să fie destul de departe de ele.
Întotdeauna stingeţi dispozitivul înainte de a schimba un accesoriu.
Nu folositi dispozitivul mai mult de 3 minute în continuu. Daca doriţi să continuaţi utilizarea dispozitivului, lăsaţi-l să
se răcească pentru 10 minute şi apoi continuaţi.
Motorul e foarte solicitat atunci cînd bate un amestec de densitate înaltă.
Nici întrun caz nu întroduceţi furculiţe, cuţite sau alte obiecte de felul ăsta în dispozitiv în timp ce el funcţionează
ÎNAINTE DE PRIMA FOLOSIRE
Scoateţi ambalajul
Curăţaţi dispozitivul înainte de prima folosire (vezi ÎNGRIJIRE
Ş
I ÎNTREŢINERE).
FUNC
Ţ
IONARE
Lopăţele: Lopăţelele (7) e potrivit pentru a bate albuşul, smîntîna, aluatul pentru torte, piureuri, carne tocată,
budincă, sos de mere ş.a.
Spirala pentru aluat: Spirala pentru aluat (8) e potrivită pentru a mixa aluaturi dense şi grele e.g. aluatul
fermentat.
Bătutul sau mixarea: ţineţi mixerul într-o mînă şi ataşaţi Lopăţelele (7) sau spirala (8) la fixatoare (5) în partea
de jos a dispozitivului. Capătul lopăţelelelor (7) sau a spiralei (8) trebuie să se potrivească cu un clic în
deschizăturile dispozitivului. Împinge lopăţelele (7) sau spirala în dispozitiv pînă auziţi un clic.
Notă: atunci cînd folosiţi spirala (8) spirala cu plăcile metalice trebuie întrodusă în fixatorul mai mare (5)!
Setaţi butonul de viteze (3) în poziţia 0.
Conectaţi fişa (6) la o priza potrivită.
Plasaţi lopăţelele (7) sau spirala (8) în mixer.
Folosind butonul de viteze (3), porniţi dispozitivul. Lopăţelele (7) sau spirala (8) se vor învîrti. Începeţi cu viteza
1, pentru a nu împroşca amestecul. Dupa ce ingredientele sau amestecat puţin, puteţi să schimbaţi la viteze mai
înalte, de la 2 - 5, folosind butonul de viteze (3). Viteza poate fi schimbată în orice clipă.
Viteza Lopăţelele / spirala
Nivelul 0 închis
Nivelul 1 Mixează lichidele
Nivelul 2 Supe, sosuri şi budinci.
Nivelul 3 Amestecuri de unt şi zahăr, aluat obişnuit, aluaturi uşoare.
Nivelul 4 & 5 Ouă, aluat fermentat, smîntînă, piure de cartofi, aluat fraged, carne tocată.
Pentru a mixa un amestec greoi, apăsaţi butonul TURBO (2). Motorul acum va lucra extra repede. Atunci cînd
veţi întrerupe apăsarea pe buton, dispozitivul automat va reveni la nivelul precedent. Nu folosiţi această funcţie
mai mult de o minută!
Pentru a opri procesul de mixare, setaţi butonul de viteză (3) în poziţia 0.
Aşteptaţi pîna lopăţelele (7) sau spirala (8) se vor opri complet. Pe urmă puteţi să scoateţi mixerul din
amestec şi să scoateţi fişa (6) din priză.
Lopăţelele (7) şi spirala (8) pot fi scoase din dispozitiv apăsînd butonul EJECT (3). Butonul de viteză (3) trebuie
setat în poziţia 0.
ÎNGRIJIRE
Ş
I ÎNTRE
Ţ
INERE
Citiţi de asemenea Instrucţiuni de Securitate.
Scoateţi din priză înainte de a curăţa.
Lăsaţi dispozitivul să se răcească bine înainte de a curăţa.
Pentru a curăţa compartimentul motor (4), folosiţi apă, detergent şi o stofă umedă. Atunci cînd terminaţi, uscaţi
bine mixerul.
Scoateţi lopăţelele (7) si spirala (8) înainte de a curăţa. După utilizare curăţaţi cu apa fierbinte şi cu un detergent
uşor. Ele pot fi curăţate şi în maşina de spălat vesela.
Nu folosiţi substanţe chimice agresive, benzen, solvenţi ,stofe prelucrate chimic şi alte obiecte de felul ăsta. Ele
ar putea deteriora corpul mixerului.
DATE TEHNICE
Voltaj : 230 V~ 50Hz
Putere de alimentare : 300 Watt
INSTRUCŢIUNI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
La terminarea duratei de utilizare, acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deşeurile casnice normal,
ci trebuie dus la un punct de reciclare a produselor electrice şi electronice. Acest lucru este indicat de
simbolul de pe produs, în instrucţiunile de utilizare şi pe pachet.
Materialul este reutilizabil potrivit precizărilor de pe etichetă. Prin reutilizare se reduce exploatarea diverselor tipuri de
materiale şi contribuiţi la protejarea mediului înconjurător.
Consultaţi-vă cu reprezentanţii administraţiei locale responsabili cu depozitarea deşeurilo.
GARANŢIE ŞI SERVICE
Înainte de livrare, produsele noastre sunt supuse unui sever control de calitate. Dacă totuşi se întâmplă sa apară
defecţiuni de fabricaţie sau datorate transportului, va rugări să vă adresaţi service-tulii elta (Tel.: +40-21-3199969).
În afară de pretenţiile legale in termenul de garanţie, clientul poate beneficia de următoarea garanţie, in alegere:
Pentru aparatul cumpărat asiguram (conform certificatului de garanţie alăturat) o garanţie de 24 de luni, începând din
ziua cumpărării. În acest interval înlăturam gratuit prin reparaţie sau prin înlocuire orice deficientă, care se
datoreazăunor defecte de fabricaţie sau de material de pot fi dovedite. Defecţie apărute ca urmare a unor manipulări
necorespunzătoare sau ca urmare a unor intervenţii sau reparaţii efectuale de terţi sau prin montarea unor alte piese,
nu fac obiectul acestei garanţii.
elta GmbH
Carl-Zeiss-Str. 8
63322 Rödermark
Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine
19

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Elta hm 211 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Elta hm 211 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,65 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info