Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/18
Nächste Seite
Dûti nemohou rozpoznat nebezpeãí, která vznikají neodborným zacházením s elektrospotebiãi.
Proto nikdy nenechávejte dûti bez dozoru používat domácí spotebiãe.
Pozor! Pístroj je pod proudem do té doby, dokud je pipojen do elektrické sítû.
•Ped vytažením síÈové zástrãky pístroj vypnûte.
•Pístroj nikdy nenoste za jeho síÈový kabel.
SPECILNŒ BEZPENOSTNŒ INSTRUKCE
Nebezpe ohn! Nûkteré ãásti zaízení budou v prÛbûhu použití velmi horké.
Proto nepohybujte zaízením v prÛbûhu použití.
Dotýkejte se zaízení pouze pomocí držákÛ.
Nenechejte zaízení bez dozoru pokud je el. kabel zapojen do zásuvky elektrické sítû.
El. kabel se nesmí dostat do styku s horkými ãástmi zaízení v prÛbûhu použití.
PED PRVNŒM POUºITŒM
OdstraÀte veškerý obalový materiál.
Oãistûte a osušte zaízení tak, jak je popsáno v
âištûní a Údržba
.
OVLDNŒ
• Zapojte el. kabel (3) do odpovídající zásuvky.
âervená lampa (1) se rozsvítí.
• Pi prvním použití se mÛže objevit slabý zápach a kou.
Toto není nebezpeãné a potrvá to jen chvíli.
Zajistûte ádné vûtrání.
• Nyní mÛžete pipravit sendviãe.
• Natete máslo na vnûjší strany sendviãÛ.
• Pidejte tuÀák, kue, slaninu, sýr, houby, hoãici, keãup, zeleninu jako rajãata, cibuli nebo ãesnek,
vajíãka, položte na chlebový toast.
• Pikryjte náplÀ jiným kouskem chleba.
NáplÀ by mûla být ùplnû zakryta chlebovým toastem.
• Když zelená lampa (2) svítí zaízení se zahívá.
• Uvolnûte západku (4) a otevete zaízení.
• Vložte sendviãe na nižší sendviãový talí (5).
Zavete sendviãový toaster a zacvaknûte západku tak, že rohy sendviãÛ jsou dobe uzaveny.
Toastování záleží na náplni a chuti. Pibližnû 2 - 3 minuty.
• V prÛbûhu toužívání ãas od ãasu zelené kontrolní svûtlo se bude rozsvûcovat a vypínat.
To znamená, že zaízení se zahívá aby udrželo doporuãenou konstantní teplotu.
• Ujistûte se, že sendviãe neobsahují píliš mnoho šÈávy.
Jinak povrch sendviãÛ nebude kupavý.
Odkapejte šÈavnatá jídla jako zeleninu nebo ryby pes síto.
Nepoužívejte píliš mnoho omáãek.
Vãetnû másla, mÛžete také použít rostlinné máslo, nebo bylinkové máslo.
• NepeplÀte zaízení.
• Po skonãení práce odpojte el. kabel ze zdi a vypnûte zaízení.
IÆTNŒ A DRºBA
Vûnujte také velkou pozornost
Bezpeãnostním Instrukcím
.
•Ped ãištûním vždy odpojte zaízení z el. zásuvky a nechte jej vychladnout.
Nejdíve sundejte velké zbytky jídla, jako pipeãený sýr na talíi.
Talíe mají nelepící povrch který mÛže být poškozen ostrými objekty.
Proto používejte pouze mûkké prostedky vyrobené z teplu odolných plastÛ nebo deva.
Nepoužívejte brusné prostedky nebo silné ãistící nástroje.
Poté talíe ãistûte jemným ãistícím prostedkem s navlhãeným hadrem.
Odolnûjší tuk navlhãete olejem a nechte jej pÛsobit.
Otete zbytky tuku ãistou tkaninou.
•Otete kryt zaízení vlhkým hadrem.
Nikdy neponote zaízení do tekutin.
Osušte zaízení ped dalším upotebením a pipojením do sítû.
TECHNICK DATA
Pracovní napûtí : 230 V~ 50Hz
Spoteba : 700 Watt
UPOZORN K OCHRAN IVOTNŒHO PROSTEDŒ
Tento výrobek se nesmí po ukonãení své životnosti likvidovat s normálním domovním
odpadem, ale musí být odevzdán na sbûrném místû pro recyklaci elektrických a
elektronických pístrojÛ. Symbol na výrobku, návodu k použití ãi obalu na to upozorÀuje.
Materiály jsou recyklovatelné podle svých oznaãení. Recyklací, využitím materiálÛ nebo jinou formou
zužitkování starých pístrojÛ dÛležitým zpÛsobem pispíváte k ochranû našeho životního prostedí.
Zeptejte se prosím obecní správy na píslušné likvidaãní místo.
ZRUKA A ZKAZNICKł SERVIS
Ped expedicí jsou naše pístroje podrobeny písné kontrole kvality. Pokud by se i pes všechnu péãi
pi výrobû nebo pepravû objevila závada, prosíme vás, abyste pístroj pinesli zpût ke svému
prodejci. Kromû zákonných nárokÛ na záruãní plnûní má kupující následující nárok na záruku dle své
volby:
Na prodávaný pístroj poskytujeme 2 roky záruky, zaãínající dnem prodeje. V tomto období
odstraÀujeme zdarma všechny nedostatky, které se prokazatelnû vztahují na vady materiálu nebo
výrobní vady, a to buì opravou nebo výmûnou.
Na závady v dÛsledku nesprávného zacházení s pístrojem a vady, které vznikly kvÛli zásahÛm a
opravám tetích osob, nebo montáží cizích dílÛ, se tato záruka nevztahuje.
29 30
CZ
CZ
CZ
CZ
elta GmbH
Carl-Zeiss-Str. 8
63322 Rödermark
Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine
16

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Elta st 104 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Elta st 104 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,51 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info