Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
7 | NEDERLANDS
bepaalde Europese lidstaten. In sommige Europese lidstaten kan het gebruik van
deze apparatuur verboden zijn. Neem contact op met de (lokale) overheid voor meer
informatie over deze beperkingen.
Volg ten allen tijde de instructies in de handleiding, speciaal wanneer het apparatuur
betreft wat geassembleerd dient te worden.
Waarschuwing: In de meeste gevallen gaat het om een elektronisch apparaat.
Verkeerd of oneigenlijk gebruik van het apparaat kan leiden tot (zware) verwondingen.
Het repareren van het apparaat dient uitgevoerd te worden door gekwalificeerd e-
Domotica personeel. De garantie vervalt per direct indien het apparaat zelf
gerepareerd is en/of wanneer het product misbruikt is. Voor uitgebreide garantie
voorwaarden, ga naar het volgende hoofdstuk.
*Tip: e-Domotica handleidingen worden met de grootste zorgvuldigheid gemaakt.
Door nieuwe technische ontwikkelingen kán het echter gebeuren dat een geprinte
handleiding niet meer de meest recente informatie bevat. De online handleiding wordt
altijd direct geüpdate met de nieuwste informatie.
Mocht u een probleem ervaren met de geprinte handleiding, controleer dan altijd eerst
onze website www.e-domotica.com waar de meest recente handleiding te
downloaden is.
Tevens vindt u op onze website in de Veelgestelde Vragen (FAQ) Sectie veel
informatie over dit product. Het is zeer raadzaam eerst de FAQ sectie te raadplegen,
vaak is het antwoord op uw vraag hier terug te vinden.
9.0 Garantievoorwaarden
De garantietermijn van vijf jaar geldt voor alle e-Domotica producten, tenzij anders
aangegeven op het moment van aankoop. Bij aankoop van een tweedehands e-
Domotica product resteert de garantieperiode gemeten vanaf het moment van de
aankoop door de eerste eigenaar. Deze garantieregeling is van toepassing op alle e-
Domotica producten en onderdelen onlosmakelijk verbonden met het betreffende
product. Voedingen, batterijen, accu’s, antennes en alle andere producten niet
geïntegreerd in of direct verbonden met het hoofdproduct of producten waarvan
redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze een ander slijtagepatroon kennen
dan het hoofdproduct vallen derhalve niet onder de e-Domotica garantieregeling. De
garantie vervalt tevens bij onjuist of oneigenlijk gebruik, externe invloeden en/of bij
opening van de behuizing van het betreffende product door partijen anders dan e-
Domotica.
7

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Eminent EM6642 e-Domotica wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Eminent EM6642 e-Domotica in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,14 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info