Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/11
Nächste Seite
Gebruikershandleiding
USB 3.0 Express Kaart
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruikershandleiding
  USB 3.0 Express Kaart • Page 2

  Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact
  op met Teknihall support: 0900 400 2001
  De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut
  info@teknihall.be / www.teknihall.be.

  2
  P1092 • Page 3

  INHOUD

  Introductie.......................................................................................................5
  Verpakkingsinhoud ........................................................................................5
  Systeemvereisten ...........................................................................................5
  Hardware-installatie ......................................................................................6
  USB 3.0 PCI-e Kaart installatie ......................................................................6
  Driverinstallatie ...............................................................................................7
  In Windows XP/ Vista/ 7 ................................................................................7
  Installatieverificatie ..................................................................................... 10
  Verwijdering ................................................................................................. 11

  Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact
  op met Teknihall support: 0900 400 2001
  De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut
  info@teknihall.be / www.teknihall.be.

  3
  P1092 • Page 4

  Gefeliciteerd met de aanschaf van deze EnVivo USB 3.0 Express Kaart.
  Wij raden u aan om deze handleiding voor gebruik nauwkeurig te
  lezen.
  Alle informatie in deze handleiding is wegens technische redenen
  zonder aankondiging onderhevig aan wijzigingen. Raadpleeg indien
  nodig onze hotline voor after sales ondersteuning en driver updates.
  Lees de volgende instructies nauwkeurig voor uw veiligheid en ter
  voorkoming van schade.
  Was uw handen voordat u de kaart aanraakt om statische
  elektriciteit te verwijderen.
  Gebruik de kaart niet in extreem hete, koude, stoffige of vochtige
  omgevingen.
  Voorkom wrijving met harde voorwerpen omdat dit componenten
  op de kaart kan beschadigen.
  Vermijd het vallen van de kaart vanaf hoge plaatsen omdat dit de
  hardware kan beschadigen.
  De kaart is niet waterbestendig, dus houd het apparaat vochtvrij.
  Veeg het oppervlak van de kaart niet af met alcohol, benzeen of
  verdunners.
  Ontmantel, monteer of wijzig het apparaat niet willekeurig.
  Houd de kaart uit de buurt van sterke magneten of electrische
  gebieden.
  Accession kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor
  gegevensverlies of hardwarebeschadigingen veroorzaakt door
  een storing, verkeerd gebruik of andere oorzaken.

  Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact
  op met Teknihall support: 0900 400 2001
  De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut
  info@teknihall.be / www.teknihall.be.

  4
  P1092 • Page 5

  Introductie
  De USB 3.0 Express Kaart voldoet aan USB 3.0 standaarden en is
  compatibel met USB 2.0 apparaten. Het stelt u tevens in staat om
  meerdere randapparaten tegelijkertijd op uw laptop aan te sluiten.
  Het verbetert de prestaties en overdrachtsnelheid aanzienlijk in
  vergelijking met het bestaande USB 2.0. Het is de ideaal interface
  voor de overdracht van zeer grote hoeveelheden gegevens met
  USB2.0/3.0
  overeenkomstige
  apparaten,
  zoals
  real-time
  videocamera’s, draagbare apparaten enzovoort.

  Verpakkingsinhoud
  USB 3.0 Express Kaart
  Gebruikershandleiding
  Driver-CD met handleiding
  Garantiekaart

  Systeemvereisten
  Pentium® processor CPU
  256MB systeemgeheugen
  20MB vrije harde schijf ruimte
  Express slot
  Windows® XP SP3, Windows Vista® SP1, Windows 7

  Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact
  op met Teknihall support: 0900 400 2001
  De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut
  info@teknihall.be / www.teknihall.be.

  5
  P1092 • Page 6

  Hardware-installatie
  USB 3.0 Express Kaart installatie

  Plug de Express Kaart in de Express slot van uw laptop:

  De Express Kaart ondersteunt hot-swapping, dus u hoeft uw
  computer niet uit te zetten voor installatie.

  Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact
  op met Teknihall support: 0900 400 2001
  De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut
  info@teknihall.be / www.teknihall.be.

  6
  P1092 • Page 7

  Driverinstallatie
  In Windows XP/ Vista/ 7
  De driver installeren:
  Plaats de bijgevoegde CD in de Cd-romspeler, open het Cdromstation op uw computer en dubbelklik op het Setup.exe bestand.
  Klik op Next om de driver te installeren wanneer het volgende
  scherm verschijnt.

  Kies “I accept the terms in the License Agreement” na het lezen van
  de eindgebruiker licentieovereenkomst en klik op Next.

  Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact
  op met Teknihall support: 0900 400 2001
  De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut
  info@teknihall.be / www.teknihall.be.

  7
  P1092 • Page 8

  Klik op Browse om de map te kiezen voor de installatie en klik
  vervolgens op Next om verder te gaan. U kunt ook direct op Next
  klikken om de driver in de standaardmap te installeren.

  Klik op Install om de NEC Electronics USB 3.0 Host Controller Driver te
  installeren.

  Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact
  op met Teknihall support: 0900 400 2001
  De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut
  info@teknihall.be / www.teknihall.be.

  8
  P1092 • Page 9

  Klik op Finish om de installatie af te ronden.

  *

  De exacte stappen zijn afhankelijk van uw besturingssysteem.
  Deze schermafbeeldingen zijn van Windows 7 en kunnen lichtelijk
  afwijken van andere besturingssystemen.

  Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact
  op met Teknihall support: 0900 400 2001
  De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut
  info@teknihall.be / www.teknihall.be.

  9
  P1092 • Page 10

  Installatieverificatie
  Na het installeren van de driver zal het systeem het apparaat
  detecteren. Ga naar Configuratiescherm
  Apparaatbeheer om de
  volledige installatie te verifiëren.
  Windows XP

  Windows Vista/ 7

  Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact
  op met Teknihall support: 0900 400 2001
  De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut
  info@teknihall.be / www.teknihall.be.

  10
  P1092 • Page 11

  Verwijdering
  Elektrische en elektronische apparatuur (EEE)
  bevat materialen, delen en inhoud die gevaarlijk
  kunnen zijn voor het milieu en schadelijk voor de
  menselijke gezondheid als afval bestaande uit
  elektrische en elektronische apparatuur (WEEE)
  niet correct wordt weggegooid.
  Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE
  logo (te zien links), zouden niet met het
  huishoudafval weggegooid moeten worden.
  Neem contact op met uw lokale autoriteit op het
  gebied van afvalverwerking, aangezien zij in staat
  zullen zijn om u details te geven over de
  mogelijkheden voor recycling in uw omgeving.

  Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact
  op met Teknihall support: 0900 400 2001
  De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut
  info@teknihall.be / www.teknihall.be.

  11
  P1092


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Envivo 1092b USB 3.0 Express kaart wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Envivo 1092b USB 3.0 Express kaart in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,72 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info