Zoom out
Zoom in
PO 1119 Firmware updaten (v1.9.4)
Firmware revisie versie 1.9.4 van 02/12/2011.
Deze revisie lost volgende bugs op :
bij het ophalen van de zenderlijst blokkeert het toestel.
de firmware connecteert nu met een Europese ondersteuningsserver
de zenderlijsten werden uitgebreid
de ingebouwde klok werkt nu correct
Om de update uit te voeren gaat U als volgt zorgvuldig te werk :
1. Download de 2 bestanden 'update-firmwareV194.part1.exe' (8,8 MB) en 'update-
firmware194.part2.rar' (6,4 MB) van de Teknihall website. Sla deze bij mekaar op in
eenzelfde map op je computer.
2. Start daarna het .exe bestand. Er wordt nu een bestand 'update-firmware.bin'
aangemaakt met een grootte van ongeveer 14,98 MB.
3. Sluit de P1119 InternetTV aan op een computer door middel van de bijgeleverde
USB-kabel, en start het toestel. De PC herkent het toestel als een extra harde schijf
en kent deze een driveletter toe. Copieer het bestand 'update-firmware.bin' naar
deze extra harde schijf, en zorg ervoor dat dit bestand als enig bestand aanwezig is
(ook geen lege bestandsmappen). Gebruik de knop 'veilig uitwerpen' op de taakbalk
van de PC om de verbinding daarna met de InternetTV op een correcte manier te
verbreken.
4. Start het toestel opnieuw met behulp van de eigen netvoeding. Navigeer naar het
systeem-update-onderdeel van de internet TV via Instellingen/Firmware-
update/Intern geheugen. Het apparaat vraagt om bevestiging en daarna wordt het
bestand ingelezen. U krijgt een voortgangsbalk te zien. Als het updaten afgelopen
is krijgt U hiervan een melding op het scherm. Doe nu nog niets, maar wacht tot het
toestel vanzelf herstart. U kan verifiëren dat de update is geslaagd door naar
Instellingen/Over te navigeren. Het apparaat meldt U nu dat het is uitgerust met
versie 1.9.4 in plaats van 1.8.1.
Let er in elk geval op de stroom tijdens het updaten niet te onderbreken.
Zoniet wordt U geconfronteerd met een onherstelbaar niet-werkend toestel.
Mocht er onverhoopt een probleem optreden bij het upgraden, contacteert U dan onze
helpdesk op het nummer 0900/4002001 indien U vanuit Nederland belt, of 03/4856351
indien U vanuit België belt, of schrijf ons een mailtje.
Teknihall Benelux envivo@teknihall.nl envivo@teknihall.be 06/12/2011 p. 1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  PO 1119 Firmware updaten (v1.9.4)

  Firmware revisie versie 1.9.4 van 02/12/2011.
  Deze revisie lost volgende bugs op :
  – bij het ophalen van de zenderlijst blokkeert het toestel.
  – de firmware connecteert nu met een Europese ondersteuningsserver
  – de zenderlijsten werden uitgebreid
  – de ingebouwde klok werkt nu correct

  Om de update uit te voeren gaat U als volgt zorgvuldig te werk :
  1. Download de 2 bestanden 'update-firmwareV194.part1.exe' (8,8 MB) en 'updatefirmware194.part2.rar' (6,4 MB) van de Teknihall website. Sla deze bij mekaar op in
  eenzelfde map op je computer.
  2. Start daarna het .exe bestand. Er wordt nu een bestand 'update-firmware.bin'
  aangemaakt met een grootte van ongeveer 14,98 MB.
  3. Sluit de P1119 InternetTV aan op een computer door middel van de bijgeleverde
  USB-kabel, en start het toestel. De PC herkent het toestel als een extra harde schijf
  en kent deze een driveletter toe. Copieer het bestand 'update-firmware.bin' naar
  deze extra harde schijf, en zorg ervoor dat dit bestand als enig bestand aanwezig is
  (ook geen lege bestandsmappen). Gebruik de knop 'veilig uitwerpen' op de taakbalk
  van de PC om de verbinding daarna met de InternetTV op een correcte manier te
  verbreken.
  4. Start het toestel opnieuw met behulp van de eigen netvoeding. Navigeer naar het
  systeem-update-onderdeel van de internet TV via Instellingen/Firmwareupdate/Intern geheugen. Het apparaat vraagt om bevestiging en daarna wordt het
  bestand ingelezen. U krijgt een voortgangsbalk te zien. Als het updaten afgelopen
  is krijgt U hiervan een melding op het scherm. Doe nu nog niets, maar wacht tot het
  toestel vanzelf herstart. U kan verifiëren dat de update is geslaagd door naar
  Instellingen/Over te navigeren. Het apparaat meldt U nu dat het is uitgerust met
  versie 1.9.4 in plaats van 1.8.1.
  Let er in elk geval op de stroom tijdens het updaten niet te onderbreken.
  Zoniet wordt U geconfronteerd met een onherstelbaar niet-werkend toestel.
  Mocht er onverhoopt een probleem optreden bij het upgraden, contacteert U dan onze
  helpdesk op het nummer 0900/4002001 indien U vanuit Nederland belt, of 03/4856351
  indien U vanuit België belt, of schrijf ons een mailtje.
  Teknihall Benelux

  envivo@teknihall.nl

  envivo@teknihall.be

  06/12/2011

  p. 1


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Envivo 1171 Internet TV wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Envivo 1171 Internet TV in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,12 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Envivo 1171 Internet TV

Envivo 1171 Internet TV Zusatzinformation - Holländisch - 1 seiten

Envivo 1171 Internet TV Bedienungsanleitung - Holländisch - 33 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info