Zoom out
Zoom in
PO 1119, 1171 Zenders toevoegen
Voor dit toestel worden op een server een hele rist zenders bijgehouden, die U via het
radio en het TV menu kan benaderen. Mocht er toch een zender zijn die niet is
opgenomen in de lijst, dan kan U die onder 'Mijn Favorieten' zelf opnemen.
Om dit te bewerkstelligen gaat U als volgt zorgvuldig te werk :
1. Zoek het internetadres van de radio- of TV stream. Deze adressen zijn doorgaans
niet gemakkelijk te vinden. Vele websites waar je een dergelijke stream kan
afspelen verbergen deze om ook reclame te kunnen meegeven.
2. Maak op de PC een tekstbestand zonder opmaak (een tekstverwerker is dus uit
den bozen, omdat deze allerlei opmaak info in het gemaakte document inbedt).
Doet U dit toch, dan wordt dit bestand voor de internet TV onleesbaar. U kan
bijvoorbeeld de bij Windows meegeleverde Kladblok (Notepad) applicatie
gebruiken. Het bestand geeft U de naam Browse_list.txt Let erop dat de naam
exact dezelfde is.
3. Dit bestand vult U met de zendergegevens die U wil bijvoegen. Deze zenders
dienen in een speciaal formaat te worden bijgevoegd : 1 zender per regel.
4. Het formaat is als volgt :
-de zendernaam : deze mag U vrij kiezen, maar mag geen spaties bevatten. Deze
naam verschijnt dan ook in de lijst van de InternetTV.
-een spatie
-dan het woord Radio of TV (al naargelang het een radiozender of een Tv zender
betreft)
-een opstaand streepje (zoals dit als pipe-symbool wordt gebruikt)
-de volledige URL van de stream (niet tussen aanhalingstekens)
5. Koppel de internetTV via USB aan de PC, en zet hem aan. Er wordt in de PC nu
een schijfletter bijgemaakt, waarlangs de internetTV kan worden benaderd.
6. Copieer het bestand Browse_list.txt naar de hoofddirectory van de bijgemaakte
schijf.
7. Haal de USB verbinding weg, maar vergeet vooraf niet deze vooraf softwarematig
veilig te verwijderen, zoniet kan het gecopieerde bestand corrupt worden.
8. De bijgevoegde zenders uit het bestand bevinden zich nu in het menu-item Mijn
Favorieten/User list. Door deze aan te klikken wordt de beschreven stream gestart.
9. Een voorbeeld van een dergelijk tekstbestand kan U van de website downloaden.
Teknihall Benelux envivo@teknihall.nl envivo@teknihall.be 23/03/2012 p. 1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  PO 1119, 1171 Zenders toevoegen

  Voor dit toestel worden op een server een hele rist zenders bijgehouden, die U via het
  radio en het TV menu kan benaderen. Mocht er toch een zender zijn die niet is
  opgenomen in de lijst, dan kan U die onder 'Mijn Favorieten' zelf opnemen.

  Om dit te bewerkstelligen gaat U als volgt zorgvuldig te werk :
  1. Zoek het internetadres van de radio- of TV stream. Deze adressen zijn doorgaans
  niet gemakkelijk te vinden. Vele websites waar je een dergelijke stream kan
  afspelen verbergen deze om ook reclame te kunnen meegeven.
  2. Maak op de PC een tekstbestand zonder opmaak (een tekstverwerker is dus uit
  den bozen, omdat deze allerlei opmaak info in het gemaakte document inbedt).
  Doet U dit toch, dan wordt dit bestand voor de internet TV onleesbaar. U kan
  bijvoorbeeld de bij Windows meegeleverde Kladblok (Notepad) applicatie
  gebruiken. Het bestand geeft U de naam Browse_list.txt Let erop dat de naam
  exact dezelfde is.
  3. Dit bestand vult U met de zendergegevens die U wil bijvoegen. Deze zenders
  dienen in een speciaal formaat te worden bijgevoegd : 1 zender per regel.
  4. Het formaat is als volgt :
  -de zendernaam : deze mag U vrij kiezen, maar mag geen spaties bevatten. Deze
  naam verschijnt dan ook in de lijst van de InternetTV.
  -een spatie
  -dan het woord Radio of TV (al naargelang het een radiozender of een Tv zender
  betreft)
  -een opstaand streepje (zoals dit als pipe-symbool wordt gebruikt)
  -de volledige URL van de stream (niet tussen aanhalingstekens)
  5. Koppel de internetTV via USB aan de PC, en zet hem aan. Er wordt in de PC nu
  een schijfletter bijgemaakt, waarlangs de internetTV kan worden benaderd.
  6. Copieer het bestand Browse_list.txt naar de hoofddirectory van de bijgemaakte
  schijf.
  7. Haal de USB verbinding weg, maar vergeet vooraf niet deze vooraf softwarematig
  veilig te verwijderen, zoniet kan het gecopieerde bestand corrupt worden.
  8. De bijgevoegde zenders uit het bestand bevinden zich nu in het menu-item Mijn
  Favorieten/User list. Door deze aan te klikken wordt de beschreven stream gestart.
  9. Een voorbeeld van een dergelijk tekstbestand kan U van de website downloaden.

  Teknihall Benelux

  envivo@teknihall.nl

  envivo@teknihall.be

  23/03/2012

  p. 1


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Envivo 1171 Internet TV wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Envivo 1171 Internet TV in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,1 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Envivo 1171 Internet TV

Envivo 1171 Internet TV Zusatzinformation - Holländisch - 1 seiten

Envivo 1171 Internet TV Bedienungsanleitung - Holländisch - 33 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info