Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/10
Nächste Seite
OPROLBARE HDMI SET
GEBRUIKERSHANDLEIDING
ENV-1437
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  OPROLBARE HDMI SET
  GEBRUIKERSHANDLEIDING
  ENV-1437 • Page 2 • Page 3

  INHOUDSOPGAVE
  WELKOM ........................................................................................................................................ 4
  ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES................................................................ 4
  PRODUCT INTRODUCTIE................................................................................................................ 5
  GEBRUIK VAN DE HARDWARE ..................................................................................................... 7
  SPECIFICATIES................................................................................................................................. 8
  VEELGESTELDE VRAGEN ............................................................................................................... 8
  VERWIJDERING.............................................................................................................................. 9

  Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met
  Teknihall support: 0900 400 2001
  De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut.
  envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl

  3
  ENV-1437 • Page 4

  WELKOM

  U heeft een uitstekenede keuze gemaakt met de aankoop van dit kwaliteitsproduct van EnVivo.
  Door deze aankoop heeft u de zekerheid en rust van het kopen van een
  product dat is geproduceerd volgens de hoogste prestatie- en veiligheidsstandaarden, ondersteunt door de hoge kwaliteitsstandaarden van Aldi.
  We hopen dat u voor vele jaren plezier heeft van het gebruiken van uw
  aankoop.

  ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

  Lees de onderstaande veiligheids- en bedienings- instructies voordat u
  de Oprolbare HDMI Set in gebruik neemt om beschadiging van uw set te
  voorkomen.
  1. De onderdelen niet laten vallen, uit elkaar halen, openen, deuken, buigen,
  vervormen, doorboren, rafelen, in een magnetron stoppen, verbranden,
  verven of er vreemde objecten in steken.
  2. Stel de onderdelen van de HDMI Set niet bloot aan vocht of vloeistoffen.
  Houd ze te allen tijde droog.
  3. Houd de onderdelen altijd uit de buurt van baby’s en kinderen om
  gevaarlijke situaties te voorkomen.

  Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met
  Teknihall support: 0900 400 2001
  De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut.
  envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl

  4
  ENV-1437 • Page 5

  PRODUCT INTRODUCTIE
  HDMI Mini adapter

  Toepasbaar voor mobiele telefoons /
  tablets / digitale fotolijstjes /
  digitale camera’s / computers

  HDMI micro adapter

  Toepasbaar voor mobiele telefoons /
  tablets / digitale fotolijstjes /
  digitale camera’s / computers

  Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met
  Teknihall support: 0900 400 2001
  De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut.
  envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl

  5
  ENV-1437 • Page 6

  DVI adapter

  Toepasbaar voor computers / TV’s /
  Monitors / Projectors

  Oprolbare HDMI kabel

  Toepasbaar voor TV’s / monitoren /
  projectoren / computers / DVD spelers /
  set top boxen / HDMI adapters

  Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met
  Teknihall support: 0900 400 2001
  De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut.
  envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl

  6
  ENV-1437 • Page 7

  GEBRUIK VAN DE HARDWARE

  Oprolbare HDMI kabel
  Om te verlengen, trek van beide zijden aan de kabel. Om de HDMI kabel op te
  rollen, druk op de knop aan de onderzijde van de behuizing.

  Trek van beide zijden

  Niet vanuit he t midden!

  Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met
  Teknihall support: 0900 400 2001
  De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut.
  envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl

  7
  ENV-1437 • Page 8

  SPECIFICATIES
  HDMI kabel


  HDMI 1.4
  10.2GB BANDBREEDTE
  LENGTE 1.5 M
  VERGULDE HDMI CONNECTOREN
  HOGE KWALITEITS LINTKABEL

  VEELGESTELDE VRAGEN

  V: Ik gebruik de HDMI adapter om mijn apparaat te verbinden met mijn TV,
  maar krijg geen signaal.
  A1: Controleer of het apparaat is ingesteld om een videosignaal te verzenden
  via de poort, aangezien dit nodig is op sommige computers.
  A2: Controleer of uw TV is ingesteld op de correcte ingang/bron.
  A3: Controleer of de adapter en de HDMI kabel correct zijn aangesloten.

  Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met
  Teknihall support: 0900 400 2001
  De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut.
  envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl

  8
  ENV-1437 • Page 9

  VERWIJDERING
  Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat materialen,
  delen en inhoud die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en
  schadelijk voor de menselijke gezondheid als afval be-staande uit
  elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) niet correct wordt
  weggegooid.
  Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE logo (te zien links),
  zouden niet met het huishoudafval wegge-gooid moeten worden.
  Neem contact op met uw lokale autoriteit op het gebied van
  afvalverwerking, aangezien zij in staat zullen zijn om u details te
  geven over de mogelijkheden voor recycling in uw omgeving.

  Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met
  Teknihall support: 0900 400 2001
  De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut.
  envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl

  9
  ENV-1437 • Page 10


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Envivo 1437 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Envivo 1437 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,32 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info