617854
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
1. Installeer de speciale software "Epson iLabel"
De printer gebruiken
3.
Plaats een tapecassette in de printer zoals
afgebeeld.
Voer het uiteinde van de tape
door de sleuf.
4.
Sluit het printerdeksel.
LET OP
Gebruik steeds speci eke tapecassettes voorzien
van het symbool
. Voer steeds de tape in de
printer nadat u een tapecassette hebt geplaatst.
1.
Verwijder eventuele loshangende tape in de
tapecassette.
Gebruik een pen of
potlood.
2.
Trek aan het lipje om het printerdeksel te
openen.
De stroomadapter gebruiken
LET OP
Gebruik alleen de meegeleverde stroomadapter.
1.
Sluit de meegeleverde stroomadapter
(AST1116Z1-1) aan op de printer, en steek
de stekker in een stopcontact.
Verwijder het beschermvel aan de achterzijde van het etiket voordat
u het ergens op plakt.
Als u een mobiel apparaat gebruikt
Gebruik de speciale toepassing "Epson iLabel" om etiketten te maken
en af te drukken.
Zie de website van Epson voor meer informatie.
http://www.epson.com
Als u een computer gebruikt
U maakt etiketten met de bewerkingssoftware "Label Editor" en drukt
ze af.
Raadpleeg de onderstaande handleiding voor uitleg over de
procedure:
Label Editor Gebruikershandleiding.
1.
Verwijder het beschermvel aan de achterzijde.
Beschermvel
2.
Bevestig het label en wrijf het stevig vast.
Printer opstellen
De printer kan niet worden aangezet.
Controleer of de stroomkabel correct is aangesloten, of dat de
batterijen correct zijn geplaatst. Als u het apparaat nog steeds
niet kunt aanzetten, neemt u contact op met de plaats van
aankoop of de ondersteuningsdienst van Epson.
Als er een bericht wordt weergegeven op het computerscherm of
het mobiele apparaat, controleer dan de informatie in het bericht.
Ik kan geen Bluetooth-verbinding (koppelen) met de printer
maken
Controleer of het lampje
van de printer afwisselend aan en uit
gaat. Als dat niet zo is, moet u Bluetooth op de printer aanzetten
en het opnieuw proberen.
Controleer of de printer communiceert met een ander mobiel
apparaat. Als de printer al communiceert met een mobiel
apparaat, kan het niet communiceren met een ander mobiel
apparaat.
Als er een bericht wordt weergegeven op het mobiele apparaat,
controleer dan de informatie in het bericht.
De verbinding (koppelen) met de printer werd verbroken.
Controleer of het lampje
van de printer afwisselend aan en uit
gaat. Als dat niet zo is, moet u Bluetooth op de printer aanzetten
en het opnieuw proberen.
Als de printer met een USB-kabel wordt aangesloten op een
computer terwijl de printer communiceert met een mobiel
apparaat, wordt de communicatie met het mobiele apparaat
beëindigd. Verbreek de verbinding van de printer met de
computer en voer het koppelen opnieuw uit.
Als er een bericht wordt weergegeven op het mobiele apparaat,
controleer dan de informatie in het bericht.
Foutopsporing
Een mobiel apparaat aansluiten
Een etiket maken
Een computer aansluiten
1. Installeer de stroomvoorziening 2. Plaats een nieuwe tapecassette in de printer
1. Een etiket maken en afdrukken 2. Een etiket bevestigen
In dit deel worden alle procedures beschreven om de printer in te stellen voor afdrukken en om een etiket te bevestigen.
Procedures voor het eerste gebruik van de
printer
Als u een mobiel apparaat gebruikt
1.
De printer opstellen (stroom, tapecassette)
2.
De juiste toepassing downloaden en installeren
3.
De printer aansluiten op uw mobiele apparaat
4.
De toepassing op het mobiele apparaat starten om
etiketten te maken en af te drukken
5.
Een etiket bevestigen
Als u een computer gebruikt
1.
De printer opstellen (stroom, tapecassette)
2.
De computer starten
3.
De meegeleverde dvd-rom plaatsen, de
bewerkingssoftware en het printerstuurprogramma
installeren, en de meegeleverde USB-kabel aansluiten
4.
De software op de computer starten om etiketten te maken
en af te drukken
5.
Een etiket bevestigen
Hier kunt u de software downloaden
iOS Android
Downloaden
van:
Controleer of Bluetooth is ingeschakeld op de printer voordat u
de procedure uitvoert.
Het lampje gaat afwisselend aan en uit
wanneer Bluetooth is ingeschakeld op de
printer.
Als de Bluetooth is uitgeschakeld op de printer, volgt u de
volgende stappen om het in te schakelen.
1.
Druk op de knop om de printer UIT te zetten.
2.
Druk tegelijk op de knop en de Bluetooth-knop.
2. Opzetten van Bluetooth-verbinding (koppelen)
LET OP
Plaats het mobiele apparaat op niet meer dan een meter afstand
van de printer wanneer u de instellingen opgeeft.
Android-apparaten
1.
Zet het mobiele apparaat aan en start de software "Epson
iLabel".
2.
Tik in het beginscherm op "Instellingen" en "Draadloos &
netwerk", en schakel het vakje "Bluetooth" in.
3.
Tik op "Naar apparaten zoeken".
Het zoeken begint.
Het kan enige tijd duren voordat de printer wordt weergegeven.
4.
Wanneer de printer is gevonden, wordt hij weergegeven. Tik
op de printer.
Het koppelen is voltooid.
iOS-apparaten
1.
Zet het mobiele apparaat AAN.
2.
Tik in het beginscherm op "Instellingen" en "Algemeen".
Selecteer "Bluetooth" en schakel de instelling "Bluetooth" in.
3.
De printer wordt weergegeven onder "Apparaten". Tik op de
printer.
4.
Als een bevestigingsscherm wordt weergegeven voor de
verbinding met de printer, tikt u op "Koppelen".
Het kan enige tijd duren voordat de printer wordt weergegeven.
Het koppelen is voltooid.
LET OP
U moet de bewerkingssoftware en het printerstuurprogramma
installeren voordat u de volgende stappen hieronder uitvoert. Raadpleeg
de onderstaande handleiding voor uitleg over de procedure: Label Editor
Gebruikershandleiding.
Sluit de printer en de computer niet aan voordat u de software hebt
geïnstalleerd. Sluit de printer aan zoals wordt aangegeven in het
installatiescherm.
1.
Start de computer en sluit de meegeleverde
USB-kabel aan.
Als de printer via Bluetooth is aangesloten op een mobiel
apparaat
1.
Druk op de knop om de printer UIT te zetten.
2.
Zet Bluetooth uit op het mobiele apparaat.
2.
Sluit de USB-kabel aan op de USB-
poort van de printer.
Batterijen gebruiken
LET OP
Gebruik uitsluitend droge AA-alkalinebatterijen.
1.
Open het batterijdeksel aan de onderkant
van de printer.
2.
Plaats de batterijen.
Batterijen: AA-alkalinebatterij x 6
3.
Sluit het batterijdeksel.
U kunt de printer op twee manier gebruiken, zoals hieronder wordt uitgelegd.
Betekenis van lampjes
De lampjes duiden de printerstatus aan.
Status van lampje
Printerstatus
*
:
Afhankelijk van de bedieningsstatus van de printer
--:
Uit
--
*
Gaat aan en uit Bluetooth is ingeschakeld.
*
*
Brandt Bluetooth-verbinding is voltooid.
--
*
Knippert snel Is bezig met een bewerking zoals afdrukken of een etiket afknippen.
--
*
Knippert (om de 5 seconden)
Bluetooth is uitgeschakeld.
-- -- -- Stroom UIT.
*
Brandt
*
Batterijen zijn leeg en moeten worden vervangen. Houd nieuwe batterijen bij de
hand.
*
Knippert snel
*
Vervang de batterijen.
Knippert snel
* *
Printerfout. Controleer het bericht op de aangesloten computer of het mobiele
apparaat.
Als de printer met een USB-kabel is aangesloten op de
computer
1.
Druk op de knop om de printer UIT te zetten.
2.
Ontkoppel de USB-kabel.
3.
Haal de stekker uit het stopcontact, en haal de stekker van
de stroomadapter uit de printer.
Wanneer u klaar bent met de printer
Printer drukt niet af wanneer afdruktaak wordt gestuurd.
Als er een bericht wordt weergegeven op het computerscherm
of het mobiele apparaat, controleer dan de informatie in het
bericht.
Controleer of de verbindingskabels goed zijn aangesloten, of de
tapecassette goed is geplaatst en of het deksel goed dicht is.
Hebt u de te gebruiken printer gekozen? Er wordt niet correct
afgedrukt als een andere printer is gekozen.
Hebt u de computer opnieuw opgestart na het installeren van
het printerstuurprogramma? Het printerstuurprogramma is
wellicht pas correct geïnstalleerd nadat u de computer opnieuw
hebt opgestart. Installeer het printerstuurprogramma opnieuw.
De tekst wordt niet correct afgedrukt.
Controleer of de tapecassette goed is geplaatst.
Er verschijnen strepen op afgedrukte etiketten.
De printkop is vuil. Reinig de printkop. Zie het gedeelte "Reinigen".
Een afdruktaak annuleren
Controleer of de printer AAN staat en druk kort één keer op de
knop
aan de voorzijde van de printer.
Etiketten worden niet automatisch afgeknipt
Is het mes versleten? Langdurig gebruik van het mes kan slijtage
veroorzaken en het mes bot maken. Neem contact op met de
ondersteuningsdienst van Epson.
Problemen die niet worden aangeduid door de lampjes
3.
Zet de printer AAN.
OPMERKING
De printer kan tegelijk op een computer en een mobiel apparaat worden
aangesloten, maar als u eenmaal een printopdracht of andere opdracht
hebt verricht op een van beide apparaten, kunt u de printer niet meer
bedienen vanaf het andere apparaat. Ook wanneer de printer draadloos
communiceert (koppelen) met een mobiel apparaat, kan hij niet vanaf een
ander mobiel apparaat worden bediend.
Op de downloadpagina vindt u uitleg over hoe u de toepassing
installeert en functies van de toepassing.
Zie de website van Epson voor informatie over de meest recente
ondersteunde besturingssystemen.
http://www.epson.com
Sluit de printer via Bluetooth aan op uw mobiele apparaat.
Installeer daarvoor de speciale toepassing "Epson iLabel" op het mobiele apparaat.
Gebruik de meegeleverde USB-kabel om de printer op de
computer aan te sluiten.
Windows
Installeer de bewerkingssoftware en het
printerstuurprogramma van de meegeleverde "Label Editor
dvd-rom".
Mac OS X
Download de bewerkingssoftware en het
printerstuurprogramma van de website van Epson:
http://www.epson.com
Automatische uitschakeling
De printer wordt automatisch uitgeschakeld wanneer
hij gedurende een vooraf ingestelde tijdsduur niet
wordt gebruikt.
Tijdsduur bij gebruik van de stroomadapter: ongeveer
8 uur
Tijdsduur bij gebruik van batterijen: ongeveer
20 minuten
Het kortste etiket dat u kunt maken met deze printer
is ongeveer 22 mm lang.
Als u een etiket maakt dat korter is dan 22 mm, knip
de marges er dan met een schaar af.
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Epson LabelWorks LW-600P wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Epson LabelWorks LW-600P

Epson LabelWorks LW-600P Installationsanweisung - Deutsch - 2 seiten

Epson LabelWorks LW-600P Installationsanweisung - Englisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info