Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ SI PROČTĚTE A
USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ PÁDU A
UDUŠENÍ
NEBEZPEČÍ PÁDU – Děti mohou propadnout širokým otvorem pro nohy nebo
vypadnout znosítka ven.
•Upravte otvory pro nohy tak, aby v nich byly nohy dítěte pohodlně umístěné.
•Před každým použitím se ujistěte, že jsou všechna zapínání bezpečně zapnuta.
•Kráčejte a sklánějte se opatrně.
•Nikdy neohýbejte záda; doporučujeme vám podřepnout si.
•Toto nosítko je vhodné pouze pro děti od 3,2 do 11.3kg.
NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – U tohoto výrobku hrozí u dětí do 4měsíců riziko udušení,
pokud je jejich obličej přitlačen příliš těsně kvašemu tělu.
•Neupevňujte dítě kvašemu tělu příliš těsně.
•Vytvořte dítěti prostor pro volný pohyb hlavy.
•Dbejte na to, aby po celou dobu nošení neměl obličej dítětejakoukoli překážku.
•Nedovolte, aby dítě spalo v přední poloze nošení směřující ven.
•Pokud dítě v nosítku kojíte, vždy po kojení jeho polohu upravte tak, aby tvářička
dítěte nebyla přitlačena na vaše tělo.
UPOZORNĚNÍ:
• Dokud dítě neudrží samo hlavu vzhůru, musí být stále nasměrováno obličejem
k vám.
• Polohu nošení, při němž obličej směřuje ven používejte pouze, jen až se u dítěte
prokáže pevné a dostatečné ovládání hlavy a krku.
•Abyste zabránili nebezpečí pádu, ujistěte se, že vaše dítě bezpečně v
nostíku sedí.
•Neustále své dítě pozorujte a zajistěte, aby jeho ústa a nos nebyly ničím
zahrazeny.
•Před použitím doporučujeme: u dětí narozených předčasně, s nízkou porodní
váhou a u dětí s horším zdravotním stavem nejprve vyhledat radu od lékaře.
•Zajistěte, aby brada dítěte nespočívala na jeho hrudi, neboť tato poloha může
omezit jeho dýchání, což by mohlo vést k udušení.
•Vaše rovnováha může být nepříznivě ovlivněna jak vaším pohybem, tak i pohybem
dítěte.
•Buďte opatrní při ohýbání a sklánění se dopředu nebo do stran.
•Toto nosítko není vhodné k použití během sportovních aktivit, např. běh,
cyklistika, plavání a lyžování.
OPATŘENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ NOSÍTKA ERGOBABY™:
Před sestavením a použitím tohoto měkkého nosítka si přečtěte všechny pokyny k jeho použití. Hlava vašeho dítěte
by měla být podepřena opěrným panelem hlavy a krku, dokud dítě neprokáže silnou a konzistentní kontrolu hlavy
a krku. Nikdy nenechávejte dítě vnosítku Ergobaby™ nebo vjeho blízkosti bez dozoru. Nikdy nepoužívejte měkké
nosítko, pokud je vaše rovnováha nebo mobilita narušena v důsledku tělesné únavy, ospalosti nebo z důvodu špat-
ného zdravotního stavu. Nikdy nepoužívejte měkké nosítko při činnostech jako vaření a úklid, které předpokládají
vystavení zdrojům tepla nebo chemikáliím. Nikdy nenoste měkké nosítko při řízení motorového vozidla nebo během
jízdy v něm. Buďte opatrní při pití horkých nápojů, aby nedošlo k jeho rozlití na dítě při použití nosítka.
Nikdy rozepínejte opasek, když je dítě v nosítku. Uvědomte si, že jak se dítě stává aktivnějším, hrozí mu větší ne-
bezpečí pádu z nosíteka. V dětském nosítku noste pouze jen jedno dítě. Nikdy nepoužívejte/nenoste více jak jedno
nosítko současně. Před bradou dítěte je třeba vždy zajistit volný prostor v šířce alespoň dvou prstů. Předčasně
narozené děti, děti trpícídýchacími potížemi a děti mladší než 4měsíce jsou nejvíce vystaveny riziku udušení.
Zajistěte správné umístění dítěte do nosítka včetně jeho nožiček. Polohu dítěte je třeba pravidelně kontrolovat,
abyste se ujistili, že dítě je správně v nosítku usazeno, řádně uprostřed a s roztaženýma nohama ve dřepu a hlavou
ve vzpřímené poloze tak, aby nesklouzávalo dolů nebo ke straně. Jakmile je dítě umístěné vnosítku, je nutné pravi-
delně kontrolovat jeho ruce, nohy a chodidla, zda nejsou nosítkem někde příliš sevřeny či přiškrceny. Vždy upevněte
spony správně, když se nosítko nepoužívá. Když nosítko nepoužíváte, udržujte jej z dosahu dětí. Před každým
použitím zkontrolujte, zda jsou všechny spony, patentky, popruhy a seřizovací prvky bezpečné. Pravidelně kon-
trolujte nosítko, zda není opotřebené a poškozené. Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou švy popraskané,
popruhy či tkanina natržené a upínací spony poškozené. Nikdy nepoužívejte nosítko, když jsou tkaniny, poutka nebo
spony poškozené. Dříve než změníte polohu nosítka, vyndejte dítě ven. U menších dětí nebo u dospělých s dlouhým
trupem noste pás nosítka výše na těle tak, aby hlava dítěte byla umístěna dostatečně blízko k políbení, a tím docílíte
správné polohy pro nošení. Nosítko se nesmí použít, dokud se uživatel neseznámí spokyny a bezpečnostními
prvky tak, aby jim porozuměl a byl si jistý, jak nosítko zodpovědně a náležitě používat. Nosítko je určeno pouze pro
používání zdravými dospělými osobami. Pokud se během používání nosítka dostaví zdravotní potíže v oblasti ra-
mene, zad nebo krku, přestaňte nosítko používat a vyhledejte odborného lékaře. Vyberte prosím vhodné materiály,
které by mělo mít dítě oblečené. Zkontrolujte teplotu dítěte dotykem ruky na jeho tělíčko. Odkazy na věk dítěte dle
měsíce jsou pouze obecná vodítka a vývoj každého dítěte je jiný. Ověřujte prosím, že vaše dítě splňuje specifické
požadavky pro použití nosítka. V případě potřeby se obraťte na zákaznický servis společnosti Ergobaby. Video
spokyny a dalšími radami najdete na stránkách www.ergobaby.eu (pouze vangličtině).
Upozornění: Společnost Ergobaby™ využívá pouze nejvyšší kvalitu a nejbezpečnější barviva, aby produkt udržoval
svou barvu, a zároveň neobsahoval škodlivé chemikálie. Přesto vždy existuje možnost, že barvy při mytí vyblednou.
Ergobaby nemůže nést odpovědnost za vybledlé barvy způsobené praním.
Informace o naší záruce najdete na stránkách Ergobaby.eu. Společnost ErgoBaby Carrier,Inc. ručí za své výrobky
v případě vad materiálu a zpracování. Vyžadujeme doklad o zakoupení a výrobek je potřebné navrátit záručnímu
servisu. Pokud chcete uplatnit nárok na záruku, obraťte se na zákaznický servis Ergobaby:
USA: support@ergobaby.com nebo +1888-416-4888
EU: customersupport@ergobaby.eu nebo +49404210650
Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným používáním nosítka nebo jakýmkoli jiným používáním,
které není vsouladu spokyny uvedenými vtomto návodu. Záruka se nevztahuje na nosítka, u kterých byla jakkoliv
upravována původní konstrukce. Jiná nebo další záruční práva mohou existovat v jurisdikci kupujícího.
V případě, že v rámci zákonů jurisdikce kupujícího existují odlišná nebo doplňující záruční práva, pak budou tato
práva uplatněna a budou doplněním záručních práv poskytovaných společností.
CZ
VIGTIGT! SKAL LÆSES OMHYGGELIGT OG
GEMMES TIL SENERE BRUG
ADVARSEL: FALD- OG
KVÆLNINGSFARE
FALDFARE – Babyer kan falde igennem en bred benåbning eller ud af bæreselen.
• Justér benåbningen, så babys bens passer perfekt.
• Alle spænder mv. skal kontrolleres før brug.
• Vær særligt opmærksom, når du går eller læner dig frem.
• Bøj aldrig i ryggen; bøj i knæene.
• Brug kun denne bæresele til babyer imellem 3,2 og 11.3 kg.
KVÆLNINGSFARE – Babyer på under 4 måneder kan kvæles i dette produkt, hvis
deres ansigt presses stramt ind mod din krop.
• Stram ikke selen for stramt til om dig selv eller baby.
• Sørg for, at der er plads til, at barnet bevæger hovedet.
• Hold altid babys ansigt frit.
• Lad ikke barnet sove i udadvendt bæreposition foran.
• Hvis du ammer dit barn i Bæreselen, skal du altid placere det igen efter amning,
således at det ikke har ansigtet presset ind mod din krop.
ADVARSEL:
• Barnet skal vende ind mod dig, indtil det kan holde sit hoved selv.
Brug kun udadvendt position, når barnet har god og vedholdende hoved- og
nakkekontrol.
• For at undgå farer i forbindelse med fald, skal du sørge for at dit barn sidder
sikkert i bæreselen.
• Hold konstant opsyn med dit barn for at sikre, at næse og mund er fri.
• Rådspørg en læge eller sundhedspersonalet før du bruger dette produkt til et for
tidligt født barn eller et barn med lav fødselsvægt eller sundhedsproblemer.
• Sørg for at dit barns hage ikke hviler på dets bryst, da det kan begrænse vejr-
trækningen og føre til kvælning.
• Din balance kan blive påvirket negativt af dine og barnets bevægelser.
• Vær forsigtig, når du bøjer eller læner dig fremover, eller sidelæns.
• Denne bæresele er ikke egnet til brug under sportsudøvelser som f.eks. løb, cykling,
svømning og skisport.
FORSIGTIGHEDSREGLER I FORBINDELSE MED BRUG AF EN ERGOBABY™ BÆRESELE:
Læs alle anvisninger grundigt før den bløde bæresele samles og tages i brug. Barnets hoved skal have støtte
fra panelet til barnet har udviklet kontrollen over sit hoved og nakke. Efterlad aldrig baby uden opsyn i eller
sammen med Ergobaby™ bæreselen. Brug aldrig en blød bæresele, når balancen eller mobiliteten er nedsat
på grund af træning, døsighed eller sundhedsproblemer. Brug aldrig en blød bæresele, når du er i færd
med aktiviteter såsom madlavning og rengøring, som indebærer en varmekilde eller udsættelse for kemiske
produkter. Brug aldrig en blød bæresele, når du kører bil eller er passager i en bil. Vær forsigtig, når du drikker
varme drikke for at undgå at spilde en varm drik på barnet, når du bruger bæreselen. Åbn aldrig mavebæltet,
mens barnet befinder sig i bæreselen. Vær opmærksom på, at efterhånden som barnet bliver mere aktivt, så
har det større risiko for at falde ud af bæreselen. Bær kun ét barn ad gangen i en bæresele.
Brug/bær aldrig mere end én bæresele ad gangen. Der skal altid være mindst to fingres bredde luft under babys
hage. For tidligt fødte spædbørn med vejrtrækningsproblemer og spædbørn på under 4 måneder har størst
risiko for kvælning. Sørg for at anbringe baby korrekt i produktet, herunder med korrekt benposition.
Barnets placering skal kontrolleres regelmæssigt for at sikre, at det sidder rigtigt i bæreselen, hvor det er cen-
treret med benene i frøstilling og hovedet oprejst og ikke faldende ned mod brystet eller til siden. Hold jævnligt
øje med babys arme, ben og fødder, når det sidder i bæreselen for at sikre, at de ikke klemmes i bæreselen.
Spænd altid spænderne korrekt, når bæreselen ikke bruges. Hold bæreselen udenfor børns rækkevidde, når den
ikke bruges. Kontrollér at alle spænder, snaplåse, og justeringer er sikre før hvert brug. Undersøg jævnligt bære-
selen for tegn på slid og beskadigelser. Kontroller, om der findes optrævlede sømme, iturevne stropper eller stof
og beskadigede spænder før hver brug. Brug aldrig en bæresele med beskadiget stof, lukkemekanisme eller
spænde. Løft babyen ud af bæreselen, før du ændrer bæreselens position. For små babyer eller voksne med en
lang buste, skal bæreselens mavebælte placeres højere oppe på kroppen, således at barnets hoved er tæt nok
på for at få et kys, når bæreselen bæres foran. Bæreselen bør ikke anvendes med mindre og før brugeren har
forstået anvisningerne og sikkerhedsforanstaltningerne og har det godt med og føler sig i stand til at anvende
bæreselen. Denne bæresele er kun beregnet til blive brugt af raske voksne. Hvis den person, der bruger
bæreselen, udvikler skulder-, ryg- eller nakkeproblemer, skal vedkommende straks holde op med at bruge
bæreselen og søge kvalificeret lægehjælp. Vælg det rigtige materiale i forhold til barnet.
Kontrollér jævnligt temperaturen inde i selen ved at røre ved barnets krop med hånden.
Henvisninger til aldre, i forhold til måneder, er kun vejledende og alle babyer udvikler sig forskelligt. Kontroller,
at dit barn lever op til de specifikke krav for brug. Kontakt Ergobabys kundeservice for at få yderligere assis-
tance. På www.ergobaby.eu (kun på engelsk) kan du se en instruktionsvideo og få yderligere vejledning.
Ansvarsfraskrivelse: Ergobaby™ bruger kun den sikreste farve af højeste kvalitet for at sikre, at et produkt
ikke smitter af, men er fri for skadelige kemikalier. Der er altid en risiko for, at farverne kan bleges ved vask.
Ergobaby kan ikke holdes ansvarlig for afblegede farver grundet vask.
Se venligst Ergobaby.eu for information om garanti. Ergo Baby Carrier, Inc. garanterer for at dets produkter er
fri for defekter i materialer og udførsel. Et købsbevis er nødvendigt og produktet skal returneres ved garantiser-
vice. Såfremt du vil fremsætte et krav i henhold til garantien, skal du kontakte Ergobabys kundeservice på:
USA: support@ergobaby.com, eller +1 888-416-4888
EU:customersupport@ergobaby.eu, eller +49 40 421 065 0
Garantien dækker ikke skader påført ved misbrug eller enhver anden brug af Ergobaby Bæreselen, der ikke er i
overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning.
Garantien dækker ikke for bæreseler, der forekommer at være blevet ændret på nogen måde fra dens originale
konstruktion. Der kan være tale om anderledes eller yderligere garantirettigheder i køberens retskreds.
I det omfang hvor andre eller yderligere garantirettigheder er gældende i køberens retsområde, vil disse
yderligere garantier være gældende som et supplement til de udstedte garantier.
DK
DÔLEŽITÉ! POZORNE SI PRÍTAJTE
A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE
POUŽITIE
UPOZORNENIE: NEBEZPEČIE
PÁDU A UDUSENIA
NEBEZPEČIE PÁDU – Deti môžu vypadnúť širokým otvorom pre nohy alebo
vypadnúť z nosičov von.
•Nastavte otvory pre nohy tak, aby pohodlne priliehali k nohám dieťaťa.
•Pred každým použitím sa uistite, že sú všetky zapínania bezpečne zapnuté.
•Kráčajte a skláňajte sa opatrne.
•Nikdy neohýbajte chrbát; doporučujeme vám predkloniť sa do podrepu.
•Tento nosič používajte len udetičiek shmotnosťou 3,2kg až 11.3kg.
NEBEZPEČIE UDUSENIA – U tohoto výrobku hrozí u detí do 4mesiacov riziko
udusenia, pokým je ich tvár pritlačená príliš tesne kvášmu telu.
•Neupevňujte dieťa kvášmu telu príliš tesne.
•Vytvorte dieťaťu priestor pre voľný pohyb hlavy.
•Dbajte na to, aby po celú dobu nosenia nemala tvár dieťaťaakúkoľvek prekážku.
•Nedopusťte, aby dieťa zaspalo v polohe vpredu s tvárou dopredu.
•Ak dojčíte dieťa v nosiči, po kŕmení ho vždy premiestnite, aby jeho tvárička nebo
la pritlačená na vaše telo.
UPOZORNENIE:
• Do doby, než dieťa dokáže samo udržať hlavu hore, musí byť neustále otočené
tvárou k vám.
• Nosenie s tvárou od vás je vhodné len pre dieťa, ktoré dokáže udržať pevne a
trvale vztýčenú hlavu.
•Aby ste zabránili nebezpečiu pádu, uistite sa, že vaše dieťa bezpečne v nosiči
sedí.
•Neustále svoje dieťa pozorujte a zaistite, aby jeho ústa a nos neboli ničím
zahradené.
•Pred použitím doporučujeme: u detí narodených predčasne, s nízkou pôrodnou
váhou a u detí s horším zdravotným stavom najskôr vyhladať radu od lekára.
•Zabezpečte, aby brada dieťaťa nespočívala na jeho hrudi, pretože táto poloha
môže obmedziť jeho dýchanie, čo by mohlo viesť k uduseniu.
•Vaša rovnováha môže byť nepriaznivo ovplyvnená ako vašim pohybom, tak i
pohybom dieťaťa.
•Buďte opatrní pri ohýbaní a skláňaní dopredu alebo do strán.
•Tento nosič nie je vhodný na používanie pri športoch činnostiach, napr. pri
behu, cyklistike, plávaní, alebo lyžovaní.
OPATRENIE PRE POUŽÍVANIE NOSIČA ERGOBABY™:
Pred zostavením apoužitím mäkkého nosiča si prečítajte všetky pokyny. Hlava vášho dieťaťa by mala byť
podoprená oporným panelom hlavy a krku, pokiaľ dieťa nepreukáže silnú a konzistentnú kontrolu hlavy a
krku. Nikdy nenechávajte dieťa vnosiči Ergobaby™ alebo vjeho blízkosti bez dozoru. Nikdy nepoužívajte
mäkký nosič, pokým je vaša rovnováha alebo mobilita narušená v dôsledku telesnej únavy, ospalosti alebo
z dôvodov zlého zdravotného stavu. Nikdy nepoužívejte mäkký nosič pri činnostiach ako varenie a upra-
tovanie, ktoré predpokladajú vystavenie zdrojom tepla alebo chemikáliám. Nikdy nenoste mäkký nosič pri
riadení motorového vozidla alebo počas jazdy v ňom. Buďte opatrní pri pití horúcich nápojov, aby nedošlo k
jeho rozliatiu na dieťa pri použití nosiča. Nikdy nerozopínajte opasok, keď je dieťa v nosiči.
Uvedomte si, že ako sa dieťa stává aktvnejšie, hrozí mu väčšie nebezpečie pádu z nosiča.
V detskom nosiči noste iba jedno dieťa. Nikdy nepoužívajte/nenoste viac ako jeden nosič. Pod bradou bábät-
ka musí byť vždy medzera veľkosti aspoň dvoch prstov. Predčasne narodené deti, deti trpiace dýchacími
ťažkosťami a deti mladšie než 4mesiace sú najviac vystavené riziku udusenia.
Zabezpečte správne umiestnenie dieťaťa do nosiča vrátane jeho nožiček. Polohu dieťaťa je nutné pravidelne
kontrolovať, aby ste sa presvedčili, že dieťa v nosiči správne sedí, je v strede s mierne rozkročenými a
pokrčenými nohami, hlavu má vo vzpriamenej polohe a nepadá mu dolu ani nabok. Keď je dieťa v nosiči, je
nutné pravidelne pozorovať ruky, nohy a chodidlá dieťaťa, aby sa zabezpečilo, že ich nosič neobmedzuje.
Vždy upevnite spony správne, keď sa nosič nepoužíva. Keď nosič nepoužívate, udržujte ho z dosahu detí.
Pred každým použitím skontrolujte, či sú všetky spony, patentky, popruhy a nastavovacie prvky bezpečné.
Pravidelne kontrolujte nosič, či nie je opotrebovaný a poškodený. Pred každým použitím skontrolujte, či
nie sú švy a popruhy popraskané, či nie je tkanina natrhnutá a upínacie spony, či nie sú poškodené. Nikdy
nepoužívajte nosič, keď sú tkaniny, putká alebo spony poškodené. Pred zmenou polohy nosiča vyberte dieťa
z nosiča. Pri menších deťoch alebo dospelých s dlhým trupom, by sa driekový pás mal umiestniť vyššie na
tele, aby hlava dieťaťa bola dostatočne blízko na pobozkanie, keď ho nesiete vpredu.Nosič sa nesmie použiť,
kým sa používateľ neoboznámi s pokynmi a bezpečnostnými prvkami tak , aby im porozumel a bol si istý,
ako nosič zodpovedne a náležite používať. Nosič je určený len pre používanie zdravými dospelými osobami.
Ak sa u používateľa vyskytnú problémy s plecami, chrbtom alebo krkom, prestaňte nosič používať a poraďte
sa s kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom. Pre oblečenie dieťaťa vyberte správne materiály. Dotykom
ruky na detské telo skontrolujte teplotu vo vnútri. Odkazy na vek dieťaťa podľa mesiaca sú iba všeobecné in-
formácie a vývoj každého dieťaťa je iný. Skontrolujte, či vaše dieťa spĺňa špecifické požiadavky na používanie
nosiča. V prípade potreby sa obráťte na zákaznícky servis spoločnosti Ergobaby. Video s pokynmi a ďalšími
radami nájdete na stránkach www.ergobaby.eu (iba v angličtine).
Upozornenie: Spoločnost Ergobaby™ využívá iba najvyššiu kvalitu a najbezpečnejšie farbivá, aby produkt
udržoval svoju farbu, ale bol bez škodlivých chemikálií. Napriek tomu vždy existuje možnosť, že farby pri
praní vyblednú. Ergobaby nemôže niesť zodpovednosť za vyblednuté farby spôsobené praním.
Informácie o našich zárukách nájdete na stránkách Ergobaby.eu. Spoločnosť Ergo Baby Carrier, Inc.
poskytuje u produktu záruku na materiál a spracovanie. Vyžadujeme doklad o zakúpení a výrobok je
potrebné navrátiť záručnému servisu. Pokiaľ chcete uplatniť nárok na záruku, obráťte se na zákaznícky servis
Ergobaby:
USA: support@ergobaby.com nebo +1888-416-4888
EU: customersupport@ergobaby.eu, alebo +49404210650
Záruka se nevzťahuje na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním nosiča alebo akýmkoľvek iným
používaním, ktoré nie je vsúlade spokynmi uvedenými vtomto návode. Záruka sa nevzťahuje na nosiče,
u ktorých bola akákoľvek upravovaná pôvodná konštrukcia. Iné alebo ďalšie záručné práva môžu existovať
v práve kupujúceho. V prípade, že v rámci zákonov práva kupujúceho existujú odlišné alebo doplňu-
júce záručné práva, tak budú tieto práva uplatnené a budú doplnením záručných práv poskytovaných
spoločnosťou.
SK
OLULINE! LUGEGE
TÄHELEPANELIKULT JA HOIDKE
ALLES, ET SAAKSITE SEDA KA
EDASPIDI VAADATA
HOIATUS: KUKKUMIS- JA LÄMBU-
MISOHT!
KUKKUMISOHT – Laps võib libiseda välja läbi laia jalaava või kandmisvahendist
välja kukkuda.
•Reguleerige jalaavasid nii, et need sobituksid tihedalt beebi jalgadega.
•Enne iga kasutamist veenduge, et kõik kinnitused on turvaliselt fikseeritud.
•Olge eriti ettevaatlik kummardamisel või jalutamisel.
•Ärge kunagi painutage ennast vöökohast, vaid põlvedest.
•Kasutage kandmisvahendit ainult nende laste jaoks, kelle kehakaal jääb vahemik
ku 3,2 kuni 11.3kg.
LÄMBUMISOHT – Alla 4kuu vanused imikud võivad selles tootes lämbuda, kui
nende nägu on tihedalt surutud vastu teie keha.
•Ärge tõmmake last rihmadega liiga tihedalt vastu oma keha.
•Jätke ruumi pea liigutamiseks.
•Hoidke lapse nägu alati eemal ettejäävatest takistustest.
•Ärge laske lapsel magada, kui teda kantakse rinnal kuklaga kandja suunas.
•Kui imetate last kandmisvahendis, paigutage laps pärast toitmist alati nii, et beebi
nägu ei oleks teie keha vastas.
HOIATUS:
• Laps peab olema kandevahendis näoga teie poole seni, kuni ta suudab ise
pead hoida.
• Kasutage näoga väljapoole olevat kandmisasendit ainult siis, kui beebi suudab
pead ja kaela kindlat ning tugevalt hoida.
•Kukkumisohu vältimiseks veenduge, et laps oleks kandekotis kindlalt
õiges asendis.
•Jälgige last pidevalt ja veenduge, et ta suu ja nina ei oleks blokeeritud.
•Kui laps on sündinud ennetähtaegselt, väikese sünnikaaluga või on tal mõni
meditsiiniline seisund, pidage enne toote kasutamist nõu tervishoiutöötajaga.
•Kontrollige, et laps ei oleks asendis, kus ta lõug on vastu rinnakorvi, sest see
võib takistada hingamist ja põhjustada lämbumist.
•Teie tasakaalu võivad halvendada teie enda või teie lapse liigutused.
•Olge ettepoole või küljele painutamisel ja kummardamisel ettevaatlik.
•See lapse kandekott ei sobi kasutamiseks sportimise ajal, nt jooksmise, jalgratta
ga sõitmise, ujumise ja suusatamise ajal.
ETTEVAATUSABINÕUD ERGOBABY™ LAPSEKANDEKOTI KASUTAMISEL:
Lugege kõik juhised läbi enne pehme kandmisvahendi kokkupanekut ja kasutama hakkamist. Beebi pea
peaks olema kaitstud pea ja kaela tugipaneeliga kuniks beebi oskab ise kontrollida oma pead ja kaela.
Ärge kunagi jätke järelevalveta last, kes on kandmisvahendis Ergobaby™ või koos sellega.
Ärge kunagi kasutage pehmet kandmisvahendit, kui teie tasakaal või liikumisvõime on halvenenud füüsilise
koormuse, unisuse või tervisliku seisundi tõttu. Ärge kunagi kasutage pehmet kandmisvahendit, kui tegelete
selliste tegevustega nagu toiduvalmistamine ja puhastamine, mis hõlmavad kokkupuudet küttekehade või
kemikaalidega. Ärge kunagi kandke pehmet kandekotti, kui juhite autot või istute sõidukis kaasreisija kohal.
Kui laps on kandekotis ja joote kuuma jooki, olge ettevaatlik, et jooki ei tilguks lapse peale. Ärge kunagi
avage vöökoha rihma pannalt, kui laps istub kandmisvahendis. Arvestage, et lapse aktiivsuse suurenedes
suureneb lapse kandekotist väljakukkumise risk. Lapsekandekotis tohib kanda korraga ainult ühte last.
Ärge kunagi kasutage/kandke samal ajal rohkem kui ühte kandmisvahendit. Lapse lõua alla peab alati jääma
vaba ruumi vähemalt kahe sõrme laiuse jagu. Lämbumisoht on kõige suurem enneaegsetel imikutel, hin-
gamisteede probleemidega imikutel ja alla 4kuu vanustel imikutel. Veenduge, et laps on kandmisvahendisse
õigesti paigutatud ja et sh on õige ka jalgade asend. Lapse asendit tuleb korrapäraselt kontrollida, veendu-
maks, et laps istub kandekotis õigesti isteosa keskel, jalad konnaasendis ja pea püsti, mitte alla või külgedele
kõikudes. Kandmisvahendis istuva lapse käsi, jalgu ja jalalabasid tuleb korrapäraselt kontrollida, veendumaks,
et need ei ole pitsunud kandmisvahendi vahele. Kinnitage alati rihmapandlad, kui kandekott pole kasutuses.
Kui kandekott pole kasutuses, hoidke seda lastele kättesaamatus kohas. Veenduge enne iga kasutamist, et
kõik pandlad, klõpskinnitused, rihmad ja reguleerimisvahendud on kinni pandud. Kontrollige kandekotti reg-
ulaarselt kulumisjälgede ja kahjustuste suhtes. Enne iga kasutamist kontrollige toodet lahtitulnud õmbluste,
rebenenud rihmade või materjali ja kahjustatud kinnitusvahendite suhtes. Ärge kasutage kandekotti, kui
kangamaterjal, kinnitused või pandlad on kahjustunud. Võtke laps kandmisvahendmist välja enne kandmis-
vahendi asendi muutmist. Kui laps on väike või last kandva täiskasvanu ülakeha on väga pikk, tuleb vöörihma
kanda kehal kõrgemas asendis nii, et last rinnal kandes oleks ta pea kandjale nii lähedal, et ta ulatub lapsele
musi tegema. Kandmisvahendit ei tohi kasutada enne, kui kandja on juhistest ja ohutusfunktsioonidest aru
saanud ning tunneb ennast kandmisvahendi kasutamisel enesekindlalt ja mugavalt. See kandmisvahend on
mõeldud kasutamiseks ainult tervetele täiskasvanutele. Kui kandmisvahendit kasutaval inimesel peaksid tek-
kima õla-, selja- või kaelaprobleemid, tuleb toote kasutamine lõpetada ja pöörduda vastava kvalifikatsiooniga
meditsiinitöötaja poole. Valige lapsele kandmiseks sobivast materjalist riided.
Kontrollige kehatemperatuuri, puudutades käega last. Viited lapse vanusele on ainult üldised suunised ja iga
laps areneb erinevalt. Kontrollige, kas kandekoti konkreetsed kasutusnõuded vastavad teie lapsele.
Vajadusel pöörduge täiendava abi saamiseks Ergobaby klienditeeninduse esindaja poole. Teabevideo ja
täiendavate näpunäidete saamiseks külastage veebilehte www.ergobaby.eu (ainult inglise keeles).
Lahtiütlused: Ergobaby™ kasutab ainult kõige kvaliteetsemaid ja ohutumaid värvaineid, mida on võimalik ka-
sutada, et toode säilitaks oma värvi, kuid oleks ohtlike kemikaalide vaba. Alati eksisteerib võimalus, et värvid
pestes tuhmuvad. Ergobaby ei saa kanda vastutust pesemisest põhjustatud värvide tuhmumise eest.
Teavet meie garantii kohta vt veebilehelt Ergobaby.eu. Ettevõtte ERGO Baby Carrier, Inc. annab oma tood-
etele garantii materjali- ja tootmisdefektide suhtes. Ostutšeki olemasolu on vajalik ja toode tuleb tagastada
garantiihoolduskeskusse. Garantiinõude esitamisvajaduse korral pöörduge Ergobaby klienditeenindusse:
USA: support@ergobaby.com või 888-416-4888
EL: customersupport@ergobaby.eu või 0049404210650
Garantii ei laiene kahjustustele, mida põhjustab kandmisvahendi väärtarvitus või kasutamine mis tahes
viisil, mis ei vasta käesolevas juhendis nimetatud juhistele. Garantii ei laiene ühelegi kandmisvahendile, mille
originaalkujundust on muudetud mis tahes viisil. Ostja alluvusalas võivad kehtida erinevad või täiendavad
garantiiõigused. Ulatuseni, milleni eksisteerivad erinevad või täiendavad garantiiõigused ostja alluvusala
seadustes, tuleb neid rakendada ja need peavad lisanduma garantiiõigustele.
EE
IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE
E CONSERVARE PER FUTURE
CONSULTAZIONI
ATTENZIONE: PERICOLO DI CADUTA E
SOFFOCAMENTO
PERICOLO DI CADUTE – I neonati possono cadere dal Marsupio o scivolare attraverso
l’ampia apertura per le gambe..
• Regolare le aperture per le gambe per adattare le gambe del bambino comoda-
mente.
• Prima di ogni uso accertarsi che le chiusure siano assicurate.
• Prestare una particolare cura nello sporgersi o nel camminare.
• Non chinarsi ad altezza della vita, chinarsi ad altezza delle ginocchia.
• Utilizzare questo Marsupio solamente per i bambini di peso compreso tra 3,2 kg e
11.3 kg.
RISCHIO DI SOFFOCAMENTO – I bimbi di età inferiore a 4 mesi possono soffocare se
hanno il viso compresso contro il corpo di chi indossa questo prodotto.
• Non fissare il bambino troppo strettamente contro il proprio corpo.
• Lasciare spazio per i movimenti della testa.
• Tenere sempre libero il viso da ostacoli.
• Non far dormire il bambino nella posizione fronte strada.
• Se allatti il tuo bambino nel Marsupio, riposizionalo sempre dopo la poppata
cosicché la faccia del bambino non sia premuta contro il tuo corpo.
ATTENZIONE:
• Il bambino deve essere posizionato verso di voi finché non riesce a sostenere la
propria testa
•Utilizzate la posizione fronte strada soltanto quando il bambino sostiene da solo la
testa ed il collo.
• Per evitare il rischio di cadute assicurati che il tuo bambino sia posizionato
correttamente nel Marsupio.
• Controlla costantemente il tuo bambino e assicurati che bocca e naso non siano
ostruiti.
• Per i neonati prematuri o con basso peso alla nascita e per i bambini con patologie
chiedere il parere di un medico prima di utilizzare questo prodotto.
• Assicurati che il mento del tuo bambino non sia appoggiato sul suo petto poiché il
suo respiro potrebbe essere limitato e portare al soffocamento.
• Lequilibrio di chi indossa il porta-bebè può risentire dei propri movimenti e di quelli
del bambino.
• Fai attenzione quando ti sporgi o ti pieghi in avanti e lateralmente.
• Il Marsupio non è adatto per l’utilizzo durante attività sportive, per es. durante la
corsa, le passeggiate in bicicletta, il nuoto e lo sci.
PRECAUZIONI PER L’USO DEL MARSUPIO ERGOBABY™:
Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di montare e utilizzare il Marsupio. La testa del tuo bambino
dovrà essere sostenuta dall’apposito pannello di supporto sino a quando egli non dimostrerà di avere il controllo
autonomo di testa e collo. Non lasciare mai il bambino incustodito dentro o vicino al Marsupio Ergobaby™. Non
usare mai il marsupio quando l’equilibrio o la mobilità sono compromessi a causa di esercizio fisico, sonnolenza,
o patologie cliniche. Non usare mai il marsupio durante lo svolgimento di attività come la cucina e la pulizia,
che implicano l’uso di una fonte di calore o l’esposizione a sostanze chimiche. Non indossare mai il marsupio
durante la guida o come passeggero di un veicolo. Stai attenta quando bevi bevande calde per evitare di versare
bevande calde sul bambino durante l’uso del Marsupio. Non sganciate mai la cinghia ventrale mentre il bambino
è nel Marsupio. Fai attenzione poiché via via che il bambino diventa più attivo ha un rischio maggiore di cadere
dal Marsupio. Porta un solo bambino per volta nel Marsupio. Non utilizzare/indossare mai più di un Marsupio
per volta. Sotto il mento del bambino devono poter passare almeno due dita. I neonati prematuri, i neonati
con problemi respiratori e i bambini sotto 4 mesi sono a maggior rischio di soffocamento. Assicurare il corretto
posizionamento del bambino nel prodotto, comprese le gambe.
La posizione del bambino deve essere controllata regolarmente per assicurarsi che il bambino sia posizionato
correttamente nel Marsupio, al centro, con le gambe nella posizione a ranocchia e la testa eretta, e non pendente
verso il basso o di lato. Occorre controllare regolarmente le braccia, le gambe ed i piedi del bimbo quando si
trova nel Marsupio per verificare che non siano bloccati in alcun modo. Aggancia sempre in maniera appropriata
le cinghie quando il Marsupio non viene utilizzato. Tieni il Marsupio lontano dai bambini quando non viene uti-
lizzato. Prima di ogni utilizzo verificate che tutte le fibbie, i ganci, le cinghie e le regolazioni siano stati assicurati.
Ispeziona regolarmente il Marsupio per eventuali segni di usura e danni.
Prima dell’uso verificare la presenza di cuciture strappate, cinghie lacerate o tessuti e dispositivi di fissaggio
danneggiati. Non utilizzare mai un Marsupio quando il tessuto, la chiusura o la fibbia è danneggiata. Estrarre
il bimbo prima di cambiare la posizione del Marsupio. Per i bambini più piccoli o per gli adulti con un tronco
lungo, occorre indossare la cintura ventrale in una posizione più in alto sul corpo, così la testa del bambino è
posizionata sufficientemente vicina per essere baciata quando si usa la posizione frontale.
Non utilizzare il Marsupio fino a quando chi lo indossa comprende le istruzioni e le caratteristiche di sicurezza
e si sente sicuro e a proprio agio in merito all’uso del prodotto. Questo Marsupio è indicato per l’uso da parte
di adulti sani. Se la persona che utilizza il Marsupio dovesse manifestare problemi alle spalle o alla schiena, ne
interrompa l’utilizzo e consulti un medico qualificato. Scegli il materiale adatto per vestire il bambino.
Controlla la temperatura interna toccando con la mano il corpo del bambino. I riferimenti alle età espresse in
mesi sono solo linee guida generali e lo sviluppo di ciascun bambino è diverso. Verifica che il tuo bambino
soddisfi i requisiti specifici d’uso. Contattare il servizio clienti Ergobaby per ulteriore assistenza se necessario. Per
le istruzioni video e ulteriori consigli visitate il sito web www.ergobaby.it.
Esclusione di responsabilità: Ergobaby™ utilizza colori della migliore qualità e sicurezza possibile per assicurarsi
che il prodotto conservi il proprio colore e non contiene prodotti chimici dannosi.
C’è sempre la possibilità che i colori sbiadiscano con il lavaggio. Ergobaby non è responsabile della perdita di
colore dovuta a lavaggio.
Per informazioni sulla nostra garanzia, consultare Ergobaby.it. Ergo Baby Carrier Inc. garantisce i propri prodotti
per i difetti di materiali e di fabbricazione. Per il servizio di garanzia sono necessarie la prova di acquisto e la
restituzione del prodotto. Qualora abbiate una richiesta di intervento in garanzia contattate il nostro servizio
clienti Ergobaby:
USA: support@ergobaby.com, o +1 888-416-4888
UE: customersupport@ergobaby.eu, o +49 40 421 065 0
La garanzia non copre i danni causati da uso improprio o da qualsiasi utilizzo del marsupio non conforme alle
istruzioni descritte nel presente manuale. La garanzia non si estende ai marsupio modificati rispetto alla loro
forma originale. Possono esistere diritti di garanzia diversi o aggiuntivi a seconda del paese dell’acquirente.
Nella misura in cui le leggi vigenti nella giurisdizione dell’acquirente diritti di garanzia diversi o aggiuntivi,
valgono tali garanzie che si sommano ai diritti di garanzia previsti.
IT
SVARĪGA INFORMĀCIJA! RŪPĪGI
IZLASIET UN SAGLABĀJIET TO
TURPMĀKAJAI LIETANAI
BRĪDINĀJUMS: IZKRIŠANAS UN
NOSMAKŠANAS RISKS
IZKRIŠANAS RISKS – Mazuļi var izkrist caur plato kājas atveri vai no ķengursomas
augšējās atveres.
•Pielāgojiet kāju atveres, lai tās pieguļoši atbilstu bērnu kājām.
•Pirms katras lietošanas pārliecinieties, ka visas aizdares ir stingri nofiksētas.
•Noliecoties vai ejot, esiet īpaši uzmanīgi.
•Nekad nenoliecieties jostas vietā; salieciet ceļus.
•Šo ķengursomu izmantojiet tikai bērniem, kuru svars ir no 3,2 līdz 11.3kg.
NOSMAKŠANAS RISKS – Bērni līdz 4mēnešu vecumam šajā somā var nosmakt, ja
seja tiek stingri piespiesta nēsātāja ķermenim.
•Izmantojot siksnas, nepiespiediet bērnu pārāk cieši savam ķermenim.
•Atstājiet vietu galviņas kustībām.
•Nodrošiniet, lai bērna sejai nekad nekas netraucētu.
•Neļaujiet mazulim gulēt nēsāšanas pozīcijā uz vēdera ar muguru pret nēsātāju.
•Ja jūs barojat savu mazuli ar krūti, lietojot ķengursomu, vienmēr pēc barošanas
izmainiet mazuļa stāvokli tā, lai mazuļa seja netiek atbalstīta pret jūsu ķermeni.
BRĪDINĀJUMS:
• Līdz brīdim, kamēr mazulis nevar pats noturēt galviņu, viņam vai viņai jāsēž ar
seju pret jums.
• Nēsāšanas pozīciju ar sejiņu no jums izmantojiet tikai tad, kad bērns stingri un
stabili tur galviņu un kaklu.
•Lai novērstu izkrišanas risku, nodrošiniet, ka jūsu bērns ķengursomā atrodas
drošā pozīcijā.
•Pastāvīgi novērojiet savu bērnu un nodrošiniet, ka viņa muti un degunu nekas
nenosprosto.
•Ja bērns ir dzimis priekšlaicīgi, viņa svars dzimšanas brīdī ir bijis samazināts vai
viņam ir īpašas medicīniskās prasības, pirms šī produkta lietošanas konsultējieties
ar ārstu.
•Nodrošiniet, ka jūsu bērna zods nesaskaras ar viņa krūtīm, jo tādā gadījumā viņa
elpošana var kļūt apgrūtināta, kas var izraisīt nosmakšanu.
•Jūsu līdzsvaru var ietekmēt jūsu un bērna kustības.
•Esiet uzmanīgi, saliecoties vai noliecoties uz priekšu vai uz sāniem.
•Šī ķengursoma nav piemērota lietošanai sportisku aktivitāšu laikā, piemēram,
skrienot, braucot ar velosipēdu, peldot un slēpojot.
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, LIETOJOT ERGOBABY™ ĶENGURSOMU:
Pirms mīkstās ķengursomas salikšanas un izmantošanas izlasiet visu instrukciju. Jūsu bērna galvai
ir jābūt balstītai pret galvas un kakla balstu, līdz brīdim, kad bērns sāk veikt kontrolētas un izteiktas
galvas un kakla kustības. Nekad neatstājiet bērnu bez uzraudzības, ja viņš var piekļūt Ergobaby™
ķengursomai vai ir tajā ielikts. Nekad neizmantojiet mīksto ķengursomu situācijās, kad aktivi-
tāšu, miegainības vai veselības stāvokļa dēļ ir traucēta līdzsvara vai pārvietošanās spēja. Nekad
neizmantojiet mīksto ķengursomu, veicot darbus, kas saistīti ar karstuma avotu vai ķīmiskām vielām,
piemēram, gatavojot ēst vai veicot tīrīšanu. Nekad nenēsājiet mīksto ķengursomu, atrodoties
transportlīdzeklī vai vadot to. Esiet piesardzīgi dzerot karstus šķidrumus, lai ķengursomas lietošanas
laikā nepieļautu karstā šķīduma izšļakstīšanos uz mazuļa. Kamēr ķengursomā atrodas bērns, nekad
neatsprādzējiet jostas siksnu. Nepieciešams apzināties, ka, ja mazulis kļūst aktīvāks, palielinās risks,
ka mazulis var izkrist no ķengursomas. Ķengursomā vielaicīgi nevar nest vairāk kā vienu bērnu.
Nekad vienlaicīgi nelietojiet / nevelciet mugurā vairāk kā vienu ķengursomu bērna pārnēsāšanai.
Zem bērna zoda vienmēr jābūt brīvai telpai vismaz divu pirkstu platumā. Priekšlaicīgi dzimušiem
bērniem, bērniem ar elpošanas traucējumiem un zīdaiņiem līdz 4mēnešu vecumam pastāv lielāks
nosmakšanas risks. Pārliecinieties, ka bērns, tai skaitā viņa kājas, somā ir ieliktas pareizi.
Regulāri pārbaudiet bērna stāvokli, lai pārliecinātos, ka bērns ķengursomā ievietots pareizi –
novie-tots pa vidu ietupienā ar izvērstām kājiņām un augšup paceltu galvu, un nav noslīdējis uz leju
vai sāniem. Ķengursomā ievietotam bērnam regulāri jāpārbauda rokas, kājas un pēdas, lai pārliecinā-
tos, ka ķengursoma tās nesaspiež. Vienmēr pareizi nostipriniet sprādzes, ja ķengursoma netiek
lietota. Neuzglabājiet ķengursomu mazuļa tuvumā, ja tā netiek lietota.
Pirms katras lietošanas pārliecinieties, ka visas sprādzes, slēdzēji, siksnas un regulatori ir stingri nos-
tiprināti. Regulāri pārbaudiet ķengursomu, lai atklātu jebkādas nolietošanās un bojājumu pazīmes.
Pirms katras lietošanas pārbaudiet, vai nav atirušas šuves, saplēstas siksnas vai audums vai bojātas
aizdares. Nekad nelietojiet ķengursomu, ja ir bojāts audums, līpslēdzējs velkro stiprinājums vai
sprādze. Pirms pozīcijas maiņas izņemiet bērnu no ķengursomas. Nēsājot mazākus bērnus vai tad,
ja pieaugušais ir gara auguma, ķengursomas jostas siksna ir jāuzvelk augstāk uz ķermeņa, lai mazuļa
galva atrodas pozīcijā, kurā ir viegli mazuli noskūpstīt, ja mazulis tiek nēsāts pozīcijā uz vēdera.
Ķengursomu nedrīkst lietot, ja lietotājs nav izlasījis vai neizprot instrukciju un drošības pasākumus,
kā arī, lietojot ķengursomu, nejūtas ērti vai pārliecināti.
Ķengursomu paredzēts izmantot tikai fiziski veseliem pieaugušajiem. Ja personai, kas lieto ķengur-
somu, rodas pleca, muguras vai kakla problēmas, pārtrauciet somas lietošanu un konsultējaties ar
kvalificētu veselības aprūpes speciālistu. Lūdzu, izvēlieties tādu bērna apģērbu, kas izgatavots no
atbilstoša materiāla. Pārbaudiet ķengursomas iekšpuses temperatūru, aptaustot mazuļa ķermeni
ar savu roku. Atsauces uz mazuļa vecumu mēnešos kalpo tikai kā vispārīgas norādes, jo katra
mazuļa attīstība ir atšķirīga. Lūdzu, pārbaudiet, vai jūsu mazulis atbilst konkrētajām prasībām, kas
attiecināmas uz lietošanu. Ja nepieciešama vēl papildu palīdzība, sazinieties ar Ergobaby klientu
apkalpošanas dienesta pārstāvi. Lietošanas pamācības video un papildu padomus, lūdzu, skatiet
www.ergobaby.eu (tikai angļu valodā).
Atruna: Ergobaby™ izmanto tikai augstākās kvalitātes un iespējami drošākās krāsas, lai izstrādāju-
mam tiktu nodrošināta noturīga krāsa, bet tas nesaturētu kaitīgas ķīmiskās vielas. Vienmēr pastāv
iespējamība, ka krāsas, atkārtoti mazgājot, izbalēs. Ergobaby neuzņemas atbildību par mazgāšanas
laikā izbalējušām krāsām.
Informāciju par garantiju, lūdzu, skatiet Ergobaby.eu. Ergo Baby Carrier, Inc. garantē, ka tā izstrādā-
jumiem nav ražošanas un materiālu defektu. Jāsaglabā pirkumu apliecinošs dokuments un izstrādā-
jums jāatgriež garantijas servisā. Ja vēlaties pieteikt garantijas pieprasījumu, lūdzu, sazinieties ar
Ergobaby klientu apkalpošanas dienestu:
ASV: support@ergobaby.com vai +1888-416-4888
Eiropas Savienība: customersupport@ergobaby.eu vai +49404210650
Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas ķengursomas lietošanas rezultātā, vai
lietojot ķengursomu neatbilstoši šajā rokasgrāmatā sniegtajām instrukcijām. Garantija neattiecas uz
ķengursomu, kurai jebkādā veidā mainīta tās oriģinālā konstrukcija. Pircēja valsts likumdošana var
noteikt atšķirīgas vai papildu garantijas tiesības. Garantija tiek piemērota un papildina garantijas
tiesības tādā apjomā, kā pircēja valsts likumdošana nosaka atšķirīgas vai papildu garantijas tiesības.
LV LT
SVARBU! ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR
IŠSAUGOKITE NAUDOJIMUI ATEITYJE
ĮSPĖJIMAS: GALIMA PARVIRSTI IR
UŽDUSINTI
GRĖSMĖ IŠKRISTI – Kūdikiai gali iškristi per plačią kojos skylę arba tiesiog iš
nešynės.
•Pakoreguokite kojų skylių dydį, kad nešynė tampriai priglustų.
•Prieš kiekvieną kartą naudodami, patikrinkite, ar visos sąsagos saugiai
užfiksuotos.
•Būkite ypač atsargūs lenkdamiesi arba vaikščiodami.
•Niekada nesilenkite per liemenį, tūpkitės lenkdami kelius.
•Šią nešynę naudokite tik 3,2–11.3kg sveriantiems kūdikiams.
PAVOJUS UŽDUSTI – Jaunesni negu 4mėn. kūdikiai šiame gaminyje gali uždusti,
jei jų veidas tvirtai prispaudžiamas prie jūsų kūno.
•Neriškite kūdikio per stipriai prie savo kūno.
•Palikite vietos galvos judesiams.
•Kūdikio galvą visada saugokite nuo kliūčių.
•Neleiskite kūdikiui miegoti padėtyje, kai veidas atsuktas į išorę.
•Jei nešynėje maitinate kūdikį krūtimi, pamaitinusi visada pakeiskite jo padėtį taip,
kad kūdikio veidelis nebūtų prispaustas prie jūsų kūno.
ĮSPĖJIMAS:
• Vaiko veidas, kol jis arba ji negali išlaikyti savo galvos tiesiai, turi būti
nukreiptas į jus.
• Kūdikį veidu į išorę nešiokite tik tada, kai jis tvirtai ir patikimai laiko savo galvą,
kontroliuoja kaklą.
•Kad neiškristų, užtikrinkite, kad vaiko padėtis nešynėje yra saugi.
•Nuolat tikrinkite vaiką ir užtikrinkite, kad jo burna ir nosis nėra užkimštos.
•Prieš naudodami šį gaminį per anksti gimusiems, mažo svorio kūdikiams ir
sveikatos sutrikimų turintiems vaikams, pasitarkite su sveikatos priežiūros
specialistu.
•Patikrinkite, ar vaiko smakras nesiremia į jo krūtinę, nes tai gali jam trukti
kvėpuoti, todėl gali uždusti.
•Jūsų pusiausvyrai neigiamos įtakos gali turėti jūsų ir jūsų vaiko judėjimas.
•Būkite atsargūs tūpdamiesi arba lenkdamiesi į priekį ar į šonus.
•Ši nešynė netinkama naudoti sportuojant, pvz.: bėgiojant, važiuojant dviračiu,
plaukiojant ir slidinėjant.
ATSARGUMO PRIEMONĖS NAUDOJANT KŪDIKIO NEŠYNĘ „ERGOBABY™ CARRIER“:
Prieš surinkdami ir naudodami minkštą nešynę, perskaitykite visą instrukciją. Jūsų kūdikio galvą turi palaikyti
galvos ir kaklo atrama, iki tol kol kūdikis turi stiprią ir nuoseklią galvos ir kaklo kontrolę. Niekada nepalikite
kūdikio be priežiūros „Ergobaby™ Carrier“ nešynėje arba su ja. Niekada nenaudokite minkštos nešynės,
jei pusiausvyra arba judumas yra sutrikę dėl mankštos, mieguistumo arba medicininės būklės. Niekada
nenaudokite minkštos nešynės užsiimdami tokia veikla, kaip maisto gaminimas ir valymas, kai naudojamas
karščio šaltinis arba chemikalai. Niekada nedėvėkite minkštos nešynės vairuodami arba būdami keleivio
vietoje transporto priemonėje. Būkite atsargūs gerdami karštą gėrimą, kad neišpiltumėte jo ant kūdikio,
nešamo nešynėje. Niekada neatsekite juosmens diržo, kai nešynėje sėdi kūdikis. Žinokite, kad kuo vaikas
tampa aktyvesnis, tuo didesnė grėsmė jam kyla iškristi iš nešynės. Kūdikio nešynėje neškite tik vieną vaiką
vienu metu. Niekada nenaudokite / nedėvėkite daugiau negu vieną nešynę vienu metu. Prieš kūdikio
smakrą visada turi būti bent dviejų pirštų dydžio atstumas. Neišnešiotiems, kvėpavimo sutrikimų turintiems
ir jaunesniems negu 4mėn. kūdikiams kyla didelė grėsmė uždusti. Užtikrinkite, kad kūdikis tinkamai
pasodintas į gaminį, įskaitant ir tinkamą kojų padėtį. Būtina reguliariai tikrinti kūdikio padėtį, ar jis tinkamai
sėdi nešynėje, ar jo išskėstos ir sulenktos kojos yra per vidurį, ar galvą laiko tiesiai, ar ji nenusileido žemyn
arba nepakrypo į šoną. Būtina reguliariai stebėti nešynėje sėdinčio vaiko rankas, kojas ir bėdas, ar nešynė jų
nevaržo. Visada tinkamai užsekite sagtis, kai nešynė nėra naudojama. Nenaudojamą nešynę laikykite atokiau
nuo vaiko. Prieš kiekvieną kartą naudodami, patikrinkite, ar visos sagtys, fiksatoriai, diržai ir reguliatoriai yra
saugūs. Reguliariai tikrinkite, ar ant nešynės nėra nusidėvėjimo ženklų ir pažeidimų. Prieš kiekvieną kartą
naudodami, patikrinkite, ar siūlės nėra prairusios, diržai ar medžiaga neįplyšusi, sąsagos nepažeistos. Niekada
nenaudokite nešynės, jei pažeista jos medžiaga, fiksatorius ar sagtis. Prieš keisdami nešynės padėtį, iš jos
ištraukite kūdikį. Mažesniems kūdikiams arba suaugusiems žmonėms ilgu liemeniu dėvėkite juosmens diržą
aukščiau ant kūno, kad kūdikio galva būtų gana arti lūpų, kai nešamas veidu, nukreiptu į vidinę pusę. Nešynės
nereikėtų naudoti, jei ir kol vartotojas nesupranta instrukcijos ir saugos savybių, nėra susipažinęs ir nesijaučia
patogiai naudodamas nešynę. Šią nešynę gali naudoti tik sveiki suaugusieji asmenys. Jei uždengiamą nešynę
naudojančiam žmogui atsiranda pečių, nugaros arba kaklo problemų, nebenaudokite jos ir pasikonsultu-
okite su kvalifikuoti medicinos specialistu. Parinkite vaikui tinkamus drabužius. Tikrinkite jo temperatūrą
paliesdami kūnelį ranka. Rekomendacijos dėl amžiaus pagal mėnesius yra tik bendrojo pobūdžio informacija
ir skiriasi pagal kiekvieno kūdikio vystymosi lygį. Patikrinkite, ar jūsų kūdikis atitinka konkrečius naudojimo
reikalavimus. Dėl papildomos pagalbos, jei būtina, kreipkitės į „Ergobaby“ klientų aptarnavimo atstovą. Dėl
mokomojo vaizdo įrašo ir papildomų patarimų apsilankykite tinklalapyje www.ergobaby.eu (tik anglų kalba).
Atsakomybės atsisakymas: „Ergobaby™“ naudoja tik aukščiausios kokybės ir galimas saugiausias dažomą-
sias medžiagas, kad gaminys išlaikytų savo spalvą, tačiau jo sudėtyje nebūtų kenksmingų chemikalų. Visada
išlieka galimybė, kad skalbiant spalvos išbluks. „Ergobaby“ negali būti atsakinga už dėl skalbimo išblukusias
spalvas.
Dėl mūsų garantijos informacijos žr. tinklalapį Ergobaby.eu. „ERGO Baby Carrier“ savo gaminiams suteikia
garantija dėl medžiagų ir darbo kokybės defektų. Būtinas pirkimą patvirtinantis dokumentas, o gaminį reikia
pateikti garantinei priežiūrai. Jei norite pateikti prašymą dėl garantinės priežiūros, kreipkitės į „Ergobaby“
klientų aptarnavimo skyrių:
JAV: support@ergobaby.com arba 888-416-4888
ES: customersupport@ergobaby.eu arba 0049404210650
Garantija netaikoma žalai, kuri padaroma dėl nešynės naudojimo ne pagal paskirtį arba ne pagal šiame
vadove pateiktus nurodymus. Garantija netaikoma nešynei, kurios pirminė konstrukcija kokiu nors būdu buvo
modifikuota. Pirkėjas savo jurisdikcijoje gali turėti kitokių arba papildomų garantinių teisių. Jei pagal pirkėjo
jurisdikciją yra kitokios arba papildomos garantinės teisės, jos bus taikomos papildomai prie jau esamų
garantinių teisių.
SV
VIKTIGT! LÄS NOGA OCH SPARA FÖR
FRAMTIDA REFERENS
VARNING: FALL- OCH KVÄVNINGSRISK
FALLRISK – Babyn kan falla genom en bred benöppning eller ut ur bärselen.
• Justera benöppningarna så att de sitter lagom snävt runt barnets ben.
• Försäkra dig om att alla fästen är knäppta och sitter ordentligt innan varje användning.
• Var särskilt försiktig när du böjer dig eller går.
• Böj aldrig ryggen; böj knäna istället.
• Använd den här bärselen endast för barn mellan 3,2 kg och 11.3 kg.
KVÄVNINGSRISK – Spädbarn under 4 månader kan kvävas i den här produkten om
ansiktet pressas tätt mot din kropp.
• Spänn inte fast babyn för tätt mot din kropp.
• Se till att babyn har utrymme att röra på huvudet.
• Se till att babyns ansikte aldrig är övertäckt.
• Låt inte barnet sova i positionen mage utåt.
• Om du ammar barnet i bärselen ska du alltid justera barnets position efter matningen
så att hans eller hennes ansikte inte är tryckt mot din kropp.
VARNING:
Barnet måste bäras med sitt ansikte vänt mot dig tills han eller hon kan hålla
huvudet upprätt.
•Bär inte barnet utåtvänt förrän barnet har bra stadga i nacken och tillförlitligt kan
hålla upp sitt huvud.
• För att förhindra risken för att falla, se till att barnet sitter säkert placerad i
bärselen.
• • Övervaka hela tiden barnet och se till att munnen och näsan är fria.
• För prematurbabyn och babyn med låg födelsevikt med medicinska problem sök
råd hos sjukvården innan denna produkt används.
• Se till att barnets haka inte vilar på barnets bröst eftersom andningen kan hindras
vilket kan leda till kvävning.
• Din balans kan påverkas negativt av dina rörelser och ditt barns rörelser.
• Var försiktig då du böjer dig eller lutar dig framåt eller åt sidan.
• Denna bärsele är inte lämplig för användning under sportaktiviteter, t.ex. jogging,
cykling, simning eller skidåkning.
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING AV ERGOBABY™ BÄRSELE:
Läs igenom alla anvisningar innan du monterar och använder den mjuka bärselen. Barnets huvud ska ha stöd
från panelen tills barnet har utvecklat kontroll över huvud och nacke. Lämna aldrig en baby utan uppsikt i eller
med Ergobaby™ bärsele. Använd aldrig en mjuk bärsele vid nedsatt balans eller rörlighet på grund av träning,
dåsighet eller hälsoproblem. Använd aldrig en mjuk bärsele medan du utför aktiviteter som matlagning och
städning, där värmekällor eller kemikalier är inblandade.
Använd aldrig en mjuk bärsele medan du kör eller är passagerare i ett fordon. Var försiktig när du dricker heta
drycker för att undvika att spilla på babyn när bärselen används. Knäpp aldrig upp midjebältet medan din baby
sitter i bärselen. Var medveten om att babyn blir mer aktiv och risken ökar att barnet kan falla ur bärselen.
Använd endast bärselen för ett barn i taget. Använd/bär aldrig mer än en bärsjal åt gången. Det bör alltid
finnas ett fritt utrymme på minst två fingrars bredd framför babyns haka. Prematura spädbarn, spädbarn med
andningsproblem och spädbarn under 4 månader är de som löper störst risk att kvävas.
Försäkra dig om att babyn sitter på rätt sätt i produkten, med benen i rätt position.
Säkerställ att ditt barn är korrekt placerat i bärselen med barnets stjärt centrerad och lågt placerad i bärselen,
med benen i grodposition och huvudet upprätt och inte lutande nedåt eller åt sidan. Babyns armar, ben och
fötter behöver observeras regelbundet då babyn befinner sig i bärselen för att garantera att de inte på något
sätt är hopklämda av bärselen. Fäst alltid spännena ordentligt även när inte bärselen används.
Håll bärselen utom räckhåll för barn när den inte används. Du bör upphöra med användningen om bärselen på
något sätt är skadad. Inspektera regelbundet bärselen för tecken på slitage och skador. Kontrollera att det inte
finns några spruckna sömmar, lösa remmar eller tygbitar eller skadade fästen innan varje användning. Använd
aldrig bärselen när tyget, spännena eller fästen är skadade. Vi rekommenderar inte att byta mellan positioner
med din baby i bärselen. För mindre bebisar eller för vuxna med lång bål, använd midjebältet högre upp på
kroppen så att barnets huvud placeras tillräckligt nära för att pussas när magepositionen används. Bärselen får
inte användas förrän bäraren har förstått instruktionerna och säkerhetsanordningarna, och känner sig säker och
bekväm med att använda bärselen. Den här bärselen är avsedd att användas av friska vuxna. Om bäraren up-
plever problem med axlarna, ryggen eller nacken ska han eller hon genast sluta använda bärselen och uppsöka
kvalificerad vårdpersonal. Välj rätt material som barnet skall använda. Kontrollera temperaturen genom att
känna på barnet med handen. Referenserna för ålder per månad är endast allmänna riktlinjer och varje babys
utveckling är olika. Kontrollera att ditt barn uppfyller de specifika kraven för användning. Kontakta Ergobaby
kundservice för ytterligare råd och hjälp. Besök www.ergobaby.eu (enbart på engelska) för instruktionsfilmer
och ytterligare tips.
Friskrivningsklausul: Ergobaby™ använder bara högsta möjliga kvalitet och de säkraste färgpigmenten för att
säkerställa en produkt som behåller sin färg men är fri från skadliga kemikalier.
Det finns alltid en risk att färger bleknar vid tvätt. Ergobaby kan inte hållas ansvarigt för blekande färger på
grund av tvätt.
Gå till Ergobaby.eu för information om vår garanti. Ergo Baby Carrier, Inc. garanterar att deras produkter är
fria från material- och konstruktionsfel. För att garantin ska gälla måste köpebevis uppvisas och produkten
returneras. Om du vill utnyttja garantin var vänlig kontakta Ergobaby kundservice i:
USA: support@ergobaby.com eller +1 888-416-4888
EU: customersupport@ergobaby.eu eller +49 40 421 065 0
Garantin gäller inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning eller om bärselen har använts
på ett sätt som inte finns beskrivet i den här bruksanvisningen. Garantin gäller inte om bärselen på något
sätt har modifierats från sin ursprungliga konstruktion. Andra eller ytterligare garantier kan förekomma inom
köparens jurisdiktion. Om lagstiftningen i köparens land innehåller andra eller ytterligare garantirättigheter ska
dessa gälla utöver ovan beskrivna garantirättigheter.
RO
IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI
PĂSTRAȚI INSTRUCȚIUNILE PENTRU
CONSULTARE ULTERIOARĂ
AVERTISMENT: PERICOL DE
CĂDERE ŞI SUFOCARE
PERICOL DE CĂDERE – Copilul poate cădea din marsupiu prin unul din orificiile
prevăzute pentru picioare.
•Ajustați spațiile pentru picioare astfel încât picioarele copilului să fie susținute
confortabil.
•Înainte de fiecare utilizare, asiguraţi-vă că toate centurile de siguranţă sunt fixate.
•Acordaţi o atenţie specială în timpul mersului şi dacă vă aplecaţi.
•Nu vă aplecaţi niciodată la nivelul taliei, ci îndoiţi genunchii.
• Utilizaţi marsupiul numai pentru copiii cu greutatea între 3,2kg – 11.3kg.
PERICOL DE SUFOCARE – Copiii cu vârsta sub 4luni se pot sufoca dacă sunt
aşezaţi în marsupiu cu faţa lipită strâns de corpul purtătorului.
•Nu strângeţi excesiv centurile, astfel încât copilul să nu fie lipit strâns de
corpul dvs.
•Lăsaţi loc suficient pentru mişcările capului.
•Faţa copilului trebuie să fie liberă în permanenţă.
•Nu lăsați bebelușul să doarmă dacă este așezat în marsupiu în față, cu spatele
înspre dumneavoastră.
•Dacă alăptați copilul în timp ce se află în marsupiu, reașezați-l în poziția corectă
după alăptare, astfel încât fața bebelușului să nu fie lipită de corpul dvs.
AVERTISMENT:
• Aşezaţi copilul cu faţa înspre dvs. Până când acesta poate să îşi menţină
capul drept.
• Nu purtați copilul cu spatele înspre dumneavoastră (fața înainte) până când
acesta nu își poate menține în permanență capul și gâtul drept.
•Pentru a evita riscul de cădere, asigurați-vă că bebelușul este așezat în
siguranță în marsupiu.
•Supravegheați copilul în permanență și asigurați-vă că gura și nasul acestuia nu
sunt obstrucționate.
•În cazul bebelușilor născuți prematur, al celor cu greutate redusă la naștere
și al celor cu probleme medicale, cereți sfatul unui medic înainte de a folosi
produsul.
•Asigurați-vă că bărbia copilului nu se sprijină pe piept, deoarece acest lucru
poate împiedica respirația și poate duce la sufocare.
•Mişcările dvs. şi ale copilului pot determina pierderea echilibrului.
•Fiți atenți dacă vă aplecaţi înainte sau în lateral.
•Nu utilizaţi marsupiul în timpul activităţilor sportive, cum ar fi alergatul, ciclismul,
înotul și schiatul.
PRECAUȚII PRIVIND UTILIZAREA MARSUPIULUI ERGOBABY™:
Citiţi toate instrucţiunile înainte de a asambla şi a utiliza marsupiul. Capul copilului trebuie sustinut de catre
suportul panoului, pana cand copilul dovedeste ca are musculatura dezvoltata indeajuns , astfel incat sa isi
poata sustine singur gatul si capul. În niciun caz nu lăsaţi copilul nesupravegheat în marsupiul Ergobaby™.
În niciun caz nu utilizaţi marsupiul dacă aveţi probleme de mobilitate sau de echilibru datorate exerciţiilor
fizice, ameţelii sau unor probleme de sănătate. În niciun caz nu utilizaţi marsupiul în timp ce gătiţi, faceţi
curăţenie sau alte activităţi care implică expunerea la o sursă de căldură sau la substanţe chimice. În niciun
caz nu utilizaţi marsupiul în timp ce vă aflaţi la volanul unui automobil sau pe scaunul pasagerului. În cazul în
care consumați băuturi fierbinți, aveți grijă să nu stropiți copilul în timp ce se află în marsupiu. În niciun caz
nu desfaceţi centura din jurul taliei în timp ce copilul se află în marsupiu. Pe măsură ce copilul devine din ce
în ce mai activ, riscul de a cădea din marsupiu crește. Nu purtați mai mult de un copil deodată în marsupiu.
Nu folosiţi/purtaţi niciodată mai multe marsupii simultan. Trebuie păstrată în permanenţă o distanţă de cel
puţin două degete de la bărbia copilului. Bebeluşii născuţi prematur, cei cu probleme respiratorii şi cei cu
vârsta sub 4luni prezintă riscul cel mai crescut de sufocare. Asiguraţi-vă că bebeluşul este aşezat corect
în marsupiu, verificând inclusiv poziţia picioarelor. Verificaţi regulat poziţia copilului pentru a vă asigura că
este aşezat corect, în centru, cu picioarele depărtate şi capul drept, iar corpul nu este înclinat în faţă sau în
lateral. Poziţia braţelor şi a picioarelor copilului trebuie verificată cu regularitate pentru a asigura mişcarea
liberă, nerestricţionată. Închideți întotdeauna cataramele în modul corect când nu purtați marsupiul. Nu
lăsați marsupiul la îndemâna copiilor când nu îl purtați. Verificaţi siguranţa tuturor cataramelor, centurilor,
bretelelor şi dispozitivelor de reglare înainte de fiecare utilizare. Verificați marsupiul în mod regulat pentru a
detecta orice semne de uzură sau defecte. Înainte de fiecare utilizare, asiguraţi-vă că pânza, dispozitivele de
închidere şi bretelele nu sunt rupte şi cusăturile nu sunt desfăcute. În niciun caz, nu folosiți marsupiul dacă
pânza, dispozitivele de închidere sau catarama sunt uzate sau defecte. Scoateţi copilul din marsupiu înainte
de a schimba poziţia acestuia. În cazul bebelușilor mai mici sau al adulților cu abdomenul lung, fixați centura
de șold mai sus pe corp, astfel încât capul copilului să se afle aproape de fața dvs. dacă bebelușul este purtat
în față. Marsupiul nu trebuie utilizat decât după ce purtătorul înţelege instrucţiunile şi caracteristicile de sig-
uranţă şi se simte confortabil şi sigur pe sine în privinţa utilizării marsupiului. Acest marsupiu trebuie utilizat
exclusiv de către adulţii sănătoşi. În cazul în care purtătorul dezvoltă probleme la nivelul umerilor, spatelui
sau gâtului, acesta nu trebuie să poarte marsupiul şi trebuie să consulte un medic calificat. Alegeți materiale
potrivite pentru îmbrăcămintea copilului.
Verificaţi temperatura atingând corpul copilului cu mâna. Referințele privind vârsta în luni sunt date doar ca
indicații generale, fiecare bebeluș dezvoltându-se în mod diferit. Asigurați-vă că bebelușul dvs. îndeplinește
cerințele specifice în privința utilizării marsupiului. Contactaţi reprezentantul de servicii clienţi Ergobaby pen-
tru asistenţă suplimentară, dacă este cazul. Pentru a vizualiza un clip cu instrucţiuni de utilizare şi indicaţii
suplimentare, vă rugăm să vizitaţi site-ul www.ergobaby.eu (numai în limba engleză).
Exonerarea de răspundere: Ergobaby™ utilizează numai vopsele de cea mai înaltă calitate şi cu cel mai
ridicat grad de siguranţă posibil pentru a asigura durabilitatea culorii produsului, fără ca acesta să conţină
substanţe chimice dăunătoare.
Există întotdeauna posibilitatea atenuării culorilor datorită spălărilor repetate. Ergobaby nu poate fi consid-
erată răspunzătoare în cazul decolorării în urma spălărilor repetate.
Vă rugăm să consultaţi Ergobaby.eu pentru informaţii referitoare la garanţie. Compania Ergo Baby Carrier,
Inc. garantează că produsele sale nu prezintă defecte de fabricaţie şi de materiale. Este necesară dovada
cumpărării, iar produsul trebuie returnat în vederea acordării garanţiei. În cazul în care aveţi reclamaţii priv-
ind garanţia, vă rugăm să contactaţi serviciul clienţi Ergobaby astfel:
SUA: support@ergobaby.com, sau +1888-416-4888
UE: customersupport@ergobaby.eu sau +49404210650
Garanţia nu acoperă daunele provocate de utilizarea incorectă sau orice altă utilizare a marsupiului care
contravine instrucţiunilor specificate în acest manual. Garanţia nu acoperă produsele a căror fabricaţie orig-
inală a fost modificată în orice mod. Jurisdicţia cumpărătorului poate prevedea drepturi de garanţie diferite
sau suplimentare. În măsura în care legile din jurisdicţia cumpărătorului prevăd drepturi de garanţie diferite
sau suplimentare, garanţiile respective se aplică şi sunt acordate în mod suplimentar faţă de drepturile de
garanţie.
TR
ÖNEMLI! DIKKATLICE OKUYUN VE
ILERIDE BAŞVURMAK IÇIN SAKLAYIN
UYARI: DÜŞME VE BOĞULMA
TEHLIKESI
DÜŞME TEHLİKESİ – Bebek geniş bacak aralığından veya taşıyıcıdan düşebilir.
•Bacak çıkış yerlerini bebeğin bacakları rahat olacak şekilde ayarlayın.
•Her kullanımdan önce tüm kemerlerin güvenli olup olmadığını kontrol edin.
•Eğilirken veya yürürken daha fazla özen gösterin.
•Asla belden eğilmeyin; her zaman dizlerden eğilin.
•Bu taşıyıcıyı yalnızca 3,2kg – 11.3kg arası ağırlıktaki çocuklar için kullanın.
BOĞULMA TEHLİKESİ – 4aydan küçük bebekler, yüzleri vücudunuza doğru sıkı
bir şekilde bastırılırsa bu ürün içerisinde boğulabilirler.
•Bebeği vücudunuza doğru çok sıkı bir şekilde bağlamayın.
•Baş hareketleri için yeterli alan bırakın.
•Bebeğin yüzünü her zaman engellerden koruyun.
•Dışa dönük ön taşıma pozisyonunda bebeğin uyumasına izin vermeyin.
•Bebeğinize taşıyıcı içinde mama verirseniz mama verdikten sonra bebeği her
zaman yeniden pozisyonlandırın; böylece bebeğin yüzü vücudunuza bastırılmış
olmaz.
UYARI:
• Bebek başini dik tutabilir hale gelene kadar yüzü size dönük olmalidir.
• Bebek güçlü ve sürekli bir baş ve boyun kontrolü sağladığında sadece dışa
dönük taşıma pozisyonunu kullanın.
•Düşme kaynaklı tehlikeleri önlemek için çocuğunuzu taşıyıcıya güvenli bir şekil-
de yerleştirdiğinizden emin olun.
•Çocuğunuzu sürekli gözlemleyin ve bebeğinizin ağzının ve burnunun tıkan-
madığından emin olun.
•Prematüre ve düşük ağırlıktaki bebekler ile tıbbi bir durumu olan çocuklar için
bu ürünü kullanmadan önce bir sağlık profesyoneline danışın.
•Çocuğunuzun çenesinin göğsüne dayalı olmadığından emin olun; bu durum
nefes almasını engelleyerek boğulmaya neden olabilir.
•Sizin ve bebeğinizin hareketleri dengenizi olumsuz şekilde etkileyebilir.
•İleriye veya yana doğru eğilirken veya yaslanırken dikkatli olun.
•Taşıyıcı koşma, bisiklet sürme, yüzme ve kayak gibi spor faaliyetleri sırasında
kullanıma uygun değildir.
ERGOBABY™ TAŞIYICI IÇIN KULLANIM ÖNLEMLERI:
Yumuşak taşıyıcıyı monte ederek kullanmadan önce tüm yönergeleri okuyun. Bebeğiniz kafası, kendi kendine
rahatça kontrol edene kadar, kafa ve boyun destek paneli tarafından desteklenmelidir. Bebeğinizi hiçbir
zaman Ergobaby™ taşıyıcısının içinde veya birlikte gözetimsiz bırakmayın.
Egzersiz, yorgunluk veya tıbbi koşullar nedeniyle dengenizin veya hareket kabiliyetinizin hasar görmüş olabi-
leceği durumlarda yumuşak bir taşıyıcı kullanmayın. Yemek pişirme ya da temizlik yapma gibi bir ısı kaynağı
içeren ya da kimyasal maddelere maruz kalabileceğiniz faaliyetlerde asla yumuşak bir taşıyıcı kullanmayın.
Yumuşak taşıyıcıyı asla araç kullanırken ya da araç ile seyahat ederken kullanmayın.
Taşıyıcıyı kullandığınız sırada sıcak içecekler tüketirseniz bebeğinizin üzerine dökmemeye dikkat edin.
Bebek Taşıyıcıdayken bel kemerinin tokasını asla açmayın. Bebek aktifleştikçe taşıyıcıdan düşme riskinin arta-
cağını unutmayın. Taşıyıcı ile her seferinde yalnızca bir bebek taşıyın. Bir seferde asla birden fazla ana kucağı
kullanmayın / takmayın. Bebeğin çenesinin altında her zaman en az iki parmak genişliğinde açıklık olmalıdır.
Prematüre bebekler, solunum sorunları yaşayan bebekler ve 4aydan küçük bebekler yüksek boğulma riski al-
tındadır. Bacak yerleşimi dâhil olmak üzere, bebeğin ürüne düzgün bir şekilde yerleşmesini sağlayın. Çocuğun
bacakları açık-çömelme pozisyonunda ve başı dik olarak taşıyıcıya düzgün bir şekilde oturtulduğundan ve
aşağıya veya yana kaymadığından emin olmak için çocuğun pozisyonu düzenli olarak kontrol edilmelidir.
Bebeğin kolları, bacakları ve ayaklarının Taşıyıcı içindeyken sıkışmadığından emin olmak için düzenli olarak
kontrol edilmelidir. Taşıyıcıyı kullanmadığınızda tokaları her zaman düzgün bir şekilde takın. Taşıyıcıyı kullan-
madığınız zamanlarda çocuklardan uzak tutun. Tüm tokalar, kopçalar, kayışlar ve ayarların güvenli olduğun-
dan emin olmak için her kullanımdan önce kontrol edin. Taşıyıcıyı herhangi bir yıpranma ve hasar işaretine
karşı düzenli olarak kontrol edin. Her kullanım öncesinde sökülmüş dikiş, yırtık kayış ya da kumaş veya hasarlı
kemer bulunup bulunmadığını kontrol edin. Kumaşı, fermuarı veya tokası hasara uğramış bir taşıyıcıyı asla
kullanmayın. Taşıyıcının pozisyonunu değiştirmeden önce bebeğinizi Taşıyıcıdan çıkarın. Daha küçük bebekler
veya uzun bir gövdeye sahip yetişkinler için taşıyıcının bel kemerini bebek önde taşınırken bebeğin başını
öpebileceğiniz bir mesafede olacak şekilde bağlayın. Taşıyıcı, kullanıcılar talimatları ve güvenlik özelliklerini
kavrayana ve Taşıyıcının kullanımı konusunda kendinden emin ve rahat hissedene kadar kullanılmamalıdır.
Bu Taşıyıcı, yalnızca sağlıklı yetişkinler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Taşıyıcıyı kullanan kişinin
omuz, sırt ya da ense bölgelerinde ağrı oluşması durumunda bu kişi taşıyıcıyı kullanmaya son vermeli ve bir
tıp uzmanına danışmalıdır. Lütfen çocuğun giymesi için uygun materyalleri tercih edin. Çocuğun vücut ısısını
çocuğun vücuduna elle dokunarak kontrol edin.
Ay ile belirtilen yaş aralıkları yalnızca genel kılavuzlardır ve her bebeğin gelişimi farklılık göstermektedir.
Lütfen bebeğinizin ürünün kullanım gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını kontrol edin.
Gerekli durumlarda ek destek için Ergobaby müşteri hizmetleri temsilcisi ile irtibata geçin. Eğitim videosu ve
ilave ipuçları için lütfen www.ergobaby.eu adresini ziyaret edin (yalnızca İngilizce).
Feragatname: Ergobaby™, renkleri kalıcı kılacak, ancak zararlı kimyasallardan arındırılmış bir ürün sağlamak
adına mümkün olan en kaliteli ve güvenli boyaları kullanmaktadır. Her zaman, renklerin yıkama sırasında
solma ihtimali vardır. Ergobaby, ürünün yıkanmasından doğan renk solmalarından sorumlu tutulamaz.
Lütfen garantimizle ilgili bilgiler için Ergobaby.eu adresine bakın.
ErgoBabyCarrier,Inc. ürünlerini, materyal ve işçilik hatalarına karşı garanti altında sunmaktadır. Satın alım
kanıtı gösterilmesi gerekmektedir ve ürün garanti hizmetleri için iade edilmelidir.
Garanti ile ilgili bir hasar talebiniz olması durumunda, lütfen aşağıdaki bilgileri kullanarak Ergobaby Müşteri
Hizmetleri ile irtibata geçin:
ABD: support@ergobaby.com, ya da +1888-416-4888
AB: customersupport@ergobaby.eu, ya da +49404210650
Yanlış kullanım veya bu el kitabında belirtilen talimatlara uygun olmayan herhangi bir kullanımdan kaynakla-
nan hasarlar Garanti Kapsamına girmemektedir.
Garanti kapsamı herhangi bir şekilde orijinal yapısı değiştirilmiş hiçbir taşıyıcıyı kapsamaz.
Farklı veya ek garanti hakları alıcının yargı yetkisinde bulunabilir.
Bu garantiler, alıcının yargı yetkisinin kanunları altında farklı veya ek garanti hakları bulunduğu ölçüde bu
garantiye ek olarak geçerlidir.
RU
ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И
СОХРАНИТЕ НА БУДУЩЕЕ
ВНИМАНИЕ: РИСК ПАДЕНИЯ И
УДУШЬЯ
РИСК ПАДЕНИЯ – Младенцы могут выскользнуть через верхнюю часть рюкзака-переноски
или слишком широкое отверстие для ног.
•Отверстия для ног должны плотно и комфортно облегать ножки ребенка.
•Каждый раз перед использованием проверяйте, чтобы все крепления были
надежно застегнуты.
•Будьте особенно осторожны, когда идете или наклоняетесь.
•Не нагибайтесь: лучше присядьте.
•Использовать этот рюкзак-переноску без дополнительных приспособлений
можно только для младенцев весом от 3,2 до 11.3кг.
РИСК УДУШЬЯ – Младенец в возрасте до 4месяцев может задохнуться, если во время
переноски его лицо будет слишком плотно к вам прижато.
•Не притягивайте младенца слишком плотно к себе.
•Оставляйте достаточно места, чтобы ребенок мог поворачивать голову.
•Следите за тем, чтобы никакие предметы не перекрывали лицо младенца.
•Не позволяйте ребенку засыпать в положении «лицом к миру».
•Если вы кормите ребенка грудью в рюкзаке-переноске, после кормления
измените положение ребенка так, чтобы его лицо не прижималось к вашему
телу.
ВНИМАНИЕ:
• Ребенка следует носить лицом к себе, до тех пор пока он не начнет держать голову.
• Положение лицом от себя можно использовать, только если ребенок уже хорошо держит
голову.
•Во избежание падения убедитесь в правильном положении ребенка в рюкзаке-переноске.
•Постоянно следите за тем, чтобы ничего не перекрывало нос и рот ребенка.
•Перед использованием рюкзака-переноски для недоношенных детей, новорожденных
с низкой массой тела и детей с врожденными заболеваниями обязательно
проконсультируйтесь с врачом.
•Убедитесь в том, что подбородок ребенка не лежит у него на груди, так как это
ограничивает дыхание, что может привести к удушью.
•Ваши движения и движения ребенка могут повлиять на равновесие.
•Будьте особенно осторожны при наклонах вперед или в сторону.
•Приспособление не предназначено для использования при занятиях спортом,
в том числе бегом, ездой на велосипеде, плаванием, лыжами.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЮКЗАКА-ПЕРЕНОСКИ ERGOBABY™:
Прежде чем собирать и использовать мягкий рюкзак-переноску, прочитайте все инструкции. Голова и шея
вашего ребенка должна поддерживаться верхней частью спинки рюкзака-переноски до тех пор, пока ребенок
не начнет уверенно держать голову. Никогда не оставляйте младенца без присмотра – в рюкзаке-переноске
Ergobaby™ или рядом с ним. Никогда не используйте мягкий рюкзак-переноску, если ваша координация или
реакция нарушены после физических нагрузок, из-за сонливости или по медицинским причинам. Никогда
не используйте мягкий рюкзак-переноску во время приготовления пищи или уборки, если в этих процессах
используются горячие предметы или бытовая химия. Запрещается надевать мягкий рюкзак-переноску при
поездке в автомобиле в качестве водителя или пассажира. Будьте осторожны, когда пьете горячие напитки,
чтобы не пролить их на ребенка в рюкзаке. Никогда не отстёгивайте ремень если ребёнок находится в рюкзаке.
Помните: когда ребенок становится более активным, повышается риск его выпадения из рюкзака. Переносить
в рюкзаке можно только одного ребенка. Не используйте / не носите одновременно более одного рюкзака.
Под подбородком младенца всегда должно оставаться свободное пространство как минимум в два пальца.
Недоношенные дети, дети с респираторными проблемами и дети в возрасте до 4месяцев подвержены
большему риску удушья. Следите за тем, чтобы младенец занимал правильное положение, также следите за
положением ног. Регулярно проверяйте, чтобы ребенок находился посередине рюкзака, его ноги в положении
глубокого приседа, голова поднята, он не сдвинут вниз или в сторону. Пока младенец находится в рюкзаке-
переноске, необходимо все время следить за его руками, ногами и стопами, чтобы они не сдавливались
рюкзаком. Обязательно застегивайте защелки, когда рюкзак не используется.
Держите рюкзак-переноску подальше от детей, когда он не используется.
Рюкзак-переноска ни в коем случае не должен использоваться если на нём обнаруживаются малейшие признаки
повреждений. Регулярно проверяйте рюкзак-переноску на наличие признаков износа или повреждений. Перед
каждым использованием проверяйте рюкзак на отсутствие разорванных швов, надрывов лямок или ткани, а
также поврежденных креплений. Запрещается использовать изделие при наличии дефектов ткани, застежек или
защелок. Прежде чем менять положение рюкзака-переноски, выньте из него младенца. Если ребенок маленький
или у взрослого длинный торс, пояс рюкзака-переноски следует надевать выше. Правильным считается
положение, когда голова ребенка достаточно высоко, чтобы можно было легко поцеловать его при ношении
спереди. Рюкзак-переноска не должен использоваться, пока его пользователь не изучит инструкции и меры
обеспечения безопасности и не сможет легко и уверенно им пользоваться. Этот рюкзак-переноска предусмотрен
для использования только взрослыми, здоровыми людьми. Если вы испытываете болевые ощущения на
уровне плеч, спины или шеи, прекратите использование рюкзака-переноски и обратиться за помощью к врачу.
Выбирайте ребенку одежду из подходящих материалов. Периодически проверяйте температуру тела ребенка
рукой. Указанный возраст в месяцах может служить лишь приблизительным ориентиром, поскольку каждый
ребенок развивается по-своему. Убедитесь в том, что ребенка можно переносить в приспособлении. Если вам
требуется дополнительная помощь, свяжитесь со службой поддержки клиентов Ergobaby. Чтобы просмотреть
видео-инструкции и получить дополнительную информацию, посетите наш сайт ergobaby.eu (Информация только
на английском языке).
Предупреждение:
Ergobaby™ использует только высококачественные безвредные красители, обеспечивающие
изделию стойкий цвет.
Тем не менее, всегда существует риск того, что изделие может полинять во время стирки. Ergobaby не несёт
ответственности за изменение цвета изделия во время стирки.
Информацию о нашей гарантии см. на сайте Ergobaby.eu.
Компания ErgoBaby Carrier,Inc. гарантирует отсутствие дефектов материала и изготовления в своих изделиях.
Обязательно предъявление доказательства покупки, а товар необходимо вернуть на гарантийное обслуживание.
Если вы хотите оставить заявку на гарантийное обслуживание, свяжитесь со Службой поддержки клиентов
Ergobaby:
США: support@ergobaby.com или +1888-416-4888
ЕС: customersupport@ergobaby.eu или +49404210650
Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного использования или
несоблюдения инструкций данного руководства. Гарантия отменяется в случае любого изменения конструкции
рюкзака-переноски. В стране покупателя могут применяться отличающиеся или дополнительные установленные
законом права. Если в соответствии с законодательством страны эксплуатации изделия потребитель
обладает дополнительными правами в плане гарантийного обслуживания, такие права будут соблюдаться
производителем в дополнение к декларируемым условиям.
NO
VIKTIG! LES NØYE OG BEHOLD FOR
SENERE BRUK
ADVARSEL: FALL OG KVELNINGSFARE
FALLFARE – Spedbarn kan falle ut gjennom en stor benåpning eller ut av bæreselen.
• Tilpass benåpningene, slik at de sitter godt rundt spedbarnets ben.
• Før hver bruk må du sørge for at festene er sikret.
• Vær spesielt forsiktig når du bøyer deg eller når du går.
• Du må aldri bøye deg i midjen, bøy deg i knærne.
• Bruk denne bæreselen bare med barn mellom 3,2 kg og 11.3 kg.
KVELNINGSFARE – Barn under 4 måneder kan kveles i dette produktet hvis ansiktet
blir trykket tett mot kroppen din.
• Ikke fest barnet for tett inn mot kroppen din.
• La det være plass for hodebevegelser.
• Hold barnets ansikt fritt fra hindringer hele tiden.
• Ikke la barnet sove i bæreposisjonen med kroppen vendt utover.
• Dersom du mater barnet ditt i selen, plasser dem alltid vendt utover etter mating, slik
at barnets ansikt ikke presses mot kroppen din.
ADVARSEL:
• Barnet må være vendt mot deg til det kan holde hodet oppe selv.
• Benytt kun bæreposisjonene på rygg og hofte når barnet har god og varig kontroll
over hode og nakke.
• For å forebygge farer ved fall, må du sikre at barnet sitter godt på plass i bære-
selen.
• Ha konstant oversikt over barnet og sørg for at munnen og nesen ikke er tildek-
ket.
• Hvis du skal bruke produktet med fortidligfødte spedbarn med lav fødselsvekt og
barn med medisinske tilstander, skal du be om råd fra helsepersonell før bruk.
• Sikre at barnets hake ikke hviler mot brystet, da dette kan begrense pustingen og
føre til kvelning.
• Balansen din kan bli negativt påvirket av din og barnets bevegelser.
• Vær forsiktig når du bøyer deg eller lener deg forover eller til siden.
• Denne bæreselen er ikke egnet for å brukes ved sportsaktiviteter, f.eks. løping, sykling,
svømming eller skigåing.
FORHOLDSREGLER FOR BRUK AV ERGOBABY™ BÆRESELE:
Les alle instruksjonene før montering og bruk av den myke bæreselen. Barnets hode skal ha støtte fra panelet
til barnet har utviklet kontroll over hode og nakke. La aldri barnet være uten tilsyn i eller med Ergobaby™
bæreselen. Bruk aldri en myk bæresele dersom balansen eller bevegeligheten er svekket på grunn av trening,
tretthet eller medisinske tilstander. Bruk aldri en myk bæresele mens du bedriver aktiviteter som matlaging
og rengjøring som innebærer en varmekilde eller eksponering for kjemikalier. Bruk aldri en myk bæresele når
du kjører eller er passasjer i en bil. Vær forsiktig når du drikker varme drikker, for å unngå å søle varm drikke på
barnet mens du bruker bæreselen.
Du må aldri åpne midjebeltet mens barnet ditt er i bæreselen. Vær oppmerksom på at når barnet blir mer ak-
tivt, øker risikoen for at barnet kan falle ut av bæreselen. Du må bare bære ett barn av gangen i bæreselen. Bruk
aldri mer enn ett bæresjal om gangen. Det skal alltid være to fingres klaring under barnets hake. Fortidligfødte
spedbarn, spedbarn med luftveisproblemer, og spedbarn under 4 måneder har høyest risiko for kvelning. Sørg
for korrekt plassering av barnet i produktet, inkludert benposisjonen. Barnets posisjon må kontrolleres med
jevne mellomrom, for å sikre at barnet sitter riktig i bæreselen, plassert i midten med bena utover og knærne
bøyd oppover, med hodet rett opp, og ikke hengende nedover eller mot siden. Barnets armer, ben og føtter må
observeres med jevne mellomrom når barnet er i bæreselen for å sikre at de ikke hindres av bæreselen. Fest
alltid spennene fast når bæreselen ikke er i bruk. Oppbevar bæreselen utenfor barns rekkevidde når den ikke
er i bruk. Kontroller for å forsikre deg om at alle spenner, fester, stropper og justeringer er festet fast før hver
bruk. Inspiser bæreselen med jevne mellomrom for slitasje og skade. Kontroller for revnede sømmer, avrevne
stropper eller revnet stoff og skadde fester før hver bruk. Bruk aldri bæreselen når stoff, fester eller spenner
er skadet. Ta barnet ut av bæreselen før du endrer posisjonen til bæreselen. Med mindre spedbarn eller for
voksne med lang overkropp, skal bæreselens hoftebelte være høyere opp på kroppen, slik at spedbarnets hode
er plassert nærme nok til at du kysse det ved bruk av magebæring. Bæreselen skal ikke brukes med mindre
og før brukeren forstår instruksjonene og sikkerhetsfunksjonene, og er trygg og komfortabel med bruken av
bæreselen. Denne bæreselen er bare ment brukt av friske voksne. Dersom personen som bruker bæreselen
skulle få problemer med skuldre, rygg eller nakke, avslutt bruken og konsulter kvalifisert helsepersonell. Velg
riktige materialer å kle på barnet.
Undersøk kjernetemperaturen ved å berøre barnets kropp med hånden.
Referansene ang. alder etter måneder er generelle retningslinjer og ethvert barn utvikler seg på sin egen måte.
Undersøk om barnet ditt oppfyller de spesifikke kravene til bruk.
Ta kontakt med Ergobabys kundeservicerepresentant for ytterligere hjelp ved behov. For instruksjonsvideoer og
andre tips, vennligst besøk www.ergobaby.eu (kun engelsk).
Ansvarsfraskrivelse: Ergobaby™ benytter kun trygge fargestoffer av høy kvalitet for å levere et produkt som vil
bevare fargen sin, men som er fritt for skadelige kjemikalier. Det er mulig at fargene vil falme i vask. Ergobaby
kan ikke holdes ansvarlig for bleknede farger forårsaket av vasking.
Se Ergobaby.eu for informasjon om din garanti. Ergo Baby Carrier, Inc. garanterer at produktene er fri for
defekter i materialer og utførelse. Et kjøpsbevis er nødvendig, og produktet må returneres for service.
Dersom du har et garantikrav kan du ta kontakt med Ergobabys kundeservice på:
USA: support@ergobaby.com, eller +1 888-416-4888
Europa: customersupport@ergobaby.eu, eller +49 40 421 065 0
Garantidekningen gjelder ikke skade forårsaket av feilbruk eller bruk av bæreselen som ikke er i overens-
stemmelse med instruksjonene beskrevet i denne håndboken. Garantien dekker ikke bæreseler som er blitt
modifisert og/eller endret på noen måte. Garantiordningene varierer fra land til land. I tilfeller der andre eller
ytterligere garantirettigheter eksisterer under lovgivningen i kjøperens jurisdiksjon skal disse garantiene gjelde
og komme i tillegg til garantirettighetene.
PL
WAŻNE! UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I
ZACHOWAĆ DO PRZYSZŁEJ KONSULTACJI
OSTRZEŻENIE: RYZYKO UPADKU ORAZ
UDUSZENIA
RYZYKO UPADKU – Dzieci mogą wypaść przez szeroki otwór na nogę albo z nosidełka.
•Dopasować otwory na nogi tak, by ściśle pasowały do nóg dziecka.
•Każdorazowo przed użyciem należy upewnić się co do poprawnego zabezpieczenia
wszystkich zapięć.
•Należy zachować szczególną ostrozność przy pochylaniu się lub spacerowaniu.
•Nigdy nie należy pochylać się zginając w pasie; w celu obniżenia się zalecamy ugiąć kolana.
•Nosidełko to przeznaczone jest do noszenia dzieci wyłącznie od 3,2kg do 11.3kg.
RYZYKO UDUSZENIA – Dzieci poniżej 4miesiąca życia narażone są na ryzyko uduszenia w
tym nosidełku, jeżeli ich twarz dociskać będzie do Państwa ciała.
•Nie należy przyciskać dziecka zbyt mocno do Państwa ciała.
•Należy zostawić miejsce na swobodne poruszanie się główki.
•Przez cały czas należy czuwać nad tym, by twarz dziecka nie była skrępowana żadną
przeszkodą.
•Nie pozwalać dziecku spać w pozycji przedniej z twarzą zwróconą na zewnątrz.
•W przypadku karmienia dziecka piersią w Nosidełku, po nakarmieniu, należy zawsze
ponownie ułożyć dziecko w taki sposób, by twarz dziecka nie przyciskała do Państwa ciała.
OSTRZEŻENIE:
• Dziecko powinno być zwrócone twarzą w Państwa kierunku dopóki nie będzie mogło
trzymać główki pionowo.
• Należy korzystać z noszenia dziecka w pozycji z twarzą zwróconą na zewnątrz wyłącznie
wtedy, jeżeli pewnie i stabilnie utrzymuje ono główkę oraz szyję.
•Aby zapobiec zagrożeniu związanemu z upadkiem, należy upewnić się, że Państwa
dziecko jest poprawnie umieszczone w nosidełku.
•Należy stale kontrolować Państwa dziecko i upewniać się, czy usta i nos są odkryte.
•W przypadku wcześniaków, dzieci o niskiej masie urodzeniowej i dzieci ze specyficznymi
uwarunkowaniami medycznymi, przed użyciem tego produktu należy zasięgnąć
profesjonalnej porady lekarskiej.
•Należy upewnić się, że bródka Państwa dziecka nie spoczywa na jego klatce piersiowej,
w takim przypadku jego oddech może być utrudniony, co mogłoby doprowadzić
do uduszenia.
•Na równowagę osoby noszącej negatywnie mogą wpływać zarówno jej ruchy, jak również i
poruszanie się dziecka.
•Należy zachować ostrożność podczas zginania się lub pochylania do przodu lub na boki.
•Nosidełko nie nadaje się do użytku podczas uprawiania dyscyplin sportowych, takich jak np.
bieganie, jazda na rowerze, pływanie oraz jeżdżenie na nartach.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z NOSIDEŁKA ERGOBABY™:
Przed montażem i użyciem miękkiego nosidełka należy przeczytać wszystkie instrukcje. Główka Państwa dziecka powinna
być podtrzymana za pomocą panelu szyjnego w kształcie v do czasu, gdy zacznie ono pewnie i stabilnie utrzymywać główkę
i szyję. Nigdy nie należy zostawiać dziecka bez opieki w lub z Nosidełkiem Ergobaby™. Nigdy nie należy używać miękkiego
nosidełka w przypadku ograniczenia Państwa równowagi czy mobilności wskutek wysiłku, senności czy uwarunkow
medycznych. Nigdy nie należy używać miękkiego nosidełka w przypadku wykonywania takich czynności jak gotowanie czy
sprzątanie, którym towarzyszy źródło ciepła lub wystawienie na działanie substancji chemicznych. Nigdy nie należy używać
miękkiego nosidełka w trakcie kierowania pojazdem silnikowym, jak również jako pasażer w pojeździe. Korzystając z nosideł-
ka należy być ostrożnym podczas picia gorących napojów tak, by uniknąć rozlania gorących napojów na dziecko. Nigdy nie
rozpinać pasa biodrowego, gdy dziecko znajduje się w nosidełku. Należy być świadomym faktu, iż w miarę jak dziecko staje
się aktywniejsze, zwiększa się dla niego ryzyko wypadnięcia z nosidełka. W tym samym czasie w nosidełku nosić można tylko
jedno dziecko. Nigdy nie należy naraz stosować/nosić więcej niż jedno nosidełko. Przed podbródkiem dziecka powinien za-
wsze być luz, odpowiadający co najmniej szerokości dwóch palców. Wcześniaki, niemowlęta z problemami układu oddecho-
wego, oraz niemowlęta poniżej 4miesięcy najbardziej narażone są na ryzyko uduszenia. Należy prawidłowo umieścić dziecko
w nosidełku oraz zwrócić uwagę na odpowiednie umieszczenie nóg. Pozycję dziecka należy regularnie sprawdzać, aby up-
ewnić się, że dziecko jest prawidłowo usadzone w nosidełku, na środku, z nóżkami szeroko rozchylonymi, z główką trzymaną
prosto, nieopadającą w dół ani na boki. W trakcie noszenia dzieci w nosidełku, należy regularnie obserwować ich rączki, nóżki
oraz stópki w celu upewnienia się, że nie są ściśnięte przez nosidełko. W przypadku nieużywania nosidełka, należy zawsze
odpowiednio zapinać klamry. W przypadku nieużywania nosidełka, należy przechowywać je z dala od dzieci. Każdorazowo
przed użyciem należy sprawdzić poprawne zabezpieczenie wszystkich klamer, zatrzasków, pasków oraz regulacji. Należy
regularnie sprawdzać nosidełko, czy nie wykazuje ono żadnych oznak zużycia lub uszkodzenia. Każdorazowo przed użyciem
należy sprawdzić, czy nosidełko nie posiada rozdartych szwów, podartych pasów lub materiału, jak również uszkodzonych
zapięć. Nigdy nie należy używać nosidełka, jeżeli materiał, zapięcie bądź klamra są uszkodzone. Przed przystąpieniem do
zmiany pozycji nosidełka należy wyjąć z niego dziecko. W przypadku mniejszych dzieci lub dorosłych o długim tułowiu
należy nosić biodrowy pas nosidełka wyżej na ciele w taki sposób, by główka dziecka była umieszczona wystarczająco blisko,
żeby móc je pocałować podczas noszenia w pozycji przedniej. Użytkownik może korzystać z Nosidełka jedynie wówczas,
gdy zrozumie instrukcje i funkcje elementów bezpieczeństwa oraz, gdy czuje się przekonany i w pełni komfortowo w kwestii
poprawnego korzystania z nosidełka. Z nosidełka tego korzystać mogą wyłącznie zdrowe, dorosłe osoby. Jeżeli korzystająca
z nosidełka osoba doświadczy urazów ramienia, pleców lub szyi, powinna ona zaprzestać jego używania i skonsultować się
z wykwalifikowanym lekarzem specjalistą. Prosimy, aby wybrane do ubrania dziecka materiały były odpowiednie. Sprawdzić
temperaturę ciała, dotykając w tym celu ręką ciała dziecka. Odniesienia do wieku wyrażonego w miesiącach są jedynie
ogólnymi wytycznymi, ponieważ rozwój każdego dziecka jest inny. Prosimy sprawdzić, czy dziecko spełnia specyficzne wy-
magania dotyczące użytkowania wkładki dla niemowląt. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowej pomocy, zachęcamy
do skontaktowania się z przedstawicielem Działu Obsługi Klienta Ergobaby. W celu obejrzenia filmu instruktażowego oraz
uzyskania dodatkowych wskazówek, zapraszamy na stronę www.ergobaby.eu (tylko w języku angielskim).
Zrzeczenie się odpowiedzialności: Dla zapewnienia produktu, który zachowuje swój kolor i nie zawiera szkodliwych sub-
stancji chemicznych, firma Ergobaby™ używa tylko najwyższej jakości i najbezpieczniejszych możliwych barwników. Zawsze
istnieje możliwość wyblaknięcia kolorów podczas prania. Firmy Ergobaby nie można pociągnąć do odpowiedzialności za
wyblaknięcie kolorów podczas prania.
Aby zasięgnąć informacji o udzielanej przez nas gwarancji zapraszamy na stronę Ergobaby.eu.
Firma ErgoBabyCarrier,Inc. gwarantuje, że jej produkty nie zawierają wad materiałowych ani produkcyjnych. Dowód zakupu
jest niezbędny. Produkt należy zwrócić do serwisu gwarancyjnego.
W przypadku roszczeń gwarancyjnych, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta Ergobaby pod adresem:
US: support@ergobaby.com lub pod nr telefonu +1888-416-4888
EU: customersupport@ergobaby.eu lub pod nr telefonu +49404210650
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwe użycie nosidełka ani jakiekolwiek jego stosowanie
przez użytkownika, które byłoby niezgodne z zaleceniami przedstawionymi w niniejszej instrukcji. Gwarancja nie obejmuje
żadnego nosidełka, które zostało zmodyfikowane w jakikolwiek sposób w stosunku do pierwotnej konstrukcji. Inne lub
dodatkowe uprawnienia gwarancyjne mogą mieć zastosowanie w kraju nabywcy. Jeśli inne lub dodatkowe uprawnienia
gwarancyjne wynikają z jurysdykcji kraju nabywcy, gwarancje te mają zastosowanie i są dodatkowe w stosunku do praw
gwarancyjnych.
AR
HU
FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN
ÉS ŐRIZZE MEG JÖVŐBENI
HASZNÁLATHOZ
FIGYELMEZTETÉS: ESÉS ÉS
FULLADÁS VESZÉLYE
ESÉS VESZÉLYE – A babák áteshetnek a széles lábnyíláson vagy kieshetnek a
hordozóból.
•Úgy állítsa be a lábnyílásokat, hogy megfelelően illeszkedjenek a baba lábához.
•Minden egyes használat előtt győződjön meg róla, hogy az összes rögzítő biz-
tonságos-e.
•Előrehajoláskor vagy járás közben legyen különösen elővigyázatos.
•Lehajoláskor a térdét hajlítsa, ne derékból hajoljon!
•Csak 3,2kg és 11.3kg közötti testsúlyú babákhoz használja ezt a hordozót.
FULLADÁSVESZÉLY – 4hónaposnál fiatalabb babák a termék használata során
megfulladhatnak, ha az arcuk szorosan az Ön testéhez van szorítva.
•Ne kösse túl szorosan a babát az Ön testéhez.
•Hagyjon helyet ahhoz, hogy a gyermek mozgathassa a fejét.
•A baba arca elől mindig távolítsa el az akadályokat.
•Ne altassa a babát elöl, kifelé néző pozícióban.
•Ha gyermekét a hordozóban szoptatja, az etetés után helyezze el úgy a babát,
hogy az arca ne nyomódjon a testéhez.
FIGYELMEZTETÉS:
• A babának ön felé kell néznie, amíg nem tudja tartani a fejét.
• Arccal kifelé néző pozícióban csak abban az esetben hordozza a babát, ha a
baba képes stabilan, biztonságosan megtartani a fejét.
•A leesés miatti veszélyek elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy gyermeke
biztonságosan lett-e elhelyezve a kenguruban.
•Folyamatosan figyelje gyermekét, és ellenőrizze, hogy a szája és orra szabadon
legyen.
•Koraszülött, alacsony születési súlyú, orvosi kezelésre szoruló csecsemők és
gyermekek esetében a termék használata előtt kérje egészségügyi szakember
tanácsát.
•Ellenőrizze, hogy gyermekének álla nincs-e a mellkasához nyomódva, ez akadály-
ozhatja a légzését, mely fulladást okozhat.
•Saját és gyermeke mozgása kedvezőtlen hatással lehet az Ön egyensúlyára.
•Legyen elővigyázatos, amikor lehajol, előre-, vagy oldalra hajol.
•Ez a hordozó nem alkalmas sportolás, mint futás, biciklizés, úszás és síelés közben
történő használatra.
AZ ERGOBABY™ HORDOZÓ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK:
A hordozó összeszerelése és használata előtt olvassa el az összes utasítást. A baba fejét a hátrész fej- és nyak-
támasz része támasztja meg mindaddig, amíg a baba nem rendelkezik erős és állandó fej- és nyakkontrollal. Soha
ne hagyja felügyelet nélkül a babát az Ergobaby™ hordozóban vagy mellette. Soha ne használja a puha hordozót, ha
testgyakorlás, álmosság vagy az egészségügyi állapota miatt az egyensúlya vagy a mozgása nem tökéletes. Soha ne
használja a puha hordozót olyan tevékenységek közben, mint például a főzés vagy takarítás, amelyek során hőforrás
vagy vegyi anyagok hatásának lehet kitéve. Soha ne viseljen puha hordozót gépjármű vezetése vagy a gépjárműben
történő utazás közben. Legyen körültekintő forró ital fogyasztása közben, nehogy a forró ital a babára folyjon a
hordozó használata során. Soha ne csatolja ki a derékpántot, miközben a baba a hordozóban van. Legyen tudatában
annak, hogy minél aktívabbá válik a baba, annál nagyobb a kockázata a hordozóból történő kiesésnek. Egyszerre
csak egy gyermeket helyezzen a hordozóba. Soha ne használjon/viseljen egyszerre egynél több hordozót. Mindig
legalább kétujjnyi résnek kell lennie a baba álla előtt. A koraszülött csecsemők, a légzési problémákban szenvedő
csecsemők és a 4hónaposnál fiatalabb csecsemők vannak leginkább kitéve a fulladás kockázatának. Gondoskodjon
a baba megfelelő helyzetéről a termékben, egyebek között a láb megfelelő helyzetéről. Rendszeresen ellenőrizze a
baba helyzetét, győződjön meg arról, hogy a baba megfelelően, a hordozó közepén helyezkedik el, a lábai szétter-
pesztett, térdben behajlított helyzetben, a feje pedig egyenesen áll, és nem csuklik lefelé vagy oldalra. A hordozás
során figyelni kell a baba karjaira, lábaira és lábfejeire, nehogy össze legyenek nyomva a hordozóban. Amikor a
hordozót nem használja, mindig rögzítse megfelelően a csatokat. Tartsa távol a gyermekeket a hordozótól, ha nem
használja azt. Minden használat előtt ellenőrizze az összes csat, patent, pánt és egyéb rögzítőelemek biztonságos
állapotát. Ellenőrizze rendszeresen az elhasználódás vagy kopás jeleit a hordozón. Minden használat előtt ellenőriz-
ze, hogy nem szakadt-e fel a varrás, nem szakadt-e el pánt vagy a szövet és nem sérültek-e meg a rögzítők. Soha
ne használja a hordozót, ha szerkezete, rögzítői, csatjai sérültek. Vegye ki a babát a hordozóból, mielőtt változtatna
a hordozási pozícióján. Kisebb termetű babák vagy nagyobb törzsű felnőttek esetében a hordozó derékpántját
viselje feljebb a testén, így a baba feje elég közel lesz ahhoz, hogy puszit adjon neki, amikor a hordozót elöl viseli. A
hordozót mindaddig nem szabad használni, amíg az azt viselő személy el nem sajátította a használati útmutatóban
leírtakat és a biztonsági előírásokat, valamint magabiztos és felelős a hordozó használatával kapcsolatban. A
hordozó csak egészséges felnőtt személy általi használatra való. Ha a hordozó használójának váll-, hát- vagy nyaki
problémája alakul ki, hagyjon fel a hordozó használatával, és forduljon képzett egészségügyi szakemberhez. Kérjük
megfelelő anyagú viseletbe öltöztesse a gyermeket. Ellenőrizze a baba hőmérsékletét a baba testének és kezének
érintésével. A hónapokban feltüntetett korra vonatkozó hivatkozások csak általános útmutatók, minden egyes baba
fejlődése eltérő. Kérjük ellenőrizze, hogy a baba megfelel-e a használatra vonatkozó speciális követelményeknek.
További segítségért forduljon az Ergobaby ügyfélszolgálati képviselőjéhez. A használattal kapcsolatos videókért és
egyéb ötletekért látogasson el a www.ergobaby.eu oldalra (csak angol nyelvű).
Felelősségkizárás: Az Ergobaby™ csak a lehető legjobb minőségű és legbiztonságosabb festékeket használja, hogy
a termékek megtartsák a színüket, ugyanakkor mentesek legyenek minden káros vegyi anyagtól.
Mindig fennáll annak a lehetősége, hogy a színek kifakulnak a mosás hatására. Az Ergobaby nem vállal felelősséget
a mosás miatt kifakult színekért.
A garanciával kapcsolatos tudnivalókat lásd az Ergobaby.eu weboldalon. Kiállunk minden termékünkért, és a
megvásárlást követő első 12hónapban költségmentesen javítjuk vagy cseréljük a hibás Ergobaby™ terméket. A
megvásárlás igazolása szükséges, és a terméket a jótállási szolgáltatásért vissza kell küldeni.
Amennyiben garanciaigénye lenne, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Ergobaby ügyfélszolgálatával az alábbi
elérhetőségeken:
USA: support@ergobaby.com, vagy +1888-416-4888
EU: customersupport@ergobaby.eu, vagy +49404210650
A garancia nem terjed ki a hordozó helytelen, vagy az útmutatóban található utasításoknak meg nem felelő
használat által okozott károkra. A garancia nem terjed ki az olyan hordozóra, amely az eredeti konstrukcióhoz
képest bármilyen módon módosítva lett. A vásárló országának ettől eltérő vagy további garanciális jogok is léte-
zhetnek. Amennyiben ettől eltérő vagy további garanciális jogokat biztosítanak a vevő országának hatályban lé
törvények, ezen garanciák is alkalmazandók a jótállási jogok mellett.
FI
TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
VAROITUS: PUTOAMIS- JA
TUKEHTUMISRISKI
PUTOAMISVAARA – Vauva voi pudota leveän jalan aukon läpi tai pois
kantorepusta.
• Säädä jalkojen aukot siten, että vauvan jalat sopivat tiukasti.
• Varmista aina ennen käyttöä, että kaikki kiinnittimet ovat turvallisesti kiinni.
• Ole erityisen huolellinen kumartuessasi ja kävellessäsi.
• Älä koskaan kumarru taivuttamalla vyötäröä, vaan taivuta polviasi.
• Tämä kantoreppu on tarkoitettu vain 3,2–11.3 kg painavalle pikkulapselle.
TUKEHTUMISVAARA – Alle neljän kuukauden ikäinen pikkulapsi voi tukehtua, jos hänen
kasvonsa painautuu tiukasti vartaloasi vasten.
• Älä sido pikkulasta liian tiukasti vartaloasi vasten.
• Jätä tilaa pään liikkeille.
• Pikkulapsen kasvojen edessä ei koskaan saa olla mitään estettä.
• ÄLÄ anna vauvan nukkua kasvot ulospäin -asennossa.
• Jos imetät lastasi kantolaitteessa, sijoita vauva aina syöttämisen jälkeen siten, että vauvan
kasvot eivät ole puristuneena vasten vartaloasi.
VAROITUS:
• Vauvan on oltava sinua kohti, kunnes hän kykenee pitämään päänsä pystyssä.
• Käytä reppua kasvot ulospäin -asennossa vasta sitten, kun vauva on osoittanut pysty-
vänsä hallitsemaan päänsä ja kaulansa liikkeet.
• Varmista putoamisen aiheuttamien vaarojen estämiseksi, että lapsi on kiinnitetty
kantoreppuun tukevasti.
• Tarkkaile lasta jatkuvasti ja varmista, että lapsen suu ja nenä eivät mene tukkoon.
• Jos vauvasi on syntynyt ennen laskettua aikaa, on syntymäpainoltaan alhainen tai
sairasteleva, ota yhteys terveydenhoitoalan asiantuntijaan ennen tämän tuotteen
käyttämistä.
• Varmista, että lapsen leuka ei ole lapsen rintakehää vasten, sillä tällöin hengitys
saattaa estyä, mikä taas voi aiheuttaa tukehtumisen.
• Liikkeesi ja lapsesi liikkeet voivat vaikuttaa tasapainoosi.
• Ole varovainen, kun kumarrut tai taivutat itseäsi eteenpäin tai sivulle.
• Tätä kantoreppua ei saa käyttää urheiltaessa, esimerkiksi juostessa, pyöräiltäessä, uidessa
tai hiihdettäessä.
ERGOBABY™-KANTOREPUN KÄYTTÖÄ KOSKEVIA VAROTOIMIA:
Lue kaikki ohjeet ennen pehmeän kantorepun kokoamista ja käyttöä. Lapsesi pään tulee olla pää- ja niskatukipaneelin
tukemana, kunnes vauvan pään ja niskan hallinta on voimakasta ja johdonmukaista. Älä koskaan jätä pikkulasta ilman
valvontaa Ergobaby™-kantoreppuun tai sen viereen. Älä koskaan käytä pehmeää kantoreppua, kun tasapainosi tai
liikkuvuutesi on heikentynyt liikunnan, unisuuden tai lääkkeiden vaikutuksen vuoksi. Älä koskaan käytä pehmeää kan-
toreppua askareissa, joihin liittyy lämmönlähde tai altistuminen kemikaaleille, kuten siivouksen tai ruoanlaiton aikana.
Älä koskaan käytä pehmeää kantoreppua, kun ajat ajoneuvoa tai olet matkustajana moottoriajoneuvossa.
Ole varovainen juodessasi kuumia juomia, kun käytät kantoreppua, jotta juomaa ei pääse läikkymään vauvan päälle.
Älä koskaan avaa vyötäröhihnan solkea, kun vauvan on kantorepussa. Huomaa, että vauvan aktiivisuuden lisääntyessä
riski lapsen putoamisesta kantorepusta lisääntyy. Kuljeta kantorepussa vain yhtä lasta kerrallaan. Älä koskaan käytä
useampaa kuin yhtä kantoliinaa kerrallaan. Pikkulapsen leuan alla tulee olla vähintään kaksi sormenleveyttä vapaata
tilaa. Keskosina syntyneillä ja hengitysvaikeuksista kärsivillä sekä alle neljän kuukauden ikäisillä vauvoilla on suurin
tukehtumisriski. Varmista,että pikkulapsi on asetettu oikein tuotteeseen. Tarkista myös säärien asento. Vauvan asento
on tarkistettava säännöllisesti, jotta voit varmistaa vauvan olevan kantorepussa oikein, keskellä, jalat levitettyinä
haara-asentoon, pää pystyssä eikä eteenpäin, taakse. tai sivulle roikkuen. Kantorepussa olevan pikkulapsen käsivarsia,
sääriä ja jalkateriä on tarkkailtava säännöllisesti. Kantoreppu ei saa puristaa raajoja. Kiinnitä soljet aina oikein, kun
kantoreppu ei ole käytössä. Älä säilytä kantoreppua lasten ulottuvilla, kun kantoreppu ei ole käytössä. Tarkista kaikki
soljet, nepparit, hihnat ja säädöt ennen jokaista käyttöä. Tarkista kantoreppu säännöllisesti kuluman ja vaurioiden
varalta. Tarkista ja etsi purkautuneita saumoja, repeytyneitä kangasosia ja vahingoittuneita kiinnikkeitä ennen jokaista
käyttöä. Älä käytä kantoreppua, jos kangas, kiinnitin tai solki on vahingoittunut. Ota vauva pois repusta ennen repun
paikan vaihtamista. Pidä pienemmille vauvoille tai pitkävartaloisille aikuisille kantorepun vyötäröhihnaa vartalolla
korkeammalla siten, että vauvan edessä kannettaessa riittävän lähellä suudeltaviksi. Kantoreppua ei saa käyttää, ellei
käyttäjä ymmärrä ohjeita ja turvallisuusominaisuuksia. Repun käytön on oltava varmaa ja vaivatonta. Tämä kantoreppu
on tarkoitettu vain terveille aikuisille. Jos kantorepun käyttäjälle kehittyy hartia-, selkä- tai niskaongelmia, käyttö on
keskeytettävä ja ongelmista on keskusteltava lääketieteen ammattilaisen kanssa. Valitse lapselle oikeat vaatemate-
riaalit. Tarkista lapsen ruumiinlämpö koskettamalla lapsen vartaloa käsin. Viittauksen lapsen ikään kuukausina ovat
ainoastaan ohjeellisia ja lapset kehittyvät eri vauhtia. Tarkista, että vauvasi täyttää käyttöä koskevat vaatimukset.
Ota tarvittaessa yhteyttä Ergobabyn asiakaspalveluun. Ohjevideoita ja lisäneuvoja on saatavilla Internet-osoitteessa
www.ergobaby.eu (vain englanniksi).
Vastuuvapauslauseke: Ergobaby™ käyttää vain laadukkaimpia ja turvallisimpia värejä. Näin varmistetaan, että tuote
säilyttää värinsä, mutta ei sisällä vahingollisia kemikaaleja.
On aina olemassa mahdollisuus, että värit haalistuvat pesussa. Ergobaby-yhtiötä ei voi pitää vastuullisena pesemisestä
aiheutuneeseen värien haalistumiseen.
Lue takuutamme koskevat tiedot sivustolta Ergobaby.eu. Ergo Baby Carrier, Inc. takaa sen tuotteet materiaali- ja
valmistusvirheiden varalta. Ostotosite on välttämätön, ja tuote täytyy palauttaa takuuhuoltoa varten. Jos sinulla on
takuuvaatimus, ota yhteyttä Ergobabyn asiakaspalveluun:
US: support@ergobaby.com tai +1 888-416-4888
EU: customersupport@ergobaby.eu tai +49 40 421 065 0
Takuu ei kata vahinkoa, joka aiheutuu väärinkäytöstä tai tämän käyttöoppaan ohjeiden vastaisesta käytöstä.
Takuu ei koske kantoreppua, jonka alkuperäistä rakennetta on muutettu jollakin tavoin.
Myyjän lainsäädännön takuuehdot voivat olla erilaisia tai lainsäädäntöön voi kuulua myös muita takuuehtoja. Siinä
määrin kuin erilaiset tai lisätakuuoikeudet ovat voimassa ostajan lainkäyttövallan lakien mukaisesti, kyseiset takuut
pätevät ja toimivat takuuoikeuksien lisänä.
PT
IMPORTANTE! LEIA ATENTAMENTE E
GUARDE PARA FUTURA REFERÊNCIA
AVISO: RISCO DE QUEDA E ASFIXIA
RISCO DE QUEDA – Os bebés podem cair através de uma abertura demasiado larga
para as pernas ou cair da mochila porta-bebés.
• Ajuste as aberturas das pernas para se adaptarem comodamente às pernas do
bebé.
• Antes de cada utilização, certifique-se de que todos os cintos e fechos estão
apertados.
• Tome especial cuidado quando se inclinar ou caminhar.
• Para se baixar não dobre a cintura, mas sim os joelhos.RISCO DE ASFIXIA – Os bebés
com menos de 4 meses podem asfixiar se forem transportados com o rosto demasi-
ado apertado contra o corpo do utilizador.
• Esta mochila porta-bebés destina-se apenas a bebés entre 3,2 e 11.3 kg.
RISCO DE ASFIXIA – Os bebés com menos de 4 meses podem asfixiar se forem trans-
portados com o rosto demasiado apertado contra o corpo do utilizador.
• Não prenda o bebé com demasiada força contra o seu corpo.
• Deixe espaço livre para o bebé mexer a cabeça.
• Certifique-se de que o rosto do bebé está sempre livre de obstruções.
• Não deixe o bebé adormecer na posição de transporte frontal virado para fora.
• Se amamentar o bebé no mochila porta-bebés, reajuste sempre a posição do bebé
após a amamentação para que não fique com o rosto pressionado contra o seu
corpo.
AVISO:
O bebé deve ser transportado virado para a frente enquanto não tiver força
suficiente no pescoço para segurar a cabeça.
•O bebé só deve ser transportado virado para fora quando controlar bem os movi-
mentos da cabeça e do pescoço.
• Para evitar o risco de queda, certifique-se de que o bebé está colocado em
segurança no porta-bebés.
• Verifique constantemente o seu bebé, garantindo que a boca e o nariz estão
desobstruídos.
• No caso de bebés prematuros ou com baixo peso à nascença, bem como de
crianças com problemas médicos, aconselhe-se junto de um profissional de saúde
antes de utilizar este produto.
• Certifique-se de que o queixo do bebé não fica encostado ao peito, o que poderia
impedi-lo de respirar e provocar asfixia.
• Pode perder o equilíbrio devido a movimentos seus ou da criança.
• Seja prudente quando se dobrar ou inclinar para o lado.
• Este porta-bebés não é apropriado para a realização de atividades desportivas, tais
como corrida, ciclismo, natação e esqui.
PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO Porta-bebés ERGOBABY™:
Leia todas as instruções antes de montar e começar a utilizar o porta-bebés. A cabeça do seu bebé deverá estar
suportada pelo painel de pescoço e cabeça até que o bebé consiga ter controlo dos mesmos, de uma forma consistente.
Nunca deixe o bebé sem vigilância quando estiver a utilizar o porta-bebés Ergobaby™. Nunca utilize um porta-bebés se
o seu equilíbrio ou mobilidade forem afetados pela prática de exercício, vertigens ou problemas de saúde. Nunca utilize
um porta-bebés enquanto cozinha ou faz limpezas, visto serem atividades que implicam a exposição a fontes de calor
e produtos químicos. Nunca utilize um porta-bebés enquanto conduz ou viaja como passageiro num veículo. Ao beber
bebidas quentes, tenha cuidado com os salpicos que podem atingir o bebé enquanto utiliza o porta-bebés. Nunca abra
a fivela do cinto enquanto transportar o bebé no porta-bebés. Seja prudente à medida que o bebé se torna mais ativo,
pois o risco de cair do porta-bebés torna-se mais elevado. Não transporte mais do que uma criança no porta-bebés.
Nunca use mais do que um mochila porta-bebés ao mesmo tempo. Deve existir sempre uma folga mínima de dois
dedos abaixo do queixo do bebé. Os bebés prematuros, os bebés com problemas respiratórios e os bebés com menos
de 4 meses são mais propensos ao risco de asfixia. Certifique-se de que posiciona corretamente o bebé, sobretudo
ao nível das pernas. Verifique regularmente a posição do bebé, que deve estar corretamente sentado no mochila
porta-bebés, com as pernas em posição de rã e a cabeça direita. Certifique-se de que não está afundado ou inclinado
para um dos lados. Quando utilizar o porta-bebés, certifique-se de que os braços, as pernas e os pés do bebé se movem
livremente. Feche sempre as fivelas quando não estiver a utilizar o porta-bebés. Mantenha o porta-bebés fora do
alcance das crianças quando não estiver em utilização. Antes de cada utilização, certifique-se de que todas as fivelas,
correias e botões de pressão estão apertados. Inspecione regularmente o porta-bebés quanto à existência de sinais
de desgaste e danos. Antes de cada utilização, verifique se existem costuras descosidas, alças rasgadas ou danos no
tecido e nos fechos. Nunca use um porta-bebés com danos no tecido, nos fechos ou nas fivelas. Retire o bebé antes de
mudar a posição do porta-bebés. No caso de bebés mais pequenos ou de adultos com o tronco comprido, posicione o
cinto do porta-bebés num ponto mais elevado do corpo, a uma altura suficiente para conseguir beijar a cabeça do bebé
quando o transporta em posição frontal. O porta-bebés não deve ser utilizado enquanto o utilizador não compreender
as instruções e as funcionalidades de segurança. Deve sentir-se confiante e familiarizado com a forma de utilização do
porta-bebés. Este porta-bebés deve ser utilizado apenas por adultos saudáveis. Se o porta-bebés lhe provocar dores
persistentes nos ombros, nas costas ou no pescoço, suspenda a utilização do produto e consulte um médico especialista.
Escolha roupa de material adequado para vestir a criança. Toque com a mão no corpo do bebé para verificar a
temperatura corporal. As referências à idade por mês são apenas indicativas, dado que cada bebé se desenvolve de
forma diferente. Certifique-se de que o seu bebé satisfaz os requisitos específicos de utilização. Se necessário, contacte
o serviço de apoio ao cliente Ergobaby para obter assistência. Para vídeo com instruções e conselhos adicionais, visite
www.ergobaby.eu (disponível apenas em inglês).
Exoneração de responsabilidade: Os pigmentos utilizados pela Ergobaby™ satisfazem os mais elevados padrões de
qualidade e segurança, garantindo um produto que mantém a sua cor sem recorrer a substâncias químicas nocivas.
No entanto, a cor pode começar a desaparecer devido ao excesso de lavagens. A Ergobaby não assume qualquer
responsabilidade pela perda de intensidade da cor devido às lavagens.
Consulte Ergobaby.eu para mais informações sobre a nossa garantia. A garantia Ergo Baby Carrier, Inc. abrange defeitos
materiais e de fabrico. Para isso, deve devolver o produto mediante a apresentação do comprovativo de compra. Para
apresentar uma reclamação ao abrigo da garantia, contacte o serviço de apoio ao cliente Ergobaby:
EUA: support@ergobaby.com, ou +1 888-416-4888
UE: customersupport@ergobaby.eu ou +49 40 421 065 0
A garantia do produto não abrange os danos decorrentes da utilização incorreta do mochila porta-bebés e do incum-
primento das instruções constantes do presente manual. A garantia do produto não abrange mochilas porta-bebés que
tenham sido submetidos a qualquer tipo de modificação em relação ao design original. Podem aplicar-se direitos de
garantia diferentes ou adicionais consoante a localização do comprador. Caso sejam aplicáveis direitos de garantia difer-
entes ou adicionais ao abrigo da legislação do país do comprador, estes serão complementares aos direitos de garantia.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ergobaby Embrace wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Ergobaby Embrace in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,55 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info