Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/28
Nächste Seite
GEBRUIKSAANWIJZING
BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCTION MANUAL

BRUKSANVISNING
NÁVOD

MANUAL DE UTILIZARE
EUROM CK401IP
Vorstbeschermer
Frostschutzgerät
Frost shield
Protecteur antigel
Frostskydd
Mrazová ochrana
Rozmrazov
Scut anti-îngheţ
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  GEBRUIKSAANWIJZING
  BEDIENUNGSANLEITUNG
  INSTRUCTION MANUAL
  MANUEL D‟UTILISATION
  BRUKSANVISNING
  NÁVOD
  NÁVOD NA POUŽITIE
  MANUAL DE UTILIZARE

  EUROM CK401IP
  Vorstbeschermer
  Frostschutzgerät
  Frost shield
  Protecteur antigel
  Frostskydd
  Mrazová ochrana
  Rozmrazovač
  Scut anti-îngheţ • Page 2

  NL

  Dit symbool op uw apparaat betekent: niet afdekken!

  EN

  This symbol on your device means: do not cover!

  DE

  Dieses Symbol auf Ihrem Gerät bedeutet: Nicht abdecken!

  FR

  Ce symbole sur votre appareil signifie : ne pas couvrir !

  DA

  Dette symbol betyder: Må ikke tildækkes!

  SV

  Den här symbolen betyder: får ej övertäckas!

  NO

  Dette symbolet på apparatet betyr: Må ikke dekkes til!

  FI

  Tämä laitteessa oleva symboli tarkoittaa: ei saa peittää!

  HU

  A készülékén lévő szimbólum jelentése: ne takarja le!

  CS

  Tento symbol na vašem zařízení znamená: nezakrývejte!

  PL

  Ten symbol na urządzeniu oznacza: nie zakrywać!

  SK

  Tento symbol na vašom zariadení znamená: nezakrývajte!

  RO

  acest simbol ce apare pe aparatul dumneavoastră înseamnă: nu acoperiţi

  RU

  Этот символ на вашем устройстве означает: не накрывать!

  IT

  Questo simbolo sul dispositivo indica: non coprire!

  2 • Page 3

  Nederlands
  Technische gegevens
  Type
  Aansluitspanning
  Max. vermogen
  Thermostaat
  Beschermklasse
  Afmetingen
  Gewicht

  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :

  CK401IP
  220-240 Volt
  400 Watt
  Instelbaar
  IP24 (spatwaterdicht)
  10,2 x 29,5 x 25 cm
  1,0 kg

  Algemene veiligheidsvoorschriften
  1.
  2.
  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.

  14.

  15.
  16.

  17.

  Lees voor gebruik dit instructieboekje zorgvuldig en geheel door.
  Controleer voor gebruik uw nieuwe kachel (incl. kabel en stekker) op zichtbare beschadigingen. Neem een
  beschadigde kachel niet in gebruik maar biedt hem uw leverancier aan ter vervanging.
  Deze kachel is uitsluitend bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen voor
  bijverwarming in huis. De vorstbeschermer mag niet te worden geïnstalleerd in ruimtes die brandgevaarlijk
  zijn, zoals houten schuurtjes, stallen, keten enz., Brandgevaar!!
  Deze kachel mag (onder de in dit boekje beschreven voorwaarden) worden gebruikt in vochtige ruimtes als
  badkamers, wasgelegenheden of vergelijkbare ruimtes binnenshuis. Plaats hem niet in de nabijheid van
  een kraan, badkuip, douche, zwembad, fonteintje o.i.d. (↔ > 1m.). Plaats hem nooit zodanig dat hij in een
  badkuip of wat voor waterbak dan ook kan vallen en zorg ervoor dat hij niet met waterstralen, spatwater
  enz. in aanraking kan komen en voorkom dat water de kachel binnendringt. Mocht de kachel tóch ooit in
  water vallen, neem dan éérst de stekker uit het stopcontact! Een inwendig nat geworden kachel niet meer
  gebruiken maar ter reparatie aanbieden. Dompel kachel, snoer of stekker nooit in water of andere vloeistof
  en raak de kachel nooit met natte handen aan.
  Aansluitspanning en frequentie, vermeld op het apparaat, dienen overeen te komen met die van het te
  gebruiken stopcontact. De elektrische installatie dient beveiligd te zijn met een aardlekschakelaar (max. 30
  mAmp.).
  Rol de elektrokabel volledig af voor u de stekker in het stopcontact steekt, en zorg ervoor dat hij nergens
  met de kachel in contact komt of anderszins heet kan worden. Leid de kabel niet onder tapijt door, bedek
  hem niet met matten, lopertjes o.i.d. en houd de kabel buiten de looproute. Zorg ervoor dat er niet op
  getrapt wordt en er geen meubels op worden gezet. Leid de kabel niet om scherpe hoeken en wind hem
  na gebruik niet te strak op!
  Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden omdat dit oververhitting en brand kan veroorzaken. Is
  het gebruik van een verlengsnoer onvermijdelijk, zorg dan voor een onbeschadigd, goedgekeurd
  verlengsnoer met een minimale doorsnee van 2 x 1 mm². Rol het snoer altijd geheel af om oververhitting te
  voorkomen!
  Om overbelasting en doorgebrande zekeringen te voorkomen geen andere apparatuur op hetzelfde
  stopcontact of dezelfde elektrische groep aansluiten als waar de kachel op aangesloten is.
  Gebruik de kachel niet buitenshuis en niet in ruimtes, kleiner dan 2 m².
  Een kachel bevat inwendig hete en/of gloeiende en vonkende delen. Gebruik hem dus niet in een
  omgeving waar brandstoffen, verf, ontbrandbare vloeistoffen en/of gassen enz. worden bewaard.
  Plaats de kachel niet vlakbij- onder- of gericht op een stopcontact en niet in de buurt van open vuur of
  warmtebronnen.
  Gebruik de kachel niet vlakbij of gericht op meubels, dieren, gordijnen, papier, kleding, beddengoed of
  andere brandbare zaken. Houd dit minstens 1 meter van de kachel verwijderd!
  Bedek een kachel nooit! Aanzuig- en uitblaasopeningen mogen op geen enkele wijze worden geblokkeerd,
  om brand te voorkomen. Gebruik de kachel dus ook nooit om kleding op te drogen of iets op te zetten en
  plaats hem niet op zachte oppervlakken als een bed of hoogpolig tapijt, waardoor openingen afgesloten
  kunnen raken.
  De lucht rond een kachel moet vrij kunnen circuleren. Plaats hem dus niet te dicht op muren of grote
  voorwerpen en niet onder een plank, kast o.i.d. Houd u aan de minimumafstanden, zoals vermeld in de
  montagevoorschriften.
  Voorkom dat vreemde voorwerpen door de ventilatie- of uitblaasopeningen de kachel binnendringen. Dit
  kan een elektrische schok, brand of beschadiging veroorzaken.
  Schakel de kachel altijd éérst uit en neem vervolgens de stekker uit het stopcontact. Altijd de stekker uit
  het stopcontact nemen als de kachel niet in gebruik is! Pak de stekker daartoe in de hand; trek nooit aan
  het koord!
  Schakel altijd de kachel uit, neem de stekker uit het stopcontact en laat de kachel eerst afkoelen wanneer
  u:
  - de kachel wilt schoonmaken

  3 • Page 4

  - onderhoud aan de kachel wilt uitvoeren
  - de kachel aanraakt of verplaatst.
  18.
  Deze kachel wordt heet tijdens het gebruik. Om brandwonden te voorkomen niet met de blote huid de hete
  oppervlakken aanraken!
  19.
  Stel de kachel niet automatisch in werking d.m.v. een tijdklok o.i.d. Voor gebruik dient er altijd op veilige
  omstandigheden te worden gecontroleerd!
  20.
  Zorg voor zorgvuldig toezicht wanneer dit apparaat wordt gebruikt in de aanwezigheid van kinderen of
  handelingsonbekwame personen. Sta kinderen niet toe met het apparaat te spelen. Dit apparaat is niet
  geschikt om te worden bediend door kinderen of personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
  beperkingen of door personen zonder kennis of ervaring met dit apparaat.
  21.
  Houd de kachel schoon. Stof, vuil en/of aanslag in de kachel is een veelvoorkomende reden voor
  oververhitting. Zorg ervoor dat dergelijke neerslag regelmatig wordt verwijderd.
  22.
  Stel het apparaat niet in werking wanneer u beschadigingen constateert aan apparaat, elektrokabel of
  stekker, of wanneer het slecht functioneert, is gevallen of op andere wijze een storing vertoont. Breng het
  complete apparaat terug naar uw leverancier of een erkend elektricien voor controle en/of reparatie. Vraag
  altijd om originele onderdelen.
  23.
  Gebruik geen toevoegingen/accessoires op de kachel, die niet zijn aanbevolen of geleverd door de
  fabrikant.
  24.
  Het apparaat (incl. elektrokabel en stekker) mag uitsluitend worden geopend en/of gerepareerd door
  daartoe bevoegde en gekwalificeerde personen.
  25.
  Gebruik de kachel uitsluitend voor het doel waarvoor hij is ontworpen en op de wijze zoals beschreven in
  dit instructieboekje.
  Afwijkingen van 23, 24 en 25 kunnen schade, brand en/of persoonlijk letsel veroorzaken. Zij doen de garantie
  vervallen en leverancier, importeur en/of fabrikant aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen!

  Beschrijving
  De CK401IP vorstbeschermer is een elektrische
  convectorkachel, uitgevoerd met een thermostaat en een
  beveiliging tegen oververhitting. Wanneer de
  vorstbeschermer in werking is, brandt er een lampje. De
  vorstbeschermer CK401IP is bedoeld voor het vorstvrij- en
  op temperatuur houden van kleine ruimtes, in huiselijke- of
  vergelijkbare omgeving. Het kacheltje mag uitsluitend
  hangend aan de wand (dus nooit staand of liggend!)
  worden gebruikt en uitsluitend voor het doel waarvoor het
  is ontworpen.

  1=
  2=
  3=
  4=

  luchtuitlaatrooster
  controlelampje
  thermostaatknop
  luchtinlaatroosters

  Plaats en Aansluiting

  Verwijder al het verpakkingsmateriaal en houd het buiten het bereik van kinderen. Controleer na
  verwijdering van de verpakking of het apparaat geen beschadigingen of tekenen die op een
  fout/defect/storing kunnen wijzen, vertoont. Gebruik het apparaat in geval van twijfel
  niet, maar wend u tot uw leverancier ter controle / vervanging.
  Kies een geschikte plaats voor het kacheltje, minimaal een meter verwijderd van alle
  obstructies, muren en brandbare materialen (zie ook de veiligheidsvoorschriften).
  De kachel dient aan de wand te worden opgehangen. Zorg voor een stevige, volkomen
  verticale en niet-brandbare wand, dus niet van hout of synthetisch materiaal! De
  afstand tussen de onderkant van de kachel en de grond dient minstens 20 cm. te zijn,
  tussen kachel en zijmuren minstens 30 cm. en tussen kachel en plafond minstens 50
  cm. Hang het apparaat niet direct onder of recht voor een stopcontact.

  Draai de beide schroefjes aan
  de zijkant van de ophangbeugel
  los en bevestig het
  montagebeugeltje met de
  bijgeleverde schroeven

  4 • Page 5  volkomen horizontaal aan de muur. Schuif het kacheltje weer over de beugel en draai de beide schroeven
  aan de zijkant van de beugel weer vast. Controleer of de kachel en de beugel onwrikbaar vast zitten en of
  de kachel volkomen horizontaal hangt.
  De CK401IP kan evt. permanent op de stroomvoorziening worden aangesloten d.m.v. een passend
  aansluitkastje (niet meegeleverd). Zo‟n aansluiting dient door een vakman te worden uitgevoerd! Kacheltjes,
  die permanent op de stroomvoorziening worden aangesloten, moeten kunnen worden uitgeschakeld d.m.v.
  een ontkoppelingsvoorziening met minimaal 3 mm. afstand (bijv. een automatische afslag, een
  aan/uitschakelaar o.i.d.).

  Ingebruikname en Werking


  De vorstbeschermer is nu klaar voor gebruik; door de stekker in een passend 220-240V-50Hz geaard
  stopcontact te steken stelt u hem in werking. Sluit de kachel uitsluitend aan op een geaard stopcontact!
  Om de gewenste temperatuur in te stellen draait u de thermostaatknop op maximaal (grootste stip, zo ver
  mogelijk met de klok mee). Wacht tot de gewenste temperatuur is bereikt en draai de knop dan langzaam
  terug tot het controlelampje uitgaat. De gewenste temperatuur is nu ingesteld; wanneer de
  ruimtetemperatuur lager wordt zal de kachel weer aanslaan en het lampje beginnen te branden. Om de
  temperatuur hoger of lager in te stellen draait u de thermostaatknop resp. in de richting „maximaal‟ (grote
  stip) of „minimaal‟ (het sterretje).
  Door de thermostaatknop op „minimaal‟ (het sterretje) te draaien zal de vorstbeschermer de ruimte (mits niet
  té groot of té koud) vorstvrij houden.
  Ook op de laagste stand kan het apparaat dus in werking treden. Om het uit te schakelen dient u de stekker
  uit het stopcontact te nemen (of, wanneer er een schakelaar is gemonteerd, deze op de „uit‟-stand te
  zetten).

  Beveiligingen
  De oververhittingbeveiliging schakelt het kacheltje uit wanneer het inwendig te heet wordt. Dat kan gebeuren
  wanneer het kacheltje zijn warmte onvoldoende kan afgeven of te weinig frisse lucht kan aanzuigen. Doorgaans
  is de oorzaak dus (gedeeltelijke) afdekking van het kacheltje, verstopping van de aanzuig- en/of uitblaasroosters,
  vuil, plaatsing te dicht bij bijv. een muur enz. Schakel bij oververhitting het kacheltje uit, neem de stekker uit het
  stopcontact en geef het de tijd om af te koelen. Nadat u vervolgens de reden van de oververhitting hebt
  weggenomen kunt u het kacheltje weer normaal in gebruik nemen. Is de reden onduidelijk en treedt de
  oververhitting herhaaldelijk op, gebruik het apparaat dan niet meer maar biedt het bij een bevoegd vakman aan
  ter reparatie/controle.
  Na uitschakeling door oververhitting en vervolgens afkoeling zal het kacheltje ook automatisch zijn werking
  hervatten; daarmee is de oorzaak evenwel niet weggenomen. Herhaaldelijk automatisch uit- en weer inschakelen
  bij oververhitting levert brandgevaar op; voorkom dit dus!

  Schoonmaak en Onderhoud
  Houd het kacheltje schoon. Neerslag van stof en vuil in het apparaat is een veelvoorkomende reden van
  oververhitting! Verwijder dat dus geregeld. Schakel voor schoonmaak- of onderhoudswerk het kacheltje uit,
  neem de stekker uit het stopcontact en laat het kacheltje afkoelen.

  Neem de buitenzijde van het kacheltje regelmatig af met een droge of goed-uitgewrongen vochtige doek.
  Gebruik geen scherpe zeep, sprays, schoonmaak- of schuurmiddelen, was, glansmiddelen of enige
  chemische oplossing!

  Zuig met de stofzuiger voorzichtig stof en vuil uit de roosters en controleer of de luchtinlaat- en
  uitblaasopeningen schoon zijn. Let er tijdens het schoonmaken op geen inwendige onderdelen aan te raken
  c.q. te beschadigen!

  De kachel bevat verder geen onderdelen die onderhoud behoeven.

  Ruim aan het eind van het seizoen het kacheltje schoon op, zo mogelijk in de originele verpakking. Plaats
  het rechtop op een koele, droge en stofvrije plaats.

  Wanneer het kacheltje uiteindelijk versleten (of eerder onherstelbaar beschadigd) is, hoort het niet tussen
  het huishoudelijke afval. Breng het naar een door uw gemeente aangewezen inzamelpunt van elektrische
  apparatuur, waar men er zorg voor zal dragen dat evt. nog het te gebruiken materialen tot hun bestemming
  komen.

  Problemen en Oplossingen
  Wanneer het kacheltje niet werkt terwijl de stekker in het stopcontact zit, controleer dan het volgende:
  - Zit de stekker goed in het stopcontact, en staat er stroom op het stopcontact? Vervang evt. de zekering.
  - Is de thermostaat niet te hoog ingesteld? Draai hem wat lager.
  - Heeft de oververhittingsbeveiliging het kacheltje wellicht uitgeschakeld? Zie Beveiligingen voor wat te doen.
  Neem voor andere problemen contact op met een bevoegd elektricien. Open zelf nooit het kacheltje!

  5 • Page 6

  CE - verklaring
  Hierbij verklaart Euromac bv., Genemuiden-NL dat de EUROM vorstbeveiliger CK401IP voldoet aan de
  voldoet aan de LVD-richtlijn 2006/95/EC en aan de EMC-richtlijn 2004/108/EC, en in overeenstemming is met de
  onderstaande normen:
  EN 60335-1:2002+A11,A1 :04+A12,A2 :06+A13 :08
  EN 60335-2-30:2003+A1:04+A2 :07
  EN 62233:2008

  Genemuiden, 19-05-2011

  EN 55014-1:2006
  EN 55014-2:1997/+A1 :2001/+A2 :2008
  EN 61000-3-2:2006
  EN 61000-3-3:2008

  W.J. Bakker, alg.dir.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Deutsch
  Technische Daten
  Typ
  Anschlussspannung
  Maximale Leistung
  Thermostat
  Schutzart
  Abmessungen
  Gewicht

  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :

  CK401IP
  220-240 Volt
  400 Watt
  Einstellbar
  IP24 (spritzwassergeschützt)
  10,2 x 29,5 x 25 cm
  1,0 kg

  Allgemeine Sicherheitsvorschriften
  1.
  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.
  8.

  Lesen Sie dieses Handbuch vor der Benutzung sorgfältig durch.
  Kontrollieren Sie vor der Benutzung Ihren neuen Ofen (inkl. Kabel und Stecker) auf sichtbare
  Beschädigungen. Nehmen Sie einen beschädigten Ofen nicht in Betrieb, sondern bitten Sie Ihren Lieferanten
  um Austausch.
  Dieser Ofen eignet sich ausschließlich für die normale Haushaltsanwendung. Benutzen Sie das Gerät nur als
  zusätzliche Heizung im Haus. Das Frostschutzgerät darf nicht in Räumen installiert werden, die
  feuergefährlich sind, beispielsweise in Holzscheunen, Ställen, Schuppen, usw.: Brandgefahr!!
  Dieser Ofen darf (zu den in diesem Handbuch beschriebenen Bedingungen) in feuchten Räumen wie
  Badezimmern, Waschräumen oder vergleichbaren Räumen im Innenbereich benutzt werden. Stellen Sie das
  Gerät nicht in der Nähe (↔ > 1m.) eines Wasserhahns, Badewanne, Dusche, Schwimmbad, eines
  Waschbeckens oder dergleichen auf; stellen Sie ihn nie so auf, dass er in eine Badewanne oder einen
  anderen Wasserbehälter fallen kann und achten Sie darauf, dass er nicht mit Wasserstrahlen, Spritzwasser
  usw. in Berührung kommen kann.und verhindern Sie, dass Wasser in den Ofen dringt. Sollte der Ofen doch
  ins Wasser fallen, entfernen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose! Einen inwendig nass gewordenen
  Ofen nicht mehr benutzen, sondern reparieren lassen. Tauchen Sie Ofen, Kabel oder Stecker niemals in
  Wasser oder sonstige Flüssigkeiten und berühren Sie den Ofen niemals mit nassen
  Händen.Anschlussspannung und Frequenz, genannt auf dem Gerät, müssen der benutzten Steckdose
  entsprechen. Die elektrische Installation muss mit einem Leitungsschutzschalter (max. 30 mAmp.) gesichert
  sein.
  Rollen Sie das Elektrokabel komplett ab, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken und sorgen Sie
  dafür, dass es nirgendwo mit dem Ofen in Kontakt kommt oder auf andere Weise heiß werden kann. Führen
  Sie das Kabel nicht unter einen Teppich durch, bedecken Sie es nicht mit Matten, Läufern und dergleichen
  und halten Sie das Kabel außerhalb des Laufwegs. Sorgen Sie dafür, dass nicht darauf getreten wird und
  keine Möbel darauf gestellt werden. Führen Sie das Kabel nicht um scharfe Ecken und wickeln Sie es nach
  der Benutzung nicht zu straff auf.
  Vom Gebrauch eines Verlängerungskabels wird abgeraten, weil dieses Überhitzung und Brand verursachen
  kann. Ist die Benutzung eines Verlängerungskabels unvermeidbar, achten Sie auf ein unbeschädigtes,
  geprüftes Verlängerungskabel mit einem Mindestdurchmesser von 2 x 1 mm². Rollen Sie das Kabel immer
  komplett ab um Überhitzung zu vermeiden!
  Um Überlastung und durchgebrannte Sicherungen zu vermeiden, keine anderen Geräte an dieselbe
  Steckdose oder dieselbe elektrische Gruppe anschließen, an die der Ofen angeschlossen ist.
  Verwenden Sie das Kabel nicht außer Haus und nicht in Räumen, die kleiner als 2 m² sind.

  6 • Page 7

  9.

  Ein Ofen enthält inwendig heiße und/oder glühende und funkende Teile. Benutzen Sie ihn daher nicht in
  einer Umgebung, in der Brennstoffe, Farbe, entflammbare Flüssigkeiten und/oder Gase, usw. gelagert
  werden.
  10. Platzieren Sie den Ofen nicht in der Nähe, unter oder auf eine Steckdose gerichtet und nicht in der Nähe
  eines offenen Feuers oder einer Wärmequelle.
  11. Benutzen Sie den Ofen nicht in der Nähe von oder gerichtet auf Möbel, Tiere, Gardinen, Papier, Kleidung,
  Bettwäsche oder sonstige brennbare Gegenstände. Halten Sie mindestens 1 m Abstand vom Ofen!
  12. Bedecken Sie den Ofen niemals! Ansaug- und Abblasöffnungen dürfen auf keine Weise blockiert werden, um
  Brand zu vermeiden. Verwenden Sie den Ofen daher auch niemals, um Kleidung zu trocknen oder etwa
  darauf zu stellen und platzieren Sie ihn nicht auf weichen Oberflächen wie ein Bett oder einen hochflorigen
  Teppich, wodurch Öffnungen verschlossen werden können.
  13. Die Luft rund um einen Ofen muss frei zirkulieren können. Platzieren Sie ihn daher nicht nah an Wänden
  oder großen Gegenständen und nicht unter einem Brett, Schrank oder dergleichen. Halten Sie die
  Mindestabstände gemäß den Montagevorschriften ein.
  14. Verhindern Sie, dass fremde Gegenstände durch die Ventilations- oder Gebläseöffnungen in den Ofen
  gelangen können. Dies kann zu einem elektrischen Schlag, Brand oder Beschädigung führen.
  15. Schalten Sie den Ofen immer zuerst aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen. Immer den
  Stecker aus der Steckdose nehmen, wenn der Ofen nicht benutzt wird. Nehmen Sie den Stecker dazu in die
  Hand, ziehen Sie niemals am Kabel.
  16. Schalten Sie den Ofen immer zuerst aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen und lassen Sie
  den Ofen erst abkühlen, wenn Sie:
  *
  den Ofen sauber machen möchten

  Wartungsarbeiten am Ofen ausführen möchten

  den Ofen berühren oder verstellen.
  17. Dieser Ofen wird während der Benutzung heiß. Um Brandwunden zu vermeiden, nicht mit der bloßen Haut
  die heißen Flächen berühren!
  18. Setzen Sie den Ofen nicht automatisch mithilfe einer Zeituhr oder dergleichen in Betrieb. Vor der Benutzung
  muss immer die sicheren Bedingungen kontrolliert werden.
  19. Achten Sie auf sorgfältige Aufsicht, wenn das Gerät in der Anwesenheit von Kindern oder
  handlungsunfähigen Personen benutzt wird. Erlauben Sie Kindern nicht mit dem Gerät zu spielen. Dieses
  Gerät ist nicht geeignet, um durch Kinder oder Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen
  Behinderungen oder durch Personen ohne Wissen oder Erfahrung mit diesem Gerät bedient zu werden.
  20. Halten Sie den Ofen sauber. Staub, Schmutz und/oder Ablagerungen im Ofen sind eine häufig auftretende
  Ursache für Überhitzung. Achten Sie darauf, dass diese regelmäßig entfernt werden.
  21. Setzen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Sie Beschädigungen am Gerät, am Elektrokabel oder am
  Stecker feststellen oder wenn es schlecht funktioniert, gefallen ist oder auf andere Weise eine Störung
  anzeigt. Bringen Sie das komplette Gerät zur Kontrolle und/oder Reparatur zurück zu Ihrem Lieferanten oder
  einem anerkannten Elektriker. Bitten Sie immer um Originalersatzteile.
  22. Verwenden Sie keine Ergänzungen/Zubehörteile für den Ofen, die nicht vom Hersteller empfohlen oder
  geliefert werden.
  23. Das Gerät (inkl. Elektrokabel und Stecker) darf ausschließlich durch dazu befugte und qualifizierte Personen
  geöffnet und/oder repariert werden.
  24. Benutzen Sie den Ofen ausschließlich zu dem Zweck, für den er entwickelt wurde und in der Weise, die in
  diesem Handbuch beschrieben wird.
  Abweichungen von 23, 24 und 25 können Schaden, Brand und/oder Personenschäden verursachen. Diese
  führen zum Garantieverfall und Lieferant, Importeur und/oder Hersteller übernehmen keine Haftung für die
  Folgen.

  Beschreibung
  Das CK401IP-Frostschutzgerät ist ein elektrischer
  Konvektionsofen, ausgeführt mit einem Thermostat und einer
  Sicherung gegen Überhitzung. Wenn das Frostschutzgerät in
  Betrieb ist, leuchtet eine Anzeige. Das Frostschutzgerät
  CK401IP hat den Verwendungszweck, kleine Räume in
  häuslicher oder vergleichbarer Umgebung frostfrei und auf
  Temperatur zu halten. Der Ofen darf ausschließlich an der
  Wand hängend (also niemals stehend oder liegend!) benutzt
  werden und ausschließlich zu dem Verwendungszweck, für

  den es entwickelt wurde.
  1 = Luftauslassgitter
  2 = Kontrollleuchte
  3 = Thermostatschalter
  4 = Lufteinlassgitter

  7 • Page 8

  Standort und Anschluss  Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und halten Sie es außer der Reichweite von Kindern.
  Kontrollieren Sie nach Entfernung der Verpackung, ob das Gerät Beschädigungen oder Anzeichen eines
  Fehlers/Defekt/Störung aufweist. Benutzen Sie das Gerät im Zweifelsfall nicht, sondern wenden Sie sich zur
  Kontrolle / Austausch an Ihren Lieferanten.
  Wählen Sie einen geeigneten Standort für den Ofen, mindestens einen Meter von allen Hindernissen,
  Wänden und brennbaren Materialien entfernt (siehe auch die Sicherheitsvorschriften).
  Der Ofen muss an der Wand aufgehängt werden. Sorgen Sie für eine stabile, vollkommen senkrechte und
  nicht brennbare Wand, also nicht aus Holz oder synthetischem Material. Der Abstand zwischen der
  Unterseite des Ofens und dem Boden muss mindestens 20 cm sein, zwischen Ofen und Seitenwänden
  mindestens 30 cm und zwischen Ofen und Decke mindestens 50 cm. Hängen Sie das Gerät nicht direkt
  unter oder gerade vor eine Steckdose.

  Drehen Sie die beiden
  Schrauben an der Seite der
  Aufhängung auf und befestigen
  Sie den Montagebügel mit den
  mitgelieferten Schrauben
  vollkommen senkrecht an der
  Wand. Schieben Sie den Ofen
  wieder auf die Halterung und drehen Sie beide Schrauben an der Seite der Halterung
  wieder fest an. Kontrollieren Sie, ob der Ofen und die Halterung unverrückbar fest
  sitzen und ob der Ofen vollkommen senkrecht steht.
  Der CK401IP kann evtl. mithilfe einer passenden Verteilerdose (nicht mitgeliefert)
  permanent an die Stromversorgung angeschlossen werden. So ein Anschluss muss
  von einem Fachmann ausgeführt werden! Öfen, die permanent an die
  Stromversorgung angeschlossen werden, müssen mithilfe einer
  Entkopplungsvorrichtung mit mindestens 3 mm Abstand (z.B. automatischem
  Herunterschalten, einem An/Ausschalter oder dergleichen) abgeschaltet werden können.

  Inbetriebnahme und Funktion  Das Frostschutzgerät ist jetzt betriebsbereit. Wenn Sie den Stecker in eine passende 220-240v-50Hz
  geerdeten Steckdose stecken, setzen Sie es in Betrieb. Schließen Sie den Ofen nur an eine geerdete
  Steckdose an!
  Um die gewünschte Temperatur einzustellen, drehen Sie den Thermostatknopf auf maximal (größter Punkt,
  so weit wie möglich im Uhrzeigersinn). Warten Sie bis die gewünschte Temperatur erreicht wurde und
  drehen Sie den Knopf dann langsam zurück bis die Leuchtanzeige ausgeht. Die gewünschte Temperatur ist
  jetzt eingestellt, wenn die Raumtemperatur niedriger wird, geht der Ofen in Betrieb und die Anzeige leuchtet
  wieder. Um die Temperatur höher oder niedriger einzustellen, drehen Sie den Thermostatknopf jeweils in
  Richtung „maximal‟ (großer Punkt) oder „minimal‟ (das Sternchen).
  Indem Sie den Thermostatknopf auf „minimal‟ (das Sternchen) drehen, hält das Frostschutzgerät den Raum
  (wenn nicht zu groß oder zu kalt) frostfrei.
  Auch auf dem niedrigsten Stand kann das Gerät in Betrieb gehen. Um es auszuschalten, müssen Sie den
  Stecker aus der Steckdose nehmen (oder, wenn ein Schalter montiert wurde, diesen auf „aus‟ stellen).

  Sicherungen
  Die Überhitzungssicherung schaltet den Ofen aus, wenn es inwendig zu heiß wird. Das kann geschehen, wenn
  der Ofen seine Wärme unzureichend abgeben oder zu wenig frische Luft ansaugen kann. In der Regel ist die
  Ursache (teilweise) Abdeckung des Ofens, Verstopfung des Ansaug- und/oder Ausblasgitters, Schmutz,
  Platzierung zu dicht an z.B. einer Wand, usw. Schalten Sie den Ofen bei Überhitzung aus, entfernen Sie den
  Stecker aus der Steckdose und geben Sie ihm die Zeit um abzukühlen. Nachdem Sie anschließend die Ursache
  der Überhitzung behoben haben, können Sie den Ofen wieder normal in Betrieb nehmen. Ist die Ursache nicht
  klar und tritt die Überhitzung wiederholt auf, benutzen Sie das Gerät nicht mehr, sondern geben Sie es einem
  autorisierten Fachmann zur Reparatur/Kontrolle.
  Nach dem Ausschalten aufgrund Überhitzung und anschließender Abkühlung wird der Ofen auch automatisch
  seinen Betrieb wieder aufnehmen; damit ist jedoch die Ursache nicht behoben. Wiederholtes automatisches Ausund wieder Einschalten bei Überhitzung führt zu Brandgefahr, vermeiden Sie dies.

  Reinigung und Wartung
  Halten Sie den Ofen sauber. Ablagerungen von Staub und Schmutz im Gerät ist eine der häufigsten Ursachen für
  Überhitzung. Entfernen Sie diese also regelmäßig. Schalten Sie für Reinigungs- oder Wartungsarbeiten den Ofen

  8 • Page 9

  aus, entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie den Ofen abkühlen.

  Säubern Sie die Außenseite des Ofens regelmäßig mit einem trockenen oder gut ausgewrungenem
  feuchten Tuch. Benutzen Sie keine scharfe Seife, Sprays, Reinigungs- oder Scheuermittel, Wachs,
  Glanzmittel oder sonstige chemische Lösungen.

  Saugen Sie mit dem Staubsauger vorsichtig Staub und Schmutz aus den Gittern und kontrollieren Sie, ob
  die Luftein- und -ausgänge sauber sind. Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass Sie keine inwendigen
  Teile berühren bzw. beschädigen.

  Der Ofen enthält ansonsten keine weiteren Teile, die gewartet werden müssen.

  Räumen Sie den Ofen am Ende der Saison weg, nach Möglichkeit in der Originalverpackung. Platzieren Sie
  ihn gerade stehend an einem kühlen, trockenen und staubfreiem Ort.

  Wenn der Ofen letztendlich verschlissen (oder eher unwiderrufbar beschädigt) ist, gehört er nicht in den
  Haushaltsmüll. Bringen Sie ihn an die von Ihrer Gemeinde angewiesene Sammelstelle für elektrische
  Geräte, wo man Sorge dafür tragen wird, dass eventuell noch verwendbare Materialien wieder verwertet
  werden.

  Probleme und Lösungen
  Wenn der Ofen nicht funktioniert, obwohl der Stecker sich in der Steckdose befindet, kontrollieren Sie Folgendes:
  - Steckt der Stecker richtig in der Steckdose und ist Strom an der Steckdose vorhanden? Tauschen Sie eventuell
  die Sicherung aus.
  - Ist das Thermostat nicht zu hoch eingestellt? Stellen Sie es etwas niedriger ein.
  - Hat der Überhitzungsschutz den Ofen vielleicht ausgeschaltet? Siehe im Kapitel Sicherungen was zu tun ist.
  Nehmen Sie für andere Probleme Kontakt zu einem autorisierten Elektriker auf. Öffnen Sie niemals selbst den
  Ofen!

  CE - Erklärung
  Hiermit erklärt Euromac BV., Genemuiden-NL, dass das EUROM Frostschutzgerät CK401IP den
  LVD-Richtlinien 2006/95/EC und den EMC-Richtlinien 2004/108/EC entspricht und mit den unten stehenden
  Normen konform geht:
  EN 60335-1:2002+A11,A1 :04+A12,A2 :06+A13 :08
  EN 60335-2-30:2003+A1 :04+A2 :07
  EN 62233:2008

  EN 55014-1:2006
  EN 55014-2:1997/+A1 :2001/+A2 :2008
  EN 61000-3-2:2006
  EN 61000-3-3:2008

  Genemuiden, 19-05-2011
  W.J. Bakker, Allgemeiner Geschäftsführer

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  English
  Technical data
  Type
  Supply voltage
  Maximum capacity
  Thermostat
  Protection class
  Dimensions
  Weight

  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :

  CK401IP
  220-240 Volt
  400 Watt
  Adjustable
  IP24 (splash-proof)
  10,2 x 29,5 x 25 cm
  1,0 kg

  General safety instructions
  1.
  2.
  3.

  4.

  Before using the machine, carefully read this entire instruction manual.
  Before using your new heater, check it, including cord and plug, for any visible damage. Do not use a
  damaged heater, but send it back to your dealer for replacement.
  This heater is strictly intended for normal domestic use. Only use it for the additional heating of your home.
  Never install the frost shield in locations that may be susceptible to fire such as wooden sheds, stables,
  barracks etcetera. Fire hazard!!
  Under the terms and conditions described in this leaflet, the heater can be used in wet or damp indoor
  spaces such as bathrooms and laundry rooms. Do not place the heater in the vicinity of taps, bathtub,

  9 • Page 10

  shower, pool, fountains or other sources of moisture (↔ > 1m.). Make sure it cannot fall into water, Also make
  sure that it cannot come into contact with jets of water, splashes, etc. and prevent water from getting into the
  heater itself. If, at any time, the heater does fall into water, unplug it immediately! Do not use a heater that
  has a damp interior but have it repaired. Never immerse the heater, cord or plug in water and never touch it
  with wet hands.
  5. The supply voltage and utility frequency, specified on the machine, need to match those of the socket that is
  used. The electrical installation needs to be protected by a residual current device (max. 30 mAmp.).
  6. Fully extend the cord before plugging in the heater. Make sure it does not come into contact with any part of
  the heater and prevent it from heating up any other way. Do not run the cord underneath carpeting; do not
  cover it with mats, carpet strips or similar and make sure it is not placed in any passageways. Make sure the
  cord cannot be stepped on and that no furniture is placed on top of it. Do not lead the cord around sharp
  corners and do not roll it up too tightly after use!
  7. If possible, do not use an extension cord, as this poses a risk of overheating and fire. If the use of an
  extension cord is unavoidable, then make sure it is an undamaged, approved extension cord with a minimum
  diameter of 2 x 1 mm². To prevent overheating, always fully extend the cord!
  8. To prevent the circuit being overloaded and fuses blowing, make sure no other appliances are connected to
  the same socket or wired to the same electrical circuit as the heater.
  9. Do not use the heater outdoors and do not use it in spaces smaller than 2 m².
  10. A heater contains hot and/or glowing and sparking components. Do not, therefore, use it in areas where
  fuels, paint, flammable liquids and/or gasses etc. are stored.
  11. Do not place the heater near, under, or directly opposite a socket and do not place it near an open fire or
  other heat source.
  12. Do not use the heater near or directly opposite furniture, animals, curtains, paper, clothes, bedding or other
  inflammable objects. Keep them at least 1 metre away from the heater!
  13. Never cover a heater! The heater‟s air inlets and outlets should never be obstructed in any way, so as to
  prevent the possibility of fire. Never use the heater to dry clothes and do not place anything on top of the
  heater. Do not place it on soft surfaces such as beds or deep-pile carpets as they can block openings.
  14. Make sure that the air around the heater can circulate freely. In other words, do not place the heater too
  close to walls or large objects and do not place it under shelves, cupboards or similar. Ensure that the
  minimum distances, as set out in the assembly instructions, are always maintained.
  15. Prevent foreign objects from entering the heater via the venting or exhaust openings as this may lead to
  electric shock, fire or damage.
  16. Always switch the heater off before removing the plug from the socket. Always unplug the heater when not in
  use! Pull on the plug to remove from the socket, never pull on the cord.
  17. Always switch the heater off, unplug it and leave to cool down before:
  cleaning the heater
  - carrying out maintenance on the heater
  touching or moving the heater.
  18. This machine gets hot when in use. To prevent burns, do not let bare skin come into contact with hot
  surfaces.
  19. Do not use a timer or a similar product to automatically switch on the heater. Always perform safety checks
  before using the heater!
  20. Close supervision is necessary when the product is used near children or incapacitated persons. Do not let
  children use the appliance as a toy. This appliance is not suitable to be operated by children or persons who
  have physical, sensory and/or mental limitations, or by persons who have no knowledge of, or experience
  with, this appliance.
  21. Keep the heater clean. Dust, dirt and/or a build up of deposits in the heater are a common cause of
  overheating. Make sure these deposits are removed regularly.
  22. Do not turn on the appliance if you have discovered damage to the heater itself, the cord or the plug, if the
  appliance is malfunctioning, if it has been dropped or if there are any other signs of a defect. Return the
  complete product to the vendor or to a certified electrician for inspection and/or repair. Always ask for original
  parts.
  23. Do not use attachments and/or accessories that have not been recommended or supplied by the
  manufacturer.
  24. The appliance (incl. cord and plug) may only be opened and/or repaired by properly authorised and qualified
  persons.
  25. Only use this heater for its intended purpose and as described in this instruction manual.
  Not abiding by instructions 23, 24 and 25 may lead to damage, fire and/or personal injuries. A failure to ahdere to
  these rules also immediately nullifies the guarantee and the vendor, importer and/or manufacturer take no
  responsibility for any of the consequences!

  10 • Page 11

  Description
  The CK401IP frost shield is an electrical convector heater
  with a thermostat and an overheating safeguard. The light is
  illuminated when the frost shield is switched on. The
  CK401IP frost shield is intended to keep small domestic or
  similar spaces frost-free. The heater may only be used when
  mounted on the wall (never if it is standing up or lying down!)
  and only for the purpose for which it was designed.

  1 = air outlet grill
  2 = pilot lamp
  3 = thermostat dial
  4 = air inlet grills

  Location and Connection  Remove all packaging material and keep out of reach of children. After removing packaging, check the
  appliance for damage or other signs that could indicate a fault/defect/malfunction. In case of doubt, do not
  use the appliance, but contact your vendor for inspection or replacement.
  Choose a suitable location for the heater, i.e. at least one metre away from any obstructions, walls or
  inflammable materials (see also safety instructions).
  The heater needs to be mounted on the wall. Make sure the wall is solid, totally vertical and non-flammable.
  Do not use wooden or synthetic walls! The distance between the bottom of the heater and the floor should
  be at least 20 cm. The distance between the heater and the sidewalls should be at least 30 cm and the
  distance between heater and ceiling at least 50 cm. Do not mount the appliance directly below or in front of
  a socket.
   Loosen both screws on the
  suspension bracket and fix the
  assembly bracket horizontally to
  the wall, using the screws
  provided. Slide the heater back
  over the bracket and secure
  both screws at the side of the
  bracket. Make sure the heater and bracket are securely attached and that the heater is
  completely horizontal.
  If desired, the CK401IP can be permanently connected to the power supply by means
  of a suitable junction box (not included). This procedure needs to be performed by a
  professional! A disconnection device at a minimum distance of 3mm (e.g. an automatic
  power switch, an on/off switch) must be provided for heaters which are permanently
  connected to the power supply in order that they may be switched off.

  Set-up and Operation
  The frost shield is now ready to use. Insert the plug into a suitable 220-240V-50Hz grounded socket to
  switch on the heater. Only connect the heater to an earthed socket!
  To set the desired temperature, turn the thermostat dial to maximum (biggest dot, or clockwise as far as it
  goes). Wait for the desired temperature to be reached and then slowly turn the knob until the pilot light goes
  off. The desired temperature is now set; when the temperature in the immediate vicinity drops to under this
  level the heater will switch on, as will the light. To set the temperature to a higher or lower level, turn the
  thermostat dial to either 'maximum' (biggest dot) or 'minimum' (star).
  Turning the thermostat dial to ‟minimum' (star) means that the frost shield will keep the area frost-free (as
  long as the area is not too big or too cold).
  The appliance will function even when set to the lowest level. To fully switch off the heater, you must remove
  the plug from the socket (or, in case a switch has been installed, by switching this to „off‟).

  11 • Page 12

  Safety features
  In case of internal overheating, the overheating safeguard will switch the heater off. This may occur if the
  heater cannot give off enough heat or cannot draw in enough fresh air. As mentioned above, this is generally
  caused by (partially) covering the heater, obstructing the air intake and/or outlet grills or installing the heater too
  close to a wall or something similar. In case of overheating, turn off the heater, unplug and allow the heater to
  cool down. Once the reason for the overheating has been removed or amended, you can use the heater again as
  usual. If the cause of overheating is unclear and/or overheating occurs regularly, stop using the appliance and
  take it to a qualified professional for repair and/or inspection.
  Once the heater has been turned off and allowed to cool down after overheating, it will resume its function
  automatically. This does not mean, however, that the cause of overheating has been rectified. If the heater
  repeatedly switches on and off due to overheating, this may pose a fire risk so make sure this does not occur!

  Cleaning and Maintenance
  Keep the heater clean. Deposits of dust and dirt in the appliance are a common cause of overheating and should,
  therefore, be regularly removed. Before carrying out cleaning or maintenance work, switch the heater off, remove
  the plug from the socket and allow the heater to cool.

  Wipe the outside of the heater regularly with a dry or slightly damp cloth. Do not use aggressive soaps,
  sprays, cleaners or abrasives, waxes, polishes or chemical solutions!

  Using a vacuum cleaner, carefully remove any dust and dirt from the grills and ensure that the air intake
  and outlet openings are clean. Be careful not to touch or damage any internal parts during cleaning!

  The heater contains no other parts which need maintenance.

  At the end of the season, store the cleaned heater in the original packaging if possible. Store upright in a
  cool, dry and dust-free place.

  Do not dispose of heater with household waste when it becomes worn or damaged beyond repair. Take
  it to your local authority's collection point for electrical appliances where any reusable materials will be
  collected and redistributed.

  Problems and Solutions
  If the heater does not work even though it is plugged into the socket, check the following:
  - Is the plug properly inserted and is the socket live? Replace the fuse, if necessary.
  - Is the thermostat set too high? If so, turn it down slightly.
  - Did the overheating safeguard switch the heater off? See Safety Features for course of action.
  For any other problems, please contact a qualified electrician. Never open the heater yourself!

  CE-statement
  Euromac bv, Genemuiden-NL hereby declares that the EUROCOM frost shield CK401IP complies with the
  LVD-guideline 2006/95/EC and the EMC-guideline 2004/108/EC and that it meets the following standards:
  EN 60335-1:2002+A11,A1 :04+A12,A2 :06+A13 :08
  EN 60335-2-30:2003+A1 :04+A2 :07
  EN 62233:2008

  Genemuiden, 19-05-2011

  EN 55014-1:2006
  EN 55014-2:1997/+A1 :2001/+A2 :2008
  EN 61000-3-2:2006
  EN 61000-3-3:2008

  W.J. Bakker, gen.man,

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Français
  Données techniques
  Type
  Tension
  Puissance max.
  Thermostat
  Classe de protection
  Dimensions
  Poids

  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :

  CK401IP
  220-240 Volts
  400 Watts
  réglable
  IP24 (protegé aux projections d„eau)
  10,2 x 29,5 x 25 cm
  1,0 kg

  12 • Page 13

  Consignes générales de sécurité
  1.
  2.

  3.

  4.

  5.
  6.

  7.

  8.
  9.
  10.

  11.
  12.
  13.

  14.

  15.
  16.

  17.

  18.
  19.
  20.

  Avant utilisation, lisez attentivement et entièrement le présent manuel d‟utilisation.
  Avant utilisation, contrôlez votre nouveau poêle (y compris le cordon et la fiche) quant à la présence de
  dommages visibles. Ne mettez pas en service un poêle endommagé, mais apportez-le à votre fournisseur en
  vue d‟un remplacement.
  Ce poêle est destiné exclusivement à un usage domestique normal. Utilisez l‟appareil uniquement comme
  chauffage d‟appoint domestique. Le protecteur antigel ne peut être installé dans des pièces présentant un
  risque d‟incendie, telles que des granges, étables, etc. en bois. Risque d‟incendie !!
  Ce poêle peut (sous les conditions décrites dans le présent manuel) être utilisé dans des pièces humides,
  telles que salles de bains, baignoire, douche, piscine, salles d‟eau ou des pièces similaires dans la maison
  (↔ > 1m.). Ne le placez pas à proximité d‟un robinet, d‟un lave-mains ou d‟une installation telle. Ne le placez
  jamais de façon telle qu‟il risque de tomber dans la baignoire ou dans un lavabo et veillez à ce qu‟il ne puisse
  pas être en contact avec des jets d‟eau ou projections d‟eau, etc. Veillez à ce qu‟il ne puisse jamais tomber
  dans l‟eau et évitez que de l‟eau puisse pénétrer dans le poêle. Si le poêle tombe néanmoins dans l‟eau,
  retirez d‟abord la fiche de la prise de courant. N‟utilisez plus un poêle si ses composants internes sont
  humides, mais portez-le en réparation. Ne plongez jamais le poêle, le cordon ou la fiche dans l‟eau ou dans
  un autre liquide et ne touchez jamais le poêle avec des mains mouillées.
  La tension et la fréquence mentionnées sur l‟appareil doivent correspondre à celles de la prise de courant
  utilisée. L‟installation électrique doit être protégée avec un disjoncteur différentiel (max. 30 mAmp.).
  Déroulez entièrement le câble électrique avant d‟insérer la fiche dans la prise de courant et veillez à ce qu‟il
  n‟entre jamais en contact avec le poêle ou qu‟il ne puisse devenir brûlant d‟une autre manière. Ne passez
  pas le câble sous un tapis, ne le recouvrez pas de tapis, de chemins d‟escalier ou autres et tenez-le à l'écart
  des lieux de passage. Veillez à ne pas écraser le câble et à ne pas poser de meubles dessus. Ne passez pas
  le câble par des angles vifs et ne l‟enroulez pas de manière trop serrée après utilisation !
  L‟utilisation d‟une rallonge est déconseillée, puisqu‟elle peut entraîner une surchauffe et un incendie. Si
  l‟utilisation d‟une rallonge ne peut être évitée, utilisez une rallonge en bon état et agréée, d‟un diamètre
  minimum de 2 x 1 mm². Déroulez toujours le cordon entièrement pour éviter toute surchauffe !
  Pour éviter une surcharge et le grillage des fusibles, ne branchez aucun autre appareil sur la même prise de
  courant ou sur le même groupe électrique que le poêle.
  N‟utilisez pas le poêle à l‟extérieur, ni dans des pièces de moins de 2 m².
  Un poêle possède des composants internes chauds et/ou brûlants et qui produisent des étincelles. Par
  conséquent, ne l‟utilisez pas dans un environnement où des combustibles, de la peinture, des liquides et/ou
  gaz inflammables, etc. sont entreposés.
  Ne placez pas le poêle à proximité, en dessous ou dans la direction d‟une prise de courant, ni à proximité
  d‟un feu ouvert ou de sources de chaleur.
  N‟utilisez pas le poêle à proximité ou dans la direction de meubles, d‟animaux, de rideaux, de papier, de
  vêtements, de literie ou d‟autres objets inflammables. Tenez-les au moins à 1 mètre de distance du poêle !
  Ne recouvrez jamais un poêle ! Pour éviter tout incendie, les orifices d‟aspiration et de soufflage ne peuvent
  être bloqués d‟aucune manière. N‟utilisez donc jamais le poêle pour sécher des vêtements ou pour y
  déposer quelque chose et ne le placez pas sur des surfaces molles, telles qu‟un lit ou un tapis à longs poils,
  ce qui peut obstruer les orifices.
  L‟air autour d‟un poêle doit pouvoir circuler librement. Par conséquent, ne le placez pas trop près de murs ou
  d'objets volumineux et pas sous une planche, une armoire ou quelque chose de tel. Respectez les distances
  minimales mentionnées dans les instructions de montage.
  Evitez que des corps étrangers pénètrent dans les orifices de ventilation ou de soufflage. Cela peut
  provoquer un choc électrique, un incendie ou des dommages.
  En premier lieu, éteignez toujours le poêle, puis retirez la fiche de la prise de courant. Retirez toujours la
  fiche de la prise de courant lorsque le poêle n‟est pas en service ! A cet effet, saisissez la fiche, ne tirez
  jamais sur le cordon !
  Eteignez toujours le poêle, retirez la fiche de la prise de courant et laissez d‟abord refroidir le poêle pour :
  nettoyer le poêle
  - entretenir le poêle
  toucher ou déplacer le poêle.
  Ce poêle devient brûlant lorsqu‟il est en service. Pour éviter toute brûlure, ne touchez pas les surfaces
  brûlantes avec une peau nue !
  N‟allumez pas le poêle automatiquement avec une minuterie ou autre. Avant utilisation, contrôlez toujours si
  les conditions sont sûres !
  Exercez une surveillance étroite lorsque cet appareil est utilisé en présence d'enfants ou de personnes
  incompétentes. Ne laissez pas d‟enfants jouer avec l‟appareil. Cet appareil ne convient pas pour être
  commandé par des enfants ou des personnes avec des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux ou par
  des personnes sans connaissance ou expérience avec cet appareil.

  13 • Page 14

  21. Conservez le poêle en bon état de propreté. De la poussière, de la saleté et/ou des dépôts sont des causes
  fréquentes de surchauffe. Veillez à enlever régulièrement de tels dépôts.
  22. N'allumez pas l‟appareil lorsque vous constatez des dommages à l‟appareil, au cordon électrique ou à la
  fiche, ou lorsqu‟il fonctionne mal, qu‟il est tombé ou qu‟il présente une autre panne. Rapportez l‟appareil
  complet au fournisseur ou à un électricien agréé pour contrôle et/ou réparation. Exigez toujours des pièces
  d‟origine.
  23. N‟utilisez pas d‟ajouts/d‟accessoires non recommandés ou fournis par le fabricant.
  24. L‟appareil (incl. cordon électrique et fiche) peut être ouvert et/ou réparé exclusivement par des personnes
  compétentes et qualifiées.
  25. Utilisez le poêle exclusivement aux fins pour lesquelles il a été conçu et comme décrit dans le présent
  manuel d‟utilisation.
  Le non respect des points 23, 24 et 25 peut entraîner des dommages, un incendie et/ou une blessure
  personnelle. Cela rend la garantie caduque et le fournisseur, l‟importateur et/ou le fabricant n‟assument aucune
  responsabilité pour les conséquences !

  Description
  Le protecteur antigel CK401IP est un convecteur électrique
  équipé d‟un thermostat et d‟une protection anti-surchauffe.
  Un témoin est allumé lorsque le protecteur antigel est en
  service. Le protecteur antigel CK401IP est destiné à garder
  de petites pièces à l‟abri du gel et à température, dans un
  environnement domestique ou comparable. Le poêle peut
  être utilisé exclusivement en étant accroché au mur (donc
  jamais en position debout ou couchée sur le sol) et
  uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu.

  1 = grille de soufflage
  2 = témoin lumineux
  3 = bouton de thermostat
  4 = grilles d‟aspiration

  Emplacement et branchement  Enlevez la totalité de l‟emballage et tenez-le hors de portée d‟enfants. Après avoir enlevé l‟emballage,
  contrôlez si l‟appareil ne présente pas de dommages ou de signes pouvant indiquer un vice/défaut/une
  panne. En cas de doute, n‟utilisez pas l‟appareil, mais adressez-vous à votre fournisseur en vue d‟un
  contrôle/remplacement.
  Choisissez un emplacement approprié pour le poêle, à un mètre au moins de distance d‟obstructions, de
  murs et de matières inflammables (voir aussi les consignes de sécurité).
  Le poêle doit être accroché au mur. Veillez à choisir un mur solide, parfaitement vertical et ininflammable,
  donc pas en bois ou en plastique ! La distance entre le dessous du poêle et le sol doit être d‟au moins 20
  cm, celle entre le poêle et les murs latéraux d'au moins 30 cm et celle entre le poêle et le plafond d‟au moins
  50 cm. Ne suspendez pas l‟appareil juste en dessous ou juste en face d‟une prise de courant.
   Desserrez les deux vis situées
  sur le côté de l‟étrier de
  suspension, puis fixez l‟étrier de
  montage de manière
  parfaitement horizontale au mur
  avec les vis fournies. Faites
  coulisser à nouveau le poêle sur
  l‟étrier, puis serrez les deux vis sur le côté de l‟étrier. Contrôlez si le poêle et l‟étrier
  sont parfaitement fixés et si le poêle est accroché de manière parfaitement horizontale.
  Le CK401IP peut éventuellement être alimenté de manière permanente à l‟aide d‟une
  petite boîte de connexions appropriée (non fournie). Un tel branchement doit être
  réalisé par un professionnel ! Des poêles alimentés de manière permanente doivent
  pouvoir être éteints à l‟aide d‟un dispositif de déconnexion avec une distance d‟au
  moins 3 mm (par ex. un mécanisme d‟arrêt automatique, un interrupteur marche/arrêt,
  ou quelque chose de tel).

  14 • Page 15

  Mise en service et fonctionnement
  A présent, le protecteur antigel est prêt à l‟emploi ; en insérant la fiche dans une prise de courant 220240V-50Hz appropriée, vous le mettez en marche. Branchez ce radiateur uniquement sur une prise mise à
  la terre !
  Pour régler la température souhaitée, tournez le bouton de thermostat sur maximum (le plus grand point, le
  plus loin possible dans le sens des aiguilles d‟une montre). Attendez jusqu‟à atteindre la température
  souhaitée, puis tournez le bouton lentement dans le sens inverse jusqu‟à ce que le témoin lumineux
  s‟éteigne. La température souhaitée est maintenant réglée ; en cas de baisse de la température ambiante,
  le poêle se remet en marche et le témoin s‟allume. Pour augmenter ou baisser la température, tournez le
  bouton respectivement vers 'maximum' (grand point) ou 'minimum' (l‟astérisque).
  En tournant le bouton de thermostat sur „minimum‟ (l‟astérisque), le protecteur antigel garde la pièce à l‟abri
  du gel (à condition qu‟elle ne soit pas trop grande ou trop froide).
  L‟appareil peut donc également se mettre en marche à la position la plus basse. Pour l‟éteindre, vous devez
  retirer la fiche de la prise de courant (ou, s‟il est équipé d‟un interrupteur, mettez-le sur la position „arrêt‟).

  Protections
  La protection anti-surchauffe éteint le poêle en cas de surchauffe interne. Cela peut arriver lorsque le poêle ne
  peut diffuser suffisamment sa chaleur ou lorsqu‟il ne peut aspirer assez d‟air frais. La cause la plus fréquente est
  un recouvrement (partiel) du poêle, une obstruction des grilles d‟aspiration et/ou de soufflage, une installation trop
  près de par ex. un mur, etc. Lors que la protection anti-surchauffe éteint le poêle, retirez la fiche de la prise de
  courant et laissez refroidir le poêle. Après avoir réparé la cause de la surchauffe, vous pouvez à nouveau utiliser
  le poêle normalement. Si vous ne trouvez pas la cause de la surchauffe et si elle est récurrente, n‟utilisez plus
  l‟appareil, mais apportez-le à un professionnel compétent pour réparation/contrôle.
  Après un débranchement par surchauffe, suivi d‟un refroidissement, le poêle se remet automatiquement en
  marche ; mais cela ne répare pas la cause de la surchauffe. Un débranchement et un branchement automatiques
  répétés en cas de surchauffe entraînent un risque d‟incendie ; par conséquent, évitez cela !

  Nettoyage et entretien
  Conservez le poêle en bon état de propreté. Les dépôts de poussière et de saletés dans l‟appareil sont une
  cause fréquente de surchauffe ! Par conséquent, enlevez-les régulièrement. Pour les opérations de nettoyage ou
  d‟entretien, éteignez le poêle, retirez la fiche de la prise de courant et laissez refroidir le poêle.
   Nettoyez régulièrement l‟extérieur du poêle avec un chiffon sec ou un chiffon humide bien essoré. N‟utilisez
  pas de savon corrosif, de sprays, de détergents, d‟abrasifs, de cire, de produits lustrants ou toute autre
  solution chimique !
   A l‟aide d‟un aspirateur, aspirez délicatement la poussière et les saletés des grilles et contrôlez la propreté
  des orifices d‟aspiration et de soufflage. Pendant le nettoyage, veillez à ne pas toucher ou endommager de
  composants internes !

  Le poêle ne contient pas d‟autres composants qui nécessitent un entretien.
   A la fin de la saison, rangez soigneusement le poêle, si possible dans l‟emballage d‟origine. Placez-le
  debout dans un endroit frais, au sec et à l‟abri de la poussière.
   Lorsque le poêle est définitivement usé (ou devenu irréparable), ne le mettez pas au rebut avec les déchets
  ménagers. Apportez-le à un point de collecte pour appareils électriques désigné par votre commune, qui se
  chargera d‟acheminer les matériaux éventuellement encore utilisables.

  Problèmes et solutions
  Lorsque le poêle ne fonctionne pas alors que la fiche est insérée dans la prise de courant, contrôlez les points
  suivants :
  - La fiche est-elle bien insérée dans la prise de courant et la prise de courant est-elle alimentée ? Remplacez
  éventuellement le fusible.
  - Le thermostat n‟est-il pas réglé trop haut ? Baissez-le légèrement.
  - La protection anti-surchauffe a peut-être éteint le poêle ? Voir Protection pour savoir que faire.
  Pour d‟autres problèmes, contactez un électricien compétent. N‟ouvrez jamais le poêle vous-même !

  Déclaration CE
  Par la présente, Euromac bv. - Genemuiden-NL, déclare que le protecteur antigel EUROM CK401IP répond à
  la directive LVD 2006/95/CE et à la directive EMC 2004/108/CE et est conforme aux normes ci-dessous :
  EN 60335-1:2002+A11,A1 :04+A12,A2 :06+A13 :08
  EN 60335-2-30:2003+A1 :04+A2 :07
  EN 62233:2008

  Genemuiden, 19-05-2011

  W.J. Bakker, dir. gén.

  15

  EN 55014-1:2006
  EN 55014-2:1997/+A1 :2001/+A2 :2008
  EN 61000-3-2:2006
  EN 61000-3-3:2008 • Page 16

  Svenska
  Tekniska data
  Typ
  Spänning
  Maximal kapacitet
  Termostat
  Skyddsklass
  Mått
  Vikt

  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :

  CK401IP
  220-240 Volt
  400 Watt
  justerbar
  IP24 (stänksäker)
  10,2 x 29,5 x 25 cm
  1,0 kg

  Allmänna säkerhetsinstruktioner
  1.
  2.
  3.
  4.

  5.
  6.

  7.

  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.

  14.

  15.
  16.
  17.

  18.
  19.

  Läs igenom hela denna bruksanvisning noga innan värmaren används.
  Innan du använder din nya värmare, kontrollera den avseende skador, inklusive sladd och kontakt. Använd
  inte en skadad värmare utan lämna tillbaka den till återförsäljaren för utbyte.
  Denna värmare är endast avsedd för hushållsbruk. Använd den bara för extra uppvärmning av din bostad.
  Installera aldrig värmaren på eldfarliga platser såsom i träbyggnader, ladugårdar, baracker etc. Brandrisk!
  Enligt beskrivna villkor och förutsättningar i denna bruksanvisning kan byggfläkten användas inomhus i våta
  eller fuktiga utrymmen såsom badrum, tvättstugor etc. Placera inte byggfläkten i närheten av kranar, badkar,
  dusch, pool, duschar etc. (↔ > 1m.). Placera aldrig aggregatet så att det kan välta i ett badkar eller ett kärl
  med vatten, och se till att det inte kommer i kontakt med vattenstrålar, stänkvatten osv.Om den skulle hamna
  i vatten, tag först ur stickkontakten! Använd inte en byggfläkt som blivit fuktigt inuti. Reparera den. Doppa
  aldrig byggfläkten, sladden eller stickkontakten i vatten och vidrör den aldrig med våta händer.
  Spänning och märkeffekt som är angiven på värmaren skall överensstämma med det använda vägguttaget.
  Skydda den elektriska installationen av en restströmsanordning (max. 30 mA).
  Drag ut sladden helt innan värmaren ansluts till elnätet. Se till att den inte kommer i kontakt med någon del
  av värmaren och förhindra att den inte värms upp på något annat sätt. Förlägg inte sladden under
  heltäckningsmattor. Täck den inte med mattor, delar av mattor eller liknande och se till att den inte ligger i
  passager. Se till att man inte trampar på sladden och att inga möbler är placerade på den. Lägg inte sladden
  runt skarpa hörn och rulla inte ihop den för tätt efter användning!
  Använd inte förlängningssladd, om möjligt, eftersom det finns risk att sladden överhettas. Om en
  förlängningssladd måste användas, se då till att det är en oskadad, godkänd förlängningssladd med en
  minsta diameter på 2 x 1 mm². Använd alltid helt utdragen förlängningssladd för att undvika överhettning!
  För att förhindra överbelastning på elnätet och att säkringar utlöses, se till att inga andra apparater är
  anslutna till samma eluttag eller kopplade till samma strömkrets som värmaren.
  Använd inte värmaren utomhus eller i utrymmen mindre än 2 m².
  En värmare innehåller varma och/eller glödande partiklar. Använd den därför inte i utrymmen där bränsle,
  färg, eldfarliga vätskor och/eller gaser förvaras.
  Placera inte värmaren intill, under eller direkt på ett eluttag och placera den inte nära öppen eld eller andra
  värmekällor.
  Använd inte värmaren nära eller direkt intill möbler, djur, gardiner, papper, kläder, sängkläder eller andra
  lättantändliga föremål. Håll dem minst 1 meter från värmaren!
  Täck inte över en värmare! Värmarens luftintag och utblås får aldrig blockeras på något sätt för att förhindra
  risken för brand. Använd aldrig värmaren för att torka kläder och lägg inte något ovanpå värmaren. Placera
  den inte på mjuka underlag eller på mattor med lång lugg eftersom de kan blockera öppningar.
  Se till att luften kan cirkulera fritt runt värmaren. Med andra ord, placera inte värmaren för nära väggar eller
  stora föremål och placera den inte under hyllor, skåp och liknande. Håll de minsta avstånden som beskrivs i
  monteringsinstruktionen.
  Se till att främmande föremål inte hamnar i värmaren via ventilerings- eller avgasöppningar. Detta kan orsaka
  elektriskt överslag, brand eller skador.
  Stäng alltid först av värmaren, tag därefter ur kontakten från vägguttaget. Tag alltid ur kontakten när
  värmaren inte används! Drag i stickkontakten, drag aldrig i sladden.
  Stäng alltid av värmaren, tag ur stickkontakten och låt värmaren kallna innan du:
  skall rengöra värmaren
  - skall göra underhåll på värmaren
  skall vidröra eller flytta värmaren.
  Denna apparat blir varm vid användning. För att förhindra brännskador, låt inte naken hud komma i kontakt
  med varma ytor.
  Använd inte en timer eller liknande för att automatiskt sätta på värmaren. Gör alltid en säkerhetskontroll
  innan värmaren används!

  16 • Page 17

  20. Noggrann övervakning är nödvändig när denna produkt används och barn eller inkompetenta personer är i
  närheten. Låt inte barn använda denna apparat som leksak. Det är inte lämpligt att barn eller personer med
  nedsatt fysisk, sensorisk och/eller mental förmåga använder denna apparat, ej heller personer som inte har
  kunskap eller erfarenhet om värmaren.
  21. Håll värmaren ren. Damm, smuts och/eller fläckar är en vanlig orsak till överhettning. Se till att dessa
  avlagringar regelbundet avlägsnas.
  22. Sätt inte på värmaren när du upptäcker skador på den, sladden eller stickkontakten, när värmaren inte
  fungerar, när den har tappats eller när det finns tecken på någon annan defekt. Lämna hela produkten till
  leverantören eller till en auktoriserad elektriker för kontroll och/eller reparation. Be alltid om originaldelar.
  23. Använd inte tillsatser och/eller tillbehör som inte har rekommenderats eller levererats av tillverkaren.
  24. Elementet (inkl. sladden och stickkontakten) får bara öppnas och/eller repareras av auktoriserade och
  kvalificerade personer.
  25. Använd bara värmaren för det ändamål som den är konstruerad för, och så som beskrivs i denna
  bruksanvisning.
  Om instruktionerna 23, 24 och 25 inte följs kan detta orsaka skador, brand och/eller personskador. Det medför att
  garantin utgår direkt, och leverantören, importören och/eller tillverkaren inte har något ansvar för några
  konsekvenser!

  Beskrivning
  Värmaren CK401IP är en elektrisk konvektorvärmare med en
  termostat och ett överhettningsskydd. När värmaren är i
  funktion lyser en lampa. Värmaren CK401IP är avsedd för att
  hålla små hus eller liknande utrymmen frostfria. Värmaren
  får bara användas när den är monterad på väggen (aldrig
  stående eller liggande!) och endast för det den konstruerades
  för.

  1 = ventilationsgaller
  2 = kontrollampa
  3 = termostatvred
  4 = luftintagsgaller

  Placering och anslutning  Tag bort allt förpackningsmaterial och förvara det utom räckhåll för barn. När förpackningsmaterialet är
  borttaget, kontrollera om apparaten är skadad eller har andra tecken på att den har en felfunktion. Vid
  osäkerhet, använd inte värmaren utan kontakta din leverantör för kontroll eller utbyte.
  Välj en lämplig placering av värmaren: Minst en meter från hinder, väggar eller brännbart material (se även
  säkerhetsinstruktionerna).
  Värmaren skall monteras på en vägg. Kontrollera att väggen är solid, helt vertikal och ej brännbar. Använd
  inte syntet- eller träväggar! Avståndet mellan värmarens botten och golvet bör vara minst 20 cm. Avståndet
  mellan värmaren och sidoväggar skall vara minst 30 cm och avståndet mellan värmaren och taket minst 50
  cm. Montera inte värmaren direkt under eller framför ett vägguttag.
   Lossa båda skruvarna på sidan
  av stödkonsolen och fäst
  monteringskonsolen med
  medföljande skruvar helt
  horisontellt på väggen. Drag
  värmaren bakåt över konsolen
  och fäst båda skruvarna på
  konsolens baksida. Kontrollera att värmaren och konsolen är fast monterade och att
  värmaren är helt horisontell.
  Om så önskas kan CK401IP permanent anslutas till strömförsörjningen med en lämplig
  kopplingsdosa (ingår ej). Dessa anslutningar skall göras av en elektriker! Värmare som
  är permanent anslutna till strömförsörjningen måste kunna stängas av med en
  frånkopplingsanordning med ett kontaktavstånd på minst 3 mm (till exempel en
  automatisk strömbrytare, en på/av-kontakt, etc.).

  17 • Page 18

  Installation och användning  Värmaren är nu klar för användning. Sätt i stickkontakten i ett lämpligt 220-240V-50Hz vägguttag för att slå
  på värmaren. Anslut endast elementet till ett jordat uttag!
  För att ställa in den önskade temperaturen, vrid termostatvredet till max. (största punkten, eller medurs så
  långt det går). Vänta tills den önskade temperaturen är uppnådd, vrid sedan vredet sakta tills kontrollampan
  slocknar. Den önskade temperaturen är nu inställd, när temperaturen i utrymmet sjunker under denna nivå
  slås värmaren på, kontrollampan tänds. För att ställa in en högre eller lägre temperatur, vrid termostatvredet
  till antingen ”max.” (största punkten) eller till ”min.” (stjärnan).
  Genom att vrida termostatvredet till ”min.” (stjärnan) håller värmaren utrymmet frostfritt (om utrymmet inte är
  för stort eller kallt).
  Värmaren är igång även när den är inställd på lägsta nivå. Värmaren stängs av genom att kontakten tas ur
  vägguttaget (eller med installerad brytare genom att ställa den på ”av”).

  Säkerhetsåtgärder
  Vid intern överhettning stänger överhettningsskyddet av värmaren. Detta kan hända när värmaren inte kan
  avge tillräcklig med värme eller inte kan ta in tillräckligt med frisk luft. Som tidigare nämnts orsakas detta av
  (delvis) övertäckning av värmaren, blockering av luftintag och/eller ventilationsgaller, värmaren är installerad för
  nära, till exempel, en vägg etc. Stäng av värmaren vid överhettning, tag ur stickkontakten och låt värmaren kallna.
  När orsaken till överhettning är avhjälpt kan värmaren användas normalt igen. Om orsaken till överhettning är
  oklar och vid regelbunden överhettning, sluta använda värmaren och lämna den till en fackman för reparation
  och/eller kontroll.
  När värmaren har stängts av vid överhettning och fått kallna återtar den sin funktion automatiskt. Detta innebär
  emellertid inte att det som orsakade överhettningen har avhjälpts. Upprepade automatiska avstängningar och
  tillslagningar innebär risk för brand. Se till så att detta inte händer!

  Rengöring och underhåll
  Håll värmaren ren. Avlagringar av damm och smuts i värmaren är en vanlig orsak till överhettning! Detta bör du
  därför regelbundet avlägsna. Stäng av värmaren före rengöring eller underhåll, tag ur stickkontakten ur
  vägguttaget och låt värmaren kallna.
   Torka regelbundet av värmarens utsida med en torr eller nästan torr duk. Använd inte aggressiva
  rengöringsmedel, spray, rengörare eller slipande medel, vax, polish eller kemiska lösningar!
   Använd en dammsugare och avlägsna noga damm och smuts från galler och kontrollera att luftintag och
  ventilationsöppningar är fria. Var noga med att inte vidröra eller skada några invändiga delar vid rengöring!

  Värmaren innehåller inga andra delar som kräver underhåll.
   Vid säsongens slut, förvara om möjligt den rengjorda värmaren i originalförpackningen. Placera den
  stående på en kall och dammfri plats.
   När värmaren skall kasseras eller inte kan repareras längre skall den inte behandlas som hushållsavfall.
  Lämna den till din lokala uppsamlingsplats för elektriska apparater där allt återanvändbart material samlas
  och återanvänds.

  Problem och lösningar
  Om värmaren inte fungerar och stickkontakten sitter i uttaget, kontrollera följande:
  - Kontrollera att stickkontakten sitter ordentligt och att det finns ström i uttaget. Byt vid behov säkring.
  - Kanske är termostaten för högt inställd? Vrid ner den något.
  - Stängde överhettningsskyddet av värmaren? Se Säkerhetsåtgärder för åtgärd.
  Kontakta en auktoriserad elektriker för alla andra problem. Öppna aldrig värmaren själv!

  CE-deklaration
  Euromac bv, Genemuiden-NL intygar härmed att EUROCOM frostskydd CK401IP överensstämmer med
  lågspänningsdirektivet 2006/95/EC och EMC-riktlinje 2004/108/EC och att den är i enlighet med följande
  standard:
  EN 60335-1:2002+A11,A1 :04+A12,A2 :06+A13 :08
  EN 60335-2-30:2003+A1 :04+A2 :07
  EN 62233:2008

  Genemuiden, 19-05-2011

  W. J. Bakker, gen.man.

  18

  EN 55014-1:2006
  EN 55014-2:1997/+A1 :2001/+A2 :2008
  EN 61000-3-2:2006
  EN 61000-3-3:2008 • Page 19

  Česky
  Technické údaje
  Typ
  Napájecí napětí
  Dosažitelný výkon
  Termostat
  Třída ochrany
  Rozměry
  Hmotnost

  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :

  CK401IP
  220-240 V
  400 W
  nastavitelný
  IP24 (odolné vůči ostříkání)
  10,2 x 29,5 x 25 cm
  1,0 kg

  Všeobecné bezpečnostní pokyny
  1.
  2.

  3.

  4.

  5.
  6.

  7.

  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.

  14.

  15.
  16.
  17.

  18.
  19.

  Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte celý tento návod k obsluze.
  Před použitím zkontrolujte celý přístroj včetně kabelu a konektoru, zda není jakkoli viditelně poškozen.
  Pokud je topení poškozeno, nepoužívejte jej. Poškozené topení zašlete zpět svému prodejci, a požádejte o
  výměnu.
  Tento přístroj je striktně určen pro běžné domácí použití. Používejte jej pouze pro přitápění vašeho domova.
  Neinstalujte mrazovou ochranu v prostorech se zvýšeným nebezpečím požáru, jako jsou dřevěné kůlny,
  stáje, boudy a tak dále. Nebezpečí požáru!
  Podle všeobecných podmínek uvedených v této příloze lze topení používat v uzavřených mokrých nebo
  vlhkých prostorách, jako jsou koupelny, prádelny a tak dále. Neumisťujte topení v blízkosti kohoutků, vana,
  sprchový kout, bazén, fontán a podobně (↔ > 1m.). Ujistěte se, že přístroj nemůže spadnout do vody a že se
  voda nemůže dostat do topení. Kdykoliv topení spadne do vody, nejdříve jej odpojte! Nepoužívejte topení,
  pokud je uvnitř vlhké. Nechte jej opravit. Nikdy neponořujte topení, kabel nebo zástrčku do vody a nikdy se
  jich nedotýkejte mokrýma rukama.
  Napájecí napětí a frekvence uvedené na přístroji musí odpovídat napětí a frekvenci uvedeným na použité
  zásuvce. Elektrická instalace musí být chráněna proudovým jističem (max. 30 mA).
  Před připojením topení šňůru úplně natáhněte. Zajistěte, aby se nedotýkala žádné částí topení a zabraňte
  jejímu ohřevu jakýmkoli jiným způsobem. Nedávejte kabel pod koberec, nepřekrývejte jej rohožemi,
  kobercovými lištami a podobně, a zajistěte aby neprocházel žádným průchodem. Zajistěte, aby se na kabel
  nešlapalo a aby na něm nestál žádný kus nábytku. Neveďte kabel kolem ostrých rohů a po použití jej
  nerolujte příliš těsně!
  Z důvodu větší bezpečnosti před požárem pokud možno nepoužívejte prodlužovací šňůru. Pokud je použití
  prodlužovacího kabelu nevyhnutelné, pak se ujistěte, že není poškozen. Používejte schválený prodlužovací
  kabel s minimálním průměrem 2 x 1 mm ². Kabel vždy plně natahujte, aby se zabránilo přehřátí!
  Chcete-li zabránit přetížení obvodu a výpadku pojistky, zajistěte, aby na stejné zásuvce s topením, nebo na
  stejném kabelovém obvodu nebyl připojen žádný další elektrický spotřebič.
  Nepoužívejte topení venku ani v prostorech menších, než 2 m².
  Topení obsahuje teplé, žhavé a zápalné části. Proto jej nepoužívejte v prostorech, kde jsou uskladněny
  pohonné hmoty, barvy, hořlavé kapaliny nebo plyny.
  Neumisťujte topení poblíž, pod, nebo proti zásuvce a nestavte jej v blízkosti otevřeného ohně, nebo jiných
  zdrojů tepla.
  Nepoužívejte topení v blízkosti nábytku, nebo přímo na nábytku, poblíž zvířat, záclon, papíru, oblečení,
  lůžkovin nebo jiných hořlavých předmětů. Udržujte je ve vzdálenosti nejméně 1 metr od topení!
  Topení nikdy nezakrývejte! Z důvodu požární bezpečnosti nesmí nic bránit vstupu ani výstupu vzduchu z
  topení. Nikdy nepoužívejte přístroj k sušení oblečení a nepokládejte nic na horní stranu přístroje. Nestavte
  přístroj na měkké povrchy, jako jsou postele, nebo tlusté koberce, aby nedošlo k zablokování otvorů.
  Zajistěte, aby kolem topení mohl volně proudit vzduch. Jinými slovy, nepokládejte topení příliš blízko stěny
  nebo velkých objektů, ani pod poličky, skříně a podobně. Udržujte minimální vzdálenosti, jak je uvedeno v
  návodu k montáži.
  Nedovolte, aby se do přístroje vstupními nebo výstupními otvory dostal cizí předmět. Mohlo by to způsobit
  úraz elektrickým proudem, požár nebo poškození topení.
  Vždy nejdříve vypněte topení a teprve potom vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Když topení nepoužíváte, vždy
  jej odpojte! Při odpojování držte zástrčku, nikdy netahejte za kabel.
  Vypnout topení, odpojit jej a nechat vychladnout je nutné vždy, když:
  chcete vyčistit topení
  - chcete provést údržbu přístroje
  chcete se topení dotknout, nebo jej přesunout.
  Když je přístroj v provozu, je horký. Nedotýkejte se holou kůží horkých povrchů, abyste se nepopálili.
  Na zapínání přístroje nepoužívejte žádný automatický časovač ani podobný výrobek. Před použitím topení
  vždy proveďte bezpečnostní kontrolu!

  19 • Page 20

  20. Pokud přístroj používáte v blízkosti dětí nebo invalidních osob, je nezbytný blízký dohled. Nedovolte, aby si
  děti s přístrojem hrály. S topením nesmí zacházet děti ani osoby s tělesným, smyslovým nebo mentálním
  omezením, ani osoby, které nemají žádné znalosti nebo zkušenosti s používáním tohoto přístroje.
  21. Udržujte topení v čistotě. Prach, špína nebo nečistoty v topení často způsobují přehřátí. Zajistěte pravidelné
  odstraňování těchto usazenin.
  22. Pokud si všimnete nějakého poškození spotřebiče, kabelu nebo zástrčky, přístroj nezapínejte. Také pokud
  spotřebič nefunguje správně, když spadl na zem, nebo když zjistíte příznaky jakýchkoli jiných závad. V
  takovém případě vraťte celý výrobek prodejci nebo certifikovanému elektrikáři ke kontrole a požádejte o
  opravu. Vždy žádejte originální díly.
  23. Nepoužívejte jiné doplňky ani příslušenství, než ty, které doporučuje, nebo dodává výrobce.
  24. Přístroj (včetně elektrických kabelů a konektorů) smí otevřít a případně opravit pouze řádně autorizovaná a
  kvalifikovaná osoba.
  25. Přístroj používejte pouze pro účely, pro které byl navržen, a podle tohoto návodu.
  Nedodržení pokynů 23, 24 a 25 může způsobit škodu, požár, nebo zranění. Tím okamžitě zaniká záruka, a
  prodejce, dovozce ani výrobce nenesou odpovědnost za žádné eventuální následky!

  Popis
  Mrazová ochrana CK401IP je elektrické konvektorové topení
  s termostatem a s funkcí ochrany proti přehřátí. Když
  mrazová ochrana pracuje, kontrolka svítí. Mrazová ochrana
  CK401IP je určen k udržování malých domácích nebo
  podobných prostor nad bodem mrazu. Topení lze použít
  pouze při montáži na stěnu (nikdy jej nestavte ani
  nepokládejte!), a pouze pro účely, pro které byl určen.

  1 = výstup vzduchu z topení
  2 = kontrolka
  3 = termostat
  4 = přívod vzduchu do topení

  Umístění a připojení  Odstraňte veškerý obalový materiál a odstraňte jej z dosahu dětí. Po odstranění obalu zkontrolujte, zda
  přístroj není poškozen, nebo zda nevykazuje jiné znaky možné poruchy, nebo závady. V případě
  pochybností přístroj nepoužívejte, ale obraťte se na dodavatele a požádejte o kontrolu nebo o výměnu.
  Vyberte si vhodné místo pro topení: nejméně jeden metr od jakýchkoli překážek, zdí nebo hořlavých
  materiálů (viz též bezpečnostní pokyny).
  Topení musí být přimontováno na stěnu. Ujistěte se, že stěna je pevná, zcela vertikální a nehořlavá.
  Nemontujte topení na dřevěné ani syntetické zdi! Vzdálenost mezi spodní stranou topného tělesa a
  podlahou by měla být nejméně 20 cm. Vzdálenost mezi topením a bočními stěnami by měla být nejméně 30
  cm a vzdálenost mezi topením a stropem minimálně 50 cm. Nemontujte přístroj přímo pod nebo před
  zásuvku.
   Povolte oba šrouby na straně
  závěsu držáku a pomocí
  přiložených šroubů připevněte
  montážní konzolu zcela
  vodorovně ke stěně. Posuňte
  topení zpět na držák a utáhněte
  oba šrouby na straně držáku.
  Zkontrolujte, zda topení a konzoly drží pevně a že přístroj je ve zcela vodorovné
  poloze.
  Pokud chcete, můžete nechat CK401IP trvale připojený k napájení pomocí vhodné
  připojovací krabice (není součástí balení). Tato připojení musí provést odborník!
  Topení, která jsou trvale připojena k napájení, musí být možno vypnout pomocí
  odpojení zařízení v minimální vzdálenosti 3 mm (např. automatický vypínač, přepínač
  a podobně).

  20 • Page 21

  Nastavení a provoz
  Mrazová ochrana je nyní připravena k použití. Zapněte topení zapojením zástrčky do vhodné zásuvky 220240 V - 50 Hz. Otopné těleso připojujte pouze do uzemněné zásuvky!
  Chcete-li nastavit požadovanou teplotu, nastavte termostat na maximum (největší tečka, nebo otáčejte ve
  směru hodinových ručiček co nejdál). Počkejte, až nastane požadovaná teplota, a pak pomalu otáčejte
  knoflíkem, až kontrolka zhasne. Nyní je nastavena požadovaná teplota. Když teplota v prostoru klesne pod
  tuto úroveň, topení se zapne, stejně jako kontrolka. Chcete-li nastavit vyšší nebo nižší teplotu, otočte
  termostat buď do polohy 'maximum' (největší tečka) nebo 'minimum' (nejmenší tečka a hvězdička).
  Při nastavení termostatu do polohy 'minimum' (hvězdička), bude mrazová ochrana udržovat prostor nad
  bodem mrazu (pokud prostor není příliš velký ani příliš velká zima).
  Přístroj začne fungovat i tehdy, když jej nastavíte na nejnižší úroveň. Topení vypnete tak, že vytáhnete
  zástrčku ze zásuvky (nebo v případě, že je instalován spínač, přepnete do polohy 'vypnuto').

  Bezpečnostní prvky
  V případě, že dojde k vnitřnímu přehřátí, funkce ochrany proti přehřátí přístroj automaticky vypne. Taková
  situace může nastat, když topení nemůže poskytnout dostatek tepla, nebo nemá k dispozici dostatek čerstvého
  vzduchu. Jak je uvedeno výše, obvyklou příčinou je (částečně) zakrytí topení, bránění vstupu vzduchu do
  přístroje nebo výstupu vzduchu ven z přístroje, instalace topení příliš blízko stěny a tak dále. V případě přehřátí
  topení přístroj vypněte, odpojte a nechte vychladnout. Jakmile odstraníte příčinu přehřátí, můžete pokračovat
  v normálním provozu topení. Pokud se příčinu přehřátí nepodaří nalézt, a pokud dochází k přehřátí pravidelně,
  přestaňte přístroj používat a odneste jej do kvalifikovaného profesionálního servisu na opravu nebo na kontrolu.
  Pokud se topení přehřálo, bylo vypnuto a mělo dostatek času aby vychladlo, bude automaticky fungovat dál. To
  však neznamená, že příčina přehřátí byla odstraněna. Opakované automatické vypínání a zapínání způsobené
  přehříváním znamená nebezpečí požáru. Zajistěte, aby požár nenastal!

  Čištění a údržba
  Udržujte topení v čistotě. Usazování prachu a nečistot v přístroji je častou příčinou přehřátí! Proto tyto
  usazeniny pravidelně odstraňujte. Před čištěním nebo údržbou topení vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a
  nechte přístroj vychladnout.
   Pečlivě otřete povrch topení suchým, nebo téměř suchým hadříkem. Nepoužívejte agresivní mýdla, spreje,
  čističe nebo abrazivní prostředky, vosky, lešticí ani chemické roztoky!
   Pomocí vysavače opatrně odstraňte prach a nečistoty z topení a vyčistěte přívod vzduchu a výstupní otvory.
  Dávejte pozor, abyste se při čištění nedotkli žádné vnitřní části a abyste ji nepoškodili!

  Topení neobsahuje žádné další díly vyžadující údržbu.
   Na konci sezóny uskladněte vyčištěný přístroj pokud možno v původním obalu. Uložte jej ve vzpřímené
  poloze v chladném, suchém a čistém, nezaprášeném volném prostoru.
   Pokud je topení tak opotřebované nebo poškozené, že už jej nelze opravit, nevyhazujte jej s komunálním
  odpadem. Odneste jej na své místní sběrné místo pro elektrické spotřebiče, kde se shromažďují a
  přerozdělují všechny recyklovatelné materiály.

  Problémy a jejich řešení
  Pokud topení nefunguje přestože je zástrčka v zásuvce, zkontrolujte následující:
  - Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zapojena do zásuvky a zda je v zásuvce proud. Je-li to nezbytné, vyměňte
  pojistku,.
  - Není termostat nastaven na příliš vysokou teplotu? Nastavte o trochu nižší teplotu.
  - Vypnul se přístroj pomocí funkce ochrany proti přehřátí? V sekci Bezpečnostní prvky najdete další informace.
  V případě jiných problémů se, prosím, obraťte na kvalifikovaného elektrikáře. Nikdy neotevírejte topení sami!

  CE-prohlášení
  EUROMAC bv, Genemuiden-NL prohlašuje, že mrazová ochrana EUROCOM CK401IP je v souladu s
  hlavní směrnicí LVD 2006/95/EC a se směrnicí EMC 2004/108/EC, a že je v souladu s následujícími normami:
  EN 60335-1:2002+A11,A1 :04+A12,A2 :06+A13 :08
  EN 60335-2-30:2003+A1 :04+A2 :07
  EN 62233:2008

  Genemuiden, 19-05-2011

  W.J. Bakker, gen.man,

  21

  EN 55014-1:2006
  EN 55014-2:1997/+A1 :2001/+A2 :2008
  EN 61000-3-2:2006
  EN 61000-3-3:2008 • Page 22

  Slovensky
  Technické údaje
  Typ
  Napájanie
  Maximálny výkon :
  Termostat
  Trieda ochrany
  Rozmery
  Hmotnosť

  :
  :
  :
  :
  :
  :

  CK401IP
  220-240 voltov
  400 wattov
  Nastaviteľný
  IP24 (odolné proti ostriekaniu)
  10,2 x 29,5 x 25 cm
  1,0 kg

  Všeobecné bezpečnostné predpisy
  1.
  2.
  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.

  14.

  15.
  16.
  17.

  Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte celý tento návod na používanie.
  Pred použitím nový ohrievač skontrolujte. Skontrolujte aj kábel a zástrčku, či nevykazujú žiadne vonkajšie
  poškodenie. Poškodený ohrievač nepoužívajte, pošlite ho späť vášmu predajcovi na výmenu.
  Tento ohrievač je prísne určený iba na domáce používanie. Používajte ho iba ako prídavné vykurovanie
  domácnosti. Zariadenie nikdy neinštalujte v priestoroch, ktoré sú náchylné na požiar, ako napríklad drevené
  prístrešky, stajne, kasárne atď. Nebezpečenstvo požiaru!
  Podľa všeobecných podmienok uvedených v tejto prílohe môžete ohrievač používať v uzatvorených mokrých
  alebo vlhkých priestoroch, ako sú kúpeľne, práčovne atď. Ohrievač neukladajte v blízkosti kohútikov, vane,
  sprchy, bazénov, fontán alebo iných zdrojov vlhkosti (↔ > 1m.). Uistite sa, že nemôže spadnúť do vody
  a zabráňte, aby sa do ohrievača dostala voda. Ak ohrievač spadne do vody, okamžite ho odpojte od zdroja
  energie! Nepoužívajte ohrievač, ktorý má vlhký vnútrajšok, ale ho okamžite dajte opraviť. Ohrievač, kábel
  alebo zástrčku nikdy nenamáčajte do vody, ani sa ich nedotýkajte mokrými rukami.
  Napájanie a úžitková frekvencia, ktoré sú predpísané na stroji musia zodpovedať hodnotám, ktoré sú
  uvedené pre používanú zásuvku. Elektrická inštalácia musí byť chránená zariadením na zvyškový prúd (max.
  30 mA).
  Pred pripojením ohrievača kábel úplne roztiahnite. Uistite sa, že nie je v kontakte so žiadnou časťou
  ohrievača a zabezpečte ho pred ohriatím iným spôsobom. Kábel neveďte popod kobercom, neprikrývajte ho
  rohožami, behúňmi a pod. a uistite sa, že nie je na miestach, kadiaľ sa prechádza. Uistite sa, že na kábel sa
  nebude stúpať a že na ňom nie je položený žiadny nábytok. Kábel neveďte v okolí ostrých rohov a po použití
  ho nestáčajte príliš silno!
  Ak je to možné, nepoužívajte predlžovací kábel, pretože to môže znamenať nebezpečenstvo prehriatia a
  požiaru. Ak je použitie predlžovacieho kábla nevyhnutné, uistite sa, že používate nepoškodený odsúhlasený
  predlžovací kábel s minimálnym priemerom 2 x 1 mm². Aby ste predišli prehriatiu, kábel vždy úplne
  roztiahnite!
  Abyste predišli preťaženiu okruhu a vypáleniu poistiek, uistite sa, že k rovnakej zásuvke nie sú pripojené
  žiadne ďalšie zariadenia, alebo že nie sú pripojené k rovnakému okruhu ako ohrievač.
  Ohrievač nepoužívajte vonku a nepoužívajte ho v priestoroch menších ako 2 m².
  Ohrievač obsahuje horúce a/alebo žeravé a iskriace komponenty. Preto zariadenie nepoužívajte na
  miestach, kde sú uložené palivá, farby, horľavé tekutiny a/alebo plyny atď.
  Ohrievač neukladajte blízko, pod alebo priamo oproti zásuvky, ani do blízkosti otvoreného ohňa alebo iných
  zdrojov tepla.
  Ohrievač nepoužívajte do blízkosti alebo priamo oproti nábytku, zvierat, závesov, papiera, odevov, lôžka
  a iných horľavých predmetov. Uchovávajte minimálne 1 meter od ohrievača!
  Ohrievač nikdy neprikrývajte! Prívody a vývody vzduchu ohrievača by nikdy nemali byť žiadnym spôsobom
  zablokované, pretože v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo požiaru. Ohrievač nikdy nepoužívajte na
  sušenie odevov a na hornú stranu ohrievača nič neumiestňujte. Neukladajte ho na mäkké povrchy, ak sú
  napríklad postele alebo koberce s vysokým vlasom, pretože by mohli blokovať otvory.
  Uistite sa, že vzduch v okolí ohrievač cirkuluje voľne. Inými slovami, ohrievač neumiestňujte príliš blízko stien
  alebo veľkých predmetov a rovnako ich neumiestňujte pod police, skrinky a pod. Uistite sa, že sú vždy
  dodržané minimálne vzdialenosti tak, ako to je uvedené v pokynoch na montáž.
  Zabráňte, aby sa do ohrievača cez ventilačné alebo výfukové otvory dostali cudzie predmety, pretože to môž
  viesť k poraneniu elektrickým prúdom, požiaru alebo poškodeniu.
  Pred vybraním zástrčky zo zásuvky ohrievač vždy vypnite. Keď ohrievač nepoužívate, vždy ho odpojte od
  napájania! Pri vyberaní zástrčky zo zásuvky vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.
  Ohrievač vždy vypnite, odpojte ho od napájania a nechajte vychladnúť pred:
  - čistením ohrievača
  - vykonávaním údržby ohrievača
  - dotknutím sa alebo presúvaním ohrievača.

  22 • Page 23

  18. Tento stroj sa počas používania zohreje. Aby ste predišli popáleninám, nevoľte, aby sa dostala do kontaktu
  s horúcimi povrchmi holá pokožka.
  19. Nepoužívajte časovač ani podobné zariadenia na automatické zapnutie ohrievača. Pred použitím ohrievača
  vždy vykonajte bezpečnostné kontroly!
  20. Ak výrobok používate v blízkosti detí alebo nespôsobilých ľudí, je potrebný dozor. Nedovoľte, aby deti
  používali zariadenie ako hračku. Toto zariadenie nie je vhodné na obsluhovanie deťmi alebo osobami, ktoré
  majú fyzické, mentálne a/alebo zmyslové obmedzenia, alebo osobami, ktoré nemajú znalosti alebo
  skúsenosti s takýmto zariadením.
  21. Ohrievač udržujte v čistote. Prach, špina a/alebo nazbierané usadeniny v ohrievači sú bežnou príčinou
  prehriatia. Nezabudnite tieto usadeniny pravidelne odstraňovať.
  22. Zariadenie nezapínajte, ak ste objavili poškodenie samotného zariadenia, kábla alebo zástrčky, ak je
  zariadenie poruchové, ak spadlo alebo sú na ňom iné znaky poškodenia. Celé zariadenie vráťte predajcovi
  alebo certifikovanému elektrikárovi, na kontrolu a/alebo opravu. Vždy si pýtajte originálne diely.
  23. Nepoužívajte doplnky a/alebo príslušenstvo, ktoré neboli odporučené alebo dodané výrobcom.
  24. Zariadenie (vrátane kábla a zástrčky) môžu otvárať a/alebo opravovať iba riadne autorizované
  a kvalifikované osoby.
  25. Tento ohrievač používajte iba na určené účely a tak, ako je to popísané v tomto návode na používanie.
  Nedodržanie pokynov 23, 24 a 25 môže viesť k poškodeniu, požiaru a/alebo poraneniu osôb. Nedodržanie týchto
  pokynov tiež ruší platnosť záruky a zodpovednosť predajcu, dovozcu a/alebo výrobcu za akékoľvek následky!

  Popis
  Zariadenie CK401IP je elektrický konvektorový ohrievač
  s termostatom a ochranou proti prehriatiu. Keď zariadenie
  zapnete, rozsvieti sa kontrolka. Rozmrazovač CK401IP je
  určený na uchovanie malých domácich alebo podobných
  mieste bez zamrznutia. Ohrievač môžete používať iba ak je
  namontovaný na stene (nikdy ho nepoužívajte keď stojí alebo
  leží!) a iba na účely, na ktoré bol navrhnutý.

  1 = mriežka vývodu vzduchu
  2 = kontrolka
  3 – nastavenie termostatu
  4 = mriežky vstupu vzduchu

  Umiestnenie a pripojenie
  Odstráňte všetok obalový materiál a udržujte mimo dosahu detí. Po odstránení balenia skontrolujte
  zariadenie na poškodenie a ostatné znaky, ktoré by mohli indikovať poruchu/chybu/zlyhanie. V prípade
  pochybností zariadenie nepoužívajte, ale kontaktujte svojho predajcu, aby zariadenie skontroloval alebo
  vymenil.
  Pre ohrievač vyberte vhodné umiestnenie, tj. minimálne jeden meter od akýchkoľvek prekážok, stien alebo
  horľavých materiálov viď tiež bezpečnostné pokyny).
  Ohrievač musí byť namontovaný na stenu. Uistite sa, že stena je pevná, úplne kolmá a nehorľavá.
  Nepoužívajte drevené alebo syntetické steny! Vzdialenosť medzi spodkom ohrievača a podlahou by mal byť
  minimálne 20 cm. Vzdialenosť medzi ohrievačom a bočnými stenami by mala byť
  minimálne 30 cm a vzdialenosť medzi ohrievačom a stropom by mala byť minimálne
  50 cm. Zariadenie nemontujte pod alebo pred zásuvku.
   Uvoľnite obidve skrutky na
  rozperných konzolách
  a pripevnite montážnu
  konzolu pomocou dodaných
  skrutiek. Posuňte zadnú
  stranu ohrievača nad konzolu
  a zabezpečte obidve skrutky
  na strane konzoly. Uistite sa, že ohrievač a konzola sú pevne pripevnené a že
  ohrievač je v úplne vodorovnej polohe.
  Ak je to potrebné, CK401IP môže byť trvalo pripojené k napájaniu pomocou vhodnej
  odbočnice (nie je súčasťou dodávky). Tento proces musí vykonať profesionál!
  Ohrievače, ktoré sú trvalo pripojené k napájaniu musia mať prerušovač v minimálnej

  23 • Page 24

  vzdialenosti 3 mm (napr. automatický vypínač napájania, vypínač), aby boli v prípade potreby vypnuté.

  Nastavenie a prevádzka
  Rozmrazovač je teraz pripravený na používanie. Pre zapnutie ohrievača vložte zástrčku do správnej 220240 V – 50 Hz zásuvky. Ohrievač pripájajte iba k uzemnenej zásuvke!
  Ak chcete nastaviť požadovanú teplotu, otočte nastavenie termostatu na maximum (najväčšia bodka, alebo
  otáčajte v smere hodinových ručičiek tak ďaleko, ako to len pôjde). Počkajte, kým sa nedosiahne
  požadovaná teplota a potom pomaly otáčajte regulátorom, kým sa nevypne kontrolka. Požadovaná teplota
  sa teraz nastaví, keď teplota v najbližšom okolí klesne pod túto úroveň. Vtedy sa ohrievač zapne. Ak chcete
  nastaviť teplotu na vyššiu alebo nižšiu úroveň, prepnite nastavenie termostatu na „maximum“ (najväčšia
  bodka) alebo „minimum“ (hviezdička).
  Ak otočíte nastavenie termostatu na „minimum“ (hviezdička), rozmrazovač udrží oblasť bez mrznutia (ak nie
  je oblasť príliš veľká alebo chladná).
  Zariadenie bude fungovať aj keď je nastavené na najnižšiu úroveň. Ak chcete úplne vypnúť ohrievač, musíte
  vybrať zástrčku zo zásuvky (alebo v prípade, že bol nainštalovaný vypínač, vypnutím do polohy „off (vyp.)“).

  Bezpečnostné prvky
  V prípade interného prehriatia vypne ohrievač ochrana proti prehriatiu. Môže sa tak stať, ak nedokáže ohrievač
  vydávať viac tepla alebo dostatok čerstvého vzduchu. Tak, ako je uvedené vyššie, všeobecne je to spôsobené
  (čiastočným) prikrytím ohrievača, zablokovaním mriežok vstupu a/alebo výstupu vzduchu alebo nainštalovaním
  ohrievača príliš blízko ku stene alebo niečomu podobnému. V prípade prehriatia vypnite ohrievač, odpojte ho od
  napájania a nechajte vychladnúť. Po odstránení alebo oprave príčiny prehriatia môžete ohrievač používať ako
  zvyčajne. V prípade, že neviete odhaliť príčinu prehrievania a/alebo sa prehrievanie vyskytuje pravidelne,
  prestaňte používať zariadenie a odneste ho kvalifikovanému odborníkovi na opravu a/alebo kontrolu.
  Po vypnutí a vychladnutí po prehriatí ohrievač automaticky obnoví prevádzku. Neznamená to však, že príčina
  prehriatia bola napravená. Ak sa ohrievač opakovane zapne a vypne z dôvodu prehriatia, môže to predstavovať
  nebezpečenstvo požiaru, preto sa uistite, že k tomu nedochádza!

  Čistenie a údržba:
  Ohrievač udržujte v čistote. Čiastočky prachu a špiny v zariadení sú bežnou príčinou prehriatia, preto by ste ich
  mali pravidelne odstraňovať. Pred čistením alebo pred údržbou vypnite ohrievač, odpojte zástrčku zo zásuvky
  a ohrievač nechajte vychladnúť.
   Vonkajšok ohrievača pravidelne utierajte suchou alebo mierne navlhčenou látkou. Nepoužívajte agresívne
  mydlá, spreje, čistiace prostriedky ani abrazívne vosky, leštidlá alebo chemické roztoky!
   Pomocou vysávača opatrne odstráňte všetku špinu a prach z mriežok a uistite sa, že otvory vstupu
  a výstupu vzduchu sú čisté. Dávajte pozor, aby ste sa počas čistenia nedotkli alebo nepoškodili žiadne
  vnútorné časti!

  Ohrievač neobsahuje žiadne ďalšie časti, ktoré si vyžadujú údržbu.
   Ak je to možné, na konci sezóny uskladnite ohrievač v originálnom balení. Uskladňujte ho vo vzpriamenej
  polohe na chladnom, suchom a bezprašnom mieste.
   Keď sa ohrievač opotrebuje alebo poškodí tak, že už nebude možná oprava, nevyhadzujte ho s ostatným
  domácim odpadom. Odneste ho na miestne zberné miesto pre elektrické zariadenia, kde sa zbierajú
  a prerozdeľujú všetky opätovne použiteľné materiály.

  Problémy a riešenia
  Ak ohrievač nefunguje ani po pripojení k zásuvke, skontrolujte nasledovné:
  – Je zástrčka správne vložená a je zásuvka napájaná? Ak je to potrebné, vymeňte poistku.
  – Nie je termostat nastavený príliš vysoko? Ak áno, mierne ho stiahnite.
  – Vyplo ohrievač bezpečnostné zariadenie? Viď Bezpečnostné prvky.
  Pri všetkých ostatných problémoch kontaktujte kvalifikovaného elektrikára. Ohrievač nikdy sami neotvárajte!

  CE stanovisko
  Euromac bv, Genemuiden-NL týmto vyhlasuje, že rozmrazovač EUROCOM CK401IP vyhovuje
  smerniciam LVD 2006/95/EC a EMC 2004/108/EC a spĺňa nasledovné normy:
  EN 60335-1:2002+A11,A1 :04+A12,A2 :06+A13 :08
  EN 60335-2-30:2003+A1 :04+A2 :07
  EN 62233:2008

  Genemuiden, 19-05-2011

  W. J. Bakker, gen.man.

  24

  EN 55014-1:2006
  EN 55014-2:1997/+A1 :2001/+A2 :2008
  EN 61000-3-2:2006
  EN 61000-3-3:2008 • Page 25

  Română
  Date tehnice
  Tip
  Tensiune de alimentare
  Capacitate maximă
  Termostat
  Clasa de protecţie
  Dimensiuni
  Greutate

  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :

  CK401IP
  220-240 V
  400 W
  reglabil
  IP24 (protejat contra stropirii)
  10,2 x 29,5 x 25 cm
  1,0 kg

  Instrucţiuni generale de siguranţă
  1.
  2.
  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.

  14.

  15.
  16.

  17.

  Citiţi cu atenţie întregul manual cu instrucţiuni înainte de a utiliza aparatul.
  Înainte de a pune în funcţiune un radiator nou, asiguraţi-vă că inclusiv cablul şi fişa de alimentare nu prezintă
  deteriorări vizibile. Nu utilizaţi un radiator deteriorat, înapoiaţi-l distribuitorului în vederea înlocuirii.
  Prezentul radiator este destinat numai pentru utilizare strict casnică. Utilizaţi-l numai la încălzirea
  suplimentară a casei dumneavoastră. Nu instalaţi niciodată scutul anti-îngheţ în spaţii cu risc de incendiu
  cum ar fi magazii de lemne, grajduri, barăci etc. Risc de incendiu!
  Conform termenilor şi condiţiilor descrise în prezentul prospect, radiatorul poate fi folosit în spaţii închise
  umede precum săli de baie, spălătorii etc. Nu amplasaţi radiatorul în apropierea robinetelor, cada, dus,
  piscina, sau a fântânilor etc. (↔ > 1m.). Asiguraţi-vă că acesta nu poate să cadă în apă şi eliminaţi orice
  posibilitate de pătrundere a apei în interiorul radiatorului. În cazul în care, întâmplător, radiatorul intră în
  contact cu apa, deconectaţi-l imediat! Nu utilizaţi un radiator al cărui interior s-a umezit. Reparaţi-l. Nu
  cufundaţi radiatorul, cordonul sau fişa de alimentare a acestuia în apă şi nu îl atingeţi niciodată când aveţi
  mâinile umede.
  Tensiunea de alimentare şi frecvenţa de utilizare menţionate pe aparat trebuie să corespundă cu a prizei la
  care urmează a fi conectat. Instalaţia electrică trebuie protejată de un dispozitiv de curent rezidual (max. 30
  mA).
  Înainte de a cupla radiatorul, întindeţi complet cablul de alimentare. Asiguraţi-vă că acesta nu intră în contact
  cu o componentă a radiatorului şi preveniţi orice încălzire a acestuia. Nu treceţi cablul sub mochetă, nu îl
  acoperiţi cu covoare, carpete sau alte asemenea şi asiguraţi-vă că nu se află în zone de trecere. Asiguraţi-vă
  că nu se păşeşte peste el şi că nicio mobilă nu este amplasată deasupra lui. Nu treceţi cablul peste colţuri
  ascuţite, iar după utilizarea radiatorului nu rulaţi cablul prea strâns!
  Dacă este posibil, nu folosiţi un cablu prelungitor, întrucât există riscul unei supraîncălziri şi de incendiu.
  Dacă nu poate fi evitată folosirea unui cordon prelungitor, asiguraţi-vă că acesta este un cablu prelungitor
  intact, conform normelor şi că are un diametru de minimum 2 x 1 mm². Pentru a preveni supraîncălzirea,
  întotdeauna întindeţi cablul complet!
  Pentru a preveni supraîncărcarea circuitului şi topirea siguranţelor fuzibile, asiguraţi-vă că nu există şi alte
  aparate conectate la aceeaşi priză sau cablate în acelaşi circuit electric cu al radiatorului.
  Nu folosiţi radiatorul în spaţii deschise şi nici în spaţii cu suprafaţa mai mică de 2 m².
  Un radiator conţine particule fierbinţi şi/sau scânteietoare. Din acest motiv, nu îl utilizaţi în zone în care sunt
  depozitate substanţe lichide şi/sau gazoase inflamabile precum benzina şi vopselurile.
  Nu amplasaţi radiatorul în aproprierea, sub sau direct lângă priză şi nici lângă o flacără deschisă sau alte
  surse de căldură.
  Nu folosiţi radiatorul în apropierea sau direct pe mobilă, în apropiere de animale, perdele, haine, hârtie,
  aşternut sau alte obiecte inflamabile. Menţineţi-le la cel puţin 1 metru distanţă de radiator!
  Nu acoperiţi niciodată radiatorul! Prizele de aer şi de evacuare ale radiatorului nu vor fi niciodată obturate
  pentru a preveni orice risc de incendiu. Nu folosiţi niciodată radiatorul pentru a usca îmbrăcămintea şi nu
  aşezaţi nimic deasupra acestuia. Nu îl amplasaţi pe suprafeţe moi precum un pat sau covoare pufoase,
  întrucât acestea îi pot bloca deschiderile.
  Asiguraţi-vă că aerul circulă în mod liber în jurul radiatorului. Cu alte cuvinte, nu plasaţi radiatorul prea
  aproape de pereţi sau de obiecte mari, nici sub rafturi sau dulapuri şi altele asemenea. Păstraţi distaanţa
  minimă recomandată în instrucţiunile de asamblare.
  Preveniţi pătrunderea în radiator a obiectelor străine prin orificiile de ventilare sau de evacuare. Acestea pot
  provoca şocuri electrice, incendiu sau alte pagube.
  Întotdeauna decuplaţi mai întâi radiatorul şi numai după aceea scoateţi fişa de alimentare din priză. Când nu
  îl utilizaţi, scoateţi-l întotdeauna din priză! La scoaterea din priză trageţi de fişă, nu trageţi niciodată de
  cordonul de alimentare.
  Întotdeauna închideţi radiatorul, deconectaţi-l de la sursa de alimentare şi lăsaţi-l să se răcească înainte de:
  a curăţa radiatorul
  - a efectua lucrări de întreţinere la radiator
  a atinge sau a muta radiatorul.

  25 • Page 26

  18. Aparatul devine fierbinte în timpul funcţionării. Pentru a preveni arsurile, evitaţi contactul pielii cu suprafeţele
  fierbinţi.
  19. Nu folosiţi un cronometru sau alte produse similare pentru a întrerupe automat radiatorul. Efectuaţi
  întotdeauna verificările de siguranţă înainte de a pune în funcţiune radiatorul!
  20. Când produsul este utilizat în apropierea copiilor sau a persoanelor aflate în incapacitate se impune stricta
  supraveghere a acestora. Nu permiteţi copiilor să se joace cu aparatul. Nu se recomandă ca aparatul să fie
  folosit de copii sau de persoane cu deficienţe fizice, senzoriale sau mintale sau de persoane care nu cunosc
  aparatul sau nu au experienţa necesară pentru a-l folosi.
  21. Menţineţi aparatul în perfectă stare de curăţenie. Praful, murdăria şi/sau petele de pe un radiator reprezintă
  cauza frecventă a supraîncălzirii. Asiguraţi-vă că aceste depuneri sunt îndepărtate în mod regulat.
  22. Nu puneţi în funcţiune aparatul în cazul în care observaţi deteriorări ale acestuia, ale cordonului sau ale fişei
  de alimentare, dacă aparatul funcţionează defectuos, dacă a căzut sau prezintă defecţiuni de orice fel.
  Predaţi întreg aparatul vânzătorului sau electricianului autorizat pentru a-l verifica şi/sau repara. Cereţi
  întotdeauna numai piese originale.
  23. Nu folosiţi ataşamente şi/sau accesorii care nu v-au fost recomandate sau furnizate de către producător.
  24. Aparatul (inclusiv cabluri electrice şi conector) poate fi deschis şi/sau reparat numai de persoane autorizate şi
  calificate în acest sens.
  25. Utilizaţi radiatorul numai în scopul în care a fost proiectat şi conform instrucţiunilor din prezentul manual.
  Nerespectarea instrucţiunilor 23, 24 şi 25 poate provoca deterioarea aparatului, incendii şi/sau rănirea
  persoanelor. Conduce la pierderea imediată a garanţei, iar vânzătorul, importatorul şi/sau producătorul nu îşi
  asumă răspunderea pentru nicio consecinţă!

  Descriere
  Scutul anti-îngheţ CK401IP este un radiator-convector
  electric cu termostat şi funcţie de protecţie la
  supraîncălzire. În timpul funcţionării scutului anti-îngheţ se
  aprinde un bec de semnalizare. Scutul anti-îngheţ CK401IP
  este destinat să protejeze de îngheţ spaţiile casnice sau
  alte spaţii de dimensiuni reduse. Radiatorul poate fi folosit
  numai dacă este montat pe perete (deci niciodată în poziţie
  veticală sau culcată!) şi numai în scopul pentru care a fost
  proiectat.

  1 = grătar evacuare aer
  2 = lampă de semnalizare
  3 = sscală termostat
  4 = grătar admisie aer

  Amplasare şi conectare


  Îndepărtaţi ambalajul şi păstraţi-l departe de îndemâna copiilor. După îndepărtarea ambalajului, verificaţi
  aparatului pentru a depista eventuale deteriorări şi alte semne care ar putea indica
  deteriorări/defecte/disfuncţii. În cazul în care aveţi dubii, nu folosiţi aparatul şi contactaţi furnizorul în vederea
  verificării sau înlocuirii aparatului.
  Alegeţi un loc adecvat pentru amplasarea radiatorului: La cel puţin un metru distanţă de
  orice obstacol, pereţi sau materiale inflamabile (consultaţi şi instrucţiunile de protecţie).
  Radiatorul trebuie montat pe perete.. Asiguraţi-vă că peretele este solid, perfect vertical
  şi ignifug. Nu folosiţi pereţi din lemn sau material sintetic! Distanţa dintre partea inferioară
  a radiatorului şi podea trebuie să fie de cel puţin 20 cm. Distanţa dintre radiator şi pereţii
  laterali trebuie să fie de cel puţin 30 cm, iar distanţa dintre radiator şi tavan de cel puţin
  50 cm. Nu montaţi aparatul imediat sub sau deasupra prizei.  Slăbiţi ambele şuruburi de pe
  latura suportului suspendat şi fixaţi
  ansamblul de console cu
  şuruburile incluse perfect orizontal
  pe perete. Glisaţi radiatorul peste
  consolă şi strângeţi ambele
  şuruburi pe latura consolei.
  Verificaţi dacă radiatorul şi
  consolele sunt fixate puternic şi dacă radiatorul este perfect orizontal.

  26 • Page 27  Dacă doriţi, CK401IP poate fi conectat permanent la sursa de alimentare prin intermediul unei cutii adecvate
  de joncţiune adecvată (nu este inclusă). Conexiunile trebuie realizate de un profesionist! Radiatoarele care
  sunt conectate permanent la sursa de alimentare trebuie să poată fi deconectate prin intermediul unui
  dispozitiv de deconectare situat la o distanţă minimă de 3mm (pentru moment, un întrerupător automat, un
  întrerupător manual etc).

  Configurare şi exploatare
  Scutul anti-îngheţ este gata de utilizare, la cuplarea fişei la o priză adecvată 220-240 V-50 Hz radiatorul
  porneşte. Conectaţi radiatorul numai la o priză cu împământare!
  Pentru a configura temperatura dorită, rotiţi discul termostatului la maximum (punctul cel mai mare sau în
  sensul acelor de ceasornic în masura în care se permite). Aşteptaţi să se atingă temperatura dorită şi apoi,
  rotiţi încet butonul până la stingerea becului de semnalizare. Temperatura dorită a fost configurată. Când
  temperatura spaţiului scade sub acest nivel, radiatorul şi becul de semnalizare se activează. Pentru a stabili
  temperatura la nivelul cel mai ridicat sau cel mai redus, rotiţi discul fie la „maximum” (punctul maxim), fie la
  „minimum” (steluţă).
  Prin rotirea discului termostatului la „minimum” (steluţă), scutul anti-îngheţ va proteja spaţiul de îngheţ (în
  cazul în care spaţiul nu este prea mare sau prea rece).
  Chiar şi atunci când este configurat la nivelul cel mai coborât de temperatură, aparatul va începe să
  funcţioneze. Radiatorul se opreşte prin scoaterea fişei din priză (sau în cazul în care s-a montat un
  întrerupător, prin poziţionarea acestuia pe „închis”).

  Caracteristici de siguranţă
  În caz de supraîncălzire internă, funcţia de protecţie la supraîncălzire decuplează radiatorul. Fenomenul poate
  interveni când radiatorul nu poate furniza suficientă căldură sau nu poate trage suficient aer proaspăt. Conform
  celor de mai sus, în general faptul se produce (parţial) din cauza unui radiator acoperit, obstrucţionării grătarelor
  de admisie/evacuare a aerului, montării radiatorului prea aproape de un perete, de exemplu etc. În caz de
  supraîncălzire, opriţi radiatorul, scoateţi-l din priză şi lăsaţi-l să se răcească. Odată ce cauza supraîncălzirii a fost
  eliminată sau remediată, puteţi repune în funcţiune radiatorul ca de obicei. În cazul în care cauza supraîncălzirii
  nu poate fi stabilită şi dacă radiatorul supraîncălzeşte în mod regulat, nu-l mai folosiţi şi duceţi aparatul unei
  persoane calificate pentru a-l verifica/repara.
  Dacă, în caz de supraîncălzire, radiatorul a fost oprit din funcţiune şi lăsat să se răcească, acesta îşi reia în mod
  automat funcţia. Totuşi, asta nu înseamnă că a fost remediată şi cauza supraîncălzirii. Oprirea repetată şi în caz
  de supraîncălzire conduce la apariţia riscului de incendiu. Asiguraţi-vă că acest lucru nu se va întâmpla!

  Curăţare şi întreţinere
  Menţineţi aparatul în perfectă stare de curăţenie. Depunerile de praf şi de murdărie din interiorul aparatului sunt
  cauza frecventă a supraîncălzirii! Din acest motiv, trebuie să le îndepărtaţi în mod regulat. Înainte de orice
  operaţiune de curăţire sau întreţinere, decuplaţi radiatorul, scoateţi-l din priză şi lăsaţi-l să se răcească.
   Ştergeţi regulat exteriorul radiatorului cu o cârpă uscată sau aproape uscată. Nu folosiţi un săpun puternic,
  spray-uri, detergent sau substanţe abrazive, ceară, lac sau soluţii chimice!
   Folosind aspiratorul, îndepărtaţi cu grijă praful sau orice fel de murdărie de pe grătare şi asiguraţi-vă că
  deschidere de suflare şi de aspirare a aerului sunt curate. În timpul curăţării, fiţi atenţi să nu atingeţi sau să
  deterioraţi componentele interne!

  Radiatorul nu conţine piese care impun operaţiuni de întreţinere.
   La sfârşitul sezonului, depozitaţi radiatorul astfel curăţat, dacă este posibil în ambalajul original. Păstraţi-l în
  poziţie verticală, într-un loc ferit de căldură, uscat şi ferit de praf.
   Dacă radiatorul s-a uzat sau s-a stricat încât nu mai poate fi reparat, nu îl eliminaţi împreună cu gunoiul
  menajer. Predaţi-l la un centru autorizat de colectare a aparatelor electrice unde materialele reciclabile vor fi
  colectate şi redistribuite.

  Probleme şi soluţii
  Dacîă radiatorul nu funcţionează, deşi este cuplat la sursa de alimentare, verificaţi următoarele:
  - Verificaţi dacă fişa este corect introdusă în priză şi dacă este alimentată cu curent electric. La nevoie, înlocuiţi
  siguranţa.
  - Termostatul nu este configurat la o temperatură prea ridicată? Închideţi-l puţin.
  - Funcţia de protecţie la supraîncălzire a întrerupt radiatorul? Consultaţi Caracteristici de siguranţă pentru
  modul de acţionare
  Pentru orice alte probleme, vă rugăm să contactaţi un electrician calificat Nu deschideţi niciodată singur
  radiatorul!

  27 • Page 28

  Declaraţie CE
  Euromac bv, Genemuiden-NL declară prin prezenta că scutul anti-îngheţ EUROCOM CK401IP se
  conformează
  dispoziţiilor LVD 2006/95/EC, precum şi dispoziţiilor EMC 2004/108/EC şi că respectă următoarele standarde:
  EN 60335-1:2002+A11,A1 :04+A12,A2 :06+A13 :08
  EN 60335-2-30:2003+A1 :04+A2 :07
  EN 62233:2008

  Genemuiden, 19-05-2011

  EN 55014-1:2006
  EN 55014-2:1997/+A1 :2001/+A2 :2008
  EN 61000-3-2:2006
  EN 61000-3-3:2008

  W. J. Bakker, dir. gen,

  EUROMAC BV., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden
  e-mail: info@euromac.nl www.euromac.nl
  28


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Eurom CK401IP wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Eurom CK401IP in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,66 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info