Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/28
Nächste Seite
3
Nederlands
Technische gegevens
Type : CK501H
Aansluitspanning : 220-240 Volt
Max. vermogen : 500 Watt
Thermostaat : Instelbaar
Afmetingen : 10,2 x 29,5 x 25 cm
Gewicht : 1,0 kg
Algemene veiligheidsvoorschriften
1. Lees voor gebruik dit instructieboekje zorgvuldig en geheel door.
2. Controleer voor gebruik uw nieuwe kachel (incl. kabel en stekker) op zichtbare beschadigingen. Neem een
beschadigde kachel niet in gebruik maar biedt hem uw leverancier aan ter vervanging.
3. Deze kachel is uitsluitend bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen voor
bijverwarming in huis. De vorstbeschermer mag niet te worden geïnstalleerd in ruimtes die brandgevaarlijk
zijn, zoals houten schuurtjes, stallen, keten enz., Brandgevaar!!
4. Deze kachel is niet geschikt voor gebruik in natte of vochtige ruimtes als badkamers, wasruimtes enz.
Plaats hem niet in de nabijheid van een kraan, badkuip, douche, zwembad, fonteintje o.i.d., zorg ervoor dat
hij nooit in water kan vallen en voorkom dat water de kachel binnendringt. Mocht de kachel tóch ooit in
water vallen, neem dan éérst de stekker uit het stopcontact! Een inwendig nat geworden kachel niet meer
gebruiken maar ter reparatie aanbieden. Dompel kachel, snoer of stekker nooit in water of andere vloeistof
en raak de kachel nooit met natte handen aan.
5. Aansluitspanning en frequentie, vermeld op het apparaat, dienen overeen te komen met die van het te
gebruiken stopcontact. De elektrische installatie dient beveiligd te zijn met een aardlekschakelaar (max. 30
mAmp.).
6. Rol de elektrokabel volledig af voor u de stekker in het stopcontact steekt, en zorg ervoor dat hij nergens
met de kachel in contact komt of anderszins heet kan worden. Leid de kabel niet onder tapijt door, bedek
hem niet met matten, lopertjes o.i.d. en houd de kabel buiten de looproute. Zorg ervoor dat er niet op
getrapt wordt en er geen meubels op worden gezet. Leid de kabel niet om scherpe hoeken en wind hem
na gebruik niet te strak op!
7. Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden omdat dit oververhitting en brand kan veroorzaken. Is
het gebruik van een verlengsnoer onvermijdelijk, zorg dan voor een onbeschadigd, goedgekeurd
verlengsnoer met een minimale doorsnee van 2 x 1 mm². Rol het snoer altijd geheel af om oververhitting te
voorkomen!
8. Om overbelasting en doorgebrande zekeringen te voorkomen geen andere apparatuur op hetzelfde
stopcontact of dezelfde elektrische groep aansluiten als waar de kachel op aangesloten is.
9. Gebruik de kachel niet buitenshuis en niet in ruimtes, kleiner dan 2 m².
10. Een kachel bevat inwendig hete en/of gloeiende en vonkende delen. Gebruik hem dus niet in een
omgeving waar brandstoffen, verf, ontbrandbare vloeistoffen en/of gassen enz. worden bewaard.
11. Plaats de kachel niet vlakbij- onder- of gericht op een stopcontact en niet in de buurt van open vuur of
warmtebronnen.
12. Gebruik de kachel niet vlakbij of gericht op meubels, dieren, gordijnen, papier, kleding, beddengoed of
andere brandbare zaken. Houd dit minstens 1 meter van de kachel verwijderd!
13. Bedek een kachel nooit! Aanzuig- en uitblaasopeningen mogen op geen enkele wijze worden geblokkeerd,
om brand te voorkomen. Gebruik de kachel dus ook nooit om kleding op te drogen of iets op te zetten en
plaats hem niet op zachte oppervlakken als een bed of hoogpolig tapijt, waardoor openingen afgesloten
kunnen raken.
14. De lucht rond een kachel moet vrij kunnen circuleren. Plaats hem dus niet te dicht op muren of grote
voorwerpen en niet onder een plank, kast o.i.d. Houd u aan de minimumafstanden, zoals vermeld in de
montagevoorschriften.
15. Voorkom dat vreemde voorwerpen door de ventilatie- of uitblaasopeningen de kachel binnendringen. Dit
kan een elektrische schok, brand of beschadiging veroorzaken.
16. Schakel de kachel altijd éérst uit en neem vervolgens de stekker uit het stopcontact. Altijd de stekker uit
het stopcontact nemen als de kachel niet in gebruik is! Pak de stekker daartoe in de hand; trek nooit aan
het koord!
17. Schakel altijd de kachel uit, neem de stekker uit het stopcontact en laat de kachel eerst afkoelen wanneer
u: - de kachel wilt schoonmaken
- onderhoud aan de kachel wilt uitvoeren
- de kachel aanraakt of verplaatst.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Eurom CK501H wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Eurom CK501H in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,6 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info