Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/7
Nächste Seite
31
- 2 -
Voornaamste onderdelen (fig. 1)
1. Stroomstekker
2. Hoofdschakelaar
3. Snelkoppeling voor watertoevoer
4. Filter
5. Schuimlans
6. Lans
7. Pistool
8. Veiligheidsmechanisme pistool
9. Draaikoppeling hogedrukslang
10. Hogedrukslang
11. Gebruiksaanwijzing
12. Verstelbare spuitkop
13. Ophangbeugel schuimlans
14. Turbo spuitkop
- 11 -
Storingen en hun oplossing
Voordat u wat dan ook aan de machine doet dient u de stekker uit het stopcontact
te nemen, de waterkraan dicht te draaien en het pistool te activeren totdat er geen
druk meer op het apparaat staat.
De druk schommelt of er treedt drukverlies op
Mogelijk krijgt de machine geen water, of is het waterfilter verstopt.
Draai de waterkraan goed open en maak het waterfilter op de toevoerslang
schoon.
Als het apparaat wordt aangezet gonst de motor wel, maar hij start niet
Misschien is de netspanning te laag; controleer dit.
Wellicht is het pistool niet geactiveerd; wanneer u het apparaat aanzet dient u het
pistool te activeren.
Als u een verlengsnoer gebruikt kan het zijn dat de doorsnee ervan te klein is, of
het snoer te lang. Zie voor de juiste afmetingen het hoofdstukje ‘Elektrische aan-
sluitig van het apparaat’, pag. 6.
De motor slaat niet aan bij het inschakelen
Misschien is de netspanning niet correct; controleer dit. Controleer ook stekker,
kabel en schakelaar.
Misschien schakelt de aardlekschakelaar de stroomvoorziening uit; controleer dit.
De motor stopt
Het kan zijn dat de motorbeveiliging de motor heeft uitgeschakeld omdat deze
oververhit dreigt te raken. Controleer of de netspanning overeenkomt met de ver-
eiste spanning, zoals aangegeven op het typeplaatje van de reiniger en zorg er-
voor dat dit in orde is.
Wanneer de motorbeveiliging het apparaat heeft uitgeschakeld, is het doorgaans
voldoende drie minuten te wachten (om het apparaat tijd te geven om af te koelen)
en het opnieuw aan te zetten. Maar oververhitting heeft doorgaans een oorzaak:
zijn de ventilatieopening niet geblokkeerd? Biedt de ruimte waarin de reiniger staat
voldoende ventilatiemogelijkheden? Wanneer oververhitting blijft optreden dient u
zich tot uw technische dienst te wenden!
Er komt geen reinigingsmiddel uit
De sproeikop is verstopt; maak de spuitkop op de spuitlans goed schoon.
De straal is onregelmatig van vorm, niet scherp
Mogelijk is de spuitkop vuil; maak hem schoon.
Misschien is de straal niet goed afgesteld. Door aan de stelhuls te draaien kunt u
dat bijstellen.
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Eurom F100 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Eurom F100 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info