Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/7
Nächste Seite
34
- 8 -
Het afzetten van het apparaat
- Druk op de hoofdschakelaar op de knop met de O (Fig. 8-OFF)
- Draai de watertoevoer (kraan) dicht.
- Activeer het pistool tot het water uit de
spuitkop druppelt; dan staat er geen
druk meer op het apparaat.
- Laat nu de trekker los
- Druk op de beveiliging van het pistool
(Fig.10). Het pistool wordt vergrendeld, waardoor het apparaat niet per
ongeluk aangezet kan worden.
- Neem de stekker uit het stopcontact
- Maak de watertoevoerslang los van
het apparaat en van de waterleiding.
Toebehoren
Uw reiniger wordt geleverd met twee
spuitkoppen:
De standaard-spuitkop die verstelbaar is.
De spuitkop is in te stellen door aan het
omhulsel te draaien: de straal verandert
van van vlakstraal naar puntstraal en
omgekeerd, met alle mogelijke tussen-
standen (Fig.11).
De turbo-spuitkop die niet te verstellen is maar een draaienden puntstraal
voortbrengt, met meer kracht.
- 5 -
Inbedrijfstelling
Voordat u het apparaat in gebruik neemt dient u het na te zien op defecten. Wan-
neer u deze constateert het apparaat niet gebruiken, maar de defecte onderdelen
eerst vervangen. Schenk bijzondere aandacht aan de elektriciteitskabel en de
stekker, de hogedrukslang, de reiniger zelf en de veiligheidsmechanismen. De
trekker van het sproeipistool moet soepel werken en vanzelf weer in de beginposi-
tie terugkeren nadat u hem losgelaten heeft.
Overtuig u ervan dat er zich geen kinderen, dieren of handelingsonbekwamen op
de werkplek bevinden.
Controleer of er op de werkplek voldoende luchtcirculatie is; die is nodig voor de
ventilatie van de motor. Bedek om dezelfde reden het apparaat nooit en
laat het apparaat niet in een afgesloten ruimte werken!
Plaats de hogedrukreiniger zo ver mogelijk van het te reinigen voorwerp vandaan.
Zorg dat u (en elke andere gebruiker) stevig en veilig staat. Houd het spuitpistool
met beide handen vast om de reactiekracht bij het in gebruik nemen goed op te
kunnen vangen.
Aansluiting van de watertoevoerslang
5

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Eurom F100 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Eurom F100 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info