Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/7
Nächste Seite
CE - VERKLARING
Hierbij verklaart de importeur:
Euromac bv,
Kokosstraat 20,
8281 JC Genemuiden
dat het product:
koudwater-hogedrukreiniger
type:
EUROM F100 / F200
in overeenstemming met de onderstaande richtlijnen is geconstrueerd:
CE-richtlijn machines: 89/392/CEE
CE-richtlijk laagspanning: 73/23/CEE
CE-richtlijn elektromagnetische comptabiliteit 89/336/CEE
CE-richtlijn peil akoestische druk 2000/14/CE
Toegepaste normen:
EN 55014-1/EN
EN 55014-2
EN 60335-1
EN 60335-2-79
EN ISO 3744:1995
Genemuiden, 6 december 2005
J. Bakker, alg. dir.
EURO- MAC BV.
Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden - NL
Tel. 038-3854321 www.euromac.nl
EU- ROM
F100 / F200
F100
F200
HOGEDRUKREINIGER
Gebruik en onderhoud
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • suche für mein hochdruckreiniger ein rohrreinigungsset Eingereicht am 23-4-2017 09:23

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  CE - VERKLARING

  EU-

  Hierbij verklaart de importeur:
  Euromac bv,
  Kokosstraat 20,
  8281 JC Genemuiden

  ROM
  F100 / F200

  dat het product:
  koudwater-hogedrukreiniger
  type:
  EUROM F100 / F200
  in overeenstemming met de onderstaande richtlijnen is geconstrueerd:
  CE-richtlijn machines:
  89/392/CEE
  CE-richtlijk laagspanning:
  73/23/CEE
  CE-richtlijn elektromagnetische comptabiliteit
  89/336/CEE
  CE-richtlijn peil akoestische druk
  2000/14/CE
  Toegepaste normen:
  EN 55014-1/EN
  EN 55014-2
  EN 60335-1
  EN 60335-2-79
  EN ISO 3744:1995
  Genemuiden, 6 december 2005

  F100

  F200
  J. Bakker, alg. dir.

  EURO-

  MAC BV.

  Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden - NL
  Tel. 038-3854321 www.euromac.nl

  HOGEDRUKREINIGER
  Gebruik en onderhoud • Page 2

  31
  - 11 -

  -2-

  Storingen en hun oplossing
  Voordat u wat dan ook aan de machine doet dient u de stekker uit het stopcontact
  te nemen, de waterkraan dicht te draaien en het pistool te activeren totdat er geen
  druk meer op het apparaat staat.
  De druk schommelt of er treedt drukverlies op
  Mogelijk krijgt de machine geen water, of is het waterfilter verstopt.
  Draai de waterkraan goed open en maak het waterfilter op de toevoerslang
  schoon.
  Als het apparaat wordt aangezet gonst de motor wel, maar hij start niet
  Misschien is de netspanning te laag; controleer dit.
  Wellicht is het pistool niet geactiveerd; wanneer u het apparaat aanzet dient u het
  pistool te activeren.
  Als u een verlengsnoer gebruikt kan het zijn dat de doorsnee ervan te klein is, of
  het snoer te lang. Zie voor de juiste afmetingen het hoofdstukje ‘Elektrische aansluitig van het apparaat’, pag. 6.
  De motor slaat niet aan bij het inschakelen
  Misschien is de netspanning niet correct; controleer dit. Controleer ook stekker,
  kabel en schakelaar.
  Misschien schakelt de aardlekschakelaar de stroomvoorziening uit; controleer dit.

  Voornaamste onderdelen (fig. 1)
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.

  Stroomstekker
  Hoofdschakelaar
  Snelkoppeling voor watertoevoer
  Filter
  Schuimlans
  Lans
  Pistool
  Veiligheidsmechanisme pistool
  Draaikoppeling hogedrukslang
  Hogedrukslang
  Gebruiksaanwijzing
  Verstelbare spuitkop
  Ophangbeugel schuimlans
  Turbo spuitkop

  De motor stopt
  Het kan zijn dat de motorbeveiliging de motor heeft uitgeschakeld omdat deze
  oververhit dreigt te raken. Controleer of de netspanning overeenkomt met de vereiste spanning, zoals aangegeven op het typeplaatje van de reiniger en zorg ervoor dat dit in orde is.
  Wanneer de motorbeveiliging het apparaat heeft uitgeschakeld, is het doorgaans
  voldoende drie minuten te wachten (om het apparaat tijd te geven om af te koelen)
  en het opnieuw aan te zetten. Maar oververhitting heeft doorgaans een oorzaak:
  zijn de ventilatieopening niet geblokkeerd? Biedt de ruimte waarin de reiniger staat
  voldoende ventilatiemogelijkheden? Wanneer oververhitting blijft optreden dient u
  zich tot uw technische dienst te wenden!
  Er komt geen reinigingsmiddel uit
  De sproeikop is verstopt; maak de spuitkop op de spuitlans goed schoon.
  De straal is onregelmatig van vorm, niet scherp
  Mogelijk is de spuitkop vuil; maak hem schoon.
  Misschien is de straal niet goed afgesteld. Door aan de stelhuls te draaien kunt u
  dat bijstellen. • Page 3

  32
  -3-

  - 10 -

  Onderhoud en reparaties

  Algemene veiligheidswaarschuwingen

  Uw hogedrukreiniger vraagt geen ander onderhoud dan in dit instructieboekje beschreven. Wanneer andere ingrepen noodzakelijk zijn, dient u zich tot een technische dienst te wenden. Gebruik alleen originele onderdelen!
  Wanneer de elektrokabel beschadigd is, dient ook deze door de fabrikant of haar
  technische dienst te worden vervangen door de speciaal voor dit apparaat geschikte kabel. Stekkers en andere kabelaansluitingen moeten spatwaterdicht zijn!
  Neem altijd de stekker uit het stopcontact voordat u wat voor onderhoud dan
  ook uitvoert!

  Opslag  Zet het apparaat na gebruik weg in een droge, vorstvrije ruimte. Wanneer de
  vorstvrijheid niet kan worden gegarandeerd, zuig dan een anti-vries-middel in de
  pomp op basis van glycolen (net als voor auto’s wordt gebruikt). Ga daartoe als
  volgt te werk:
  - dompel de wateraanvoerslang onder in het reservoir met het anti-vries-middel
  - dompel hier ook het pistool in onder, zonder spuitlans
  - Zet het apparaat aan met open pistool
  - Activeer het pistool totdat er een gelijkmatige straal uit komt.
  - Sluit het pistool en zet het apparaat uit.
  Uw reiniger is nu tegen vorst beschermd. Het resterende anti-vries-middel kunt u
  in een gesloten flacon bewaren.  F200-uitvoering
  Ten opzichte van de F100 heeft de F200 extra:
  • Een 100 Watt zwaardere motor (1700W ipv.
  1600W)
  • Terrasreiniger (met apart instructieblad)
  • Roterende borstel
  • Trolley (wielset met duwbeugel)
  De duwbeugel dient als volgt te worden
  gemonteerd:
  Schuif de beugel in het onderstel van
  de hogedrukreiniger en schroef de beugel vast
  met de twee bijgeleverde schroefjes (zie Fig. A)
  De hogedrukstralen kunnen gevaarlijk zijn als zij ondeskundig gebruikt
  worden. De straal mag nooit worden gericht op:
  - personen
  - elektrische apparatuur
  - de reiniger zelf
  Richt de straal ook niet op uzelf of anderen om bijv. kleding of schoenen
  schoon te spuiten! Zorg dat iedereen die zich in de buurt van het apparaat bevindt, beschermende kleding draagt.
  De combinatie water en stroom is altijd gevaarlijk. Zorg ervoor dat de
  hogedrukstraal nooit met een stroomaansluiting in contact komt!
  Lees voor gebruik dit instructieboekje aandachtig door en neem alle
  waarschuwingen in acht!
  Het apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die geleerd hebben
  om er mee om te gaan en die uitdrukkelijk opdracht hebben gekregen het apparaat te gebruiken. Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing voor iedere gebruiker beschikbaar is en dat elke gebruiker hem ook heeft gelezen. Houd de
  hogedrukreiniger buiten het bereik van kinderen of anderszins gebruiksonbekwamen.
  Breng geen wijzigingen aan aan het apparaat. Daardoor kan uw persoonlijke
  veiligheid (en die van anderen!) in gevaar worden gebracht.
  Controleer, voordat u het apparaat op een stopcontact aansluit, of de elektrische gegevens van het stroomnet overeenkomen met die van het apparaat,
  zoals die op het typeplaatje vermeld staan.
  Vermijd zoveel mogelijk het gebruik van een verlengsnoer. Wanneer het toch
  noodzakelijk is dient u de minimumdoorsnede van de afzonderlijke kabels te
  controleren (zie: elektrische aansluiting van het apparaat, blz. 6). Bij gebruik
  van een verlengsnoer waterdichte stekker en contrastekker gebruiken! Het gebruik van ongeschikte verlengsnoeren kan brand veroorzaken!
  De elektrische installatie, waarop het apparaat wordt aangesloten, dient te
  voldoen aan de wettelijke eisen van het land van gebruik. Zorg voor een aardlekschakelaar met een gevoeligheid van 30 mA in de installatie.
  Stel het apparaat niet in werking wanneer een component defect is. Controleer
  daartoe voor elk gebruik de stroomkabel, de hogedrukslang, het apparaat, de
  kap en eventuele accessoires en verbindingsstukken. Vervang defecte onderdelen alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen flexibele slangen, accessoires en verbindingsstukken.
  Trap niet op de hogedrukslang en zorg dat er niet overheen gereden wordt.
  Trek of draai er niet aan en sla hem niet dubbel. Verplaats het apparaat niet
  door aan de hogedrukslang te trekken. Werk nooit met een kapotte hogedrukslang maar vervang hem onmiddellijk door een originele reserveslang. • Page 4

  33
  -4-

  De hogedrukslang moet goedgekeurd zijn voor de voor het apparaat toegestane werkdruk. De toegestane werkdruk en de toegestane maximumtemperatuur zijn op de bekleding van de hogedrukslang vermeld.
  Beschadig de elektriciteitskabel niet door er op te trappen, door hem samen te
  drukken, door eraan te trekken enz. Trek de stekker niet uit het stopcontact
  door aan de elektriciteitskabel te trekken maar neem hem in de hand. Raak
  stekker en elektriciteitskabel alleen met droge handen aan!
  Maak de reiniger (of wat voor elektrisch apparaat dan ook) nooit schoon door
  het af te spuiten. Dat levert gevaar voor kortsluiting op!
  Neem altijd de stekker uit het stopcontact als u wat voor onderhoud dan ook
  aan het apparaat wilt uitvoeren.
  Gebruik uitsluitend zwak-basische reinigingsmiddelen. (Ph 9,1 1% oplossing)
  die voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar zijn.
  Houd u, voor wat betreft de aansluiting van de waterrleiding, aan de landelijk
  geldende voorschriften.
  De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel letsel aan
  personen, dieren of zaken, veroorzaakt door een onjuist, ondeskundig of onverstandig gebruik of gebruik niet overeenkomstig de aanwijzingen in dit instructieboekje.

  -9-

  Het toevoegen van reinigingsmiddelen

  -

  Kleding en uitrusting


  Draag tijdens het gebruik van de hogedrukreiniger beschermend schoeisel met anti-slipzool. Draag een beschermbril, -masker of helm en beschermende kleding. Geadviseerd wordt een werkoverall die uw lichaam
  beschermt tegen verwondingen, mocht de straal toch per ongeluk op uw
  lichaam worden gericht.

  -

  Demonteer de lans met de spuitkop
  door hem naar het spuitpistool toe te
  drukken en vervolgens 90° te draaien
  (fig.12).

  Bevestig de schuimlans aan het pistool (fig. 13)
  Vul het reservoir van de schuimlans met een geschikt reinigingsmiddel
  (zie: Algemene veiligheidswaarschuwingen)
  Laat geen reinigingsmiddel op het te
  reinigen opppervlak opdrogen!

  Toepassingsmogelijkheden
  De hogedrukreiniger kan worden gebruikt voor het reinigen van voertuigen, machines, reservoirs, gevels, terrassen, stallen enz., en voor het verwijderen van roest
  zonder stof of vonken. Let er tijdens het reinigen op geen gevaarlijke stoffen in de
  omgeving te verspreiden die afkomstig zijn van het te reinigen voorwerp (bijv. asbest of olie). Neem nauwkeurig de voorschriften in acht rond het afvoeren van
  afvalstoffen.
  Bewerk cement-asbest oppervlakken niet met de hogedrukstraal. Met het vuil zouden ook gevaarlijke asbestvezels los kunnen komen, die gevaar voor de longen
  opleveren. Dit gevaar treedt vooral op nadat het gereinigde oppervlak opgedroogd
  is.
  Reinig geen gevoelige rubberen onderdelen, weefsels of soortgelijke dingen met
  de puntstraal. Houd, bij het reinigen met de vlakstraal, de spuitmond op een afstand van minstens 15 cm.

  -

  Na gebruik verwijdert u de schuimlans
  weer van het pistool; aan de achterkant
  van de reiniger bevindt zich een haak
  om de schuimlans aan te bevestigen
  (fig. 14). • Page 5

  34

  -8-

  standen (Fig.11).
  De turbo-spuitkop die niet te verstellen is maar een draaienden puntstraal
  voortbrengt, met meer kracht.

  Het afzetten van het apparaat
  -

  Druk op de hoofdschakelaar op de knop met de O (Fig. 8-OFF)
  Draai de watertoevoer (kraan) dicht.
  - Activeer het pistool tot het water uit de
  spuitkop druppelt; dan staat er geen
  druk meer op het apparaat.
  -5-

  Inbedrijfstelling

  Laat nu de trekker los
  Druk op de beveiliging van het pistool
  (Fig.10). Het pistool wordt vergrendeld, waardoor het apparaat niet per
  ongeluk aangezet kan worden.
  Neem de stekker uit het stopcontact
  Maak de watertoevoerslang los van
  het apparaat en van de waterleiding.

  Voordat u het apparaat in gebruik neemt dient u het na te zien op defecten. Wanneer u deze constateert het apparaat niet gebruiken, maar de defecte onderdelen
  eerst vervangen. Schenk bijzondere aandacht aan de elektriciteitskabel en de
  stekker, de hogedrukslang, de reiniger zelf en de veiligheidsmechanismen. De
  trekker van het sproeipistool moet soepel werken en vanzelf weer in de beginpositie terugkeren nadat u hem losgelaten heeft.
  Overtuig u ervan dat er zich geen kinderen, dieren of handelingsonbekwamen op
  de werkplek bevinden.
  Controleer of er op de werkplek voldoende luchtcirculatie is; die is nodig voor de
  ventilatie van de motor. Bedek om dezelfde reden het apparaat nooit en
  laat het apparaat niet in een afgesloten ruimte werken!
  Plaats de hogedrukreiniger zo ver mogelijk van het te reinigen voorwerp vandaan.
  Zorg dat u (en elke andere gebruiker) stevig en veilig staat. Houd het spuitpistool
  met beide handen vast om de reactiekracht bij het in gebruik nemen goed op te
  kunnen vangen.

  Aansluiting van de watertoevoerslang

  Toebehoren
  Uw reiniger wordt geleverd met twee
  spuitkoppen:
  De standaard-spuitkop die verstelbaar is.
  De spuitkop is in te stellen door aan het
  omhulsel te draaien: de straal verandert
  van van vlakstraal naar puntstraal en
  omgekeerd, met alle mogelijke tussen- • Page 6

  35

  Elektrische aansluiting van het apparaat

  Zorg dat slang, kraan, aansluitingen en koppelingen schoon zijn. Controleer of de
  watertoevoerslang een minimumdruk van 1,5 bar en een max. druk van 6 bar
  heeft, en een minimale doorstroming van 7 ltr/minuut.
  Sluit de slang (min. doorsnee ½”) nu aan op de (gesloten) waterleiding (fig. 3).
  Draai het verbindingsstuk (fig. 4 nr. 1) op de waterinlaat van de reiniger. Sluit vervolgens de watertoevoerslang aan op de reiniger (fig. 4).
  -6-

  Aansluiting van de hogedrukslang

  Controleer of de netspanning waar u de hogedrukreiniger op aan wilt sluiten, overeenkomt met de op het typeplaatje van de reiniger aangegeven spanning.
  Controleer of stopcontact, stekker en elektrokabel geen defecten of beschadigingen vertonen. Als alles in orde is kunt u de stekker in het stopcontact steken.
  Vermijd, als het enigszins mogelijk is, het gebruik van verlengsnoeren. Wanneer
  dat onvermijdelijk is dient u, om de beschermklasse van de reiniger te behouden,
  de volgende minimumdoorsneden in acht te nemen:
  Spanning 230V
  Kabellengte tot 20 m.
  Doorsnede 1,5 mm²
  Spanning 230V
  Kabellengte 20 tot 50 m.
  Doorsnede 2,5 mm²
  -7-

  Het aanzetten van het apparaat

  Steek de hogedrukslang (fig.5–pos.4)
  in de aansluiting van het apparaat
  (pos.5). Draai de borgring stevig vast.
  Hierna kunt u de watertoevoer open
  draaien.

  Uw hogedrukreiniger wordt geleverd
  met twee spuitkoppen: de standaard
  spuitkop en de turbo-spuitkop (zie:
  toebehoren).
  Draai de spuitkop naar keuze op de
  lans. Steek de lans met de spuitkop
  in het spuitpistool. Draai de lans vervolgens 90° en trek hem uit tot hij vast
  klikt (fig. 6).

  Zorg dat het apparaat vertikaal staat wanneer u het in werking stelt (fig. 2).
  Laat de reiniger nooit draaien terwijl de watertoevoerslang nog niet is aangesloten
  of met een afgesloten watertoevoer (dichte kraan)!

  Druk op knop I (fig.8 – ON) op de hoofdschakelaar, aan de achterkant van het apparaat.
  Richt het spuitpistool op het te reiniger
  voorwerp – nooit op personen! • Page 7

  36
  Druk nu op de beveiliging (Fig.9-pos.1); het pistool wordt nu ontgrendeld.
  Richt de spuitlans naar beneden (fig.2)
  Trek de trekker volledig aan (Fig.9-pos.2)


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Eurom F200 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Eurom F200 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info