Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/28
Nächste Seite
3
NL
VOORAF
Voor u dit apparaat voor de eerste keer gebruikt dient u het instructieboekje in zijn geheel zorgvuldig
door te lezen en vervolgens te handelen volgens de instructies, waarschuwingen en veiligheidsregels.
Bewaar dit boekje om het in de toekomst nog eens te kunnen raadplegen.
Bewaar de verpakking om uw reiniger evt. tijdelijk in op te ruimen.
TECHNISCHE GEGEVENS
Model Force 1200 Force 1400
Aansluitspanning AC 220-240V, 50Hz AC 220-240V, 50Hz
Opgenomen vermogen 1200 Watt 1400W
Max. druk 9MPa (90 bar) 10MPa (100 bar)
Waterverbruik 330 l/h 330 l/h
Max. druk waterinvoer 0,7MPa (7 bar) 0,7MPa (7 bar)
Lengte hd-slang 3 meter 5 meter
Watertemperatuur 0-40°C 0-40°C
Automatische start-
stop
+ +
Beschermingsklasse II II
Beschermingsgraad IPX5 IPX5
Geluidsniveau 77 dB(A) 77 dB(A)
Afmetingen 20 x 25 x 42 cm 24,5 x 26,5 x 68 cm
Gewicht 4,1 kg 4,35 kg
Technische wijzigingen voorbehouden
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSREGELS
1. Controleer voor elk gebruik uw apparaat (incl. kabel, stekker, slang en spuitpistool) op zichtbare
beschadigingen. Neem een apparaat dat beschadigd is of de laatste keer niet probleemloos
functioneerde niet in gebruik maar biedt het uw leverancier aan ter reparatie/ vervanging.
2. De aansluitspanning en frequentie, die op het apparaat zijn vermeld, dienen overeen te komen met
die van het te gebruiken stopcontact. De elektrische installatie dient goedgekeurd (IEC 60364-1) te
zijn en beveiligd met een aardlekschakelaar (max. 30 mAmp.). Breng nooit wijzigingen aan op
stekker of stopcontact om het passend te maken! Gebrekkigheden in de elektrische aansluiting
kunnen tot een schok leiden!
3. Wanneer een verlengkabel onvermijdelijk is, gebruik dan een kabel van voldoende dikte: 1 mm²
voor kabels tot 12,5 meter, 1,5 mm² voor kabels tot 20 meter en 2,5 mm² voor kabels tot 30 meter.
Rol de kabel tijdens het gebruik helemaal af, om oververhitting te voorkomen. De contrastekker
moet waterdicht zijn en de aansluiting dient droog te worden gehouden en mag niet op de grond
liggen. Gebrekkige verlengkabels zijn gevaarlijk!
4. Neem de grootste zorgvuldigheid in acht wanneer het apparaat wordt gebruikt in een omgeving
waar zich kinderen, personen met een beperking of bejaarden bevinden. Laat deze nooit zonder
toezicht achter met een werkend apparaat!
5. Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door personen (incl. kinderen) met een
fysieke,zintuiglijke of mentale beperking, of gebrek aan ervaring en kennis, ongeacht of er toezicht
is of instructie is gegeven aangaande het gebruik van het apparaat door een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Er dient op te worden toegezien dat kinderen niet met het
apparaat spelen.
6. Beschadigde onderdelen (incl. stekker, elektrokabel, slang en spuitpistool) dienen onmiddellijk te
worden vervangen door een daartoe opgeleide monteur of een gekwalificeerde elektricien. Let erop
dat er alleen originele onderdelen worden gebruikt; ook slangen en koppelingen zijn erg belangrijk
voor de veiligheid! Voer nooit zelf reparaties uit!
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Eurom Force 1200 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Eurom Force 1200 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,32 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info