Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/28
Nächste Seite
Instructieboekje
Bedienungsanleitung
Instruction manual
Livret d'instructions
EUROM
Force 1200 & Force 1400
Hogedrukreinigers - Hochdruckreiniger
High-pressure cleaners
Nettoyeurs haute pression
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Instructieboekje
  Bedienungsanleitung
  Instruction manual
  Livret d'instructions

  EUROM
  Force 1200 & Force 1400
  Hogedrukreinigers - Hochdruckreiniger
  High-pressure cleaners
  Nettoyeurs haute pression • Page 2

  2 • Page 3

  3

  NL
  VOORAF
  Voor u dit apparaat voor de eerste keer gebruikt dient u het instructieboekje in zijn geheel zorgvuldig
  door te lezen en vervolgens te handelen volgens de instructies, waarschuwingen en veiligheidsregels.
  Bewaar dit boekje om het in de toekomst nog eens te kunnen raadplegen.
  Bewaar de verpakking om uw reiniger evt. tijdelijk in op te ruimen.

  TECHNISCHE GEGEVENS
  Model
  Force 1200
  Aansluitspanning
  AC 220-240V, 50Hz
  Opgenomen vermogen 1200 Watt
  Max. druk
  9MPa (90 bar)
  Waterverbruik
  330 l/h
  Max. druk waterinvoer
  0,7MPa (7 bar)
  Lengte hd-slang
  3 meter
  Watertemperatuur
  0-40°C
  Automatische start+
  stop
  Beschermingsklasse
  II
  Beschermingsgraad
  IPX5
  Geluidsniveau
  77 dB(A)
  Afmetingen
  20 x 25 x 42 cm
  Gewicht
  4,1 kg
  Technische wijzigingen voorbehouden

  Force 1400
  AC 220-240V, 50Hz
  1400W
  10MPa (100 bar)
  330 l/h
  0,7MPa (7 bar)
  5 meter
  0-40°C
  +
  II
  IPX5
  77 dB(A)
  24,5 x 26,5 x 68 cm
  4,35 kg

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSREGELS
  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  Controleer voor elk gebruik uw apparaat (incl. kabel, stekker, slang en spuitpistool) op zichtbare
  beschadigingen. Neem een apparaat dat beschadigd is of de laatste keer niet probleemloos
  functioneerde niet in gebruik maar biedt het uw leverancier aan ter reparatie/ vervanging.
  De aansluitspanning en frequentie, die op het apparaat zijn vermeld, dienen overeen te komen met
  die van het te gebruiken stopcontact. De elektrische installatie dient goedgekeurd (IEC 60364-1) te
  zijn en beveiligd met een aardlekschakelaar (max. 30 mAmp.). Breng nooit wijzigingen aan op
  stekker of stopcontact om het passend te maken! Gebrekkigheden in de elektrische aansluiting
  kunnen tot een schok leiden!
  Wanneer een verlengkabel onvermijdelijk is, gebruik dan een kabel van voldoende dikte: 1 mm²
  voor kabels tot 12,5 meter, 1,5 mm² voor kabels tot 20 meter en 2,5 mm² voor kabels tot 30 meter.
  Rol de kabel tijdens het gebruik helemaal af, om oververhitting te voorkomen. De contrastekker
  moet waterdicht zijn en de aansluiting dient droog te worden gehouden en mag niet op de grond
  liggen. Gebrekkige verlengkabels zijn gevaarlijk!
  Neem de grootste zorgvuldigheid in acht wanneer het apparaat wordt gebruikt in een omgeving
  waar zich kinderen, personen met een beperking of bejaarden bevinden. Laat deze nooit zonder
  toezicht achter met een werkend apparaat!
  Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door personen (incl. kinderen) met een
  fysieke,zintuiglijke of mentale beperking, of gebrek aan ervaring en kennis, ongeacht of er toezicht
  is of instructie is gegeven aangaande het gebruik van het apparaat door een persoon die
  verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Er dient op te worden toegezien dat kinderen niet met het
  apparaat spelen.
  Beschadigde onderdelen (incl. stekker, elektrokabel, slang en spuitpistool) dienen onmiddellijk te
  worden vervangen door een daartoe opgeleide monteur of een gekwalificeerde elektricien. Let erop
  dat er alleen originele onderdelen worden gebruikt; ook slangen en koppelingen zijn erg belangrijk
  voor de veiligheid! Voer nooit zelf reparaties uit! • Page 4

  4

  7.
  8.

  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.

  Zorg ervoor dat het apparaat tijdens het gebruik, maar ook tijdens transport en opslag op een
  stevige, effen en horizontale ondergrond staat. Omvallen kan schade veroorzaken!
  Waarschuwing! De straal van de hogedrukreiniger kan gevaarlijk zijn als het apparaat niet volgens
  de voorschriften wordt gebruikt. Richt de straal nooit op personen of gebruiker zelf (ook niet om
  kleding/schoeisel te reinigen!), en niet op dieren, elektrische apparatuur of installaties of op de
  reiniger zelf!
  Gebruiker en personen die onvermijdelijk in de buurt moeten zijn dienen beschermende kleding en
  schoeisel te dragen. Het gebruik van oorbescherming wordt dringend geadviseerd.
  Gebruik de reiniger niet in explosiegevaarlijke omstandigheden of
  -omgeving.
  Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u onderhoud o.i.d. aan de reiniger wilt uitvoeren,
  voordat u van spuitkop of nozzle wisselt en wanneer de reiniger niet wordt gebruikt.
  Water dat zich in het apparaat, de slang of het spuitpistool heeft bevonden is ongeschikt voor
  consumptie.
  Gebruik het apparaat niet bij temperaturen boven de 40°C of onder de 2°C. en houd hem vorstvrij.
  Verander nooit iets aan het apparaat, de spuitlans, de nozzle of welk onderdeel dan ook.
  Dek apparaat, spuitlans, nozzle of welk onderdeel dan ook nooit af tijdens het gebruik.
  Schakel bij ongelukken of stroomstoring het apparaat onmiddellijk uit.
  Verspuit uitsluitend schoon water. Wanneer u water verspuit waar bijv. zand in kan zitten (uit een

  bron o.i.d.) dient een extra filter te worden geïnstalleerd.

  BESCHRIJVING
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

  Aan/Uit-knop
  Wateruitlaat
  Waterinlaat
  Turbo-lans (alleen Force 1400)
  Spuitpistool
  Trekker

  7. Pistoolslot
  8. Hogedrukslang
  9. Tussenlans
  10. Spuitlans
  11. Kabelhaak
  12. Elektrokabel

  Deze hogedrukreiniger is ontwikkeld voor huishoudelijk gebruik, zoals het wassen/afspuiten van auto’s,
  boten, terrassen, muurtjes enz. Gebruik hem dus uitsluitend voor dit soort werkzaamheden en niet voor
  (te) zware en/of industriële doeleinden!
  Het apparaat bevat o.a. een pomp in een schok-absorberende behuizing; het spuitpistool heeft een antislip profiel. • Page 5

  5

  Met het apparaat mag koud en lauw-warm water tot max. 40°C. worden verspoten. Warmer water kan
  de pomp beschadigen. Gebruik geen water dat vuil, zand of chemicaliën bevat; dat kan het apparaat en
  de werking aantasten en de levensduur van het apparaat verkorten.
  De veiligheidsvoorschriften die elders in dit boekje staan, dienen te allen tijde in acht te worden
  genomen om schade aan de machine, het te reinigen oppervlak of persoonlijk letsel te voorkomen.

  OPBOUW
  Plaats de reiniger zo dicht mogelijk bij de watervoorziening.
  De reiniger dient rechtop op een stevige, vlakke en horizontale ondergrond te staan (handgreep
  omhoog).
   Steek het uiteinde van de tussenlans helemaal in het
  spuitpistool (A) en draai hem met een kwartslag goed vast (B).
  Borg de sluiting tenslotte door de wartelmoer aan te draaien,
  zie afb. 1.
   Bevestig de spuitlans op de tussenlans door het uiteinde van
  de spuitlans helemaal in de tussenlans te steken en met een
  kwartslag goed vast te borgen.
   De Force 1400 heeft standaard ook een turbolans, die, indien
  gewenst, i.p.v. de gewone spuitlans kan worden gebruikt.
   Bevestig het spuitpistool aan de hogedrukslang, zie afb. 2.
   Sluit de hogedrukslang aan op de wateruitlaat van het
  apparaat.
   Bevestig
  een
  vrouwelijke
  snelkoppeling
  op
  de
  watertoevoerslang en koppel deze vervolgens op de
  waterinlaat van het apparaat. De (niet-meegeleverde)
  watertoevoerslang dient een minimale doorsnee van 13 mm
  (1/2”) te hebben en versterkt te zijn.
  Let op!
   De watervoorziening dient minimaal het waterverbruik van het apparaat (330 l/h)te leveren! De pomp
  dient altijd voldoende water aangevoerd te krijgen; ’droogdraaien’ veroorzaakt schade.
   De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 40°C.; de druk van het toegevoerde water mag niet
  meer dan 0,7 MPA (7 bar) bedragen.
   Met dit apparaat mag alleen schoon water worden verspoten. Onzuiverheden of agressieve
  chemicaliën beschadigen het apparaat!  WERKING  Draai de Aan/Uit-knop op stand OFF/O (Uit).
  Controleer of de gegevens van het stopcontact dat u wilt gebruiken, overeenkomen met die op het
  typeplaatje van het apparaat. Is dat het geval, steek dan de stekker in het stopcontact.
  Draai de watertoevoer helemaal open.
  Ontgrendel het veiligheidsslot onderop de spuithandgreep.
  Knijp nu de trekker enkele seconden in om de slang te ontluchten.
  Zet het apparaat nu aan door de Aan/Uit-knop op I/ON te zetten; de motor zal even starten, maar zo
  lang de trekker niet ingeknepen is, weer stoppen.
  Knijp nu de trekker in; het apparaat start zijn werking.
  Door het automatische start/stop-systeem werkt de motor alleen met ingeknepen trekker.
  De straal van de spuitlans kan worden bijgesteld van puntstraal tot vlakstraal, door aan de kop van
  de lans te draaien. Doe dit nooit tijdens het spuiten!
  De turbolans (Force1400) brent een een roterende puntstraal voort. • Page 6

  6

  TIPS VOOR HET GEBRUIK

  Als de waterstraal uit de nozzle komt veroorzaakt dat een terugslag van het spuitpistool. Zorg er dus
  voor dat u stabiel staat en het spuitpistool stevig vast hebt. Let er ook op dat door de hoge druk van
  de waterstraal geen voorwerpen van hun plaats schieten en vallend of rondslingerend schade
  kunnen veroorzaken. Kies ook voor uzelf een veilige plaats!
  Houd uw werkomgeving opgeruimd en schoon.
  De hogedrukstraal kan schade veroorzaken aan bijv. banden enz. wanneer u van te dichtbij werkt.
  Houdt altijd minstens een afstand van 30 cm. tot het te reinigen voorwerp! Pas altijd de afstand tot
  het te reinigen object (en daarmee de druk) aan bij het object dat u wilt reinigen.
  Werk bij verticale oppervlakken van onder naar boven
  Voorkom dat spoelwater op ongewenste plaatsen terechtkomt
  Verplaats de reiniger niet door aan de elektrokabel te trekken. Til het apparaat niet op aan de kabel.
  Voorkom dat de kabel beschadigd wordt door olie, oplosmiddelen, scherpe randen enz. Bedek de
  machine niet tijdens het gebruik.
  Gebruik de machine niet in een niet voldoende geventileerde ruimte.
  Asbestbevattende oppervlakken onder hogedruk reinigen is verboden.
  Als de machine langer dan 5 minuten niet wordt gebruikt, dient hij uitgeschakeld te worden.

  UITSCHAKELEN


  Schakel het apparaat uit (knop op OFF/O)
  Sluit de watertoevoer
  Laat eventuele druk ontsnappen door de trekker in te knijpen tot er geen water meer uit de nozzle
  komt.
  Sluit het veiligheidsslot op de spuithandgreep
  Neem de stekker uit het stopcontact

  OPSLAG  Voor u het apparaat opruimt moet het water uit de pomp, de slang en de toebehoren worden
  verwijderd. Dit doet u door het apparaat met de schakelaar uit te schakelen en de watertoevoerslang
  af te koppelen. Start de machine nu weer en knijp het spuitpistool in. Laat de machine lopen tot er
  geen water meer uit de spuitlans komt. Schakel hierna de machine onmiddellijk uit; nooit laten
  ‘drooglopen’!
  Neem de stekker uit het stopcontact, wind de kabel op en hang hem aan de ophanghaak.
  Plaats spuitpistool en lansen in de houders van het apparaat.
  Rol de slang op en zet de bundel vast in de handgreep.
  Het apparaat dient vorstvrij te worden opgeslagen. Is dat onmogelijk, laat het apparaat dan antivries
  aanzuigen voor u het opruimt. Spoel het apparaat wel goed door met schoon water voordat u het
  weer gebruikt! Mocht het apparaat per ongeluk toch bevriezen, laat het dan voor gebruik controleren.
  Vorstschade valt buiten de garantie. Start nooit een bevroren hogedrukreiniger!

  VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
  Het spuitpistool is voor de veiligheid voorzien van een ‘slot’. Als u de schakelaar wegdrukt blokkeert het
  spuitpistool en werkt het niet. Door hem terug te duwen ontgrendelt u het spuitpistool weer.
  De motor is uitgevoerd met een thermische beveiliging, die hem bij oververhitting uitschakelt. In
  principe start hij zelf weer in al hij voldoende is afgekoeld, maar beter is het de machine uit te schakelen,
  5 à 10 min. te wachten en daarna opnieuw te starten. Onderzoek de oorzaak van de oververhitting en
  neem die weg. Bij herhaling dient u het apparaat niet meer te gebruiken en contact op te nemen met uw
  leverancier / servicedienst.
  De drukregelaar kan de druk terugbrengen wanneer deze de door de fabrikant ingestelde waardes
  overschrijdt. • Page 7

  7

  ONDERHOUD
  Let op!: Altijd de stekker uit het stopcontact voor u onderhoud uitvoert!


  Spoel de watertoevoerslang, de hogedrukslang, de spuitlans, het spuitpistool en evt. andere
  accessoires goed schoon voor u ze gebruikt.
  Verwijder zorgvuldig stof, zand of ander vuil van de aansluitingen.
  Maak regelmatig de nozzle schoon door hem met het bijgeleverde pennetje te reinigen en
  vervolgens (tegen de spuitrichting in) goed door te spoelen. Verwijder daartoe de lans van het
  spuitpistool.
  Maak regelmatig het filter in de waterinlaat schoon. Draai daartoe de waterinlaatkoppeling los,
  verwijder het filter m.b.v. een schroeven-draaier o.i.d., maak het filter schoon en controleer of het
  onbeschadigd is. Bevestig alles weer correct en stevig op z’n plaats. Gebruik de reiniger nooit zonder
  filter!
  Houd de ventilatieopeningen van de machine schoon om de koeling niet te belemmeren.
  Vet regelmatig de O-ringetjes van de koppelingen in, om uitdrogen te voorkomen.
  Reparaties en controles dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door uw leverancier of daartoe
  opgeleide en bevoegde personen. Onoordeelkundig uitgevoerde reparaties doen de garantie
  vervallen.
  Voer nooit zelf reparaties uit!

  RECYCLING
  Uw hogedrukreiniger is geen normaal huishoudelijk afval. Breng hem, wanneer u hem afdankt, naar een
  door uw gemeente aangewezen inzamelpunt.

  PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN
  De machine start niet
  - Zit de stekker wel in het stopcontact?
  - Is het stopcontact niet defect? Probeer een ander.
  - Is de zekering wellicht doorgebrand? Vervang hem.
  - Verlengkabel defect. Gebruik een andere.
  De druk fluctueert
  - De pomp zuigt lucht aan. Dicht de aansluitingen goed af.
  - Kleppen zijn vuil, versleten of kapot. Laat ze vervangen.
  - Pompafdichting versleten. Laat hem vervangen.
  - De nozzle is deels geblokkeerd. Maak hem schoon.
  De machine stopt
  - Zekering doorgebrand. Vervang hem en schakel andere apparatuur uit.
  - Controleer of het stopcontact het juiste voltage afgeeft.
  - De thermische beveiliging is geactiveerd. Laat afkoelen en neem de oorzaak van de oververhitting
  weg.
  - De nozzle is deels geblokkeerd. Maak hem schoon.
  De zekering brandt door
  - De elektrische installatie is te licht. Sluit het apparaat aan op een installatie die zwaarder is dan het
  amperage van het apparaat. Gebruik geen verlengkabel.
  De machine trilt
  - Lucht in de watertoevoerslang. Laat ontsnappen door water door het uitgeschakelde apparaat te laten
  lopen. • Page 8

  8

  - Problemen in de watervoorziening. Voldoet hij aan de eisen? Gebruik geen te lange of te dunne slang
  (min. ½”).
  - De nozzle is deels geblokkeerd. Maak hem schoon.
  - Waterinlaatfilter is vuil. Maak het schoon
  - Er zit een knik in de slang. Leg hem recht.
  De machine start en stopt regelmatig uit zichzelf
  - Pomp of spuitpistool lekken. Laat repareren of vervangen.
  De machine start maar levert geen water
  - Pomp, slang of accessoires zijn bevroren. Laat ontdooien en controleren.
  - Geen watertoevoer. Zorg voor water.
  - Filter geblokkeerd. Maak het filter schoon.
  - Nozzle geblokkeerd. Maak de nozzle schoon.
  Neem bij andere problemen contact op met uw dealer!

  CE – verklaring
  Hierbij verklaart ondergetekende: Euromac bv., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden dat de
  elektrische hogedrukreinigers – 230V bekend onder het merk EUROM, type Force 1200 en Force
  1400 voldoen aan de eisen van het Machinery Directive 2006/42/EC en het EMC Directive 2004/108/EC
  en in overeenstemming zijn met de onderstaande normen:
  EN 60335-1/A14:2010
  EN 60335-2-79:2009
  EN 62233:2008

  Genemuiden, 31 oktober 2012
  W.J. Bakker, alg. dir.

  EN 55014-1/A1:2009
  EN 55014-2/A2 :2008
  EN 61000-3-2/A2:2009
  EN 61000-3-3 :2008 • Page 9

  9

  DE
  VORAB
  Bevor Sie dieses Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig
  und aufmerksam durchlesen und daraufhin gemäß den Anweisungen, Warnungen und
  Sicherheitsvorschriften handeln.
  Bewahren Sie diese Anleitung auf, um später darin nachschlagen zu können.
  Bewahren Sie die Verpackung auf, um Ihren Reiniger vorübergehend zu verstauen.

  TECHNISCHE DATEN
  Modell
  Anschlußspannung

  Force 1200
  AC 220-240 V,
  50 Hz
  1200 Watt
  9 MPa (90 bar)
  330 l/h

  Aufnahmeleistung
  Max. Druck
  Wasserverbrauch
  Max. Druck
  0,7 MPa (7 bar)
  Wassereinlass
  Länge HD-Schlauch
  3m
  Wassertemperatur
  0-40 °C
  Automatischer Start+
  Stop
  Schutzklasse
  II
  Schutzgrad
  IPX5
  Schallpegel
  77 dB(A)
  Abmessungen
  20 x 25 x 42 cm
  Gewicht
  4,1 kg
  Technische Änderungen vorbehalten.

  Force 1400
  AC 220-240 V,
  50 Hz
  1400 W
  10 MPa (100 bar)
  330 l/h
  0,7 MPa (7 bar)
  5m
  0-40 °C
  +
  II
  IPX5
  77 dB(A)
  24,5 x 26,5 x 68 cm
  4,35 kg

  WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
  1. Kontrollieren Sie Ihr Gerät vor jeder Verwendung (inkl. Kabel, Stecker, Schlauch und Spritzpistole)
  auf sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein Gerät, das beschädigt ist oder beim letzten Mal nicht
  problemlos funktionierte, nicht in Gebrauch, sondern bringen Sie es zu Ihrem Lieferanten, um es
  reparieren oder austauschen zu lassen.
  2. Die auf dem Gerät genannte Anschlußspannung und Frequenz müssen mit den Daten der zu
  verwendenden Steckdose übereinstimmen. Die elektrische Installation muss geprüft (IEC 60364-1)
  und mit einem Erdschlußschalter (max. 30 mA) gesichert sein. Ändern Sie niemals Stecker oder
  Steckdose, um sie passend zu machen! Mängel des elektrischen Anschlusses können zu einem
  elektrischen Schock führen!
  3. Wenn ein Verlängerungskabel unvermeidlich ist, so verwenden Sie eines mit hinreichender Stärke: 1
  mm² für Kabel bis 12,5 m Länge, 1,5 mm² bis 20 m und 2,5 mm² bis 30 m. Rollen Sie das Kabel
  während der Nutzung vollständig ab, um Überhitzung zu vermeiden. Der Kupplungsstecker muss
  wasserdicht sein und der Anschluss ist trockenzuhalten und darf nicht auf dem Boden liegen.
  Mangelhafte Verlängerungskabel sind gefährlich!
  4. Gehen Sie mit äußerster Sorgfalt zu Werke, wenn Sie das Gerät in einer Umgebung nutzen, in der
  sich Kinder, Behinderte oder Senioren aufhalten. Lassen Sie diese Personengruppen nie
  unbeaufsichtigt mit einem arbeitenden Gerät zurück!
  5. Dieses Gerät ist nicht geeignet, um von Kindern oder von Personen bedient zu werden, die
  eingeschränkte physische, sinnliche oder geistige Fähigkeiten, zu wenig Erfahrungen mit oder
  Kenntnisse des Geräts haben, auch dann nicht, wenn sie jemand beaufsichtigt, der für ihre
  Sicherheit verantwortlich ist, oder wenn Anweisungen gegeben wurden. Es ist darauf zu achten,
  dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. • Page 10

  10

  6. Beschädigte Teile (inkl. Stecker, Stromkabel, Schlauch und Spritzpistole) sind unverzüglich durch
  einen Monteur oder Elektriker zu ersetzen. Achten Sie darauf, dass nur Originalteile genutzt werden;
  auch Schläuche und Kupplungen sind für die Sicherheit von großer Bedeutung. Führen Sie nie
  selbst Reparaturen aus!
  7. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät während der Nutzung sowie bei Transport und Lagerung immer
  auf einem festen, ebenen und waagerechten Untergrund steht. Es kann beschädigt werden, wenn es
  umfällt!
  8. Warnung! Der Strahl des Hochdruckreinigers kann gefährlich sein, wenn das Gerät nicht
  vorschriftsmäßig verwendet wird. Richten Sie den Strahl nie auf Personen, Sie selbst (auch nicht
  zum Reinigen von Kleidung oder Schuhwerk), Tiere, elektrische Geräte oder Anlagen oder den
  Reiniger selbst!
  9. Nutzer und Personen, die unbedingt in der Umgebung sein müssen, müssen Schutzkleidung und
  Arbeitsschuhe tragen. Die Verwendung von Gehörschutz wird dringend anempfohlen.
  10. Verwenden Sie den Reiniger nicht unter explosionsgefährdeten Umständen oder Umgebungen.
  11. Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie den Reiniger warten wollen, bevor Sie
  die Spritzdüse austauschen oder wenn der Reiniger nicht verwendet wird.
  12. Wasser, das sich in Gerät, Schlauch oder Spritzpistole befand, ist nicht trinkbar.
  13. Verwenden Sie das Gerät nicht bei Temperaturen über 40 °C oder unter 2 °C und halten es es
  frostfrei.
  14. Ändern Sie nichts an Gerät, Spritzlanze, Düse oder anderen Teilen.
  15. Decken Sie das Gerät, die Spritzlanze, die Düse oder andere Teile während der Nutzung nicht ab.
  16. Schalten Sie das Gerät bei Unfällen oder Stromstörungen unverzüglich aus.
  17. Verwenden Sie ausschließlich sauberes Wasser. Wenn Sie Wasser nutzen, das z. B. Sand enthalten

  kann (aus einem Brunnen oder dgl.), ist ein zusätzlicher Filter zu installieren.

  BESCHREIBUNG
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

  AN/AUS-Knopf
  Wasserauslass
  Wassereinlass
  Turbolanze (nur Force 1400)
  Spritzpistole
  Abzug

  7. Pistolenschloss
  8. Hochdruckschlauch
  9. Zwischenlanze
  10. Spritzlanze
  11. Kabelhaken
  12. Stromkabel • Page 11

  11

  Dieser Hochdruckreiniger ist für den häuslichen Gebrauch entwickelt, z. B. für das Waschen/Abspritzen
  von Fahrzeugen, Booten, Terrassen, Mauern. Verwenden Sie ihn also ausschließlich für diese Art von
  Arbeiten und nicht für (zu) schwere oder industrielle Zwecke!
  Das Gerät enthält u. a. eine Pumpe in einem schwingungsdämpfenden Gehäuse; die Spritzpistole hat
  ein rutschfestes Profil.
  Mit dem Gerät darf kaltes bis lauwarmes Wasser bis höchstens 40 °C verspritzt werden. Wärmeres
  Wasser kann die Pumpe beschädigen. Verwenden Sie kein Wasser, das Schmutz, Sand oder
  Chemikalien enthält – dies kann das Gerät und seine Funktion beeinträchtigen sowie seine Lebensdauer
  verkürzen.
  Die untenstehenden Sicherheitsvorschriften sind immer einzuhalten, um Schäden am Gerät und der zu
  reinigenden Fläche sowie Verletzungen zu vermeiden.

  AUFBAU
  Nutzen Sie den Reiniger in möglichst großer Nähe zu einer
  Wasserversorgung.
   Der Reiniger muss aufrecht auf einem festen, ebenen und
  horizontalen Untergrund stehen (Handgriff nach oben).
   Stecken Sie das Ende der Zwischenlanze vollständig in die
  Spritzpistole (A) und drehen Sie sie mit einer Viertelumdrehung
  ordentlich fest (B). Sichern Sie den Verschluss, indem Sie die
  Überwurfmutter festziehen, siehe Abb. 1.
   Befestigen Sie die Spritzlanze an der Zwischenlanze, indem
  Sie das Ende der Spritzlanze vollständig in die Zwischenlanze
  stecken und die Verbindung mit einer Viertelumdrehung
  sichern.
   Der Force 1400 hat standardmäßig auch eine Turbolanze, die
  auf Wunsch anstelle der gewöhnlichen Lanze verwendet
  werden kann.
   Befestigen Sie die Spritzpistole am Hochdruckschlauch, siehe
  Abb. 2.
   Schließen Sie den Hochdruckschlauch am Wasserauslass des
  Geräts an.
   Befestigen Sie eine weibliche Schnellkupplung am Wasserzufuhrschlauch und koppeln Sie diese an
  den Wassereinlass des Gerätes. Der (nicht mitgelieferte) Wasserzufuhrschlauch muss einen
  Durchmesser von mindestens 13 mm (1/2”) haben und verstärkt sein.
  Hinweis!
   Die Wasserversorgung muss mindestens den Wasserverbrauch des Gerätes (330 l/h) liefern! Die
  Pumpe muss immer genügend Wasser zugeführt bekommen; ein Trockenlauf verursacht Schäden.
   Die Wassertemperatur darf 40 °C nicht übersteigen; der Druck des zugeführten Wassers darf
  0,7 MPA (7 bar) nicht übersteigen.
   Mit diesem Gerät darf nur sauberes Wasser verspritzt werden. Unreinheiten oder aggressive
  Chemikalien beschädigen das Gerät.


  FUNKTION
  Drehen Sie den AN/AUS-Knopf auf OFF/O (aus).
  Prüfen Sie, ob die Spannung an der zu verwendenden Steckdose mit der auf dem Typenschild des
  Gerätes übereinstimmt. Stimmt dies, dann stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
  Drehen Sie die Wasserzufuhr vollständig auf.
  Entriegeln Sie das Sicherheitsschloss unten am Spritzhandgriff.
  Drücken Sie nun einige Sekunden lang den Abzug, um den Schlauch zu entlüften.
  Schalten Sie das Gerät jetzt an, indem Sie den AN/AUS-Knopf auf I/ON stellen; der Motor startet
  jetzt kurz, doch wird, solange der Abzug nicht gedrückt wird, wieder stoppen.
  Drücken Sie jetzt den Abzug, das Gerät beginnt zu arbeiten. • Page 12

  12

  Durch das automatische Start/Stop-System arbeitet der Motor nur bei gedrücktem Abzug.
  Der Strahl der Spritzlanze kann von Punkt- zu Flachstrahl geändert werden, indem der Kopf der
  Lanze gedreht wird. Tun Sie dies nie beim Spritzen!
  Die Turbolanze (Force1400) erzeugt einen rotierenden Punktstrahl.

  NUTZUNGSEMPFEHLUNGEN

  Der aus der Düse kommende Wasserstrahl verursacht einen Rückschlag der Spritzpistole. Sorgen
  Sie also dafür, dass Sie fest stehen und die Spritzpistole ordentlich festhalten. Achten Sie auch
  darauf, dass durch den hohen Druck des Wasserstrahls keine Gegenstände weggeschossen werden
  und fallend oder umherfliegend Schäden verursachen können. Nehmen auch Sie selbst einen
  sicheren Platz ein!
  Halten Sie Ihre Arbeitsumgebung aufgeräumt und sauber.
  Der Hochdruckstrahl kann bei zu großer Nähe zum Beispiel an Reifen Schäden verursachen. Halten
  Sie also einen Mindestabstand von 30 cm zu dem zu reinigenden Gegenstand. Passen Sie den
  Abstand zu dem zu reinigenden Objekt (und damit den Druck) immer an das zu reinigende Objekt
  an.
  Gehen Sie bei vertikalen Flächen von unten nach oben vor.
  Verhindern Sie, dass Spülwasser an unerwünschte Stellen kommt.
  Setzen Sie den Reiniger nicht um, indem Sie am Stromkabel ziehen. Heben Sie das Gerät nicht am
  Kabel an. Verhindern Sie, dass das Kabel durch Öl, Lösungsmittel, scharfe Kanten u. dgl. beschädigt
  wird. Bedecken Sie das Gerät während der Nutzung nicht.
  Verwenden Sie das Gerät nicht in einem unzureichend belüfteten Raum.
  Asbesthaltige Flächen dürfen nicht mit Hochdruck gereinigt werden.
  Wenn das Gerät länger als fünf Minuten ungenutzt ist, muss es ausgeschaltet werden.

  AUSSCHALTEN


  Schalten Sie das Gerät aus (Knopf auf OFF/O).
  Schließen Sie die Wasserzufuhr.
  Lassen Sie eventuell noch vorhandenen Druck ab, indem Sie den Abzug drücken, bis kein Wasser
  mehr aus der Düse kommt.
  Schließen Sie das Sicherheitsschloss am Spritzhandgriff.
  Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

  LAGERUNG  Bevor Sie das Gerät weglegen, muss das Wasser aus der Pumpe, dem Schlauch und dem Zubehör
  entfernt worden sein. Dazu schalten Sie das Gerät aus und koppeln den Wasserzufuhrschlauch ab.
  Starten Sie das Gerät jetzt wieder und drücken Sie den Abzug der Spritzpistole. Lassen Sie das
  Gerät laufen, bis kein Wasser mehr aus der Spritzlanze kommt. Schalten Sie die Maschine sofort
  danach aus, denn sie darf nie trockenlaufen.
  Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wickeln Sie das Kabel auf und hängen Sie es an den
  Haken.
  Setzen Sie die Spritzpistole und die Lanzen in die Halter des Geräts.
  Rollen Sie den Schlauch auf und befestigen Sie das Bündel im Handgriff.
  Das Gerät muss frostfrei gelagert werden. Wenn dies nicht möglich ist, dann lassen Sie das Gerät
  ein Frostschutzmittel ansaugen, bevor Sie es wegräumen. Spülen Sie das Gerät aber gut mit
  sauberem Wasser durch, bevor Sie es wieder verwenden! Sollte das Gerät dennoch einfrieren, so
  müssen Sie es vor der erneuten Verwendung kontrollieren lassen. Frostschäden fallen nicht unter
  die Garantie. Starten Sie nie mit einem eingefrorenen Hochdruckreiniger! • Page 13

  13

  SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
  Die Spritzpistole ist zur Sicherheit mit einem „Schloss” versehen. Wenn Sie den Schalter wegdrücken,
  ist die Spritzpistole blockiert und arbeitet nicht. Wenn Sie ihn zurückdrücken, entriegeln Sie die
  Spritzpistole wieder.
  Der Motor ist mit einem thermischen Sicherungsautomaten ausgerüstet, der ihn bei Überhitzung
  ausschaltet. Grundsätzlich startet er von selbst wieder, nachdem er sich genügend abgekühlt hat, doch
  besser ist, das Gerät auszuschalten, fünf bis zehn Minuten zu warten und es dann wieder zu starten.
  Ermitteln Sie die Ursache der Überhitzung und beseitigen Sie diese. Im Wiederholungsfall dürfen Sie
  das Gerät nicht mehr verwenden und müssen Sie sich an Ihren Lieferanten oder den Servicedienst
  wenden.
  Der Druckregler kann den Druck zurückbringen, wenn diese den vom Hersteller eingestellten Wert
  überschreitet.

  WARTUNG
  Achtung: Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät warten!

  Spülen Sie den Wasserzufuhrschlauch, den Hochdruckschlauch, die Spritzlanze, die Spritzpistole
  und eventuelles anderes Zubehör vor der Verwendung ordentlich sauber.
  Beseitigen Sie sorgfältig Staub, Sand und anderen Schmutz von den Anschlüssen.
  Reinigen Sie regelmäßig die Düse mit dem mitgelieferten Stift und spülen Sie sie daraufhin
  ordentlich durch (entgegen der Spritzrichtung). Nehmen Sie dazu die Lanze von der Spritzpistole ab.
  Reinigen Sie regelmäßig den Filter des Wassereinlasses. Lösen Sie dazu die
  Wassereinlasskupplung, nehmen Sie mit einem Schraubendreher oder dgl. den Filter ab und
  reinigen Sie ihn; kontrollieren Sie auch, ob er unbeschädigt ist. Befestigen Sie alles wieder auf
  korrekte Weise. Verwenden Sie den Reiniger nie ohne Filter!
  Halten Sie die Lüftungsöffnungen des Gerätes sauber, damit die Kühlung nicht beeinträchtigt wird.
  Fetten Sie regelmäßig die O-Ringe der Kupplungen ein, um Austrocknung vorzubeugen.
  Reparaturen und Kontrollen dürfen nur von Ihrem Lieferanten oder dazu ausgebildeten und befugten
  Personen ausgeführt werden. Unsachgemäß ausgeführte Reparaturen führen zum Verlust
  sämtlicher Garantieansprüche.
  Führen Sie nie selbst Reparaturen aus!

  RECYCLING
  Ihr Hochdruckreiniger gehört nicht in den normalen Haushaltsmüll. Bringen Sie ihn, nachdem er den
  Geist aufgegeben hat, zu einer von Ihrer Stadt dafür angewiesenen Sammelstelle.

  PROBLEME UND DEREN BEHEBUNG
  Das Gerät startet nicht.
  - Ist der Stecker eingesteckt?
  - Ist die Steckdose defekt? Testen Sie eine andere.
  - Ist die Sicherung durchgebrannt? Ersetzen Sie sie.
  - Verlängerungskabel defekt. Verwenden Sie ein anderes.
  Der Druck schwankt.
  - Die Pumpe saugt Luft an. Dichten Sie die Anschlüsse ordentlich ab.
  - Ventile sind verschmutzt, verschlissen oder defekt. Lassen Sie sie ersetzen.
  - Pumpendichtung verschlissen. Lassen Sie sie ersetzen.
  - Die Düse ist teilweise blockiert. Reinigen Sie sie.
  Das Gerät stoppt.
  - Sicherung durchgebrannt. Ersetzen Sie sie und schalten Sie andere Geräte aus.
  - Prüfen Sie, ob die Steckdose die richtige Spannung abgibt. • Page 14

  14

  - Der thermische Sicherungsautomat ist aktiviert. Lassen Sie das Gerät abkühlen und beseitigen Sie die
  Ursache der Überhitzung.
  - Die Düse ist teilweise blockiert. Reinigen Sie sie.
  Die Sicherung brennt durch.
  - Die elektrische Installation ist zu schwach. Schließen Sie das Gerät an eine Installation mit einer
  höheren Stromstärke als der des Gerätes an. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
  Das Gerät vibriert.
  - Luft im Wasserzufuhrschlauch. Lassen Sie die Luft entweichen, indem Sie Wasser durch das
  ausgeschaltete Gerät laufen lassen.
  - Probleme in der Wasserversorgung. Genügt diese den Anforderungen? Verwenden Sie keinen zu
  langen oder zu dünnen Schlauch (mindestens ½”).
  - Die Düse ist teilweise blockiert. Reinigen Sie sie.
  - Wassereinlassfilter ist verschmutzt. Reinigen Sie ihn.
  - Der Schlauch hat einen Knick. Legen Sie ihn gerade ihn.
  Das Gerät startet und stoppt regelmäßig von selbst.
  - Pumpe oder Spritzpistole lecken. Lassen Sie sie reparieren oder ersetzen.
  Das Gerät startet, aber liefert kein Wasser.
  - Pumpe, Schlauch oder Zubehör eingefroren. Auftauen lassen und überprüfen.
  - Keine Wasserzufuhr. Sorgen Sie für Wasser.
  - Filter blockiert. Reinigen Sie den Filter.
  - Düse blockiert. Reinigen Sie die Düse.
  Wenden Sie sich bei anderen Problemen bitte an Ihren Händler!

  CE-ERKLÄRUNG
  Hiermit erklärt Euromac bv., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden, Niederlande, dass die
  elektrischen Hochdruckreiniger – 230 V der Marke EUROM der Typen Force 1200 und Force 1400
  der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG sowie folgenden Normen
  genügen:
  EN 60335-1/A14:2010
  EN 60335-2-79:2009
  EN 62233:2008

  Genemuiden, den 31. Oktober 2012
  W.J. Bakker, Generaldirektor

  55014-1/A1:2009
  EN 55014-2/A2 :2008
  EN 61000-3-2/A2:2009
  EN 61000-3-3 :2008 • Page 15

  15

  EN
  PREFACE
  Before using this device for the first time, please read the instruction manual carefully and completely
  and follow the instructions, warnings and safety regulations.
  Store this booklet in order to be able to consult it in future.
  Save the packaging in order to be able to store the cleaner temporarily.

  TECHNICAL DATA
  Model
  Force 1200
  Voltage
  AC 220-240V, 50Hz
  Power consumption
  1200 Watts
  Max. pressure
  9MPa (90 bar)
  Water consumption
  330 l/h
  Max. pressure water
  0,7MPa (7 bar)
  intake
  Length hp hose
  3 metres
  Water temperature
  0-40°C
  Automatic start-stop
  +
  Protection class
  II
  Protection level
  IPX5
  Noise level
  77 dB(A)
  Dimensions
  20 x 25 x 42 cm
  Weight
  4.1 kg
  Technical changes reserved

  Force 1400
  AC 220-240V, 50Hz
  1400W
  10MPa (100 bar)
  330 l/h
  0,7MPa (7 bar)
  5 metres
  0-40°C
  +
  II
  IPX5
  77 dB(A)
  24.5 x 26.5 x 68 cm
  4.35 kg

  IMPORTANT SAFETY REGULATIONS
  1. Check your machine for visible damage before every use (incl. cable, plug, hose and nozzle). Do not
  use a machine that is damaged or did not work perfectly on the previous occasion, but take it to your
  supplier for repairs/replacement.
  2. The Voltage and frequency stated on the machine must correspond with those of the socket to be
  used. The electrical installations must be approved (IEC 60364-1) and secured with an earth leakage
  switch (max. 30 mAmp.). Never alter the plug or socket in order to make them fit! Faults in the
  electrical connection may cause electric shocks!
  3. If an extension cable is unavoidable, use a cable of sufficient thickness: 1 mm² for cables to 12.5
  metres, 1.5 mm² for cables to 20 metres and 2.5 mm² for cables to 30 metres in length. Unroll the
  cable completely during use in order to prevent overheating. The female plug/socket must be
  watertight and the connection must be kept dry and may not lie on the ground. Defective extension
  cables are dangerous!
  4. Take the greatest care when the machine is used near children, handicapped people or senior
  citizens. Never leave them with a working machine unsupervised!
  5. This machine is unsuitable for use by persons (including children) with a physical, sensory or mental
  handicap, or with a lack of knowledge, regardless of whether there is supervision or instructions have
  been given on the use of the machine by a person who is responsible for their safety. Ensure that
  children cannot play with the machine.
  6. Damaged components (incl. plug, electrical cable, hose and nozzle) must be replaced immediately
  by an appropriately trained mechanic or a qualified electrician. Ensure that only original parts are
  used – hoses and connectors are also extremely important for safety! Never carry out repairs!
  7. Ensure that the machine is placed on a robust, even and horizontal surface during use and also
  during transportation and storage. It may be damaged if it falls over! • Page 16

  16

  8. Warning! The jet of the high-pressure cleaner can be dangerous if the machine is not used in
  accordance with the instructions. Never point the jet at people or the user (also not to clean
  clothing/footwear!), animals, electrical equipment or installations on the cleaner!
  9. The user and persons who must be in the vicinity must wear protective clothing and footwear. We
  strongly recommend that you use hearing protection.
  10. Do not use the cleaner in circumstances or environments where there is a danger of explosions.
  11. Always take the plug out of the socket when carrying out maintenance on the machine, before you
  change the nozzle and when the cleaner is not in use.
  12. Water that has been in the machine, the hose or the nozzle is unsuitable for consumption.
  13. Do not use the machine at temperatures exceeding 40°C or under 2°C, and keep it frost-free.
  14. Never change anything on the machine, the jet lance, the nozzle or any other component.
  15. Never cover the machine, jet lance, nozzle or any other part during use.
  16. Switch the machine off immediately in the case of accidents or power failures.
  17. Only spray clean water. If you spray water that may contain, for example, sand (from a well or similar
  source) an extra filter must be installed.

  DESCRIPTION

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

  On/off switch
  Water outlet
  Water inlet
  Turbo-lance (only Force 1400)
  Handle
  Trigger

  7. Handle lock
  8. High-pressure hose
  9. Lance extension
  10. Jet lance
  11. Cable hook
  12. Electrical cable

  This high-pressure cleaner was developed for household use, such as the washing/spraying of cars,
  boats, terraces, small walls, etc. So use it exclusively for this type of work and not for (excessively)
  heavy and/or industrial purposes!
  The machine contains a number of components, including a pump in a shock-absorbing housing – the
  handle has an anti-slip profile.
  You can spray cold and lukewarm water to a maximum of 40°C. Hotter water can damage the pump. Do
  not use water that contains dirt, sand or chemicals – this may damage the machine and the operation
  and shorten the life span of the machine. • Page 17

  17

  The safety regulations specified elsewhere in this booklet must be taken into account at all times in order
  to prevent damage to the machine and the surface to be cleaned and personal injury.

  ASSEMBLY
  Place the cleaner as close as possible to the water supply.
  The cleaner must be placed upright on a robust, flat and
  horizontal surface (handle on top).
   Insert the end of the lance extension completely into the handle
  (A) and secure it with a quarter turn (B). Then fasten the
  connection by tightening the coupling nut. See diagram 1.
   Fasten the jet lance to the lance extension by inserting the end
  of the jet lance completely into the lance extension and
  securing it with a quarter turn.
   The Force 1400 also has a turbo-lance as standard, which can
  be used instead of the normal jet lance if desired.
   Connect the handle to the high-pressure hose. See diagram2.
   Connect the high-pressure hose to the water inlet of the
  machine.
   Fasten the female quick-lock to the water supply hose and then
  connect them to the water inlet of the machine. The (not
  supplied) water supply hose must have a minimum diameter of
  13 mm (1/2”) and be reinforced.
  Attention!
   The water supply must supply at least the water consumption of the machine (330 l/h)! The pump
  must always be supplied with sufficient water. ’Dry operation’ causes damage.
   The water temperature may not exceed 40°C. The pressure of the water supplied may not exceed
  0.7 MPA (7 bar).
   Only use clean water with this machine. Impurities or aggressive chemicals damage the machine!  OPERATION  Turn the On/Off switch to the OFF/O (Off) position.
  Check that the specifications of the socket that you wish to use correspond with those on the type
  plate of the machine. If this is the case, insert the plug into the socket.
  Open the water supply completely.
  Unlock the safety lock under the handle.
  Now squeeze the trigger for several seconds in order to de-aerate the hose.
  Switch the machine on by switching the On/Off button to I/ON. The motor will start briefly, but will
  stop again as long as the trigger is not squeezed.
  Now squeeze the trigger – the machine will start.
  The automatic start/stop system means that the motor only works when the trigger is
  squeezed.
  The jet produced by the jet lance can be adjusted from narrow to wide by turning the head of the
  lance. Never do this while spraying!
  The turbo-lance (Force1400) creates a narrow rotating jet.

  TIPS FOR USE
  When the water jet leaves the nozzle it causes the handle to recoil. You must therefore ensure that
  you are standing in a stable position and have a firm grip. Also ensure that the high pressure of the
  water jet does not cause objects to move out of place or fall or fly around and cause damage. Also
  select a safe location for yourself!
  Keep your work environment clean and tidy. • Page 18

  18  The high-pressure jet can cause damage to, for example, tyres if you move the jet too close. Always
  maintain a minimum distance of 30 cm from the object to be cleaned! Always adjust the distance to
  the object to be cleaned (and therefore the pressure) appropriately.
  Work from the bottom to the top in the case of vertical surfaces.
  Prevent water from splashing onto undesired places.
  Do not move the cleaner by pulling the electrical cable. Do not lift the machine up with the cable.
  Prevent damage to the cable caused by oil, solvents, sharp edges, etc. Do not cover the machine
  during use.
  Do not use the machine in an insufficiently ventilated room.
  It is forbidden to clean surfaces containing asbestos with high-pressure.
  If the machine is not used for longer than 5 minutes it must be switched off.

  SWITCHING OFF


  Switch the machine off (Button to OFF/O).
  Close the water supply.
  Allow any pressure to escape by squeezing the trigger until no more water comes out of the nozzle.
  Close the safety lock on the handle.
  Pull the plug out of the socket.

  STORAGE  Before clearing the machine away, the water must be removed from the pump, the hose and the
  accessories. You do this by switching the machine off with the switch and disconnecting the water
  supply hose. Now start the machine again and squeeze the handle. Allow the machine to operate
  until no more water comes out of the jet lance. Then switch the machine off immediately. Never allow
  it to ’run dry’!
  Remove the plug from the socket, wind the cable up and hang it on the hook.
  Place the handle and the lances in the holders on the machine.
  Roll up the hose and secure the bundle in the handle.
  The machine must be stored frost-free. If this is impossible, have the machine suck in anti-freeze
  before you store it. Remember to flush the machine thoroughly with water before using it again! If the
  machine nevertheless freezes, have it checked before use. Frost damage is not covered by the
  guarantee. Never start a frozen high-pressure cleaner!

  SAFETY FEATURES
  The nozzle is fitted with a ‘lock’ for safety. If you push the switch away, the handle is locked and will not
  function. Unlock the handle by pushing this switch back to the original position.
  The motor is fitted with a thermal safety feature that switches it off when it overheats. In principle, it will
  start again automatically when it is sufficiently cooled. But it is better to switch the machine off for 5 to 10
  minutes, wait, and then start it again. Identify the cause of the overheating and remove it. If this problem
  recurs, stop using the machine and contact your supplier / repair service.
  The pressure regulator can reduce the pressure when it exceeds the values set by the manufacturer.

  MAINTENANCE
  Attention: Always take the plug out of the socket before you execute maintenance!
  Flush the water supply hose, the high-pressure hose, the jet lance, the nozzle and other accessories
  thoroughly before you use them.
  Carefully remove dust, sand or other dirt from the connections.
  Regularly clean the nozzle with the pin supplied and then flush it thoroughly (against the direction of
  the jet). To do this you must remove the nozzle from the lance. • Page 19

  19  Regularly clean the filter in the water inlet. To do this, unscrew the water inlet connector, remove the
  filter with a screwdriver or similar tool and check that it is undamaged. Fasten everything firmly and
  correctly in the appropriate place. Never use the cleaner without a filter!
  Keep the ventilation openings of the machine clean in order to prevent obstruction of the cooling
  function.
  Regularly grease the O-rings of the connectors in order to prevent them from drying out.
  Repairs and inspections must only be carried out by your supplier or appropriately trained and
  authorised persons. Inexpertly executed repairs will nullify the guarantee.
  Never carry out repairs!

  RECYCLING
  Your high-pressure cleaner is not normal household waste. When you finish using it, take it to a waste
  collection point designated by your local council.

  PROBLEMS AND SOLUTIONS
  The machine does not start
  - Is the plug inserted into the socket?
  - Is the socket not in good working order? Try another.
  - Is the fuse burnt out? Replace it.
  - Extension cable broken. Use another cable.
  The pressure fluctuates
  - The pump is sucking air in. Seal the connections correctly.
  - Valves are dirty, worn or broken. Have them replaced.
  - Pump seal work. Have it replaced.
  - The nozzle is partially blocked. Clean it.
  The machine stops
  - Fuse burnt out. Replace it and switch other equipment off.
  - Check that the socket has the correct Voltage.
  - The thermal safety feature is activated. Allow it to cool and remove the cause of the overheating.
  - The nozzle is partially blocked. Clean it.
  The fuse burns out
  - The electrical installation is too light. Connect the machine to an installation that has greater Amperage
  than the machine. Do not use an extension cable.
  The machine vibrates
  - Air in the water supply hose. Allow it to escape by running water through the machine while it is
  switched off.
  - Problems with the water supply. Does it meet the requirements? Do not use an excessively long or thin
  hose (min. ½”).
  - The nozzle is partially blocked. Clean it.
  - Water inlet filter is dirty. Clean it
  - There is a kink in the hose. Straighten it.
  The machine regularly starts and stops by itself
  - Pump or spray lance are leaking. Have them repaired or replaced.
  The machine starts but does not supply water
  - Pump, hose or accessories are frozen. Allow them to thaw and then check them.
  - No water supply. Ensure that there is a water supply.
  - Filter blocked. Clean the filter.
  - Nozzle blocked. Clean the nozzle.
  Please contact your dealer if there are any other problems! • Page 20

  20

  CE – declaration
  The undersigned hereby declares: Euromac bv., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden that the
  electrical high-pressure cleaners – 230V known under the brand name EUROM, type Force 1200 and
  Force 1400 meet the requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC and the EMC Directive
  2004/108/EC and meet the following standards:
  EN 60335-1/A14:2010
  EN 60335-2-79:2009
  EN 62233:2008

  Genemuiden, 31 October 2012
  W.J. Bakker, Gen. Man.

  EN 55014-1/A1:2009
  EN 55014-2/A2 :2008
  EN 61000-3-2/A2:2009
  EN 61000-3-3 :2008 • Page 21

  21

  FR
  PRÉAMBULE
  Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, vous devez lire le livret d'instructions attentivement et
  en entier et procéder ensuite suivant les instructions, avertissements et règles de sécurité.
  Conservez ce livret afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
  Conservez l'emballage pour pouvoir y ranger provisoirement votre nettoyeur.

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  Modèle
  Force 1200
  Tension de
  AC 220-240V, 50Hz
  raccordement
  Puissance absorbée
  1200 watts
  Pression maximale
  9 MPa (90 bars)
  Consommation eau
  330 l/h
  Pression maxi arrivée
  0,7 MPa (7 bars)
  d'eau
  Longueur flexible hp
  3 mètres
  Température de l'eau
  0-40°C
  Marche/Arrêt
  +
  automatique
  Classe de protection
  II
  Degré de protection
  IPX5
  Niveau sonore
  77 dB(A)
  Dimensions
  20 x 25 x 42 cm
  Poids
  4,1 kg
  Sous réserve de modifications techniques

  Force 1400
  AC 220-240V, 50Hz
  1400 W
  10 MPa (100 bars)
  330 l/h
  0,7 MPa (7 bars)
  5 mètres
  0-40°C
  +
  II
  IPX5
  77 dB(A)
  24,5 x 26,5 x 68 cm
  4,35 kg

  RÈGLES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
  1. Avant toute utilisation, vérifiez si votre nouvel appareil (y compris le cordon d'alimentation, la fiche, le
  flexible et le pistolet) présente des détériorations visibles. N'utilisez pas l'appareil si celui-ci est
  endommagé ou n'a pas fonctionné correctement la fois précédente. Confiez-le dans ce cas à votre
  vendeur pour réparation/remplacement.
  2. La tension de raccordement et la fréquence mentionnées sur l'appareil doivent correspondre à celles
  de la prise de courant à utiliser. L'installation électrique doit être conforme (CEI 60364-1) et
  sécurisée par un interrupteur à courant différentiel résiduel (maximum 30 mAmp). Ne modifiez jamais
  la fiche ou la prise pour permettre le raccordement ! Des défauts au niveau du raccordement
  électrique peuvent causer une décharge électrique !
  3. Si l'utilisation d'une rallonge est inévitable, veillez à utiliser un câble suffisamment épais : 1 mm² pour
  des câbles jusqu'à 12,5 mètres, 1,5 mm² pour des câbles jusqu'à 20 mètres et 2,5 mm² pour des
  câbles jusqu'à 30 mètres. Déroulez entièrement le câble pendant l'utilisation afin d'éviter tout risque
  de surchauffe. La fiche femelle doit être étanche à l'eau et le raccordement doit être tenu à l'écart de
  l'eau et ne peut être posé sur le sol. Une rallonge défectueuse est dangereuse !
  4. Observez la plus grande prudence si l'appareil est utilisé dans un environnement où se trouvent des
  enfants, des personnes souffrant d'un handicap ou des personnes âgées. Ne laissez jamais ces
  personnes sans surveillance lorsqu'elles sont en présence d'un appareil en fonctionnement !
  5. Cet appareil ne convient pas à une utilisation par des personnes (y compris des enfants) souffrant
  d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou manquant d'expérience ou de connaissance, même
  si une surveillance est assurée ou que des instructions ont été données sur l'utilisation de l'appareil
  par une personne responsable de leur sécurité. Il convient de s'assurer que les enfants ne jouent
  pas avec l'appareil. • Page 22

  22

  6. Les composants endommagés (y compris la fiche, le cordon d'alimentation, le flexible et le pistolet)
  doivent être remplacés immédiatement par un mécanicien compétent ou un électricien qualifié. Seuls
  des composants d'origine peuvent être utilisés ; les flexibles et les raccords sont également très
  importants pour la sécurité ! N'effectuez jamais de réparation vous-même !
  7. Veillez à ce que l'appareil se trouve sur une surface solide, égale et horizontale pendant l'utilisation,
  mais également pendant le transport et le stockage. Le basculement de l'appareil peut occasionner
  des dégâts !
  8. Avertissement ! Le jet du nettoyeur haute pression peut être dangereux lorsque l'appareil n'est pas
  utilisé suivant les consignes. Ne dirigez jamais le jet vers des personnes ou vers vous-même (même
  pour nettoyer des vêtements/chaussures !), ni vers des animaux, des équipements ou installations
  électriques ou l'appareil même !
  9. L'utilisateur et les personnes qui doivent se trouver à proximité de l'appareil doivent porter des
  vêtements et chaussures de protection. L'utilisation d'une protection auditive est fortement
  recommandée.
  10. N'utilisez pas le nettoyeur dans des circonstances ou un environnement présentant des risques
  d'explosion.
  11. Retirez toujours la fiche de la prise de courant lorsque vous voulez procéder à des opérations
  d'entretien ou autres au nettoyeur, avant de changer la tête ou la buse et lorsque le nettoyeur n'est
  pas utilisé.
  12. L'eau qui se trouve dans l'appareil, le flexible ou le pistolet n'est pas potable.
  13. N'utilisez pas l'appareil à des températures supérieures à 40° C et inférieures à 2° C et tenez-le à
  l'abri du gel.
  14. Ne changez jamais quoi que ce soit à l'appareil, à la lance, à la buse ou à tout autre composant.
  15. Ne recouvrez jamais l'appareil, la lance, la buse ou tout autre composant pendant l'utilisation.
  16. Éteignez immédiatement l'appareil en cas d'accident ou de panne de courant.
  17. Projetez uniquement de l'eau propre. Si vous projetez de l'eau pouvant contenir du sable ou toute
  autre matière (venant d'une source, etc.), un filtre supplémentaire doit être installé.

  DESCRIPTION
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

  Touche Marche/Arrêt
  Sortie d'eau
  Entrée d'eau
  Lance Turbo (seulement Force 1400)
  Pistolet
  Gâchette

  7. Verrou de pistolet
  8. Lance haute pression
  9. Lance intermédiaire
  10. Lance de projection
  11. Crochet pour cordon
  12. Cordon d'alimentation • Page 23

  Ce nettoyeur haute pression est conçu pour un usage domestique, par exemple pour laver/rincer une
  voiture, un bateau, une terrasse, des murets, etc. Utilisez cet appareil uniquement dans le but pour
  lequel il a été conçu, et non pour des applications (trop) lourdes et/ou industrielles !
  L'appareil contient notamment une pompe se trouvant dans un logement absorbant les chocs ; le pistolet
  a un profil antidérapant.
  L'appareil permet de projeter de l'eau froide et tiède/chaude jusqu'à une température maximale de
  40° C. Une température supérieure peut endommager la pompe. N'utilisez pas d'eau contenant des
  impuretés, du sable ou des produits ; leur présence peut endommager l'appareil, en affecter le bon
  fonctionnement et écourter sa durée de vie.
  Les consignes de sécurité qui figurent aux autres chapitres de ce livret doivent toujours être observées
  pour éviter tout dommage à la machine ou à la surface à nettoyer et tout risque de lésion personnelle.

  MISE EN PLACE
  Placez le nettoyeur le plus près possible de l'alimentation en
  eau.
   Le nettoyeur doit être disposé en position verticale sur un
  support solide, plat et horizontal (poignée orientée vers le
  haut).
   Insérez l'extrémité de la lance intermédiaire entièrement dans
  le pistolet (A) et fixez-la fermement en tournant d'un quart de
  tour (B). Bloquez ensuite la fermeture en serrant l'écrou de
  raccord, voir ill. 1.
   Fixez la lance de projection à la lance intermédiaire en insérant
  l'extrémité de la lance de projection entièrement dans la lance
  intermédiaire et en la fixant fermement en tournant d'un quart
  de tour.
   Le Force 1400 dispose d'une lance turbo d'origine qui, au
  besoin, peut être utilisée à la place de la lance de projection
  normale.
   Fixez le pistolet à la lance haute pression, voir ill. 2.
   Raccordez la lance à haute pression à la sortie d'eau de
  l'appareil.
   Fixez un raccord rapide femelle au flexible d'arrivée d'eau et raccordez ensuite celui-ci à l'entrée
  d'eau de l'appareil. Le flexible d'arrivée d'eau (n'accompagnant pas le produit) doit avoir une section
  minimale de 13 mm (1/2”) et être renforcé.
  Attention !
   L'alimentation doit être au minimum égale à la consommation en eau de l'appareil (330 l/h) ! La
  pompe doit toujours recevoir suffisamment d'eau ; la marche « à vide » occasionne des dégâts.
   La température de l'eau ne peut être supérieure à 40° C ; la pression de l'eau alimentée ne doit pas
  être supérieure à 0,7 MPA (7 bars).
   Seule de l'eau propre peut être projetée avec cet appareil. La présence d'impuretés ou de produits
  chimiques agressifs endommagent l'appareil !


  FONCTIONNEMENT
  Mettez la touche Marche/Arrêt en position OFF/O (Arrêt).
  Vérifiez que la tension de la prise de courant que vous allez utiliser correspond à la tension figurant
  sur la plaque signalétique de l'appareil. Si la tension correspond, insérez la fiche dans la prise de
  courant.
  Ouvrez entièrement l'arrivée d'eau.
  Déverrouillez le verrou de sécurité sous la poignée.
  Serrez la gâchette pendant quelques secondes pour éliminer l'air du flexible.
  Allumez à présent l'appareil en mettant la touche Marche/Arrêt sur I/ON ; le moteur démarre d'abord,
  mais tant que la gâchette n'est pas serrée, le moteur s'arrête de nouveau. • Page 24

  24


  Serrez à présent la gâchette ; l'appareil fonctionne.
  En raison du système de marche/arrêt automatique, le moteur fonctionne uniquement quand
  la gâchette est serrée.
  Le jet de la lance de projection peut être réglé en jet pointu ou jet plat en tournant la tête de la lance.
  Ne procédez jamais à ce réglage pendant la projection !
  La lance turbo (Force1400) produit un jet pointu rotatif.

  CONSEILS D'UTILISATION

  Quand le jet d'eau sort de la buse, le pistolet subit un effet de recul. Veillez par conséquent à vous
  tenir bien debout, de façon stable, et à tenir le pistolet solidement en main. Faites également bien
  attention à ce que des objets ne puissent tomber ou être projetés ou dispersés sous l'effet du jet et
  causer des dégâts. Choisissez un endroit sûr, également pour vous-même !
  Veillez à ce que votre environnement de travail soit propre et bien rangé.
  Le jet à haute pression peut causer des dégâts à, par exemple, des pneus si vous vous en
  approchez trop. Observez toujours une distance d'au moins 30 cm par rapport à l'objet à nettoyer !
  Adaptez toujours la distance de projection (et donc la pression) en fonction de l'objet que vous
  voulez nettoyer.
  Dans le cas de surfaces verticales, procédez de bas en haut.
  Évitez que l'eau de rinçage n'arrive dans des endroits à ne pas mettre en contact avec de l'eau.
  Ne déplacez pas le nettoyeur en tirant par le cordon d'alimentation. Ne soulevez pas l'appareil par le
  cordon d'alimentation. Évitez d'endommager l'appareil avec de l'huile, des solvants, des bords
  tranchants, etc. Ne recouvrez pas la machine pendant son utilisation.
  N'utilisez pas l'appareil dans un espace non ou insuffisamment ventilé.
  Il est interdit de nettoyer sous haute pression des surfaces amiantées.
  Si l'appareil n'est pas utilisé pendant plus de 5 minutes, celui-ci doit être mis hors tension.

  ARRÊT


  Éteignez l'appareil (touche sur OFF/O).
  Fermez l'alimentation en eau.
  Laissez la pression éventuelle s'échapper en serrant la gâchette jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau
  s'écoulant de la buse.
  Placez le verrou de sécurité sur la poignée.
  Retirez la fiche de la prise de courant.

  RANGEMENT  Avant de ranger l'appareil, vous devez enlever l'eau restant dans la pompe, le flexible et les
  accessoires. Éteignez l'appareil avec la touche Marche/Arrêt et détachez le flexible d'arrivée d'eau.
  Redémarrez la machine et serrez la gâchette. Laissez l'appareil fonctionner jusqu'à ce qu'il n'y ait
  plus d'eau qui s'écoule de la lance de projection. Éteignez ensuite immédiatement l'appareil ; ne
  jamais le laisser fonctionner « à vide » !
  Retirez la fiche de la prise de courant, enroulez le câble et accrochez-le au crochet destiné à cet
  effet.
  Placez le pistolet et les lances dans les supports prévus à cet effet.
  Enroulez le flexible et attachez-le dans la poignée.
  L'appareil doit être rangé à l'abri du gel. Si cela n'est pas possible, laissez l'appareil aspirer de
  l'antigel avant de le ranger. Vidangez bien l'appareil avec de l'eau propre avant de le réutiliser ! Si
  l'appareil gèle malgré tout, faites-le contrôler avant utilisation. Les dommages dus au gel ne sont pas
  couverts par la garantie. Ne démarrez jamais un nettoyeur haute pression gelé ! • Page 25

  25

  DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
  Le pistolet est pourvu d'un « verrou » de sécurité. En rabattant le dispositif, vous bloquez le pistolet et
  celui-ci ne peut fonctionner. En le repoussant, vous déverrouillez le pistolet et celui-ci peut à nouveau
  être utilisé.
  Le moteur est pourvu d'une sécurité thermique qui éteint le moteur en cas de surchauffe. En principe,
  le moteur se remet en marche après être suffisamment refroidi, mais il est préférable d'éteindre la
  machine, d'attendre 5 à 10 minutes et puis de remettre l'appareil en marche. Recherchez la cause de la
  surchauffe et remédiez-y. En cas de nouvelle surchauffe, n'utilisez plus l'appareil et contactez votre
  vendeur / service après-vente.
  Le régulateur de pression permet de réduire la pression lorsque celle-ci dépasse les valeurs
  configurées par le fabricant.

  ENTRETIEN
  Attention ! Retirez toujours la fiche de la prise de courant avant de procéder à l'entretien !


  Rincez correctement le flexible d'arrivée d'eau, le flexible à haute pression, la lance de projection, le
  pistolet et les autres accessoires éventuels avant de les utiliser.
  Éliminez soigneusement les poussières, le sable et d'autres impuretés des raccords.
  Nettoyez régulièrement la buse en utilisant la petite tige accompagnant le produit et en rinçant
  ensuite abondamment (dans le sens contraire à celui de la projection). Retirez à cet effet la lance du
  pistolet.
  Nettoyez régulièrement le filtre de l'entrée d'eau. À cet effet, desserrez le raccord d'entrée d'air,
  enlevez le filtre à l'aide d'un tournevis ou d'un objet similaire, nettoyez le filtre et vérifiez qu'il ne
  présente pas de détériorations. Remontez le tout dans le bon ordre et en serrant bien les
  composants. N'utilisez jamais le nettoyeur sans filtre !
  Veillez à la propreté des ouïes de ventilation afin de ne pas gêner le refroidissement.
  Graissez régulièrement les joints toriques des raccords pour éviter leur dessèchement.
  Les réparations et contrôles doivent être exclusivement confiés à votre vendeur ou à des personnes
  qualifiées et compétentes. La garantie est nulle et non avenue en cas de réparations effectuées par
  des personnes non compétentes !
  N'effectuez jamais de réparation vous-même !

  RECYCLAGE
  Votre nettoyeur haute pression n'est pas un déchet ménager normal. Si vous vous en débarrassez,
  confiez-le à un centre de collecte désigné par votre commune.

  PROBLÈMES ET SOLUTIONS
  La machine ne démarre pas
  - La fiche se trouve-t-elle dans la prise de courant ?
  - La prise de courant est-elle défectueuse ? Essayez une autre.
  - Un fusible est-il fondu ? Remplacez-le
  - Rallonge défectueuse. Utilisez une autre.
  La pression varie
  - La pompe aspire de l'air. Veillez à la bonne étanchéité des raccords.
  - Les soupapes sont sales, usées ou cassées. Faites-les remplacer.
  - Le joint de la pompe est usé. Faites-le remplacer.
  - La buse est partiellement bloquée. Nettoyez-la.
  La machine s'arrête
  - Fusible fondu. Remplacez-le et éteignez d'autres appareils.
  - Vérifiez que la prise de courant délivre la bonne tension. • Page 26

  26

  - La sécurité thermique est activée. Laissez refroidir et éliminez la cause de la surchauffe.
  - La buse est partiellement bloquée. Nettoyez-la.
  Le fusible fond
  - La capacité de l'installation n'est pas suffisante. Raccordez l'appareil à une installation ayant une
  capacité supérieure à l'ampérage de l'appareil. N'utilisez pas de rallonge.
  L'appareil vibre
  - Présence d'air dans le flexible d'arrivée d'eau. Éliminez l'air en faisant circuler de l'eau dans l'appareil
  mis hors tension.
  - Problème d'alimentation en eau. L'arrivée d'eau est-elle conforme ? N'utilisez pas de flexible trop long
  ou trop mince (min. ½”).
  - La buse est partiellement bloquée. Nettoyez-la.
  - Le filtre d'entrée d'eau est sale. Nettoyez-le
  - Présence d'un coude dans le flexible. Disposez le flexible en ligne droite.
  L'appareil démarre et s'arrête tout seul régulièrement
  - La pompe ou le pistolet fuit. Faites réparer ou remplacer.
  L'appareil démarre mais ne fournit pas d'eau
  - La pompe, le flexible ou des accessoires sont gelés. Laissez dégeler et contrôlez.
  - Pas d'arrivée d'eau. Veillez à une arrivée d'eau.
  - Filtre bloqué. Nettoyez le filtre.
  - Buse bloquée. Nettoyez la buse.
  En cas d'autre problème, contactez votre vendeur !

  Déclaration CE
  Le soussigné : Euromac bv., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden déclare que les nettoyeurs
  haute pression – 230V commercialisés sous la marque EUROM, type Force 1200 et Force 1400 sont
  conformes aux prescriptions de la directive relative aux machines 2006/42/CE et de la directive CEM
  2004/108/CE, et qu'ils répondent aux normes suivantes :
  EN 60335-1/A14:2010
  EN 60335-2-79:2009
  EN 62233:2008

  Genemuiden, le 31 octobre 2012
  W.J. Bakker, dir. gén.

  EN 55014-1/A1:2009
  EN 55014-2/A2 :2008
  EN 61000-3-2/A2:2009
  EN 61000-3-3 :2008 • Page 27

  27 • Page 28

  28

  EUROMAC BV., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden
  e-mail: info@euromac.nl www.euromac.nl


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Eurom Force 1400 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Eurom Force 1400 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,32 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info