Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
Bedieningshandleiding (pag. 3)
Betriebsanleitung (Seite 19)
Instruction manual (page 36)
Manual d’instructions (page 51)
Force 3000 IND
Art.nr. 13.542.8
Hogedrukreiniger / Hochdruckreiniger / High-pressure cleaner
/ Nettoyeur haute pression
25-02-2019
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Bedieningshandleiding (pag. 3)
  Betriebsanleitung (Seite 19)
  Instruction manual (page 36)
  Manual d’instructions (page 51)

  Force 3000 IND
  Art.nr. 13.542.8
  Hogedrukreiniger / Hochdruckreiniger / High-pressure cleaner
  / Nettoyeur haute pression

  25-02-2019 • Page 2

  2 • Page 3

  Inhoudsopgave
  Dank ............................................................................................................4
  Verklaring symbolen op de machine ............................................................4
  Technische gegevens ..................................................................................5
  Productafbeeldingen ...................................................................................5
  Veiligheidswaarschuwingen ........................................................................5
  Veiligheidsvoorzieningen ............................................................................9
  Beschrijving .............................................................................................. 10
  Installatie.................................................................................................. 11
  Werking..................................................................................................... 13
  Werking met reinigingsmiddel .................................................................. 14
  Uitschakelen .............................................................................................. 14
  Opslag en transport ................................................................................... 14
  Onderhoud ................................................................................................ 15
  Problemen en oplossingen ........................................................................ 16
  CE–verklaring ............................................................................................ 18

  3 • Page 4

  Dank
  Hartelijk dank dat u voor een EUROM apparaat hebt gekozen. U hebt daarmee een
  goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal functioneren.
  Om het beste uit uw apparaat te halen is het belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing
  vóór gebruik aandachtig en in zijn geheel doorleest en ook begrijpt. Schenk daarbij
  speciaal aandacht aan de veiligheidsvoorschriften; die worden vermeld ter
  bescherming van u en uw omgeving!
  Bewaar de gebruiksaanwijzing vervolgens om het in de toekomst nog eens te kunnen
  raadplegen. Bewaar ook de verpakking: dat is de beste bescherming voor uw
  apparaat tijdens de opslag buiten het seizoen. En mocht u het apparaat ooit aan
  iemand anders overdragen, lever er dan de gebruiksaanwijzing de verpakking bij.
  Wij wensen u veel plezier met de Force 3000IND!
  Eurom
  Kokosstraat 20
  8281 JC Genemuiden (NL)
  info@eurom.nl
  www.eurom.nl
  Deze handleiding is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin behouden wij
  ons het recht voor deze handleiding op elk moment te optimaliseren en technisch
  aan te passen. De gebruikte afbeeldingen kunnen afwijken.

  Verklaring symbolen op de machine

  Richt de hogedrukstraal niet op
  personen, dieren, actieve elektrische
  uitrusting of het apparaat zelf.
  Vorstvrij opbergen

  4 • Page 5

  Technische gegevens
  Aansluitspanning
  Motor
  Max. druk
  Werkdruk
  Waterverbruik
  Max. druk waterinvoer
  Lengte hd-slang
  Watertemperatuur
  Automatische start-stop
  Beschermingsklasse
  Beschermingsgraad
  Geluidsniveau
  Afmetingen
  Gewicht

  AC 220-240V, 50Hz
  Inductie, 3000W
  18MPa (180 bar)
  140 bar
  520 l/h
  0,7MPa (7 bar)
  12 meter
  0 – 40°C
  +
  I
  IPX5
  LwA = 86dB (A)
  39 x 36 x 90 cm
  26,8 kg

  Productafbeeldingen

  Veiligheidswaarschuwingen
  1. Voor u dit apparaat voor de eerste keer gebruikt dient u deze
  bedieningshandleiding in zijn geheel zorgvuldig door te lezen en
  vervolgens te handelen volgens de instructies, waarschuwingen en
  veiligheidsregels.
  2. Waarschuwingen- en instructiestickers op het apparaat geven
  belangrijke aanwijzingen over veilig gebruik.

  5 • Page 6

  3.

  4.
  5.
  6.

  7.

  8.

  9.
  10.

  11.

  12.

  13.

  Controleer voor elk gebruik uw apparaat (incl. kabel, stekker, slang
  en spuitpistool) op zichtbare beschadigingen. Controleer in het
  bijzonder de elektrokabel op onvolkomenheden of barsten. Neem
  een apparaat dat beschadigd is of de laatste keer niet probleemloos
  functioneerde niet in gebruik maar biedt het uw leverancier aan ter
  reparatie/ vervanging.
  Raak de stekker en het stopcontact nooit met natte handen aan.
  Alle stroom geleidende delen in het werkgebied moeten worden
  beschermd tegen spuitwater.
  De aansluitspanning en frequentie, die op het apparaat zijn
  vermeld, dienen overeen te komen met die van het te gebruiken
  stopcontact. De elektrische installatie dient goedgekeurd (IEC
  60364-1) te zijn en beveiligd met een aardlekschakelaar (max. 30
  mA). Breng nooit wijzigingen aan op stekker of stopcontact om het
  passend te maken! Gebrekkigheden in de elektrische aansluiting
  kunnen tot een schok leiden!
  Rol de kabel tijdens het gebruik helemaal af, om oververhitting te
  voorkomen. Wanneer een verlengkabel onvermijdelijk is, gebruik
  dan een kabel van voldoende dikte: 3x2,5 mm². Niet-geschikte
  verlengkabels kunnen gevaarlijk zijn! De contrastekker moet
  waterdicht zijn en de aansluiting dient droog te worden gehouden.
  Gebrekkige verlengkabels zijn gevaarlijk!
  Zorg ervoor dat het netsnoer of verlengsnoer niet wordt beschadigd
  door er overheen te lopen, te knijpen, te slepen of iets dergelijks.
  Bescherm de netsnoeren tegen hitte, olie en scherpe randen.
  Schakel altijd de hoofdschakelaar uit wanneer u het apparaat
  onbeheerd achterlaat.
  Gebruik het apparaat uitsluitend voor huishoudelijk gebruik, zoals
  het reinigen van auto’s, boten, terrassen, muurtjes, tuintoestellen
  enz.
  De gebruiker moet het apparaat op reglementaire wijze gebruiken.
  Hij moet rekening houden met de plaatselijke omstandigheden en
  tijdens de werkzaamheden met het apparaat letten op personen in
  de omgeving.
  Hogedrukstralen kunnen gevaarlijk zijn bij niet-reglementair
  gebruik. De straal mag niet gericht worden op personen, dieren,
  onder stroom staande voorwerpen of het apparaat zelf.
  Voertuigbanden/bandventielen kunnen door de hogedrukstraal
  beschadigd worden en springen. Een eerste teken daarvan is een
  verkleuring van de band. Beschadigde
  6 • Page 7

  14.

  15.

  16.
  17.
  18.

  19.
  20.

  21.
  22.
  23.

  24.

  voertuigbanden/bandventielen zijn levensgevaarlijk. Respecteer bij
  de reiniging een minimumstraalafstand van 30 cm.
  Het apparaat is ontworpen voor gebruik met het door de fabrikant
  aanbevolen reinigingsmiddel. Het gebruik van andere
  reinigingsmiddelen of chemicaliën kan de veiligheid van het
  apparaat nadelig beïnvloeden, ernstige verwondingen of oxidatie
  veroorzaken. Houd het reinigingsmiddel buiten bereik van kinderen.
  Beschadigde onderdelen (incl. stekker, elektrokabel, slang en
  spuitpistool) dienen onmiddellijk te worden vervangen door een
  daartoe opgeleide monteur of een gekwalificeerde elektricien. Let
  erop dat er alleen originele onderdelen worden gebruikt; ook
  slangen en koppelingen zijn er belangrijk voor de veiligheid. Voer
  nooit zelf reparaties uit.
  Richt de straal niet tegen uzelf of anderen om kleding of schoenen
  te reinigen.
  Gebruik het apparaat niet binnen het bereik van personen, tenzij ze
  beschermende kleding dragen.
  Draag geschikte apparatuur voor persoonlijke bescherming (PBM)
  tijdens het gebruik van het apparaat, gehoorbescherming,
  veiligheidsbril en beschermde kleding.
  Kinderen of niet geïnstrueerd personeel mogen het apparaat niet
  gebruiken.
  Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (ook
  kinderen) met beperkte fysieke, zintuigelijke of mentale
  capaciteiten of met weinig ervaring en/of kennis, tenzij ze onder
  toezicht staan van een bevoegd persoon die in staat voor hun
  veiligheid of van die persoon instructies hebben gekregen over het
  gebruik van het apparaat en de daartoe resulterende gevaren
  begrijpen.
  Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
  Kinderen moeten gecontroleerd worden om te garanderen dat ze
  niet met het apparaat spelen.
  Zorg voor een stevige, effen en horizontale ondergrond van het
  apparaat voordat u aan of met het apparaat gaat werken, het
  apparaat verplaatst of tijdens opslag, om ongelukken te
  voorkomen.
  De waterstraal die wordt uitgestoten door het hogedrukmondstuk
  resulteert in een afstotend vermogen dat inwerkt op het
  handpistool. Zorg ervoor dat u stevig staat en houd ook het
  handpistool en de spuitlans stevig vast.
  7 • Page 8

  25. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter zolang het in gebruik is.
  26. In geval van langdurige pauzes, schakel het apparaat uit met de
  hoofdschakelaar of neem de stekker uit het stopcontact.
  27. Gebruik het apparaat niet bij temperaturen onder 0ºC.
  28. Het is verboden om het apparaat in explosiegevaarlijke
  omstandigheden of omgeving te gebruiken.
  29. Spuit geen voorwerpen af die ongezonde stoffen bevatten (bv.
  asbest).
  30. Zuig nooit oplosmiddel houdende vloeistoffen of onverdunde zuren
  en oplosmiddelen op. Daartoe behoren bv benzine, verfverdunner
  of stookolie. De spuitnevel is zeer licht ontvlambaar, explosief en
  giftig. Gebruik geen aceton, onverdunde zuren en oplosmiddelen
  deze tasten de in het apparaat gebruikte materialen aan.
  31. Houd alle verpakkingen vooral folie (verstikkingsgevaar) buiten
  bereik van kinderen.
  32. Schakel het apparaat uit en haal altijd de stekker uit het
  stopcontact voor montage, onderhoud, opslag en transport of het
  omzetten naar een andere functie, ook wanneer u de spuitkop of
  nozzle wisselt en wanneer het apparaat niet wordt gebruikt. Neem
  daartoe de stekker in de hand. Bedien stekker en/of apparaat nooit
  met natte handen!
  33. Water dat zich in het apparaat, de slang of het spuitpistool heeft
  bevonden is ongeschikt voor consumptie.
  34. Verander nooit iets aan het apparaat, de spuitlans, de nozzle of
  welk onderdeel dan ook.
  35. Dek apparaat, spuitlans, nozzle of welk onderdeel dan ook nooit af
  tijdens het gebruik.
  36. Gebruik het apparaat niet in een niet voldoende geventileerde
  ruimte.
  37. Het is verboden asbest bevattende oppervlakken te reinigen.
  38. Schakel bij ongelukken of stroomstoring het apparaat onmiddellijk
  uit.
  39. Gebruik uitsluitend schoon water. Wanneer u water gebruikt waar
  bijv. zand in kan zitten (uit een bron o.i.d.) dient een extra filter te
  worden geïnstalleerd.
  40. Ononderbroken gebruik van het apparaat gedurende meerdere uren
  kan in zeldzame gevallen gevoelloosheid van de handen
  veroorzaken.

  8 • Page 9

  41. Draag handschoenen, houd de handen warm. Neem regelmatig een
  pauze. Wees bewust van een kick-back, houd de spuitlans met
  beide handen vast.
  42. Conform de geldige voorschriften mag het apparaat nooit zonder
  keerklep aan het drinkwaternet worden gebruikt. Vergewis u ervan
  dat de aansluiting van uw huiswaterinstallatie waarop de
  hogedrukreiniger werkt is uitgerust met een keerklep.
  43. Hogedrukslangen, armaturen en koppelingen zijn belangrijk voor de
  veiligheid van het apparaat. Gebruik enkel hogedrukslangen,
  armaturen en koppelingen aanbevolen door de leverancier.
  44. Let op het gewicht van het apparaat bij het selecteren van de
  opslaglocatie en tijdens het transport om ongelukken en
  verwondingen te voorkomen.
  45. Voer de restdruk af door de handgreep even in te knijpen voordat u
  de slang van het product loskoppelt.
  46. Controleer voor elk gebruik, en op gezette tijden, of alle metalen
  bevestigingsmiddelen goed vastzitten en of de componenten van
  het product in goede staat verkeren; inspecteer op kapotte of
  versleten onderdelen.
  47. Restrisico's:
  - Zelfs als u dit product gebruikt in overeenstemming met alle
  veiligheidseisen, blijven de potentiële risico's van letsel en
  schade bestaan. De volgende gevaren kunnen optreden in
  verband met de structuur en het ontwerp van dit product:
  - Gezondheidsgebreken als gevolg van trilling emissie als het
  product gedurende lange tijd wordt gebruikt of niet adequaat
  wordt beheerd en op de juiste manier wordt onderhouden.
  - Gevaar voor letsel en materiële schade door vliegende
  voorwerpen.
  - Verwondingen en schade aan eigendommen als gevolg van
  kapotte accessoires of de plotselinge impact van verborgen
  voorwerpen tijdens gebruik.
  Veiligheidsvoorzieningen
  1. Veiligheidssystemen dienen ter bescherming van de gebruiker en
  mogen niet worden gewijzigd.
  2. De aan/uit schakelaar voorkomt onbedoelde bediening van het
  apparaat.
  3. Het spuitpistool is voorzien van een slot. Dit slot vergrendelt het
  pistool en voorkomt onbedoeld starten van het apparaat.
  9 • Page 10

  4.

  5.

  Zodra de hendel op het spuitpistool wordt losgelaten schakelt de
  drukschakelaar de pomp uit, de hogedrukstraal wordt gestopt. De
  pomp wordt weer ingeschakeld wanneer de hendel wordt
  aangetrokken.
  De motor is uitgevoerd met een thermische beveiliging, die de
  motor bij oververhitting uitschakelt. In principe start de motor
  vanzelf weer in wanneer de motor voldoende is afgekoeld. Het is
  echter beter om de machine uit te schakelen en 5 minuten te
  wachten en daarna opnieuw te starten. Onderzoek de oorzaak van
  de oververhitting en neem deze weg. Bij herhaling dient u het
  apparaat niet meer te gebruiken en neem contact op met uw
  leverancier/servicedienst.

  Beschrijving
  Deze hogedrukreiniger is uitsluitend ontwikkeld voor huishoudelijk gebruik. Het
  reinigen van voertuigen, vaartuigen, gebouwen, terrassen, gevels, tuinuitrusting,
  straatstenen of regengoten. Gebruik de hogedrukreiniger niet voor te zware en/of
  industriële doeleinden. Het apparaat is te gebruiken met koud, lauw of warm water.
  Gebruik geen water warmer dan 40°C, hierdoor kan de pomp beschadigen. Gebruik
  ook geen water dat vuil of zand bevat dat kan het apparaat en de werking
  aantasten en de levensduur van het apparaat verkorten. Neem te allen tijde de
  waarschuwingen in acht om schade aan de machine, het te reinigen oppervlak of
  persoonlijk letsel te voorkomen. De hogedrukreiniger wordt geleverd met een
  roterende vuilvrees en een terrasreiniger met verlenglans.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.

  Transporthandvat
  Slanghaspel
  Hogedrukslang
  Accessoire lanshouder
  Aan/uit schakelaar
  Knop reinigingsmiddel
  Elektrokabel
  Voorzijde
  Wiel
  Waterinlaat
  Spuitpistool
  Stroomkabelhaak
  Houder spuitpistool
  Achterzijde
  Spuitlans
  Tank reinigingsmiddel
  Houder spuitlans

  10 • Page 11

  Installatie
  Verwijder al het verpakkingsmateriaal en houd het buiten bereik van kinderen.
  Monteer voor het opstarten de losse onderdelen die met het apparaat worden
  meegeleverd:
   Schuif de houder van het spuitpistool op zijn plaats en borg hem met de
  meegeleverde schroef (afb. A).
   Schuif de accessoire lanshouder op zijn plaats en borg hem met de
  meegeleverde schroef. (afb. B)
   Om de pistoolhouder te monteren, moet u eerst het lipje in de gleuf links
  onderaan de unit klikken en vervolgens met één kleine schroef bevestigen (afb.
  C).
   Plaats de spuitlans op het pistool en draai hem totdat de twee delen volledig zijn
  vergrendeld (afb. D).
   Sluit het uiteinde van de hogedrukslang aan op het pistool en draai de moer
  stevig vast om de verbinding te beveiligen (afb. E).
   Sluit het andere uiteinde van de hogedrukslang aan op de wateruitlaat van het
  apparaat en draai het zwarte draaibare eindstuk stevig vast (afb. F). Sluit de
  tuinslangadapter (mannelijk koppelstuk) aan op de waterinlaat van het apparaat
  en steek vervolgens uw tuinslang (vrouwelijk uiteinde) in de tuinslangadapter
  (afb. G).

  11 • Page 12

  Bij de Force 3000IND wordt ook een roterende vuilfrees
  en een terrasreiniger met verlenglans geleverd. De
  terrasreiniger bestaat uit 4 delen:
  1. aansluitstuk (X=draaiend)
  2. Reinigerkop
  3. Spinner (Y=buisje, Z=draaikoppeling
  4. Beugel

  Het monteren gaat als volgt:
  - Bevestig de beugel met de 3 meegeleverde schroeven.
  - Plaats het aansluitstuk bovenop de reinigerkop. De reinigerkop heeft 2 gaten;
  het draadeinde moet door het grote gat.
  - Keer de reinigerkop om en druk de spinner aan de binnenkant op het
  aansluitstuk: het buisje in het daarvoor bestemde gat in het draadeind. Draai nu
  de draaikoppeling stevig op het draadeind.
  - Het aansluitstuk past op de spuitlans. De spuitlans past met een adapter op het
  meegeleverde spuitpistool.
  Opstarten
   Plaats de hogedrukreiniger op een stevig, vlakke en horizontale ondergrond.
   Steek de stekker in het stopcontact.
   Geen spuitlans monteren!
   Ontlucht voor gebruik het apparaat als volgt:
  - Zet de aan/uitschakelaar op ‘on’.
  - Ontgrendel de veiligheidshendel van het spuitpistool
  - Knijp de hendel van het spuitpistool in om het apparaat aan te zetten.
  - Laat het apparaat (max. 2 minuten) draaien totdat het water zonder bubbels
  uit het spuitpistool komt.
  - Laat de hendel van het spuitpistool los.
  - Vergrendel de veiligheidshendel van het spuitpistool.

  12 • Page 13

  Werking
  Let op:

  Let op:
  Let op:
  Let op:

  Drooglopen van meer dan 2 minuten leidt tot schade aan de
  hogedrukpomp. Als het apparaat binnen 2 minuten geen druk opbouwt,
  schakelt u het apparaat uit en volgt u de instructies in het hoofdstuk
  ‘problemen en oplossingen.
  Houd bij het gebruik van de jet een afstand van minimaal 30 cm aan
  voor het reinigen van geverfde oppervlakken om schade te voorkomen.
  Zorg ervoor dat de aan/uitschakelaar op “off” staat en steek de stekker
  in een correct geïnstalleerd stopcontact.
  De hogedrukreiniger moet worden gebruikt op een veilig en stabiel
  oppervlak in een staande, rechtopstaande positie (zie afbeelding)

  Sluit het apparaat aan op de stroom- en watertoevoer zoals beschreven.
  Open de watertoevoer.
  Houd het spuitpistool met beide handen vast.
  Richt het mondstuk van de gekozen accessoire, ( punt/vlakstraal, roterende
  vuilfrees of eventueel de terrasreiniger), van u af in de richting van het te
  reinigen oppervlak.
   Knijp de hangreep in totdat een constante hoeveelheid water door de spuitmond
  stroomt, zodat er lucht in de slang kan ontsnappen.
   Laat de handgreep los.
   Zet de schakelaar op “ON”.

   Houd het spuitpistool met beide handen vast. Richt de waterstraal op het te

  reinigen object en knijp de handgreep in.
   Laat de veiligheidshendel van het spuitpistool los, de waterstraal stopt en het
  apparaat schakelt uit. Vergrendel de veiligheidshendel van het spuitpistool.

  13 • Page 14

   Schakel tijdens langere pauzes (langer dan 5 minuten) het apparaat ook uit met

  de “OFF/ON” schakelaar.
   Pas op voor de terugslag bij het indrukken van de trekker!
   Door het automatische start/stop systeem werkt de motor alleen met
  ingeknepen trekker.
  Werking met reinigingsmiddel
  Let op:
  Het reinigingsmiddel kan alleen worden toegevoegd als het apparaat in
  de lagedrukmodus wordt gebruikt. Trek hiervoor de punt/vlakstraal kop
  naar voren.
  Let op:
  Bij het gebruik van reinigingsmiddelen moet het veiligheidsblad voor
  materiaalgegevens van de fabrikant van het reinigingsmiddel worden
  aangehouden. Vooral de instructies met betrekking tot persoonlijke
  beschermingsmiddelen.
  Let op:
  Gebruik alleen een reinigingsmiddel dat speciaal geschikt is voor
  gebruik met hogedrukreinigers.
   Verwijder de dop van het te gebruiken reinigingsmiddel.
   Verwijder de dop van de tank van het reinigingsmiddel op het apparaat
   Vul de tank met het reinigingsmiddel.
   Plaats de slang weer in en de dop weer op
  de tank.
   Bespuit het reinigingsmiddel met mate op
  het droge oppervlak laat het reageren
  maar niet drogen.
   Met de reinigingsmiddelknop kan de
  hoeveelheid bij te mengen.
  reinigingsmiddel geregeld worden.
   Spuit het loszittende vuil af met hoge
  druk.
  Uitschakelen
  Laat de hendel van het spuitpistool los.
   Schakel het apparaat uit met de “OFF/ON”
  schakelaar.
   Sluit de watertoevoer.
   Laat eventuele druk ontsnappen door de
  trekker in te knijpen tot er geen water uit
  de nozzle komt.
   Neem de stekker uit het stopcontact.
  Let op: Bij het loskoppelen van de
  hogedrukslang kan er warm water lekken.
  Opslag en transport
   Plaats het apparaat op een stevige, vlakke en horizontale ondergrond.
   Verwijder het water uit de pomp, slang en toebehoren, hiervoor schakelt u het
  apparaat uit en koppelt u de watertoevoerslang los. Start het apparaat weer en

  14 • Page 15

  knijp het spuitpistool in, laat het apparaat lopen tot er geen water meer uit de
  spuitlans komt. Schakel het apparaat hierna onmiddellijk uit: Nooit laten
  drooglopen!
   Maak de spuitlans los van het spuitpistool.
   Draai de hogedrukslang van het pistool.
   Plaats het spuitpistool en de lansen in de houders.
   Wind de hogedrukslang op en zorg ervoor dat deze niet knikt of in aanraking
  komt met scherpe randen of hoeken. Rijd ook niet met voertuigen over de
  hogedrukslang.
   Hang de elektrokabel op aan de kabelhaak.
   Neem voor de lange termijn opslag, zoals in de winter, ook de
  onderhoudsinstructies in acht.
   Bewaar de hogedrukreiniger, onderdelen en accessoires altijd op een plaats die
  niet toegankelijk is voor kinderen.
   De ideale opslagtemperatuur is tussen de 10°C en 30°C, dus vorstvrij. Is dat
  onmogelijk laat het apparaat dan antivries aanzuigen. Spoel het apparaat wel
  goed door met schoon water voordat u het weer gebruikt. Mocht het apparaat
  toch bevriezen, laat het dan voor gebruik controleren.
  Let op: Start nooit een bevroren hogedrukreiniger.
  Let op: Vorstschade valt buiten de garantie.
   Bescherm het apparaat tegen zware schokken en/of sterke trillingen bij
  transport in voertuigen.
  Onderhoud
   Schakel altijd het apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact wanneer u
  onderhoud uitvoert.
   Spoel de watertoevoerslang, de hogedrukslang, de spuitlans, het spuitpistool en
  evt. andere accessoires goed schoon voor u ze gebruikt.
   Verwijder zorgvuldig stof, zand of ander vuil van de aansluitingen.
   Maak regelmatig de nozzle schoon door hem met het bijgeleverde pennetje te
  reinigen en vervolgens (tegen de spuitrichting in ) goed door te spoelen.
  Verwijder daartoe de lans van het spuitpistool.

  15 • Page 16

   Maak regelmatig het filter in de waterinlaat schoon. Draai de
  waterinlaatkoppeling los, verwijder het filter m.b.v. een tangetje o.i.d., maak het
  filter schoon onder stromend water en
  controleer of het onbeschadigd is. Bevestig
  alles weer correct en stevig op z’n plaats.
  Gebruik de reiniger nooit zonder filter.
   Houd de ventilatieopeningen van het
  apparaat schoon om de koeling niet te
  belemmeren.
   Vet regelmatig de O-ringen van de
  koppelingen in om uitdrogen te
  voorkomen.
   Reparaties en controles dienen uitsluiten te
  worden uitgevoerd door uw leverancier of daartoe opgeleide en bevoegde
  personen. Onoordeelkundig uitgevoerde reparaties doen de garantie vervallen.
  Let op: Voer nooit zelf reparaties uit!
  Problemen en oplossingen
  Probleem
  Oorzaak
  Het apparaat start
  - Stekker niet in het
  niet
  stopcontact
  - Defect stopcontact
  - Doorgebrande zekering
  - Defecte verlengkabel

  De druk fluctueert

  - De pomp zuigt lucht aan

  Het apparaat stopt

  - De kleppen zijn vuil,
  versleten of kapot
  - Pompafdichting versleten
  - Doorgebrande zekering

  - Geen juiste voltage
  stopcontact

  - Activering thermische
  beveiliging

  - Nozzle is gedeeltelijk
  geblokkeerd

  Oplossing
  - Steek de stekker in het
  stopcontact
  - Probeer een ander
  stopcontact
  - Vervang de zekering
  - Probeer zonder
  verlengkabel of gebruik een
  andere
  - Dicht de aansluitingen en
  slangen goed aan
  - Laat de kleppen vervangen
  - Laat de pompafdichting
  vervangen
  - Vervang de zekering en
  schakel eventueel andere
  apparaten uit
  - Controleer of het voltage
  overeenkomt met de
  specificaties op het
  typeplaatje
  - Laat het apparaat 5
  minuten afkoelen en neem
  de oorzaak van de
  oververhitting weg
  - Maak de nozzle schoon

  16 • Page 17

  De machine trilt

  - Lucht in de
  watertoevoerslang

  - Problemen in de
  watervoorziening

  - Nozzle is gedeeltelijk
  geblokkeerd
  - Waterinlaat filter is vuil
  - Slang is geknikt
  - Pomp, slang of accessoires
  zijn bevroren

  - Laat de lucht ontsnappen
  door water door het
  uitgeschakelde apparaat te
  laten lopen.
  - Gebruik een
  watervoorziening die
  voldoet aan de eisen.
  Gebruik geen te lange of te
  dunne slang (min ½”)
  - Maak de nozzle schoon

  - Maak het filter schoon
  - Leg de slang recht
  De machine start
  - Laat pomp, slang en
  maar levert geen
  accessoires ontdooien en
  water
  controleren
  - Geen watertoevoer
  - Zorg voor water
  - Filter geblokkeerd
  - Maak het filter schoon
  - Nozzle geblokkeerd
  - Maak de nozzle schoon
  De machine start
  - Pomp of spuitpistool lekken - Laat de pomp of het
  en stopt regelmatig
  spuitpistool repareren of
  uit zichzelf
  vervangen
  De zekering brandt - De elektrische installatie is
  - Sluit het apparaat aan op
  door
  te licht
  een zwaardere elektrische
  installatie. Gebruik geen
  verlengkabel.
  Neem bij andere problemen contact op met uw dealer!
  Recycling
  Binnen de EU betekent dit symbool dat dit product niet met
  het normale huishoudelijk afval mag worden afgevoerd.
  Afgedankte apparaten bevatten waardevolle materialen die
  hergebruikt kunnen worden en moeten worden, om het milieu
  en de gezondheid niet te schaden door ongereguleerde
  afvalinzameling. Breng afgedankte apparatuur daarom naar
  een daarvoor aangewezen inzamelpunt of wend u tot het
  bedrijf waar u het apparaat gekocht hebt. Zij kunnen ervoor
  zorgen dat zoveel mogelijk onderdelen van het apparaat hergebruikt worden.

  17 • Page 18

  CE–verklaring
  Hierbij verklaart Eurom, Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden - NL dat het
  apparaat:
  Merk:
  Eurom
  Model:
  Force 3000IND
  Omschrijving:
  Hogedrukreiniger
  in overeenstemming is met de eisen van het EMC- en LVD-directive en voldoet aan
  de onderstaande eisen:
  LVD 2014/35/EU:
  EN 60335-1:2012/A2:2017
  EN 60335-2-79:2012
  EN 62233:2008

  EMC 2014/30/EU:
  EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
  EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
  EN 61000-3-2:2014
  EN 61000-3-3:2013
  EN 61000-3-11:2000

  Genemuiden, 25-02-2019
  W.J. Bakker, alg. dir.

  18 • Page 19

  Inhaltsverzeichnis

  Dank .......................................................................................................... 20
  Erklärungssymbole auf der Maschine ........................................................ 20
  Technische Daten ...................................................................................... 21
  Produktabbildungen .................................................................................. 21
  Sicherheitshinweise .................................................................................. 21
  Beschreibung ............................................................................................ 26
  Installation................................................................................................ 27
  In Betrieb nehmen .................................................................................... 29
  Funktionsweise ......................................................................................... 29
  Funktionsweise mit Reinigungsmittel ........................................................ 30
  Lagerung und Transport ............................................................................ 31
  Wartung .................................................................................................... 32
  Entsorgung ................................................................................................ 34
  CE-Erklärung ............................................................................................. 35

  19 • Page 20

  Dank
  Herzlichen Dank, dass Sie sich für eine EUROM Gerät entschieden haben. Sie haben
  damit eine gute Wahl getroffen! Wir hoffen, dass sie zu Ihrer vollen Zufriedenheit
  funktioniert.
  Um Ihren Gerät optimal zu nutzen, ist es wichtig, dass Sie dieses Handbuch vor der
  Nutzung aufmerksam und komplett lesen und auch verstehen. Achten Sie dabei
  besonders auf die Sicherheitsvorschriften, die zu Ihrem persönlichen Schutz und zum
  Schutz Ihrer Umgebung genannt werden.
  Außerdem empfehlen wir Ihnen, dieses Handbuch aufzubewahren, um es bei Bedarf
  in Zukunft noch einmal konsultieren zu können. Bewahren Sie auch die Verpackung.
  Sie ist der beste Schutz für Ihren Gerät, wenn Sie das Gerät außerhalb der Saison
  lagern. Und sollten Sie das Gerät irgendwann weitergeben, legen Sie das Handbuch
  und die Verpackung bei.
  Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Force 3000IND!
  Eurom
  Kokosstraat 20
  8281 JC Genemuiden (NL)
  info@eurom.nl
  www.eurom.nl
  Diese Gebrauchsanleitung wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt.
  Dennoch behalten wir uns vor, diese Anleitung jederzeit zu optimieren und technisch
  anzupassen. Die verwendeten Bilder können abweichen.

  Erklärungssymbole auf der Maschine

  Richten Sie den Hochdruckstrahl
  nicht auf Personen, Tiere, aktive
  elektrische Geräte oder das Gerät
  selbst.
  Frostfrei lagern

  20 • Page 21

  Technische Daten
  Anschlußspannung
  Motor
  Max. Druck
  Arbeitsdruck
  Wasserverbrauch
  Max. Druck Wassereinlass
  Länge HD-Schlauch
  Wassertemperatur
  Automatischer Start-Stop
  Schutzklasse
  Schutzgrad
  Schallpegel
  Abmessungen
  Gewicht

  AC 220-240V, 50Hz
  Induction, 3000W
  18MPa (180 bar)
  140 bar
  520 l/h
  0,7MPa (7 bar)
  12 meter
  0 – 40°C
  +
  I
  IPX5
  LwA = 86dB (A)
  39 x 36 x 90 cm
  26,8 kg

  Produktabbildungen

  Sicherheitshinweise
  1. Bevor Sie dieses Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie
  diese Bedienungsanleitung vollständig und aufmerksam durchlesen
  und daraufhin gemäß den Anweisungen, Warnungen und
  Sicherheitsvorschriften handeln.
  2. Warnungs- und Anleitungssticker auf dem Gerät geben wichtige
  Hinweise bezüglich der sicheren Nutzung.

  21 • Page 22

  3.

  Kontrollieren Sie Ihr Gerät vor jeder Verwendung (inkl. Kabel,
  Stecker, Schlauch und Spritzpistole) auf sichtbare Schäden.
  Überprüfen Sie insbesondere die Elektrokabel auf
  Unvollkommenheiten oder Risse. Nehmen Sie ein Gerät, das
  beschädigt ist oder beim letzten Mal nicht problemlos funktionierte,
  nicht in Gebrauch, sondern bringen Sie es zu Ihrem Lieferanten, um
  es reparieren oder austauschen zu lassen.
  4. Berühren Sie den Stecker und die Steckdose nie mit feuchten
  Händen.
  5. Alle stromleitenden Teile im Arbeitsbereich müssen vor spritzendem
  Wasser geschützt werden.
  6. Die auf dem Gerät genannte Anschlussspannung und Frequenz
  muss mit den Daten der zu verwendenden Steckdose
  übereinstimmen. Die elektrische Installation muss geprüft (IEC
  60364-1) und mit einem geerdeten Anschlussschalter (max. 30
  mA) gesichert sein. Verändern Sie niemals Stecker oder Steckdose,
  um sie passend zu machen! Mängel an elektrischen Anschlüssen
  können zu einem Stromschlag führen!
  7. Rollen Sie das Kabel während der Nutzung vollständig ab, um
  Überhitzung zu vermeiden. Wenn ein Verlängerungskabel
  unvermeidlich ist, so verwenden Sie eines mit hinreichender
  Stärke: 3x2,5 mm². Nicht geeignete Verlängerungskabel können
  gefährlich sein! Die Steckbuchse muss wasserdicht sein und der
  Anschluss ist trockenzuhalten und darf nicht auf dem Boden liegen.
  Beschädigte Verlängerungskabel sind gefährlich!
  8. Sorgen Sie dafür, dass das Stromkabel oder das
  Verlängerungskabel nicht beschädigt wird, indem man darauf tritt,
  das Kabel knickt, daran zieht oder dergleichen. Schützen Sie die
  Stromkabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
  9. Schalten Sie grundsätzlich den Hauptschalter aus, wenn Sie das
  Gerät unbeaufsichtigt hinterlassen.
  10. Setzen Sie das Gerät ausschließlich für den häuslichen Gebrauch
  ein, z. B. für das Waschen von Fahrzeugen, Booten, Terrassen,
  Mauern, Gartenmöbeln usw.
  11. Der Benutzer muss das Gerät vorschriftsmäßig anwenden. Er muss
  die lokalen Bedingungen berücksichtigen und während der Arbeiten
  mit dem Gerät auf Personen in der unmittelbaren Umgebung
  achten.
  12. Hochdruckstrahler können bei nicht vorschriftsmäßiger Anwendung
  gefährlich sein. Der Strahl darf nicht direkt auf Personen, Tiere,
  22 • Page 23

  13.

  14.

  15.

  16.
  17.
  18.

  19.
  20.

  21.
  22.

  unter Strom stehende Objekte oder auf das Gerät selber gerichtet
  werden.
  Fahrzeugreifen/Reifenventile können durch den Hochdruckstrahl
  beschädigt werden und platzen. Ein erstes Anzeichen dafür ist eine
  Verfärbung des Reifens. Beschädigte Fahrzeugreifen/Reifenventile
  sind lebensgefährlich. Halten Sie bei der Reinigung einen minimalen
  Strahlabstand von 30 cm ein.
  Das Gerät wurde für die Anwendung mit dem vom Hersteller
  empfohlenen Reinigungsmittel entworfen. Der Einsatz anderer
  Reinigungsmittel oder Chemikalien kann die Sicherheit des Gerätes
  beeinträchtigen, ernste Verletzungen oder Oxidation verursachen.
  Halten Sie das Reinigungsmittel außerhalb der Reichweite von
  Kindern.
  Beschädigte Teile (inkl. Stecker, Stromkabel, Schlauch und
  Spritzpistole) sind unverzüglich durch einen Monteur oder Elektriker
  zu ersetzen. Achten Sie darauf, dass nur Originalteile genutzt
  werden; auch Schläuche und Kupplungen sind für die Sicherheit
  von großer Bedeutung. Führen Sie nie selbst Reparaturen durch.
  Richten Sie den Strahl nicht auf sich selber oder andere, um
  Kleidung oder Schuhe zu reinigen.
  Verwenden Sie das Gerät nicht in Reichweite von Personen, es sei
  denn sie tragen Schutzkleidung.
  Tragen während der Nutzung des Geräts eine geeignete persönliche
  Schutzausrüstung (PSA), Gehörschutz, eine Schutzbrille und
  Schutzkleidung.
  Kinder oder nicht eingewiesene Mitarbeiter dürfen das Gerät nicht
  benutzen.
  Dieses Gerät darf nicht von Personen (u.a. Kindern) mit
  eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen
  Kapazitäten oder mit wenig Erfahrung und/oder Kenntnissen
  benutzt werden, es sei denn diese Personen werden von einer
  autorisierten Person beaufsichtigt, die in der Lage ist deren
  Sicherheit zu garantieren oder von der sie Anleitungen in Bezug auf
  die Anwendung des Gerätes bekommen haben und die damit
  verbundenen Gefahren verstehen.
  Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
  Kinder müssen im Auge behalten werden, um zu garantieren, dass
  sie nicht mit dem Gerät spielen.

  23 • Page 24

  23. Sorgen Sie, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten, es an eine andere
  Stelle transportieren oder während der Lagerung, für einen
  stabilen, ebenen und horizontalen Untergrund.
  24. Der Wasserstrahl, der aus der Hochdruckdüse kommt, verursacht
  Rückstoßkräfte auf die Handpistole. Sorgen Sie dafür, dass Sie
  stabil stehen und halten Sie die Handpistole und die Spritzlanze gut
  fest.
  25. Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, wenn es noch im Einsatz
  ist.
  26. Bei längeren Pausen schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter
  aus und ziehen den Stecker aus der Steckdose.
  27. Verwenden Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 ºC.
  28. Es ist verboten, dass Gerät unter explosionsgefährdeten
  Bedingungen oder in einer explosionsgefährdeten Umgebung zu
  nutzen.
  29. Spritzen Sie keine Objekte ab, die gesundheitsgefährdende Stoffe
  enthalten (z.B. Asbest).
  30. Saugen Sie nie lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten oder unverdünnte
  Säuren und Lösungsmittel auf. Dazu gehören u.a. Benzin,
  Farbverdünner oder Heizöl. Der Sprühnebel ist sehr leicht
  entzündlich, explosiv und gefährlich. Verwenden Sie kein Aceton,
  unverdünnte Säuren und Lösungsmittel; diese greifen die im Gerät
  eingesetzten Materialien an.
  31. Halten Sie alle Verpackungen (Erstickungsgefahr) außerhalb der
  Reichweite von Kindern.
  32. Schalten Sie das Gerät vor Montage, Lagerung, Transport oder
  Umschaltung auf eine andere Funktion aus und ziehen Sie immer
  den Stecker aus der Steckdose, auch, wenn Sie den Spritzkopf bzw.
  die Düse wechseln und wenn das Gerät nicht genutzt wird. Ziehen
  Sie den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose, sondern am
  Stecker selbst. Bedienen Sie den Stecker und/oder das Gerät nie
  mit feuchten Händen.
  33. Wasser, das sich im Gerät, Schlauch oder in der Spritzpistole
  befand, ist nicht trinkbar.
  34. Ändern Sie nichts an Gerät, Spritzlanze, Düse oder anderen Teilen.
  35. Decken Sie das Gerät, die Spritzlanze, die Düse oder andere Teile
  während der Nutzung nicht ab.
  36. Verwenden Sie das Gerät nicht in einem unzureichend belüfteten
  Raum.
  37. Es ist verboten, Asbest enthaltende Oberflächen zu reinigen.
  24 • Page 25

  38. Schalten Sie das Gerät bei Unfällen oder Stromstörungen
  unverzüglich aus.
  39. Verwenden Sie ausschließlich sauberes Wasser. Wenn Sie Wasser
  nutzen, das z. B. Sand enthalten kann (aus einem Brunnen oder
  dgl.), ist ein zusätzlicher Filter zu installieren.
  40. Die ununterbrochene Nutzung des Geräts über mehrere Stunden
  hinweg kann in seltenen Fällen Gefühllosigkeit der Hände
  verursachen.
  41. Tragen Sie Handschuhe und halten Sie Ihre Hände warm. Machen
  Sie regelmäßig eine Pause. Denken Sie an den möglichen Rückstoß,
  halten Sie die Spritzlanze mit beiden Händen fest.
  42. Laut geltenden Vorschriften darf das Gerät nie ohne
  Rückschlagventil an das Trinkwassernetz angeschlossen werden.
  Vergewissern Sie sich darüber, dass der Anschluss der
  Hauswasseranlage, die der Hochdruckreiniger nutzt, mit einem
  Rückschlagventil ausgerüstet ist.
  43. Hochdruckschläuche, Armaturen und Kupplungen sind für die
  Sicherheit des Gerätes wichtig. Verwenden Sie ausschließlich vom
  Lieferanten empfohlene Hochdruckschläuche, Armaturen und
  Kupplungen.
  44. Beachten Sie bei der Auswahl der Lagerstelle und während des
  Transports das Gewicht des Gerätes, um Unfälle und Verletzungen
  zu vermeiden.
  45. Lassen Sie den Restdruck entweichen, indem Sie kurz den Handgriff
  betätigen, bevor Sie den Schlauch des Produkts abkoppeln.
  46. Kontrollieren Sie vor jeder Nutzung und zwischendurch regelmäßig,
  ob alle Metallbefestigungen gut verbunden sind und die
  Komponenten des Produkts in gutem Zustand sind; inspizieren Sie
  im Hinblick auf defekte oder verschlissene Teile.
  47. Restrisiken:
  - Auch, wenn Sie dieses Produkt in Übereinstimmung mit allen
  Sicherheitsanforderungen nutzen, besteht immer ein potenzielles
  Verletzungs- und Schadensrisiko. Folgende Gefahren können im
  Zusammenhang mit der Struktur und dem Design des Produkts
  auftreten:
  - Gesundheitsschäden durch Vibrationsemissionen bei längerer
  Nutzung des Produkts oder nicht adäquater Pflege und Wartung
  des Produkts.
  - Körper- und Sachschadengefahr durch herumfliegende Objekte.

  25 • Page 26

  - Verletzungen und Sachschäden durch defekte Accessoires oder
  durch den plötzlichen Aufprall von versteckten Objekten während
  der Nutzung.
  Sicherheitseinrichtungen
  1. Sicherheitssysteme dienen dem Schutz des Benutzers und dürfen
  nicht verändert werden.
  2. Der Ein-/Aus-Schalter beugt der unbeabsichtigten Bedienung des
  Geräts vor.
  3. Die Spritzpistole ist mit einem Schloss gesichert. Dieses Schloss
  verriegelt die Pistole und beugt dem unbeabsichtigten Starten des
  Geräts vor.
  4. Sobald der Griff an der Spritzpistole losgelassen wird, schaltet der
  Druckschalter die Pumpe aus und der Hochdruckstrahl wird
  unterbrochen. Die Pumpe wird wieder eingeschaltet, wenn der Griff
  angezogen wird.
  5. Der Motor ist mit einem thermischen Sicherungsautomaten
  ausgerüstet, der ihn bei Überhitzung ausschaltet. Im Prinzip
  schaltet der Motor sich automatisch wieder ein, wenn er
  ausreichend abgekühlt ist. Es ist jedoch besser, das Gerät
  auszuschalten, 5 Minuten zu warten und danach wieder
  einzuschalten. Ermitteln Sie die Ursache der Überhitzung und
  beseitigen Sie diese. Im Wiederholungsfall dürfen Sie das Gerät
  nicht mehr benutzen und Sie müssen sich an Ihren Lieferanten oder
  den Servicedienst wenden.
  Beschreibung
  Dieser Hochdruckreiniger wurde ausschließlich für den häuslichen Gebrauch
  entwickelt, z.B. zur Reinigung von Fahrzeugen, Gebäuden, Terrassen, Fassaden,
  Gartenausrüstung, Straßensteinen oder Regenrinnen. Verwenden Sie den
  Hochdruckreiniger nicht für zu schwere und/oder industrielle Zwecke. Das Gerät
  kann mit kaltem, lauwarmem oder warmem Wasser verwendet werden. Verwenden
  Sie kein Wasser mit einer Temperatur von mehr als 40°C, das kann die Pumpe
  beschädigen. Verwenden Sie auch kein Wasser, das Schmutz oder Sand enthält –
  dies kann das Gerät und seine Funktion beeinträchtigen sowie seine Lebensdauer
  verkürzen. Beachten Sie immer alle Warnhinweise, um Schäden am Gerät und der
  zu reinigenden Fläche sowie Verletzungen zu vermeiden. Der Hochdruckreiniger
  wird mit einer rotierenden Schmutzfräse, sowie einem Terrassenreiniger mit
  Verlängerungslanze geliefert.

  26 • Page 27

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.

  Transporthandgriff
  Schlauchhaspel
  Hochdruckschlauch
  Accessoire Lanzenhalter
  Ein-/Ausschalter
  Knopf Reinigungsmittel
  Stromkabel
  Vorderseite
  Rad
  Wassereinlass
  Spritzpistole
  Stromkabelhaken
  Halter Spritzpistole
  Rückseite
  Spritzlanze
  Tank Reinigungsmittel
  Halter Spritzlanze

  Installation
  Das gesamte Verpackungsmaterial entfernen und außerhalb der Reichweite kleiner
  Kinder halten. Vor der Inbetriebnahme die separaten Teile, die im Lieferumfang des
  Geräts enthalten sind montieren.
   Den Halter der Spritzpistole an seine Stelle schieben und mit der mitgelieferten
  Schraube fixeren (Abb. A).
   Den Lanzenhalter an seine Stelle schieben und mit der mitgelieferten Schraube
  fixeren (Abb. B).
   Um den Pistolenhalter zu montieren, müssen Sie erst die Lasche in den Schlitz
  links unten an der Einheit klicken und mit einer kleinen Schraube befestigen
  (Abb. C).
   Die Spritzlanze auf die Pistole setzen und drehen, bis die Teile komplett
  verriegelt sind (Abb. D).
   Das Ende des Hochdruckschlauchs an die Pistole anschließen und die Mutter fest
  anziehen, um die Verbindung zu sichern.
   Das andere Ende des Hochdruckschlauchs am Wasserauslass des Geräts
  anschließen und das schwarze, drehbare Endstück fest anziehen (Abb. F). Den
  Gartenschlauchadapter (männliches Kupplungsteil) an den Wassereinlass des
  Geräts anschließen und anschließend Ihren Gartenschlauch (weibliches Ende) in
  den Gartenschlauchadapter stecken (Abb. G).

  27 • Page 28

  Zum Force 3000IND wird auch eine rotierende
  Schmutzfräse und ein Terrassenreiniger mit
  Verlängerungslanze geliefert. Der Terrassenreiniger
  besteht aus 4 Teilen:
  1. Verbindungsstück (X=drehend)
  2. Reinigungskopf
  3. Spinner (Y=Röhrchen, Z=Drehkupplung)
  4. Bügel

  28 • Page 29

  Die Montage geht wie folgt:
  - Befestigen Sie den Bügel mit den 3 mitgelieferten Schrauben.
  - Setzen Sie das Verbindungsstück oben auf den Reinigungskopf. Der
  Reinigungskopf hat 2 Löcher; die Stiftschraube muss durch das große Loch.
  - Drehen Sie den Reinigungskopf um und drücken Sie den Spinner an die
  Innenseite des Verbindungsstücks: das Röhrchen in das dafür vorgesehene Loch
  in der Stiftschraube stecken. Schrauben Sie jetzt die Drehkupplung fest auf das
  Gewindeende.
  - Das Verbindungsstück passt auf die Spritzlanze. Die Spritzlanze passt mit einem
  Adapter auf die mitgelieferte Spritzpistole.
  In Betrieb nehmen
   Stellen Sie den Hochdruckreiniger auf eine stabile flache und horizontale
  Unterlage.
   Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
   Keine Spritzlanze montieren!
   Vor der Nutzung das Gerät folgendermaßen entlüften:
  - Betätigen Sie den Ein-/Aus-Schalter auf „on“ (ein).
  - Entriegeln Sie den Sicherheitsgriff der Spritzpistole
  - Betätigen Sie in den Griff der Spritzpistole, um das Gerät in Betrieb zu setzen.
  - Lassen Sie das Gerät (max. 2 Minuten) laufen, bis das Wasser ohne
  Luftbläschen aus der Spritzpistole kommt.
  - Lassen Sie den Griff der Spritzpistole los.
  - Verriegeln Sie den Sicherheitsgriff der Spritzpistole
  Funktionsweise
  Achtung: Ein Trockenlauf von mehr als 2 Minuten verursacht Schäden an der
  Hochdruckpumpe. Wenn das Gerät innerhalb von 2 Minuten keinen
  Druck aufbaut, schalten Sie es aus und halten sich an die Anleitungen
  im Kapitel ‚Probleme und deren Behebung‘.
  Achtung: Beachten Sie bei der Nutzung des Jets, einen Mindestabstand von
  30 cm zum Reinigen gestrichener Oberflächen einzuhalten, um Schäden
  zu vermeiden.
  Achtung: Sorgen Sie dafür, dass der Ein-/Aus-Schalter in Position „Off“ steht und
  stecken Sie den Stecker in eine korrekt installierte Steckdose.
  Achtung: Der Hochdruckreiniger muss auf einem sicheren und stabilen
  Untergrund in aufrechter Position genutzt werden (siehe Abbildung)

  29 • Page 30

   Schließen Sie das Gerät wie hier beschrieben an die Strom- und
  Wasserversorgung an.
   Öffnen Sie die Wasserzufuhr.
   Halten Sie die Spritzpistole mit beiden Händen fest.
   Richten Sie die Düse des gewählten Accessoires (Punkt-/Flachstrahl, rotierende
  Schmutzfräse oder eventuell Terrassenreiniger) von Ihnen weg in die Richtung
  der zu reinigenden Oberfläche.
   Kneifen Sie in den Handgriff, bis eine konstante Menge Wasser durch die Düse
  strömt, sodass die Luft im Schlauch entweichen kann.
   Lassen Sie den Handgriff los.
   Schalten Sie den Schalter auf „ON“.

   Halten Sie die Spritzpistole mit beiden Händen fest. Richten Sie den


  Wasserstrahl auf das zu reinigende Objekt und betätigen Sie den Handgriff.
  Lassen Sie den Sicherheitsgriff der Spritzpistole los, der Wasserstrahl wird
  unterbrochen und das Gerät schaltet sich aus. Verriegeln Sie den Sicherheitsgriff
  der Spritzpistole.
  Schalten Sie während längerer Pausen (mehr als 5 Minuten) das Gerät auch mit
  dem „ON/OFF“-Schalter aus.
  Denken Sie an den Rückstoß beim Eindrücken des Abzugs.
  Durch das automatische Start/Stopp-System arbeitet der Motor nur bei
  gedrücktem Abzug.

  Funktionsweise mit Reinigungsmittel
  Achtung: Das Reinigungsmittel kann nur hinzugefügt werden, wenn das Gerät im
  Niederdruckmodus genutzt wird. Ziehen Sie dazu den Punkt/Flachstrahlkopf nach vorne.
  Achtung: Bei der Nutzung von Reinigungsmitteln ist das Sicherheitsblatt für
  Materialeigenschaften des Herstellers des Reinigungsmittels
  zu beachten. Vor allem die Anleitungen bezüglich der persönlichen
  Schutzausrüstung.
  Achtung: Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die sich speziell für die Nutzung
  mit Hochdruckreinigern eignen.
   Entfernen Sie die Kappe vom zu verwendenden Reinigungsmittel.
   Entfernen Sie die Kappe vom Tank des Reinigungsmittels am Gerät.

  30 • Page 31

   Füllen Sie den Tank mit dem
  Reinigungsmittel.
   Setzen Sie den Schlauch wieder ein und
  die Kappe wieder auf den Tank.
   Spritzen Sie das Reinigungsmittel in
  Maßen auf die trockene Oberfläche, lassen
  Sie es reagieren, aber nicht eintrocknen.
   Mit dem Reinigungsmittelschalter kann die
  Menge des beizumischenden
  Reinigungsmittels geregelt werden.
   Spritzen Sie losen Schmutz mit hohem Druck ab.
  Ausschalten
  Lassen Sie den Griff der Spritzpistole los.
   Schalten Sie das Gerät mit dem
  „ON/OFF“-Schalter aus.
   Schließen Sie die Wasserzufuhr.
   Lassen Sie eventuell noch vorhandenen
  Druck ab, indem Sie den Abzug drücken,
  bis kein Wasser mehr aus der Düse
  kommt.
   Ziehen Sie den Stecker aus der
  Steckdose.
  Achtung: Beim Abkoppeln des Hochdruckschlauchs kann warmes Wasser lecken.
  Lagerung und Transport
   Stellen Sie das Gerät auf einen flachen, stabilen und horizontalen Untergrund.
   Entfernen Sie das Wasser aus der Pumpe, dem Schlauch und den Accessoires,
  dazu das Gerät ausschalten und den Wasserzufuhrschlauch abkoppeln. Schalten
  Sie das Gerät wieder ein und lassen Sie es laufen, bis kein Wasser mehr aus der
  Spritzlanze kommt. Schalten Sie das Gerät anschließend sofort aus. Nie
  trockenlaufen lassen!
   Lösen Sie die Spritzlanze von der Spritzpistole.
   Schrauben Sie den Hochdruckschlauch von der Pistole.
   Setzen Sie die Spritzpistole und die Lanzen in die Halter.
   Wickeln Sie den Schlauch auf und achten Sie darauf, dass er nicht knickt oder
  mit scharfen Kanten oder Ecken in Berührung kommt. Fahren Sie auch nicht mit
  Fahrzeugen über den Hochdruckschlauch.
   Hängen Sie das Stromkabel am Kabelhaken auf.
   Beachten Sie für die langfristige Lagerung, wie z.B. im Winter, auch die
  Wartungsanleitungen.
   Lagern Sie den Hochdruckreiniger, die Teile und Accessoires immer an einem für
  Kinder unzugänglichen Ort auf.
   Die ideale Lagertemperatur beträgt zwischen 10 °C und 30 °C, also frostfrei.
  Wenn dies nicht möglich ist, lassen Sie das Gerät ein Frostschutzmittel
  ansaugen. Spülen Sie das Gerät aber gut mit sauberem Wasser durch, bevor Sie

  31 • Page 32

  es wieder verwenden. Sollte das Gerät dennoch einfrieren, so müssen Sie es vor
  der erneuten Verwendung kontrollieren lassen.
  Achtung: Starten Sie nie mit einem eingefrorenen Hochdruckreiniger.
  Achtung: Frostschäden fallen nicht unter die Garantie.
   Schützen Sie das Gerät beim Transport in Fahrzeugen vor schweren Stößen
  und/oder Vibrationen.
  Wartung
   Schalten Sie das Gerät für Wartungsarbeiten immer aus und ziehen Sie den
  Stecker aus der Steckdose.
   Spülen Sie den Wasserzufuhrschlauch, den Hochdruckschlauch, die Spritzlanze,
  die Spritzpistole und eventuell anderes Zubehör vor der Verwendung ordentlich
  sauber.
   Beseitigen Sie sorgfältig Staub, Sand und anderen Schmutz von den
  Anschlüssen.
   Reinigen Sie regelmäßig die Düse mit dem mitgelieferten Stift und spülen Sie sie
  daraufhin die Düse ordentlich durch (entgegen der Spritzrichtung). Nehmen Sie
  dazu die Lanze von der Spritzpistole ab.

   Reinigen Sie regelmäßig den Filter des Wassereinlasses. Lösen Sie die
  Wassereinlasskupplung, nehmen Sie mit
  einer Zange oder dgl. den Filter ab und
  reinigen Sie ihn unter fließendem Wasser;
  kontrollieren Sie, ob er unbeschädigt ist.
  Befestigen Sie alles wieder auf korrekte
  Weise. Verwenden Sie den Reiniger nie
  ohne Filter.
   Halten Sie die Lüftungsöffnungen des
  Gerätes sauber, damit die Kühlung nicht
  beeinträchtigt wird.
   Fetten Sie regelmäßig die O-Ringe der
  Kupplungen ein, um Austrocknung vorzubeugen.
   Reparaturen und Kontrollen dürfen nur von Ihrem Lieferanten oder dazu
  ausgebildeten und befugten Personen ausgeführt werden. Unsachgemäß
  ausgeführte Reparaturen führen zum Verlust sämtlicher Garantieansprüche.
  Achtung: Führen Sie nie selbst Reparaturen aus!

  32 • Page 33

  Probleme und deren Behebung
  Problem
  Das Gerät startet
  nicht

  Ursache
  - Stecker nicht in der
  Steckdose
  - Defekte Steckdose
  - Durchgebrannte Sicherung
  - Defektes
  Verlängerungskabel

  Der Druck
  fluktuiert

  - Die Pumpe saugt Luft an
  - Die Ventile sind
  verschmutzt, verschlissen
  oder defekt
  - Pumpendichtung
  verschlissen

  Das Gerät
  unterbricht den
  Betrieb

  Das Gerät vibriert

  Lösung
  - Stecken Sie den Stecker in
  die Steckdose
  - Versuchen Sie es in einer
  anderen Steckdose
  - Wechseln Sie die Sicherung
  - Versuchen Sie es ohne
  Verlängerungskabel oder
  verwenden Sie ein anderes
  - Dichten Sie die Anschlüsse
  und Schläuche ab
  - Lassen Sie die Ventile
  auswechseln

  - Lassen Sie die
  Pumpendichtung
  auswechseln
  - Durchgebrannte Sicherung
  - Wechseln Sie die Sicherung
  aus und schalten Sie
  eventuell andere Geräte
  - Steckdose mit nicht
  aus
  geeigneter Spannung
  - Kontrollieren Sie, ob die
  Spannung mit den
  Spezifikationen auf dem
  - Aktivierung der thermischen
  Typenschild übereinstimmt
  Sicherung
  - Lassen Sie das Gerät 5
  Minuten abkühlen und
  beheben Sie die Ursache
  - Die Düse ist teilweise
  der Überhitzung
  blockiert
  - Reinigen Sie die Düse
  - Luft im
  - Lassen Sie die Luft
  Wasserzufuhrschlauch
  entweichen, indem Sie
  Wasser durch das
  ausgeschaltete Gerät laufen
  lassen.
  - Probleme mit der
  - Nutzen Sie eine
  Wasserversorgung
  Wasserversorgung, die alle
  Anforderungen erfüllt.
  Verwenden Sie keinen zu
  langen oder zu dünnen
  Schlauch (min. ½”)
  - Die Düse ist teilweise
  - Reinigen Sie die Düse
  blockiert

  33 • Page 34

  - Der Wassereinlassfilter ist
  verschmutzt
  - Der Schlauch ist geknickt
  Das Gerät startet,
  aber liefert kein
  Wasser

  Das Gerät startet
  und stoppt
  regelmäßig von
  selbst
  Die Sicherung
  brennt durch

  - Pumpe, Schlauch oder
  Zubehör eingefroren
  - Keine Wasserzufuhr.
  - Filter blockiert.
  - Düse blockiert.
  - Pumpe oder Spritzpistole
  lecken

  - Reinigen Sie den Filter
  - Legen Sie den Schlauch
  gerade
  - Pumpe, Schlauch und
  Accessoires abtauen lassen
  und überprüfen
  - Sorgen Sie für Wasser
  - Reinigen Sie den Filter
  - Reinigen Sie die Düse
  - Lassen Sie die Pumpe oder
  die Spritzpistole reparieren
  oder auswechseln

  - Die elektrische Anlage ist zu - Schließen Sie das Gerät an
  schwach.
  eine stärkere
  Stromversorgung an
  Verwenden Sie keine
  Verlängerungskabel.
  Wenden Sie sich bei anderen Problemen bitte an Ihren Händler!
  Entsorgung
  Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses
  Produkt nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden
  darf. Altgeräte enthalten wertvolle Stoffe, die verwertet werden
  können und müssen, um die Umwelt und die Gesundheit der
  Menschen nicht durch eine unkontrollierte Müllsammlung zu
  schädigen. Bringen Sie Altgeräte daher zu einer dafür
  vorgesehenen Deponie oder wenden Sie sich an das Geschäft,
  wo Sie das Gerät gekauft haben. Diese können dafür sorgen,
  dass möglichst viele Teile des Geräts wiederverwendet werden.

  34 • Page 35

  CE-Erklärung
  Hiermit erklärt Eurom, Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden – NL dass der
  Gerät:
  Marke:
  Eurom
  Modell:
  Force 3000IND
  Beschreibung:
  Hochdruckreiniger
  Erfüllt die Anforderungen der EMV- und LVD-Richtlinie und erfüllt die folgenden
  Normen:
  LVD 2014/35/EU:
  EN 60335-1:2012/A2:2017
  EN 60335-2-79:2012
  EN 62233:2008

  EMV 2014/30/EU:
  EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
  EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
  EN 61000-3-2:2014
  EN 61000-3-3:2013
  EN 61000-3-11:2000

  Genemuiden, 25-02-2019
  W.J. Bakker, alg. dir.

  35 • Page 36

  Index
  Explanation symbols on the machine ........................................................ 37
  Technical specification .............................................................................. 38
  Safety Warnings ........................................................................................ 38
  Safety provisions ....................................................................................... 42
  Description ................................................................................................ 42
  Starting ..................................................................................................... 45
  Operation .................................................................................................. 45
  Switching off ............................................................................................. 46
  Storage and transport ............................................................................... 47
  Maintenance .............................................................................................. 47
  Problems & Solutions ................................................................................ 48
  Removal .................................................................................................... 49
  CE-declaration ........................................................................................... 50

  36 • Page 37

  Thank you
  Thank you very much for choosing for a EUROM product. You have made a good
  choice! We hope you will be satisfied about its functioning.
  To get maximum profit from your product, it is important to read this manual
  attentive and totally before use, and to understand what is written. Read especially
  the safety instructions: they are there to protect you and your environment.
  Keep the manual in a safe place for future reference. Store also the package: that is
  the best protection for your product in times of no-use. And if you at any time pass
  the appliance on, pass on the manual and package too.
  We wish you a lot of fun with the Force 3000 IND!
  Eurom
  Kokosstraat 20
  8281 JC Genemuiden (NL)
  info@eurom.nl
  www.eurom.nl
  This manual has been complied with the utmost care. Nevertheless, we reserve the
  right to optimize this manual at any time and to adjust it technically. The image
  used may differ.
  ___________________________________________________________
  Explanation symbols on the machine

  Do not point the high-pressure jet
  at people, animals, active
  electrical equipment or the
  appliance itself.
  Store frostfree

  37 • Page 38

  Technical specification
  Voltage
  Motor
  Max. pressure
  Operating pressure
  Water consumption
  Max. pressure waterintake
  Length HP-hose
  Watertemperature
  Automatic start-stop
  Protection class
  Protection level
  Noise level
  Dimensions
  Weight

  AC 220-240V, 50Hz
  Inductie, 3000W
  18MPa (180 bar)
  140 bar
  520 l/h
  0,7MPa (7 bar)
  12 meter
  0 – 40°C
  +
  I
  IPX5
  LwA = 86dB (A)
  39 x 36 x 90 cm
  26,8 kg

  Product Images

  Safety Warnings
  1. Before you use this machine for the first time, read the entire
  operating manual carefully and then handle it according to the
  instructions, warnings and safety rules.
  2. Warning and instruction stickers on the machine provide important
  information about using it safely.
  3. Check the machine before each time you use it (including cable,
  plug, hose and spray gun) for any visible damage. Check especially
  38 • Page 39

  the electric cable for faults or cracks. Do not use a damaged
  machine or one that has not functioned properly when you used
  last. Give it to your supplier for repair or replacement.
  4. Never touch the plug or the socket with wet hands.
  5. All current-conductive objects in the work area must be protected
  against water jets.
  6. The voltage and frequency stated on the machine must correspond
  to those of the socket. The electrical system must be approved (IEC
  60364-1) and secured with an earth leak switch (max. 30 mA).
  Never make any changes to the plug or socket in order to adjust
  them! Defectiveness in the electric connection could result in a
  shock!
  7. When using the machine, unroll the cable entirely to prevent
  overheating. If an extension cable is unavoidable, use a cable of
  adequate thickness: 3x2.5mm². Inadequate extension cables can
  be dangerous! The female plug must be waterproof and the
  connection must be kept dry. Faulty extension cables are
  dangerous!
  8. Make sure that the line cord and the extension cord are not
  damaged by stepping on them, squeezing, dragging or something
  similar. Protect the line cord against heat, oil or sharp edges.
  9. Always switch off the main switch if the machine is left behind
  unsupervised.
  10. Use the machine only for home use, such as cleaning cars, boats,
  terraces, walls, garden equipment, etc.
  11. The user must use the machine in a reasonable manner. Take local
  conditions into account and when carrying out these activities,
  watch out for people in the surroundings.
  12. High-pressure cleaning can be dangerous if you use the machine in
  a non-reasonable manner. The jet must never be directed at
  people, animals, current-conductive objects or the machine itself.
  13. Vehicle tyres and/or tyre valves can get damaged by high-pressure
  jets and can spring out. The initial sign of this is discolouring of the
  tyre. Damaged vehicle tyres/tyre valves involve risk of life. When
  cleaning, observe a minimum spray distance of 30cm.
  14. The machine is designed to be used with cleaning agents
  recommended by the manufacturer. Using other cleaning agents or
  chemicals can have an adverse effect on the safety of the machine
  and can cause injuries or oxidation. Keep the cleaning agents out of
  reach of children.
  39 • Page 40

  15. Damaged components (including plug, electric cable, hose and
  spray gun) must be replaced immediately by a technician trained
  for that purpose or a qualified electrician. Be sure to use only
  original parts; hoses and connections are also important for safety.
  Never carry out repairs by yourself.
  16. Never direct the jet towards yourself or other people to clean
  clothing or shoes.
  17. Do not use the machine within reach of people, unless they are
  wearing protective clothing.
  18. Wear suitable gear for your personal protection (PPE) when using
  the machine: hearing protection, safety goggles and protective
  clothing.
  19. Children or untrained people may not use the machine.
  20. This machine may not be used by people (also children) with
  physical, sensual or mental disabilities or people with insufficient
  experience and/or knowledge - unless they are under the
  supervision of a competent person who is capable and responsible
  for their safety or if such people have obtained instructions from
  that person about the use of the machine and understand the
  potential risks.
  21. Children are forbidden to play with the machine.
  22. Children must be supervised to ensure that they do not play with
  the machine.
  23. Before you operate the machine, move it or store it, make sure it is
  standing on a solid, even and horizontal surface to prevent
  accidents.
  24. The water jet sprayed through the high-pressure mouthpiece
  results in a kickback, which has an effect on the handgun. Make
  sure that you are standing firmly and are also holding the handgun
  and spray lance firmly.
  25. Never leave the machine unsupervised as long as it is being used.
  26. In case of long breaks, switch off the machine using the main
  switch or pull out the plug from the socket.
  27. Do not use the machine in temperatures under 0ºC.
  28. It is forbidden to use the machine in areas or under circumstances
  that have risk of explosion.
  29. Do not spray objects that contain unhealthy substances (e.g.,
  asbestos).
  30. Never suck up fluids that contain solvents or undiluted acids or
  solvents. This includes (for example) petrol, paint thinner or fuel oil.
  40 • Page 41

  The spray mist is very lightly flammable, explosive and toxic. Do
  not use acetone, undiluted acids and solvents; these harm the
  materials used in the machine.
  31. Keep all packaging materials, especially foil (danger of suffocation),
  out of reach of children.
  32. Always switch off the machine and take out the plug from the
  socket before assembling, maintaining, storing and transporting it
  or when changing the function of the machine. This also applies
  when you change the spray head or nozzle and when you are not
  using the machine. For that purpose, take the plug out with your
  hand. Never use the plug and/or operate the machine with wet
  hands!
  33. Water from the machine, hose or the spray gun is not suitable for
  consumption.
  34. Never make any changes to the machine, jet head, nozzle or any
  other parts.
  35. Never cover the machine, jet head, nozzle or any other parts when
  using the machine.
  36. Do not use the machine in an inadequately ventilated area.
  37. It is forbidden to clean surfaces that contain asbestos.
  38. In case of accidents or electricity failure, switch off the machine
  immediately.
  39. Use only clean water. If you use water that contains for example
  sand (from a well or something similar), you have to install an extra
  filter.
  40. In rare cases, uninterrupted use of the machine for several hours
  might cause insensitivity of the hands.
  41. Wear gloves, keep your hands warm and take regular breaks. Be
  aware of a kickback; hold the spray lance with both hands.
  42. In compliance with valid regulations, the machine may not be
  connected to the drinking water network without a non-return
  valve. Make sure that your household water system to which the
  high-pressure cleaner is connected is equipped with a non-return
  valve.
  43. High-pressure hoses, brackets and couplings are important for the
  safety of the machine. Use only high-pressure hoses, brackets and
  couplings recommended by the supplier.
  44. Take the machine's weight into account when selecting its storage
  location and during transport in order to prevent accidents and
  injuries.
  41 • Page 42

  45. Release the residual pressure by squeezing the trigger a bit before
  you disconnect the hose from the product.
  46. Before each time you use the machine and at regular intervals,
  check whether all the metal fasteners are sitting well and whether
  the components of the product are in good condition; inspect for
  broken or worn-out parts.
  47. Additional risks:
  - Even if you use this product in compliance with all the safety
  requirements, there are still potential risks related to injuries and
  damage. The following dangers could occur with regard to the
  structure and design of this product:
  - Health deficiencies that result from vibrations if the product is used
  for long periods, inadequately operated and not maintained
  properly.
  - Danger of injury and material damage from flying objects
  - Wounds and damage to property, as a result of broken accessories
  or sudden impact from concealed objects during use.
  Safety provisions
  1. Safety systems are for the purpose of protecting the user and may
  not be altered.
  2. The ON/OFF switch prevents unintended operation of the machine.
  3. The spray gun is equipped with a lock. This lock locks the gun and
  prevents unintended engagement of the machine.
  4. As soon as the trigger of the spray gun is loosened, the pressure
  switch switches off the pump and the high-pressure jet stops. The
  pump is re-engaged when the trigger is squeezed.
  5. The motor is equipped with a thermal protection, which switches off
  the motor in case of overheating. In principle, the motor restarts by
  itself after it has cooled down sufficiently. However, it is better to
  switch off the machine and then wait 5 minutes before re-starting.
  Find out why the machine had overheated and then fix the
  problem. If it recurs, then do not continue using the machine and
  contact your supplier/service provider.
  Description
  The high-pressure cleaner was developed specifically for domestic use: for cleaning
  cars, boats, buildings, terraces, façades, garden equipment, paving stones and
  gutters. Do not use the high-pressure cleaner for heavy and/or industrial purposes.
  The machine can be used with cold, lukewarm and hot water. Do not use water
  hotter than 40°C; this could damage the pump. Also, do not use water that is dirty
  42 • Page 43

  or sandy; this can affect the operation of the machine and reduce its lifespan. Take
  your time to become familiar with all the warnings related to the machine, cleaning
  the upper surface or how to prevent injuries. The high-pressure cleaner is delivered
  with a rotary dirt-mill and a terrace cleaner with an extension lance.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.

  Transport handgrip
  Hose reel
  High-pressure hose
  Additional lance holder
  ON/OFF switch
  Button for cleaning agent
  Electric cable
  Front side
  Wheel
  Water inlet
  Spray gun
  Power cable hook
  Spray gun holder
  Back side
  Spray lance
  Tank for cleaning agent
  Spray lance holder

  Installation
  Remove the packaging materials and keep these out of reach of children. Before
  starting, assemble the loose parts delivered with the machine:
   Slide the holder of the spray gun in place and secure it with the screw delivered
  in the package (illustration A).
   Slide the lance holder accessory in place and secure it with the screw delivered
  in the package (illustration B).
   First, you have to click the lip into the groove at the unit’s bottom at the lefthand side in order to mount the gun holder. Subsequently, you attach it using a
  single small screw (illustration C).
   Place the spray lance on the gun and turn it until the two parts are fully locked
  (illustration D).
   Connect the end of the high-pressure hose to the gun and turn the nut firmly to
  secure the connection (illustration E).
   Connect the other end of the high-pressure hose to the water outlet of the
  machine and tighten the black rotating end piece (illustration F). Connect the
  garden hose adapter (male coupling piece) to the water inlet of the machine.
  Subsequently, stick your garden hose (female end piece) into the garden hose
  adapter (illustration G).

  43 • Page 44

  Included in the Force 3000IND is also a rotating dustmill and a terrace cleaner with an extension lance. The
  terrace cleaner consists of 4 parts:
  1. Connecting piece (X = rotating)
  2. Cleaner head
  3. Spinner (Y = small tube, Z = universal joint
  4. Bracket

  44 • Page 45

  Mounting is done as follows:
  - Attach the bracket using the 3 screws included in the delivery.
  - Place the connecting piece on top of the cleaner head. The cleaner head has 2
  holes; the threaded piece goes into the larger hole.
  - Invert the cleaner head and push the spinner at the inside tightly onto the
  connecting piece: the small tube into the appropriate hole in the threaded piece.
  - The connecting piece fits onto the spray lance. The spray lance fits onto the
  spray gun (included in the delivery) using an adapter.
  Starting
   Place the high-pressure cleaner on a solid, even and horizontal surface.
   Insert the plug into the socket.
   Do not mount the spray lance!
   Before use, de-aerate the machine as follows:
  - Turn the switch to ON.
  - Unlock the trigger of the spray gun.
  - Squeeze the trigger of the spray gun to start the machine.
  - Let the machine run (max. 2 minutes) until the water comes out of the
  spray gun without bubbles.
  - Let go of the trigger of the spray gun.
  - Lock the trigger of the spray gun.
  Operation
  Attention: Letting the high-pressure cleaner run dry for more than 2 minutes
  damages the high-pressure pump. If the machine does not build up
  pressure within 2 minutes, switch off the machine and follow
  instructions in the Problems & Solutions chapter.
  Attention: When using the jet, maintain a distance of at least 30cm for cleaning
  painted surfaces in order to prevent damage.
  Attention: Make sure that the ON/OFF switch is on OFF and insert the plug into a
  correctly installed socket.
  Attention: The high-pressure cleaner must be used on a safe and stable surface in
  a standing upright position (see illustration).

   Connect the machine to the electricity and water supply as described.
   Open the water supply.
   Hold the spray gun with both hands.

  45 • Page 46

   Direct the mouthpiece of the selected accessory
  (pointed/flat jet, rotary dust-mill or perhaps the
  terrace cleaner) away from you to the surface to be
  cleaned.
   Squeeze the trigger until a constant quantity of water
  streams through the spray mouth, so that the air in
  the hose can escape.
   Let go of the handgrip.
   Turn the switch to “ON”.
   Hold the spray gun with both hands. Direct the water
  jet to the object to be cleaned and squeeze the trigger.
   Let go of the trigger of the spray gun, the water jet will stop and the machine
  will switch off. Lock the trigger of the spray gun.
   During longer breaks (longer than 5 minutes) switch off the machine using the
  ON/OFF switch.
   What out for the kickback when squeezing the trigger!
   Due to the automatic start/stop mechanism, the motor works only with
  a squeezed trigger.
  Working with cleaning agents
  Attention: The cleaning agent can be added only when the machine is used at a
  low-pressure mode. Pull the pointed/flat jet head forwards.
  Attention: When using a cleaning agent, you must observe the data safety sheets
  of the manufacturer of the cleaning agent, especially the instructions
  regarding personal protection equipment.
  Attention: Use only a cleaning agent specifically suitable for high-pressure
  cleaners.
   Remove the cap of the cleaning agent that you will
  use.
   Remove the cap of the tank for the cleaning agent in
  the machine.
   Fill the tank with the cleaning agent.
   Reinsert the hose and return the cap.
   Spray a bit of cleaning agent on the dry surface; let it
  react, but not dry.
   Using the cleaning agent button, you can control the
  quantity of additional cleaning agent.
   Spray off the loose dirt with high pressure.
  Switching off
   Let go of the trigger of the spray gun.
   Turn off the machine switch using the OFF/ON
  switch.
   Close the water supply.
   Let any pressure escape by squeezing the trigger
  until no water comes out of the nozzle.
   Take the plug out of the socket.

  46 • Page 47

  Attention: When disconnecting the high-pressure hose, warm water may leak out.
  Storage and transport
   Place the machine on a solid, even and horizontal surface.
   Remove the water from the pump, hose and other accessories. For that
  purpose, you switch off the machine and disconnect the water supply hose.
  Restart the machine and squeeze the spray gun. Let the machine run until no
  water comes out of the spray lance. Switch the machine off immediately: Never
  let it run dry!
   Loosen the spray lance from the spray gun.
   Twist off the high-pressure hose from the gun.
   Place the spray gun and lancers in the holders.
   Wind the high-pressure hose and make sure that it is not bent or comes in
  contact with sharp edges or corners. Also, do not drive vehicles over the highpressure hose.
   Hang the electric cable on the cable hook.
   For long-term storage, such as in the winter, also comply with the maintenance
  instructions.
   Always store the high-pressure cleaner, components and accessories in a place
  inaccessible to children.
   The ideal storage temperature is between 10°C and 30°C, therefore frost-free.
  If that’s not possible, then let the machine suck in anti-freeze. Before using the
  machine again, rinse it well with clean water. Should the machine freeze
  nevertheless, then check it before use.
  Attention: Never start a frozen high-pressure cleaner.
  Attention: Damage due to frost is not covered by the warranty.
   Protect the machine against severe shocks and/or strong vibrations during
  transport in a vehicle.
  Maintenance
   Always switch off the machine and take the plug out of the socket when
  carrying out maintenance tasks.
   Rinse clean the water supply hose, high-pressure hose, spray lance, spray gun
  and any other accessories properly before you start using them.
   Carefully remove dust, sand and other dirt from the connections.
   Clean the nozzle regularly using the pin included in the delivery and afterwards
  rinsing it well against the spraying direction. To do so, remove the lance of the
  spray gun.

  47 • Page 48

   Clean the filter in the water inlet regularly.
  Detach the water inlet connection, remove
  the filter using tweezers (or something
  similar), clean the filter under running water
  and check whether it is not damaged.
  Return all items correctly and securely to
  their spots. Never use the cleaner without a
  filter.
   Keep the ventilation openings of the
  machine clean in order not to block the cooling of the machine.
   Regularly grease the O-rings of the connections to prevent them from drying.
   Repairs and inspections must be carried out exclusively by your supplier or an
  authorised person trained for that purpose. Improperly executed repairs
  invalidate the warranty.
  Attention: Never carry out repairs by yourself!
  Problems & Solutions
  Problem
  The machine
  does not start

  The pressure
  fluctuates

  The machine
  stops working

  Cause
  - Plug is not in the socket
  -

  Defective socket
  Blown fuse
  Defective extension cable

  -

  The pump sucks air

  -

  The valves are dirty,
  worn-out or broken
  Pump sealing is worn out
  Blown fuse

  -

  -

  Incorrect voltage in the
  socket

  -

  Thermal protection is
  activated

  -

  Nozzle is party blocked

  Solution
  - Insert the plug into the
  socket
  - Try another socket
  - Replace the fuse
  - Try without an extension
  cable or use another one
  - Properly seal the
  connections and hoses
  - Have the valves replaced
  - Have the pump sealing
  replaced
  - Replace the fuse and
  perhaps switch off other
  machines/appliances
  - Check whether the voltage
  corresponds with the
  specifications on the type
  plate
  - Let the machine cool down
  for 5 minutes and
  eliminate the source of the
  overheating
  - Clean the nozzle

  48 • Page 49

  Problem
  The machine
  vibrates

  The machine
  starts but does
  not deliver water

  The machine
  starts and stops
  regularly by itself
  The fuse is blown

  Cause
  - Air in the water supply
  hose
  -

  Problems in the water
  provisioning

  -

  Nozzle is partly blocked
  Water inlet filter is dirty
  Hose is kinked
  Pump, hose or accessories
  are frozen

  -

  No water supply
  Filter is blocked
  Nozzle is blocked
  Pump or spray gun leak

  -

  The electrical system is
  too weak

  Solution
  - Let the air escape by
  running water through the
  switched off machine.
  - Use water supply provision
  that complies with the
  requirements. Do not use a
  hose that is too long or too
  thin (min. ½”)
  - Clean the nozzle
  - Clean the filter
  - Keep the hose straight
  - Let the pump, hose and
  accessories defrost and
  check them
  - Provide water
  - Clean the filter
  - Clean the nozzle
  - Have the pump or spray
  gun repaired or replaced
  -

  Connect the machine to a
  heavy-duty electrical
  system. Do not use an
  extension cable.

  In case of other problems, contact your dealer!
  Removal
  In the EU this symbol indicates that this product may not be
  disposed of as ordinary household waste. Old equipment contains
  valuable materials, suitable for recycling. These materials should
  be made suitable for reuse in order to prevent any adverse effects
  to health and the environment caused by unregulated waste
  collection. Therefore, please make sure that you bring old
  equipment to a designated collection point. Alternatively, contact
  the original supplier, who can make sure that as many of the
  components as possible can be recycled.

  49 • Page 50

  CE-declaration
  The undersigned Eurom, Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden-NL hereby
  declares that the device:
  Brand:
  Eurom
  Modell:
  Force 3000IND
  Description:
  High pressure cleaner
  complies with the requirements of the EMC and LVD directive and meets the
  following standards:
  LVD 2014/35/EU:
  EMC 2014/30/EU:
  EN 60335-1:2012/A2:2017
  EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
  EN 60335-2-79:2012
  EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
  EN 62233:2008
  EN 61000-3-2:2014
  EN 61000-3-3:2013
  EN 61000-3-11:2000
  Genemuiden, 25-02-2019
  W.J. Bakker, alg. dir.

  50 • Page 51

  Table des matières
  Remerciements ......................................................................................... 52
  Symboles d'explication sur la machine ...................................................... 52
  Caractéristiques techniques ...................................................................... 53
  Images du produit ..................................................................................... 53
  Avertissements de sécurité ....................................................................... 53
  Dispositions de sécurité ............................................................................ 57
  Description ................................................................................................ 58
  Installation................................................................................................ 59
  Démarrer ................................................................................................... 60
  Fonctionnement ........................................................................................ 61
  Fonctionnement avec détergent ................................................................ 62
  Désactiver ................................................................................................. 62
  Élimination ................................................................................................ 65
  Déclaration CE ........................................................................................... 66

  51 • Page 52

  Remerciements
  Nous vous remercions d’avoir choisi un appareil EUROM. Vous avez fait un excellent
  choix ! Nous espérons que ce produit fonctionnera à votre entière satisfaction.
  Pour que vous profitiez au maximum de votre appareil, nous vous recommandons de
  lire attentivement et de bien comprendre le contenu intégral de ce mode d’emploi
  avant toute utilisation. Accordez une attention particulière aux consignes de sécurité,
  qui sont indiquées pour votre sécurité et celle de votre entourage !
  Conservez ensuite le mode d’emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
  Conservez également l’emballage : celui-ci apporte la meilleure protection de votre
  appareil pendant son entreposage hors saison. Si vous cédez l’appareil à une autre
  personne, remettez-lui également le mode d’emploi et l’emballage.
  Nous vous souhaitions beaucoup de plaisir avec le Force 3000 IND!
  Eurom
  Kokosstraat 20
  8281 JC Genemuiden (NL)
  info@eurom.nl
  www.eurom.nl
  Ce manuel a été rédigé avec le plus grand soin. Néanmoins, nous nous réservons le
  droit d’optimiser ce manuel à tout moment et de le modifier techniquement. Les
  images utilisées peuvent différer.

  Symboles d'explication sur la machine

  Ne dirigez pas le jet haute
  pression sur des personnes, des
  animaux, des équipements
  électriques actifs ou l'appareil luimême.
  stocker sans gel

  52 • Page 53

  Caractéristiques techniques
  Tension de raccordement
  Moteur
  Pression maximale
  Pression de travail
  Consommation eau
  Pression maxi arrivée d’eau
  Longueur flexible hp
  Température de l’eau
  Marche/Arrêt automatique
  Classe de protection
  Degré de protection
  Niveau sonore
  Dimensions
  Poids

  AC 220-240V, 50Hz
  Inductie, 3000W
  18MPa (180 bar)
  140 bar
  520 l/h
  0,7MPa (7 bar)
  12 meter
  0 – 40°C
  +
  I
  IPX5
  LwA = 86dB (A)
  39 x 36 x 90 cm
  26,8 kg

  Images du produit

  Avertissements de sécurité
  1. Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, veuillez lire
  attentivement ce manuel d'utilisation, puis respectez les
  instructions, les avertissements et les règles de sécurité.
  2. Les étiquettes d'avertissement et d'instructions apposées sur
  l'appareil fournissent des informations importantes pour une
  utilisation en toute sécurité.

  53 • Page 54

  3. Avant chaque utilisation, vérifiez si votre appareil (y compris le
  câble, la fiche, le flexible et le pistolet pulvérisateur) présente des
  dommages visibles. En particulier, vérifiez que le câble électrique
  ne présente pas d’imperfections ou de fissures. N'utilisez pas un
  appareil endommagé ou qui ne fonctionnait pas correctement la
  dernière fois mais confiez-le à votre fournisseur pour le réparer ou
  le remplacer.
  4. Ne touchez jamais la fiche et la prise avec les mains mouillées.
  5. Toutes les pièces conductrices dans la zone de travail doivent être
  protégées contre les projections d'eau.
  6. La tension de connexion et la fréquence indiquées sur l'appareil
  doivent correspondre à celles de la prise de courant à utiliser.
  L'installation électrique doit être approuvée (IEC 60364-1) et
  sécurisée avec un disjoncteur de fuite à la terre (max. 30 mA).
  N'apportez jamais de modifications à la fiche ou à la prise pour
  l'adapter ! Des défauts dans la connexion électrique peuvent
  provoquer un choc !
  7. Déroulez complètement le câble pendant l'utilisation pour éviter
  toute surchauffe. Si une rallonge est inévitable, utilisez un câble
  d'épaisseur suffisante : 3x2,5 mm². Des rallonges inappropriées
  peuvent être dangereuses ! La prise doit être étanche et la
  connexion doit rester sèche. Des rallonges défectueuses sont
  dangereuses !
  8. N'endommagez pas le cordon d'alimentation ou la rallonge en
  marchant dessus, en les pinçant, en les traînant, etc. Protégez les
  cordons d'alimentation contre la chaleur, l'huile et les arêtes vives.
  9. Eteignez toujours l'interrupteur principal lorsque vous laissez
  l'appareil sans surveillance.
  10. Utilisez l'appareil uniquement pour un usage domestique, tel que le
  nettoyage de voitures, bateaux, terrasses, murs, meubles de jardin,
  etc.
  11. L'utilisateur doit utiliser l'appareil de manière appropriée. Il doit
  tenir compte des circonstances locales et, pendant le travail avec
  l'appareil, faire attention aux personnes se trouvant dans la zone.
  12. Les jets haute pression peuvent être dangereux en cas d'utilisation
  non réglementaire. Le jet ne doit pas viser des personnes, des
  animaux, des objets vivants ou l'appareil.
  13. Les pneus de véhicule / valves de pneus peuvent être
  endommagé(e)s et sauter par le jet haute pression. Un premier
  signe en est la décoloration du pneu. Les pneus de véhicule / valves
  54 • Page 55

  de pneus endommagés mettent la vie en danger. Respectez un
  rayon minimum de 30 cm lors du nettoyage.
  14. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec le détergent
  recommandé par le fabricant. L'utilisation d'autres agents de
  nettoyage ou de produits chimiques peut nuire à la sécurité de
  l'appareil, provoquer des blessures graves ou une oxydation.
  Gardez le détergent hors de la portée des enfants.
  15. Les pièces endommagées (y compris la fiche, le câble électrique, le
  tuyau et le pistolet pulvérisateur) doivent être remplacées
  immédiatement par un technicien qualifié ou un électricien qualifié.
  Assurez-vous que seules les pièces d'origine sont utilisées. Les
  tuyaux et les raccords sont également importants pour la sécurité.
  N'effectuez jamais de réparations vous-même.
  16. Ne dirigez pas le jet vers vous ou d'autres personnes pour nettoyer
  des vêtements ou des chaussures.
  17. N'utilisez pas l'appareil à la portée de personnes, sauf si vous
  portez des vêtements de protection.
  18. Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié
  pendant l'utilisation de l'appareil, une protection auditive, des
  lunettes de protection et des vêtements de protection.
  19. Les enfants ou le personnel non formés ne doivent pas utiliser
  l'appareil.
  20. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris
  les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou
  mentales limitées ou étant peu expérimentées et / ou mal
  informées, à moins qu'elles ne soient surveillées par une personne
  autorisée, garantissant leur sécurité ou qu’elles aient reçu des
  instructions de cette personne sur l'utilisation de l'appareil et
  qu’elles en comprennent les dangers.
  21. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
  22. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent
  pas avec l'appareil.
  23. Prévoyez une surface solide, de niveau et horizontale pour l'appareil
  avant de travailler sur ou avec l'appareil, de déplacer l'appareil ou
  pendant son stockage, afin d'éviter les accidents.
  24. Le jet d'eau émis par la buse à haute pression produit un pouvoir
  répulsif qui agit sur le pistolet manuel. Assurez-vous de vous tenir
  solidement et tenez fermement le pistolet manuel et la lance de
  pulvérisation.

  55 • Page 56

  25. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son
  utilisation.
  26. En cas de pauses prolongées, éteignez l'appareil avec l'interrupteur
  principal ou retirez la fiche de la prise.
  27. N'utilisez pas l'appareil à des températures inférieures à 0ºC.
  28. Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des atmosphères ou des
  environnements potentiellement explosifs.
  29. Ne vaporisez pas d'objets contenant des substances malsaines (par
  exemple, de l'amiante).
  30. N’aspirez jamais de solvants contenant des liquides ou des acides et
  solvants non dilués. Cela comprend, par exemple, l'essence, un
  diluant pour peinture ou le mazout. Le brouillard de pulvérisation
  est extrêmement inflammable, explosif et toxique. N'utilisez pas
  d'acétone, d'acides non dilués et de solvants, ils affectent les
  matériaux utilisés dans l'appareil.
  31. Conservez tous les emballages, notamment le film (risque
  d'étouffement) hors de la portée des enfants.
  32. Éteignez l'appareil et retirez toujours la fiche de la prise pour
  l'assemblage, la maintenance, le stockage et le transport, ou la
  conversion vers une autre fonction, même si vous changez de buse
  ou lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. Pour ce faire, prenez la
  fiche dans votre main. Ne jamais utiliser la fiche et / ou l'appareil
  avec les mains mouillées !
  33. L'eau présente dans l'appareil, le tuyau ou le pistolet de
  pulvérisation est impropre à la consommation.
  34. Ne changez jamais quoi que ce soit au niveau l'appareil, de la lance
  de pulvérisation, de la buse ou de toute autre pièce.
  35. Ne couvrez jamais l'appareil, la lance de pulvérisation, la buse ou
  toute autre pièce pendant le fonctionnement.
  36. N'utilisez pas l'appareil dans une pièce insuffisamment ventilée.
  37. Il est interdit de nettoyer les surfaces contenant de l'amiante.
  38. En cas d'accident ou de panne de courant, éteignez immédiatement
  l'appareil.
  39. Utilisez uniquement de l'eau propre. Si vous utilisez de l'eau avec,
  par exemple, du sable (provenant d'une source ou quelque chose
  du genre), un filtre supplémentaire doit être installé.
  40. Une utilisation ininterrompue de l'appareil pendant plusieurs heures
  peut dans de rares cas causer un engourdissement des mains.

  56 • Page 57

  41. Portez des gants, gardez les mains au chaud. Faites une pause
  régulièrement. Faites attention à un rebond, tenez la lance à deux
  mains.
  42. Conformément à la réglementation en vigueur, l'appareil ne doit
  jamais être utilisé sur le réseau d'eau potable sans clapet antiretour. Assurez-vous que le raccordement de votre système d'eau
  domestique sur lequel fonctionne le nettoyeur haute pression est
  équipé d'un clapet anti-retour.
  43. Les flexibles haute pression, les armatures et les raccords sont
  importants pour la sécurité de l'appareil. Utilisez uniquement les
  flexibles haute pression, les armatures et raccords recommandés
  par le fournisseur.
  44. Tenez compte du poids de l'appareil lors de la sélection du lieu de
  stockage et pendant le transport pour éviter les accidents et les
  blessures.
  45. Réduisez la pression résiduelle en appuyant brièvement sur la
  poignée avant de débrancher le tuyau du produit.
  46. Avant chaque utilisation, vérifiez que toutes les fixations en métal
  sont bien serrées et que les composants du produit sont en bon
  état. Inspectez les pièces cassées ou usées.
  47. Risques résiduels:
  - Même si vous utilisez ce produit dans le respect de toutes les
  exigences de sécurité, les risques potentiels de blessures et de
  dommages restent. La structure et la conception de ce produit
  peuvent présenter les dangers suivants :
  - Problèmes de santé dus aux émissions de vibrations si le produit est
  utilisé pendant une longue période ou n’est pas correctement géré
  et entretenu.
  - Risque de blessure et de dégât matériel par des objets volants.
  - Blessures et dommages matériels causés par des accessoires brisés
  ou l'impact soudain d'objets cachés lors de l'utilisation.
  Dispositions de sécurité
  1. Les systèmes de sécurité servent à protéger l'utilisateur et ne
  doivent pas être modifiés.
  2. L'interrupteur marche / arrêt empêche toute utilisation accidentelle
  de l'appareil.
  3. Le pistolet de pulvérisation est équipé d'un verrouillage. Cette
  verrouillage ferme le pistolet et empêche le démarrage involontaire
  de l'appareil.
  57 • Page 58

  4. Dès que le levier est relâché sur le pistolet de pulvérisation, le
  pressostat met la pompe à l'arrêt, le jet haute pression est arrêté.
  La pompe est réactivée lorsque le levier est actionné.
  5. Le moteur est équipé d'une protection thermique qui l'éteint en cas
  de surchauffe. En principe, le moteur redémarre automatiquement
  lorsqu'il a suffisamment refroidi. Cependant, il est préférable
  d'éteindre la machine et d'attendre 5 minutes, puis de la
  redémarrer. Recherchez la cause de la surchauffe et retirez-la.
  N'utilisez pas l'appareil si cela survient à plusieurs reprises et
  contactez votre fournisseur / service après-vente.
  Description
  Ce nettoyeur haute pression a été développé exclusivement pour un usage
  domestique. Le nettoyage de véhicules, navires, bâtiments, terrasses, façades,
  équipements de jardinage, pavés ou gouttières. N'utilisez pas le nettoyeur haute
  pression à des fins industrielles et / ou trop lourdes. L'appareil peut être utilisé avec
  de l'eau froide, tiède ou tiède. Ne pas utiliser d’eau plus chaude que 40 ° C, cela
  pourrait endommager la pompe. De même, n'utilisez pas d'eau contenant de la
  poussière ou du sable qui pourrait affecter l'appareil et son fonctionnement et
  réduire sa durée de vie. Respectez à tout moment les avertissements afin d'éviter
  tout dommage à la machine, à la surface à nettoyer ou des blessures corporelles.
  Le nettoyeur haute pression est livré avec un coupe-saleté rotatif et un nettoyeur
  de terrasse avec lance à extension.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.

  Poignée de transport
  Enrouleur
  Tuyau haute pression
  Accessoire porte-lance
  Interrupteur marche / arrêt
  Bouton détergent
  Câble électrique
  Avant
  Roue
  Entrée d'eau
  Pistolet
  Crochet de câble
  d'alimentation
  Support de pistolet
  Arrière
  Lance de pulvérisation
  Réservoir détergent
  Support lance de pulvérisation

  58 • Page 59

  Installation
  Retirez tout le matériel d'emballage et conservez-le hors de la portée des enfants.
  Avant de commencer, assemblez les pièces détachées fournies avec l'appareil :
   Faites glisser le support du pistolet pulvérisateur à sa place et fixez-le avec la
  vis fournie (Fig. A).
   Faites glisser l’accessoires porte-lance pour à sa place et fixez-le avec la vis
  fournie. (Fig. B)
   Pour monter le support de pistolet, cliquez d’abord sur la languette située
  dans la rainure au bas de l’appareil, puis fixez-le à l’aide d’une petite vis (Fig.
  C).
   Placez la lance de pulvérisation sur le pistolet et tournez-la jusqu'à ce que les
  deux pièces soient complètement verrouillées (Fig. D).
   Connectez l'extrémité du tuyau haute pression au pistolet et serrez
  fermement l'écrou pour fixer le raccord (Fig. E).Connectez l'autre extrémité
  du tuyau haute pression à la sortie d'eau de l'appareil et serrez fermement
  l'embout rotatif noir (Fig. F). Branchez l'adaptateur de tuyau de jardin
  (connecteur mâle) à l'entrée d'eau de l'appareil, puis insérez votre tuyau de
  jardin (extrémité femelle) dans l'adaptateur de tuyau de jardin (Fig. G).

  59 • Page 60

  La Force 3000IND comprend également un coupesaleté rotatif et un nettoyeur de terrasse avec lance à
  extension. Le nettoyeur de terrasse se compose de 4
  parties :
  1. Pièce de connexion (X = en rotation)
  2. Tête de nettoyage
  3. Roulette (Y = tube, Z = couplage pivotant
  4. Support

  Le montage se fait comme suit :
  - Fixez le support avec les 3 vis fournies.
  - Placez le raccord sur la tête de nettoyage. La tête de nettoyage a 2 trous;
  l'extrémité du fil doit passer par le grand trou.
  - Inversez la tête de nettoyage et appuyez sur la roulette à l'intérieur du
  connecteur: le tube dans le trou de l'extrémité filetée. Serrez maintenant le
  couplage pivotant fermement sur l’extrémité filetée.
  - La pièce de raccordement est adaptée à la lance. La lance de pulvérisation
  s'adapte avec un adaptateur sur le pistolet fourni.
  Démarrer
   Placez le nettoyeur haute pression sur une surface solide, plane et horizontale.
   Insérez la fiche dans la prise.
   Ne montez pas la lance de pulvérisation !
   Purgez l’appareil avant de l’utiliser comme suit :
  - Placez l'interrupteur marche / arrêt sur 'on'.
  - Déverrouillez la poignée de sécurité du pistolet
  - Appuyez sur la poignée du pistolet pour allumer l'appareil.
  - Laissez l'appareil fonctionner (max. 2 minutes) jusqu'à ce que l'eau sorte du
  pistolet sans bulles.
  - Relâchez la poignée du pistolet.
  - Verrouillez la poignée de sécurité du pistolet.

  60 • Page 61

  Fonctionnement
  Attention: Un fonctionnement à sec de plus de 2 minutes endommagera la pompe
  haute pression. Si l'appareil ne crée pas de pression dans les 2 minutes,
  éteignez-le et suivez les instructions du chapitre ‘Problèmes et
  solutions’.
  Attention: Lors de l'utilisation du jet, maintenez une distance d'au moins 30 cm
  pour nettoyer les surfaces peintes afin d'éviter tout endommagement.
  Attention: Assurez-vous que l'interrupteur marche / arrêt est réglé sur ‘off’ et
  insérez la fiche dans une prise correctement installée.
  Attention: le nettoyeur haute pression doit être utilisé sur une surface stable et
  sûre en position debout et droite (voir illustration).

  Branchez l'appareil à l'alimentation en eau et en électricité comme décrit.
  Ouvrez l'alimentation en eau.
  Tenez le pistolet avec les deux mains.
  Alignez la buse de l'accessoire choisi (jet direct / à jet plat, coupe-saleté rotatif
  ou, éventuellement le nettoyeur de terrasse) sur la surface à nettoyer.
   Appuyez sur la poignée jusqu'à ce qu'une quantité constante d'eau traverse la
  buse pour permettre à l'air de s'échapper dans le tuyau.
   Relâchez la poignée.
   Réglez le commutateur sur ‘ON’.

   Tenez le pistolet avec les deux mains. Dirigez le jet d'eau sur l'objet à nettoyer

  et pressez la poignée
   Relâchez la poignée de sécurité du pistolet pulvérisateur, le jet d'eau s'arrête et
  l'appareil s'éteint. Verrouillez la poignée de sécurité du pistolet.

  61 • Page 62

   Eteignez l'appareil avec le commutateur ‘OFF / ON’ pendant les pauses plus

  longues (plus de 5 minutes).
   Attention au rebond lorsque vous appuyez sur la gâchette !
   Grâce au système de démarrage / arrêt automatique, le moteur
  fonctionne uniquement avec une gâchette actionnée.
  Fonctionnement avec détergent
  Attention: Le produit de nettoyage ne peut être ajouté que si l'appareil est utilisé
  en mode basse pression. Pour ce faire, tirez la tête du jet plat / pointe
  vers l'avant.
  Attention: Lors de l'utilisation de détergents, respectez la fiche de données de
  sécurité du fabricant du produit de nettoyage. En particulier les
  instructions concernant l'équipement de protection individuelle.
  Attention: Utilisez uniquement un détergent spécialement adapté aux nettoyeurs à
  haute pression.
   Retirez le capuchon du détergent à utiliser.
   Retirez le capuchon du réservoir de détergent sur
  l'appareil.
   Remplissez le réservoir avec le détergent.
   Réinstallez le tuyau et le bouchon sur le réservoir.
   Pulvérisez le détergent avec modération sur la
  surface sèche, laissez-le réagir mais ne séchez
  pas.
   La quantité d'agent de nettoyage à mélanger peut
  être contrôlée à l'aide du bouton de détergent.
   Pulvérisez la saleté libre avec la haute pression.
  Désactiver
   Relâchez la poignée du pistolet.
   Eteignez l'appareil avec le
  commutateur « OFF / ON ».
   Fermez l'alimentation en eau.
   Laissez toute pression s'échapper en
  appuyant sur la gâchette jusqu'à ce
  que l'eau ne sorte plus de la buse.
   Retirez la fiche de la prise.
  Attention : De l'eau chaude peut couler
  lors du débranchement du flexible haute
  pression.
  Stockage et transport
   Placez l'appareil sur une surface solide, plane et horizontale.
   Retirez l'eau de la pompe, du tuyau et des accessoires, éteignez l'appareil et
  débranchez le tuyau d'arrivée d'eau. Remettez l'appareil en marche et pressez le
  pistolet pulvérisateur, laissez-le fonctionner jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'eau
  dans la lance. Ensuite, éteignez immédiatement l'appareil : ne laissez jamais
  sécher !
  62 • Page 63

  Débranchez la lance du pistolet.
  Dévissez le tuyau haute pression du pistolet.
  Placez le pistolet de pulvérisation et les lances dans les supports.
  Enroulez le tuyau haute pression et veillez à ce qu'il ne se plie pas et n'entre pas
  en contact avec des arêtes ou des angles vifs. Ne passez pas avec des véhicules
  sur le flexible haute pression.
   Accrochez le câble électrique au crochet.
   Respectez également les instructions de maintenance pour le stockage à long
  terme, par exemple en hiver.
   Conservez toujours le nettoyeur haute pression, les pièces et les accessoires
  dans un endroit inaccessible aux enfants.
   La température de stockage idéale se situe entre 10 ° C et 30 ° C, donc hors du
  gel. Est-ce impossible, alors laissez l'appareil aspirer de l'antigel. Rincez
  soigneusement l'appareil à l'eau claire avant de le réutiliser. Si l'appareil gèle
  quand même, faites-le vérifier avant de l'utiliser.
  Attention: Ne démarrez jamais un nettoyeur haute pression gelé.
  Attention: Les dégâts dus au gel ne sont pas couverts par la garantie.
   Protégez l'appareil contre les chocs violents et / ou les fortes vibrations pendant
  le transport dans les véhicules.

  Maintenance
   Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez-le lorsque vous effectuez
  des travaux de maintenance.
   Rincez le tuyau d'arrivée d'eau, le tuyau haute pression, la lance, le pistolet et,
  si nécessaire, nettoyez bien les autres accessoires avant de les utiliser.
   Enlevez soigneusement la poussière, le sable ou toute autre saleté des raccords.
   Nettoyez régulièrement la buse en la nettoyant avec la pointe fournie, puis en la
  rinçant (dans le sens contraire du jet). Pour ce faire, retirez la lance du pistolet
  de pulvérisation.

   Nettoyez le filtre régulièrement dans
  l'entrée d'eau. Dévissez le raccord
  d’arrivée d’eau, retirez le filtre en
  utilisant une paire de pinces, etc.,
  nettoyez le filtre à l'eau courante et
  vérifiez qu'il n'est pas endommagé.
  Sécurisez tout correctement et

  63 • Page 64

  fermement. N'utilisez jamais le nettoyeur sans filtre.
   Gardez les orifices de ventilation de l'appareil propres afin de ne pas entraver le
  refroidissement.
   Graissez régulièrement les joints toriques des raccords pour éviter le
  dessèchement.
   Les réparations et les contrôles doivent être effectués par votre fournisseur ou
  des personnes formées et autorisées. Des réparations incorrectes annuleront la
  garantie.
  Attention: n'effectuez jamais de réparations vous-même !
  Problèmes et solutions
  Problème
  L'appareil ne
  démarre pas

  La pression fluctue

  L’appareil s’arrête

  La machine vibre

  Cause
  - Fiche pas dans la prise
  secteur
  - Prise défectueuse
  - Fusible grillé
  - Câble d'extension
  défectueux
  - La pompe aspire de l'air
  - Les valves sont sales,
  usées ou cassées
  - Joint de pompe usé

  -

  Fusible grillé

  -

  Pas voltage approprié
  prise

  -

  Activation de la protection
  thermique

  -

  La buse est partiellement
  bloquée
  Air dans le tuyau d'arrivée
  d'eau

  -

  -

  Problèmes
  d'approvisionnement en
  eau

  Solution
  - Insérez la fiche dans la
  prise
  - Essayez une autre prise
  - Remplacez le fusible
  - Essayez sans rallonge ou
  utilisez-en une autre
  - Étanchez correctement
  les raccords et les
  flexibles
  - Faites remplacer les
  valves
  - Faites remplacer le joint
  de pompe
  - Remplacez le fusible et
  éteignez d'autres
  appareils si nécessaire
  - Vérifiez que la tension
  correspond aux
  spécifications de la plaque
  signalétique
  - Laissez l’appareil refroidir
  pendant 5 minutes et
  éliminez la cause de la
  surchauffe
  - Nettoyez la buse
  -

  -

  Laissez l'air s'échapper en
  laissant l'eau couler à
  travers l'appareil éteint.
  Utilisez une alimentation
  en eau conforme aux
  exigences. Ne pas utiliser

  64 • Page 65

  La machine
  démarre mais ne
  fournit pas d'eau

  La buse est partiellement
  bloquée
  Le filtre d'entrée d'eau est
  sale
  Le tuyau est plié

  -

  La pompe, le flexible ou
  les accessoires sont gelés

  -

  Pas d'approvisionnement
  en eau
  Filtre bloqué
  Buse bouchée
  Fuite de la pompe ou du
  pistolet

  -

  La machine
  démarre et s'arrête
  régulièrement seule
  Le fusible grille
  -

  -

  un tuyau trop long ou
  trop fin (min ½ ")
  Nettoyez la buse

  -

  Nettoyez le filtre

  -

  Redressez le tuyau
  Faites décongeler et
  vérifier la pompe, le
  flexible et les accessoires
  Prévoyez de l'eau

  -

  L'installation électrique est trop faible

  Nettoyez le filtre
  Nettoyer la buse
  Faites réparer ou
  remplacer la pompe ou le
  pistolet
  Connectez l'appareil à
  une installation électrique
  plus lourde. Ne pas
  utiliser de rallonge.

  Pour d'autres problèmes, contactez votre revendeur !
  Élimination
  Au sein de l’UE, ce symbole indique que ce produit ne peut être éliminé avec les
  déchets ménagers habituels. D’anciens appareils contiennent
  des matériaux précieux recyclables, qui doivent être
  reconditionnés pour ne pas nuire à l’environnement et à la santé
  humaine par une collecte incontrôlée des déchets. Par
  conséquent, nous vous prions de déposer vos anciens appareils
  dans un point de collecte destiné à cet effet ou de vous adresser
  au fournisseur où vous avez acheté l’appareil. Ce dernier
  veillera à ce qu’un maximum de pièces de l’appareil soient
  réutilisées.

  65 • Page 66

  Déclaration CE
  Le soussigné Eurom, Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden-NL déclare que
  l’appareil :
  marque :
  Eurom
  Modèle :
  Force 3000 IND
  Description :
  Nettoyeur haute pression
  conforme aux exigences des directives EMC et LVD et aux normes suivantes :
  LVD 2014/35/EU:
  EN 60335-1:2012/A2:2017
  EN 60335-2-79:2012
  EN 62233:2008

  EMC 2014/30/EU:
  EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
  EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
  EN 61000-3-2:2014
  EN 61000-3-3:2013
  EN 61000-3-11:2000

  Genemuiden, 25-02-2019
  W.J. Bakker, alg. dir.

  66 • Page 67

  67 • Page 68

  Eurom
  Kokosstraat 20
  8281 JC Genemuiden (NL)
  info@eurom.nl
  www.eurom.nl

  68


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Eurom Force 3000 IND wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Eurom Force 3000 IND in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,43 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info