Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
4
ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Sluit uw reiniger alleen aan op een lichtnetaansluiting die door
een erkend elektricien volgens IEC 60364-1 norm is aangelegd.
De stekker dient in een stevig en correct geïnstalleerd geaard
stopcontact te worden gestoken. De stroomvoorziening dient een
aardlekschakelaar van 30 mA. te hebben.
Controleer het apparaat, slang en spuitpistool én kabel en
stekker grondig voor elk gebruik (ook het eerste!) op
beschadigingen. Neem de reiniger alleen in gebruik wanneer hij
laatste keer probleemloos functioneerde en op geen enkele wijze
beschadigd is. Let daarbij in het bijzonder ook op de elektrokabel!
Werkt het apparaat niet naar behoren of treft u beschadigingen,
breuken o.i.d. aan, neem de reiniger dan niet in gebruik maar
wend u tot uw leverancier of een erkend elektricien.
Beschadigde onderdelen dienen onmiddellijk te worden
vervangen door een daartoe opgeleide monteur of een
gekwalificeerde elektricien. Let erop dat er alleen originele
onderdelen worden gebruikt. Voer nooit zelf reparaties uit!
Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u onderhoud
o.i.d. aan de reiniger wilt uitvoeren, voordat u van spuitkop of
nozzle wisselt en wanneer de reiniger niet wordt gebruikt.
Waarschuwing! Gebruik alleen een verlengkabel als dat
absoluut onvermijdelijk is. Kies dan een passende kabel met
stekker en stopcontact van een waterdicht type. Gebruikt u een
kabelhaspel, rol de kabel dan geheel af om oververhitting te
voorkomen. Een verlengsnoer van max. 12,5 m. dient een
minimale doorsnee van 1,0 mm² te hebben; een kabel van 20 m.
moet een doorsnee van 1,5 mm² hebben en een kabel van 30 m.
moet een doorsnee van 2,5 mm² hebben. Gebruik uitsluitend
onbeschadigd materiaal! Kabelaansluitingen dienen te allen tijde
droog te worden gehouden en niet op de grond te liggen.
Sluit de reiniger aan op een waterkraan die volgens de geldende
regelgeving is geïnstalleerd. De max. inlaatdruk mag 7 bar zijn.
Verplaats de reiniger niet door aan de elektrokabel te trekken. Til
het apparaat niet op aan de kabel. Voorkom dat de kabel
beschadigd wordt door olie, oplosmiddelen, scherpe randen enz.
Houd uw werkomgeving opgeruimd en schoon.
Waarschuwing! De straal van de hogedrukreiniger kan
gevaarlijk zijn als het apparaat niet volgens de voorschriften
wordt gebruikt. Richt de straal nooit op personen (ook niet om
eigen of andermans kleding of schoeisel af te spuiten!), dieren,
elektrische apparatuur of installaties of op de reiniger zelf!
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Eurom H102 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Eurom H102 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,67 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info