Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
5
Personen die onvermijdelijk in de buurt moeten zijn dienen
beschermende kleding en schoeisel te dragen. Het gebruik van
oorbescherming wordt dringend geadviseerd.
Als de waterstraal uit de nozzle komt veroorzaakt dat een
terugslag van het spuitpistool. Zorg er dus voor dat u stabiel staat
en het spuitpistool stevig vast hebt. Let er ook op dat door de
hoge druk van de waterstraal geen voorwerpen van hun plaats
schieten en vallend of rondslingerend schade kunnen
veroorzaken. Kies voor uzelf een veilige plaats!
De hogedrukstraal kan schade veroorzaken aan bijv. banden
enz. wanneer u van te dichtbij werkt. Houdt altijd minstens een
afstand van 30 cm. tot het te reinigen voorwerp!
Waarschuwing! De hogedrukslang, aansluitingen en
koppelingen en spuitpistool zijn belangrijke onderdelen met het
oog op de veiligheid. Gebruik alleen de door de fabrikant
aanbevolen, originele en onbeschadigde exemplaren!
Houd de hogedrukreiniger buiten het bereik van kinderen. Sta
niet toe dat de reiniger wordt gebruikt door mensen die niet
geïnstrueerd zijn over het gebruik van hogedrukreinigers en/of
het instructieboekje niet hebben gelezen. Laat het apparaat niet
bedienen door kinderen of personen met lichamelijke, geestelijke
of zintuiglijke beperkingen, met het oog op hun veiligheid.
Gebruik de reiniger niet in een explosiegevaarlijke omgeving.
Asbestbevattende oppervlakken onder hogedruk reinigen is
verboden.
Gebruik de reiniger niet bij temperaturen onder 2°C. en houd hem
altijd vorstvrij.
Schakel bij stroomstoring het apparaat onmiddellijk uit.
De pomp dient altijd voldoende water aangevoerd te krijgen.
‘Droog-draaien’ veroorzaakt ernstige schade aan de afdichtingen.
Laat onderhouds- en inspectiebeurten uitsluitend uitvoeren door
daartoe opgeleide monteurs die originele- of door de fabrikant
aanbevolen onderdelen (ook elektrokabel en hogedrukslang!)
gebruiken.
Waarschuwing! De EUROM H102 hogedrukreiniger is ontworpen
om te worden gebruikt met milde reinigingsmiddelen. Het gebruik
van scherpe reinigingsmiddelen of chemicaliën kan een negatief
effect hebben op de veiligheid van het apparaat.
5

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Eurom H102 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Eurom H102 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,67 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info